ΙΛΙΑΣ ΟΜΗΡΟΣ

Book 1

1

ΜΗΝΙΝΑΕΙΔΕΘΕΑΠΗΛΗΙΑΔΕΩΑΧΙΛΗΟΣ
ΟΥΛΟΜΕΝΗΝΗΜΥΡΙΑΧΑΙΟΙΣΑΛΓΕΕΘΗΚΕ
ΠΟΛΛΑΣΔΙΦΘΙΜΟΥΣΨΥΧΑΣΑΙΔΙΠΡΟΙΑΨΕΝ
ΗΡΩΩΝΑΥΤΟΥΣΔΕΕΛΩΡΙΑΤΕΥΧΕΚΥΝΕΣΣΙΝ
ΟΙΩΝΟΙΣΙΤΕΠΑΣΙΔΙΟΣΔΕΤΕΛΕΙΕΤΟΒΟΥΛΗ
ΕΞΟΥΔΗΤΑΠΡΩΤΑΔΙΑΣΤΗΤΗΝΕΡΙΣΑΝΤΕ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΤΕΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΚΑΙΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΙΣΤΑΡΣΦΩΕΘΕΩΝΕΡΙΔΙΞΥΝΕΗΚΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΛΗΤΟΥΣΚΑΙΔΙΟΣΥΙΟΣΟΓΑΡΒΑΣΙΛΗΙΧΟΛΩΘΕΙΣ
ΝΟΥΣΟΝΑΝΑΣΤΡΑΤΟΝΟΡΣΕΚΑΚΗΝΟΛΕΚΟΝΤΟΔΕΛΑΟΙ
ΟΥΝΕΚΑΤΟΝΧΡΥΣΗΝΗΤΙΜΑΣΕΝΑΡΗΤΗΡΑ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΟΓΑΡΗΛΘΕΘΟΑΣΕΠΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΛΥΣΟΜΕΝΟΣΤΕΘΥΓΑΤΡΑΦΕΡΩΝΤΑΠΕΡΕΙΣΙΑΠΟΙΝΑ
ΣΤΕΜΜΑΤΕΧΩΝΕΝΧΕΡΣΙΝΕΚΗΒΟΛΟΥΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΧΡΥΣΕΩΙΑΝΑΣΚΗΠΤΡΩΙΚΑΙΛΙΣΣΕΤΟΠΑΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΤΡΕΙΔΑΔΕΜΑΛΙΣΤΑΔΥΩΚΟΣΜΗΤΟΡΕΛΑΩΝ
ΑΤΡΕΙΔΑΙΤΕΚΑΙΑΛΛΟΙΕΥΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΥΜΙΝΜΕΝΘΕΟΙΔΟΙΕΝΟΛΥΜΠΙΑΔΩΜΑΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΕΚΠΕΡΣΑΙΠΡΙΑΜΟΙΟΠΟΛΙΝΕΥΔΟΙΚΑΔΙΚΕΣΘΑΙ
ΠΑΙΔΑΔΕΜΟΙΛΥΣΑΙΤΕΦΙΛΗΝΤΑΔΑΠΟΙΝΑΔΕΧΕΣΘΑΙ
ΑΖΟΜΕΝΟΙΔΙΟΣΥΙΟΝΕΚΗΒΟΛΟΝΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΕΝΘΑΛΛΟΙΜΕΝΠΑΝΤΕΣΕΠΕΥΦΗΜΗΣΑΝΑΧΑΙΟΙ
ΑΙΔΕΙΣΘΑΙΘΙΕΡΗΑΚΑΙΑΓΛΑΑΔΕΧΘΑΙΑΠΟΙΝΑ
ΑΛΛΟΥΚΑΤΡΕΙΔΗΙΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΗΝΔΑΝΕΘΥΜΩΙ
ΑΛΛΑΚΑΚΩΣΑΦΙΕΙΚΡΑΤΕΡΟΝΔΕΠΙΜΥΘΟΝΕΤΕΛΛΕ
ΜΗΣΕΓΕΡΟΝΚΟΙΛΗΙΣΙΝΕΓΩΠΑΡΑΝΗΥΣΙΚΙΧΕΙΩ
ΗΝΥΝΔΗΘΥΝΟΝΤΗΥΣΤΕΡΟΝΑΥΤΙΣΙΟΝΤΑ
ΜΗΝΥΤΟΙΟΥΧΡΑΙΣΜΗΙΣΚΗΠΤΡΟΝΚΑΙΣΤΕΜΜΑΘΕΟΙΟ
ΤΗΝΔΕΓΩΟΥΛΥΣΩΠΡΙΝΜΙΝΚΑΙΓΗΡΑΣΕΠΕΙΣΙΝ
ΗΜΕΤΕΡΩΙΕΝΙΟΙΚΩΙΕΝΑΡΓΕΙΤΗΛΟΘΙΠΑΤΡΗΣ
ΙΣΤΟΝΕΠΟΙΧΟΜΕΝΗΝΚΑΙΕΜΟΝΛΕΧΟΣΑΝΤΙΟΩΣΑΝ
ΑΛΛΙΘΙΜΗΜΕΡΕΘΙΖΕΣΑΩΤΕΡΟΣΩΣΚΕΝΕΗΑΙ

33

ΩΣΕΦΑΤΕΔΕΙΣΕΝΔΟΓΕΡΩΝΚΑΙΕΠΕΙΘΕΤΟΜΥΘΩΙ
ΒΗΔΑΚΕΩΝΠΑΡΑΘΙΝΑΠΟΛΥΦΛΟΙΣΒΟΙΟΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΔΕΠΕΙΤΑΠΑΝΕΥΘΕΚΙΩΝΗΡΑΘΟΓΕΡΑΙΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΝΑΚΤΙΤΟΝΗΥΚΟΜΟΣΤΕΚΕΛΗΤΩ
ΚΛΥΘΙΜΕΥΑΡΓΥΡΟΤΟΞΟΣΧΡΥΣΗΝΑΜΦΙΒΕΒΗΚΑΣ
ΚΙΛΛΑΝΤΕΖΑΘΕΗΝΤΕΝΕΔΟΙΟΤΕΙΦΙΑΝΑΣΣΕΙΣ
ΣΜΙΝΘΕΥΕΙΠΟΤΕΤΟΙΧΑΡΙΕΝΤΕΠΙΝΗΟΝΕΡΕΨΑ
ΗΕΙΔΗΠΟΤΕΤΟΙΚΑΤΑΠΙΟΝΑΜΗΡΙΕΚΗΑ
ΤΑΥΡΩΝΗΔΑΙΓΩΝΤΟΔΕΜΟΙΚΡΗΗΝΟΝΕΕΛΔΩΡ
ΤΙΣΕΙΑΝΔΑΝΑΟΙΕΜΑΔΑΚΡΥΑΣΟΙΣΙΒΕΛΕΣΣΙΝ
ΩΣΕΦΑΤΕΥΧΟΜΕΝΟΣΤΟΥΔΕΚΛΥΕΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΒΗΔΕΚΑΤΟΥΛΥΜΠΟΙΟΚΑΡΗΝΩΝΧΩΟΜΕΝΟΣΚΗΡ
ΤΟΞΩΜΟΙΣΙΝΕΧΩΝΑΜΦΗΡΕΦΕΑΤΕΦΑΡΕΤΡΗΝ
ΕΚΛΑΓΞΑΝΔΑΡΟΙΣΤΟΙΕΠΩΜΩΝΧΩΟΜΕΝΟΙΟ
ΑΥΤΟΥΚΙΝΗΘΕΝΤΟΣΟΔΗΙΕΝΥΚΤΙΕΟΙΚΩΣ
ΕΖΕΤΕΠΕΙΤΑΠΑΝΕΥΘΕΝΕΩΝΜΕΤΑΔΙΟΝΕΗΚΕ
ΔΕΙΝΗΔΕΚΛΑΓΓΗΓΕΝΕΤΑΡΓΥΡΕΟΙΟΒΙΟΙΟ
ΟΥΡΗΑΣΜΕΝΠΡΩΤΟΝΕΠΩΙΧΕΤΟΚΑΙΚΥΝΑΣΑΡΓΟΥΣ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΥΤΟΙΣΙΒΕΛΟΣΕΧΕΠΕΥΚΕΣΕΦΙΕΙΣ
ΒΑΛΛΑΙΕΙΔΕΠΥΡΑΙΝΕΚΥΩΝΚΑΙΟΝΤΟΘΑΜΕΙΑΙ
ΕΝΝΗΜΑΡΜΕΝΑΝΑΣΤΡΑΤΟΝΩΙΧΕΤΟΚΗΛΑΘΕΟΙΟ
ΤΗΙΔΕΚΑΤΗΙΔΑΓΟΡΗΝΔΕΚΑΛΕΣΣΑΤΟΛΑΟΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΩΙΓΑΡΕΠΙΦΡΕΣΙΘΗΚΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΚΗΔΕΤΟΓΑΡΔΑΝΑΩΝΟΤΙΡΑΘΝΗΣΚΟΝΤΑΣΟΡΑΤΟ
ΟΙΔΕΠΕΙΟΥΝΗΓΕΡΘΕΝΟΜΗΓΕΡΕΕΣΤΕΓΕΝΟΝΤΟ
ΤΟΙΣΙΔΑΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣΜΕΤΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΝΥΝΑΜΜΕΠΑΛΙΜΠΛΑΓΧΘΕΝΤΑΣΟΙΩ
ΑΨΑΠΟΝΟΣΤΗΣΕΙΝΕΙΚΕΝΘΑΝΑΤΟΝΓΕΦΥΓΟΙΜΕΝ
ΕΙΔΗΟΜΟΥΠΟΛΕΜΟΣΤΕΔΑΜΑΙΚΑΙΛΟΙΜΟΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΛΛΑΓΕΔΗΤΙΝΑΜΑΝΤΙΝΕΡΕΙΟΜΕΝΗΙΕΡΗΑ
ΗΚΑΙΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΝΚΑΙΓΑΡΤΟΝΑΡΕΚΔΙΟΣΕΣΤΙΝ
ΟΣΚΕΙΠΟΙΟΤΙΤΟΣΣΟΝΕΧΩΣΑΤΟΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΙΤΑΡΟΓΕΥΧΩΛΗΣΕΠΙΜΕΜΦΕΤΑΙΗΔΕΚΑΤΟΜΒΗΣ
ΑΙΚΕΝΠΩΣΑΡΝΩΝΚΝΙΣΗΣΑΙΓΩΝΤΕΤΕΛΕΙΩΝ
ΒΟΥΛΕΤΑΙΑΝΤΙΑΣΑΣΗΜΙΝΑΠΟΛΟΙΓΟΝΑΜΥΝΑΙ

68

ΗΤΟΙΟΓΩΣΕΙΠΩΝΚΑΤΑΡΕΖΕΤΟΤΟΙΣΙΔΑΝΕΣΤΗ
ΚΑΛΧΑΣΘΕΣΤΟΡΙΔΗΣΟΙΩΝΟΠΟΛΩΝΟΧΑΡΙΣΤΟΣ
ΟΣΗΙΔΗΤΑΤΕΟΝΤΑΤΑΤΕΣΣΟΜΕΝΑΠΡΟΤΕΟΝΤΑ
ΚΑΙΝΗΕΣΣΗΓΗΣΑΤΑΧΑΙΩΝΙΛΙΟΝΕΙΣΩ
ΗΝΔΙΑΜΑΝΤΟΣΥΝΗΝΤΗΝΟΙΠΟΡΕΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΟΣΦΙΝΕΥΦΡΟΝΕΩΝΑΓΟΡΗΣΑΤΟΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΝ
ΩΑΧΙΛΕΥΚΕΛΕΑΙΜΕΔΙΙΦΙΛΕΜΥΘΗΣΑΣΘΑΙ
ΜΗΝΙΝΑΠΟΛΛΩΝΟΣΕΚΑΤΗΒΕΛΕΤΑΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΤΟΙΓΑΡΕΓΩΝΕΡΕΩΣΥΔΕΣΥΝΘΕΟΚΑΙΜΟΙΟΜΟΣΣΟΝ
ΗΜΕΝΜΟΙΠΡΟΦΡΩΝΕΠΕΣΙΝΚΑΙΧΕΡΣΙΝΑΡΗΞΕΙΝ
ΗΓΑΡΟΙΟΜΑΙΑΝΔΡΑΧΟΛΩΣΕΜΕΝΟΣΜΕΓΑΠΑΝΤΩΝ
ΑΡΓΕΙΩΝΚΡΑΤΕΕΙΚΑΙΟΙΠΕΙΘΟΝΤΑΙΑΧΑΙΟΙ
ΚΡΕΙΣΣΩΝΓΑΡΒΑΣΙΛΕΥΣΟΤΕΧΩΣΕΤΑΙΑΝΔΡΙΧΕΡΗΙ
ΕΙΠΕΡΓΑΡΤΕΧΟΛΟΝΓΕΚΑΙΑΥΤΗΜΑΡΚΑΤΑΠΕΨΗΙ
ΑΛΛΑΤΕΚΑΙΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝΕΧΕΙΚΟΤΟΝΟΦΡΑΤΕΛΕΣΣΗΙ
ΕΝΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΟΙΣΙΣΥΔΕΦΡΑΣΑΙΕΙΜΕΣΑΩΣΕΙΣ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΘΑΡΣΗΣΑΣΜΑΛΑΕΙΠΕΘΕΟΠΡΟΠΙΟΝΟΤΙΟΙΣΘΑ
ΟΥΜΑΓΑΡΑΠΟΛΛΩΝΑΔΙΙΦΙΛΟΝΩΙΤΕΣΥΚΑΛΧΑΝ
ΕΥΧΟΜΕΝΟΣΔΑΝΑΟΙΣΙΘΕΟΠΡΟΠΙΑΣΑΝΑΦΑΙΝΕΙΣ
ΟΥΤΙΣΕΜΕΥΖΩΝΤΟΣΚΑΙΕΠΙΧΘΟΝΙΔΕΡΚΟΜΕΝΟΙΟ
ΣΟΙΚΟΙΛΗΙΣΠΑΡΑΝΗΥΣΙΒΑΡΕΙΑΣΧΕΙΡΑΣΕΠΟΙΣΕΙ
ΣΥΜΠΑΝΤΩΝΔΑΝΑΩΝΟΥΔΗΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΕΙΠΗΙΣ
ΟΣΝΥΝΠΟΛΛΟΝΑΡΙΣΤΟΣΑΧΑΙΩΝΕΥΧΕΤΑΙΕΙΝΑΙ

92

ΚΑΙΤΟΤΕΔΗΘΑΡΣΗΣΕΚΑΙΗΥΔΑΜΑΝΤΙΣΑΜΥΜΩΝ
ΟΥΤΑΡΟΓΕΥΧΩΛΗΣΕΠΙΜΕΜΦΕΤΑΙΟΥΔΕΚΑΤΟΜΒΗΣ
ΑΛΛΕΝΕΚΑΡΗΤΗΡΟΣΟΝΗΤΙΜΗΣΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΟΥΔΑΠΕΛΥΣΕΘΥΓΑΤΡΑΚΑΙΟΥΚΑΠΕΔΕΞΑΤΑΠΟΙΝΑ
ΤΟΥΝΕΚΑΡΑΛΓΕΕΔΩΚΕΝΕΚΗΒΟΛΟΣΗΔΕΤΙΔΩΣΕΙ
ΟΥΔΟΓΕΠΡΙΝΔΑΝΑΟΙΣΙΝΑΕΙΚΕΑΛΟΙΓΟΝΑΠΩΣΕΙ
ΠΡΙΝΓΑΠΟΠΑΤΡΙΦΙΛΩΙΔΟΜΕΝΑΙΕΛΙΚΩΠΙΔΑΚΟΥΡΗΝ
ΑΠΡΙΑΤΗΝΑΝΑΠΟΙΝΟΝΑΓΕΙΝΘΙΕΡΗΝΕΚΑΤΟΜΒΗΝ
ΕΣΧΡΥΣΗΝΤΟΤΕΚΕΝΜΙΝΙΛΑΣΣΑΜΕΝΟΙΠΕΠΙΘΟΙΜΕΝ
ΗΤΟΙΟΓΩΣΕΙΠΩΝΚΑΤΑΡΕΖΕΤΟΤΟΙΣΙΔΑΝΕΣΤΗ
ΗΡΩΣΑΤΡΕΙΔΗΣΕΥΡΥΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΧΝΥΜΕΝΟΣΜΕΝΕΟΣΔΕΜΕΓΑΦΡΕΝΕΣΑΜΦΙΜΕΛΑΙΝΑΙ
ΠΙΜΠΛΑΝΤΟΣΣΕΔΕΟΙΠΥΡΙΛΑΜΠΕΤΟΩΝΤΙΕΙΚΤΗΝ
ΚΑΛΧΑΝΤΑΠΡΩΤΙΣΤΑΚΑΚΟΣΣΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΕΙΠΕ
ΜΑΝΤΙΚΑΚΩΝΟΥΠΩΠΟΤΕΜΟΙΤΟΚΡΗΓΥΟΝΕΙΠΑΣ
ΑΙΕΙΤΟΙΤΑΚΑΚΕΣΤΙΦΙΛΑΦΡΕΣΙΜΑΝΤΕΥΕΣΘΑΙ
ΕΣΘΛΟΝΔΟΥΤΕΤΙΠΩΕΙΠΑΣΕΠΟΣΟΥΤΕΤΕΛΕΣΣΑΣ
ΚΑΙΝΥΝΕΝΔΑΝΑΟΙΣΙΘΕΟΠΡΟΠΕΩΝΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
ΩΣΔΗΤΟΥΔΕΝΕΚΑΣΦΙΝΕΚΗΒΟΛΟΣΑΛΓΕΑΤΕΥΧΕΙ
ΟΥΝΕΚΕΓΩΚΟΥΡΗΣΧΡΥΣΗΙΔΟΣΑΓΛΑΑΠΟΙΝΑ
ΟΥΚΕΘΕΛΟΝΔΕΞΑΣΘΑΙΕΠΕΙΠΟΛΥΒΟΥΛΟΜΑΙΑΥΤΗΝ
ΟΙΚΟΙΕΧΕΙΝΚΑΙΓΑΡΡΑΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΗΣΠΡΟΒΕΒΟΥΛΑ
ΚΟΥΡΙΔΙΗΣΑΛΟΧΟΥΕΠΕΙΟΥΕΘΕΝΕΣΤΙΧΕΡΕΙΩΝ
ΟΥΔΕΜΑΣΟΥΔΕΦΥΗΝΟΥΤΑΡΦΡΕΝΑΣΟΥΤΕΤΙΕΡΓΑ
ΑΛΛΑΚΑΙΩΣΕΘΕΛΩΔΟΜΕΝΑΙΠΑΛΙΝΕΙΤΟΓΑΜΕΙΝΟΝ
ΒΟΥΛΟΜΕΓΩΛΑΟΝΣΩΝΕΜΜΕΝΑΙΗΑΠΟΛΕΣΘΑΙ
ΑΥΤΑΡΕΜΟΙΓΕΡΑΣΑΥΤΙΧΕΤΟΙΜΑΣΑΤΟΦΡΑΜΗΟΙΟΣ
ΑΡΓΕΙΩΝΑΓΕΡΑΣΤΟΣΕΩΕΠΕΙΟΥΔΕΕΟΙΚΕ
ΛΕΥΣΣΕΤΕΓΑΡΤΟΓΕΠΑΝΤΕΣΟΜΟΙΓΕΡΑΣΕΡΧΕΤΑΙΑΛΛΗΙ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΠΟΔΑΡΚΗΣΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΚΥΔΙΣΤΕΦΙΛΟΚΤΕΑΝΩΤΑΤΕΠΑΝΤΩΝ
ΠΩΣΓΑΡΤΟΙΔΩΣΟΥΣΙΓΕΡΑΣΜΕΓΑΘΥΜΟΙΑΧΑΙΟΙ
ΟΥΔΕΤΙΠΟΥΙΔΜΕΝΞΥΝΗΙΑΚΕΙΜΕΝΑΠΟΛΛΑ
ΑΛΛΑΤΑΜΕΝΠΟΛΙΩΝΕΞΕΠΡΑΘΟΜΕΝΤΑΔΕΔΑΣΤΑΙ
ΛΑΟΥΣΔΟΥΚΕΠΕΟΙΚΕΠΑΛΙΛΛΟΓΑΤΑΥΤΕΠΑΓΕΙΡΕΙΝ
ΑΛΛΑΣΥΜΕΝΝΥΝΤΗΝΔΕΘΕΩΙΠΡΟΕΣΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΙ
ΤΡΙΠΛΗΙΤΕΤΡΑΠΛΗΙΤΑΠΟΤΕΙΣΟΜΕΝΑΙΚΕΠΟΘΙΖΕΥΣ
ΔΩΙΣΙΠΟΛΙΝΤΡΟΙΗΝΕΥΤΕΙΧΕΟΝΕΞΑΛΑΠΑΞΑΙ

130

ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΜΗΔΟΥΤΩΣΑΓΑΘΟΣΠΕΡΕΩΝΘΕΟΕΙΚΕΛΑΧΙΛΛΕΥ
ΚΛΕΠΤΕΝΟΩΙΕΠΕΙΟΥΠΑΡΕΛΕΥΣΕΑΙΟΥΔΕΜΕΠΕΙΣΕΙΣ
ΗΕΘΕΛΕΙΣΟΦΡΑΥΤΟΣΕΧΗΙΣΓΕΡΑΣΑΥΤΑΡΕΜΑΥΤΩΣ
ΗΣΘΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΝΚΕΛΕΑΙΔΕΜΕΤΗΝΔΑΠΟΔΟΥΝΑΙ
ΑΛΛΕΙΜΕΝΔΩΣΟΥΣΙΓΕΡΑΣΜΕΓΑΘΥΜΟΙΑΧΑΙΟΙ
ΑΡΣΑΝΤΕΣΚΑΤΑΘΥΜΟΝΟΠΩΣΑΝΤΑΞΙΟΝΕΣΤΑΙ
ΕΙΔΕΚΕΜΗΔΩΩΣΙΝΕΓΩΔΕΚΕΝΑΥΤΟΣΕΛΩΜΑΙ
ΗΤΕΟΝΗΑΙΑΝΤΟΣΙΩΝΓΕΡΑΣΗΟΔΥΣΗΟΣ
ΑΞΩΕΛΩΝΟΔΕΚΕΝΚΕΧΟΛΩΣΕΤΑΙΟΝΚΕΝΙΚΩΜΑΙ
ΑΛΛΗΤΟΙΜΕΝΤΑΥΤΑΜΕΤΑΦΡΑΣΟΜΕΣΘΑΚΑΙΑΥΤΙΣ
ΝΥΝΔΑΓΕΝΗΑΜΕΛΑΙΝΑΝΕΡΥΣΣΟΜΕΝΕΙΣΑΛΑΔΙΑΝ
ΕΝΔΕΡΕΤΑΣΕΠΙΤΗΔΕΣΑΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣΔΕΚΑΤΟΜΒΗΝ
ΘΕΙΟΜΕΝΑΝΔΑΥΤΗΝΧΡΥΣΗΙΔΑΚΑΛΛΙΠΑΡΗΙΟΝ
ΒΗΣΟΜΕΝΕΙΣΔΕΤΙΣΑΡΧΟΣΑΝΗΡΒΟΥΛΗΦΟΡΟΣΕΣΤΩ
ΗΑΙΑΣΗΙΔΟΜΕΝΕΥΣΗΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΗΕΣΥΠΗΛΕΙΔΗΠΑΝΤΩΝΕΚΠΑΓΛΟΤΑΤΑΝΔΡΩΝ
ΟΦΡΗΜΙΝΕΚΑΕΡΓΟΝΙΛΑΣΣΕΑΙΙΕΡΑΡΕΞΑΣ
ΤΟΝΔΑΡΥΠΟΔΡΑΙΔΩΝΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΩΜΟΙΑΝΑΙΔΕΙΗΝΕΠΙΕΙΜΕΝΕΚΕΡΔΑΛΕΟΦΡΟΝ
ΠΩΣΤΙΣΤΟΙΠΡΟΦΡΩΝΕΠΕΣΙΝΠΕΙΘΗΤΑΙΑΧΑΙΩΝ
ΗΟΔΟΝΕΛΘΕΜΕΝΑΙΗΑΝΔΡΑΣΙΝΙΦΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΟΥΓΑΡΕΓΩΤΡΩΩΝΕΝΕΚΗΛΥΘΟΝΑΙΧΜΗΤΑΩΝ
ΔΕΥΡΟΜΑΧΗΣΟΜΕΝΟΣΕΠΕΙΟΥΤΙΜΟΙΑΙΤΙΟΙΕΙΣΙΝ
ΟΥΓΑΡΠΩΠΟΤΕΜΑΣΒΟΥΣΗΛΑΣΑΝΟΥΔΕΜΕΝΙΠΠΟΥΣ
ΟΥΔΕΠΟΤΕΝΦΘΙΗΙΕΡΙΒΩΛΑΚΙΒΩΤΙΑΝΕΙΡΗΙ
ΚΑΡΠΟΝΕΔΗΛΗΣΑΝΤΕΠΕΙΗΜΑΛΑΠΟΛΛΑΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΕΑΤΕΣΚΙΟΕΝΤΑΘΑΛΑΣΣΑΤΕΗΧΗΕΣΣΑ
ΑΛΛΑΣΟΙΩΜΕΓΑΝΑΙΔΕΣΑΜΕΣΠΟΜΕΘΟΦΡΑΣΥΧΑΙΡΗΙΣ
ΤΙΜΗΝΑΡΝΥΜΕΝΟΙΜΕΝΕΛΑΩΙΣΟΙΤΕΚΥΝΩΠΑ
ΠΡΟΣΤΡΩΩΝΤΩΝΟΥΤΙΜΕΤΑΤΡΕΠΗΙΟΥΔΑΛΕΓΙΖΕΙΣ
ΚΑΙΔΗΜΟΙΓΕΡΑΣΑΥΤΟΣΑΦΑΙΡΗΣΕΣΘΑΙΑΠΕΙΛΕΙΣ
ΩΙΕΠΙΠΟΛΛΑΜΟΓΗΣΑΔΟΣΑΝΔΕΜΟΙΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΟΥΜΕΝΣΟΙΠΟΤΕΙΣΟΝΕΧΩΓΕΡΑΣΟΠΠΟΤΑΧΑΙΟΙ
ΤΡΩΩΝΕΚΠΕΡΣΩΣΕΥΝΑΙΟΜΕΝΟΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ
ΑΛΛΑΤΟΜΕΝΠΛΕΙΟΝΠΟΛΥΑΙΚΟΣΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΧΕΙΡΕΣΕΜΑΙΔΙΕΠΟΥΣΑΤΑΡΗΝΠΟΤΕΔΑΣΜΟΣΙΚΗΤΑΙ
ΣΟΙΤΟΓΕΡΑΣΠΟΛΥΜΕΙΖΟΝΕΓΩΔΟΛΙΓΟΝΤΕΦΙΛΟΝΤΕ
ΕΡΧΟΜΕΧΩΝΕΠΙΝΗΑΣΕΠΕΙΚΕΚΑΜΩΠΟΛΕΜΙΖΩΝ
ΝΥΝΔΕΙΜΙΦΘΙΗΝΔΕΠΕΙΗΠΟΛΥΦΕΡΤΕΡΟΝΕΣΤΙΝ
ΟΙΚΑΔΙΜΕΝΣΥΝΝΗΥΣΙΚΟΡΩΝΙΣΙΝΟΥΔΕΣΟΙΩ
ΕΝΘΑΔΑΤΙΜΟΣΕΩΝΑΦΕΝΟΣΚΑΙΠΛΟΥΤΟΝΑΦΥΞΕΙΝ

172

ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΦΕΥΓΕΜΑΛΕΙΤΟΙΘΥΜΟΣΕΠΕΣΣΥΤΑΙΟΥΔΕΣΕΓΩΓΕ
ΛΙΣΣΟΜΑΙΕΙΝΕΚΕΜΕΙΟΜΕΝΕΙΝΠΑΡΕΜΟΙΓΕΚΑΙΑΛΛΟΙ
ΟΙΚΕΜΕΤΙΜΗΣΟΥΣΙΜΑΛΙΣΤΑΔΕΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥΣ
ΕΧΘΙΣΤΟΣΔΕΜΟΙΕΣΣΙΔΙΟΤΡΕΦΕΩΝΒΑΣΙΛΗΩΝ
ΑΙΕΙΓΑΡΤΟΙΕΡΙΣΤΕΦΙΛΗΠΟΛΕΜΟΙΤΕΜΑΧΑΙΤΕ
ΕΙΜΑΛΑΚΑΡΤΕΡΟΣΕΣΣΙΘΕΟΣΠΟΥΣΟΙΤΟΓΕΔΩΚΕΝ
ΟΙΚΑΔΙΩΝΣΥΝΝΗΥΣΙΤΕΣΗΙΣΚΑΙΣΟΙΣΕΤΑΡΟΙΣΙ
ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΣΙΝΑΝΑΣΣΕΣΕΘΕΝΔΕΓΩΟΥΚΑΛΕΓΙΖΩ
ΟΥΔΟΘΟΜΑΙΚΟΤΕΟΝΤΟΣΑΠΕΙΛΗΣΩΔΕΤΟΙΩΔΕ
ΩΣΕΜΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙΧΡΥΣΗΙΔΑΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΤΗΝΜΕΝΕΓΩΣΥΝΝΗΙΤΕΜΗΙΚΑΙΕΜΟΙΣΕΤΑΡΟΙΣΙ
ΠΕΜΨΩΕΓΩΔΕΚΑΓΩΒΡΙΣΗΙΔΑΚΑΛΛΙΠΑΡΗΙΟΝ
ΑΥΤΟΣΙΩΝΚΛΙΣΙΗΝΔΕΤΟΣΟΝΓΕΡΑΣΟΦΡΕΥΕΙΔΗΙΣ
ΟΣΣΟΝΦΕΡΤΕΡΟΣΕΙΜΙΣΕΘΕΝΣΤΥΓΕΗΙΔΕΚΑΙΑΛΛΟΣ
ΙΣΟΝΕΜΟΙΦΑΣΘΑΙΚΑΙΟΜΟΙΩΘΗΜΕΝΑΙΑΝΤΗΝ
ΩΣΦΑΤΟΠΗΛΕΙΩΝΙΔΑΧΟΣΓΕΝΕΤΕΝΔΕΟΙΗΤΟΡ
ΣΤΗΘΕΣΣΙΝΛΑΣΙΟΙΣΙΔΙΑΝΔΙΧΑΜΕΡΜΗΡΙΞΕΝ
ΗΟΓΕΦΑΣΓΑΝΟΝΟΞΥΕΡΥΣΣΑΜΕΝΟΣΠΑΡΑΜΗΡΟΥ
ΤΟΥΣΜΕΝΑΝΑΣΤΗΣΕΙΕΝΟΔΑΤΡΕΙΔΗΝΕΝΑΡΙΖΟΙ
ΗΕΧΟΛΟΝΠΑΥΣΕΙΕΝΕΡΗΤΥΣΕΙΕΤΕΘΥΜΟΝ
ΗΟΣΟΤΑΥΘΩΡΜΑΙΝΕΚΑΤΑΦΡΕΝΑΚΑΙΚΑΤΑΘΥΜΟΝ
ΕΛΚΕΤΟΔΕΚΚΟΛΕΟΙΟΜΕΓΑΞΙΦΟΣΗΛΘΕΔΑΘΗΝΗ
ΟΥΡΑΝΟΘΕΝΠΡΟΓΑΡΗΚΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΑΜΦΩΟΜΩΣΘΥΜΩΙΦΙΛΕΟΥΣΑΤΕΚΗΔΟΜΕΝΗΤΕ
ΣΤΗΔΟΠΙΘΕΝΞΑΝΘΗΣΔΕΚΟΜΗΣΕΛΕΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΟΙΩΙΦΑΙΝΟΜΕΝΗΤΩΝΔΑΛΛΩΝΟΥΤΙΣΟΡΑΤΟ
ΘΑΜΒΗΣΕΝΔΑΧΙΛΕΥΣΜΕΤΑΔΕΤΡΑΠΕΤΑΥΤΙΚΑΔΕΓΝΩ
ΠΑΛΛΑΔΑΘΗΝΑΙΗΝΔΕΙΝΩΔΕΟΙΟΣΣΕΦΑΑΝΘΕΝ
ΚΑΙΜΙΝΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΤΙΠΤΑΥΤΑΙΓΙΟΧΟΙΟΔΙΟΣΤΕΚΟΣΕΙΛΗΛΟΥΘΑΣ
ΗΙΝΑΥΒΡΙΝΙΔΗΙΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣΑΤΡΕΙΔΑΟ
ΑΛΛΕΚΤΟΙΕΡΕΩΤΟΔΕΚΑΙΤΕΛΕΕΣΘΑΙΟΙΩ
ΗΙΣΥΠΕΡΟΠΛΙΗΙΣΙΤΑΧΑΝΠΟΤΕΘΥΜΟΝΟΛΕΣΣΗΙ

206

ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΗΛΘΟΝΕΓΩΠΑΥΣΟΥΣΑΤΟΣΟΝΜΕΝΟΣΑΙΚΕΠΙΘΗΑΙ
ΟΥΡΑΝΟΘΕΝΠΡΟΔΕΜΗΚΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΑΜΦΩΟΜΩΣΘΥΜΩΙΦΙΛΕΟΥΣΑΤΕΚΗΔΟΜΕΝΗΤΕ
ΑΛΛΑΓΕΛΗΓΕΡΙΔΟΣΜΗΔΕΞΙΦΟΣΕΛΚΕΟΧΕΙΡΙ
ΑΛΛΗΤΟΙΕΠΕΣΙΝΜΕΝΟΝΕΙΔΙΣΟΝΩΣΕΣΕΤΑΙΠΕΡ
ΩΔΕΓΑΡΕΞΕΡΕΩΤΟΔΕΚΑΙΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝΕΣΤΑΙ
ΚΑΙΠΟΤΕΤΟΙΤΡΙΣΤΟΣΣΑΠΑΡΕΣΣΕΤΑΙΑΓΛΑΑΔΩΡΑ
ΥΒΡΙΟΣΕΙΝΕΚΑΤΗΣΔΕΣΥΔΙΣΧΕΟΠΕΙΘΕΟΔΗΜΙΝ
ΤΗΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΧΡΗΜΕΝΣΦΩΙΤΕΡΟΝΓΕΘΕΑΕΠΟΣΕΙΡΥΣΣΑΣΘΑΙ
ΚΑΙΜΑΛΑΠΕΡΘΥΜΩΙΚΕΧΟΛΩΜΕΝΟΝΩΣΓΑΡΑΜΕΙΝΟΝ
ΟΣΚΕΘΕΟΙΣΕΠΙΠΕΙΘΗΤΑΙΜΑΛΑΤΕΚΛΥΟΝΑΥΤΟΥ
ΗΚΑΙΕΠΑΡΓΥΡΕΗΙΚΩΠΗΙΣΧΕΘΕΧΕΙΡΑΒΑΡΕΙΑΝ
ΑΨΔΕΣΚΟΥΛΕΟΝΩΣΕΜΕΓΑΞΙΦΟΣΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕ
ΜΥΘΩΙΑΘΗΝΑΙΗΣΗΔΟΥΛΥΜΠΟΝΔΕΒΕΒΗΚΕΙ
ΔΩΜΑΤΕΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟΔΙΟΣΜΕΤΑΔΑΙΜΟΝΑΣΑΛΛΟΥΣ
ΠΗΛΕΙΔΗΣΔΕΞΑΥΤΙΣΑΤΑΡΤΗΡΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΝΠΡΟΣΕΕΙΠΕΚΑΙΟΥΠΩΛΗΓΕΧΟΛΟΙΟ
ΟΙΝΟΒΑΡΕΣΚΥΝΟΣΟΜΜΑΤΕΧΩΝΚΡΑΔΙΗΝΔΕΛΑΦΟΙΟ
ΟΥΤΕΠΟΤΕΣΠΟΛΕΜΟΝΑΜΑΛΑΩΙΘΩΡΗΧΘΗΝΑΙ
ΟΥΤΕΛΟΧΟΝΔΙΕΝΑΙΣΥΝΑΡΙΣΤΗΕΣΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΤΕΤΛΗΚΑΣΘΥΜΩΙΤΟΔΕΤΟΙΚΗΡΕΙΔΕΤΑΙΕΙΝΑΙ
ΗΠΟΛΥΛΩΙΟΝΕΣΤΙΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΕΥΡΥΝΑΧΑΙΩΝ
ΔΩΡΑΠΟΑΙΡΕΙΣΘΑΙΟΣΤΙΣΣΕΘΕΝΑΝΤΙΟΝΕΙΠΗΙ
ΔΗΜΟΒΟΡΟΣΒΑΣΙΛΕΥΣΕΠΕΙΟΥΤΙΔΑΝΟΙΣΙΝΑΝΑΣΣΕΙΣ
ΗΓΑΡΑΝΑΤΡΕΙΔΗΝΥΝΥΣΤΑΤΑΛΩΒΗΣΑΙΟ
ΑΛΛΕΚΤΟΙΕΡΕΩΚΑΙΕΠΙΜΕΓΑΝΟΡΚΟΝΟΜΟΥΜΑΙ
ΝΑΙΜΑΤΟΔΕΣΚΗΠΤΡΟΝΤΟΜΕΝΟΥΠΟΤΕΦΥΛΛΑΚΑΙΟΖΟΥΣ
ΦΥΣΕΙΕΠΕΙΔΗΠΡΩΤΑΤΟΜΗΝΕΝΟΡΕΣΣΙΛΕΛΟΙΠΕΝ
ΟΥΔΑΝΑΘΗΛΗΣΕΙΠΕΡΙΓΑΡΡΑΕΧΑΛΚΟΣΕΛΕΨΕ
ΦΥΛΛΑΤΕΚΑΙΦΛΟΙΟΝΝΥΝΑΥΤΕΜΙΝΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΕΝΠΑΛΑΜΗΙΣΦΟΡΕΟΥΣΙΔΙΚΑΣΠΟΛΟΙΟΙΤΕΘΕΜΙΣΤΑΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΣΕΙΡΥΑΤΑΙΟΔΕΤΟΙΜΕΓΑΣΕΣΣΕΤΑΙΟΡΚΟΣ
ΗΠΟΤΑΧΙΛΛΗΟΣΠΟΘΗΙΞΕΤΑΙΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΣΥΜΠΑΝΤΑΣΤΟΤΕΔΟΥΤΙΔΥΝΗΣΕΑΙΑΧΝΥΜΕΝΟΣΠΕΡ
ΧΡΑΙΣΜΕΙΝΕΥΤΑΝΠΟΛΛΟΙΥΦΕΚΤΟΡΟΣΑΝΔΡΟΦΟΝΟΙΟ
ΘΝΗΣΚΟΝΤΕΣΠΙΠΤΩΣΙΣΥΔΕΝΔΟΘΙΘΥΜΟΝΑΜΥΞΕΙΣ
ΧΩΟΜΕΝΟΣΟΤΑΡΙΣΤΟΝΑΧΑΙΩΝΟΥΔΕΝΕΤΙΣΑΣ

245

ΩΣΦΑΤΟΠΗΛΕΙΔΗΣΠΟΤΙΔΕΣΚΗΠΤΡΟΝΒΑΛΕΓΑΙΗΙ
ΧΡΥΣΕΙΟΙΣΗΛΟΙΣΙΠΕΠΑΡΜΕΝΟΝΕΖΕΤΟΔΑΥΤΟΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΕΤΕΡΩΘΕΝΕΜΗΝΙΕΤΟΙΣΙΔΕΝΕΣΤΩΡ
ΗΔΥΕΠΗΣΑΝΟΡΟΥΣΕΛΙΓΥΣΠΥΛΙΩΝΑΓΟΡΗΤΗΣ
ΤΟΥΚΑΙΑΠΟΓΛΩΣΣΗΣΜΕΛΙΤΟΣΓΛΥΚΙΩΝΡΕΕΝΑΥΔΗ
ΤΩΙΔΗΔΗΔΥΟΜΕΝΓΕΝΕΑΙΜΕΡΟΠΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΕΦΘΙΑΘΟΙΟΙΠΡΟΣΘΕΝΑΜΑΤΡΑΦΕΝΗΔΕΓΕΝΟΝΤΟ
ΕΝΠΥΛΩΙΗΓΑΘΕΗΙΜΕΤΑΔΕΤΡΙΤΑΤΟΙΣΙΝΑΝΑΣΣΕΝ
ΟΣΦΙΝΕΥΦΡΟΝΕΩΝΑΓΟΡΗΣΑΤΟΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΝ
ΩΠΟΠΟΙΗΜΕΓΑΠΕΝΘΟΣΑΧΑΙΙΔΑΓΑΙΑΝΙΚΑΝΕΙ
ΗΚΕΝΓΗΘΗΣΑΙΠΡΙΑΜΟΣΠΡΙΑΜΟΙΟΤΕΠΑΙΔΕΣ
ΑΛΛΟΙΤΕΤΡΩΕΣΜΕΓΑΚΕΝΚΕΧΑΡΟΙΑΤΟΘΥΜΩΙ
ΕΙΣΦΩΙΝΤΑΔΕΠΑΝΤΑΠΥΘΟΙΑΤΟΜΑΡΝΑΜΕΝΟΙΙΝ
ΟΙΠΕΡΙΜΕΝΒΟΥΛΗΝΔΑΝΑΩΝΠΕΡΙΔΕΣΤΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΛΛΑΠΙΘΕΣΘΑΜΦΩΔΕΝΕΩΤΕΡΩΕΣΤΟΝΕΜΕΙΟ
ΗΔΗΓΑΡΠΟΤΕΓΩΚΑΙΑΡΕΙΟΣΙΝΗΕΠΕΡΥΜΙΝ
ΑΝΔΡΑΣΙΝΩΜΙΛΗΣΑΚΑΙΟΥΠΟΤΕΜΟΙΓΑΘΕΡΙΖΟΝ
ΟΥΓΑΡΠΩΤΟΙΟΥΣΙΔΟΝΑΝΕΡΑΣΟΥΔΕΙΔΩΜΑΙ
ΟΙΟΝΠΕΙΡΙΘΟΟΝΤΕΔΡΥΑΝΤΑΤΕΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΚΑΙΝΕΑΤΕΞΑΔΙΟΝΤΕΚΑΙΑΝΤΙΘΕΟΝΠΟΛΥΦΗΜΟΝ
ΘΗΣΕΑΤΑΙΓΕΙΔΗΝΕΠΙΕΙΚΕΛΟΝΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝ
ΚΑΡΤΙΣΤΟΙΔΗΚΕΙΝΟΙΕΠΙΧΘΟΝΙΩΝΤΡΑΦΕΝΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΡΤΙΣΤΟΙΜΕΝΕΣΑΝΚΑΙΚΑΡΤΙΣΤΟΙΣΕΜΑΧΟΝΤΟ
ΦΗΡΣΙΝΟΡΕΣΚΩΙΟΙΣΙΚΑΙΕΚΠΑΓΛΩΣΑΠΟΛΕΣΣΑΝ
ΚΑΙΜΕΝΤΟΙΣΙΝΕΓΩΜΕΘΟΜΙΛΕΟΝΕΚΠΥΛΟΥΕΛΘΩΝ
ΤΗΛΟΘΕΝΕΞΑΠΙΗΣΓΑΙΗΣΚΑΛΕΣΑΝΤΟΓΑΡΑΥΤΟΙ
ΚΑΙΜΑΧΟΜΗΝΚΑΤΕΜΑΥΤΟΝΕΓΩΚΕΙΝΟΙΣΙΔΑΝΟΥΤΙΣ
ΤΩΝΟΙΝΥΝΒΡΟΤΟΙΕΙΣΙΝΕΠΙΧΘΟΝΙΟΙΜΑΧΕΟΙΤΟ
ΚΑΙΜΕΝΜΕΥΒΟΥΛΕΩΝΞΥΝΙΕΝΠΕΙΘΟΝΤΟΤΕΜΥΘΩΙ
ΑΛΛΑΠΙΘΕΣΘΕΚΑΙΥΜΜΕΣΕΠΕΙΠΕΙΘΕΣΘΑΙΑΜΕΙΝΟΝ
ΜΗΤΕΣΥΤΟΝΔΑΓΑΘΟΣΠΕΡΕΩΝΑΠΟΑΙΡΕΟΚΟΥΡΗΝ
ΑΛΛΕΑΩΣΟΙΠΡΩΤΑΔΟΣΑΝΓΕΡΑΣΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΜΗΤΕΣΥΠΗΛΕΙΔΗΕΘΕΛΕΡΙΖΕΜΕΝΑΙΒΑΣΙΛΗΙ
ΑΝΤΙΒΙΗΝΕΠΕΙΟΥΠΟΘΟΜΟΙΗΣΕΜΜΟΡΕΤΙΜΗΣ
ΣΚΗΠΤΟΥΧΟΣΒΑΣΙΛΕΥΣΩΙΤΕΖΕΥΣΚΥΔΟΣΕΔΩΚΕΝ
ΕΙΔΕΣΥΚΑΡΤΕΡΟΣΕΣΣΙΘΕΑΔΕΣΕΓΕΙΝΑΤΟΜΗΤΗΡ
ΑΛΛΟΓΕΦΕΡΤΕΡΟΣΕΣΤΙΝΕΠΕΙΠΛΕΟΝΕΣΣΙΝΑΝΑΣΣΕΙ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΥΔΕΠΑΥΕΤΕΟΝΜΕΝΟΣΑΥΤΑΡΕΓΩΓΕ
ΛΙΣΣΟΜΑΧΙΛΛΗΙΜΕΘΕΜΕΝΧΟΛΟΝΟΣΜΕΓΑΠΑΣΙΝ
ΕΡΚΟΣΑΧΑΙΟΙΣΙΝΠΕΛΕΤΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟΚΑΚΟΙΟ

285

ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΝΑΙΔΗΤΑΥΤΑΓΕΠΑΝΤΑΓΕΡΟΝΚΑΤΑΜΟΙΡΑΝΕΕΙΠΕΣ
ΑΛΛΟΔΑΝΗΡΕΘΕΛΕΙΠΕΡΙΠΑΝΤΩΝΕΜΜΕΝΑΙΑΛΛΩΝ
ΠΑΝΤΩΝΜΕΝΚΡΑΤΕΕΙΝΕΘΕΛΕΙΠΑΝΤΕΣΣΙΔΑΝΑΣΣΕΙΝ
ΠΑΣΙΔΕΣΗΜΑΙΝΕΙΝΑΤΙΝΟΥΠΕΙΣΕΣΘΑΙΟΙΩ
ΕΙΔΕΜΙΝΑΙΧΜΗΤΗΝΕΘΕΣΑΝΘΕΟΙΑΙΕΝΕΟΝΤΕΣ
ΤΟΥΝΕΚΑΟΙΠΡΟΘΕΟΥΣΙΝΟΝΕΙΔΕΑΜΥΘΗΣΑΣΘΑΙ
ΤΟΝΔΑΡΥΠΟΒΛΗΔΗΝΗΜΕΙΒΕΤΟΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΗΓΑΡΚΕΝΔΕΙΛΟΣΤΕΚΑΙΟΥΤΙΔΑΝΟΣΚΑΛΕΟΙΜΗΝ
ΕΙΔΗΣΟΙΠΑΝΕΡΓΟΝΥΠΕΙΞΟΜΑΙΟΤΤΙΚΕΝΕΙΠΗΙΣ
ΑΛΛΟΙΣΙΝΔΗΤΑΥΤΕΠΙΤΕΛΛΕΟΜΗΓΑΡΕΜΟΙΓΕ
ΣΗΜΑΙΝΟΥΓΑΡΕΓΩΓΕΤΙΣΟΙΠΕΙΣΕΣΘΑΙΟΙΩ
ΑΛΛΟΔΕΤΟΙΕΡΕΩΣΥΔΕΝΙΦΡΕΣΙΒΑΛΛΕΟΣΗΙΣΙ
ΧΕΡΣΙΜΕΝΟΥΤΟΙΕΓΩΓΕΜΑΧΗΣΟΜΑΙΕΙΝΕΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΟΥΤΕΣΟΙΟΥΤΕΤΩΙΑΛΛΩΙΕΠΕΙΜΑΦΕΛΕΣΘΕΓΕΔΟΝΤΕΣ
ΤΩΝΔΑΛΛΩΝΑΜΟΙΕΣΤΙΘΟΗΙΠΑΡΑΝΗΙΜΕΛΑΙΝΗΙ
ΤΩΝΟΥΚΑΝΤΙΦΕΡΟΙΣΑΝΕΛΩΝΑΕΚΟΝΤΟΣΕΜΕΙΟ
ΕΙΔΑΓΕΜΗΝΠΕΙΡΗΣΑΙΙΝΑΓΝΩΩΣΙΚΑΙΟΙΔΕ
ΑΙΨΑΤΟΙΑΙΜΑΚΕΛΑΙΝΟΝΕΡΩΗΣΕΙΠΕΡΙΔΟΥΡΙ
ΩΣΤΩΓΑΝΤΙΒΙΟΙΣΙΜΑΧΕΣΣΑΜΕΝΩΕΠΕΕΣΣΙΝ
ΑΝΣΤΗΤΗΝΛΥΣΑΝΔΑΓΟΡΗΝΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΠΗΛΕΙΔΗΣΜΕΝΕΠΙΚΛΙΣΙΑΣΚΑΙΝΗΑΣΕΙΣΑΣ
ΗΙΕΣΥΝΤΕΜΕΝΟΙΤΙΑΔΗΙΚΑΙΟΙΣΕΤΑΡΟΙΣΙΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΑΡΑΝΗΑΘΟΗΝΑΛΑΔΕΠΡΟΕΡΥΣΣΕΝ
ΕΝΔΕΡΕΤΑΣΕΚΡΙΝΕΝΕΕΙΚΟΣΙΝΕΣΔΕΚΑΤΟΜΒΗΝ
ΒΗΣΕΘΕΩΙΑΝΑΔΕΧΡΥΣΗΙΔΑΚΑΛΛΙΠΑΡΗΙΟΝ
ΕΙΣΕΝΑΓΩΝΕΝΔΑΡΧΟΣΕΒΗΠΟΛΥΜΗΤΙΣΟΔΥΣΣΕΥΣ

312

ΟΙΜΕΝΕΠΕΙΤΑΝΑΒΑΝΤΕΣΕΠΕΠΛΕΟΝΥΓΡΑΚΕΛΕΥΘΑ
ΛΑΟΥΣΔΑΤΡΕΙΔΗΣΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΣΘΑΙΑΝΩΓΕΝ
ΟΙΔΑΠΕΛΥΜΑΙΝΟΝΤΟΚΑΙΕΙΣΑΛΑΛΥΜΑΤΑΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΔΟΝΔΑΠΟΛΛΩΝΙΤΕΛΗΕΣΣΑΣΕΚΑΤΟΜΒΑΣ
ΤΑΥΡΩΝΗΔΑΙΓΩΝΠΑΡΑΘΙΝΑΛΟΣΑΤΡΥΓΕΤΟΙΟ
ΚΝΙΣΗΔΟΥΡΑΝΟΝΙΚΕΝΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΠΕΡΙΚΑΠΝΩΙ
ΩΣΟΙΜΕΝΤΑΠΕΝΟΝΤΟΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΟΥΔΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΛΗΓΕΡΙΔΟΣΤΗΝΠΡΩΤΟΝΕΠΗΠΕΙΛΗΣΑΧΙΛΗΙ
ΑΛΛΟΓΕΤΑΛΘΥΒΙΟΝΤΕΚΑΙΕΥΡΥΒΑΤΗΝΠΡΟΣΕΕΙΠΕ
ΤΩΟΙΕΣΑΝΚΗΡΥΚΕΚΑΙΟΤΡΗΡΩΘΕΡΑΠΟΝΤΕ
ΕΡΧΕΣΘΟΝΚΛΙΣΙΗΝΠΗΛΗΙΑΔΕΩΑΧΙΛΗΟΣ
ΧΕΙΡΟΣΕΛΟΝΤΑΓΕΜΕΝΒΡΙΣΗΙΔΑΚΑΛΛΙΠΑΡΗΙΟΝ
ΕΙΔΕΚΕΜΗΔΩΗΙΣΙΝΕΓΩΔΕΚΕΝΑΥΤΟΣΕΛΩΜΑΙ
ΕΛΘΩΝΣΥΝΠΛΕΟΝΕΣΣΙΤΟΟΙΚΑΙΡΙΓΙΟΝΕΣΤΑΙ
ΩΣΕΙΠΩΝΠΡΟΙΕΙΚΡΑΤΕΡΟΝΔΕΠΙΜΥΘΟΝΕΤΕΛΛΕ
ΤΩΔΑΕΚΟΝΤΕΒΑΤΗΝΠΑΡΑΘΙΝΑΛΟΣΑΤΡΥΓΕΤΟΙΟ
ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝΔΕΠΙΤΕΚΛΙΣΙΑΣΚΑΙΝΗΑΣΙΚΕΣΘΗΝ
ΤΟΝΔΕΥΡΟΝΠΑΡΑΤΕΚΛΙΣΙΗΙΚΑΙΝΗΙΜΕΛΑΙΝΗΙ
ΗΜΕΝΟΝΟΥΔΑΡΑΤΩΓΕΙΔΩΝΓΗΘΗΣΕΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΩΜΕΝΤΑΡΒΗΣΑΝΤΕΚΑΙΑΙΔΟΜΕΝΩΒΑΣΙΛΗΑ
ΣΤΗΤΗΝΟΥΔΕΤΙΜΙΝΠΡΟΣΕΦΩΝΕΟΝΟΥΔΕΡΕΟΝΤΟ
ΑΥΤΑΡΟΕΓΝΩΗΙΣΙΝΕΝΙΦΡΕΣΙΦΩΝΗΣΕΝΤΕ
ΧΑΙΡΕΤΕΚΗΡΥΚΕΣΔΙΟΣΑΓΓΕΛΟΙΗΔΕΚΑΙΑΝΔΡΩΝ
ΑΣΣΟΝΙΤΟΥΤΙΜΟΙΥΜΜΕΣΕΠΑΙΤΙΟΙΑΛΛΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΟΣΦΩΙΠΡΟΙΕΙΒΡΙΣΗΙΔΟΣΕΙΝΕΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΑΛΛΑΓΕΔΙΟΓΕΝΕΣΠΑΤΡΟΚΛΕΕΣΕΞΑΓΕΚΟΥΡΗΝ
ΚΑΙΣΦΩΙΝΔΟΣΑΓΕΙΝΤΩΔΑΥΤΩΜΑΡΤΥΡΟΙΕΣΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΕΘΕΩΝΜΑΚΑΡΩΝΠΡΟΣΤΕΘΝΗΤΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΚΑΙΠΡΟΣΤΟΥΒΑΣΙΛΗΟΣΑΠΗΝΕΟΣΕΙΠΟΤΕΔΑΥΤΕ
ΧΡΕΙΩΕΜΕΙΟΓΕΝΗΤΑΙΑΕΙΚΕΑΛΟΙΓΟΝΑΜΥΝΑΙ
ΤΟΙΣΑΛΛΟΙΣΗΓΑΡΟΓΟΛΟΙΗΙΣΙΦΡΕΣΙΘΥΕΙ
ΟΥΔΕΤΙΟΙΔΕΝΟΗΣΑΙΑΜΑΠΡΟΣΣΩΚΑΙΟΠΙΣΣΩ
ΟΠΠΩΣΟΙΠΑΡΑΝΗΥΣΙΣΟΟΙΜΑΧΕΟΙΝΤΟΑΧΑΙΟΙ

345

ΩΣΦΑΤΟΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΦΙΛΩΙΕΠΕΠΕΙΘΕΘΕΤΑΙΡΩΙ
ΕΚΔΑΓΑΓΕΚΛΙΣΙΗΣΒΡΙΣΗΙΔΑΚΑΛΛΙΠΑΡΗΙΟΝ
ΔΩΚΕΔΑΓΕΙΝΤΩΔΑΥΤΙΣΙΤΗΝΠΑΡΑΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΗΔΑΕΚΟΥΣΑΜΑΤΟΙΣΙΓΥΝΗΚΙΕΝΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΔΑΚΡΥΣΑΣΕΤΑΡΩΝΑΦΑΡΕΖΕΤΟΝΟΣΦΙΛΙΑΣΘΕΙΣ
ΘΙΝΕΦΑΛΟΣΠΟΛΙΗΣΟΡΟΩΝΕΠΑΠΕΙΡΟΝΑΠΟΝΤΟΝ
ΠΟΛΛΑΔΕΜΗΤΡΙΦΙΛΗΙΗΡΗΣΑΤΟΧΕΙΡΑΣΟΡΕΓΝΥΣ
ΜΗΤΕΡΕΠΕΙΜΕΤΕΚΕΣΓΕΜΙΝΥΝΘΑΔΙΟΝΠΕΡΕΟΝΤΑ
ΤΙΜΗΝΠΕΡΜΟΙΟΦΕΛΛΕΝΟΛΥΜΠΙΟΣΕΓΓΥΑΛΙΞΑΙ
ΖΕΥΣΥΨΙΒΡΕΜΕΤΗΣΝΥΝΔΟΥΔΕΜΕΤΥΤΘΟΝΕΤΙΣΕΝ
ΗΓΑΡΜΑΤΡΕΙΔΗΣΕΥΡΥΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΗΤΙΜΗΣΕΝΕΛΩΝΓΑΡΕΧΕΙΓΕΡΑΣΑΥΤΟΣΑΠΟΥΡΑΣ
ΩΣΦΑΤΟΔΑΚΡΥΧΕΩΝΤΟΥΔΕΚΛΥΕΠΟΤΝΙΑΜΗΤΗΡ
ΗΜΕΝΗΕΝΒΕΝΘΕΣΣΙΝΑΛΟΣΠΑΡΑΠΑΤΡΙΓΕΡΟΝΤΙ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΔΑΝΕΔΥΠΟΛΙΗΣΑΛΟΣΗΥΤΟΜΙΧΛΗ
ΚΑΙΡΑΠΑΡΟΙΘΑΥΤΟΙΟΚΑΘΕΖΕΤΟΔΑΚΡΥΧΕΟΝΤΟΣ
ΧΕΙΡΙΤΕΜΙΝΚΑΤΕΡΕΞΕΝΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕ
ΤΕΚΝΟΝΤΙΚΛΑΙΕΙΣΤΙΔΕΣΕΦΡΕΝΑΣΙΚΕΤΟΠΕΝΘΟΣ
ΕΞΑΥΔΑΜΗΚΕΥΘΕΝΟΩΙΙΝΑΕΙΔΟΜΕΝΑΜΦΩ
ΤΗΝΔΕΒΑΡΥΣΤΕΝΑΧΩΝΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΟΙΣΘΑΤΙΗΤΟΙΤΑΥΤΑΙΔΥΙΗΙΠΑΝΤΑΓΟΡΕΥΩ
ΩΙΧΟΜΕΘΕΣΘΗΒΗΝΙΕΡΗΝΠΟΛΙΝΗΕΤΙΩΝΟΣ
ΤΗΝΔΕΔΙΕΠΡΑΘΟΜΕΝΤΕΚΑΙΗΓΟΜΕΝΕΝΘΑΔΕΠΑΝΤΑ
ΚΑΙΤΑΜΕΝΕΥΔΑΣΣΑΝΤΟΜΕΤΑΣΦΙΣΙΝΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΕΚΔΕΛΟΝΑΤΡΕΙΔΗΙΧΡΥΣΗΙΔΑΚΑΛΛΙΠΑΡΗΙΟΝ
ΧΡΥΣΗΣΔΑΥΘΙΕΡΕΥΣΕΚΑΤΗΒΟΛΟΥΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΗΛΘΕΘΟΑΣΕΠΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΛΥΣΟΜΕΝΟΣΤΕΘΥΓΑΤΡΑΦΕΡΩΝΤΑΠΕΡΕΙΣΙΑΠΟΙΝΑ
ΣΤΕΜΜΑΤΕΧΩΝΕΝΧΕΡΣΙΝΕΚΗΒΟΛΟΥΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΧΡΥΣΕΩΙΑΝΑΣΚΗΠΤΡΩΙΚΑΙΛΙΣΣΕΤΟΠΑΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΤΡΕΙΔΑΔΕΜΑΛΙΣΤΑΔΥΩΚΟΣΜΗΤΟΡΕΛΑΩΝ
ΕΝΘΑΛΛΟΙΜΕΝΠΑΝΤΕΣΕΠΕΥΦΗΜΗΣΑΝΑΧΑΙΟΙ
ΑΙΔΕΙΣΘΑΙΘΙΕΡΗΑΚΑΙΑΓΛΑΑΔΕΧΘΑΙΑΠΟΙΝΑ
ΑΛΛΟΥΚΑΤΡΕΙΔΗΙΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΗΝΔΑΝΕΘΥΜΩΙ
ΑΛΛΑΚΑΚΩΣΑΦΙΕΙΚΡΑΤΕΡΟΝΔΕΠΙΜΥΘΟΝΕΤΕΛΛΕ
ΧΩΟΜΕΝΟΣΔΟΓΕΡΩΝΠΑΛΙΝΩΙΧΕΤΟΤΟΙΟΔΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΥΞΑΜΕΝΟΥΗΚΟΥΣΕΝΕΠΕΙΜΑΛΑΟΙΦΙΛΟΣΗΕΝ
ΗΚΕΔΕΠΑΡΓΕΙΟΙΣΙΚΑΚΟΝΒΕΛΟΣΟΙΔΕΝΥΛΑΟΙ
ΘΝΗΙΣΚΟΝΕΠΑΣΣΥΤΕΡΟΙΤΑΔΕΠΩΙΧΕΤΟΚΗΛΑΘΕΟΙΟ
ΠΑΝΤΗΙΑΝΑΣΤΡΑΤΟΝΕΥΡΥΝΑΧΑΙΩΝΑΜΜΙΔΕΜΑΝΤΙΣ
ΕΥΕΙΔΩΣΑΓΟΡΕΥΕΘΕΟΠΡΟΠΙΑΣΕΚΑΤΟΙΟ

386

ΑΥΤΙΚΕΓΩΠΡΩΤΟΣΚΕΛΟΜΗΝΘΕΟΝΙΛΑΣΚΕΣΘΑΙ
ΑΤΡΕΙΩΝΑΔΕΠΕΙΤΑΧΟΛΟΣΛΑΒΕΝΑΙΨΑΔΑΝΑΣΤΑΣ
ΗΠΕΙΛΗΣΕΝΜΥΘΟΝΟΔΗΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣΕΣΤΙ
ΤΗΝΜΕΝΓΑΡΣΥΝΝΗΙΘΟΗΙΕΛΙΚΩΠΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΕΣΧΡΥΣΗΝΠΕΜΠΟΥΣΙΝΑΓΟΥΣΙΔΕΔΩΡΑΑΝΑΚΤΙ
ΤΗΝΔΕΝΕΟΝΚΛΙΣΙΗΘΕΝΕΒΑΝΚΗΡΥΚΕΣΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΟΥΡΗΝΒΡΙΣΗΟΣΤΗΝΜΟΙΔΟΣΑΝΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΑΛΛΑΣΥΕΙΔΥΝΑΣΑΙΓΕΠΕΡΙΣΧΕΟΠΑΙΔΟΣΕΗΟΣ
ΕΛΘΟΥΣΟΥΛΥΜΠΟΝΔΕΔΙΑΛΙΣΑΙΕΙΠΟΤΕΔΗΤΙ
ΗΕΠΕΙΩΝΗΣΑΣΚΡΑΔΙΗΝΔΙΟΣΗΕΚΑΙΕΡΓΩΙ
ΠΟΛΛΑΚΙΓΑΡΣΕΟΠΑΤΡΟΣΕΝΙΜΕΓΑΡΟΙΣΙΝΑΚΟΥΣΑ
ΕΥΧΟΜΕΝΗΣΟΤΕΦΗΣΘΑΚΕΛΑΙΝΕΦΕΙΚΡΟΝΙΩΝΙ
ΟΙΗΕΝΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝΑΕΙΚΕΑΛΟΙΓΟΝΑΜΥΝΑΙ
ΟΠΠΟΤΕΜΙΝΞΥΝΔΗΣΑΙΟΛΥΜΠΙΟΙΗΘΕΛΟΝΑΛΛΟΙ
ΗΡΗΤΗΔΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΚΑΙΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΑΛΛΑΣΥΤΟΝΓΕΛΘΟΥΣΑΘΕΑΥΠΕΛΥΣΑΟΔΕΣΜΩΝ
ΩΧΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΟΝΚΑΛΕΣΑΣΕΣΜΑΚΡΟΝΟΛΥΜΠΟΝ
ΟΝΒΡΙΑΡΕΩΝΚΑΛΕΟΥΣΙΘΕΟΙΑΝΔΡΕΣΔΕΤΕΠΑΝΤΕΣ
ΑΙΓΑΙΩΝΟΓΑΡΑΥΤΕΒΙΗΝΟΥΠΑΤΡΟΣΑΜΕΙΝΩΝ
ΟΣΡΑΠΑΡΑΚΡΟΝΙΩΝΙΚΑΘΕΖΕΤΟΚΥΔΕΙΓΑΙΩΝ
ΤΟΝΚΑΙΥΠΕΔΕΙΣΑΝΜΑΚΑΡΕΣΘΕΟΙΟΥΔΕΤΕΔΗΣΑΝ
ΤΩΝΝΥΝΜΙΝΜΝΗΣΑΣΑΠΑΡΕΖΕΟΚΑΙΛΑΒΕΓΟΥΝΩΝ
ΑΙΚΕΝΠΩΣΕΘΕΛΗΙΣΙΝΕΠΙΤΡΩΕΣΣΙΝΑΡΗΞΑΙ
ΤΟΥΣΔΕΚΑΤΑΠΡΥΜΝΑΣΤΕΚΑΙΑΜΦΑΛΑΕΛΣΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣΙΝΑΠΑΝΤΕΣΕΠΑΥΡΩΝΤΑΙΒΑΣΙΛΗΟΣ
ΓΝΩΙΔΕΚΑΙΑΤΡΕΙΔΗΣΕΥΡΥΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΗΝΑΤΗΝΟΤΑΡΙΣΤΟΝΑΧΑΙΩΝΟΥΔΕΝΕΤΙΣΕΝ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΘΕΤΙΣΚΑΤΑΔΑΚΡΥΧΕΟΥΣΑ
ΩΜΟΙΤΕΚΝΟΝΕΜΟΝΤΙΝΥΣΕΤΡΕΦΟΝΑΙΝΑΤΕΚΟΥΣΑ
ΑΙΘΟΦΕΛΕΣΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΑΔΑΚΡΥΤΟΣΚΑΙΑΠΗΜΩΝ
ΗΣΘΑΙΕΠΕΙΝΥΤΟΙΑΙΣΑΜΙΝΥΝΘΑΠΕΡΟΥΤΙΜΑΛΑΔΗΝ
ΝΥΝΔΑΜΑΤΩΚΥΜΟΡΟΣΚΑΙΟΙΖΥΡΟΣΠΕΡΙΠΑΝΤΩΝ
ΕΠΛΕΟΤΩΣΕΚΑΚΗΙΑΙΣΗΙΤΕΚΟΝΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙ
ΤΟΥΤΟΔΕΤΟΙΕΡΕΟΥΣΑΕΠΟΣΔΙΙΤΕΡΠΙΚΕΡΑΥΝΩΙ
ΕΙΜΑΥΤΗΠΡΟΣΟΛΥΜΠΟΝΑΓΑΝΝΙΦΟΝΑΙΚΕΠΙΘΗΤΑΙ
ΑΛΛΑΣΥΜΕΝΝΥΝΝΗΥΣΙΠΑΡΗΜΕΝΟΣΩΚΥΠΟΡΟΙΣΙ
ΜΗΝΙΑΧΑΙΟΙΣΙΝΠΟΛΕΜΟΥΔΑΠΟΠΑΥΕΟΠΑΜΠΑΝ
ΖΕΥΣΓΑΡΕΣΩΚΕΑΝΟΝΜΕΤΑΜΥΜΟΝΑΣΑΙΘΙΟΠΗΑΣ
ΧΘΙΖΟΣΕΒΗΚΑΤΑΔΑΙΤΑΘΕΟΙΔΑΜΑΠΑΝΤΕΣΕΠΟΝΤΟ
ΔΩΔΕΚΑΤΗΙΔΕΤΟΙΑΥΤΙΣΕΛΕΥΣΕΤΑΙΟΥΛΥΜΠΟΝΔΕ
ΚΑΙΤΟΤΕΠΕΙΤΑΤΟΙΕΙΜΙΔΙΟΣΠΟΤΙΧΑΛΚΟΒΑΤΕΣΔΩ
ΚΑΙΜΙΝΓΟΥΝΑΣΟΜΑΙΚΑΙΜΙΝΠΕΙΣΕΣΘΑΙΟΙΩ

428

ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΑΠΕΒΗΣΕΤΟΤΟΝΔΕΛΙΠΑΥΤΟΥ
ΧΩΟΜΕΝΟΝΚΑΤΑΘΥΜΟΝΕΥΖΩΝΟΙΟΓΥΝΑΙΚΟΣ
ΤΗΝΡΑΒΙΗΙΑΕΚΟΝΤΟΣΑΠΗΥΡΩΝΑΥΤΑΡΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΕΣΧΡΥΣΗΝΙΚΑΝΕΝΑΓΩΝΙΕΡΗΝΕΚΑΤΟΜΒΗΝ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΛΙΜΕΝΟΣΠΟΛΥΒΕΝΘΕΟΣΕΝΤΟΣΙΚΟΝΤΟ
ΙΣΤΙΑΜΕΝΣΤΕΙΛΑΝΤΟΘΕΣΑΝΔΕΝΝΗΙΜΕΛΑΙΝΗΙ
ΙΣΤΟΝΔΙΣΤΟΔΟΚΗΙΠΕΛΑΣΑΝΠΡΟΤΟΝΟΙΣΙΝΥΦΕΝΤΕΣ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΤΗΝΔΕΙΣΟΡΜΟΝΠΡΟΕΡΕΣΣΑΝΕΡΕΤΜΟΙΣ
ΕΚΔΕΥΝΑΣΕΒΑΛΟΝΚΑΤΑΔΕΠΡΥΜΝΗΣΙΕΔΗΣΑΝ
ΕΚΔΕΚΑΙΑΥΤΟΙΒΑΙΝΟΝΕΠΙΡΗΓΜΙΝΙΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΕΚΔΕΚΑΤΟΜΒΗΝΒΗΣΑΝΕΚΗΒΟΛΩΙΑΠΟΛΛΩΝΙ
ΕΚΔΕΧΡΥΣΗΙΣΝΗΟΣΒΗΠΟΝΤΟΠΟΡΟΙΟ
ΤΗΝΜΕΝΕΠΕΙΤΕΠΙΒΩΜΟΝΑΓΩΝΠΟΛΥΜΗΤΙΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΑΤΡΙΦΙΛΩΙΕΝΧΕΡΣΙΤΙΘΕΙΚΑΙΜΙΝΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝ
ΩΧΡΥΣΗΠΡΟΜΕΠΕΜΨΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΤΕΣΟΙΑΓΕΜΕΝΦΟΙΒΩΙΘΙΕΡΗΝΕΚΑΤΟΜΒΗΝ
ΡΕΞΑΙΥΠΕΡΔΑΝΑΩΝΟΦΡΙΛΑΣΟΜΕΣΘΑΑΝΑΚΤΑ
ΟΣΝΥΝΑΡΓΕΙΟΙΣΙΠΟΛΥΣΤΟΝΑΚΗΔΕΕΦΗΚΕΝ
ΩΣΕΙΠΩΝΕΝΧΕΡΣΙΤΙΘΕΙΟΔΕΔΕΞΑΤΟΧΑΙΡΩΝ
ΠΑΙΔΑΦΙΛΗΝΤΟΙΔΩΚΑΘΕΩΙΙΕΡΗΝΕΚΑΤΟΜΒΗΝ
ΕΞΕΙΗΣΕΣΤΗΣΑΝΕΥΔΜΗΤΟΝΠΕΡΙΒΩΜΟΝ
ΧΕΡΝΙΨΑΝΤΟΔΕΠΕΙΤΑΚΑΙΟΥΛΟΧΥΤΑΣΑΝΕΛΟΝΤΟ
ΤΟΙΣΙΝΔΕΧΡΥΣΗΣΜΕΓΑΛΕΥΧΕΤΟΧΕΙΡΑΣΑΝΑΣΧΩΝ
ΚΛΥΘΙΜΕΥΑΡΓΥΡΟΤΟΞΟΣΧΡΥΣΗΝΑΜΦΙΒΕΒΗΚΑΣ
ΚΙΛΛΑΝΤΕΖΑΘΕΗΝΤΕΝΕΔΟΙΟΤΕΙΦΙΑΝΑΣΣΕΙΣ
ΗΜΕΝΔΗΠΟΤΕΜΕΥΠΑΡΟΣΕΚΛΥΕΣΕΥΞΑΜΕΝΟΙΟ
ΤΙΜΗΣΑΣΜΕΝΕΜΕΜΕΓΑΔΙΨΑΟΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΗΔΕΤΙΚΑΙΝΥΝΜΟΙΤΟΔΕΠΙΚΡΗΗΝΟΝΕΕΛΔΩΡ
ΗΔΗΝΥΝΔΑΝΑΟΙΣΙΝΑΕΙΚΕΑΛΟΙΓΟΝΑΜΥΝΟΝ
ΩΣΕΦΑΤΕΥΧΟΜΕΝΟΣΤΟΥΔΕΚΛΥΕΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ

458

ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΡΕΥΞΑΝΤΟΚΑΙΟΥΛΟΧΥΤΑΣΠΡΟΒΑΛΟΝΤΟ
ΑΥΕΡΥΣΑΝΜΕΝΠΡΩΤΑΚΑΙΕΣΦΑΞΑΝΚΑΙΕΔΕΙΡΑΝ
ΜΗΡΟΥΣΤΕΞΕΤΑΜΟΝΚΑΤΑΤΕΚΝΙΣΗΙΕΚΑΛΥΨΑΝ
ΔΙΠΤΥΧΑΠΟΙΗΣΑΝΤΕΣΕΠΑΥΤΩΝΔΩΜΟΘΕΤΗΣΑΝ
ΚΑΙΕΔΕΠΙΣΧΙΖΗΙΣΟΓΕΡΩΝΕΠΙΔΑΙΘΟΠΑΟΙΝΟΝ
ΛΕΙΒΕΝΕΟΙΔΕΠΑΡΑΥΤΟΝΕΧΟΝΠΕΜΠΩΒΟΛΑΧΕΡΣΙΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΚΑΤΑΜΗΡΕΚΑΗΚΑΙΣΠΛΑΓΧΝΑΠΑΣΑΝΤΟ
ΜΙΣΤΥΛΛΟΝΤΑΡΑΤΑΛΛΑΚΑΙΑΜΦΟΒΕΛΟΙΣΙΝΕΠΕΙΡΑΝ
ΩΠΤΗΣΑΝΤΕΠΕΡΙΦΡΑΔΕΩΣΕΡΥΣΑΝΤΟΤΕΠΑΝΤΑ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΠΑΥΣΑΝΤΟΠΟΝΟΥΤΕΤΥΚΟΝΤΟΤΕΔΑΙΤΑ
ΔΑΙΝΥΝΤΟΥΔΕΤΙΘΥΜΟΣΕΔΕΥΕΤΟΔΑΙΤΟΣΕΙΣΗΣ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΠΟΣΙΟΣΚΑΙΕΔΗΤΥΟΣΕΞΕΡΟΝΕΝΤΟ
ΚΟΥΡΟΙΜΕΝΚΡΗΤΗΡΑΣΕΠΕΣΤΕΨΑΝΤΟΠΟΤΟΙΟ
ΝΩΜΗΣΑΝΔΑΡΑΠΑΣΙΝΕΠΑΡΞΑΜΕΝΟΙΔΕΠΑΕΣΣΙΝ
ΟΙΔΕΠΑΝΗΜΕΡΙΟΙΜΟΛΠΗΙΘΕΟΝΙΛΑΣΚΟΝΤΟ
ΚΑΛΟΝΑΕΙΔΟΝΤΕΣΠΑΙΗΟΝΑΚΟΥΡΟΙΑΧΑΙΩΝ
ΜΕΛΠΟΝΤΕΣΕΚΑΕΡΓΟΝΟΔΕΦΡΕΝΑΤΕΡΠΕΤΑΚΟΥΩΝ
ΗΜΟΣΔΗΕΛΙΟΣΚΑΤΕΔΥΚΑΙΕΠΙΚΝΕΦΑΣΗΛΘΕ
ΔΗΤΟΤΕΚΟΙΜΗΣΑΝΤΟΠΑΡΑΠΡΥΜΝΗΣΙΑΝΗΟΣ
ΗΜΟΣΔΗΡΙΓΕΝΕΙΑΦΑΝΗΡΟΔΟΔΑΚΤΥΛΟΣΗΩΣ
ΚΑΙΤΟΤΕΠΕΙΤΑΝΑΓΟΝΤΟΜΕΤΑΣΤΡΑΤΟΝΕΥΡΥΝΑΧΑΙΩΝ
ΤΟΙΣΙΝΔΙΚΜΕΝΟΝΟΥΡΟΝΙΕΙΕΚΑΕΡΓΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΟΙΔΙΣΤΟΝΣΤΗΣΑΝΤΑΝΑΘΙΣΤΙΑΛΕΥΚΑΠΕΤΑΣΣΑΝ
ΕΝΔΑΝΕΜΟΣΠΡΗΣΕΝΜΕΣΟΝΙΣΤΙΟΝΑΜΦΙΔΕΚΥΜΑ
ΣΤΕΙΡΗΙΠΟΡΦΥΡΕΟΝΜΕΓΑΛΙΑΧΕΝΗΟΣΙΟΥΣΗΣ
ΗΔΕΘΕΕΝΚΑΤΑΚΥΜΑΔΙΑΠΡΗΣΣΟΥΣΑΚΕΛΕΥΘΟΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΡΙΚΟΝΤΟΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΕΥΡΥΝΑΧΑΙΩΝ
ΝΗΑΜΕΝΟΙΓΕΜΕΛΑΙΝΑΝΕΠΗΠΕΙΡΟΙΟΕΡΥΣΣΑΝ
ΥΨΟΥΕΠΙΨΑΜΑΘΟΙΣΥΠΟΔΕΡΜΑΤΑΜΑΚΡΑΤΑΝΥΣΣΑΝ
ΑΥΤΟΙΔΕΣΚΙΔΝΑΝΤΟΚΑΤΑΚΛΙΣΙΑΣΤΕΝΕΑΣΤΕ
ΑΥΤΑΡΟΜΗΝΙΕΝΗΥΣΙΠΑΡΗΜΕΝΟΣΩΚΥΠΟΡΟΙΣΙ
ΔΙΟΓΕΝΗΣΠΗΛΗΟΣΥΙΟΣΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΟΥΤΕΠΟΤΕΙΣΑΓΟΡΗΝΠΩΛΕΣΚΕΤΟΚΥΔΙΑΝΕΙΡΑΝ
ΟΥΤΕΠΟΤΕΣΠΟΛΕΜΟΝΑΛΛΑΦΘΙΝΥΘΕΣΚΕΦΙΛΟΝΚΗΡ
ΑΥΘΙΜΕΝΩΝΠΟΘΕΕΣΚΕΔΑΥΤΗΝΤΕΠΤΟΛΕΜΟΝΤΕ

493

ΑΛΛΟΤΕΔΗΡΕΚΤΟΙΟΔΥΩΔΕΚΑΤΗΓΕΝΕΤΗΩΣ
ΚΑΙΤΟΤΕΔΗΠΡΟΣΟΛΥΜΠΟΝΙΣΑΝΘΕΟΙΑΙΕΝΕΟΝΤΕΣ
ΠΑΝΤΕΣΑΜΑΖΕΥΣΔΗΡΧΕΘΕΤΙΣΔΟΥΛΗΘΕΤΕΦΕΤΜΕΩΝ
ΠΑΙΔΟΣΕΟΥΑΛΛΗΓΑΝΕΔΥΣΕΤΟΚΥΜΑΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΗΕΡΙΗΔΑΝΕΒΗΜΕΓΑΝΟΥΡΑΝΟΝΟΥΛΥΜΠΟΝΤΕ
ΕΥΡΕΝΔΕΥΡΥΟΠΑΚΡΟΝΙΔΗΝΑΤΕΡΗΜΕΝΟΝΑΛΛΩΝ
ΑΚΡΟΤΑΤΗΙΚΟΡΥΦΗΙΠΟΛΥΔΕΙΡΑΔΟΣΟΥΛΥΜΠΟΙΟ
ΚΑΙΡΑΠΑΡΟΙΘΑΥΤΟΙΟΚΑΘΕΖΕΤΟΚΑΙΛΑΒΕΓΟΥΝΩΝ
ΣΚΑΙΗΙΔΕΞΙΤΕΡΗΙΔΑΡΥΠΑΝΘΕΡΕΩΝΟΣΕΛΟΥΣΑ
ΛΙΣΣΟΜΕΝΗΠΡΟΣΕΕΙΠΕΔΙΑΚΡΟΝΙΩΝΑΑΝΑΚΤΑ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΕΙΠΟΤΕΔΗΣΕΜΕΤΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝΟΝΗΣΑ
ΗΕΠΕΙΗΕΡΓΩΙΤΟΔΕΜΟΙΚΡΗΗΝΟΝΕΕΛΔΩΡ
ΤΙΜΗΣΟΝΜΟΙΥΙΟΝΟΣΩΚΥΜΟΡΩΤΑΤΟΣΑΛΛΩΝ
ΕΠΛΕΤΑΤΑΡΜΙΝΝΥΝΓΕΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΗΤΙΜΗΣΕΝΕΛΩΝΓΑΡΕΧΕΙΓΕΡΑΣΑΥΤΟΣΑΠΟΥΡΑΣ
ΑΛΛΑΣΥΠΕΡΜΙΝΤΙΣΟΝΟΛΥΜΠΙΕΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥ
ΤΟΦΡΑΔΕΠΙΤΡΩΕΣΣΙΤΙΘΕΙΚΡΑΤΟΣΟΦΡΑΝΑΧΑΙΟΙ
ΥΙΟΝΕΜΟΝΤΙΣΩΣΙΝΟΦΕΛΛΩΣΙΝΤΕΕΤΙΜΗΙ
ΩΣΦΑΤΟΤΗΝΔΟΥΤΙΠΡΟΣΕΦΗΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΑΛΛΑΚΕΩΝΔΗΝΗΣΤΟΘΕΤΙΣΔΩΣΗΨΑΤΟΓΟΥΝΩΝ
ΩΣΕΧΕΤΕΜΠΕΦΥΥΙΑΚΑΙΕΙΡΕΤΟΔΕΥΤΕΡΟΝΑΥΤΙΣ
ΝΗΜΕΡΤΕΣΜΕΝΔΗΜΟΙΥΠΟΣΧΕΟΚΑΙΚΑΤΑΝΕΥΣΟΝ
ΗΑΠΟΕΙΠΕΠΕΙΟΥΤΟΙΕΠΙΔΕΟΣΟΦΡΕΥΕΙΔΕΩ
ΟΣΣΟΝΕΓΩΜΕΤΑΠΑΣΙΝΑΤΙΜΟΤΑΤΗΘΕΟΣΕΙΜΙ
ΤΗΝΔΕΜΕΓΟΧΘΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΗΔΗΛΟΙΓΙΑΕΡΓΟΤΕΜΕΧΘΟΔΟΠΗΣΑΙΕΦΗΣΕΙΣ
ΗΡΗΙΟΤΑΝΜΕΡΕΘΗΙΣΙΝΟΝΕΙΔΕΙΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΝ
ΗΔΕΚΑΙΑΥΤΩΣΜΑΙΕΙΕΝΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΘΕΟΙΣΙ
ΝΕΙΚΕΙΚΑΙΤΕΜΕΦΗΣΙΜΑΧΗΙΤΡΩΕΣΣΙΝΑΡΗΓΕΙΝ
ΑΛΛΑΣΥΜΕΝΝΥΝΑΥΤΙΣΑΠΟΣΤΙΧΕΜΗΤΙΝΟΗΣΗΙ
ΗΡΗΕΜΟΙΔΕΚΕΤΑΥΤΑΜΕΛΗΣΕΤΑΙΟΦΡΑΤΕΛΕΣΣΩ
ΕΙΔΑΓΕΤΟΙΚΕΦΑΛΗΙΚΑΤΑΝΕΥΣΟΜΑΙΟΦΡΑΠΕΠΟΙΘΗΙΣ
ΤΟΥΤΟΓΑΡΕΞΕΜΕΘΕΝΓΕΜΕΤΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΜΕΓΙΣΤΟΝ
ΤΕΚΜΩΡΟΥΓΑΡΕΜΟΝΠΑΛΙΝΑΓΡΕΤΟΝΟΥΔΑΠΑΤΗΛΟΝ
ΟΥΔΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΝΟΤΙΚΕΝΚΕΦΑΛΗΙΚΑΤΑΝΕΥΣΩ
ΗΚΑΙΚΥΑΝΕΗΙΣΙΝΕΠΟΦΡΥΣΙΝΕΥΣΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΑΜΒΡΟΣΙΑΙΔΑΡΑΧΑΙΤΑΙΕΠΕΡΡΩΣΑΝΤΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΚΡΑΤΟΣΑΠΑΘΑΝΑΤΟΙΟΜΕΓΑΝΔΕΛΕΛΙΞΕΝΟΛΥΜΠΟΝ

531

ΤΩΓΩΣΒΟΥΛΕΥΣΑΝΤΕΔΙΕΤΜΑΓΕΝΗΜΕΝΕΠΕΙΤΑ
ΕΙΣΑΛΑΑΛΤΟΒΑΘΕΙΑΝΑΠΑΙΓΛΗΕΝΤΟΣΟΛΥΜΠΟΥ
ΖΕΥΣΔΕΕΟΝΠΡΟΣΔΩΜΑΘΕΟΙΔΑΜΑΠΑΝΤΕΣΑΝΕΣΤΑΝ
ΕΞΕΔΕΩΝΣΦΟΥΠΑΤΡΟΣΕΝΑΝΤΙΟΝΟΥΔΕΤΙΣΕΤΛΗ
ΜΕΙΝΑΙΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΝΑΛΛΑΝΤΙΟΙΕΣΤΑΝΑΠΑΝΤΕΣ
ΩΣΟΜΕΝΕΝΘΑΚΑΘΕΖΕΤΕΠΙΘΡΟΝΟΥΟΥΔΕΜΙΝΗΡΗ
ΗΓΝΟΙΗΣΕΝΙΔΟΥΣΟΤΙΟΙΣΥΜΦΡΑΣΣΑΤΟΒΟΥΛΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΕΖΑΘΕΤΙΣΘΥΓΑΤΗΡΑΛΙΟΙΟΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΥΤΙΚΑΚΕΡΤΟΜΙΟΙΣΙΔΙΑΚΡΟΝΙΩΝΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΤΙΣΔΑΥΤΟΙΔΟΛΟΜΗΤΑΘΕΩΝΣΥΜΦΡΑΣΣΑΤΟΒΟΥΛΑΣ
ΑΙΕΙΤΟΙΦΙΛΟΝΕΣΤΙΝΕΜΕΥΑΠΟΝΟΣΦΙΝΕΟΝΤΑ
ΚΡΥΠΤΑΔΙΑΦΡΟΝΕΟΝΤΑΔΙΚΑΖΕΜΕΝΟΥΔΕΤΙΠΩΜΟΙ
ΠΡΟΦΡΩΝΤΕΤΛΗΚΑΣΕΙΠΕΙΝΕΠΟΣΟΤΤΙΝΟΗΣΗΙΣ
ΤΗΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΠΑΤΗΡΑΝΔΡΩΝΤΕΘΕΩΝΤΕ
ΗΡΗΜΗΔΗΠΑΝΤΑΣΕΜΟΥΣΕΠΙΕΛΠΕΟΜΥΘΟΥΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΝΧΑΛΕΠΟΙΤΟΙΕΣΟΝΤΑΛΟΧΩΙΠΕΡΕΟΥΣΗΙ
ΑΛΛΟΝΜΕΝΚΕΠΙΕΙΚΕΣΑΚΟΥΕΜΕΝΟΥΤΙΣΕΠΕΙΤΑ
ΟΥΤΕΘΕΩΝΠΡΟΤΕΡΟΣΤΟΝΕΙΣΕΤΑΙΟΥΤΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΟΝΔΕΚΕΓΩΝΑΠΑΝΕΥΘΕΘΕΩΝΕΘΕΛΩΜΙΝΟΗΣΑΙ
ΜΗΤΙΣΥΤΑΥΤΑΕΚΑΣΤΑΔΙΕΙΡΕΟΜΗΔΕΜΕΤΑΛΛΑ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΒΟΩΠΙΣΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΑΙΝΟΤΑΤΕΚΡΟΝΙΔΗΠΟΙΟΝΤΟΝΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΣ
ΚΑΙΛΙΗΝΣΕΠΑΡΟΣΓΟΥΤΕΙΡΟΜΑΙΟΥΤΕΜΕΤΑΛΛΩ
ΑΛΛΑΜΑΛΕΥΚΗΛΟΣΤΑΦΡΑΖΕΑΙΑΣΣΕΘΕΛΗΙΣΘΑ
ΝΥΝΔΑΙΝΩΣΔΕΙΔΟΙΚΑΚΑΤΑΦΡΕΝΑΜΗΣΕΠΑΡΕΙΠΗΙ
ΑΡΓΥΡΟΠΕΖΑΘΕΤΙΣΘΥΓΑΤΗΡΑΛΙΟΙΟΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΗΕΡΙΗΓΑΡΣΟΙΓΕΠΑΡΕΖΕΤΟΚΑΙΛΑΒΕΓΟΥΝΩΝ
ΤΗΙΣΟΙΩΚΑΤΑΝΕΥΣΑΙΕΤΗΤΥΜΟΝΩΣΑΧΙΛΗΑ
ΤΙΜΗΣΗΙΣΟΛΕΣΗΙΣΔΕΠΟΛΕΑΣΕΠΙΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΤΗΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΔΑΙΜΟΝΙΗΑΙΕΙΜΕΝΟΙΕΑΙΟΥΔΕΣΕΛΗΘΩ
ΠΡΗΞΑΙΔΕΜΠΗΣΟΥΤΙΔΥΝΗΣΕΑΙΑΛΛΑΠΟΘΥΜΟΥ
ΜΑΛΛΟΝΕΜΟΙΕΣΕΑΙΤΟΔΕΤΟΙΚΑΙΡΙΓΙΟΝΕΣΤΑΙ
ΕΙΔΟΥΤΩΤΟΥΤΕΣΤΙΝΕΜΟΙΜΕΛΛΕΙΦΙΛΟΝΕΙΝΑΙ
ΑΛΛΑΚΕΟΥΣΑΚΑΘΗΣΟΕΜΩΙΔΕΠΙΠΕΙΘΕΟΜΥΘΩΙ
ΜΗΝΥΤΟΙΟΥΧΡΑΙΣΜΩΣΙΝΟΣΟΙΘΕΟΙΕΙΣΕΝΟΛΥΜΠΩΙ
ΑΣΣΟΝΙΟΝΘΟΤΕΚΕΝΤΟΙΑΑΠΤΟΥΣΧΕΙΡΑΣΕΦΕΙΩ

568

ΩΣΕΦΑΤΕΔΕΙΣΕΝΔΕΒΟΩΠΙΣΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΚΑΙΡΑΚΕΟΥΣΑΚΑΘΗΣΤΟΕΠΙΓΝΑΜΨΑΣΑΦΙΛΟΝΚΗΡ
ΟΧΘΗΣΑΝΔΑΝΑΔΩΜΑΔΙΟΣΘΕΟΙΟΥΡΑΝΙΩΝΕΣ
ΤΟΙΣΙΝΔΗΦΑΙΣΤΟΣΚΛΥΤΟΤΕΧΝΗΣΗΡΧΑΓΟΡΕΥΕΙΝ
ΜΗΤΡΙΦΙΛΗΙΕΠΙΗΡΑΦΕΡΩΝΛΕΥΚΩΛΕΝΩΙΗΡΗΙ
ΗΔΗΛΟΙΓΙΑΕΡΓΑΤΑΔΕΣΣΕΤΑΙΟΥΔΕΤΑΝΕΚΤΑ
ΕΙΔΗΣΦΩΕΝΕΚΑΘΝΗΤΩΝΕΡΙΔΑΙΝΕΤΟΝΩΔΕ
ΕΝΔΕΘΕΟΙΣΙΚΟΛΩΙΟΝΕΛΑΥΝΕΤΟΝΟΥΔΕΤΙΔΑΙΤΟΣ
ΕΣΘΛΗΣΕΣΣΕΤΑΙΗΔΟΣΕΠΕΙΤΑΧΕΡΕΙΟΝΑΝΙΚΑΙ
ΜΗΤΡΙΔΕΓΩΠΑΡΑΦΗΜΙΚΑΙΑΥΤΗΙΠΕΡΝΟΕΟΥΣΗΙ
ΠΑΤΡΙΦΙΛΩΙΕΠΙΗΡΑΦΕΡΕΙΝΔΙΙΟΦΡΑΜΗΑΥΤΕ
ΝΕΙΚΕΙΗΙΣΙΠΑΤΗΡΣΥΝΔΗΜΙΝΔΑΙΤΑΤΑΡΑΞΗΙ
ΕΙΠΕΡΓΑΡΚΕΘΕΛΗΙΣΙΝΟΛΥΜΠΙΟΣΑΣΤΕΡΟΠΗΤΗΣ
ΕΞΕΔΕΩΝΣΤΥΦΕΛΙΞΑΙΟΓΑΡΠΟΛΥΦΕΡΤΑΤΟΣΕΣΤΙΝ
ΑΛΛΑΣΥΤΟΝΕΠΕΕΣΣΙΚΑΘΑΠΤΕΣΘΑΙΜΑΛΑΚΟΙΣΙΝ
ΑΥΤΙΚΕΠΕΙΘΙΛΑΟΣΟΛΥΜΠΙΟΣΕΣΣΕΤΑΙΗΜΙΝ
ΩΣΑΡΕΦΗΚΑΙΑΝΑΙΞΑΣΔΕΠΑΣΑΜΦΙΚΥΠΕΛΛΟΝ
ΜΗΤΡΙΦΙΛΗΙΕΝΧΕΙΡΙΤΙΘΕΙΚΑΙΜΙΝΠΡΟΣΕΕΙΠΕ
ΤΕΤΛΑΘΙΜΗΤΕΡΕΜΗΚΑΙΑΝΑΣΧΕΟΚΗΔΟΜΕΝΗΠΕΡ
ΜΗΣΕΦΙΛΗΝΠΕΡΕΟΥΣΑΝΕΝΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝΙΔΩΜΑΙ
ΘΕΙΝΟΜΕΝΗΝΤΟΤΕΔΟΥΤΙΔΥΝΗΣΟΜΑΙΑΧΝΥΜΕΝΟΣΠΕΡ
ΧΡΑΙΣΜΕΙΝΑΡΓΑΛΕΟΣΓΑΡΟΛΥΜΠΙΟΣΑΝΤΙΦΕΡΕΣΘΑΙ
ΗΔΗΓΑΡΜΕΚΑΙΑΛΛΟΤΑΛΕΞΕΜΕΝΑΙΜΕΜΑΩΤΑ
ΡΙΨΕΠΟΔΟΣΤΕΤΑΓΩΝΑΠΟΒΗΛΟΥΘΕΣΠΕΣΙΟΙΟ
ΠΑΝΔΗΜΑΡΦΕΡΟΜΗΝΑΜΑΔΗΕΛΙΩΙΚΑΤΑΔΥΝΤΙ
ΚΑΠΠΕΣΟΝΕΝΛΗΜΝΩΙΟΛΙΓΟΣΔΕΤΙΘΥΜΟΣΕΝΗΕΝ
ΕΝΘΑΜΕΣΙΝΤΙΕΣΑΝΔΡΕΣΑΦΑΡΚΟΜΙΣΑΝΤΟΠΕΣΟΝΤΑ
ΩΣΦΑΤΟΜΕΙΔΗΣΕΝΔΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΜΕΙΔΗΣΑΣΑΔΕΠΑΙΔΟΣΕΔΕΞΑΤΟΧΕΙΡΙΚΥΠΕΛΛΟΝ
ΑΥΤΑΡΟΤΟΙΣΑΛΛΟΙΣΙΘΕΟΙΣΕΝΔΕΞΙΑΠΑΣΙΝ
ΟΙΝΟΧΟΕΙΓΛΥΚΥΝΕΚΤΑΡΑΠΟΚΡΗΤΗΡΟΣΑΦΥΣΣΩΝ
ΑΣΒΕΣΤΟΣΔΑΡΕΝΩΡΤΟΓΕΛΩΣΜΑΚΑΡΕΣΣΙΘΕΟΙΣΙΝ
ΩΣΙΔΟΝΗΦΑΙΣΤΟΝΔΙΑΔΩΜΑΤΑΠΟΙΠΝΥΟΝΤΑ
ΩΣΤΟΤΕΜΕΝΠΡΟΠΑΝΗΜΑΡΕΣΗΕΛΙΟΝΚΑΤΑΔΥΝΤΑ
ΔΑΙΝΥΝΤΟΥΔΕΤΙΘΥΜΟΣΕΔΕΥΕΤΟΔΑΙΤΟΣΕΙΣΗΣ
ΟΥΜΕΝΦΟΡΜΙΓΓΟΣΠΕΡΙΚΑΛΛΕΟΣΗΝΕΧΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΟΥΣΑΩΝΘΑΙΑΕΙΔΟΝΑΜΕΙΒΟΜΕΝΑΙΟΠΙΚΑΛΗΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΚΑΤΕΔΥΛΑΜΠΡΟΝΦΑΟΣΗΕΛΙΟΙΟ
ΟΙΜΕΝΚΑΚΚΕΙΟΝΤΕΣΕΒΑΝΟΙΚΟΝΔΕΕΚΑΣΤΟΣ
ΗΧΙΕΚΑΣΤΩΙΔΩΜΑΠΕΡΙΚΛΥΤΟΣΑΜΦΙΓΥΗΕΙΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣΠΟΙΗΣΕΝΙΔΥΙΗΙΣΙΠΡΑΠΙΔΕΣΣΙ
ΖΕΥΣΔΕΠΡΟΣΟΝΛΕΧΟΣΗΙΟΛΥΜΠΙΟΣΑΣΤΕΡΟΠΗΤΗΣ
ΕΝΘΑΠΑΡΟΣΚΟΙΜΑΘΟΤΕΜΙΝΓΛΥΚΥΣΥΠΝΟΣΙΚΑΝΟΙ
ΕΝΘΑΚΑΘΕΥΔΑΝΑΒΑΣΠΑΡΑΔΕΧΡΥΣΟΘΡΟΝΟΣΗΡΗ

Book 2

1

ΑΛΛΟΙΜΕΝΡΑΘΕΟΙΤΕΚΑΙΑΝΕΡΕΣΙΠΠΟΚΟΡΥΣΤΑΙ
ΕΥΔΟΝΠΑΝΝΥΧΙΟΙΔΙΑΔΟΥΚΕΧΕΝΗΔΥΜΟΣΥΠΝΟΣ
ΑΛΛΟΓΕΜΕΡΜΗΡΙΖΕΚΑΤΑΦΡΕΝΑΩΣΑΧΙΛΗΑ
ΤΙΜΗΣΗΙΟΛΕΣΗΙΔΕΠΟΛΕΑΣΕΠΙΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΗΔΕΔΕΟΙΚΑΤΑΘΥΜΟΝΑΡΙΣΤΗΦΑΙΝΕΤΟΒΟΥΛΗ
ΠΕΜΨΑΙΕΠΑΤΡΕΙΔΗΙΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΟΥΛΟΝΟΝΕΙΡΟΝ
ΚΑΙΜΙΝΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΒΑΣΚΙΘΙΟΥΛΕΟΝΕΙΡΕΘΟΑΣΕΠΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΕΛΘΩΝΕΣΚΛΙΣΙΗΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣΑΤΡΕΙΔΑΟ
ΠΑΝΤΑΜΑΛΑΤΡΕΚΕΩΣΑΓΟΡΕΥΕΜΕΝΩΣΕΠΙΤΕΛΛΩ
ΘΩΡΗΞΑΙΕΚΕΛΕΥΕΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΠΑΝΣΥΔΙΗΙΝΥΝΓΑΡΚΕΝΕΛΟΙΠΟΛΙΝΕΥΡΥΑΓΥΙΑΝ
ΤΡΩΩΝΟΥΓΑΡΕΤΑΜΦΙΣΟΛΥΜΠΙΑΔΩΜΑΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΙΦΡΑΖΟΝΤΑΙΕΠΕΓΝΑΜΨΕΝΓΑΡΑΠΑΝΤΑΣ
ΗΡΗΛΙΣΣΟΜΕΝΗΤΡΩΕΣΣΙΔΕΚΗΔΕΕΦΗΠΤΑΙ
ΩΣΦΑΤΟΒΗΔΑΡΟΝΕΙΡΟΣΕΠΕΙΤΟΝΜΥΘΟΝΑΚΟΥΣΕ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΔΙΚΑΝΕΘΟΑΣΕΠΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΒΗΔΑΡΕΠΑΤΡΕΙΔΗΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΤΟΝΔΕΚΙΧΑΝΕΝ
ΕΥΔΟΝΤΕΝΚΛΙΣΙΗΙΠΕΡΙΔΑΜΒΡΟΣΙΟΣΚΕΧΥΘΥΠΝΟΣ
ΣΤΗΔΑΡΥΠΕΡΚΕΦΑΛΗΣΝΗΛΗΙΩΙΥΙΙΕΟΙΚΩΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΤΟΝΡΑΜΑΛΙΣΤΑΓΕΡΟΝΤΩΝΤΙΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΤΩΙΜΙΝΕΕΙΣΑΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΩΝΕΕΘΕΙΟΣΟΝΕΙΡΟΣ
ΕΥΔΕΙΣΑΤΡΕΟΣΥΙΕΔΑΙΦΡΟΝΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΟΥΧΡΗΠΑΝΝΥΧΙΟΝΕΥΔΕΙΝΒΟΥΛΗΦΟΡΟΝΑΝΔΡΑ
ΩΙΛΑΟΙΤΕΠΙΤΕΤΡΑΦΑΤΑΙΚΑΙΤΟΣΣΑΜΕΜΗΛΕ
ΝΥΝΔΕΜΕΘΕΝΞΥΝΕΣΩΚΑΔΙΟΣΔΕΤΟΙΑΓΓΕΛΟΣΕΙΜΙ
ΟΣΣΕΥΑΝΕΥΘΕΝΕΩΝΜΕΓΑΚΗΔΕΤΑΙΗΔΕΛΕΑΙΡΕΙ
ΘΩΡΗΞΑΙΣΕΚΕΛΕΥΣΕΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΠΑΝΣΥΔΙΗΙΝΥΝΓΑΡΚΕΝΕΛΟΙΣΠΟΛΙΝΕΥΡΥΑΓΥΙΑΝ
ΤΡΩΩΝΟΥΓΑΡΕΤΑΜΦΙΣΟΛΥΜΠΙΑΔΩΜΑΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΙΦΡΑΖΟΝΤΑΙΕΠΕΓΝΑΜΨΕΝΓΑΡΑΠΑΝΤΑΣ
ΗΡΗΛΙΣΣΟΜΕΝΗΤΡΩΕΣΣΙΔΕΚΗΔΕΕΦΗΠΤΑΙ
ΕΚΔΙΟΣΑΛΛΑΣΥΣΗΙΣΙΝΕΧΕΦΡΕΣΙΜΗΔΕΣΕΛΗΘΗ
ΑΙΡΕΙΤΩΕΥΤΑΝΣΕΜΕΛΙΦΡΩΝΥΠΝΟΣΑΝΗΗΙ

35

ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΑΠΕΒΗΣΕΤΟΤΟΝΔΕΛΙΠΑΥΤΟΥ
ΤΑΦΡΟΝΕΟΝΤΑΝΑΘΥΜΟΝΑΡΟΥΤΕΛΕΕΣΘΑΙΕΜΕΛΛΟΝ
ΦΗΓΑΡΟΓΑΙΡΗΣΕΙΝΠΡΙΑΜΟΥΠΟΛΙΝΗΜΑΤΙΚΕΙΝΩΙ
ΝΗΠΙΟΣΟΥΔΕΤΑΗΙΔΗΑΡΑΖΕΥΣΜΗΔΕΤΟΕΡΓΑ
ΘΗΣΕΙΝΓΑΡΕΤΕΜΕΛΛΕΝΕΠΑΛΓΕΑΤΕΣΤΟΝΑΧΑΣΤΕ
ΤΡΩΣΙΤΕΚΑΙΔΑΝΑΟΙΣΙΔΙΑΚΡΑΤΕΡΑΣΥΣΜΙΝΑΣ
ΕΓΡΕΤΟΔΕΞΥΠΝΟΥΘΕΙΗΔΕΜΙΝΑΜΦΕΧΥΤΟΜΦΗ
ΕΖΕΤΟΔΟΡΘΩΘΕΙΣΜΑΛΑΚΟΝΔΕΝΔΥΝΕΧΙΤΩΝΑ
ΚΑΛΟΝΝΗΓΑΤΕΟΝΠΕΡΙΔΕΜΕΓΑΒΑΛΛΕΤΟΦΑΡΟΣ
ΠΟΣΣΙΔΥΠΟΛΙΠΑΡΟΙΣΙΝΕΔΗΣΑΤΟΚΑΛΑΠΕΔΙΛΑ
ΑΜΦΙΔΑΡΩΜΟΙΣΙΝΒΑΛΕΤΟΞΙΦΟΣΑΡΓΥΡΟΗΛΟΝ
ΕΙΛΕΤΟΔΕΣΚΗΠΤΡΟΝΠΑΤΡΩΙΟΝΑΦΘΙΤΟΝΑΙΕΙ
ΣΥΝΤΩΙΕΒΗΚΑΤΑΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΗΩΣΜΕΝΡΑΘΕΑΠΡΟΣΕΒΗΣΕΤΟΜΑΚΡΟΝΟΛΥΜΠΟΝ
ΖΗΝΙΦΟΩΣΕΡΕΟΥΣΑΚΑΙΑΛΛΟΙΣΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝ
ΑΥΤΑΡΟΚΗΡΥΚΕΣΣΙΛΙΓΥΦΘΟΓΓΟΙΣΙΚΕΛΕΥΣΕ
ΚΗΡΥΣΣΕΙΝΑΓΟΡΗΝΔΕΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΟΙΜΕΝΕΚΗΡΥΣΣΟΝΤΟΙΔΗΓΕΙΡΟΝΤΟΜΑΛΩΚΑ
ΒΟΥΛΗΝΔΕΠΡΩΤΟΝΜΕΓΑΘΥΜΩΝΙΖΕΓΕΡΟΝΤΩΝ
ΝΕΣΤΟΡΕΗΙΠΑΡΑΝΗΙΠΥΛΟΙΓΕΝΕΟΣΒΑΣΙΛΗΟΣ
ΤΟΥΣΟΓΕΣΥΓΚΑΛΕΣΑΣΠΥΚΙΝΗΝΑΡΤΥΝΕΤΟΒΟΥΛΗΝ
ΚΛΥΤΕΦΙΛΟΙΘΕΙΟΣΜΟΙΕΝΥΠΝΙΟΝΗΛΘΕΝΟΝΕΙΡΟΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΗΝΔΙΑΝΥΚΤΑΜΑΛΙΣΤΑΔΕΝΕΣΤΟΡΙΔΙΩΙ
ΕΙΔΟΣΤΕΜΕΓΕΘΟΣΤΕΦΥΗΝΤΑΓΧΙΣΤΑΕΩΙΚΕΙ
ΣΤΗΔΑΡΥΠΕΡΚΕΦΑΛΗΣΚΑΙΜΕΠΡΟΣΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΝ
ΕΥΔΕΙΣΑΤΡΕΟΣΥΙΕΔΑΙΦΡΟΝΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΟΥΧΡΗΠΑΝΝΥΧΙΟΝΕΥΔΕΙΝΒΟΥΛΗΦΟΡΟΝΑΝΔΡΑ
ΩΙΛΑΟΙΤΕΠΙΤΕΤΡΑΦΑΤΑΙΚΑΙΤΟΣΣΑΜΕΜΗΛΕ
ΝΥΝΔΕΜΕΘΕΝΞΥΝΕΣΩΚΑΔΙΟΣΔΕΤΟΙΑΓΓΕΛΟΣΕΙΜΙ
ΟΣΣΕΥΑΝΕΥΘΕΝΕΩΝΜΕΓΑΚΗΔΕΤΑΙΗΔΕΛΕΑΙΡΕΙ
ΘΩΡΗΞΑΙΣΕΚΕΛΕΥΣΕΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΠΑΝΣΥΔΙΗΙΝΥΝΓΑΡΚΕΝΕΛΟΙΣΠΟΛΙΝΕΥΡΥΑΓΥΙΑΝ
ΤΡΩΩΝΟΥΓΑΡΕΤΑΜΦΙΣΟΛΥΜΠΙΑΔΩΜΑΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΙΦΡΑΖΟΝΤΑΙΕΠΕΓΝΑΜΨΕΝΓΑΡΑΠΑΝΤΑΣ
ΗΡΗΛΙΣΣΟΜΕΝΗΤΡΩΕΣΣΙΔΕΚΗΔΕΕΦΗΠΤΑΙ
ΕΚΔΙΟΣΑΛΛΑΣΥΣΗΙΣΙΝΕΧΕΦΡΕΣΙΝΩΣΟΜΕΝΕΙΠΩΝ
ΩΙΧΕΤΑΠΟΠΤΑΜΕΝΟΣΕΜΕΔΕΓΛΥΚΥΣΥΠΝΟΣΑΝΗΚΕΝ
ΑΛΛΑΓΕΤΑΙΚΕΝΠΩΣΘΩΡΗΞΟΜΕΝΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΠΡΩΤΑΔΕΓΩΝΕΠΕΣΙΝΠΕΙΡΗΣΟΜΑΙΗΘΕΜΙΣΕΣΤΙ
ΚΑΙΦΕΥΓΕΙΝΣΥΝΝΗΥΣΙΠΟΛΥΚΛΗΙΣΙΚΕΛΕΥΣΩ
ΥΜΕΙΣΔΑΛΛΟΘΕΝΑΛΛΟΣΕΡΗΤΥΕΙΝΕΠΕΕΣΣΙΝ

76

ΗΤΟΙΟΓΩΣΕΙΠΩΝΚΑΤΑΡΕΖΕΤΟΤΟΙΣΙΔΑΝΕΣΤΗ
ΝΕΣΤΩΡΟΣΡΑΠΥΛΟΙΟΑΝΑΞΗΝΗΜΑΘΟΕΝΤΟΣ
ΟΣΦΙΝΕΥΦΡΟΝΕΩΝΑΓΟΡΗΣΑΤΟΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΝ
ΩΦΙΛΟΙΑΡΓΕΙΩΝΗΓΗΤΟΡΕΣΗΔΕΜΕΔΟΝΤΕΣ
ΕΙΜΕΝΤΙΣΤΟΝΟΝΕΙΡΟΝΑΧΑΙΩΝΑΛΛΟΣΕΝΙΣΠΕ
ΨΕΥΔΟΣΚΕΝΦΑΙΜΕΝΚΑΙΝΟΣΦΙΖΟΙΜΕΘΑΜΑΛΛΟΝ
ΝΥΝΔΙΔΕΝΟΣΜΕΓΑΡΙΣΤΟΣΑΧΑΙΩΝΕΥΧΕΤΑΙΕΙΝΑΙ
ΑΛΛΑΓΕΤΑΙΚΕΝΠΩΣΘΩΡΗΞΟΜΕΝΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΒΟΥΛΗΣΕΞΗΡΧΕΝΕΕΣΘΑΙ
ΟΙΔΕΠΑΝΕΣΤΗΣΑΝΠΕΙΘΟΝΤΟΤΕΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΣΚΗΠΤΟΥΧΟΙΒΑΣΙΛΗΕΣΕΠΕΣΣΕΥΟΝΤΟΔΕΛΑΟΙ
ΗΥΤΕΕΘΝΕΑΕΙΣΙΜΕΛΙΣΣΑΩΝΑΔΙΝΑΩΝ
ΠΕΤΡΗΣΕΚΓΛΑΦΥΡΗΣΑΙΕΙΝΕΟΝΕΡΧΟΜΕΝΑΩΝ
ΒΟΤΡΥΔΟΝΔΕΠΕΤΟΝΤΑΙΕΠΑΝΘΕΣΙΝΕΙΑΡΙΝΟΙΣΙΝ
ΑΙΜΕΝΤΕΝΘΑΑΛΙΣΠΕΠΟΤΗΑΤΑΙΑΙΔΕΤΕΕΝΘΑ
ΩΣΤΩΝΕΘΝΕΑΠΟΛΛΑΝΕΩΝΑΠΟΚΑΙΚΛΙΣΙΑΩΝ
ΗΙΟΝΟΣΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΒΑΘΕΙΗΣΕΣΤΙΧΟΩΝΤΟ
ΙΛΑΔΟΝΕΙΣΑΓΟΡΗΝΜΕΤΑΔΕΣΦΙΣΙΝΟΣΣΑΔΕΔΗΕΙ
ΟΤΡΥΝΟΥΣΙΕΝΑΙΔΙΟΣΑΓΓΕΛΟΣΟΙΔΑΓΕΡΟΝΤΟ
ΤΕΤΡΗΧΕΙΔΑΓΟΡΗΥΠΟΔΕΣΤΕΝΑΧΙΖΕΤΟΓΑΙΑ
ΛΑΩΝΙΖΟΝΤΩΝΟΜΑΔΟΣΔΗΝΕΝΝΕΑΔΕΣΦΕΑΣ
ΚΗΡΥΚΕΣΒΟΟΩΝΤΕΣΕΡΗΤΥΟΝΕΙΠΟΤΑΥΤΗΣ
ΣΧΟΙΑΤΑΚΟΥΣΕΙΑΝΔΕΔΙΟΤΡΕΦΕΩΝΒΑΣΙΛΗΩΝ
ΣΠΟΥΔΗΙΔΕΖΕΤΟΛΑΟΣΕΡΗΤΥΘΕΝΔΕΚΑΘΕΔΡΑΣ
ΠΑΥΣΑΜΕΝΟΙΚΛΑΓΓΗΣΑΝΑΔΕΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΕΣΤΗΣΚΗΠΤΡΟΝΕΧΩΝΤΟΜΕΝΗΦΑΙΣΤΟΣΚΑΜΕΤΕΥΧΩΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΣΜΕΝΔΩΚΕΔΙΙΚΡΟΝΙΩΝΙΑΝΑΚΤΙ
ΑΥΤΑΡΑΡΑΖΕΥΣΔΩΚΕΔΙΑΚΤΟΡΩΙΑΡΓΕΙΦΟΝΤΗΙ
ΕΡΜΕΙΑΣΔΕΑΝΑΞΔΩΚΕΝΠΕΛΟΠΙΠΛΗΞΙΠΠΩΙ
ΑΥΤΑΡΟΑΥΤΕΠΕΛΟΨΔΩΚΑΤΡΕΙΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΑΤΡΕΥΣΔΕΘΝΗΙΣΚΩΝΕΛΙΠΕΝΠΟΛΥΑΡΝΙΘΥΕΣΤΗΙ
ΑΥΤΑΡΟΑΥΤΕΘΥΕΣΤΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΛΕΙΠΕΦΟΡΗΝΑΙ
ΠΟΛΛΗΙΣΙΝΝΗΣΟΙΣΙΚΑΙΑΡΓΕΙΠΑΝΤΙΑΝΑΣΣΕΙΝ

109

ΤΩΙΟΓΕΡΕΙΣΑΜΕΝΟΣΕΠΕΑΡΓΕΙΟΙΣΙΜΕΤΗΥΔΑ
ΩΦΙΛΟΙΗΡΩΕΣΔΑΝΑΟΙΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣΑΡΗΟΣ
ΖΕΥΣΜΕΜΕΓΑΚΡΟΝΙΔΗΣΑΤΗΙΕΝΕΔΗΣΕΒΑΡΕΙΗΙ
ΣΧΕΤΛΙΟΣΟΣΠΡΙΝΜΕΝΜΟΙΥΠΕΣΧΕΤΟΚΑΙΚΑΤΕΝΕΥΣΕΝ
ΙΛΙΟΝΕΚΠΕΡΣΑΝΤΕΥΤΕΙΧΕΟΝΑΠΟΝΕΕΣΘΑΙ
ΝΥΝΔΕΚΑΚΗΝΑΠΑΤΗΝΒΟΥΛΕΥΣΑΤΟΚΑΙΜΕΚΕΛΕΥΕΙ
ΔΥΣΚΛΕΑΑΡΓΟΣΙΚΕΣΘΑΙΕΠΕΙΠΟΛΥΝΩΛΕΣΑΛΑΟΝ
ΟΥΤΩΠΟΥΔΙΙΜΕΛΛΕΙΥΠΕΡΜΕΝΕΙΦΙΛΟΝΕΙΝΑΙ
ΟΣΔΗΠΟΛΛΑΩΝΠΟΛΙΩΝΚΑΤΕΛΥΣΕΚΑΡΗΝΑ
ΗΔΕΤΙΚΑΙΛΥΣΕΙΤΟΥΓΑΡΚΡΑΤΟΣΕΣΤΙΜΕΓΙΣΤΟΝ
ΑΙΣΧΡΟΝΓΑΡΤΟΔΕΓΕΣΤΙΚΑΙΕΣΣΟΜΕΝΟΙΣΙΠΥΘΕΣΘΑΙ
ΜΑΨΟΥΤΩΤΟΙΟΝΔΕΤΟΣΟΝΔΕΤΕΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΑΠΡΗΚΤΟΝΠΟΛΕΜΟΝΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝΗΔΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΝΔΡΑΣΙΠΑΥΡΟΤΕΡΟΙΣΙΤΕΛΟΣΔΟΥΠΩΤΙΠΕΦΑΝΤΑΙ
ΕΙΠΕΡΓΑΡΚΕΘΕΛΟΙΜΕΝΑΧΑΙΟΙΤΕΤΡΩΕΣΤΕ
ΟΡΚΙΑΠΙΣΤΑΤΑΜΟΝΤΕΣΑΡΙΘΜΗΘΗΜΕΝΑΙΑΜΦΩ
ΤΡΩΑΣΜΕΝΛΕΞΑΣΘΑΙΕΦΕΣΤΙΟΙΟΣΣΟΙΕΑΣΙΝ
ΗΜΕΙΣΔΕΣΔΕΚΑΔΑΣΔΙΑΚΟΣΜΗΘΕΙΜΕΝΑΧΑΙΟΙ
ΤΡΩΩΝΔΑΝΔΡΑΕΚΑΣΤΟΙΕΛΟΙΜΕΘΑΟΙΝΟΧΟΕΥΕΙΝ
ΠΟΛΛΑΙΚΕΝΔΕΚΑΔΕΣΔΕΥΟΙΑΤΟΟΙΝΟΧΟΟΙΟ
ΤΟΣΣΟΝΕΓΩΦΗΜΙΠΛΕΑΣΕΜΜΕΝΑΙΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΡΩΩΝΟΙΝΑΙΟΥΣΙΚΑΤΑΠΤΟΛΙΝΑΛΛΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΠΟΛΛΕΩΝΕΚΠΟΛΙΩΝΕΓΧΕΣΠΑΛΟΙΑΝΔΡΕΣΕΑΣΙΝ
ΟΙΜΕΜΕΓΑΠΛΑΖΟΥΣΙΚΑΙΟΥΚΕΙΩΣΕΘΕΛΟΝΤΑ
ΙΛΙΟΥΕΚΠΕΡΣΑΙΕΥΝΑΙΟΜΕΝΟΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ
ΕΝΝΕΑΔΗΒΕΒΑΑΣΙΔΙΟΣΜΕΓΑΛΟΥΕΝΙΑΥΤΟΙ
ΚΑΙΔΗΔΟΥΡΑΣΕΣΗΠΕΝΕΩΝΚΑΙΣΠΑΡΤΑΛΕΛΥΝΤΑΙ
ΑΙΔΕΠΟΥΗΜΕΤΕΡΑΙΤΑΛΟΧΟΙΚΑΙΝΗΠΙΑΤΕΚΝΑ
ΕΙΑΤΕΝΙΜΕΓΑΡΟΙΣΠΟΤΙΔΕΓΜΕΝΑΙΑΜΜΙΔΕΕΡΓΟΝ
ΑΥΤΩΣΑΚΡΑΑΝΤΟΝΟΥΕΙΝΕΚΑΔΕΥΡΙΚΟΜΕΣΘΑ
ΑΛΛΑΓΕΘΩΣΑΝΕΓΩΕΙΠΩΠΕΙΘΩΜΕΘΑΠΑΝΤΕΣ
ΦΕΥΓΩΜΕΝΣΥΝΝΗΥΣΙΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΟΥΓΑΡΕΤΙΤΡΟΙΗΝΑΙΡΗΣΟΜΕΝΕΥΡΥΑΓΥΙΑΝ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΙΣΙΔΕΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΟΡΙΝΕ
ΠΑΣΙΜΕΤΑΠΛΗΘΥΝΟΣΟΙΟΥΒΟΥΛΗΣΕΠΑΚΟΥΣΑΝ
ΚΙΝΗΘΗΔΑΓΟΡΗΦΗΚΥΜΑΤΑΜΑΚΡΑΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΝΤΟΥΙΚΑΡΙΟΙΟΤΑΜΕΝΤΕΥΡΟΣΤΕΝΟΤΟΣΤΕ
ΩΡΟΡΕΠΑΙΞΑΣΠΑΤΡΟΣΔΙΟΣΕΚΝΕΦΕΛΑΩΝ
ΩΣΔΟΤΕΚΙΝΗΣΗΙΖΕΦΥΡΟΣΒΑΘΥΛΗΙΟΝΕΛΘΩΝ
ΛΑΒΡΟΣΕΠΑΙΓΙΖΩΝΕΠΙΤΗΜΥΕΙΑΣΤΑΧΥΕΣΣΙΝ
ΩΣΤΩΝΠΑΣΑΓΟΡΗΚΙΝΗΘΗΤΟΙΔΑΛΑΛΗΤΩΙ
ΝΗΑΣΕΠΕΣΣΕΥΟΝΤΟΠΟΔΩΝΔΥΠΕΝΕΡΘΕΚΟΝΙΗ
ΙΣΤΑΤΑΕΙΡΟΜΕΝΗΤΟΙΔΑΛΛΗΛΟΙΣΙΚΕΛΕΥΟΝ
ΑΠΤΕΣΘΑΙΝΗΩΝΗΔΕΛΚΕΜΕΝΕΙΣΑΛΑΔΙΑΝ
ΟΥΡΟΥΣΤΕΞΕΚΑΘΑΙΡΟΝΑΥΤΗΔΟΥΡΑΝΟΝΙΚΕΝ
ΟΙΚΑΔΕΙΕΜΕΝΩΝΥΠΟΔΗΙΡΕΟΝΕΡΜΑΤΑΝΗΩΝ

155

ΕΝΘΑΚΕΝΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΥΠΕΡΜΟΡΑΝΟΣΤΟΣΕΤΥΧΘΗ
ΕΙΜΗΑΘΗΝΑΙΗΝΗΡΗΠΡΟΣΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΝ
ΩΠΟΠΟΙΑΙΓΙΟΧΟΙΟΔΙΟΣΤΕΚΟΣΑΤΡΥΤΩΝΗ
ΟΥΤΩΔΗΟΙΚΟΝΔΕΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΦΕΥΞΟΝΤΑΙΕΠΕΥΡΕΑΝΩΤΑΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΚΑΔΔΕΚΕΝΕΥΧΩΛΗΝΠΡΙΑΜΩΙΚΑΙΤΡΩΣΙΛΙΠΟΙΕΝ
ΑΡΓΕΙΗΝΕΛΕΝΗΝΗΣΕΙΝΕΚΑΠΟΛΛΟΙΑΧΑΙΩΝ
ΕΝΤΡΟΙΗΙΑΠΟΛΟΝΤΟΦΙΛΗΣΑΠΟΠΑΤΡΙΔΟΣΑΙΗΣ
ΑΛΛΙΘΙΝΥΝΚΑΤΑΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΣΟΙΣΑΓΑΝΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΝΕΡΗΤΥΕΦΩΤΑΕΚΑΣΤΟΝ
ΜΗΔΕΕΑΝΗΑΣΑΛΑΔΕΛΚΕΜΕΝΑΜΦΙΕΛΙΣΣΑΣ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΒΗΔΕΚΑΤΟΥΛΥΜΠΟΙΟΚΑΡΗΝΩΝΑΙΞΑΣΑ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΔΙΚΑΝΕΘΟΑΣΕΠΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΕΥΡΕΝΕΠΕΙΤΟΔΥΣΗΑΔΙΙΜΗΤΙΝΑΤΑΛΑΝΤΟΝ
ΕΣΤΑΟΤΟΥΔΟΓΕΝΗΟΣΕΥΣΣΕΛΜΟΙΟΜΕΛΑΙΝΗΣ
ΑΠΤΕΤΕΠΕΙΜΙΝΑΧΟΣΚΡΑΔΙΗΝΚΑΙΘΥΜΟΝΙΚΑΝΕΝ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΗΠΡΟΣΕΦΗΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΔΙΟΓΕΝΕΣΛΑΕΡΤΙΑΔΗΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΔΥΣΣΕΥ
ΟΥΤΩΔΗΟΙΚΟΝΔΕΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΦΕΥΞΕΣΘΕΝΝΗΕΣΣΙΠΟΛΥΚΛΗΙΣΙΠΕΣΟΝΤΕΣ
ΚΑΔΔΕΚΕΝΕΥΧΩΛΗΝΠΡΙΑΜΩΙΚΑΙΤΡΩΣΙΛΙΠΟΙΤΕ
ΑΡΓΕΙΗΝΕΛΕΝΗΝΗΣΕΙΝΕΚΑΠΟΛΛΟΙΑΧΑΙΩΝ
ΕΝΤΡΟΙΗΙΑΠΟΛΟΝΤΟΦΙΛΗΣΑΠΟΠΑΤΡΙΔΟΣΑΙΗΣ
ΑΛΛΙΘΙΝΥΝΚΑΤΑΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝΜΗΔΕΤΕΡΩΕΙ
ΣΟΙΣΔΑΓΑΝΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΝΕΡΗΤΥΕΦΩΤΑΕΚΑΣΤΟΝ
ΜΗΔΕΕΑΝΗΑΣΑΛΑΔΕΛΚΕΜΕΝΑΜΦΙΕΛΙΣΣΑΣ
ΩΣΦΑΘΟΔΕΞΥΝΕΗΚΕΘΕΑΣΟΠΑΦΩΝΗΣΑΣΗΣ
ΒΗΔΕΘΕΕΙΝΑΠΟΔΕΧΛΑΙΝΑΝΒΑΛΕΤΗΝΔΕΚΟΜΙΣΣΕ
ΚΗΡΥΞΕΥΡΥΒΑΤΗΣΙΘΑΚΗΣΙΟΣΟΣΟΙΟΠΗΔΕΙ
ΑΥΤΟΣΔΑΤΡΕΙΔΕΩΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣΑΝΤΙΟΣΕΛΘΩΝ
ΔΕΞΑΤΟΟΙΣΚΗΠΤΡΟΝΠΑΤΡΩΙΟΝΑΦΘΙΤΟΝΑΙΕΙ
ΣΥΝΤΩΙΕΒΗΚΑΤΑΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ

188

ΟΝΤΙΝΑΜΕΝΒΑΣΙΛΗΑΚΑΙΕΞΟΧΟΝΑΝΔΡΑΚΙΧΕΙΗ
ΤΟΝΔΑΓΑΝΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΝΕΡΗΤΥΣΑΣΚΕΠΑΡΑΣΤΑΣ
ΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣΕΕΟΙΚΕΚΑΚΟΝΩΣΔΕΙΔΙΣΣΕΣΘΑΙ
ΑΛΛΑΥΤΟΣΤΕΚΑΘΗΣΟΚΑΙΑΛΛΟΥΣΙΔΡΥΕΛΑΟΥΣ
ΟΥΓΑΡΠΩΣΑΦΑΟΙΣΘΟΙΟΣΝΟΟΣΑΤΡΕΙΩΝΟΣ
ΝΥΝΜΕΝΠΕΙΡΑΤΑΙΤΑΧΑΔΙΨΕΤΑΙΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΕΝΒΟΥΛΗΙΔΟΥΠΑΝΤΕΣΑΚΟΥΣΑΜΕΝΟΙΟΝΕΕΙΠΕ
ΜΗΤΙΧΟΛΩΣΑΜΕΝΟΣΡΕΞΗΙΚΑΚΟΝΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΘΥΜΟΣΔΕΜΕΓΑΣΕΣΤΙΔΙΟΤΡΕΦΕΩΝΒΑΣΙΛΗΩΝ
ΤΙΜΗΔΕΚΔΙΟΣΕΣΤΙΦΙΛΕΙΔΕΕΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥΣ
ΟΝΔΑΥΔΗΜΟΥΤΑΝΔΡΑΙΔΟΙΒΟΟΩΝΤΑΤΕΦΕΥΡΟΙ
ΤΟΝΣΚΗΠΤΡΩΙΕΛΑΣΑΣΚΕΝΟΜΟΚΛΗΣΑΣΚΕΤΕΜΥΘΩΙ
ΔΑΙΜΟΝΙΑΤΡΕΜΑΣΗΣΟΚΑΙΑΛΛΩΝΜΥΘΟΝΑΚΟΥΕ
ΟΙΣΕΟΦΕΡΤΕΡΟΙΕΙΣΙΣΥΔΑΠΤΟΛΕΜΟΣΚΑΙΑΝΑΛΚΙΣ
ΟΥΤΕΠΟΤΕΝΠΟΛΕΜΩΙΕΝΑΡΙΘΜΙΟΣΟΥΤΕΝΙΒΟΥΛΗΙ
ΟΥΜΕΝΠΩΣΠΑΝΤΕΣΒΑΣΙΛΕΥΣΟΜΕΝΕΝΘΑΔΑΧΑΙΟΙ
ΟΥΚΑΓΑΘΟΝΠΟΛΥΚΟΙΡΑΝΙΗΕΙΣΚΟΙΡΑΝΟΣΕΣΤΩ
ΕΙΣΒΑΣΙΛΕΥΣΩΙΔΩΚΕΚΡΟΝΟΥΠΑΙΣΑΓΚΥΛΟΜΗΤΕΩ
ΣΚΗΠΤΡΟΝΤΗΔΕΘΕΜΙΣΤΑΣΙΝΑΣΦΙΣΙΒΟΥΛΕΥΗΙΣΙ
ΩΣΟΓΕΚΟΙΡΑΝΕΩΝΔΙΕΠΕΣΤΡΑΤΟΝΟΙΔΑΓΟΡΗΝΔΕ
ΑΥΤΙΣΕΠΕΣΣΕΥΟΝΤΟΝΕΩΝΑΠΟΚΑΙΚΛΙΣΙΑΩΝ
ΗΧΗΙΩΣΟΤΕΚΥΜΑΠΟΛΥΦΛΟΙΣΒΟΙΟΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΑΙΓΙΑΛΩΙΜΕΓΑΛΩΙΒΡΕΜΕΤΑΙΣΜΑΡΑΓΕΙΔΕΤΕΠΟΝΤΟΣ
ΑΛΛΟΙΜΕΝΡΕΖΟΝΤΟΕΡΗΤΥΘΕΝΔΕΚΑΘΕΔΡΑΣ
ΘΕΡΣΙΤΗΣΔΕΤΙΜΟΥΝΟΣΑΜΕΤΡΟΕΠΗΣΕΚΟΛΩΙΑ
ΟΣΕΠΕΑΦΡΕΣΙΝΗΙΣΙΝΑΚΟΣΜΑΤΕΠΟΛΛΑΤΕΗΙΔΗ
ΜΑΨΑΤΑΡΟΥΚΑΤΑΚΟΣΜΟΝΕΡΙΖΕΜΕΝΑΙΒΑΣΙΛΕΥΣΙΝ
ΑΛΛΟΤΙΟΙΕΙΣΑΙΤΟΓΕΛΟΙΙΟΝΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝ
ΕΜΜΕΝΑΙΑΙΣΧΙΣΤΟΣΔΕΑΝΗΡΥΠΟΙΛΙΟΝΗΛΘΕ
ΦΟΛΚΟΣΕΗΝΧΩΛΟΣΔΕΤΕΡΟΝΠΟΔΑΤΩΔΕΟΙΩΜΩ
ΚΥΡΤΩΕΠΙΣΤΗΘΟΣΣΥΝΟΧΩΚΟΤΕΑΥΤΑΡΥΠΕΡΘΕ
ΦΟΞΟΣΕΗΝΚΕΦΑΛΗΝΨΕΔΝΗΔΕΠΕΝΗΝΟΘΕΛΑΧΝΗ
ΕΧΘΙΣΤΟΣΔΑΧΙΛΗΙΜΑΛΙΣΤΗΝΗΔΟΔΥΣΗΙ
ΤΩΓΑΡΝΕΙΚΕΙΕΣΚΕΤΟΤΑΥΤΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΔΙΩΙ
ΟΞΕΑΚΕΚΛΗΓΩΝΛΕΓΟΝΕΙΔΕΑΤΩΙΔΑΡΑΧΑΙΟΙ
ΕΚΠΑΓΛΩΣΚΟΤΕΟΝΤΟΝΕΜΕΣΣΗΘΕΝΤΕΝΙΘΥΜΩΙ

224

ΑΥΤΑΡΟΜΑΚΡΑΒΟΩΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΝΕΙΚΕΕΜΥΘΩΙ
ΑΤΡΕΙΔΗΤΕΟΔΑΥΤΕΠΙΜΕΜΦΕΑΙΗΔΕΧΑΤΙΖΕΙΣ
ΠΛΕΙΑΙΤΟΙΧΑΛΚΟΥΚΛΙΣΙΑΙΠΟΛΛΑΙΔΕΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΙΣΙΝΕΝΙΚΛΙΣΙΗΙΣΕΞΑΙΡΕΤΟΙΑΣΤΟΙΑΧΑΙΟΙ
ΠΡΩΤΙΣΤΩΙΔΙΔΟΜΕΝΕΥΤΑΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝΕΛΩΜΕΝ
ΗΕΤΙΚΑΙΧΡΥΣΟΥΕΠΙΔΕΥΕΑΙΟΝΚΕΤΙΣΟΙΣΕΙ
ΤΡΩΩΝΙΠΠΟΔΑΜΩΝΕΞΙΛΙΟΥΥΙΟΣΑΠΟΙΝΑ
ΟΝΚΕΝΕΓΩΔΗΣΑΣΑΓΑΓΩΗΑΛΛΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΗΕΓΥΝΑΙΚΑΝΕΗΝΙΝΑΜΙΣΓΕΑΙΕΝΦΙΛΟΤΗΤΙ
ΗΝΤΑΥΤΟΣΑΠΟΝΟΣΦΙΚΑΤΙΣΧΕΑΙΟΥΜΕΝΕΟΙΚΕΝ
ΑΡΧΟΝΕΟΝΤΑΚΑΚΩΝΕΠΙΒΑΣΚΕΜΕΝΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΩΠΕΠΟΝΕΣΚΑΚΕΛΕΓΧΕΑΧΑΙΙΔΕΣΟΥΚΕΤΑΧΑΙΟΙ
ΟΙΚΑΔΕΠΕΡΣΥΝΝΗΥΣΙΝΕΩΜΕΘΑΤΟΝΔΕΔΕΩΜΕΝ
ΑΥΤΟΥΕΝΙΤΡΟΙΗΙΓΕΡΑΠΕΣΣΕΜΕΝΟΦΡΑΙΔΗΤΑΙ
ΗΡΑΤΙΟΙΧΗΜΕΙΣΠΡΟΣΑΜΥΝΟΜΕΝΗΕΚΑΙΟΥΚΙ
ΟΣΚΑΙΝΥΝΑΧΙΛΗΑΕΟΜΕΓΑΜΕΙΝΟΝΑΦΩΤΑ
ΗΤΙΜΗΣΕΝΕΛΩΝΓΑΡΕΧΕΙΓΕΡΑΣΑΥΤΟΣΑΠΟΥΡΑΣ
ΑΛΛΑΜΑΛΟΥΚΑΧΙΛΗΙΧΟΛΟΣΦΡΕΣΙΝΑΛΛΑΜΕΘΗΜΩΝ
ΗΓΑΡΑΝΑΤΡΕΙΔΗΝΥΝΥΣΤΑΤΑΛΩΒΗΣΑΙΟ
ΩΣΦΑΤΟΝΕΙΚΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΘΕΡΣΙΤΗΣΤΩΙΔΩΚΑΠΑΡΙΣΤΑΤΟΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΚΑΙΜΙΝΥΠΟΔΡΑΙΔΩΝΧΑΛΕΠΩΙΗΝΙΠΑΠΕΜΥΘΩΙ
ΘΕΡΣΙΤΑΚΡΙΤΟΜΥΘΕΛΙΓΥΣΠΕΡΕΩΝΑΓΟΡΗΤΗΣ
ΙΣΧΕΟΜΗΔΕΘΕΛΟΙΟΣΕΡΙΖΕΜΕΝΑΙΒΑΣΙΛΕΥΣΙΝ
ΟΥΓΑΡΕΓΩΣΕΟΦΗΜΙΧΕΡΕΙΟΤΕΡΟΝΒΡΟΤΟΝΑΛΛΟΝ
ΕΜΜΕΝΑΙΟΣΣΟΙΑΜΑΤΡΕΙΔΗΙΣΥΠΟΙΛΙΟΝΗΛΘΟΝ
ΤΩΟΥΚΑΝΒΑΣΙΛΗΑΣΑΝΑΣΤΟΜΕΧΩΝΑΓΟΡΕΥΟΙΣ
ΚΑΙΣΦΙΝΟΝΕΙΔΕΑΤΕΠΡΟΦΕΡΟΙΣΝΟΣΤΟΝΤΕΦΥΛΑΣΣΟΙΣ
ΟΥΔΕΤΙΠΩΣΑΦΑΙΔΜΕΝΟΠΩΣΕΣΤΑΙΤΑΔΕΕΡΓΑ
ΗΕΥΗΕΚΑΚΩΣΝΟΣΤΗΣΟΜΕΝΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΩΝΥΝΑΤΡΕΙΔΗΙΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΗΣΑΙΟΝΕΙΔΙΖΩΝΟΤΙΟΙΜΑΛΑΠΟΛΛΑΔΙΔΟΥΣΙΝ
ΗΡΩΕΣΔΑΝΑΟΙΣΥΔΕΚΕΡΤΟΜΕΩΝΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
ΑΛΛΕΚΤΟΙΕΡΕΩΤΟΔΕΚΑΙΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝΕΣΤΑΙ
ΕΙΚΕΤΙΣΑΦΡΑΙΝΟΝΤΑΚΙΧΗΣΟΜΑΙΩΣΝΥΠΕΡΩΔΕ
ΜΗΚΕΤΕΠΕΙΤΟΔΥΣΗΙΚΑΡΗΩΜΟΙΣΙΝΕΠΕΙΗ
ΜΗΔΕΤΙΤΗΛΕΜΑΧΟΙΟΠΑΤΗΡΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣΕΙΗΝ
ΕΙΜΗΕΓΩΣΕΛΑΒΩΝΑΠΟΜΕΝΦΙΛΑΕΙΜΑΤΑΔΥΣΩ
ΧΛΑΙΝΑΝΤΗΔΕΧΙΤΩΝΑΤΑΤΑΙΔΩΑΜΦΙΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΑΥΤΟΝΔΕΚΛΑΙΟΝΤΑΘΟΑΣΕΠΙΝΗΑΣΑΦΗΣΩ
ΠΕΠΛΗΓΩΝΑΓΟΡΗΘΕΝΑΕΙΚΕΣΣΙΠΛΗΓΗΙΣΙΝ

265

ΩΣΑΡΕΦΗΣΚΗΠΤΡΩΙΔΕΜΕΤΑΦΡΕΝΟΝΗΔΕΚΑΙΩΜΩ
ΠΛΗΞΕΝΟΔΙΔΝΩΘΗΘΑΛΕΡΟΝΔΕΟΙΕΚΠΕΣΕΔΑΚΡΥ
ΣΜΩΔΙΞΔΑΙΜΑΤΟΕΣΣΑΜΕΤΑΦΡΕΝΟΥΕΞΥΠΑΝΕΣΤΗ
ΣΚΗΠΤΡΟΥΥΠΟΧΡΥΣΕΟΥΟΔΑΡΕΖΕΤΟΤΑΡΒΗΣΕΝΤΕ
ΑΛΓΗΣΑΣΔΑΧΡΕΙΟΝΙΔΩΝΑΠΟΜΟΡΞΑΤΟΔΑΚΡΥ
ΟΙΔΕΚΑΙΑΧΝΥΜΕΝΟΙΠΕΡΕΠΑΥΤΩΙΗΔΥΓΕΛΑΣΣΑΝ
ΩΔΕΔΕΤΙΣΕΙΠΕΣΚΕΝΙΔΩΝΕΣΠΛΗΣΙΟΝΑΛΛΟΝ
ΩΠΟΠΟΙΗΔΗΜΥΡΙΟΔΥΣΣΕΥΣΕΣΘΛΑΕΟΡΓΕ
ΒΟΥΛΑΣΤΕΞΑΡΧΩΝΑΓΑΘΑΣΠΟΛΕΜΟΝΤΕΚΟΡΥΣΣΩΝ
ΝΥΝΔΕΤΟΔΕΜΕΓΑΡΙΣΤΟΝΕΝΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΕΡΕΞΕΝ
ΟΣΤΟΝΛΩΒΗΤΗΡΑΕΠΕΣΒΟΛΟΝΕΣΧΑΓΟΡΑΩΝ
ΟΥΘΗΝΜΙΝΠΑΛΙΝΑΥΤΙΣΑΝΗΣΕΙΘΥΜΟΣΑΓΗΝΩΡ
ΝΕΙΚΕΙΕΙΝΒΑΣΙΛΗΑΣΟΝΕΙΔΕΙΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΝ
ΩΣΦΑΣΑΝΗΠΛΗΘΥΣΑΝΑΔΟΠΤΟΛΙΠΟΡΘΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΕΣΤΗΣΚΗΠΤΡΟΝΕΧΩΝΠΑΡΑΔΕΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΕΙΔΟΜΕΝΗΚΗΡΥΚΙΣΙΩΠΑΝΛΑΟΝΑΝΩΓΕΙ
ΩΣΑΜΑΘΟΙΠΡΩΤΟΙΤΕΚΑΙΥΣΤΑΤΟΙΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΜΥΘΟΝΑΚΟΥΣΕΙΑΝΚΑΙΕΠΙΦΡΑΣΣΑΙΑΤΟΒΟΥΛΗΝ
ΟΣΦΙΝΕΥΦΡΟΝΕΩΝΑΓΟΡΗΣΑΤΟΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΝΥΝΔΗΣΕΑΝΑΞΕΘΕΛΟΥΣΙΝΑΧΑΙΟΙ
ΠΑΣΙΝΕΛΕΓΧΙΣΤΟΝΘΕΜΕΝΑΙΜΕΡΟΠΕΣΣΙΒΡΟΤΟΙΣΙΝ
ΟΥΔΕΤΟΙΕΚΤΕΛΕΟΥΣΙΝΥΠΟΣΧΕΣΙΝΗΝΠΕΡΥΠΕΣΤΑΝ
ΕΝΘΑΔΕΤΙΣΤΕΙΧΟΝΤΕΣΑΠΑΡΓΕΟΣΙΠΠΟΒΟΤΟΙΟ
ΙΛΙΟΝΕΚΠΕΡΣΑΝΤΕΥΤΕΙΧΕΟΝΑΠΟΝΕΕΣΘΑΙ
ΩΣΤΕΓΑΡΗΠΑΙΔΕΣΝΕΑΡΟΙΧΗΡΑΙΤΕΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΟΔΥΡΟΝΤΑΙΟΙΚΟΝΔΕΝΕΕΣΘΑΙ
ΗΜΗΝΚΑΙΠΟΝΟΣΕΣΤΙΝΑΝΙΗΘΕΝΤΑΝΕΕΣΘΑΙ
ΚΑΙΓΑΡΤΙΣΘΕΝΑΜΗΝΑΜΕΝΩΝΑΠΟΗΣΑΛΟΧΟΙΟ
ΑΣΧΑΛΑΑΙΣΥΝΝΗΙΠΟΛΥΖΥΓΩΙΟΝΠΕΡΑΕΛΛΑΙ
ΧΕΙΜΕΡΙΑΙΕΙΛΕΩΣΙΝΟΡΙΝΟΜΕΝΗΤΕΘΑΛΑΣΣΑ
ΗΜΙΝΔΕΙΝΑΤΟΣΕΣΤΙΠΕΡΙΤΡΟΠΕΩΝΕΝΙΑΥΤΟΣ
ΕΝΘΑΔΕΜΙΜΝΟΝΤΕΣΣΙΤΩΟΥΝΕΜΕΣΙΖΟΜΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΣΧΑΛΑΑΝΠΑΡΑΝΗΥΣΙΚΟΡΩΝΙΣΙΝΑΛΛΑΚΑΙΕΜΠΗΣ
ΑΙΣΧΡΟΝΤΟΙΔΗΡΟΝΤΕΜΕΝΕΙΝΚΕΝΕΟΝΤΕΝΕΕΣΘΑΙ
ΤΛΗΤΕΦΙΛΟΙΚΑΙΜΕΙΝΑΤΕΠΙΧΡΟΝΟΝΟΦΡΑΔΑΩΜΕΝ
ΗΕΤΕΟΝΚΑΛΧΑΣΜΑΝΤΕΥΕΤΑΙΗΕΚΑΙΟΥΚΙ

301

ΕΥΓΑΡΔΗΤΟΔΕΙΔΜΕΝΕΝΙΦΡΕΣΙΝΕΣΤΕΔΕΠΑΝΤΕΣ
ΜΑΡΤΥΡΟΙΟΥΣΜΗΚΗΡΕΣΕΒΑΝΘΑΝΑΤΟΙΟΦΕΡΟΥΣΑΙ
ΧΘΙΖΑΤΕΚΑΙΠΡΩΙΖΟΤΕΣΑΥΛΙΔΑΝΗΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΗΓΕΡΕΘΟΝΤΟΚΑΚΑΠΡΙΑΜΩΙΚΑΙΤΡΩΣΙΦΕΡΟΥΣΑΙ
ΗΜΕΙΣΔΑΜΦΙΠΕΡΙΚΡΗΝΗΝΙΕΡΟΥΣΚΑΤΑΒΩΜΟΥΣ
ΕΡΔΟΜΕΝΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΤΕΛΗΕΣΣΑΣΕΚΑΤΟΜΒΑΣ
ΚΑΛΗΙΥΠΟΠΛΑΤΑΝΙΣΤΩΙΟΘΕΝΡΕΕΝΑΓΛΑΟΝΥΔΩΡ
ΕΝΘΕΦΑΝΗΜΕΓΑΣΗΜΑΔΡΑΚΩΝΕΠΙΝΩΤΑΔΑΦΟΙΝΟΣ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΟΣΤΟΝΡΑΥΤΟΣΟΛΥΜΠΙΟΣΗΚΕΦΟΩΣΔΕ
ΒΩΜΟΥΥΠΑΙΞΑΣΠΡΟΣΡΑΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΝΟΡΟΥΣΕΝ
ΕΝΘΑΔΕΣΑΝΣΤΡΟΥΘΟΙΟΝΕΟΣΣΟΙΝΗΠΙΑΤΕΚΝΑ
ΟΖΩΙΕΠΑΚΡΟΤΑΤΩΙΠΕΤΑΛΟΙΣΥΠΟΠΕΠΤΗΩΤΕΣ
ΟΚΤΩΑΤΑΡΜΗΤΗΡΕΝΑΤΗΗΝΗΤΕΚΕΤΕΚΝΑ
ΕΝΘΟΓΕΤΟΥΣΕΛΕΕΙΝΑΚΑΤΗΣΘΙΕΤΕΤΡΙΓΩΤΑΣ
ΜΗΤΗΡΔΑΜΦΕΠΟΤΑΤΟΟΔΥΡΟΜΕΝΗΦΙΛΑΤΕΚΝΑ
ΤΗΝΔΕΛΕΛΙΞΑΜΕΝΟΣΠΤΕΡΥΓΟΣΛΑΒΕΝΑΜΦΙΑΧΥΙΑΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΚΑΤΑΤΕΚΝΑΦΑΓΕΣΤΡΟΥΘΟΙΟΚΑΙΑΥΤΗΝ
ΤΟΝΜΕΝΑΡΙΖΗΛΟΝΘΗΚΕΝΘΕΟΣΟΣΠΕΡΕΦΗΝΕ
ΛΑΑΝΓΑΡΜΙΝΕΘΗΚΕΚΡΟΝΟΥΠΑΙΣΑΓΚΥΛΟΜΗΤΕΩ
ΗΜΕΙΣΔΕΣΤΑΟΤΕΣΘΑΥΜΑΖΟΜΕΝΟΙΟΝΕΤΥΧΘΗ
ΩΣΟΥΝΔΕΙΝΑΠΕΛΩΡΑΘΕΩΝΕΙΣΗΛΘΕΚΑΤΟΜΒΑΣ
ΚΑΛΧΑΣΔΑΥΤΙΚΕΠΕΙΤΑΘΕΟΠΡΟΠΕΩΝΑΓΟΡΕΥΕ
ΤΙΠΤΑΝΕΩΙΕΓΕΝΕΣΘΕΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΗΜΙΝΜΕΝΤΟΔΕΦΗΝΕΤΕΡΑΣΜΕΓΑΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥΣ
ΟΨΙΜΟΝΟΨΙΤΕΛΕΣΤΟΝΟΟΥΚΛΕΟΣΟΥΠΟΤΟΛΕΙΤΑΙ
ΩΣΟΥΤΟΣΚΑΤΑΤΕΚΝΑΦΑΓΕΣΤΡΟΥΘΟΙΟΚΑΙΑΥΤΗΝ
ΟΚΤΩΑΤΑΡΜΗΤΗΡΕΝΑΤΗΗΝΗΤΕΚΕΤΕΚΝΑ
ΩΣΗΜΕΙΣΤΟΣΣΑΥΤΕΤΕΑΠΤΟΛΕΜΙΞΟΜΕΝΑΥΘΙ
ΤΩΙΔΕΚΑΤΩΙΔΕΠΟΛΙΝΑΙΡΗΣΟΜΕΝΕΥΡΥΑΓΥΙΑΝ
ΚΕΙΝΟΣΤΩΣΑΓΟΡΕΥΕΤΑΔΗΝΥΝΠΑΝΤΑΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΑΛΛΑΓΕΜΙΜΝΕΤΕΠΑΝΤΕΣΕΥΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΑΥΤΟΥΕΙΣΟΚΕΝΑΣΤΥΜΕΓΑΠΡΙΑΜΟΙΟΕΛΩΜΕΝ
ΩΣΕΦΑΤΑΡΓΕΙΟΙΔΕΜΕΓΙΑΧΟΝΑΜΦΙΔΕΝΗΕΣ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΟΝΚΟΝΑΒΗΣΑΝΑΥΣΑΝΤΩΝΥΠΑΧΑΙΩΝ
ΜΥΘΟΝΕΠΑΙΝΗΣΑΝΤΕΣΟΔΥΣΣΗΟΣΘΕΙΟΙΟ

336

ΤΟΙΣΙΔΕΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΩΠΟΠΟΙΗΔΗΠΑΙΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΣΑΓΟΡΑΑΣΘΕ
ΝΗΠΙΑΧΟΙΣΟΙΣΟΥΤΙΜΕΛΕΙΠΟΛΕΜΗΙΑΕΡΓΑ
ΠΗΙΔΗΣΥΝΘΕΣΙΑΙΤΕΚΑΙΟΡΚΙΑΒΗΣΕΤΑΙΗΜΙΝ
ΕΝΠΥΡΙΔΗΒΟΥΛΑΙΤΕΓΕΝΟΙΑΤΟΜΗΔΕΑΤΑΝΔΡΩΝ
ΣΠΟΝΔΑΙΤΑΚΡΗΤΟΙΚΑΙΔΕΞΙΑΙΗΙΣΕΠΕΠΙΘΜΕΝ
ΑΥΤΩΣΓΑΡΕΠΕΕΣΣΕΡΙΔΑΙΝΟΜΕΝΟΥΔΕΤΙΜΗΧΟΣ
ΕΥΡΕΜΕΝΑΙΔΥΝΑΜΕΣΘΑΠΟΛΥΝΧΡΟΝΟΝΕΝΘΑΔΕΟΝΤΕΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΥΔΕΘΩΣΠΡΙΝΕΧΩΝΑΣΤΕΜΦΕΑΒΟΥΛΗΝ
ΑΡΧΕΥΑΡΓΕΙΟΙΣΙΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΑΣΥΣΜΙΝΑΣ
ΤΟΥΣΔΕΔΕΑΦΘΙΝΥΘΕΙΝΕΝΑΚΑΙΔΥΟΤΟΙΚΕΝΑΧΑΙΩΝ
ΝΟΣΦΙΝΒΟΥΛΕΥΩΣΑΝΥΣΙΣΔΟΥΚΕΣΣΕΤΑΙΑΥΤΩΝ
ΠΡΙΝΑΡΓΟΣΔΙΕΝΑΙΠΡΙΝΚΑΙΔΙΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΓΝΩΜΕΝΑΙΕΙΤΕΨΕΥΔΟΣΥΠΟΣΧΕΣΙΣΕΙΤΕΚΑΙΟΥΚΙ
ΦΗΜΙΓΑΡΟΥΝΚΑΤΑΝΕΥΣΑΙΥΠΕΡΜΕΝΕΑΚΡΟΝΙΩΝΑ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΕΝΗΥΣΙΝΕΝΩΚΥΠΟΡΟΙΣΙΝΕΒΑΙΝΟΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΤΡΩΕΣΣΙΦΟΝΟΝΚΑΙΚΗΡΑΦΕΡΟΝΤΕΣ
ΑΣΤΡΑΠΤΩΝΕΠΙΔΕΞΙΕΝΑΙΣΙΜΑΣΗΜΑΤΑΦΑΙΝΩΝ
ΤΩΜΗΤΙΣΠΡΙΝΕΠΕΙΓΕΣΘΩΟΙΚΟΝΔΕΝΕΕΣΘΑΙ
ΠΡΙΝΤΙΝΑΠΑΡΤΡΩΩΝΑΛΟΧΩΙΚΑΤΑΚΟΙΜΗΘΗΝΑΙ
ΤΙΣΑΣΘΑΙΔΕΛΕΝΗΣΟΡΜΗΜΑΤΑΤΕΣΤΟΝΑΧΑΣΤΕ
ΕΙΔΕΤΙΣΕΚΠΑΓΛΩΣΕΘΕΛΕΙΟΙΚΟΝΔΕΝΕΕΣΘΑΙ
ΑΠΤΕΣΘΩΗΣΝΗΟΣΕΥΣΣΕΛΜΟΙΟΜΕΛΑΙΝΗΣ
ΟΦΡΑΠΡΟΣΘΑΛΛΩΝΘΑΝΑΤΟΝΚΑΙΠΟΤΜΟΝΕΠΙΣΠΗΙ
ΑΛΛΑΑΝΑΞΑΥΤΟΣΤΕΥΜΗΔΕΟΠΕΙΘΕΟΤΑΛΛΩΙ
ΟΥΤΟΙΑΠΟΒΛΗΤΟΝΕΠΟΣΕΣΣΕΤΑΙΟΤΤΙΚΕΝΕΙΠΩ
ΚΡΙΝΑΝΔΡΑΣΚΑΤΑΦΥΛΑΚΑΤΑΦΡΗΤΡΑΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝ
ΩΣΦΡΗΤΡΗΦΡΗΤΡΗΦΙΝΑΡΗΓΗΙΦΥΛΑΔΕΦΥΛΟΙΣ
ΕΙΔΕΚΕΝΩΣΕΡΞΗΙΣΚΑΙΤΟΙΠΕΙΘΩΝΤΑΙΑΧΑΙΟΙ
ΓΝΩΣΗΙΕΠΕΙΘΟΣΘΗΓΕΜΟΝΩΝΚΑΚΟΣΟΣΤΕΝΥΛΑΩΝ
ΗΔΟΣΚΕΣΘΛΟΣΕΗΙΣΙΚΑΤΑΣΦΕΑΣΓΑΡΜΑΧΕΟΝΤΑΙ
ΓΝΩΣΕΑΙΔΕΙΚΑΙΘΕΣΠΕΣΙΗΙΠΟΛΙΝΟΥΚΑΛΑΠΑΞΕΙΣ
ΗΑΝΔΡΩΝΚΑΚΟΤΗΤΙΚΑΙΑΦΡΑΔΙΗΙΠΟΛΕΜΟΙΟ

369

ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΗΜΑΝΑΥΤΑΓΟΡΗΙΝΙΚΑΙΣΓΕΡΟΝΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΑΙΓΑΡΖΕΥΤΕΠΑΤΕΡΚΑΙΑΘΗΝΑΙΗΚΑΙΑΠΟΛΛΟΝ
ΤΟΙΟΥΤΟΙΔΕΚΑΜΟΙΣΥΜΦΡΑΔΜΟΝΕΣΕΙΕΝΑΧΑΙΩΝ
ΤΩΚΕΤΑΧΗΜΥΣΕΙΕΠΟΛΙΣΠΡΙΑΜΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΧΕΡΣΙΝΥΦΗΜΕΤΕΡΗΙΣΙΝΑΛΟΥΣΑΤΕΠΕΡΘΟΜΕΝΗΤΕ
ΑΛΛΑΜΟΙΑΙΓΙΟΧΟΣΚΡΟΝΙΔΗΣΖΕΥΣΑΛΓΕΕΔΩΚΕΝ
ΟΣΜΕΜΕΤΑΠΡΗΚΤΟΥΣΕΡΙΔΑΣΚΑΙΝΕΙΚΕΑΒΑΛΛΕΙ
ΚΑΙΓΑΡΕΓΩΝΑΧΙΛΕΥΣΤΕΜΑΧΕΣΣΑΜΕΘΕΙΝΕΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΙΒΙΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΝΕΓΩΔΗΡΧΟΝΧΑΛΕΠΑΙΝΩΝ
ΕΙΔΕΠΟΤΕΣΓΕΜΙΑΝΒΟΥΛΕΥΣΟΜΕΝΟΥΚΕΤΕΠΕΙΤΑ
ΤΡΩΣΙΝΑΝΑΒΛΗΣΙΣΚΑΚΟΥΕΣΣΕΤΑΙΟΥΔΗΒΑΙΟΝ
ΝΥΝΔΕΡΧΕΣΘΕΠΙΔΕΙΠΝΟΝΙΝΑΞΥΝΑΓΩΜΕΝΑΡΗΑ
ΕΥΜΕΝΤΙΣΔΟΡΥΘΗΞΑΣΘΩΕΥΔΑΣΠΙΔΑΘΕΣΘΩ
ΕΥΔΕΤΙΣΙΠΠΟΙΣΙΝΔΕΙΠΝΟΝΔΟΤΩΩΚΥΠΟΔΕΣΣΙΝ
ΕΥΔΕΤΙΣΑΡΜΑΤΟΣΑΜΦΙΣΙΔΩΝΠΟΛΕΜΟΙΟΜΕΔΕΣΘΩ
ΩΣΚΕΠΑΝΗΜΕΡΙΟΙΣΤΥΓΕΡΩΙΚΡΙΝΩΜΕΘΑΡΗΙ
ΟΥΓΑΡΠΑΥΣΩΛΗΓΕΜΕΤΕΣΣΕΤΑΙΟΥΔΗΒΑΙΟΝ
ΕΙΜΗΝΥΞΕΛΘΟΥΣΑΔΙΑΚΡΙΝΕΕΙΜΕΝΟΣΑΝΔΡΩΝ
ΙΔΡΩΣΕΙΜΕΝΤΕΥΤΕΛΑΜΩΝΑΜΦΙΣΤΗΘΕΣΦΙΝ
ΑΣΠΙΔΟΣΑΜΦΙΒΡΟΤΗΣΠΕΡΙΔΕΓΧΕΙΧΕΙΡΑΚΑΜΕΙΤΑΙ
ΙΔΡΩΣΕΙΔΕΤΕΥΙΠΠΟΣΕΥΞΟΟΝΑΡΜΑΤΙΤΑΙΝΩΝ
ΟΝΔΕΚΕΓΩΝΑΠΑΝΕΥΘΕΜΑΧΗΣΕΘΕΛΟΝΤΑΝΟΗΣΩ
ΜΙΜΝΑΖΕΙΝΠΑΡΑΝΗΥΣΙΚΟΡΩΝΙΣΙΝΟΥΟΙΕΠΕΙΤΑ
ΑΡΚΙΟΝΕΣΣΕΙΤΑΙΦΥΓΕΕΙΝΚΥΝΑΣΗΔΟΙΩΝΟΥΣ
ΩΣΕΦΑΤΑΡΓΕΙΟΙΔΕΜΕΓΙΑΧΟΝΩΣΟΤΕΚΥΜΑ
ΑΚΤΗΙΕΦΥΨΗΛΗΙΟΤΕΚΙΝΗΣΗΙΝΟΤΟΣΕΛΘΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΤΙΣΚΟΠΕΛΩΙΤΟΝΔΟΥΠΟΤΕΚΥΜΑΤΑΛΕΙΠΕΙ
ΠΑΝΤΟΙΩΝΑΝΕΜΩΝΟΤΑΝΕΝΘΗΕΝΘΑΓΕΝΩΝΤΑΙ
ΑΝΣΤΑΝΤΕΣΔΟΡΕΟΝΤΟΚΕΔΑΣΘΕΝΤΕΣΚΑΤΑΝΗΑΣ
ΚΑΠΝΙΣΣΑΝΤΕΚΑΤΑΚΛΙΣΙΑΣΚΑΙΔΕΙΠΝΟΝΕΛΟΝΤΟ
ΑΛΛΟΣΔΑΛΛΩΙΕΡΕΖΕΘΕΩΝΑΙΕΙΓΕΝΕΤΑΩΝ
ΕΥΧΟΜΕΝΟΣΘΑΝΑΤΟΝΤΕΦΥΓΕΙΝΚΑΙΜΩΛΟΝΑΡΗΟΣ
ΑΥΤΑΡΟΒΟΥΝΙΕΡΕΥΣΕΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΙΟΝΑΠΕΝΤΑΕΤΗΡΟΝΥΠΕΡΜΕΝΕΙΚΡΟΝΙΩΝΙ
ΚΙΚΛΗΣΚΕΝΔΕΓΕΡΟΝΤΑΣΑΡΙΣΤΗΑΣΠΑΝΑΧΑΙΩΝ
ΝΕΣΤΟΡΑΜΕΝΠΡΩΤΙΣΤΑΚΑΙΙΔΟΜΕΝΗΑΑΝΑΚΤΑ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΙΑΝΤΕΔΥΩΚΑΙΤΥΔΕΟΣΥΙΟΝ
ΕΚΤΟΝΔΑΥΤΟΔΥΣΗΑΔΙΙΜΗΤΙΝΑΤΑΛΑΝΤΟΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣΔΕΟΙΗΛΘΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΗΙΔΕΕΓΑΡΚΑΤΑΘΥΜΟΝΑΔΕΛΦΕΟΝΩΣΕΠΟΝΕΙΤΟ
ΒΟΥΝΔΕΠΕΡΙΣΤΗΣΑΝΤΟΚΑΙΟΥΛΟΧΥΤΑΣΑΝΕΛΟΝΤΟ
ΤΟΙΣΙΝΔΕΥΧΟΜΕΝΟΣΜΕΤΕΦΗΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΖΕΥΚΥΔΙΣΤΕΜΕΓΙΣΤΕΚΕΛΑΙΝΕΦΕΣΑΙΘΕΡΙΝΑΙΩΝ
ΜΗΠΡΙΝΕΠΗΕΛΙΟΝΔΥΝΑΙΚΑΙΕΠΙΚΝΕΦΑΣΕΛΘΕΙΝ
ΠΡΙΝΜΕΚΑΤΑΠΡΗΝΕΣΒΑΛΕΕΙΝΠΡΙΑΜΟΙΟΜΕΛΑΘΡΟΝ
ΑΙΘΑΛΟΕΝΠΡΗΣΑΙΔΕΠΥΡΟΣΔΗΙΟΙΟΘΥΡΕΤΡΑ
ΕΚΤΟΡΕΟΝΔΕΧΙΤΩΝΑΠΕΡΙΣΤΗΘΕΣΣΙΔΑΙΞΑΙ
ΧΑΛΚΩΙΡΩΓΑΛΕΟΝΠΟΛΕΕΣΔΑΜΦΑΥΤΟΝΕΤΑΙΡΟΙ
ΠΡΗΝΕΕΣΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΝΟΔΑΞΛΑΖΟΙΑΤΟΓΑΙΑΝ

419

ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΡΑΠΩΟΙΕΠΕΚΡΑΙΑΙΝΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΑΛΛΟΓΕΔΕΚΤΟΜΕΝΙΡΑΠΟΝΟΝΔΑΜΕΓΑΡΤΟΝΟΦΕΛΛΕΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΡΕΥΞΑΝΤΟΚΑΙΟΥΛΟΧΥΤΑΣΠΡΟΒΑΛΟΝΤΟ
ΑΥΕΡΥΣΑΝΜΕΝΠΡΩΤΑΚΑΙΕΣΦΑΞΑΝΚΑΙΕΔΕΙΡΑΝ
ΜΗΡΟΥΣΤΕΞΕΤΑΜΟΝΚΑΤΑΤΕΚΝΙΣΗΙΕΚΑΛΥΨΑΝ
ΔΙΠΤΥΧΑΠΟΙΗΣΑΝΤΕΣΕΠΑΥΤΩΝΔΩΜΟΘΕΤΗΣΑΝ
ΚΑΙΤΑΜΕΝΑΡΣΧΙΖΗΙΣΙΝΑΦΥΛΛΟΙΣΙΝΚΑΤΕΚΑΙΟΝ
ΣΠΛΑΓΧΝΑΔΑΡΑΜΠΕΙΡΑΝΤΕΣΥΠΕΙΡΕΧΟΝΗΦΑΙΣΤΟΙΟ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΚΑΤΑΜΗΡΕΚΑΗΚΑΙΣΠΛΑΓΧΝΑΠΑΣΑΝΤΟ
ΜΙΣΤΥΛΛΟΝΤΑΡΑΤΑΛΛΑΚΑΙΑΜΦΟΒΕΛΟΙΣΙΝΕΠΕΙΡΑΝ
ΩΠΤΗΣΑΝΤΕΠΕΡΙΦΡΑΔΕΩΣΕΡΥΣΑΝΤΟΤΕΠΑΝΤΑ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΠΑΥΣΑΝΤΟΠΟΝΟΥΤΕΤΥΚΟΝΤΟΤΕΔΑΙΤΑ
ΔΑΙΝΥΝΤΟΥΔΕΤΙΘΥΜΟΣΕΔΕΥΕΤΟΔΑΙΤΟΣΕΙΣΗΣ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΠΟΣΙΟΣΚΑΙΕΔΗΤΥΟΣΕΞΕΡΟΝΕΝΤΟ
ΤΟΙΣΑΡΑΜΥΘΩΝΗΡΧΕΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΑΤΡΕΙΔΗΚΥΔΙΣΤΕΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝ
ΜΗΚΕΤΙΝΥΝΔΗΘΑΥΘΙΛΕΓΩΜΕΘΑΜΗΔΕΤΙΔΗΡΟΝ
ΑΜΒΑΛΛΩΜΕΘΑΕΡΓΟΝΟΔΗΘΕΟΣΕΓΓΥΑΛΙΖΕΙ
ΑΛΛΑΓΕΚΗΡΥΚΕΣΜΕΝΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΛΑΟΝΚΗΡΥΣΣΟΝΤΕΣΑΓΕΙΡΟΝΤΩΝΚΑΤΑΝΗΑΣ
ΗΜΕΙΣΔΑΘΡΟΟΙΩΔΕΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΕΥΡΥΝΑΧΑΙΩΝ
ΙΟΜΕΝΟΦΡΑΚΕΘΑΣΣΟΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΞΥΝΑΡΗΑ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΥΤΙΚΑΚΗΡΥΚΕΣΣΙΛΙΓΥΦΘΟΓΓΟΙΣΙΚΕΛΕΥΣΕ
ΚΗΡΥΣΣΕΙΝΠΟΛΕΜΟΝΔΕΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΟΙΜΕΝΕΚΗΡΥΣΣΟΝΤΟΙΔΗΓΕΙΡΟΝΤΟΜΑΛΩΚΑ
ΟΙΔΑΜΦΑΤΡΕΙΩΝΑΔΙΟΤΡΕΦΕΕΣΒΑΣΙΛΗΕΣ
ΘΥΝΟΝΚΡΙΝΟΝΤΕΣΜΕΤΑΔΕΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΑΙΓΙΔΕΧΟΥΣΕΡΙΤΙΜΟΝΑΓΗΡΩΝΑΘΑΝΑΤΗΝΤΕ
ΤΗΣΕΚΑΤΟΝΘΥΣΑΝΟΙΠΑΓΧΡΥΣΕΟΙΗΕΡΕΘΟΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΕΣΕΥΠΛΕΚΕΕΣΕΚΑΤΟΜΒΟΙΟΣΔΕΕΚΑΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΙΠΑΙΦΑΣΣΟΥΣΑΔΙΕΣΣΥΤΟΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΟΤΡΥΝΟΥΣΙΕΝΑΙΕΝΔΕΣΘΕΝΟΣΩΡΣΕΝΕΚΑΣΤΩΙ
ΚΑΡΔΙΗΙΑΛΛΗΚΤΟΝΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝΗΔΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΤΟΙΣΙΔΑΦΑΡΠΟΛΕΜΟΣΓΛΥΚΙΩΝΓΕΝΕΤΗΕΝΕΕΣΘΑΙ
ΕΝΝΗΥΣΙΓΛΑΦΥΡΗΙΣΙΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΗΥΤΕΠΥΡΑΙΔΗΛΟΝΕΠΙΦΛΕΓΕΙΑΣΠΕΤΟΝΥΛΗΝ
ΟΥΡΕΟΣΕΝΚΟΡΥΦΗΙΣΕΚΑΘΕΝΔΕΤΕΦΑΙΝΕΤΑΙΑΥΓΗ
ΩΣΤΩΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝΑΠΟΧΑΛΚΟΥΘΕΣΠΕΣΙΟΙΟ
ΑΙΓΛΗΠΑΜΦΑΝΟΩΣΑΔΙΑΙΘΕΡΟΣΟΥΡΑΝΟΝΙΚΕ

459

ΤΩΝΔΩΣΤΟΡΝΙΘΩΝΠΕΤΕΗΝΩΝΕΘΝΕΑΠΟΛΛΑ
ΧΗΝΩΝΗΓΕΡΑΝΩΝΗΚΥΚΝΩΝΔΟΥΛΙΧΟΔΕΙΡΩΝ
ΑΣΙΩΕΝΛΕΙΜΩΝΙΚΑΥΣΤΡΙΟΥΑΜΦΙΡΕΕΘΡΑ
ΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΑΠΟΤΩΝΤΑΙΑΓΑΛΛΟΜΕΝΑΠΤΕΡΥΓΕΣΣΙ
ΚΛΑΓΓΗΔΟΝΠΡΟΚΑΘΙΖΟΝΤΩΝΣΜΑΡΑΓΕΙΔΕΤΕΛΕΙΜΩΝ
ΩΣΤΩΝΕΘΝΕΑΠΟΛΛΑΝΕΩΝΑΠΟΚΑΙΚΛΙΣΙΑΩΝ
ΕΣΠΕΔΙΟΝΠΡΟΧΕΟΝΤΟΣΚΑΜΑΝΔΡΙΟΝΑΥΤΑΡΥΠΟΧΘΩΝ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΟΝΚΟΝΑΒΙΖΕΠΟΔΩΝΑΥΤΩΝΤΕΚΑΙΙΠΠΩΝ
ΕΣΤΑΝΔΕΝΛΕΙΜΩΝΙΣΚΑΜΑΝΔΡΙΩΙΑΝΘΕΜΟΕΝΤΙ
ΜΥΡΙΟΙΟΣΣΑΤΕΦΥΛΛΑΚΑΙΑΝΘΕΑΓΙΓΝΕΤΑΙΩΡΗΙ
ΗΥΤΕΜΥΙΑΩΝΑΔΙΝΑΩΝΕΘΝΕΑΠΟΛΛΑ
ΑΙΤΕΚΑΤΑΣΤΑΘΜΟΝΠΟΙΜΝΗΙΟΝΗΛΑΣΚΟΥΣΙΝ
ΩΡΗΙΕΝΕΙΑΡΙΝΗΙΟΤΕΤΕΓΛΑΓΟΣΑΓΓΕΑΔΕΥΕΙ
ΤΟΣΣΟΙΕΠΙΤΡΩΕΣΣΙΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΕΝΠΕΔΙΩΙΙΣΤΑΝΤΟΔΙΑΡΡΑΙΣΑΙΜΕΜΑΩΤΕΣ
ΤΟΥΣΔΩΣΤΑΙΠΟΛΙΑΠΛΑΤΕΑΙΓΩΝΑΙΠΟΛΟΙΑΝΔΡΕΣ
ΡΕΙΑΔΙΑΚΡΙΝΩΣΙΝΕΠΕΙΚΕΝΟΜΩΙΜΙΓΕΩΣΙΝ
ΩΣΤΟΥΣΗΓΕΜΟΝΕΣΔΙΕΚΟΣΜΕΟΝΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΑ
ΥΣΜΙΝΗΝΔΙΕΝΑΙΜΕΤΑΔΕΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΟΜΜΑΤΑΚΑΙΚΕΦΑΛΗΝΙΚΕΛΟΣΔΙΙΤΕΡΠΙΚΕΡΑΥΝΩΙ
ΑΡΕΙΔΕΖΩΝΗΝΣΤΕΡΝΟΝΔΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΙ
ΗΥΤΕΒΟΥΣΑΓΕΛΗΦΙΜΕΓΕΞΟΧΟΣΕΠΛΕΤΟΠΑΝΤΩΝ
ΤΑΥΡΟΣΟΓΑΡΤΕΒΟΕΣΣΙΜΕΤΑΠΡΕΠΕΙΑΓΡΟΜΕΝΗΙΣΙ
ΤΟΙΟΝΑΡΑΤΡΕΙΔΗΝΘΗΚΕΖΕΥΣΗΜΑΤΙΚΕΙΝΩΙ
ΕΚΠΡΕΠΕΕΝΠΟΛΛΟΙΣΙΚΑΙΕΞΟΧΟΝΗΡΩΕΣΣΙΝ
ΕΣΠΕΤΕΝΥΝΜΟΙΜΟΥΣΑΙΟΛΥΜΠΙΑΔΩΜΑΤΕΧΟΥΣΑΙ
ΥΜΕΙΣΓΑΡΘΕΑΙΕΣΤΕΠΑΡΕΣΤΕΤΕΙΣΤΕΤΕΠΑΝΤΑ
ΗΜΕΙΣΔΕΚΛΕΟΣΟΙΟΝΑΚΟΥΟΜΕΝΟΥΔΕΤΙΙΔΜΕΝ
ΟΙΤΙΝΕΣΗΓΕΜΟΝΕΣΔΑΝΑΩΝΚΑΙΚΟΙΡΑΝΟΙΗΣΑΝ
ΠΛΗΘΥΝΔΟΥΚΑΝΕΓΩΜΥΘΗΣΟΜΑΙΟΥΔΟΝΟΜΗΝΩ
ΟΥΔΕΙΜΟΙΔΕΚΑΜΕΝΓΛΩΣΣΑΙΔΕΚΑΔΕΣΤΟΜΑΤΕΙΕΝ
ΦΩΝΗΔΑΡΡΗΚΤΟΣΧΑΛΚΕΟΝΔΕΜΟΙΗΤΟΡΕΝΕΙΗ
ΕΙΜΗΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣΜΟΥΣΑΙΔΙΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΘΥΓΑΤΕΡΕΣΜΝΗΣΑΙΑΘΟΣΟΙΥΠΟΙΛΙΟΝΗΛΘΟΝ
ΑΡΧΟΥΣΑΥΝΗΩΝΕΡΕΩΝΗΑΣΤΕΠΡΟΠΑΣΑΣ
ΒΟΙΩΤΩΝΜΕΝΠΗΝΕΛΕΩΣΚΑΙΛΗΙΤΟΣΗΡΧΟΝ
ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΣΤΕΠΡΟΘΟΗΝΩΡΤΕΚΛΟΝΙΟΣΤΕ
ΟΙΘΥΡΙΗΝΕΝΕΜΟΝΤΟΚΑΙΑΥΛΙΔΑΠΕΤΡΗΕΣΣΑΝ
ΣΧΟΙΝΟΝΤΕΣΚΩΛΟΝΤΕΠΟΛΥΚΝΗΜΟΝΤΕΤΕΩΝΟΝ
ΘΕΣΠΕΙΑΝΓΡΑΙΑΝΤΕΚΑΙΕΥΡΥΧΟΡΟΝΜΥΚΑΛΗΣΣΟΝ
ΟΙΤΑΜΦΑΡΜΕΝΕΜΟΝΤΟΚΑΙΕΙΛΕΣΙΟΝΚΑΙΕΡΥΘΡΑΣ
ΟΙΤΕΛΕΩΝΕΙΧΟΝΗΔΥΛΗΝΚΑΙΠΕΤΕΩΝΑ
ΩΚΑΛΕΗΝΜΕΔΕΩΝΑΤΕΥΚΤΙΜΕΝΟΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ
ΚΩΠΑΣΕΥΤΡΗΣΙΝΤΕΠΟΛΥΤΡΗΡΩΝΑΤΕΘΙΣΒΗΝ
ΟΙΤΕΚΟΡΩΝΕΙΑΝΚΑΙΠΟΙΗΕΝΘΑΛΙΑΡΤΟΝ
ΟΙΤΕΠΛΑΤΑΙΑΝΕΧΟΝΗΔΟΙΓΛΙΣΑΝΤΕΝΕΜΟΝΤΟ
ΟΙΘΥΠΟΘΗΒΑΣΕΙΧΟΝΕΥΚΤΙΜΕΝΟΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ
ΟΓΧΗΣΤΟΝΘΙΕΡΟΝΠΟΣΙΔΗΙΟΝΑΓΛΑΟΝΑΛΣΟΣ
ΟΙΤΕΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟΝΑΡΝΗΝΕΧΟΝΟΙΤΕΜΙΔΕΙΑΝ
ΝΙΣΑΝΤΕΖΑΘΕΗΝΑΝΘΗΔΟΝΑΤΕΣΧΑΤΟΩΣΑΝ
ΤΩΝΜΕΝΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΝΕΕΣΚΙΟΝΕΝΔΕΕΚΑΣΤΗΙ
ΚΟΥΡΟΙΒΟΙΩΤΩΝΕΚΑΤΟΝΚΑΙΕΙΚΟΣΙΒΑΙΝΟΝ

511

ΟΙΔΑΣΠΛΗΔΟΝΑΝΑΙΟΝΙΔΟΡΧΟΜΕΝΟΝΜΙΝΥΕΙΟΝ
ΤΩΝΗΡΧΑΣΚΑΛΑΦΟΣΚΑΙΙΑΛΜΕΝΟΣΥΙΕΣΑΡΗΟΣ
ΟΥΣΤΕΚΕΝΑΣΤΥΟΧΗΔΟΜΩΙΑΚΤΟΡΟΣΑΖΕΙΔΑΟ
ΠΑΡΘΕΝΟΣΑΙΔΟΙΗΥΠΕΡΩΙΟΝΕΙΣΑΝΑΒΑΣΑ
ΑΡΗΙΚΡΑΤΕΡΩΙΟΔΕΟΙΠΑΡΕΛΕΞΑΤΟΛΑΘΡΗΙ
ΤΟΙΣΔΕΤΡΙΗΚΟΝΤΑΓΛΑΦΥΡΑΙΝΕΕΣΕΣΤΙΧΟΩΝΤΟ
ΑΥΤΑΡΦΩΚΗΩΝΣΧΕΔΙΟΣΚΑΙΕΠΙΣΤΡΟΦΟΣΗΡΧΟΝ
ΥΙΕΣΙΦΙΤΟΥΜΕΓΑΘΥΜΟΥΝΑΥΒΟΛΙΔΑΟ
ΟΙΚΥΠΑΡΙΣΣΟΝΕΧΟΝΠΥΘΩΝΑΤΕΠΕΤΡΗΕΣΣΑΝ
ΚΡΙΣΑΝΤΕΖΑΘΕΗΝΚΑΙΔΑΥΛΙΔΑΚΑΙΠΑΝΟΠΗΑ
ΟΙΤΑΝΕΜΩΡΕΙΑΝΚΑΙΥΑΜΠΟΛΙΝΑΜΦΕΝΕΜΟΝΤΟ
ΟΙΤΑΡΑΠΑΡΠΟΤΑΜΟΝΚΗΦΙΣΟΝΔΙΟΝΕΝΑΙΟΝ
ΟΙΤΕΛΙΛΑΙΑΝΕΧΟΝΠΗΓΗΙΣΕΠΙΚΗΦΙΣΟΙΟ
ΤΟΙΣΔΑΜΑΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΜΕΛΑΙΝΑΙΝΗΕΣΕΠΟΝΤΟ
ΟΙΜΕΝΦΩΚΗΩΝΣΤΙΧΑΣΙΣΤΑΣΑΝΑΜΦΙΕΠΟΝΤΕΣ
ΒΟΙΩΤΩΝΔΕΜΠΛΗΝΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑΘΩΡΗΣΣΟΝΤΟ
ΛΟΚΡΩΝΔΗΓΕΜΟΝΕΥΕΝΟΙΛΗΟΣΤΑΧΥΣΑΙΑΣ
ΜΕΙΩΝΟΥΤΙΤΟΣΟΣΓΕΟΣΟΣΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΑΛΛΑΠΟΛΥΜΕΙΩΝΟΛΙΓΟΣΜΕΝΕΗΝΛΙΝΟΘΩΡΗΞ
ΕΓΧΕΙΗΙΔΕΚΕΚΑΣΤΟΠΑΝΕΛΛΗΝΑΣΚΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΟΙΚΥΝΟΝΤΕΝΕΜΟΝΤΟΠΟΕΝΤΑΤΕΚΑΛΛΙΑΡΟΝΤΕ
ΒΗΣΣΑΝΤΕΣΚΑΡΦΗΝΤΕΚΑΙΑΥΓΕΙΑΣΕΡΑΤΕΙΝΑΣ
ΤΑΡΦΗΝΤΕΘΡΟΝΙΟΝΤΕΒΟΑΓΡΙΟΥΑΜΦΙΡΕΕΘΡΑ
ΤΩΙΔΑΜΑΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΜΕΛΑΙΝΑΙΝΗΕΣΕΠΟΝΤΟ
ΛΟΚΡΩΝΟΙΝΑΙΟΥΣΙΠΕΡΗΝΙΕΡΗΣΕΥΒΟΙΗΣ
ΟΙΔΕΥΒΟΙΑΝΕΧΟΝΜΕΝΕΑΠΝΕΙΟΝΤΕΣΑΒΑΝΤΕΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΤΕΙΡΕΤΡΙΑΝΤΕΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟΝΘΙΣΤΙΑΙΑΝ
ΚΗΡΙΝΘΟΝΤΕΦΑΛΟΝΔΙΟΥΤΑΙΠΥΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ
ΟΙΤΕΚΑΡΥΣΤΟΝΕΧΟΝΗΔΟΙΣΤΥΡΑΝΑΙΕΤΑΑΣΚΟΝ
ΤΩΝΑΥΘΗΓΕΜΟΝΕΥΕΛΕΦΗΝΩΡΟΖΟΣΑΡΗΟΣ
ΧΑΛΚΩΔΟΝΤΙΑΔΗΣΜΕΓΑΘΥΜΩΝΑΡΧΟΣΑΒΑΝΤΩΝ
ΤΩΙΔΑΜΑΒΑΝΤΕΣΕΠΟΝΤΟΘΟΟΙΟΠΙΘΕΝΚΟΜΟΩΝΤΕΣ
ΑΙΧΜΗΤΑΙΜΕΜΑΩΤΕΣΟΡΕΚΤΗΙΣΙΝΜΕΛΙΗΙΣΙ
ΘΩΡΗΚΑΣΡΗΞΕΙΝΔΗΙΩΝΑΜΦΙΣΤΗΘΕΣΣΙ
ΤΩΙΔΑΜΑΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΜΕΛΑΙΝΑΙΝΗΕΣΕΠΟΝΤΟ

546

ΟΙΔΑΡΑΘΗΝΑΣΕΙΧΟΝΕΥΚΤΙΜΕΝΟΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ
ΔΗΜΟΝΕΡΕΧΘΗΟΣΜΕΓΑΛΗΤΟΡΟΣΟΝΠΟΤΑΘΗΝΗ
ΘΡΕΨΕΔΙΟΣΘΥΓΑΤΗΡΤΕΚΕΔΕΖΕΙΔΩΡΟΣΑΡΟΥΡΑ
ΚΑΔΔΕΝΑΘΗΝΗΙΣΕΙΣΕΝΕΩΙΕΝΠΙΟΝΙΝΗΩΙ
ΕΝΘΑΔΕΜΙΝΤΑΥΡΟΙΣΙΚΑΙΑΡΝΕΙΟΙΣΙΛΑΟΝΤΑΙ
ΚΟΥΡΟΙΑΘΗΝΑΙΩΝΠΕΡΙΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝΕΝΙΑΥΤΩΝ
ΤΩΝΑΥΘΗΓΕΜΟΝΕΥΥΙΟΣΠΕΤΕΩΟΜΕΝΕΣΘΕΥΣ
ΤΩΙΔΟΥΠΩΤΙΣΟΜΟΙΟΣΕΠΙΧΘΟΝΙΟΣΓΕΝΕΤΑΝΗΡ
ΚΟΣΜΗΣΑΙΙΠΠΟΥΣΤΕΚΑΙΑΝΕΡΑΣΑΣΠΙΔΙΩΤΑΣ
ΝΕΣΤΩΡΟΙΟΣΕΡΙΖΕΝΟΓΑΡΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣΗΕΝ
ΤΩΙΔΑΜΑΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΜΕΛΑΙΝΑΙΝΗΕΣΕΠΟΝΤΟ
ΑΙΑΣΔΕΚΣΑΛΑΜΙΝΟΣΑΓΕΝΔΥΟΚΑΙΔΕΚΑΝΗΑΣ
ΣΤΗΣΕΔΑΓΩΝΙΝΑΘΗΝΑΙΩΝΙΣΤΑΝΤΟΦΑΛΑΓΓΕΣ
ΟΙΔΑΡΓΟΣΤΕΙΧΟΝΤΙΡΥΝΘΑΤΕΤΕΙΧΙΟΕΣΣΑΝ
ΕΡΜΙΟΝΗΝΑΣΙΝΗΝΤΕΒΑΘΥΝΚΑΤΑΚΟΛΠΟΝΕΧΟΥΣΑΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΗΙΟΝΑΣΤΕΚΑΙΑΜΠΕΛΟΕΝΤΕΠΙΔΑΥΡΟΝ
ΟΙΤΕΧΟΝΑΙΓΙΝΑΝΜΑΣΗΤΑΤΕΚΟΥΡΟΙΑΧΑΙΩΝ
ΤΩΝΑΥΘΗΓΕΜΟΝΕΥΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΚΑΙΣΘΕΝΕΛΟΣΚΑΠΑΝΗΟΣΑΓΑΚΛΕΙΤΟΥΦΙΛΟΣΥΙΟΣ
ΤΟΙΣΙΔΑΜΕΥΡΥΑΛΟΣΤΡΙΤΑΤΟΣΚΙΕΝΙΣΟΘΕΟΣΦΩΣ
ΜΗΚΙΣΤΕΟΣΥΙΟΣΤΑΛΑΙΟΝΙΔΑΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΣΥΜΠΑΝΤΩΝΔΗΓΕΙΤΟΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΤΟΙΣΙΔΑΜΟΓΔΩΚΟΝΤΑΜΕΛΑΙΝΑΙΝΗΕΣΕΠΟΝΤΟ
ΟΙΔΕΜΥΚΗΝΑΣΕΙΧΟΝΕΥΚΤΙΜΕΝΟΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ
ΑΦΝΕΙΟΝΤΕΚΟΡΙΝΘΟΝΕΥΚΤΙΜΕΝΑΣΤΕΚΛΕΩΝΑΣ
ΟΡΝΕΙΑΣΤΕΝΕΜΟΝΤΟΑΡΑΙΘΥΡΕΗΝΤΕΡΑΤΕΙΝΗΝ
ΚΑΙΣΙΚΥΩΝΟΘΑΡΑΔΡΗΣΤΟΣΠΡΩΤΕΜΒΑΣΙΛΕΥΕΝ
ΟΙΘΥΠΕΡΗΣΙΗΝΤΕΚΑΙΑΙΠΕΙΝΗΝΓΟΝΟΕΣΣΑΝ
ΠΕΛΛΗΝΗΝΤΕΙΧΟΝΗΔΑΙΓΙΟΝΑΜΦΕΝΕΜΟΝΤΟ
ΑΙΓΙΑΛΟΝΤΑΝΑΠΑΝΤΑΚΑΙΑΜΦΕΛΙΚΗΝΕΥΡΕΙΑΝ
ΤΩΝΕΚΑΤΟΝΝΗΩΝΗΡΧΕΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΑΜΑΤΩΙΓΕΠΟΛΥΠΛΕΙΣΤΟΙΚΑΙΑΡΙΣΤΟΙ
ΛΑΟΙΕΠΟΝΤΕΝΔΑΥΤΟΣΕΔΥΣΕΤΟΝΩΡΟΠΑΧΑΛΚΟΝ
ΚΥΔΙΟΩΝΠΑΣΙΝΔΕΜΕΤΕΠΡΕΠΕΝΗΡΩΕΣΣΙΝ
ΟΥΝΕΚΑΡΙΣΤΟΣΕΗΝΠΟΛΥΔΕΠΛΕΙΣΤΟΥΣΑΓΕΛΑΟΥΣ

581

ΟΙΔΕΙΧΟΝΚΟΙΛΗΝΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΑΚΗΤΩΕΣΣΑΝ
ΦΑΡΙΝΤΕΣΠΑΡΤΗΝΤΕΠΟΛΥΤΡΗΡΩΝΑΤΕΜΕΣΣΗΝ
ΒΡΥΣΕΙΑΣΤΕΝΕΜΟΝΤΟΚΑΙΑΥΓΕΙΑΣΕΡΑΤΕΙΝΑΣ
ΟΙΤΑΡΑΜΥΚΛΑΣΕΙΧΟΝΕΛΟΣΤΕΦΑΛΟΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ
ΟΙΤΕΛΑΑΝΕΙΧΟΝΗΔΟΙΤΥΛΟΝΑΜΦΕΝΕΜΟΝΤΟ
ΤΩΝΟΙΑΔΕΛΦΕΟΣΗΡΧΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΕΞΗΚΟΝΤΑΝΕΩΝΑΠΑΤΕΡΘΕΔΕΘΩΡΗΣΣΟΝΤΟ
ΕΝΔΑΥΤΟΣΚΙΕΝΗΙΣΙΠΡΟΘΥΜΙΗΙΣΙΠΕΠΟΙΘΩΣ
ΟΤΡΥΝΩΝΠΟΛΕΜΟΝΔΕΜΑΛΙΣΤΑΔΕΙΕΤΟΘΥΜΩΙ
ΤΙΣΑΣΘΑΙΕΛΕΝΗΣΟΡΜΗΜΑΤΑΤΕΣΤΟΝΑΧΑΣΤΕ
ΟΙΔΕΠΥΛΟΝΤΕΝΕΜΟΝΤΟΚΑΙΑΡΗΝΗΝΕΡΑΤΕΙΝΗΝ
ΚΑΙΘΡΥΟΝΑΛΦΕΙΟΙΟΠΟΡΟΝΚΑΙΕΥΚΤΙΤΟΝΑΙΠΥ
ΚΑΙΚΥΠΑΡΙΣΣΗΕΝΤΑΚΑΙΑΜΦΙΓΕΝΕΙΑΝΕΝΑΙΟΝ
ΚΑΙΠΤΕΛΕΟΝΚΑΙΕΛΟΣΚΑΙΔΩΡΙΟΝΕΝΘΑΤΕΜΟΥΣΑΙ
ΑΝΤΟΜΕΝΑΙΘΑΜΥΡΙΝΤΟΝΘΡΗΙΚΑΠΑΥΣΑΝΑΟΙΔΗΣ
ΟΙΧΑΛΙΗΘΕΝΙΟΝΤΑΠΑΡΕΥΡΥΤΟΥΟΙΧΑΛΙΗΟΣ
ΣΤΕΥΤΟΓΑΡΕΥΧΟΜΕΝΟΣΝΙΚΗΣΕΜΕΝΕΙΠΕΡΑΝΑΥΤΑΙ
ΜΟΥΣΑΙΑΕΙΔΟΙΕΝΚΟΥΡΑΙΔΙΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΑΙΔΕΧΟΛΩΣΑΜΕΝΑΙΠΗΡΟΝΘΕΣΑΝΑΥΤΑΡΑΟΙΔΗΝ
ΘΕΣΠΕΣΙΗΝΑΦΕΛΟΝΤΟΚΑΙΕΚΛΕΛΑΘΟΝΚΙΘΑΡΙΣΤΥΝ
ΤΩΝΑΥΘΗΓΕΜΟΝΕΥΕΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΤΩΙΔΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑΓΛΑΦΥΡΑΙΝΕΕΣΕΣΤΙΧΟΩΝΤΟ
ΟΙΔΕΧΟΝΑΡΚΑΔΙΗΝΥΠΟΚΥΛΛΗΝΗΣΟΡΟΣΑΙΠΥ
ΑΙΠΥΤΙΟΝΠΑΡΑΤΥΜΒΟΝΙΝΑΝΕΡΕΣΑΓΧΙΜΑΧΗΤΑΙ
ΟΙΦΕΝΕΟΝΤΕΝΕΜΟΝΤΟΚΑΙΟΡΧΟΜΕΝΟΝΠΟΛΥΜΗΛΟΝ
ΡΙΠΗΝΤΕΣΤΡΑΤΙΗΝΤΕΚΑΙΗΝΕΜΟΕΣΣΑΝΕΝΙΣΠΗΝ
ΚΑΙΤΕΓΕΗΝΕΙΧΟΝΚΑΙΜΑΝΤΙΝΕΗΝΕΡΑΤΕΙΝΗΝ
ΣΤΥΜΦΗΛΟΝΤΕΙΧΟΝΚΑΙΠΑΡΡΑΣΙΗΝΕΝΕΜΟΝΤΟ
ΤΩΝΗΡΧΑΓΚΑΙΟΙΟΠΑΙΣΚΡΕΙΩΝΑΓΑΠΗΝΩΡ
ΕΞΗΚΟΝΤΑΝΕΩΝΠΟΛΕΕΣΔΕΝΝΗΙΕΚΑΣΤΗΙ
ΑΡΚΑΔΕΣΑΝΔΡΕΣΕΒΑΙΝΟΝΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΙΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝ
ΑΥΤΟΣΓΑΡΣΦΙΝΔΩΚΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΝΗΑΣΕΥΣΣΕΛΜΟΥΣΠΕΡΑΑΝΕΠΙΟΙΝΟΠΑΠΟΝΤΟΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΕΠΕΙΟΥΣΦΙΘΑΛΑΣΣΙΑΕΡΓΑΜΕΜΗΛΕΙ

615

ΟΙΔΑΡΑΒΟΥΠΡΑΣΙΟΝΤΕΚΑΙΗΛΙΔΑΔΙΑΝΕΝΑΙΟΝ
ΟΣΣΟΝΕΦΥΡΜΙΝΗΚΑΙΜΥΡΣΙΝΟΣΕΣΧΑΤΟΩΣΑ
ΠΕΤΡΗΤΩΛΕΝΙΗΚΑΙΑΛΗΣΙΟΝΕΝΤΟΣΕΕΡΓΕΙ
ΤΩΝΑΥΤΕΣΣΑΡΕΣΑΡΧΟΙΕΣΑΝΔΕΚΑΔΑΝΔΡΙΕΚΑΣΤΩΙ
ΝΗΕΣΕΠΟΝΤΟΘΟΑΙΠΟΛΕΕΣΔΕΜΒΑΙΝΟΝΕΠΕΙΟΙ
ΤΩΝΜΕΝΑΡΑΜΦΙΜΑΧΟΣΚΑΙΘΑΛΠΙΟΣΗΓΗΣΑΣΘΗΝ
ΥΙΕΣΟΜΕΝΚΤΕΑΤΟΥΟΔΑΡΕΥΡΥΤΟΥΑΚΤΟΡΙΩΝΕ
ΤΩΝΔΑΜΑΡΥΓΚΕΙΔΗΣΗΡΧΕΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΩΡΗΣ
ΤΩΝΔΕΤΕΤΑΡΤΩΝΗΡΧΕΠΟΛΥΞΕΙΝΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ
ΥΙΟΣΑΓΑΣΘΕΝΕΟΣΑΥΓΗΙΑΔΑΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΟΙΔΕΚΔΟΥΛΙΧΙΟΙΟΕΧΙΝΑΩΝΘΙΕΡΑΩΝ
ΝΗΣΩΝΑΙΝΑΙΟΥΣΙΠΕΡΗΝΑΛΟΣΗΛΙΔΟΣΑΝΤΑ
ΤΩΝΑΥΘΗΓΕΜΟΝΕΥΕΜΕΓΗΣΑΤΑΛΑΝΤΟΣΑΡΗΙ
ΦΥΛΕΙΔΗΣΟΝΤΙΚΤΕΔΙΙΦΙΛΟΣΙΠΠΟΤΑΦΥΛΕΥΣ
ΟΣΠΟΤΕΔΟΥΛΙΧΙΟΝΔΑΠΕΝΑΣΣΑΤΟΠΑΤΡΙΧΟΛΩΘΕΙΣ
ΤΩΙΔΑΜΑΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΜΕΛΑΙΝΑΙΝΗΕΣΕΠΟΝΤΟ
ΑΥΤΑΡΟΔΥΣΣΕΥΣΗΓΕΚΕΦΑΛΛΗΝΑΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΣ
ΟΙΡΙΘΑΚΗΝΕΙΧΟΝΚΑΙΝΗΡΙΤΟΝΕΙΝΟΣΙΦΥΛΛΟΝ
ΚΑΙΚΡΟΚΥΛΕΙΕΝΕΜΟΝΤΟΚΑΙΑΙΓΙΛΙΠΑΤΡΗΧΕΙΑΝ
ΟΙΤΕΖΑΚΥΝΘΟΝΕΧΟΝΗΔΟΙΣΑΜΟΝΑΜΦΕΝΕΜΟΝΤΟ
ΟΙΤΗΠΕΙΡΟΝΕΧΟΝΗΔΑΝΤΙΠΕΡΑΙΕΝΕΜΟΝΤΟ
ΤΩΝΜΕΝΟΔΥΣΣΕΥΣΗΡΧΕΔΙΙΜΗΤΙΝΑΤΑΛΑΝΤΟΣ
ΤΩΙΔΑΜΑΝΗΕΣΕΠΟΝΤΟΔΥΩΔΕΚΑΜΙΛΤΟΠΑΡΗΙΟΙ
ΑΙΤΩΛΩΝΔΗΓΕΙΤΟΘΟΑΣΑΝΔΡΑΙΜΟΝΟΣΥΙΟΣ
ΟΙΠΛΕΥΡΩΝΕΝΕΜΟΝΤΟΚΑΙΩΛΕΝΟΝΗΔΕΠΥΛΗΝΗΝ
ΧΑΛΚΙΔΑΤΑΓΧΙΑΛΟΝΚΑΛΥΔΩΝΑΤΕΠΕΤΡΗΕΣΣΑΝ
ΟΥΓΑΡΕΤΟΙΝΗΟΣΜΕΓΑΛΗΤΟΡΟΣΥΙΕΕΣΗΣΑΝ
ΟΥΔΑΡΕΤΑΥΤΟΣΕΗΝΘΑΝΕΔΕΞΑΝΘΟΣΜΕΛΕΑΓΡΟΣ
ΤΩΙΔΕΠΙΠΑΝΤΕΤΕΤΑΛΤΟΑΝΑΣΣΕΜΕΝΑΙΤΩΛΟΙΣΙ
ΤΩΙΔΑΜΑΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΜΕΛΑΙΝΑΙΝΗΕΣΕΠΟΝΤΟ
ΚΡΗΤΩΝΔΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΗΓΕΜΟΝΕΥΕΝ
ΟΙΚΝΩΣΟΝΤΕΙΧΟΝΓΟΡΤΥΝΑΤΕΤΕΙΧΙΟΕΣΣΑΝ
ΛΥΚΤΟΝΜΙΛΗΤΟΝΤΕΚΑΙΑΡΓΙΝΟΕΝΤΑΛΥΚΑΣΤΟΝ
ΦΑΙΣΤΟΝΤΕΡΥΤΙΟΝΤΕΠΟΛΕΙΣΕΥΝΑΙΕΤΟΩΣΑΣ
ΑΛΛΟΙΘΟΙΚΡΗΤΗΝΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΝΑΜΦΕΝΕΜΟΝΤΟ
ΤΩΝΜΕΝΑΡΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΗΓΕΜΟΝΕΥΕ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΤΑΤΑΛΑΝΤΟΣΕΝΥΑΛΙΩΙΑΝΔΡΕΙΦΟΝΤΗΙ
ΤΟΙΣΙΔΑΜΟΓΔΩΚΟΝΤΑΜΕΛΑΙΝΑΙΝΗΕΣΕΠΟΝΤΟ

653

ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΣΔΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣΗΥΣΤΕΜΕΓΑΣΤΕ
ΕΚΡΟΔΟΥΕΝΝΕΑΝΗΑΣΑΓΕΝΡΟΔΙΩΝΑΓΕΡΩΧΩΝ
ΟΙΡΟΔΟΝΑΜΦΕΝΕΜΟΝΤΟΔΙΑΤΡΙΧΑΚΟΣΜΗΘΕΝΤΕΣ
ΛΙΝΔΟΝΙΗΛΥΣΟΝΤΕΚΑΙΑΡΓΙΝΟΕΝΤΑΚΑΜΕΙΡΟΝ
ΤΩΝΜΕΝΤΛΗΠΟΛΕΜΟΣΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΗΓΕΜΟΝΕΥΕΝ
ΟΝΤΕΚΕΝΑΣΤΥΟΧΕΙΑΒΙΗΙΗΡΑΚΛΗΕΙΗΙ
ΤΗΝΑΓΕΤΕΞΕΦΥΡΗΣΠΟΤΑΜΟΥΑΠΟΣΕΛΛΗΕΝΤΟΣ
ΠΕΡΣΑΣΑΣΤΕΑΠΟΛΛΑΔΙΟΤΡΕΦΕΩΝΑΙΖΗΩΝ
ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΣΔΕΠΕΙΟΥΝΤΡΑΦΕΝΙΜΕΓΑΡΩΙΕΥΠΗΚΤΩΙ
ΑΥΤΙΚΑΠΑΤΡΟΣΕΟΙΟΦΙΛΟΝΜΗΤΡΩΑΚΑΤΕΚΤΑ
ΗΔΗΓΗΡΑΣΚΟΝΤΑΛΙΚΥΜΝΙΟΝΟΖΟΝΑΡΗΟΣ
ΑΙΨΑΔΕΝΗΑΣΕΠΗΞΕΠΟΛΥΝΔΟΓΕΛΑΟΝΑΓΕΙΡΑΣ
ΒΗΦΕΥΓΩΝΕΠΙΠΟΝΤΟΝΑΠΕΙΛΗΣΑΝΓΑΡΟΙΑΛΛΟΙ
ΥΙΕΕΣΥΙΩΝΟΙΤΕΒΙΗΣΗΡΑΚΛΗΕΙΗΣ
ΑΥΤΑΡΟΓΕΣΡΟΔΟΝΙΞΕΝΑΛΩΜΕΝΟΣΑΛΓΕΑΠΑΣΧΩΝ
ΤΡΙΧΘΑΔΕΩΙΚΗΘΕΝΚΑΤΑΦΥΛΑΔΟΝΗΔΕΦΙΛΗΘΕΝ
ΕΚΔΙΟΣΟΣΤΕΘΕΟΙΣΙΚΑΙΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝΑΝΑΣΣΕΙ
ΚΑΙΣΦΙΝΘΕΣΠΕΣΙΟΝΠΛΟΥΤΟΝΚΑΤΕΧΕΥΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΝΙΡΕΥΣΑΥΣΥΜΗΘΕΝΑΓΕΤΡΕΙΣΝΗΑΣΕΙΣΑΣ
ΝΙΡΕΥΣΑΓΛΑΙΗΣΥΙΟΣΧΑΡΟΠΟΙΟΤΑΝΑΚΤΟΣ
ΝΙΡΕΥΣΟΣΚΑΛΛΙΣΤΟΣΑΝΗΡΥΠΟΙΛΙΟΝΗΛΘΕ
ΤΩΝΑΛΛΩΝΔΑΝΑΩΝΜΕΤΑΜΥΜΟΝΑΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΑΛΛΑΛΑΠΑΔΝΟΣΕΗΝΠΑΥΡΟΣΔΕΟΙΕΙΠΕΤΟΛΑΟΣ
ΟΙΔΑΡΑΝΙΣΥΡΟΝΤΕΙΧΟΝΚΡΑΠΑΘΟΝΤΕΚΑΣΟΝΤΕ
ΚΑΙΚΩΝΕΥΡΥΠΥΛΟΙΟΠΟΛΙΝΝΗΣΟΥΣΤΕΚΑΛΥΔΝΑΣ
ΤΩΝΑΥΦΕΙΔΙΠΠΟΣΤΕΚΑΙΑΝΤΙΦΟΣΗΓΗΣΑΣΘΗΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΥΥΙΕΔΥΩΗΡΑΚΛΕΙΔΑΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΤΟΙΣΔΕΤΡΙΗΚΟΝΤΑΓΛΑΦΥΡΑΙΝΕΕΣΕΣΤΙΧΟΩΝΤΟ
ΝΥΝΑΥΤΟΥΣΟΣΣΟΙΤΟΠΕΛΑΣΓΙΚΟΝΑΡΓΟΣΕΝΑΙΟΝ
ΟΙΤΑΛΟΝΟΙΤΑΛΟΠΗΝΟΙΤΕΤΡΗΧΙΝΑΝΕΜΟΝΤΟ
ΟΙΤΕΙΧΟΝΦΘΙΗΝΗΔΕΛΛΑΔΑΚΑΛΛΙΓΥΝΑΙΚΑ
ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΔΕΚΑΛΕΥΝΤΟΚΑΙΕΛΛΗΝΕΣΚΑΙΑΧΑΙΟΙ
ΤΩΝΑΥΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΝΕΩΝΗΝΑΡΧΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΛΛΟΙΓΟΥΠΟΛΕΜΟΙΟΔΥΣΗΧΕΟΣΕΜΝΩΟΝΤΟ
ΟΥΓΑΡΕΗΝΟΣΤΙΣΣΦΙΝΕΠΙΣΤΙΧΑΣΗΓΗΣΑΙΤΟ
ΚΕΙΤΟΓΑΡΕΝΝΗΕΣΣΙΠΟΔΑΡΚΗΣΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΚΟΥΡΗΣΧΩΟΜΕΝΟΣΒΡΙΣΗΙΔΟΣΗΥΚΟΜΟΙΟ
ΤΗΝΕΚΛΥΡΝΗΣΣΟΥΕΞΕΙΛΕΤΟΠΟΛΛΑΜΟΓΗΣΑΣ
ΛΥΡΝΗΣΣΟΝΔΙΑΠΟΡΘΗΣΑΣΚΑΙΤΕΙΧΕΑΘΗΒΗΣ
ΚΑΔΔΕΜΥΝΗΤΕΒΑΛΕΝΚΑΙΕΠΙΣΤΡΟΦΟΝΕΓΧΕΣΙΜΩΡΟΥΣ
ΥΙΕΑΣΕΥΗΝΟΙΟΣΕΛΗΠΙΑΔΑΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΤΗΣΟΓΕΚΕΙΤΑΧΕΩΝΤΑΧΑΔΑΝΣΤΗΣΕΣΘΑΙΕΜΕΛΛΕΝ

695

ΟΙΔΕΙΧΟΝΦΥΛΑΚΗΝΚΑΙΠΥΡΑΣΟΝΑΝΘΕΜΟΕΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΣΤΕΜΕΝΟΣΙΤΩΝΑΤΕΜΗΤΕΡΑΜΗΛΩΝ
ΑΓΧΙΑΛΟΝΤΑΝΤΡΩΝΑΙΔΕΠΤΕΛΕΟΝΛΕΧΕΠΟΙΗΝ
ΤΩΝΑΥΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣΑΡΗΙΟΣΗΓΕΜΟΝΕΥΕ
ΖΩΟΣΕΩΝΤΟΤΕΔΗΔΗΕΧΕΝΚΑΤΑΓΑΙΑΜΕΛΑΙΝΑ
ΤΟΥΔΕΚΑΙΑΜΦΙΔΡΥΦΗΣΑΛΟΧΟΣΦΥΛΑΚΗΙΕΛΕΛΕΙΠΤΟ
ΚΑΙΔΟΜΟΣΗΜΙΤΕΛΗΣΤΟΝΔΕΚΤΑΝΕΔΑΡΔΑΝΟΣΑΝΗΡ
ΝΗΟΣΑΠΟΘΡΩΙΣΚΟΝΤΑΠΟΛΥΠΡΩΤΙΣΤΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΟΥΔΕΜΕΝΟΥΔΟΙΑΝΑΡΧΟΙΕΣΑΝΠΟΘΕΟΝΓΕΜΕΝΑΡΧΟΝ
ΑΛΛΑΣΦΕΑΣΚΟΣΜΗΣΕΠΟΔΑΡΚΗΣΟΖΟΣΑΡΗΟΣ
ΙΦΙΚΛΟΥΥΙΟΣΠΟΛΥΜΗΛΟΥΦΥΛΑΚΙΔΑΟ
ΑΥΤΟΚΑΣΙΓΝΗΤΟΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ
ΟΠΛΟΤΕΡΟΣΓΕΝΕΗΙΟΔΑΜΑΠΡΟΤΕΡΟΣΚΑΙΑΡΕΙΩΝ
ΗΡΩΣΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣΑΡΗΙΟΣΟΥΔΕΤΙΛΑΟΙ
ΔΕΥΟΝΘΗΓΕΜΟΝΟΣΠΟΘΕΟΝΓΕΜΕΝΕΣΘΛΟΝΕΟΝΤΑ
ΤΩΙΔΑΜΑΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΜΕΛΑΙΝΑΙΝΗΕΣΕΠΟΝΤΟ
ΟΙΔΕΦΕΡΑΣΕΝΕΜΟΝΤΟΠΑΡΑΙΒΟΙΒΗΙΔΑΛΙΜΝΗΝ
ΒΟΙΒΗΝΚΑΙΓΛΑΦΥΡΑΣΚΑΙΕΥΚΤΙΜΕΝΗΝΙΑΩΛΚΟΝ
ΤΩΝΗΡΧΑΔΜΗΤΟΙΟΦΙΛΟΣΠΑΙΣΕΝΔΕΚΑΝΗΩΝ
ΕΥΜΗΛΟΣΤΟΝΥΠΑΔΜΗΤΩΙΤΕΚΕΔΙΑΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΛΚΗΣΤΙΣΠΕΛΙΑΟΘΥΓΑΤΡΩΝΕΙΔΟΣΑΡΙΣΤΗ
ΟΙΔΑΡΑΜΗΘΩΝΗΝΚΑΙΘΑΥΜΑΚΙΗΝΕΝΕΜΟΝΤΟ
ΚΑΙΜΕΛΙΒΟΙΑΝΕΧΟΝΚΑΙΟΛΙΖΩΝΑΤΡΗΧΕΙΑΝ
ΤΩΝΔΕΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣΗΡΧΕΝΤΟΞΩΝΕΥΕΙΔΩΣ
ΕΠΤΑΝΕΩΝΕΡΕΤΑΙΔΕΝΕΚΑΣΤΗΙΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ
ΕΜΒΕΒΑΣΑΝΤΟΞΩΝΕΥΕΙΔΟΤΕΣΙΦΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΛΛΟΜΕΝΕΝΝΗΣΩΙΚΕΙΤΟΚΡΑΤΕΡΑΛΓΕΑΠΑΣΧΩΝ
ΛΗΜΝΩΙΕΝΗΓΑΘΕΗΙΟΘΙΜΙΝΛΙΠΟΝΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΕΛΚΕΙΜΟΧΘΙΖΟΝΤΑΚΑΚΩΙΟΛΟΟΦΡΟΝΟΣΥΔΡΟΥ
ΕΝΘΟΓΕΚΕΙΤΑΧΕΩΝΤΑΧΑΔΕΜΝΗΣΕΣΘΑΙΕΜΕΛΛΟΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΠΑΡΑΝΗΥΣΙΦΙΛΟΚΤΗΤΑΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΟΥΔΕΜΕΝΟΥΔΟΙΑΝΑΡΧΟΙΕΣΑΝΠΟΘΕΟΝΓΕΜΕΝΑΡΧΟΝ
ΑΛΛΑΜΕΔΩΝΚΟΣΜΗΣΕΝΟΙΛΗΟΣΝΟΘΟΣΥΙΟΣ
ΤΟΝΡΕΤΕΚΕΝΡΗΝΗΥΠΟΙΛΗΙΠΤΟΛΙΠΟΡΘΩΙ
ΟΙΔΕΙΧΟΝΤΡΙΚΚΗΝΚΑΙΙΘΩΜΗΝΚΛΩΜΑΚΟΕΣΣΑΝ
ΟΙΤΕΧΟΝΟΙΧΑΛΙΗΝΠΟΛΙΝΕΥΡΥΤΟΥΟΙΧΑΛΙΗΟΣ
ΤΩΝΑΥΘΗΓΕΙΣΘΗΝΑΣΚΛΗΠΙΟΥΔΥΟΠΑΙΔΕ
ΙΗΤΗΡΑΓΑΘΩΠΟΔΑΛΕΙΡΙΟΣΗΔΕΜΑΧΑΩΝ
ΤΟΙΣΔΕΤΡΙΗΚΟΝΤΑΓΛΑΦΥΡΑΙΝΕΕΣΕΣΤΙΧΟΩΝΤΟ

734

ΟΙΔΕΧΟΝΟΡΜΕΝΙΟΝΟΙΤΕΚΡΗΝΗΝΥΠΕΡΕΙΑΝ
ΟΙΤΕΧΟΝΑΣΤΕΡΙΟΝΤΙΤΑΝΟΙΟΤΕΛΕΥΚΑΚΑΡΗΝΑ
ΤΩΝΗΡΧΕΥΡΥΠΥΛΟΣΕΥΑΙΜΟΝΟΣΑΓΛΑΟΣΥΙΟΣ
ΤΩΙΔΑΜΑΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΜΕΛΑΙΝΑΙΝΗΕΣΕΠΟΝΤΟ
ΟΙΔΑΡΓΙΣΣΑΝΕΧΟΝΚΑΙΓΥΡΤΩΝΗΝΕΝΕΜΟΝΤΟ
ΟΡΘΗΝΗΛΩΝΗΝΤΕΠΟΛΙΝΤΟΛΟΟΣΣΟΝΑΛΕΥΚΗΝ
ΤΩΝΑΥΘΗΓΕΜΟΝΕΥΕΜΕΝΕΠΤΟΛΕΜΟΣΠΟΛΥΠΟΙΤΗΣ
ΥΙΟΣΠΕΙΡΙΘΟΟΙΟΤΟΝΑΘΑΝΑΤΟΣΤΕΚΕΤΟΖΕΥΣ
ΤΟΝΡΥΠΟΠΕΙΡΙΘΟΩΙΤΕΚΕΤΟΚΛΥΤΟΣΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΕΦΗΡΑΣΕΤΙΣΑΤΟΛΑΧΝΗΕΝΤΑΣ
ΤΟΥΣΔΕΚΠΗΛΙΟΥΩΣΕΚΑΙΑΙΘΙΚΕΣΣΙΠΕΛΑΣΣΕΝ
ΟΥΚΟΙΟΣΑΜΑΤΩΙΓΕΛΕΟΝΤΕΥΣΟΖΟΣΑΡΗΟΣ
ΥΙΟΣΥΠΕΡΘΥΜΟΙΟΚΟΡΩΝΟΥΚΑΙΝΕΙΔΑΟ
ΤΟΙΣΔΑΜΑΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΜΕΛΑΙΝΑΙΝΗΕΣΕΠΟΝΤΟ
ΓΟΥΝΕΥΣΔΕΚΚΥΦΟΥΗΓΕΔΥΩΚΑΙΕΙΚΟΣΙΝΗΑΣ
ΤΩΙΔΕΝΙΗΝΕΣΕΠΟΝΤΟΜΕΝΕΠΤΟΛΕΜΟΙΤΕΠΕΡΑΙΒΟΙ
ΟΙΠΕΡΙΔΩΔΩΝΗΝΔΥΣΧΕΙΜΕΡΟΝΟΙΚΙΕΘΕΝΤΟ
ΟΙΤΑΜΦΙΜΕΡΤΟΝΤΙΤΑΡΗΣΣΟΝΕΡΓΑΝΕΜΟΝΤΟ
ΟΣΡΕΣΠΗΝΕΙΟΝΠΡΟΙΕΙΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝΥΔΩΡ
ΟΥΔΟΓΕΠΗΝΕΙΩΙΣΥΜΜΙΣΓΕΤΑΙΑΡΓΥΡΟΔΙΝΗΙ
ΑΛΛΑΤΕΜΙΝΚΑΘΥΠΕΡΘΕΝΕΠΙΡΡΕΕΙΗΥΤΕΛΑΙΟΝ
ΟΡΚΟΥΓΑΡΔΕΙΝΟΥΣΤΥΓΟΣΥΔΑΤΟΣΕΣΤΙΝΑΠΟΡΡΩΞ
ΜΑΓΝΗΤΩΝΔΗΡΧΕΠΡΟΘΟΟΣΤΕΝΘΡΗΔΟΝΟΣΥΙΟΣ
ΟΙΠΕΡΙΠΗΝΕΙΟΝΚΑΙΠΗΛΙΟΝΕΙΝΟΣΙΦΥΛΛΟΝ
ΝΑΙΕΣΚΟΝΤΩΝΜΕΝΠΡΟΘΟΟΣΘΟΟΣΗΓΕΜΟΝΕΥΕ
ΤΩΙΔΑΜΑΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΜΕΛΑΙΝΑΙΝΗΕΣΕΠΟΝΤΟ
ΟΥΤΟΙΑΡΗΓΕΜΟΝΕΣΔΑΝΑΩΝΚΑΙΚΟΙΡΑΝΟΙΗΣΑΝ
ΤΙΣΤΑΡΤΩΝΟΧΑΡΙΣΤΟΣΕΗΝΣΥΜΟΙΕΝΝΕΠΕΜΟΥΣΑ
ΑΥΤΩΝΗΔΙΠΠΩΝΟΙΑΜΑΤΡΕΙΔΗΙΣΙΝΕΠΟΝΤΟ
ΙΠΠΟΙΜΕΝΜΕΓΑΡΙΣΤΑΙΕΣΑΝΦΗΡΗΤΙΑΔΑΟ
ΤΑΣΕΥΜΗΛΟΣΕΛΑΥΝΕΠΟΔΩΚΕΑΣΟΡΝΙΘΑΣΩΣ
ΟΤΡΙΧΑΣΟΙΕΤΕΑΣΣΤΑΦΥΛΗΙΕΠΙΝΩΤΟΝΕΙΣΑΣ
ΤΑΣΕΝΠΗΡΕΙΗΙΘΡΕΨΑΡΓΥΡΟΤΟΞΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΜΦΩΘΗΛΕΙΑΣΦΟΒΟΝΑΡΗΟΣΦΟΡΕΟΥΣΑΣ
ΑΝΔΡΩΝΑΥΜΕΓΑΡΙΣΤΟΣΕΗΝΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΟΦΡΑΧΙΛΕΥΣΜΗΝΙΕΝΟΓΑΡΠΟΛΥΦΕΡΤΑΤΟΣΗΕΝ
ΙΠΠΟΙΘΟΙΦΟΡΕΕΣΚΟΝΑΜΥΜΟΝΑΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΑΛΛΟΜΕΝΕΝΝΗΕΣΣΙΚΟΡΩΝΙΣΙΠΟΝΤΟΠΟΡΟΙΣΙ
ΚΕΙΤΑΠΟΜΗΝΙΣΑΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΙΛΑΟΙΔΕΠΑΡΑΡΗΓΜΙΝΙΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΔΙΣΚΟΙΣΙΝΤΕΡΠΟΝΤΟΚΑΙΑΙΓΑΝΕΗΙΣΙΝΙΕΝΤΕΣ
ΤΟΞΟΙΣΙΝΘΙΠΠΟΙΔΕΠΑΡΑΡΜΑΣΙΝΟΙΣΙΝΕΚΑΣΤΟΣ
ΛΩΤΟΝΕΡΕΠΤΟΜΕΝΟΙΕΛΕΟΘΡΕΠΤΟΝΤΕΣΕΛΙΝΟΝ
ΕΣΤΑΣΑΝΑΡΜΑΤΑΔΕΥΠΕΠΥΚΑΣΜΕΝΑΚΕΙΤΟΑΝΑΚΤΩΝ
ΕΝΚΛΙΣΙΗΙΣΟΙΔΑΡΧΟΝΑΡΗΙΦΙΛΟΝΠΟΘΕΟΝΤΕΣ
ΦΟΙΤΩΝΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΑΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΟΥΔΕΜΑΧΟΝΤΟ

780

ΟΙΔΑΡΙΣΑΝΩΣΕΙΤΕΠΥΡΙΧΘΩΝΠΑΣΑΝΕΜΟΙΤΟ
ΓΑΙΑΔΥΠΕΣΤΕΝΑΧΙΖΕΔΙΙΩΣΤΕΡΠΙΚΕΡΑΥΝΩΙ
ΧΩΟΜΕΝΩΙΟΤΕΤΑΜΦΙΤΥΦΩΕΙΓΑΙΑΝΙΜΑΣΣΗΙ
ΕΙΝΑΡΙΜΟΙΣΟΘΙΦΑΣΙΤΥΦΩΕΟΣΕΜΜΕΝΑΙΕΥΝΑΣ
ΩΣΑΡΑΤΩΝΥΠΟΠΟΣΣΙΜΕΓΑΣΤΕΝΑΧΙΖΕΤΟΓΑΙΑ
ΕΡΧΟΜΕΝΩΝΜΑΛΑΔΩΚΑΔΙΕΠΡΗΣΣΟΝΠΕΔΙΟΙΟ
ΤΡΩΣΙΝΔΑΓΓΕΛΟΣΗΛΘΕΠΟΔΗΝΕΜΟΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΠΑΡΔΙΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟΣΥΝΑΓΓΕΛΙΗΙΑΛΕΓΕΙΝΗΙ
ΟΙΔΑΓΟΡΑΣΑΓΟΡΕΥΟΝΕΠΙΠΡΙΑΜΟΙΟΘΥΡΗΙΣΙ
ΠΑΝΤΕΣΟΜΗΓΕΡΕΕΣΗΜΕΝΝΕΟΙΗΔΕΓΕΡΟΝΤΕΣ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΗΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΕΙΣΑΤΟΔΕΦΘΟΓΓΗΝΥΙΙΠΡΙΑΜΟΙΟΠΟΛΙΤΗΙ
ΟΣΤΡΩΩΝΣΚΟΠΟΣΙΖΕΠΟΔΩΚΕΙΗΙΣΙΠΕΠΟΙΘΩΣ
ΤΥΜΒΩΙΕΠΑΚΡΟΤΑΤΩΙΑΙΣΥΗΤΑΟΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΕΓΜΕΝΟΣΟΠΠΟΤΕΝΑΥΦΙΝΑΦΟΡΜΗΘΕΙΕΝΑΧΑΙΟΙ
ΤΩΙΜΙΝΕΕΙΣΑΜΕΝΗΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΩΓΕΡΟΝΑΙΕΙΤΟΙΜΥΘΟΙΦΙΛΟΙΑΚΡΙΤΟΙΕΙΣΙΝ
ΩΣΠΟΤΕΠΕΙΡΗΝΗΣΠΟΛΕΜΟΣΔΑΛΙΑΣΤΟΣΟΡΩΡΕΝ
ΗΔΗΜΕΝΜΑΛΑΠΟΛΛΑΜΑΧΑΣΕΙΣΗΛΥΘΟΝΑΝΔΡΩΝ
ΑΛΛΟΥΠΩΤΟΙΟΝΔΕΤΟΣΟΝΔΕΤΕΛΑΟΝΟΠΩΠΑ
ΛΙΗΝΓΑΡΦΥΛΛΟΙΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΣΗΨΑΜΑΘΟΙΣΙΝ
ΕΡΧΟΝΤΑΙΠΕΔΙΟΙΟΜΑΧΗΣΟΜΕΝΟΙΠΡΟΤΙΑΣΤΥ
ΕΚΤΟΡΣΟΙΔΕΜΑΛΙΣΤΕΠΙΤΕΛΛΟΜΑΙΩΔΕΔΕΡΕΞΑΙ
ΠΟΛΛΟΙΓΑΡΚΑΤΑΑΣΤΥΜΕΓΑΠΡΙΑΜΟΥΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΑΛΛΗΔΑΛΛΩΝΓΛΩΣΣΑΠΟΛΥΣΠΕΡΕΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΤΟΙΣΙΝΕΚΑΣΤΟΣΑΝΗΡΣΗΜΑΙΝΕΤΩΟΙΣΙΠΕΡΑΡΧΕΙ
ΤΩΝΔΕΞΗΓΕΙΣΘΩΚΟΣΜΗΣΑΜΕΝΟΣΠΟΛΙΗΤΑΣ
ΩΣΕΦΑΘΕΚΤΩΡΔΟΥΤΙΘΕΑΣΕΠΟΣΗΓΝΟΙΗΣΕΝ
ΑΙΨΑΔΕΛΥΣΑΓΟΡΗΝΕΠΙΤΕΥΧΕΑΔΕΣΣΕΥΟΝΤΟ
ΠΑΣΑΙΔΩΙΓΝΥΝΤΟΠΥΛΑΙΕΚΔΕΣΣΥΤΟΛΑΟΣ
ΠΕΖΟΙΘΙΠΠΗΕΣΤΕΠΟΛΥΣΔΟΡΥΜΑΓΔΟΣΟΡΩΡΕΙ
ΕΣΤΙΔΕΤΙΣΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΠΟΛΙΟΣΑΙΠΕΙΑΚΟΛΩΝΗ
ΕΝΠΕΔΙΩΙΑΠΑΝΕΥΘΕΠΕΡΙΔΡΟΜΟΣΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΑ
ΤΗΝΗΤΟΙΑΝΔΡΕΣΒΑΤΙΕΙΑΝΚΙΚΛΗΣΚΟΥΣΙΝ
ΑΘΑΝΑΤΟΙΔΕΤΕΣΗΜΑΠΟΛΥΣΚΑΡΘΜΟΙΟΜΥΡΙΝΗΣ
ΕΝΘΑΤΟΤΕΤΡΩΕΣΤΕΔΙΕΚΡΙΘΕΝΗΔΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΤΡΩΣΙΜΕΝΗΓΕΜΟΝΕΥΕΜΕΓΑΣΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΠΡΙΑΜΙΔΗΣΑΜΑΤΩΙΓΕΠΟΛΥΠΛΕΙΣΤΟΙΚΑΙΑΡΙΣΤΟΙ
ΛΑΟΙΘΩΡΗΣΣΟΝΤΟΜΕΜΑΟΤΕΣΕΓΧΕΙΗΙΣΙ

819

ΔΑΡΔΑΝΙΩΝΑΥΤΗΡΧΕΝΕΥΣΠΑΙΣΑΓΧΙΣΑΟ
ΑΙΝΕΙΑΣΤΟΝΥΠΑΓΧΙΣΗΙΤΕΚΕΔΙΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΔΗΣΕΝΚΝΗΜΟΙΣΙΘΕΑΒΡΟΤΩΙΕΥΝΗΘΕΙΣΑ
ΟΥΚΟΙΟΣΑΜΑΤΩΙΓΕΔΥΩΑΝΤΗΝΟΡΟΣΥΙΕ
ΑΡΧΕΛΟΧΟΣΤΑΚΑΜΑΣΤΕΜΑΧΗΣΕΥΕΙΔΟΤΕΠΑΣΗΣ
ΟΙΔΕΖΕΛΕΙΑΝΕΝΑΙΟΝΥΠΑΙΠΟΔΑΝΕΙΑΤΟΝΙΔΗΣ
ΑΦΝΕΙΟΙΠΙΝΟΝΤΕΣΥΔΩΡΜΕΛΑΝΑΙΣΗΠΟΙΟ
ΤΡΩΕΣΤΩΝΑΥΤΗΡΧΕΛΥΚΑΟΝΟΣΑΓΛΑΟΣΥΙΟΣ
ΠΑΝΔΑΡΟΣΩΙΚΑΙΤΟΞΟΝΑΠΟΛΛΩΝΑΥΤΟΣΕΔΩΚΕΝ
ΟΙΔΑΔΡΗΣΤΕΙΑΝΤΕΙΧΟΝΚΑΙΔΗΜΟΝΑΠΑΙΣΟΥ
ΚΑΙΠΙΤΥΕΙΑΝΕΧΟΝΚΑΙΤΗΡΕΙΗΣΟΡΟΣΑΙΠΥ
ΤΩΝΗΡΧΑΔΡΗΣΤΟΣΤΕΚΑΙΑΜΦΙΟΣΛΙΝΟΘΩΡΗΞ
ΥΙΕΔΥΩΜΕΡΟΠΟΣΠΕΡΚΩΣΙΟΥΟΣΠΕΡΙΠΑΝΤΩΝ
ΗΙΔΕΕΜΑΝΤΟΣΥΝΑΣΟΥΔΕΟΥΣΠΑΙΔΑΣΕΑΣΚΕ
ΣΤΕΙΧΕΙΝΕΣΠΟΛΕΜΟΝΦΘΙΣΗΝΟΡΑΤΩΔΕΟΙΟΥΤΙ
ΠΕΙΘΕΣΘΗΝΚΗΡΕΣΓΑΡΑΓΟΝΜΕΛΑΝΟΣΘΑΝΑΤΟΙΟ
ΟΙΔΑΡΑΠΕΡΚΩΤΗΝΚΑΙΠΡΑΚΤΙΟΝΑΜΦΕΝΕΜΟΝΤΟ
ΚΑΙΣΗΣΤΟΝΚΑΙΑΒΥΔΟΝΕΧΟΝΚΑΙΔΙΑΝΑΡΙΣΒΗΝ
ΤΩΝΑΥΘΥΡΤΑΚΙΔΗΣΗΡΧΑΣΙΟΣΟΡΧΑΜΟΣΑΝΔΡΩΝ
ΑΣΙΟΣΥΡΤΑΚΙΔΗΣΟΝΑΡΙΣΒΗΘΕΝΦΕΡΟΝΙΠΠΟΙ
ΑΙΘΩΝΕΣΜΕΓΑΛΟΙΠΟΤΑΜΟΥΑΠΟΣΕΛΛΗΕΝΤΟΣ
ΙΠΠΟΘΟΟΣΔΑΓΕΦΥΛΑΠΕΛΑΣΓΩΝΕΓΧΕΣΙΜΩΡΩΝ
ΤΩΝΟΙΛΑΡΙΣΑΝΕΡΙΒΩΛΑΚΑΝΑΙΕΤΑΑΣΚΟΝ
ΤΩΝΗΡΧΙΠΠΟΘΟΟΣΤΕΠΥΛΑΙΟΣΤΟΖΟΣΑΡΗΟΣ
ΥΙΕΔΥΩΛΗΘΟΙΟΠΕΛΑΣΓΟΥΤΕΥΤΑΜΙΔΑΟ
ΑΥΤΑΡΘΡΗΙΚΑΣΗΓΑΚΑΜΑΣΚΑΙΠΕΙΡΟΟΣΗΡΩΣ
ΟΣΣΟΥΣΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣΑΓΑΡΡΟΟΣΕΝΤΟΣΕΕΡΓΕΙ
ΕΥΦΗΜΟΣΔΑΡΧΟΣΚΙΚΟΝΩΝΗΝΑΙΧΜΗΤΑΩΝ
ΥΙΟΣΤΡΟΙΖΗΝΟΙΟΔΙΟΤΡΕΦΕΟΣΚΕΑΔΑΟ
ΑΥΤΑΡΠΥΡΑΙΧΜΗΣΑΓΕΠΑΙΟΝΑΣΑΓΚΥΛΟΤΟΞΟΥΣ
ΤΗΛΟΘΕΝΕΞΑΜΥΔΩΝΟΣΑΠΑΞΙΟΥΕΥΡΥΡΕΟΝΤΟΣ
ΑΞΙΟΥΟΥΚΑΛΛΙΣΤΟΝΥΔΩΡΕΠΙΚΙΔΝΑΤΑΙΑΙΑΝ
ΠΑΦΛΑΓΟΝΩΝΔΗΓΕΙΤΟΠΥΛΑΙΜΕΝΕΟΣΛΑΣΙΟΝΚΗΡ
ΕΞΕΝΕΤΩΝΟΘΕΝΗΜΙΟΝΩΝΓΕΝΟΣΑΓΡΟΤΕΡΑΩΝ
ΟΙΡΑΚΥΤΩΡΟΝΕΧΟΝΚΑΙΣΗΣΑΜΟΝΑΜΦΕΝΕΜΟΝΤΟ
ΑΜΦΙΤΕΠΑΡΘΕΝΙΟΝΠΟΤΑΜΟΝΚΛΥΤΑΔΩΜΑΤΕΝΑΙΟΝ
ΚΡΩΜΝΑΝΤΑΙΓΙΑΛΟΝΤΕΚΑΙΥΨΗΛΟΥΣΕΡΥΘΙΝΟΥΣ
ΑΥΤΑΡΑΛΙΖΩΝΩΝΟΔΙΟΣΚΑΙΕΠΙΣΤΡΟΦΟΣΗΡΧΟΝ
ΤΗΛΟΘΕΝΕΞΑΛΥΒΗΣΟΘΕΝΑΡΓΥΡΟΥΕΣΤΙΓΕΝΕΘΛΗ

858

ΜΥΣΩΝΔΕΧΡΟΜΙΣΗΡΧΕΚΑΙΕΝΝΟΜΟΣΟΙΩΝΙΣΤΗΣ
ΑΛΛΟΥΚΟΙΩΝΟΙΣΙΝΕΡΥΣΑΤΟΚΗΡΑΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΑΛΛΕΔΑΜΗΥΠΟΧΕΡΣΙΠΟΔΩΚΕΟΣΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΕΝΠΟΤΑΜΩΙΟΘΙΠΕΡΤΡΩΑΣΚΕΡΑΙΖΕΚΑΙΑΛΛΟΥΣ
ΦΟΡΚΥΣΑΥΦΡΥΓΑΣΗΓΕΚΑΙΑΣΚΑΝΙΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ
ΤΗΛΕΞΑΣΚΑΝΙΗΣΜΕΜΑΣΑΝΔΥΣΜΙΝΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΜΗΙΟΣΙΝΑΥΜΕΣΘΛΗΣΤΕΚΑΙΑΝΤΙΦΟΣΗΓΗΣΑΣΘΗΝ
ΥΙΕΤΑΛΑΙΜΕΝΕΟΣΤΩΓΥΓΑΙΗΤΕΚΕΛΙΜΝΗ
ΟΙΚΑΙΜΗΙΟΝΑΣΗΓΟΝΥΠΟΤΜΩΛΩΙΓΕΓΑΩΤΑΣ
ΝΑΣΤΗΣΑΥΚΑΡΩΝΗΓΗΣΑΤΟΒΑΡΒΑΡΟΦΩΝΩΝ
ΟΙΜΙΛΗΤΟΝΕΧΟΝΦΘΙΡΩΝΤΟΡΟΣΑΚΡΙΤΟΦΥΛΛΟΝ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΤΕΡΟΑΣΜΥΚΑΛΗΣΤΑΙΠΕΙΝΑΚΑΡΗΝΑ
ΤΩΝΜΕΝΑΡΑΜΦΙΜΑΧΟΣΚΑΙΝΑΣΤΗΣΗΓΗΣΑΣΘΗΝ
ΝΑΣΤΗΣΑΜΦΙΜΑΧΟΣΤΕΝΟΜΙΟΝΟΣΑΓΛΑΑΤΕΚΝΑ
ΟΣΚΑΙΧΡΥΣΟΝΕΧΩΝΠΟΛΕΜΟΝΔΙΕΝΗΥΤΕΚΟΥΡΗ
ΝΗΠΙΟΣΟΥΔΕΤΙΟΙΤΟΓΕΠΗΡΚΕΣΕΛΥΓΡΟΝΟΛΕΘΡΟΝ
ΑΛΛΕΔΑΜΗΥΠΟΧΕΡΣΙΠΟΔΩΚΕΟΣΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΕΝΠΟΤΑΜΩΙΧΡΥΣΟΝΔΑΧΙΛΕΥΣΕΚΟΜΙΣΣΕΔΑΙΦΡΩΝ
ΣΑΡΠΗΔΩΝΔΗΡΧΕΝΛΥΚΙΩΝΚΑΙΓΛΑΥΚΟΣΑΜΥΜΩΝ
ΤΗΛΟΘΕΝΕΚΛΥΚΙΗΣΞΑΝΘΟΥΑΠΟΔΙΝΗΕΝΤΟΣ

Book 3

1

ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΚΟΣΜΗΘΕΝΑΜΗΓΕΜΟΝΕΣΣΙΝΕΚΑΣΤΟΙ
ΤΡΩΕΣΜΕΝΚΛΑΓΓΗΙΤΕΝΟΠΗΙΤΙΣΑΝΟΡΝΙΘΕΣΩΣ
ΗΥΤΕΠΕΡΚΛΑΓΓΗΓΕΡΑΝΩΝΠΕΛΕΙΟΥΡΑΝΟΘΙΠΡΟ
ΑΙΤΕΠΕΙΟΥΝΧΕΙΜΩΝΑΦΥΓΟΝΚΑΙΑΘΕΣΦΑΤΟΝΟΜΒΡΟΝ
ΚΛΑΓΓΗΙΤΑΙΓΕΠΕΤΟΝΤΑΙΕΠΩΚΕΑΝΟΙΟΡΟΑΩΝ
ΑΝΔΡΑΣΙΠΥΓΜΑΙΟΙΣΙΦΟΝΟΝΚΑΙΚΗΡΑΦΕΡΟΥΣΑΙ
ΗΕΡΙΑΙΔΑΡΑΤΑΙΓΕΚΑΚΗΝΕΡΙΔΑΠΡΟΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΟΙΔΑΡΙΣΑΝΣΙΓΗΙΜΕΝΕΑΠΝΕΙΟΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΕΝΘΥΜΩΙΜΕΜΑΩΤΕΣΑΛΕΞΕΜΕΝΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝ
ΕΥΤΟΡΕΟΣΚΟΡΥΦΗΙΣΙΝΟΤΟΣΚΑΤΕΧΕΥΕΝΟΜΙΧΛΗΝ
ΠΟΙΜΕΣΙΝΟΥΤΙΦΙΛΗΝΚΛΕΠΤΗΙΔΕΤΕΝΥΚΤΟΣΑΜΕΙΝΩ
ΤΟΣΣΟΝΤΙΣΤΕΠΙΛΕΥΣΣΕΙΟΣΟΝΤΕΠΙΛΑΑΝΙΗΣΙΝ
ΩΣΑΡΑΤΩΝΥΠΟΠΟΣΣΙΚΟΝΙΣΑΛΟΣΟΡΝΥΤΑΕΛΛΗΣ
ΕΡΧΟΜΕΝΩΝΜΑΛΑΔΩΚΑΔΙΕΠΡΗΣΣΟΝΠΕΔΙΟΙΟ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΣΧΕΔΟΝΗΣΑΝΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΙΟΝΤΕΣ
ΤΡΩΣΙΝΜΕΝΠΡΟΜΑΧΙΖΕΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ
ΠΑΡΔΑΛΕΗΝΩΜΟΙΣΙΝΕΧΩΝΚΑΙΚΑΜΠΥΛΑΤΟΞΑ
ΚΑΙΞΙΦΟΣΑΥΤΑΡΔΟΥΡΕΔΥΩΚΕΚΟΡΥΘΜΕΝΑΧΑΛΚΩΙ
ΠΑΛΛΩΝΑΡΓΕΙΩΝΠΡΟΚΑΛΙΖΕΤΟΠΑΝΤΑΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΒΙΟΝΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙΕΝΑΙΝΗΙΔΗΙΟΤΗΤΙ
ΤΟΝΔΩΣΟΥΝΕΝΟΗΣΕΝΑΡΗΙΦΙΛΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΕΡΧΟΜΕΝΟΝΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΝΟΜΙΛΟΥΜΑΚΡΑΒΙΒΑΝΤΑ
ΩΣΤΕΛΕΩΝΕΧΑΡΗΜΕΓΑΛΩΙΕΠΙΣΩΜΑΤΙΚΥΡΣΑΣ
ΕΥΡΩΝΗΕΛΑΦΟΝΚΕΡΑΟΝΗΑΓΡΙΟΝΑΙΓΑ
ΠΕΙΝΑΩΝΜΑΛΑΓΑΡΤΕΚΑΤΕΣΘΙΕΙΕΙΠΕΡΑΝΑΥΤΟΝ
ΣΕΥΩΝΤΑΙΤΑΧΕΕΣΤΕΚΥΝΕΣΘΑΛΕΡΟΙΤΑΙΖΗΟΙ
ΩΣΕΧΑΡΗΜΕΝΕΛΑΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝΘΕΟΕΙΔΕΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝΙΔΩΝΦΑΤΟΓΑΡΤΙΣΕΣΘΑΙΑΛΕΙΤΗΝ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΞΟΧΕΩΝΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΑΛΤΟΧΑΜΑΖΕ
ΤΟΝΔΩΣΟΥΝΕΝΟΗΣΕΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ
ΕΝΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΦΑΝΕΝΤΑΚΑΤΕΠΛΗΓΗΦΙΛΟΝΗΤΟΡ
ΑΨΔΕΤΑΡΩΝΕΙΣΕΘΝΟΣΕΧΑΖΕΤΟΚΗΡΑΛΕΕΙΝΩΝ
ΩΣΔΟΤΕΤΙΣΤΕΔΡΑΚΟΝΤΑΙΔΩΝΠΑΛΙΝΟΡΣΟΣΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΡΕΟΣΕΝΒΗΣΣΗΙΣΥΠΟΤΕΤΡΟΜΟΣΕΛΛΑΒΕΓΥΙΑ
ΑΨΔΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝΩΧΡΟΣΤΕΜΙΝΕΙΛΕΠΑΡΕΙΑΣ
ΩΣΑΥΤΙΣΚΑΘΟΜΙΛΟΝΕΔΥΤΡΩΩΝΑΓΕΡΩΧΩΝ
ΔΕΙΣΑΣΑΤΡΕΟΣΥΙΟΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ

38

ΤΟΝΔΕΚΤΩΡΝΕΙΚΕΣΣΕΝΙΔΩΝΑΙΣΧΡΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΝ
ΔΥΣΠΑΡΙΕΙΔΟΣΑΡΙΣΤΕΓΥΝΑΙΜΑΝΕΣΗΠΕΡΟΠΕΥΤΑ
ΑΙΘΟΦΕΛΕΣΑΓΟΝΟΣΤΕΜΕΝΑΙΑΓΑΜΟΣΤΑΠΟΛΕΣΘΑΙ
ΚΑΙΚΕΤΟΒΟΥΛΟΙΜΗΝΚΑΙΚΕΝΠΟΛΥΚΕΡΔΙΟΝΗΕΝ
ΗΟΥΤΩΛΩΒΗΝΤΕΜΕΝΑΙΚΑΙΥΠΟΨΙΟΝΑΛΛΩΝ
ΗΠΟΥΚΑΓΧΑΛΟΩΣΙΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΦΑΝΤΕΣΑΡΙΣΤΗΑΠΡΟΜΟΝΕΜΜΕΝΑΙΟΥΝΕΚΑΚΑΛΟΝ
ΕΙΔΟΣΕΠΑΛΛΟΥΚΕΣΤΙΒΙΗΦΡΕΣΙΝΟΥΔΕΤΙΣΑΛΚΗ
ΗΤΟΙΟΣΔΕΕΩΝΕΝΠΟΝΤΟΠΟΡΟΙΣΙΝΕΕΣΣΙ
ΠΟΝΤΟΝΕΠΙΠΛΩΣΑΣΕΤΑΡΟΥΣΕΡΙΗΡΑΣΑΓΕΙΡΑΣ
ΜΙΧΘΕΙΣΑΛΛΟΔΑΠΟΙΣΙΓΥΝΑΙΚΕΥΕΙΔΕΑΝΗΓΕΣ
ΕΞΑΠΙΗΣΓΑΙΗΣΝΥΟΝΑΝΔΡΩΝΑΙΧΜΗΤΑΩΝ
ΠΑΤΡΙΤΕΣΩΙΜΕΓΑΠΗΜΑΠΟΛΗΙΤΕΠΑΝΤΙΤΕΔΗΜΩΙ
ΔΥΣΜΕΝΕΣΙΝΜΕΝΧΑΡΜΑΚΑΤΗΦΕΙΗΝΔΕΣΟΙΑΥΤΩΙ
ΟΥΚΑΝΔΗΜΕΙΝΕΙΑΣΑΡΗΙΦΙΛΟΝΜΕΝΕΛΑΟΝ
ΓΝΟΙΗΣΧΟΙΟΥΦΩΤΟΣΕΧΕΙΣΘΑΛΕΡΗΝΠΑΡΑΚΟΙΤΙΝ
ΟΥΚΑΝΤΟΙΧΡΑΙΣΜΗΙΚΙΘΑΡΙΣΤΑΤΕΔΩΡΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
ΗΤΕΚΟΜΗΤΟΤΕΕΙΔΟΣΟΤΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΜΙΓΕΙΗΣ
ΑΛΛΑΜΑΛΑΤΡΩΕΣΔΕΙΔΗΜΟΝΕΣΗΤΕΚΕΝΗΔΗ
ΛΑΙΝΟΝΕΣΣΟΧΙΤΩΝΑΚΑΚΩΝΕΝΕΧΟΣΣΑΕΟΡΓΑΣ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ
ΕΚΤΟΡΕΠΕΙΜΕΚΑΤΑΙΣΑΝΕΝΕΙΚΕΣΑΣΟΥΔΥΠΕΡΑΙΣΑΝ
ΑΙΕΙΤΟΙΚΡΑΔΙΗΠΕΛΕΚΥΣΩΣΕΣΤΙΝΑΤΕΙΡΗΣ
ΟΣΤΕΙΣΙΝΔΙΑΔΟΥΡΟΣΥΠΑΝΕΡΟΣΟΣΡΑΤΕΤΕΧΝΗΙ
ΝΗΙΟΝΕΚΤΑΜΝΗΙΣΙΝΟΦΕΛΛΕΙΔΑΝΔΡΟΣΕΡΩΗΝ
ΩΣΣΟΙΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΑΤΑΡΒΗΤΟΣΝΟΟΣΕΣΤΙ
ΜΗΜΟΙΔΩΡΕΡΑΤΑΠΡΟΦΕΡΕΧΡΥΣΕΗΣΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
ΟΥΤΟΙΑΠΟΒΛΗΤΕΣΤΙΘΕΩΝΕΡΙΚΥΔΕΑΔΩΡΑ
ΟΣΣΑΚΕΝΑΥΤΟΙΔΩΣΙΝΕΚΩΝΔΟΥΚΑΝΤΙΣΕΛΟΙΤΟ
ΝΥΝΑΥΤΕΙΜΕΘΕΛΕΙΣΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝΗΔΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΛΛΟΥΣΜΕΝΚΑΘΙΣΟΝΤΡΩΑΣΚΑΙΠΑΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΥΤΑΡΕΜΕΝΜΕΣΣΩΙΚΑΙΑΡΗΙΦΙΛΟΝΜΕΝΕΛΑΟΝ
ΣΥΜΒΑΛΕΤΑΜΦΕΛΕΝΗΙΚΑΙΚΤΗΜΑΣΙΠΑΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΟΠΠΟΤΕΡΟΣΔΕΚΕΝΙΚΗΣΗΙΚΡΕΙΣΣΩΝΤΕΓΕΝΗΤΑΙ
ΚΤΗΜΑΘΕΛΩΝΕΥΠΑΝΤΑΓΥΝΑΙΚΑΤΕΟΙΚΑΔΑΓΕΣΘΩ
ΟΙΔΑΛΛΟΙΦΙΛΟΤΗΤΑΚΑΙΟΡΚΙΑΠΙΣΤΑΤΑΜΟΝΤΕΣ
ΝΑΙΟΙΤΕΤΡΟΙΗΝΕΡΙΒΩΛΑΚΑΤΟΙΔΕΝΕΕΣΘΩΝ
ΑΡΓΟΣΕΣΙΠΠΟΒΟΤΟΝΚΑΙΑΧΑΙΙΔΑΚΑΛΛΙΓΥΝΑΙΚΑ

76

ΩΣΕΦΑΘΕΚΤΩΡΔΑΥΤΕΧΑΡΗΜΕΓΑΜΥΘΟΝΑΚΟΥΣΑΣ
ΚΑΙΡΕΣΜΕΣΣΟΝΙΩΝΤΡΩΩΝΑΝΕΕΡΓΕΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΜΕΣΣΟΥΔΟΥΡΟΣΕΛΩΝΤΟΙΔΙΔΡΥΝΘΗΣΑΝΑΠΑΝΤΕΣ
ΤΩΙΔΕΠΕΤΟΞΑΖΟΝΤΟΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΙΟΙΣΙΝΤΕΤΙΤΥΣΚΟΜΕΝΟΙΛΑΕΣΣΙΤΕΒΑΛΛΟΝ
ΑΥΤΑΡΟΜΑΚΡΟΝΑΥΣΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΙΣΧΕΣΘΑΡΓΕΙΟΙΜΗΒΑΛΛΕΤΕΚΟΥΡΟΙΑΧΑΙΩΝ
ΣΤΕΥΤΑΙΓΑΡΤΙΕΠΟΣΕΡΕΕΙΝΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΕΣΧΟΝΤΟΜΑΧΗΣΑΝΕΩΙΤΕΓΕΝΟΝΤΟ
ΕΣΣΥΜΕΝΩΣΕΚΤΩΡΔΕΜΕΤΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΝΕΕΙΠΕ
ΚΕΚΛΥΤΕΜΕΥΤΡΩΕΣΚΑΙΕΥΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΜΥΘΟΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙΟΤΟΥΕΙΝΕΚΑΝΕΙΚΟΣΟΡΩΡΕΝ
ΑΛΛΟΥΣΜΕΝΚΕΛΕΤΑΙΤΡΩΑΣΚΑΙΠΑΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑΠΟΘΕΣΘΑΙΕΠΙΧΘΟΝΙΠΟΥΛΥΒΟΤΕΙΡΗΙ
ΑΥΤΟΝΔΕΝΜΕΣΣΩΙΚΑΙΑΡΗΙΦΙΛΟΝΜΕΝΕΛΑΟΝ
ΟΙΟΥΣΑΜΦΕΛΕΝΗΙΚΑΙΚΤΗΜΑΣΙΠΑΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΟΠΠΟΤΕΡΟΣΔΕΚΕΝΙΚΗΣΗΙΚΡΕΙΣΣΩΝΤΕΓΕΝΗΤΑΙ
ΚΤΗΜΑΘΕΛΩΝΕΥΠΑΝΤΑΓΥΝΑΙΚΑΤΕΟΙΚΑΔΑΓΕΣΘΩ
ΟΙΔΑΛΛΟΙΦΙΛΟΤΗΤΑΚΑΙΟΡΚΙΑΠΙΣΤΑΤΑΜΩΜΕΝ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΑΚΗΝΕΓΕΝΟΝΤΟΣΙΩΠΗΙ
ΤΟΙΣΙΔΕΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΚΕΚΛΥΤΕΝΥΝΚΑΙΕΜΕΙΟΜΑΛΙΣΤΑΓΑΡΑΛΓΟΣΙΚΑΝΕΙ
ΘΥΜΟΝΕΜΟΝΦΡΟΝΕΩΔΕΔΙΑΚΡΙΝΘΗΜΕΝΑΙΗΔΗ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΚΑΙΤΡΩΑΣΕΠΕΙΚΑΚΑΠΟΛΛΑΠΕΠΑΣΘΕ
ΕΙΝΕΚΕΜΗΣΕΡΙΔΟΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΕΝΕΚΑΡΧΗΣ
ΗΜΕΩΝΔΟΠΠΟΤΕΡΩΙΘΑΝΑΤΟΣΚΑΙΜΟΙΡΑΤΕΤΥΚΤΑΙ
ΤΕΘΝΑΙΗΑΛΛΟΙΔΕΔΙΑΚΡΙΝΘΕΙΤΕΤΑΧΙΣΤΑ
ΟΙΣΕΤΕΑΡΝΕΤΕΡΟΝΛΕΥΚΟΝΕΤΕΡΗΝΔΕΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΓΗΙΤΕΚΑΙΗΕΛΙΩΙΔΙΙΔΗΜΕΙΣΟΙΣΟΜΕΝΑΛΛΟΝ
ΑΞΕΤΕΔΕΠΡΙΑΜΟΙΟΒΙΗΝΟΦΡΟΡΚΙΑΤΑΜΝΗΙ
ΑΥΤΟΣΕΠΕΙΟΙΠΑΙΔΕΣΥΠΕΡΦΙΑΛΟΙΚΑΙΑΠΙΣΤΟΙ
ΜΗΤΙΣΥΠΕΡΒΑΣΙΗΙΔΙΟΣΟΡΚΙΑΔΗΛΗΣΗΤΑΙ
ΑΙΕΙΔΟΠΛΟΤΕΡΩΝΑΝΔΡΩΝΦΡΕΝΕΣΗΕΡΕΘΟΝΤΑΙ
ΟΙΣΔΟΓΕΡΩΝΜΕΤΕΗΙΣΙΝΑΜΑΠΡΟΣΣΩΚΑΙΟΠΙΣΣΩ
ΛΕΥΣΣΕΙΟΠΩΣΟΧΑΡΙΣΤΑΜΕΤΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΓΕΝΗΤΑΙ

111

ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΕΧΑΡΗΣΑΝΑΧΑΙΟΙΤΕΤΡΩΕΣΤΕ
ΕΛΠΟΜΕΝΟΙΠΑΥΣΑΣΘΑΙΟΙΖΥΡΟΥΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΚΑΙΡΙΠΠΟΥΣΜΕΝΕΡΥΞΑΝΕΠΙΣΤΙΧΑΣΕΚΔΕΒΑΝΑΥΤΟΙ
ΤΕΥΧΕΑΤΕΞΕΔΥΟΝΤΟΤΑΜΕΝΚΑΤΕΘΕΝΤΕΠΙΓΑΙΗΙ
ΠΛΗΣΙΟΝΑΛΛΗΛΩΝΟΛΙΓΗΔΗΝΑΜΦΙΣΑΡΟΥΡΑ
ΕΚΤΩΡΔΕΠΡΟΤΙΑΣΤΥΔΥΩΚΗΡΥΚΑΣΕΠΕΜΠΕ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΑΡΝΑΣΤΕΦΕΡΕΙΝΠΡΙΑΜΟΝΤΕΚΑΛΕΣΣΑΙ
ΑΥΤΑΡΟΤΑΛΘΥΒΙΟΝΠΡΟΙΕΙΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΝΗΑΣΕΠΙΓΛΑΦΥΡΑΣΙΕΝΑΙΗΔΑΡΝΕΚΕΛΕΥΕΝ
ΟΙΣΕΜΕΝΑΙΟΔΑΡΟΥΚΑΠΙΘΗΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΔΙΩΙ
ΙΡΙΣΔΑΥΘΕΛΕΝΗΙΛΕΥΚΩΛΕΝΩΙΑΓΓΕΛΟΣΗΛΘΕΝ
ΕΙΔΟΜΕΝΗΓΑΛΟΩΙΑΝΤΗΝΟΡΙΔΑΟΔΑΜΑΡΤΙ
ΤΗΝΑΝΤΗΝΟΡΙΔΗΣΕΙΧΕΚΡΕΙΩΝΕΛΙΚΑΩΝ
ΛΑΟΔΙΚΗΝΠΡΙΑΜΟΙΟΘΥΓΑΤΡΩΝΕΙΔΟΣΑΡΙΣΤΗΝ
ΤΗΝΔΕΥΡΕΝΜΕΓΑΡΩΙΗΔΕΜΕΓΑΝΙΣΤΟΝΥΦΑΙΝΕ
ΔΙΠΛΑΚΑΠΟΡΦΥΡΕΗΝΠΟΛΕΑΣΔΕΝΕΠΑΣΣΕΝΑΕΘΛΟΥΣ
ΤΡΩΩΝΘΙΠΠΟΔΑΜΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΟΥΣΕΘΕΝΕΙΝΕΚΕΠΑΣΧΟΝΥΠΑΡΗΟΣΠΑΛΑΜΑΩΝ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΗΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΔΕΥΡΙΘΙΝΥΜΦΑΦΙΛΗΙΝΑΘΕΣΚΕΛΑΕΡΓΑΙΔΗΑΙ
ΤΡΩΩΝΘΙΠΠΟΔΑΜΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΟΙΠΡΙΝΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΦΕΡΟΝΠΟΛΥΔΑΚΡΥΝΑΡΗΑ
ΕΝΠΕΔΙΩΙΟΛΟΟΙΟΛΙΛΑΙΟΜΕΝΟΙΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΟΙΔΗΝΥΝΕΑΤΑΙΣΙΓΗΙΠΟΛΕΜΟΣΔΕΠΕΠΑΥΤΑΙ
ΑΣΠΙΣΙΚΕΚΛΙΜΕΝΟΙΠΑΡΑΔΕΓΧΕΑΜΑΚΡΑΠΕΠΗΓΕΝ
ΑΥΤΑΡΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚΑΙΑΡΗΙΦΙΛΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΜΑΚΡΗΙΣΕΓΧΕΙΗΙΣΙΜΑΧΗΣΟΝΤΑΙΠΕΡΙΣΕΙΟ
ΤΩΙΔΕΚΕΝΙΚΗΣΑΝΤΙΦΙΛΗΚΕΚΛΗΣΗΙΑΚΟΙΤΙΣ
ΩΣΕΙΠΟΥΣΑΘΕΑΓΛΥΚΥΝΙΜΕΡΟΝΕΜΒΑΛΕΘΥΜΩΙ
ΑΝΔΡΟΣΤΕΠΡΟΤΕΡΟΥΚΑΙΑΣΤΕΟΣΗΔΕΤΟΚΗΩΝ
ΑΥΤΙΚΑΔΑΡΓΕΝΝΗΙΣΙΚΑΛΥΨΑΜΕΝΗΟΘΟΝΗΙΣΙΝ
ΟΡΜΑΤΕΚΘΑΛΑΜΟΙΟΤΕΡΕΝΚΑΤΑΔΑΚΡΥΧΕΟΥΣΑ
ΟΥΚΟΙΗΑΜΑΤΗΙΓΕΚΑΙΑΜΦΙΠΟΛΟΙΔΥΕΠΟΝΤΟ
ΑΙΘΡΗΠΙΤΘΗΟΣΘΥΓΑΤΗΡΚΛΥΜΕΝΗΤΕΒΟΩΠΙΣ
ΑΙΨΑΔΕΠΕΙΘΙΚΑΝΟΝΟΘΙΣΚΑΙΑΙΠΥΛΑΙΗΣΑΝ

146

ΟΙΔΑΜΦΙΠΡΙΑΜΟΝΚΑΙΠΑΝΘΟΟΝΗΔΕΘΥΜΟΙΤΗΝ
ΛΑΜΠΟΝΤΕΚΛΥΤΙΟΝΘΙΚΕΤΑΟΝΑΤΟΖΟΝΑΡΗΟΣ
ΟΥΚΑΛΕΓΩΝΤΕΚΑΙΑΝΤΗΝΩΡΠΕΠΝΥΜΕΝΩΑΜΦΩ
ΗΑΤΟΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΕΣΕΠΙΣΚΑΙΗΙΣΙΠΥΛΗΙΣΙ
ΓΗΡΑΙΔΗΠΟΛΕΜΟΙΟΠΕΠΑΥΜΕΝΟΙΑΛΛΑΓΟΡΗΤΑΙ
ΕΣΘΛΟΙΤΕΤΤΙΓΕΣΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΣΟΙΤΕΚΑΘΥΛΗΝ
ΔΕΝΔΡΕΩΙΕΦΕΖΟΜΕΝΟΙΟΠΑΛΕΙΡΙΟΕΣΣΑΝΙΕΙΣΙ
ΤΟΙΟΙΑΡΑΤΡΩΩΝΗΓΗΤΟΡΕΣΗΝΤΕΠΙΠΥΡΓΩΙ
ΟΙΔΩΣΟΥΝΕΙΔΟΝΘΕΛΕΝΗΝΕΠΙΠΥΡΓΟΝΙΟΥΣΑΝ
ΗΚΑΠΡΟΣΑΛΛΗΛΟΥΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΓΟΡΕΥΟΝ
ΟΥΝΕΜΕΣΙΣΤΡΩΑΣΚΑΙΕΥΚΝΗΜΙΔΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΤΟΙΗΙΔΑΜΦΙΓΥΝΑΙΚΙΠΟΛΥΝΧΡΟΝΟΝΑΛΓΕΑΠΑΣΧΕΙΝ
ΑΙΝΩΣΑΘΑΝΑΤΗΙΣΙΘΕΗΙΣΕΙΣΩΠΑΕΟΙΚΕΝ
ΑΛΛΑΚΑΙΩΣΤΟΙΗΠΕΡΕΟΥΣΕΝΝΗΥΣΙΝΕΕΣΘΩ
ΜΗΔΗΜΙΝΤΕΚΕΕΣΣΙΤΟΠΙΣΣΩΠΗΜΑΛΙΠΟΙΤΟ
ΩΣΑΡΕΦΑΝΠΡΙΑΜΟΣΔΕΛΕΝΗΝΕΚΑΛΕΣΣΑΤΟΦΩΝΗΙ
ΔΕΥΡΟΠΑΡΟΙΘΕΛΘΟΥΣΑΦΙΛΟΝΤΕΚΟΣΙΖΕΥΕΜΕΙΟ
ΟΦΡΑΙΔΗΙΠΡΟΤΕΡΟΝΤΕΠΟΣΙΝΠΗΟΥΣΤΕΦΙΛΟΥΣΤΕ
ΟΥΤΙΜΟΙΑΙΤΙΗΕΣΣΙΘΕΟΙΝΥΜΟΙΑΙΤΙΟΙΕΙΣΙΝ
ΟΙΜΟΙΕΦΩΡΜΗΣΑΝΠΟΛΕΜΟΝΠΟΛΥΔΑΚΡΥΝΑΧΑΙΩΝ
ΩΣΜΟΙΚΑΙΤΟΝΔΑΝΔΡΑΠΕΛΩΡΙΟΝΕΞΟΝΟΜΗΝΗΙΣ
ΟΣΤΙΣΟΔΕΣΤΙΝΑΧΑΙΟΣΑΝΗΡΗΥΣΤΕΜΕΓΑΣΤΕ
ΗΤΟΙΜΕΝΚΕΦΑΛΗΙΚΑΙΜΕΙΖΟΝΕΣΑΛΛΟΙΕΑΣΙ
ΚΑΛΟΝΔΟΥΤΩΕΓΩΝΟΥΠΩΙΔΟΝΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝ
ΟΥΔΟΥΤΩΓΕΡΑΡΟΝΒΑΣΙΛΗΙΓΑΡΑΝΔΡΙΕΟΙΚΕ
ΤΟΝΔΕΛΕΝΗΜΥΘΟΙΣΙΝΑΜΕΙΒΕΤΟΔΙΑΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΙΔΟΙΟΣΤΕΜΟΙΕΣΣΙΦΙΛΕΕΚΥΡΕΔΕΙΝΟΣΤΕ
ΩΣΟΦΕΛΕΝΘΑΝΑΤΟΣΜΟΙΑΔΕΙΝΚΑΚΟΣΟΠΠΟΤΕΔΕΥΡΟ
ΥΙΕΙΣΩΙΕΠΟΜΗΝΘΑΛΑΜΟΝΓΝΩΤΟΥΣΤΕΛΙΠΟΥΣΑ
ΠΑΙΔΑΤΕΤΗΛΥΓΕΤΗΝΚΑΙΟΜΗΛΙΚΙΗΝΕΡΑΤΕΙΝΗΝ
ΑΛΛΑΤΑΓΟΥΚΕΓΕΝΟΝΤΟΤΟΚΑΙΚΛΑΙΟΥΣΑΤΕΤΗΚΑ
ΤΟΥΤΟΔΕΤΟΙΕΡΕΩΟΜΑΝΕΙΡΕΑΙΗΔΕΜΕΤΑΛΛΑΙΣ
ΟΥΤΟΣΓΑΤΡΕΙΔΗΣΕΥΡΥΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΜΦΟΤΕΡΟΝΒΑΣΙΛΕΥΣΤΑΓΑΘΟΣΚΡΑΤΕΡΟΣΤΑΙΧΜΗΤΗΣ
ΔΑΗΡΑΥΤΕΜΟΣΕΣΚΕΚΥΝΩΠΙΔΟΣΕΙΠΟΤΕΗΝΓΕ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΝΔΟΓΕΡΩΝΗΓΑΣΣΑΤΟΦΩΝΗΣΕΝΤΕ
ΩΜΑΚΑΡΑΤΡΕΙΔΗΜΟΙΡΗΓΕΝΕΣΟΛΒΙΟΔΑΙΜΟΝ
ΗΡΑΝΥΤΟΙΠΟΛΛΟΙΔΕΔΜΗΑΤΟΚΟΥΡΟΙΑΧΑΙΩΝ
ΗΔΗΚΑΙΦΡΥΓΙΗΝΕΙΣΗΛΥΘΟΝΑΜΠΕΛΟΕΣΣΑΝ
ΕΝΘΑΙΔΟΝΠΛΕΙΣΤΟΥΣΦΡΥΓΑΣΑΝΕΡΑΣΑΙΟΛΟΠΩΛΟΥΣ
ΛΑΟΥΣΟΤΡΗΟΣΚΑΙΜΥΓΔΟΝΟΣΑΝΤΙΘΕΟΙΟ
ΟΙΡΑΤΟΤΕΣΤΡΑΤΟΩΝΤΟΠΑΡΟΧΘΑΣΣΑΓΓΑΡΙΟΙΟ
ΚΑΙΓΑΡΕΓΩΝΕΠΙΚΟΥΡΟΣΕΩΝΜΕΤΑΤΟΙΣΙΝΕΛΕΧΘΗΝ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΕΤΗΛΘΟΝΑΜΑΖΟΝΕΣΑΝΤΙΑΝΕΙΡΑΙ
ΑΛΛΟΥΔΟΙΤΟΣΟΙΗΣΑΝΟΣΟΙΕΛΙΚΩΠΕΣΑΧΑΙΟΙ

191

ΔΕΥΤΕΡΟΝΑΥΤΟΔΥΣΗΑΙΔΩΝΕΡΕΕΙΝΟΓΕΡΑΙΟΣ
ΕΙΠΑΓΕΜΟΙΚΑΙΤΟΝΔΕΦΙΛΟΝΤΕΚΟΣΟΣΤΙΣΟΔΕΣΤΙ
ΜΕΙΩΝΜΕΝΚΕΦΑΛΗΙΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣΑΤΡΕΙΔΑΟ
ΕΥΡΥΤΕΡΟΣΔΩΜΟΙΣΙΝΙΔΕΣΤΕΡΝΟΙΣΙΝΙΔΕΣΘΑΙ
ΤΕΥΧΕΑΜΕΝΟΙΚΕΙΤΑΙΕΠΙΧΘΟΝΙΠΟΥΛΥΒΟΤΕΙΡΗΙ
ΑΥΤΟΣΔΕΚΤΙΛΟΣΩΣΕΠΙΠΩΛΕΙΤΑΙΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝ
ΑΡΝΕΙΩΙΜΙΝΕΓΩΓΕΕΙΣΚΩΠΗΓΕΣΙΜΑΛΛΩΙ
ΟΣΤΟΙΩΝΜΕΓΑΠΩΥΔΙΕΡΧΕΤΑΙΑΡΓΕΝΝΑΩΝ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΘΕΛΕΝΗΔΙΟΣΕΚΓΕΓΑΥΙΑ
ΟΥΤΟΣΔΑΥΛΑΕΡΤΙΑΔΗΣΠΟΛΥΜΗΤΙΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΟΣΤΡΑΦΗΕΝΔΗΜΩΙΙΘΑΚΗΣΚΡΑΝΑΗΣΠΕΡΕΟΥΣΗΣ
ΕΙΔΩΣΠΑΝΤΟΙΟΥΣΤΕΔΟΛΟΥΣΚΑΙΜΗΔΕΑΠΥΚΝΑ
ΤΗΝΔΑΥΤΑΝΤΗΝΩΡΠΕΠΝΥΜΕΝΟΣΑΝΤΙΟΝΗΥΔΑ
ΩΓΥΝΑΙΗΜΑΛΑΤΟΥΤΟΕΠΟΣΝΗΜΕΡΤΕΣΕΕΙΠΕΣ
ΗΔΗΓΑΡΚΑΙΔΕΥΡΟΠΟΤΗΛΥΘΕΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΣΕΥΕΝΕΚΑΓΓΕΛΙΗΣΣΥΝΑΡΗΙΦΙΛΩΙΜΕΝΕΛΑΩΙ
ΤΟΥΣΔΕΓΩΕΞΕΙΝΙΣΣΑΚΑΙΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙΦΙΛΗΣΑ
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝΔΕΦΥΗΝΕΔΑΗΝΚΑΙΜΗΔΕΑΠΥΚΝΑ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΤΡΩΕΣΣΙΝΕΝΑΓΡΟΜΕΝΟΙΣΙΝΕΜΙΧΘΕΝ
ΣΤΑΝΤΩΝΜΕΝΜΕΝΕΛΑΟΣΥΠΕΙΡΕΧΕΝΕΥΡΕΑΣΩΜΟΥΣ
ΑΜΦΩΔΕΖΟΜΕΝΩΓΕΡΑΡΩΤΕΡΟΣΗΕΝΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΜΥΘΟΥΣΚΑΙΜΗΔΕΑΠΑΣΙΝΥΦΑΙΝΟΝ
ΗΤΟΙΜΕΝΜΕΝΕΛΑΟΣΕΠΙΤΡΟΧΑΔΗΝΑΓΟΡΕΥΕ
ΠΑΥΡΑΜΕΝΑΛΛΑΜΑΛΑΛΙΓΕΩΣΕΠΕΙΟΥΠΟΛΥΜΥΘΟΣ
ΟΥΔΑΦΑΜΑΡΤΟΕΠΗΣΗΚΑΙΓΕΝΕΙΥΣΤΕΡΟΣΗΕΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΠΟΛΥΜΗΤΙΣΑΝΑΙΞΕΙΕΝΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΣΤΑΣΚΕΝΥΠΑΙΔΕΙΔΕΣΚΕΚΑΤΑΧΘΟΝΟΣΟΜΜΑΤΑΠΗΞΑΣ
ΣΚΗΠΤΡΟΝΔΟΥΤΟΠΙΣΩΟΥΤΕΠΡΟΠΡΗΝΕΣΕΝΩΜΑ
ΑΛΛΑΣΤΕΜΦΕΣΕΧΕΣΚΕΝΑΙΔΡΕΙΦΩΤΙΕΟΙΚΩΣ
ΦΑΙΗΣΚΕΖΑΚΟΤΟΝΤΕΤΙΝΕΜΜΕΝΑΙΑΦΡΟΝΑΤΑΥΤΩΣ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΟΠΑΤΕΜΕΓΑΛΗΝΕΚΣΤΗΘΕΟΣΕΙΗ
ΚΑΙΕΠΕΑΝΙΦΑΔΕΣΣΙΝΕΟΙΚΟΤΑΧΕΙΜΕΡΙΗΙΣΙΝ
ΟΥΚΑΝΕΠΕΙΤΟΔΥΣΗΙΓΕΡΙΣΣΕΙΕΒΡΟΤΟΣΑΛΛΟΣ
ΟΥΤΟΤΕΓΩΔΟΔΥΣΗΟΣΑΓΑΣΣΑΜΕΘΕΙΔΟΣΙΔΟΝΤΕΣ

225

ΤΟΤΡΙΤΟΝΑΥΤΑΙΑΝΤΑΙΔΩΝΕΡΕΕΙΝΟΓΕΡΑΙΟΣ
ΤΙΣΤΑΡΟΔΑΛΛΟΣΑΧΑΙΟΣΑΝΗΡΗΥΣΤΕΜΕΓΑΣΤΕ
ΕΞΟΧΟΣΑΡΓΕΙΩΝΚΕΦΑΛΗΝΤΕΚΑΙΕΥΡΕΑΣΩΜΟΥΣ
ΤΟΝΔΕΛΕΝΗΤΑΝΥΠΕΠΛΟΣΑΜΕΙΒΕΤΟΔΙΑΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΥΤΟΣΔΑΙΑΣΕΣΤΙΠΕΛΩΡΙΟΣΕΡΚΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΕΤΕΡΩΘΕΝΕΝΙΚΡΗΤΕΣΣΙΘΕΟΣΩΣ
ΕΣΤΗΚΑΜΦΙΔΕΜΙΝΚΡΗΤΩΝΑΓΟΙΗΓΕΡΕΘΟΝΤΑΙ
ΠΟΛΛΑΚΙΜΙΝΞΕΙΝΙΣΣΕΝΑΡΗΙΦΙΛΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΟΙΚΩΙΕΝΗΜΕΤΕΡΩΙΟΠΟΤΕΚΡΗΤΗΘΕΝΙΚΟΙΤΟ
ΝΥΝΔΑΛΛΟΥΣΜΕΝΠΑΝΤΑΣΟΡΩΕΛΙΚΩΠΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΟΥΣΚΕΝΕΥΓΝΟΙΗΝΚΑΙΤΟΥΝΟΜΑΜΥΘΗΣΑΙΜΗΝ
ΔΟΙΩΔΟΥΔΥΝΑΜΑΙΙΔΕΕΙΝΚΟΣΜΗΤΟΡΕΛΑΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΑΘΙΠΠΟΔΑΜΟΝΚΑΙΠΥΞΑΓΑΘΟΝΠΟΛΥΔΕΥΚΕΑ
ΑΥΤΟΚΑΣΙΓΝΗΤΩΤΩΜΟΙΜΙΑΓΕΙΝΑΤΟΜΗΤΗΡ
ΗΟΥΧΕΣΠΕΣΘΗΝΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣΕΞΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
ΗΔΕΥΡΩΜΕΝΕΠΟΝΤΟΝΕΕΣΣΕΝΙΠΟΝΤΟΠΟΡΟΙΣΙ
ΝΥΝΑΥΤΟΥΚΕΘΕΛΟΥΣΙΜΑΧΗΝΚΑΤΑΔΥΜΕΝΑΙΑΝΔΡΩΝ
ΑΙΣΧΕΑΔΕΙΔΙΟΤΕΣΚΑΙΟΝΕΙΔΕΑΠΟΛΛΑΜΟΙΕΣΤΙΝ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΥΣΔΗΔΗΚΑΤΕΧΕΝΦΥΣΙΖΟΟΣΑΙΑ
ΕΝΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΑΥΘΙΦΙΛΗΙΕΝΠΑΤΡΙΔΙΓΑΙΗΙ
ΚΗΡΥΚΕΣΔΑΝΑΑΣΤΥΘΕΩΝΦΕΡΟΝΟΡΚΙΑΠΙΣΤΑ
ΑΡΝΕΔΥΩΚΑΙΟΙΝΟΝΕΥΦΡΟΝΑΚΑΡΠΟΝΑΡΟΥΡΗΣ
ΑΣΚΩΙΕΝΑΙΓΕΙΩΙΦΕΡΕΔΕΚΡΗΤΗΡΑΦΑΕΙΝΟΝ
ΚΗΡΥΞΙΔΑΙΟΣΗΔΕΧΡΥΣΕΙΑΚΥΠΕΛΛΑ
ΟΤΡΥΝΕΝΔΕΓΕΡΟΝΤΑΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣΕΠΕΕΣΣΙΝ
ΟΡΣΕΟΛΑΟΜΕΔΟΝΤΙΑΔΗΚΑΛΕΟΥΣΙΝΑΡΙΣΤΟΙ
ΤΡΩΩΝΘΙΠΠΟΔΑΜΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΕΣΠΕΔΙΟΝΚΑΤΑΒΗΝΑΙΙΝΟΡΚΙΑΠΙΣΤΑΤΑΜΗΤΕ
ΑΥΤΑΡΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚΑΙΑΡΗΙΦΙΛΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΜΑΚΡΗΙΣΕΓΧΕΙΗΙΣΙΜΑΧΗΣΟΝΤΑΜΦΙΓΥΝΑΙΚΙ
ΤΩΙΔΕΚΕΝΙΚΗΣΑΝΤΙΓΥΝΗΚΑΙΚΤΗΜΑΘΕΠΟΙΤΟ
ΟΙΔΑΛΛΟΙΦΙΛΟΤΗΤΑΚΑΙΟΡΚΙΑΠΙΣΤΑΤΑΜΟΝΤΕΣ
ΝΑΙΟΙΜΕΝΤΡΟΙΗΝΕΡΙΒΩΛΑΚΑΤΟΙΔΕΝΕΟΝΤΑΙ
ΑΡΓΟΣΕΣΙΠΠΟΒΟΤΟΝΚΑΙΑΧΑΙΙΔΑΚΑΛΛΙΓΥΝΑΙΚΑ
ΩΣΦΑΤΟΡΙΓΗΣΕΝΔΟΓΕΡΩΝΕΚΕΛΕΥΣΕΔΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΙΠΠΟΥΣΖΕΥΓΝΥΜΕΝΑΙΤΟΙΔΟΤΡΑΛΕΩΣΕΠΙΘΟΝΤΟ
ΑΝΔΑΡΕΒΗΠΡΙΑΜΟΣΚΑΤΑΔΗΝΙΑΤΕΙΝΕΝΟΠΙΣΣΩ
ΠΑΡΔΕΟΙΑΝΤΗΝΩΡΠΕΡΙΚΑΛΛΕΑΒΗΣΕΤΟΔΙΦΡΟΝ
ΤΩΔΕΔΙΑΣΚΑΙΩΝΠΕΔΙΟΝΔΕΧΟΝΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ

264

ΑΛΛΟΤΕΔΗΡΙΚΟΝΤΟΜΕΤΑΤΡΩΑΣΚΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΕΞΙΠΠΩΝΑΠΟΒΑΝΤΕΣΕΠΙΧΘΟΝΑΠΟΥΛΥΒΟΤΕΙΡΑΝ
ΕΣΜΕΣΣΟΝΤΡΩΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΕΣΤΙΧΟΩΝΤΟ
ΟΡΝΥΤΟΔΑΥΤΙΚΕΠΕΙΤΑΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΝΔΟΔΥΣΕΥΣΠΟΛΥΜΗΤΙΣΑΤΑΡΚΗΡΥΚΕΣΑΓΑΥΟΙ
ΟΡΚΙΑΠΙΣΤΑΘΕΩΝΣΥΝΑΓΟΝΚΡΗΤΗΡΙΔΕΟΙΝΟΝ
ΜΙΣΓΟΝΑΤΑΡΒΑΣΙΛΕΥΣΙΝΥΔΩΡΕΠΙΧΕΙΡΑΣΕΧΕΥΑΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΕΕΡΥΣΣΑΜΕΝΟΣΧΕΙΡΕΣΣΙΜΑΧΑΙΡΑΝ
ΗΟΙΠΑΡΞΙΦΕΟΣΜΕΓΑΚΟΥΛΕΟΝΑΙΕΝΑΩΡΤΟ
ΑΡΝΩΝΕΚΚΕΦΑΛΕΩΝΤΑΜΝΕΤΡΙΧΑΣΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑ
ΚΗΡΥΚΕΣΤΡΩΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΝΕΙΜΑΝΑΡΙΣΤΟΙΣ
ΤΟΙΣΙΝΔΑΤΡΕΙΔΗΣΜΕΓΑΛΕΥΧΕΤΟΧΕΙΡΑΣΑΝΑΣΧΩΝ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΙΔΗΘΕΝΜΕΔΕΩΝΚΥΔΙΣΤΕΜΕΓΙΣΤΕ
ΗΕΛΙΟΣΘΟΣΠΑΝΤΕΦΟΡΑΙΣΚΑΙΠΑΝΤΕΠΑΚΟΥΕΙΣ
ΚΑΙΠΟΤΑΜΟΙΚΑΙΓΑΙΑΚΑΙΟΙΥΠΕΝΕΡΘΕΚΑΜΟΝΤΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣΤΙΝΥΣΘΟΝΟΤΙΣΚΕΠΙΟΡΚΟΝΟΜΟΣΣΗΙ
ΥΜΕΙΣΜΑΡΤΥΡΟΙΕΣΤΕΦΥΛΑΣΣΕΤΕΔΟΡΚΙΑΠΙΣΤΑ
ΕΙΜΕΝΚΕΝΜΕΝΕΛΑΟΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚΑΤΑΠΕΦΝΗΙ
ΑΥΤΟΣΕΠΕΙΘΕΛΕΝΗΝΕΧΕΤΩΚΑΙΚΤΗΜΑΤΑΠΑΝΤΑ
ΗΜΕΙΣΔΕΝΝΗΕΣΣΙΝΕΩΜΕΘΑΠΟΝΤΟΠΟΡΟΙΣΙΝ
ΕΙΔΕΚΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝΚΤΕΙΝΗΙΞΑΝΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΤΡΩΑΣΕΠΕΙΘΕΛΕΝΗΝΚΑΙΚΤΗΜΑΤΑΠΑΝΤΑΠΟΔΟΥΝΑΙ
ΤΙΜΗΝΔΑΡΓΕΙΟΙΣΑΠΟΤΙΝΕΜΕΝΗΝΤΙΝΕΟΙΚΕΝ
ΗΤΕΚΑΙΕΣΣΟΜΕΝΟΙΣΙΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΠΕΛΗΤΑΙ
ΕΙΔΑΝΕΜΟΙΤΙΜΗΝΠΡΙΑΜΟΣΠΡΙΑΜΟΙΟΤΕΠΑΙΔΕΣ
ΤΙΝΕΙΝΟΥΚΕΘΕΛΩΣΙΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙΟΠΕΣΟΝΤΟΣ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΚΑΙΕΠΕΙΤΑΜΑΧΗΣΟΜΑΙΕΙΝΕΚΑΠΟΙΝΗΣ
ΑΥΘΙΜΕΝΩΝΗΟΣΚΕΤΕΛΟΣΠΟΛΕΜΟΙΟΚΙΧΕΙΩ
ΗΚΑΙΑΠΟΣΤΟΜΑΧΟΥΣΑΡΝΩΝΤΑΜΕΝΗΛΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΚΑΙΤΟΥΣΜΕΝΚΑΤΕΘΗΚΕΝΕΠΙΧΘΟΝΟΣΑΣΠΑΙΡΟΝΤΑΣ
ΘΥΜΟΥΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣΑΠΟΓΑΡΜΕΝΟΣΕΙΛΕΤΟΧΑΛΚΟΣ
ΟΙΝΟΝΔΕΚΚΡΗΤΗΡΟΣΑΦΥΣΣΟΜΕΝΟΙΔΕΠΑΕΣΣΙΝ
ΕΚΧΕΟΝΗΔΕΥΧΟΝΤΟΘΕΟΙΣΑΙΕΙΓΕΝΕΤΗΙΣΙΝ
ΩΔΕΔΕΤΙΣΕΙΠΕΣΚΕΝΑΧΑΙΩΝΤΕΤΡΩΩΝΤΕ
ΖΕΥΚΥΔΙΣΤΕΜΕΓΙΣΤΕΚΑΙΑΘΑΝΑΤΟΙΘΕΟΙΑΛΛΟΙ
ΟΠΠΟΤΕΡΟΙΠΡΟΤΕΡΟΙΥΠΕΡΟΡΚΙΑΠΗΜΗΝΕΙΑΝ
ΩΔΕΣΦΕΓΚΕΦΑΛΟΣΧΑΜΑΔΙΣΡΕΟΙΩΣΟΔΕΟΙΝΟΣ
ΑΥΤΩΝΚΑΙΤΕΚΕΩΝΑΛΟΧΟΙΔΑΛΛΟΙΣΙΔΑΜΕΙΕΝ

302

ΩΣΕΦΑΝΟΥΔΑΡΑΠΩΣΦΙΝΕΠΕΚΡΑΙΑΙΝΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΤΟΙΣΙΔΕΔΑΡΔΑΝΙΔΗΣΠΡΙΑΜΟΣΜΕΤΑΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕ
ΚΕΚΛΥΤΕΜΕΥΤΡΩΕΣΚΑΙΕΥΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΗΤΟΙΕΓΩΝΕΙΜΙΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΗΝΕΜΟΕΣΣΑΝ
ΑΨΕΠΕΙΟΥΠΩΤΛΗΣΟΜΕΝΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝΟΡΑΣΘΑΙ
ΜΑΡΝΑΜΕΝΟΝΦΙΛΟΝΥΙΟΝΑΡΗΙΦΙΛΩΙΜΕΝΕΛΑΩΙ
ΖΕΥΣΜΕΝΠΟΥΤΟΓΕΟΙΔΕΚΑΙΑΘΑΝΑΤΟΙΘΕΟΙΑΛΛΟΙ
ΟΠΠΟΤΕΡΩΙΘΑΝΑΤΟΙΟΤΕΛΟΣΠΕΠΡΩΜΕΝΟΝΕΣΤΙΝ
ΗΡΑΚΑΙΕΣΔΙΦΡΟΝΑΡΝΑΣΘΕΤΟΙΣΟΘΕΟΣΦΩΣ
ΑΝΔΑΡΕΒΑΙΝΑΥΤΟΣΚΑΤΑΔΗΝΙΑΤΕΙΝΕΝΟΠΙΣΣΩ
ΠΑΡΔΕΟΙΑΝΤΗΝΩΡΠΕΡΙΚΑΛΛΕΑΒΗΣΕΤΟΔΙΦΡΟΝ
ΤΩΜΕΝΑΡΑΨΟΡΡΟΙΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΑΠΟΝΕΟΝΤΟ
ΕΚΤΩΡΔΕΠΡΙΑΜΟΙΟΠΑΙΣΚΑΙΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΧΩΡΟΝΜΕΝΠΡΩΤΟΝΔΙΕΜΕΤΡΕΟΝΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑ
ΚΛΗΡΟΥΣΕΝΚΥΝΕΗΙΧΑΛΚΗΡΕΙΠΑΛΛΟΝΕΛΟΝΤΕΣ
ΟΠΠΟΤΕΡΟΣΔΗΠΡΟΣΘΕΝΑΦΕΙΗΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΛΑΟΙΔΗΡΗΣΑΝΤΟΘΕΟΙΣΙΔΕΧΕΙΡΑΣΑΝΕΣΧΟΝ
ΩΔΕΔΕΤΙΣΕΙΠΕΣΚΕΝΑΧΑΙΩΝΤΕΤΡΩΩΝΤΕ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΙΔΗΘΕΝΜΕΔΕΩΝΚΥΔΙΣΤΕΜΕΓΙΣΤΕ
ΟΠΠΟΤΕΡΟΣΤΑΔΕΕΡΓΑΜΕΤΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΝΕΘΗΚΕ
ΤΟΝΔΟΣΑΠΟΦΘΙΜΕΝΟΝΔΥΝΑΙΔΟΜΟΝΑΙΔΟΣΕΙΣΩ
ΗΜΙΝΔΑΥΦΙΛΟΤΗΤΑΚΑΙΟΡΚΙΑΠΙΣΤΑΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΩΣΑΡΕΦΑΝΠΑΛΛΕΝΔΕΜΕΓΑΣΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΨΟΡΟΩΝΠΑΡΙΟΣΔΕΘΟΩΣΕΚΚΛΗΡΟΣΟΡΟΥΣΕΝ
ΟΙΜΕΝΕΠΕΙΘΙΖΟΝΤΟΚΑΤΑΣΤΙΧΑΣΗΧΙΕΚΑΣΤΩΙ
ΙΠΠΟΙΑΕΡΣΙΠΟΔΕΣΚΑΙΠΟΙΚΙΛΑΤΕΥΧΕΕΚΕΙΤΟ
ΑΥΤΑΡΟΓΑΜΦΩΜΟΙΣΙΝΕΔΥΣΕΤΟΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑ
ΔΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΛΕΝΗΣΠΟΣΙΣΗΥΚΟΜΟΙΟ
ΚΝΗΜΙΔΑΣΜΕΝΠΡΩΤΑΠΕΡΙΚΝΗΜΗΙΣΙΝΕΘΗΚΕ
ΚΑΛΑΣΑΡΓΥΡΕΟΙΣΙΝΕΠΙΣΦΥΡΙΟΙΣΑΡΑΡΥΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΑΥΘΩΡΗΚΑΠΕΡΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΔΥΝΕΝ
ΟΙΟΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΟΛΥΚΑΟΝΟΣΗΡΜΟΣΕΔΑΥΤΩΙ
ΑΜΦΙΔΑΡΩΜΟΙΣΙΝΒΑΛΕΤΟΞΙΦΟΣΑΡΓΥΡΟΗΛΟΝ
ΧΑΛΚΕΟΝΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΣΑΚΟΣΜΕΓΑΤΕΣΤΙΒΑΡΟΝΤΕ
ΚΡΑΤΙΔΕΠΙΦΘΙΜΩΙΚΥΝΕΗΝΕΥΤΥΚΤΟΝΕΘΗΚΕΝ
ΙΠΠΟΥΡΙΝΔΕΙΝΟΝΔΕΛΟΦΟΣΚΑΘΥΠΕΡΘΕΝΕΝΕΥΕΝ
ΕΙΛΕΤΟΔΑΛΚΙΜΟΝΕΓΧΟΣΟΟΙΠΑΛΑΜΗΦΙΝΑΡΗΡΕΙ
ΩΣΔΑΥΤΩΣΜΕΝΕΛΑΟΣΑΡΗΙΟΣΕΝΤΕΕΔΥΝΕΝ

340

ΟΙΔΕΠΕΙΟΥΝΕΚΑΤΕΡΘΕΝΟΜΙΛΟΥΘΩΡΗΧΘΗΣΑΝ
ΕΣΜΕΣΣΟΝΤΡΩΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΕΣΤΙΧΟΩΝΤΟ
ΔΕΙΝΟΝΔΕΡΚΟΜΕΝΟΙΘΑΜΒΟΣΔΕΧΕΝΕΙΣΟΡΟΩΝΤΑΣ
ΤΡΩΑΣΘΙΠΠΟΔΑΜΟΥΣΚΑΙΕΥΚΝΗΜΙΔΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΚΑΙΡΕΓΓΥΣΣΤΗΤΗΝΔΙΑΜΕΤΡΗΤΩΙΕΝΙΧΩΡΩΙ
ΣΕΙΟΝΤΕΓΧΕΙΑΣΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΚΟΤΕΟΝΤΕ
ΠΡΟΣΘΕΔΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΡΟΙΕΙΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΚΑΙΒΑΛΕΝΑΤΡΕΙΔΑΟΚΑΤΑΣΠΙΔΑΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΝ
ΟΥΔΕΡΡΗΞΕΝΧΑΛΚΟΣΑΝΕΓΝΑΜΦΘΗΔΕΟΙΑΙΧΜΗ
ΑΣΠΙΔΕΝΙΚΡΑΤΕΡΗΙΟΔΕΔΕΥΤΕΡΟΝΟΡΝΥΤΟΧΑΛΚΩΙ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΜΕΝΕΛΑΟΣΕΠΕΥΞΑΜΕΝΟΣΔΙΙΠΑΤΡΙ
ΖΕΥΑΝΑΔΟΣΤΙΣΑΣΘΑΙΟΜΕΠΡΟΤΕΡΟΣΚΑΚΕΟΡΓΕ
ΔΙΟΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝΚΑΙΕΜΗΙΣΥΠΟΧΕΡΣΙΔΑΜΑΣΣΟΝ
ΟΦΡΑΤΙΣΕΡΡΙΓΗΙΣΙΚΑΙΟΨΙΓΟΝΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΞΕΙΝΟΔΟΚΟΝΚΑΚΑΡΕΞΑΙΟΚΕΝΦΙΛΟΤΗΤΑΠΑΡΑΣΧΗΙ
ΗΡΑΚΑΙΑΜΠΕΠΑΛΩΝΠΡΟΙΕΙΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΚΑΙΒΑΛΕΠΡΙΑΜΙΔΑΟΚΑΤΑΣΠΙΔΑΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΝ
ΔΙΑΜΕΝΑΣΠΙΔΟΣΗΛΘΕΦΑΕΙΝΗΣΟΒΡΙΜΟΝΕΓΧΟΣ
ΚΑΙΔΙΑΘΩΡΗΚΟΣΠΟΛΥΔΑΙΔΑΛΟΥΗΡΗΡΕΙΣΤΟ
ΑΝΤΙΚΡΥΔΕΠΑΡΑΙΛΑΠΑΡΗΝΔΙΑΜΗΣΕΧΙΤΩΝΑ
ΕΓΧΟΣΟΔΕΚΛΙΝΘΗΚΑΙΑΛΕΥΑΤΟΚΗΡΑΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΕΕΡΥΣΣΑΜΕΝΟΣΞΙΦΟΣΑΡΓΥΡΟΗΛΟΝ
ΠΛΗΞΕΝΑΝΑΣΧΟΜΕΝΟΣΚΟΡΥΘΟΣΦΑΛΟΝΑΜΦΙΔΑΡΑΥΤΩΙ
ΤΡΙΧΘΑΤΕΚΑΙΤΕΤΡΑΧΘΑΔΙΑΤΡΥΦΕΝΕΚΠΕΣΕΧΕΙΡΟΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΩΙΜΩΞΕΝΙΔΩΝΕΙΣΟΥΡΑΝΟΝΕΥΡΥΝ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΟΥΤΙΣΣΕΙΟΘΕΩΝΟΛΟΩΤΕΡΟΣΑΛΛΟΣ
ΗΤΕΦΑΜΗΝΤΙΣΑΣΘΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝΚΑΚΟΤΗΤΟΣ
ΝΥΝΔΕΜΟΙΕΝΧΕΙΡΕΣΣΙΝΑΓΗΞΙΦΟΣΕΚΔΕΜΟΙΕΓΧΟΣ
ΗΙΧΘΗΠΑΛΑΜΗΦΙΝΕΤΩΣΙΟΝΟΥΔΕΒΑΛΟΝΜΙΝ
ΗΚΑΙΕΠΑΙΞΑΣΚΟΡΥΘΟΣΛΑΒΕΝΙΠΠΟΔΑΣΕΙΗΣ
ΕΛΚΕΔΕΠΙΣΤΡΕΨΑΣΜΕΤΕΥΚΝΗΜΙΔΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΓΧΕΔΕΜΙΝΠΟΛΥΚΕΣΤΟΣΙΜΑΣΑΠΑΛΗΝΥΠΟΔΕΙΡΗΝ
ΟΣΟΙΥΠΑΝΘΕΡΕΩΝΟΣΟΧΕΥΣΤΕΤΑΤΟΤΡΥΦΑΛΕΙΗΣ
ΚΑΙΝΥΚΕΝΕΙΡΥΣΣΕΝΤΕΚΑΙΑΣΠΕΤΟΝΗΡΑΤΟΚΥΔΟΣ
ΕΙΜΗΑΡΟΞΥΝΟΗΣΕΔΙΟΣΘΥΓΑΤΗΡΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΗΟΙΡΗΞΕΝΙΜΑΝΤΑΒΟΟΣΙΦΙΚΤΑΜΕΝΟΙΟ
ΚΕΙΝΗΔΕΤΡΥΦΑΛΕΙΑΑΜΕΣΠΕΤΟΧΕΙΡΙΠΑΧΕΙΗΙ
ΤΗΝΜΕΝΕΠΕΙΘΗΡΩΣΜΕΤΕΥΚΝΗΜΙΔΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΡΙΨΕΠΙΔΙΝΗΣΑΣΚΟΜΙΣΑΝΔΕΡΙΗΡΕΣΕΤΑΙΡΟΙ
ΑΥΤΑΡΟΑΨΕΠΟΡΟΥΣΕΚΑΤΑΚΤΑΜΕΝΑΙΜΕΝΕΑΙΝΩΝ
ΕΓΧΕΙΧΑΛΚΕΙΩΙΤΟΝΔΕΞΗΡΠΑΞΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΡΕΙΑΜΑΛΩΣΤΕΘΕΟΣΕΚΑΛΥΨΕΔΑΡΗΕΡΙΠΟΛΛΗΙ
ΚΑΔΔΕΙΣΕΝΘΑΛΑΜΩΙΕΥΩΔΕΙΚΗΩΕΝΤΙ

383

ΑΥΤΗΔΑΥΕΛΕΝΗΝΚΑΛΕΟΥΣΙΕΤΗΝΔΕΚΙΧΑΝΕ
ΠΥΡΓΩΙΕΦΥΨΗΛΩΙΠΕΡΙΔΕΤΡΩΙΑΙΑΛΙΣΗΣΑΝ
ΧΕΙΡΙΔΕΝΕΚΤΑΡΕΟΥΕΑΝΟΥΕΤΙΝΑΞΕΛΑΒΟΥΣΑ
ΓΡΗΙΔΕΜΙΝΕΙΚΥΙΑΠΑΛΑΙΓΕΝΕΙΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝ
ΕΙΡΟΚΟΜΩΙΗΟΙΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΝΑΙΕΤΟΩΣΗΙ
ΗΣΚΕΙΝΕΙΡΙΑΚΑΛΑΜΑΛΙΣΤΑΔΕΜΙΝΦΙΛΕΕΣΚΕ
ΤΗΙΜΙΝΕΕΙΣΑΜΕΝΗΠΡΟΣΕΦΩΝΕΕΔΙΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΕΥΡΙΘΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΕΚΑΛΕΙΟΙΚΟΝΔΕΝΕΕΣΘΑΙ
ΚΕΙΝΟΣΟΓΕΝΘΑΛΑΜΩΙΚΑΙΔΙΝΩΤΟΙΣΙΛΕΧΕΣΣΙ
ΚΑΛΛΕΙΤΕΣΤΙΛΒΩΝΚΑΙΕΙΜΑΣΙΝΟΥΔΕΚΕΦΑΙΗΣ
ΑΝΔΡΙΜΑΧΕΣΣΑΜΕΝΟΝΤΟΝΓΕΛΘΕΙΝΑΛΛΑΧΟΡΟΝΔΕ
ΕΡΧΕΣΘΗΕΧΟΡΟΙΟΝΕΟΝΛΗΓΟΝΤΑΚΑΘΙΖΕΙΝ
ΩΣΦΑΤΟΤΗΙΔΑΡΑΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΟΡΙΝΕ
ΚΑΙΡΩΣΟΥΝΕΝΟΗΣΕΘΕΑΣΠΕΡΙΚΑΛΛΕΑΔΕΙΡΗΝ
ΣΤΗΘΕΑΘΙΜΕΡΟΕΝΤΑΚΑΙΟΜΜΑΤΑΜΑΡΜΑΙΡΟΝΤΑ
ΘΑΜΒΗΣΕΝΤΑΡΕΠΕΙΤΑΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕ
ΔΑΙΜΟΝΙΗΤΙΜΕΤΑΥΤΑΛΙΛΑΙΕΑΙΗΠΕΡΟΠΕΥΕΙΝ
ΗΠΗΙΜΕΠΡΟΤΕΡΩΠΟΛΙΩΝΕΥΝΑΙΟΜΕΝΑΩΝ
ΑΞΕΙΣΗΦΡΥΓΙΗΣΗΜΗΙΟΝΙΗΣΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
ΕΙΤΙΣΤΟΙΚΑΙΚΕΙΘΙΦΙΛΟΣΜΕΡΟΠΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΟΥΝΕΚΑΔΗΝΥΝΔΙΟΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΝΙΚΗΣΑΣΕΘΕΛΕΙΣΤΥΓΕΡΗΝΕΜΕΟΙΚΑΔΑΓΕΣΘΑΙ
ΤΟΥΝΕΚΑΔΗΝΥΝΔΕΥΡΟΔΟΛΟΦΡΟΝΕΟΥΣΑΠΑΡΕΣΤΗΣ
ΗΣΟΠΑΡΑΥΤΟΝΙΟΥΣΑΘΕΩΝΔΑΠΟΕΙΚΕΚΕΛΕΥΘΟΥ
ΜΗΔΕΤΙΣΟΙΣΙΠΟΔΕΣΣΙΝΥΠΟΣΤΡΕΨΕΙΑΣΟΛΥΜΠΟΝ
ΑΛΛΑΙΕΙΠΕΡΙΚΕΙΝΟΝΟΙΖΥΕΚΑΙΕΦΥΛΑΣΣΕ
ΕΙΣΟΚΕΣΗΑΛΟΧΟΝΠΟΙΗΣΕΤΑΙΗΟΓΕΔΟΥΛΗΝ
ΚΕΙΣΕΔΕΓΩΝΟΥΚΕΙΜΙΝΕΜΕΣΣΗΤΟΝΔΕΚΕΝΕΙΗ
ΚΕΙΝΟΥΠΟΡΣΑΝΕΟΥΣΑΛΕΧΟΣΤΡΩΙΑΙΔΕΜΟΠΙΣΣΩ
ΠΑΣΑΙΜΩΜΗΣΟΝΤΑΙΕΧΩΔΑΧΕΑΚΡΙΤΑΘΥΜΩΙ
ΤΗΝΔΕΧΟΛΩΣΑΜΕΝΗΠΡΟΣΕΦΩΝΕΕΔΙΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΗΜΕΡΕΘΕΣΧΕΤΛΙΗΜΗΧΩΣΑΜΕΝΗΣΕΜΕΘΕΙΩ
ΤΩΣΔΕΣΑΠΕΧΘΗΡΩΩΣΝΥΝΕΚΠΑΓΛΕΦΙΛΗΣΑ
ΜΕΣΣΩΙΔΑΜΦΟΤΕΡΩΝΜΗΤΙΣΟΜΑΙΕΧΘΕΑΛΥΓΡΑ
ΤΡΩΩΝΚΑΙΔΑΝΑΩΝΣΥΔΕΚΕΝΚΑΚΟΝΟΙΤΟΝΟΛΗΑΙ
ΩΣΕΦΑΤΕΔΕΙΣΕΝΔΕΛΕΝΗΔΙΟΣΕΚΓΕΓΑΥΙΑ
ΒΗΔΕΚΑΤΑΣΧΟΜΕΝΗΕΑΝΩΙΑΡΓΗΤΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΣΙΓΗΙΠΑΣΑΣΔΕΤΡΩΙΑΣΛΑΘΕΝΗΡΧΕΔΕΔΑΙΜΩΝ

421

ΑΙΔΟΤΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙΟΔΟΜΟΝΠΕΡΙΚΑΛΛΕΙΚΟΝΤΟ
ΑΜΦΙΠΟΛΟΙΜΕΝΕΠΕΙΤΑΘΟΩΣΕΠΙΕΡΓΑΤΡΑΠΟΝΤΟ
ΗΔΕΙΣΥΨΟΡΟΦΟΝΘΑΛΑΜΟΝΚΙΕΔΙΑΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΗΙΔΑΡΑΔΙΦΡΟΝΕΛΟΥΣΑΦΙΛΟΜΕΙΔΗΣΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΝΤΙΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙΟΘΕΑΚΑΤΕΘΗΚΕΦΕΡΟΥΣΑ
ΕΝΘΑΚΑΘΙΖΕΛΕΝΗΚΟΥΡΗΔΙΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΟΣΣΕΠΑΛΙΝΚΛΙΝΑΣΑΠΟΣΙΝΔΗΝΙΠΑΠΕΜΥΘΩΙ
ΗΛΥΘΕΣΕΚΠΟΛΕΜΟΥΩΣΩΦΕΛΕΣΑΥΤΟΘΟΛΕΣΘΑΙ
ΑΝΔΡΙΔΑΜΕΙΣΚΡΑΤΕΡΩΙΟΣΕΜΟΣΠΡΟΤΕΡΟΣΠΟΣΙΣΗΕΝ
ΗΜΕΝΔΗΠΡΙΝΓΕΥΧΕΑΡΗΙΦΙΛΟΥΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΣΗΙΤΕΒΙΗΙΚΑΙΧΕΡΣΙΚΑΙΕΓΧΕΙΦΕΡΤΕΡΟΣΕΙΝΑΙ
ΑΛΛΙΘΙΝΥΝΠΡΟΚΑΛΕΣΣΑΙΑΡΗΙΦΙΛΟΝΜΕΝΕΛΑΟΝ
ΕΞΑΥΤΙΣΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙΕΝΑΝΤΙΟΝΑΛΛΑΣΕΓΩΓΕ
ΠΑΥΕΣΘΑΙΚΕΛΟΜΑΙΜΗΔΕΞΑΝΘΩΙΜΕΝΕΛΑΩΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΝΠΟΛΕΜΟΝΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝΗΔΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΦΡΑΔΕΩΣΜΗΠΩΣΤΑΧΥΠΑΥΤΟΥΔΟΥΡΙΔΑΜΗΗΙΣ
ΤΗΝΔΕΠΑΡΙΣΜΥΘΟΙΣΙΝΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΕΙΠΕ
ΜΗΜΕΓΥΝΑΙΧΑΛΕΠΟΙΣΙΝΟΝΕΙΔΕΣΙΘΥΜΟΝΕΝΙΠΤΕ
ΝΥΝΜΕΝΓΑΡΜΕΝΕΛΑΟΣΕΝΙΚΗΣΕΝΣΥΝΑΘΗΝΗΙ
ΚΕΙΝΟΝΔΑΥΤΙΣΕΓΩΠΑΡΑΓΑΡΘΕΟΙΕΙΣΙΚΑΙΗΜΙΝ
ΑΛΛΑΓΕΔΗΦΙΛΟΤΗΤΙΤΡΑΠΕΙΟΜΕΝΕΥΝΗΘΕΝΤΕ
ΟΥΓΑΡΠΩΠΟΤΕΜΩΔΕΓΕΡΩΣΦΡΕΝΑΣΑΜΦΕΚΑΛΥΨΕΝ
ΟΥΔΟΤΕΣΕΠΡΩΤΟΝΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣΕΞΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
ΕΠΛΕΟΝΑΡΠΑΞΑΣΕΝΠΟΝΤΟΠΟΡΟΙΣΙΝΕΕΣΣΙ
ΝΗΣΩΙΔΕΝΚΡΑΝΑΗΙΕΜΙΓΗΝΦΙΛΟΤΗΤΙΚΑΙΕΥΝΗΙ
ΩΣΣΕΟΝΥΝΕΡΑΜΑΙΚΑΙΜΕΓΛΥΚΥΣΙΜΕΡΟΣΑΙΡΕΙ
ΗΡΑΚΑΙΑΡΧΕΛΕΧΟΣΔΕΚΙΩΝΑΜΑΔΕΙΠΕΤΑΚΟΙΤΙΣ
ΤΩΜΕΝΑΡΕΝΤΡΗΤΟΙΣΙΚΑΤΕΥΝΑΣΘΕΝΛΕΧΕΕΣΣΙΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΑΝΟΜΙΛΟΝΕΦΟΙΤΑΘΗΡΙΕΟΙΚΩΣ
ΕΙΠΟΥΕΣΑΘΡΗΣΕΙΕΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝΘΕΟΕΙΔΕΑ
ΑΛΛΟΥΤΙΣΔΥΝΑΤΟΤΡΩΩΝΚΛΕΙΤΩΝΤΕΠΙΚΟΥΡΩΝ
ΔΕΙΞΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝΤΟΤΑΡΗΙΦΙΛΩΙΜΕΝΕΛΑΩΙ
ΟΥΜΕΝΓΑΡΦΙΛΟΤΗΤΙΓΕΚΕΥΘΑΝΟΝΕΙΤΙΣΙΔΟΙΤΟ
ΙΣΟΝΓΑΡΣΦΙΝΠΑΣΙΝΑΠΗΧΘΕΤΟΚΗΡΙΜΕΛΑΙΝΗΙ
ΤΟΙΣΙΔΕΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΚΕΚΛΥΤΕΜΕΥΤΡΩΕΣΚΑΙΔΑΡΔΑΝΟΙΗΔΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΝΙΚΗΜΕΝΔΗΦΑΙΝΕΤΑΡΗΙΦΙΛΟΥΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΥΜΕΙΣΔΑΡΓΕΙΗΝΕΛΕΝΗΝΚΑΙΚΤΗΜΑΘΑΜΑΥΤΗΙ
ΕΚΔΟΤΕΚΑΙΤΙΜΗΝΑΠΟΤΙΝΕΜΕΝΗΝΤΙΝΕΟΙΚΕΝ
ΗΤΕΚΑΙΕΣΣΟΜΕΝΟΙΣΙΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΠΕΛΗΤΑΙ
ΩΣΕΦΑΤΑΤΡΕΙΔΗΣΕΠΙΔΗΙΝΕΟΝΑΛΛΟΙΑΧΑΙΟΙ

Book 4

1

ΟΙΔΕΘΕΟΙΠΑΡΖΗΝΙΚΑΘΗΜΕΝΟΙΗΓΟΡΟΩΝΤΟ
ΧΡΥΣΕΩΙΕΝΔΑΠΕΔΩΙΜΕΤΑΔΕΣΦΙΣΙΠΟΤΝΙΑΗΒΗ
ΝΕΚΤΑΡΕΟΙΝΟΧΟΕΙΤΟΙΔΕΧΡΥΣΕΟΙΣΔΕΠΑΕΣΣΙ
ΔΕΙΔΕΧΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣΤΡΩΩΝΠΟΛΙΝΕΙΣΟΡΟΩΝΤΕΣ
ΑΥΤΙΚΕΠΕΙΡΑΤΟΚΡΟΝΙΔΗΣΕΡΕΘΙΖΕΜΕΝΗΡΗΝ
ΚΕΡΤΟΜΙΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΠΑΡΑΒΛΗΔΗΝΑΓΟΡΕΥΩΝ
ΔΟΙΑΙΜΕΝΜΕΝΕΛΑΩΙΑΡΗΓΟΝΕΣΕΙΣΙΘΕΑΩΝ
ΗΡΗΤΑΡΓΕΙΗΚΑΙΑΛΑΛΚΟΜΕΝΗΙΣΑΘΗΝΗ
ΑΛΛΗΤΟΙΤΑΙΝΟΣΦΙΚΑΘΗΜΕΝΑΙΕΙΣΟΡΟΩΣΑΙ
ΤΕΡΠΕΣΘΟΝΤΩΙΔΑΥΤΕΦΙΛΟΜΕΙΔΗΣΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΙΕΙΠΑΡΜΕΜΒΛΩΚΕΚΑΙΑΥΤΟΥΚΗΡΑΣΑΜΥΝΕΙ
ΚΑΙΝΥΝΕΞΕΣΑΩΣΕΝΟΙΟΜΕΝΟΝΘΑΝΕΕΣΘΑΙ
ΑΛΛΗΤΟΙΝΙΚΗΜΕΝΑΡΗΙΦΙΛΟΥΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΗΜΕΙΣΔΕΦΡΑΖΩΜΕΘΟΠΩΣΕΣΤΑΙΤΑΔΕΕΡΓΑ
ΗΡΑΥΤΙΣΠΟΛΕΜΟΝΤΕΚΑΚΟΝΚΑΙΦΥΛΟΠΙΝΑΙΝΗΝ
ΟΡΣΟΜΕΝΗΦΙΛΟΤΗΤΑΜΕΤΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΒΑΛΩΜΕΝ
ΕΙΔΑΥΠΩΣΤΟΔΕΠΑΣΙΦΙΛΟΝΚΑΙΗΔΥΓΕΝΟΙΤΟ
ΗΤΟΙΜΕΝΟΙΚΕΟΙΤΟΠΟΛΙΣΠΡΙΑΜΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΑΥΤΙΣΔΑΡΓΕΙΗΝΕΛΕΝΗΝΜΕΝΕΛΑΟΣΑΓΟΙΤΟ
ΩΣΕΦΑΘΑΙΔΕΠΕΜΥΞΑΝΑΘΗΝΑΙΗΤΕΚΑΙΗΡΗ
ΠΛΗΣΙΑΙΑΙΓΗΣΘΗΝΚΑΚΑΔΕΤΡΩΕΣΣΙΜΕΔΕΣΘΗΝ
ΗΤΟΙΑΘΗΝΑΙΗΑΚΕΩΝΗΝΟΥΔΕΤΙΕΙΠΕ
ΣΚΥΖΟΜΕΝΗΔΙΙΠΑΤΡΙΧΟΛΟΣΔΕΜΙΝΑΓΡΙΟΣΗΙΡΕΙ
ΗΡΗΙΔΟΥΚΕΧΑΔΕΣΤΗΘΟΣΧΟΛΟΝΑΛΛΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΑΙΝΟΤΑΤΕΚΡΟΝΙΔΗΠΟΙΟΝΤΟΝΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΣ
ΠΩΣΕΘΕΛΕΙΣΑΛΙΟΝΘΕΙΝΑΙΠΟΝΟΝΗΔΑΤΕΛΕΣΤΟΝ
ΙΔΡΩΘΟΝΙΔΡΩΣΑΜΟΓΩΙΚΑΜΕΤΗΝΔΕΜΟΙΙΠΠΟΙ
ΛΑΟΝΑΓΕΙΡΟΥΣΗΙΠΡΙΑΜΩΙΚΑΚΑΤΟΙΟΤΕΠΑΙΣΙΝ
ΕΡΔΑΤΑΡΟΥΤΟΙΠΑΝΤΕΣΕΠΑΙΝΕΟΜΕΝΘΕΟΙΑΛΛΟΙ
ΤΗΝΔΕΜΕΓΟΧΘΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΔΑΙΜΟΝΙΗΤΙΝΥΣΕΠΡΙΑΜΟΣΠΡΙΑΜΟΙΟΤΕΠΑΙΔΕΣ
ΤΟΣΣΑΚΑΚΑΡΕΖΟΥΣΙΝΟΤΑΣΠΕΡΧΕΣΜΕΝΕΑΙΝΕΙΣ
ΙΛΙΟΥΕΞΑΛΑΠΑΞΑΙΕΥΚΤΙΜΕΝΟΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ
ΕΙΔΕΣΥΓΕΙΣΕΛΘΟΥΣΑΠΥΛΑΣΚΑΙΤΕΙΧΕΑΜΑΚΡΑ
ΩΜΟΝΒΕΒΡΩΘΟΙΣΠΡΙΑΜΟΝΠΡΙΑΜΟΙΟΤΕΠΑΙΔΑΣ
ΑΛΛΟΥΣΤΕΤΡΩΑΣΤΟΤΕΚΕΝΧΟΛΟΝΕΞΑΚΕΣΑΙΟ
ΕΡΞΟΝΟΠΩΣΕΘΕΛΕΙΣΜΗΤΟΥΤΟΓΕΝΕΙΚΟΣΟΠΙΣΣΩ
ΣΟΙΚΑΙΕΜΟΙΜΕΓΕΡΙΣΜΑΜΕΤΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΓΕΝΗΤΑΙ
ΑΛΛΟΔΕΤΟΙΕΡΕΩΣΥΔΕΝΙΦΡΕΣΙΒΑΛΛΕΟΣΗΙΣΙΝ
ΟΠΠΟΤΕΚΕΝΚΑΙΕΓΩΜΕΜΑΩΣΠΟΛΙΝΕΞΑΛΑΠΑΞΑΙ
ΤΗΝΕΘΕΛΩΟΘΙΤΟΙΦΙΛΟΙΑΝΕΡΕΣΕΓΓΕΓΑΑΣΙ
ΜΗΤΙΔΙΑΤΡΙΒΕΙΝΤΟΝΕΜΟΝΧΟΛΟΝΑΛΛΑΜΕΑΣΑΙ
ΚΑΙΓΑΡΕΓΩΣΟΙΔΩΚΑΕΚΩΝΑΕΚΟΝΤΙΓΕΘΥΜΩΙ
ΑΙΓΑΡΥΠΗΕΛΙΩΙΤΕΚΑΙΟΥΡΑΝΩΙΑΣΤΕΡΟΕΝΤΙ
ΝΑΙΕΤΑΟΥΣΙΠΟΛΗΕΣΕΠΙΧΘΟΝΙΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΤΑΩΝΜΟΙΠΕΡΙΚΗΡΙΤΙΕΣΚΕΤΟΙΛΙΟΣΙΡΗ
ΚΑΙΠΡΙΑΜΟΣΚΑΙΛΑΟΣΕΥΜΜΕΛΙΩΠΡΙΑΜΟΙΟ
ΟΥΓΑΡΜΟΙΠΟΤΕΒΩΜΟΣΕΔΕΥΕΤΟΔΑΙΤΟΣΕΙΣΗΣ
ΛΟΙΒΗΣΤΕΚΝΙΣΗΣΤΕΤΟΓΑΡΛΑΧΟΜΕΝΓΕΡΑΣΗΜΕΙΣ

50

ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΒΟΩΠΙΣΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΗΤΟΙΕΜΟΙΤΡΕΙΣΜΕΝΠΟΛΥΦΙΛΤΑΤΑΙΕΙΣΙΠΟΛΗΕΣ
ΑΡΓΟΣΤΕΣΠΑΡΤΗΤΕΚΑΙΕΥΡΥΑΓΥΙΑΜΥΚΗΝΗ
ΤΑΣΔΙΑΠΕΡΣΑΙΟΤΑΝΤΟΙΑΠΕΧΘΩΝΤΑΙΠΕΡΙΚΗΡΙ
ΤΑΩΝΟΥΤΟΙΕΓΩΠΡΟΣΘΙΣΤΑΜΑΙΟΥΔΕΜΕΓΑΙΡΩ
ΕΙΠΕΡΓΑΡΦΘΟΝΕΩΤΕΚΑΙΟΥΚΕΙΩΔΙΑΠΕΡΣΑΙ
ΟΥΚΑΝΥΩΦΘΟΝΕΟΥΣΕΠΕΙΗΠΟΛΥΦΕΡΤΕΡΟΣΕΣΣΙ
ΑΛΛΑΧΡΗΚΑΙΕΜΟΝΘΕΜΕΝΑΙΠΟΝΟΝΟΥΚΑΤΕΛΕΣΤΟΝ
ΚΑΙΓΑΡΕΓΩΘΕΟΣΕΙΜΙΓΕΝΟΣΔΕΜΟΙΕΝΘΕΝΟΘΕΝΣΟΙ
ΚΑΙΜΕΠΡΕΣΒΥΤΑΤΗΝΤΕΚΕΤΟΚΡΟΝΟΣΑΓΚΥΛΟΜΗΤΗΣ
ΑΜΦΟΤΕΡΟΝΓΕΝΕΗΙΤΕΚΑΙΟΥΝΕΚΑΣΗΠΑΡΑΚΟΙΤΙΣ
ΚΕΚΛΗΜΑΙΣΥΔΕΠΑΣΙΜΕΤΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝΑΝΑΣΣΕΙΣ
ΑΛΛΗΤΟΙΜΕΝΤΑΥΘΥΠΟΕΙΞΟΜΕΝΑΛΛΗΛΟΙΣΙ
ΣΟΙΜΕΝΕΓΩΣΥΔΕΜΟΙΕΠΙΔΕΨΟΝΤΑΙΘΕΟΙΑΛΛΟΙ
ΑΘΑΝΑΤΟΙΣΥΔΕΘΑΣΣΟΝΑΘΗΝΑΙΗΙΕΠΙΤΕΙΛΑΙ
ΕΛΘΕΙΝΕΣΤΡΩΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΦΥΛΟΠΙΝΑΙΝΗΝ
ΠΕΙΡΑΝΔΩΣΚΕΤΡΩΕΣΥΠΕΡΚΥΔΑΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΡΞΩΣΙΠΡΟΤΕΡΟΙΥΠΕΡΟΡΚΙΑΔΗΛΗΣΑΣΘΑΙ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΠΑΤΗΡΑΝΔΡΩΝΤΕΘΕΩΝΤΕ
ΑΥΤΙΚΑΘΗΝΑΙΗΝΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΑΙΨΑΜΑΛΕΣΣΤΡΑΤΟΝΕΛΘΕΜΕΤΑΤΡΩΑΣΚΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΠΕΙΡΑΝΔΩΣΚΕΤΡΩΕΣΥΠΕΡΚΥΔΑΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΡΞΩΣΙΠΡΟΤΕΡΟΙΥΠΕΡΟΡΚΙΑΔΗΛΗΣΑΣΘΑΙ
ΩΣΕΙΠΩΝΟΤΡΥΝΕΠΑΡΟΣΜΕΜΑΥΙΑΝΑΘΗΝΗΝ
ΒΗΔΕΚΑΤΟΥΛΥΜΠΟΙΟΚΑΡΗΝΩΝΑΙΞΑΣΑ
ΟΙΟΝΔΑΣΤΕΡΑΗΚΕΚΡΟΝΟΥΠΑΙΣΑΓΚΥΛΟΜΗΤΕΩ
ΗΝΑΥΤΗΙΣΙΤΕΡΑΣΗΕΣΤΡΑΤΩΙΕΥΡΕΙΛΑΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΝΤΟΥΔΕΤΕΠΟΛΛΟΙΑΠΟΣΠΙΝΘΗΡΕΣΙΕΝΤΑΙ
ΤΩΙΕΙΚΥΙΗΙΞΕΝΕΠΙΧΘΟΝΑΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΚΑΔΔΕΘΟΡΕΣΜΕΣΣΟΝΘΑΜΒΟΣΔΕΧΕΝΕΙΣΟΡΟΩΝΤΑΣ
ΤΡΩΑΣΘΙΠΠΟΔΑΜΟΥΣΚΑΙΕΥΚΝΗΜΙΔΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΩΔΕΔΕΤΙΣΕΙΠΕΣΚΕΝΙΔΩΝΕΣΠΛΗΣΙΟΝΑΛΛΟΝ
ΗΡΑΥΤΙΣΠΟΛΕΜΟΣΤΕΚΑΚΟΣΚΑΙΦΥΛΟΠΙΣΑΙΝΗ
ΕΣΣΕΤΑΙΗΦΙΛΟΤΗΤΑΜΕΤΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΤΙΘΗΣΙ
ΖΕΥΣΟΣΤΑΝΘΡΩΠΩΝΤΑΜΙΗΣΠΟΛΕΜΟΙΟΤΕΤΥΚΤΑΙ

85

ΩΣΑΡΑΤΙΣΕΙΠΕΣΚΕΝΑΧΑΙΩΝΤΕΤΡΩΩΝΤΕ
ΗΔΑΝΔΡΙΙΚΕΛΗΤΡΩΩΝΚΑΤΕΔΥΣΕΘΟΜΙΛΟΝ
ΛΑΟΔΟΚΩΙΑΝΤΗΝΟΡΙΔΗΙΚΡΑΤΕΡΩΙΑΙΧΜΗΤΗΙ
ΠΑΝΔΑΡΟΝΑΝΤΙΘΕΟΝΔΙΖΗΜΕΝΗΕΙΠΟΥΕΦΕΥΡΟΙ
ΕΥΡΕΛΥΚΑΟΝΟΣΥΙΟΝΑΜΥΜΟΝΑΤΕΚΡΑΤΕΡΟΝΤΕ
ΕΣΤΑΟΤΑΜΦΙΔΕΜΙΝΚΡΑΤΕΡΑΙΣΤΙΧΕΣΑΣΠΙΣΤΑΩΝ
ΛΑΩΝΟΙΟΙΕΠΟΝΤΟΑΠΑΙΣΗΠΟΙΟΡΟΑΩΝ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΗΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΗΡΑΝΥΜΟΙΤΙΠΙΘΟΙΟΛΥΚΑΟΝΟΣΥΙΕΔΑΙΦΡΟΝ
ΤΛΑΙΗΣΚΕΝΜΕΝΕΛΑΩΙΕΠΙΠΡΟΕΜΕΝΤΑΧΥΝΙΟΝ
ΠΑΣΙΔΕΚΕΤΡΩΕΣΣΙΧΑΡΙΝΚΑΙΚΥΔΟΣΑΡΟΙΟ
ΕΚΠΑΝΤΩΝΔΕΜΑΛΙΣΤΑΑΛΕΞΑΝΔΡΩΙΒΑΣΙΛΗΙ
ΤΟΥΚΕΝΔΗΠΑΜΠΡΩΤΑΠΑΡΑΓΛΑΑΔΩΡΑΦΕΡΟΙΟ
ΑΙΚΕΝΙΔΗΙΜΕΝΕΛΑΟΝΑΡΗΙΟΝΑΤΡΕΟΣΥΙΟΝ
ΣΩΙΒΕΛΕΙΔΜΗΘΕΝΤΑΠΥΡΗΣΕΠΙΒΑΝΤΑΛΕΓΕΙΝΗΣ
ΑΛΛΑΓΟΙΣΤΕΥΣΟΝΜΕΝΕΛΑΟΥΚΥΔΑΛΙΜΟΙΟ
ΕΥΧΕΟΔΑΠΟΛΛΩΝΙΛΥΚΗΓΕΝΕΙΚΛΥΤΟΤΟΞΩΙ
ΑΡΝΩΝΠΡΩΤΟΓΟΝΩΝΡΕΞΕΙΝΚΛΕΙΤΗΝΕΚΑΤΟΜΒΗΝ
ΟΙΚΑΔΕΝΟΣΤΗΣΑΣΙΕΡΗΣΕΙΣΑΣΤΥΖΕΛΕΙΗΣ
ΩΣΦΑΤΑΘΗΝΑΙΗΤΩΙΔΕΦΡΕΝΑΣΑΦΡΟΝΙΠΕΙΘΕΝ
ΑΥΤΙΚΕΣΥΛΑΤΟΞΟΝΕΥΞΟΟΝΙΞΑΛΟΥΑΙΓΟΣ
ΑΓΡΙΟΥΟΝΡΑΠΟΤΑΥΤΟΣΥΠΟΣΤΕΡΝΟΙΟΤΥΧΗΣΑΣ
ΠΕΤΡΗΣΕΚΒΑΙΝΟΝΤΑΔΕΔΕΓΜΕΝΟΣΕΝΠΡΟΔΟΚΗΙΣΙ
ΒΕΒΛΗΚΕΙΠΡΟΣΣΤΗΘΟΣΟΔΥΠΤΙΟΣΕΜΠΕΣΕΠΕΤΡΗΙ
ΤΟΥΚΕΡΑΕΚΚΕΦΑΛΗΣΕΚΚΑΙΔΕΚΑΔΩΡΑΠΕΦΥΚΕΙ
ΚΑΙΤΑΜΕΝΑΣΚΗΣΑΣΚΕΡΑΟΞΟΟΣΗΡΑΡΕΤΕΚΤΩΝ
ΠΑΝΔΕΥΛΕΙΗΝΑΣΧΡΥΣΕΗΝΕΠΕΘΗΚΕΚΟΡΩΝΗΝ
ΚΑΙΤΟΜΕΝΕΥΚΑΤΕΘΗΚΕΤΑΝΥΣΣΑΜΕΝΟΣΠΟΤΙΓΑΙΗΙ
ΑΓΚΛΙΝΑΣΠΡΟΣΘΕΝΔΕΣΑΚΕΑΣΧΕΘΟΝΕΣΘΛΟΙΕΤΑΙΡΟΙ
ΜΗΠΡΙΝΑΝΑΙΞΕΙΑΝΑΡΗΙΟΙΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΠΡΙΝΒΛΗΣΘΑΙΜΕΝΕΛΑΟΝΑΡΗΙΟΝΑΤΡΕΟΣΥΙΟΝ
ΑΥΤΑΡΟΣΥΛΑΠΩΜΑΦΑΡΕΤΡΗΣΕΚΔΕΛΕΤΙΟΝ
ΑΒΛΗΤΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΜΕΛΑΙΝΕΩΝΕΡΜΟΔΥΝΑΩΝ
ΑΙΨΑΔΕΠΙΝΕΥΡΗΙΚΑΤΕΚΟΣΜΕΙΠΙΚΡΟΝΟΙΣΤΟΝ
ΕΥΧΕΤΟΔΑΠΟΛΛΩΝΙΛΥΚΗΓΕΝΕΙΚΛΥΤΟΤΟΞΩΙ
ΑΡΝΩΝΠΡΩΤΟΓΟΝΩΝΡΕΞΕΙΝΚΛΕΙΤΗΝΕΚΑΤΟΜΒΗΝ
ΟΙΚΑΔΕΝΟΣΤΗΣΑΣΙΕΡΗΣΕΙΣΑΣΤΥΖΕΛΕΙΗΣ
ΕΛΚΕΔΟΜΟΥΓΛΥΦΙΔΑΣΤΕΛΑΒΩΝΚΑΙΝΕΥΡΑΒΟΕΙΑ
ΝΕΥΡΗΝΜΕΝΜΑΖΩΙΠΕΛΑΣΕΝΤΟΞΩΙΔΕΣΙΔΗΡΟΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΗΚΥΚΛΟΤΕΡΕΣΜΕΓΑΤΟΞΟΝΕΤΕΙΝΕ
ΛΙΓΞΕΒΙΟΣΝΕΥΡΗΔΕΜΕΓΙΑΧΕΝΑΛΤΟΔΟΙΣΤΟΣ
ΟΞΥΒΕΛΗΣΚΑΘΟΜΙΛΟΝΕΠΙΠΤΕΣΘΑΙΜΕΝΕΑΙΝΩΝ

127

ΟΥΔΕΣΕΘΕΝΜΕΝΕΛΑΕΘΕΟΙΜΑΚΑΡΕΣΛΕΛΑΘΟΝΤΟ
ΑΘΑΝΑΤΟΙΠΡΩΤΗΔΕΔΙΟΣΘΥΓΑΤΗΡΑΓΕΛΕΙΗ
ΗΤΟΙΠΡΟΣΘΕΣΤΑΣΑΒΕΛΟΣΕΧΕΠΕΥΚΕΣΑΜΥΝΕΝ
ΗΔΕΤΟΣΟΝΜΕΝΕΕΡΓΕΝΑΠΟΧΡΟΟΣΩΣΟΤΕΜΗΤΗΡ
ΠΑΙΔΟΣΕΕΡΓΗΙΜΥΙΑΝΟΘΗΔΕΙΛΕΞΕΤΑΙΥΠΝΩΙ
ΑΥΤΗΔΑΥΤΙΘΥΝΕΝΟΘΙΖΩΣΤΗΡΟΣΟΧΗΕΣ
ΧΡΥΣΕΙΟΙΣΥΝΕΧΟΝΚΑΙΔΙΠΛΟΟΣΗΝΤΕΤΟΘΩΡΗΞ
ΕΝΔΕΠΕΣΕΖΩΣΤΗΡΙΑΡΗΡΟΤΙΠΙΚΡΟΣΟΙΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΕΝΑΡΖΩΣΤΗΡΟΣΕΛΗΛΑΤΟΔΑΙΔΑΛΕΟΙΟ
ΚΑΙΔΙΑΘΩΡΗΚΟΣΠΟΛΥΔΑΙΔΑΛΟΥΗΡΗΡΕΙΣΤΟ
ΜΙΤΡΗΣΘΗΝΕΦΟΡΕΙΕΡΥΜΑΧΡΟΟΣΕΡΚΟΣΑΚΟΝΤΩΝ
ΗΟΙΠΛΕΙΣΤΟΝΕΡΥΤΟΔΙΑΠΡΟΔΕΕΙΣΑΤΟΚΑΙΤΗΣ
ΑΚΡΟΤΑΤΟΝΔΑΡΟΙΣΤΟΣΕΠΕΓΡΑΨΕΧΡΟΑΦΩΤΟΣ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΡΡΕΕΝΑΙΜΑΚΕΛΑΙΝΕΦΕΣΕΞΩΤΕΙΛΗΣ
ΩΣΔΟΤΕΤΙΣΤΕΛΕΦΑΝΤΑΓΥΝΗΦΟΙΝΙΚΙΜΙΗΝΗΙ
ΜΗΙΟΝΙΣΗΕΚΑΕΙΡΑΠΑΡΗΙΟΝΕΜΜΕΝΑΙΙΠΠΩΝ
ΚΕΙΤΑΙΔΕΝΘΑΛΑΜΩΙΠΟΛΕΕΣΤΕΜΙΝΗΡΗΣΑΝΤΟ
ΙΠΠΗΕΣΦΟΡΕΕΙΝΒΑΣΙΛΗΙΔΕΚΕΙΤΑΙΑΓΑΛΜΑ
ΑΜΦΟΤΕΡΟΝΚΟΣΜΟΣΘΙΠΠΩΙΕΛΑΤΗΡΙΤΕΚΥΔΟΣ
ΤΟΙΟΙΤΟΙΜΕΝΕΛΑΕΜΙΑΝΘΗΝΑΙΜΑΤΙΜΗΡΟΙ
ΕΥΦΥΕΕΣΚΝΗΜΑΙΤΕΙΔΕΣΦΥΡΑΚΑΛΥΠΕΝΕΡΘΕ
ΡΙΓΗΣΕΝΔΑΡΕΠΕΙΤΑΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΩΣΕΙΔΕΝΜΕΛΑΝΑΙΜΑΚΑΤΑΡΡΕΟΝΕΞΩΤΕΙΛΗΣ
ΡΙΓΗΣΕΝΔΕΚΑΙΑΥΤΟΣΑΡΗΙΦΙΛΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΩΣΔΕΙΔΕΝΝΕΥΡΟΝΤΕΚΑΙΟΓΚΟΥΣΕΚΤΟΣΕΟΝΤΑΣ
ΑΨΟΡΡΟΝΟΙΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΑΓΕΡΘΗ
ΤΟΙΣΔΕΒΑΡΥΣΤΕΝΑΧΩΝΜΕΤΕΦΗΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΣΕΧΩΝΜΕΝΕΛΑΟΝΕΠΕΣΤΕΝΑΧΟΝΤΟΔΕΤΑΙΡΟΙ
ΦΙΛΕΚΑΣΙΓΝΗΤΕΘΑΝΑΤΟΝΝΥΤΟΙΟΡΚΙΕΤΑΜΝΟΝ
ΟΙΟΝΠΡΟΣΤΗΣΑΣΠΡΟΑΧΑΙΩΝΤΡΩΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΩΣΣΕΒΑΛΟΝΤΡΩΕΣΚΑΤΑΔΟΡΚΙΑΠΙΣΤΑΠΑΤΗΣΑΝ
ΟΥΜΕΝΠΩΣΑΛΙΟΝΠΕΛΕΙΟΡΚΙΟΝΑΙΜΑΤΕΑΡΝΩΝ
ΣΠΟΝΔΑΙΤΑΚΡΗΤΟΙΚΑΙΔΕΞΙΑΙΗΙΣΕΠΕΠΙΘΜΕΝ
ΕΙΠΕΡΓΑΡΤΕΚΑΙΑΥΤΙΚΟΛΥΜΠΙΟΣΟΥΚΕΤΕΛΕΣΣΕΝ
ΕΚΤΕΚΑΙΟΨΕΤΕΛΕΙΣΥΝΤΕΜΕΓΑΛΩΙΑΠΕΤΙΣΑΝ
ΣΥΝΣΦΗΙΣΙΝΚΕΦΑΛΗΙΣΙΓΥΝΑΙΞΙΤΕΚΑΙΤΕΚΕΕΣΣΙΝ
ΕΥΓΑΡΕΓΩΤΟΔΕΟΙΔΑΚΑΤΑΦΡΕΝΑΚΑΙΚΑΤΑΘΥΜΟΝ
ΕΣΣΕΤΑΙΗΜΑΡΟΤΑΝΠΟΤΟΛΩΛΗΙΙΛΙΟΣΙΡΗ
ΚΑΙΠΡΙΑΜΟΣΚΑΙΛΑΟΣΕΥΜΜΕΛΙΩΠΡΙΑΜΟΙΟ
ΖΕΥΣΔΕΣΦΙΚΡΟΝΙΔΗΣΥΨΙΖΥΓΟΣΑΙΘΕΡΙΝΑΙΩΝ
ΑΥΤΟΣΕΠΙΣΣΕΙΗΙΣΙΝΕΡΕΜΝΗΝΑΙΓΙΔΑΠΑΣΙ
ΤΗΣΔΑΠΑΤΗΣΚΟΤΕΩΝΤΑΜΕΝΕΣΣΕΤΑΙΟΥΚΑΤΕΛΕΣΤΑ
ΑΛΛΑΜΟΙΑΙΝΟΝΑΧΟΣΣΕΘΕΝΕΣΣΕΤΑΙΩΜΕΝΕΛΑΕ
ΑΙΚΕΘΑΝΗΙΣΚΑΙΠΟΤΜΟΝΑΝΑΠΛΗΣΗΙΣΒΙΟΤΟΙΟ
ΚΑΙΚΕΝΕΛΕΓΧΙΣΤΟΣΠΟΛΥΔΙΨΙΟΝΑΡΓΟΣΙΚΟΙΜΗΝ
ΑΥΤΙΚΑΓΑΡΜΝΗΣΟΝΤΑΙΑΧΑΙΟΙΠΑΤΡΙΔΟΣΑΙΗΣ
ΚΑΔΔΕΚΕΝΕΥΧΩΛΗΝΠΡΙΑΜΩΙΚΑΙΤΡΩΣΙΛΙΠΟΙΜΕΝ
ΑΡΓΕΙΗΝΕΛΕΝΗΝΣΕΟΔΟΣΤΕΑΠΥΣΕΙΑΡΟΥΡΑ
ΚΕΙΜΕΝΟΥΕΝΤΡΟΙΗΙΑΤΕΛΕΥΤΗΤΩΙΕΠΙΕΡΓΩΙ
ΚΑΙΚΕΤΙΣΩΔΕΡΕΕΙΤΡΩΩΝΥΠΕΡΗΝΟΡΕΟΝΤΩΝ
ΤΥΜΒΩΙΕΠΙΘΡΩΙΣΚΩΝΜΕΝΕΛΑΟΥΚΥΔΑΛΙΜΟΙΟ
ΑΙΘΟΥΤΩΣΕΠΙΠΑΣΙΧΟΛΟΝΤΕΛΕΣΕΙΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΩΣΚΑΙΝΥΝΑΛΙΟΝΣΤΡΑΤΟΝΗΓΑΓΕΝΕΝΘΑΔΑΧΑΙΩΝ
ΚΑΙΔΗΕΒΗΟΙΚΟΝΔΕΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΣΥΝΚΕΙΝΗΙΣΙΝΝΗΥΣΙΛΙΠΩΝΑΓΑΘΟΝΜΕΝΕΛΑΟΝ
ΩΣΠΟΤΕΤΙΣΕΡΕΕΙΤΟΤΕΜΟΙΧΑΝΟΙΕΥΡΕΙΑΧΘΩΝ

183

ΤΟΝΔΕΠΙΘΑΡΣΥΝΩΝΠΡΟΣΕΦΗΞΑΝΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΘΑΡΣΕΙΜΗΔΕΤΙΠΩΔΕΙΔΙΣΣΕΟΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΟΥΚΕΝΚΑΙΡΙΩΙΟΞΥΠΑΓΗΒΕΛΟΣΑΛΛΑΠΑΡΟΙΘΕΝ
ΕΙΡΥΣΑΤΟΖΩΣΤΗΡΤΕΠΑΝΑΙΟΛΟΣΗΔΥΠΕΝΕΡΘΕ
ΖΩΜΑΤΕΚΑΙΜΙΤΡΗΤΗΝΧΑΛΚΗΕΣΚΑΜΟΝΑΝΔΡΕΣ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΙΓΑΡΔΗΟΥΤΩΣΕΙΗΦΙΛΟΣΩΜΕΝΕΛΑΕ
ΕΛΚΟΣΔΙΗΤΗΡΕΠΙΜΑΣΣΕΤΑΙΗΔΕΠΙΘΗΣΕΙ
ΦΑΡΜΑΧΑΚΕΝΠΑΥΣΗΙΣΙΜΕΛΑΙΝΑΩΝΟΔΥΝΑΩΝ
ΗΚΑΙΤΑΛΘΥΒΙΟΝΘΕΙΟΝΚΗΡΥΚΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΤΑΛΘΥΒΙΟΤΤΙΤΑΧΙΣΤΑΜΑΧΑΟΝΑΔΕΥΡΟΚΑΛΕΣΣΟΝ
ΦΩΤΑΣΚΛΗΠΙΟΥΥΙΟΝΑΜΥΜΟΝΟΣΙΗΤΗΡΟΣ
ΟΦΡΑΙΔΗΙΜΕΝΕΛΑΟΝΑΡΗΙΟΝΑΤΡΕΟΣΥΙΟΝ
ΟΝΤΙΣΟΙΣΤΕΥΣΑΣΕΒΑΛΕΝΤΟΞΩΝΕΥΕΙΔΩΣ
ΤΡΩΩΝΗΛΥΚΙΩΝΤΩΙΜΕΝΚΛΕΟΣΑΜΜΙΔΕΠΕΝΘΟΣ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΡΑΟΙΚΗΡΥΞΑΠΙΘΗΣΕΝΑΚΟΥΣΑΣ
ΒΗΔΙΕΝΑΙΚΑΤΑΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΠΑΠΤΑΙΝΩΝΗΡΩΑΜΑΧΑΟΝΑΤΟΝΔΕΝΟΗΣΕΝ
ΕΣΤΑΟΤΑΜΦΙΔΕΜΙΝΚΡΑΤΕΡΑΙΣΤΙΧΕΣΑΣΠΙΣΤΑΩΝ
ΛΑΩΝΟΙΟΙΕΠΟΝΤΟΤΡΙΚΗΣΕΞΙΠΠΟΒΟΤΟΙΟ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΟΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΟΡΣΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΚΑΛΕΕΙΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΟΦΡΑΙΔΗΙΣΜΕΝΕΛΑΟΝΑΡΗΙΟΝΑΡΧΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΟΝΤΙΣΟΙΣΤΕΥΣΑΣΕΒΑΛΕΝΤΟΞΩΝΕΥΕΙΔΩΣ
ΤΡΩΩΝΗΛΥΚΙΩΝΤΩΙΜΕΝΚΛΕΟΣΑΜΜΙΔΕΠΕΝΘΟΣ
ΩΣΦΑΤΟΤΩΙΔΑΡΑΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΟΡΙΝΕ
ΒΑΝΔΙΕΝΑΙΚΑΘΟΜΙΛΟΝΑΝΑΣΤΡΑΤΟΝΕΥΡΥΝΑΧΑΙΩΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΡΙΚΑΝΟΝΟΘΙΞΑΝΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΒΛΗΜΕΝΟΣΗΝΠΕΡΙΔΑΥΤΟΝΑΓΗΓΕΡΑΘΟΣΣΟΙΑΡΙΣΤΟΙ
ΚΥΚΛΟΣΟΔΕΝΜΕΣΣΟΙΣΙΠΑΡΙΣΤΑΤΟΙΣΟΘΕΟΣΦΩΣ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΚΖΩΣΤΗΡΟΣΑΡΗΡΟΤΟΣΕΛΚΕΝΟΙΣΤΟΝ
ΤΟΥΔΕΞΕΛΚΟΜΕΝΟΙΟΠΑΛΙΝΑΓΕΝΟΞΕΕΣΟΓΚΟΙ
ΛΥΣΕΔΕΟΙΖΩΣΤΗΡΑΠΑΝΑΙΟΛΟΝΗΔΥΠΕΝΕΡΘΕ
ΖΩΜΑΤΕΚΑΙΜΙΤΡΗΝΤΗΝΧΑΛΚΗΕΣΚΑΜΟΝΑΝΔΡΕΣ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΙΔΕΝΕΛΚΟΣΟΘΕΜΠΕΣΕΠΙΚΡΟΣΟΙΣΤΟΣ
ΑΙΜΕΚΜΥΖΗΣΑΣΕΠΑΡΗΠΙΑΦΑΡΜΑΚΑΕΙΔΩΣ
ΠΑΣΣΕΤΑΟΙΠΟΤΕΠΑΤΡΙΦΙΛΑΦΡΟΝΕΩΝΠΟΡΕΧΕΙΡΩΝ
ΟΦΡΑΤΟΙΑΜΦΕΠΕΝΟΝΤΟΒΟΗΝΑΓΑΘΟΝΜΕΝΕΛΑΟΝ
ΤΟΦΡΑΔΕΠΙΤΡΩΩΝΣΤΙΧΕΣΗΛΥΘΟΝΑΣΠΙΣΤΑΩΝ
ΟΙΔΑΥΤΙΣΚΑΤΑΤΕΥΧΕΕΔΥΝΜΝΗΣΑΝΤΟΔΕΧΑΡΜΗΣ

223

ΕΝΘΟΥΚΑΝΒΡΙΖΟΝΤΑΙΔΟΙΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΔΙΟΝ
ΟΥΔΕΚΑΤΑΠΤΩΣΣΟΝΤΟΥΔΟΥΚΕΘΕΛΟΝΤΑΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΛΛΑΜΑΛΑΣΠΕΥΔΟΝΤΑΜΑΧΗΝΕΣΚΥΔΙΑΝΕΙΡΑΝ
ΙΠΠΟΥΣΜΕΝΓΑΡΕΑΣΕΚΑΙΑΡΜΑΤΑΠΟΙΚΙΛΑΧΑΛΚΩΙ
ΚΑΙΤΟΥΣΜΕΝΘΕΡΑΠΩΝΑΠΑΝΕΥΘΕΧΕΦΥΣΙΟΩΝΤΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΔΩΝΥΙΟΣΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥΠΕΙΡΑΙΔΑΟ
ΤΩΙΜΑΛΑΠΟΛΛΕΠΕΤΕΛΛΕΠΑΡΙΣΧΕΜΕΝΟΠΠΟΤΕΚΕΝΜΙΝ
ΓΥΙΑΛΑΒΗΙΚΑΜΑΤΟΣΠΟΛΕΑΣΔΙΑΚΟΙΡΑΝΕΟΝΤΑ
ΑΥΤΑΡΟΠΕΖΟΣΕΩΝΕΠΕΠΩΛΕΙΤΟΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΙΡΟΥΣΜΕΝΣΠΕΥΔΟΝΤΑΣΙΔΟΙΔΑΝΑΩΝΤΑΧΥΠΩΛΩΝ
ΤΟΥΣΜΑΛΑΘΑΡΣΥΝΕΣΚΕΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣΕΠΕΕΣΣΙΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΜΗΠΩΤΙΜΕΘΙΕΤΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΟΥΓΑΡΕΠΙΨΕΥΔΕΣΣΙΠΑΤΗΡΖΕΥΣΕΣΣΕΤΑΡΩΓΟΣ
ΑΛΛΟΙΠΕΡΠΡΟΤΕΡΟΙΥΠΕΡΟΡΚΙΑΔΗΛΗΣΑΝΤΟ
ΤΩΝΗΤΟΙΑΥΤΩΝΤΕΡΕΝΑΧΡΟΑΓΥΠΕΣΕΔΟΝΤΑΙ
ΗΜΕΙΣΑΥΤΑΛΟΧΟΥΣΤΕΦΙΛΑΣΚΑΙΝΗΠΙΑΤΕΚΝΑ
ΑΞΟΜΕΝΕΝΝΗΕΣΣΙΝΕΠΗΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝΕΛΩΜΕΝ
ΟΥΣΤΙΝΑΣΑΥΜΕΘΙΕΝΤΑΣΙΔΟΙΣΤΥΓΕΡΟΥΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΤΟΥΣΜΑΛΑΝΕΙΚΕΙΕΣΚΕΧΟΛΩΤΟΙΣΙΝΕΠΕΕΣΣΙΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΙΟΜΩΡΟΙΕΛΕΓΧΕΕΣΟΥΝΥΣΕΒΕΣΘΕ
ΤΙΦΘΟΥΤΩΣΕΣΤΗΤΕΤΕΘΗΠΟΤΕΣΗΥΤΕΝΕΒΡΟΙ
ΑΙΤΕΠΕΙΟΥΝΕΚΑΜΟΝΠΟΛΕΟΣΠΕΔΙΟΙΟΘΕΟΥΣΑΙ
ΕΣΤΑΣΟΥΔΑΡΑΤΙΣΣΦΙΜΕΤΑΦΡΕΣΙΓΙΓΝΕΤΑΙΑΛΚΗ
ΩΣΥΜΕΙΣΕΣΤΗΤΕΤΕΘΗΠΟΤΕΣΟΥΔΕΜΑΧΕΣΘΕ
ΗΜΕΝΕΤΕΤΡΩΑΣΣΧΕΔΟΝΕΛΘΕΜΕΝΕΝΘΑΤΕΝΗΕΣ
ΕΙΡΥΑΤΕΥΠΡΥΜΝΟΙΠΟΛΙΗΣΕΠΙΘΙΝΙΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΟΦΡΑΙΔΗΤΑΙΚΥΜΜΙΝΥΠΕΡΣΧΗΙΧΕΙΡΑΚΡΟΝΙΩΝ
ΩΣΟΓΕΚΟΙΡΑΝΕΩΝΕΠΕΠΩΛΕΙΤΟΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝ
ΗΛΘΕΔΕΠΙΚΡΗΤΕΣΣΙΚΙΩΝΑΝΑΟΥΛΑΜΟΝΑΝΔΡΩΝ
ΟΙΔΑΜΦΙΔΟΜΕΝΗΑΔΑΙΦΡΟΝΑΘΩΡΗΣΣΟΝΤΟ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΜΕΝΕΝΙΠΡΟΜΑΧΟΙΣΣΥΙΕΙΚΕΛΟΣΑΛΚΗΝ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΔΑΡΑΟΙΠΥΜΑΤΑΣΟΤΡΥΝΕΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΤΟΥΣΔΕΙΔΩΝΓΗΘΗΣΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΥΤΙΚΑΔΙΔΟΜΕΝΗΑΠΡΟΣΗΥΔΑΜΕΙΛΙΧΙΟΙΣΙΝ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΠΕΡΙΜΕΝΣΕΤΙΩΔΑΝΑΩΝΤΑΧΥΠΩΛΩΝ
ΗΜΕΝΕΝΙΠΤΟΛΕΜΩΙΗΔΑΛΛΟΙΩΙΕΠΙΕΡΓΩΙ
ΗΔΕΝΔΑΙΘΟΤΕΠΕΡΤΕΓΕΡΟΥΣΙΟΝΑΙΘΟΠΑΟΙΝΟΝ
ΑΡΓΕΙΩΝΟΙΑΡΙΣΤΟΙΕΝΙΚΡΗΤΗΡΙΚΕΡΩΝΤΑΙ
ΕΙΠΕΡΓΑΡΤΑΛΛΟΙΓΕΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΔΑΙΤΡΟΝΠΙΝΩΣΙΝΣΟΝΔΕΠΛΕΙΟΝΔΕΠΑΣΑΙΕΙ
ΕΣΤΗΧΩΣΠΕΡΕΜΟΙΠΙΕΕΙΝΟΤΕΘΥΜΟΣΑΝΩΓΟΙ
ΑΛΛΟΡΣΕΥΠΟΛΕΜΟΝΔΟΙΟΣΠΑΡΟΣΕΥΧΕΑΙΕΙΝΑΙ

265

ΤΟΝΔΑΥΤΙΔΟΜΕΝΕΥΣΚΡΗΤΩΝΑΓΟΣΑΝΤΙΟΝΗΥΔΑ
ΑΤΡΕΙΔΗΜΑΛΑΜΕΝΤΟΙΕΓΩΝΕΡΙΗΡΟΣΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΣΣΟΜΑΙΩΣΤΟΠΡΩΤΟΝΥΠΕΣΤΗΝΚΑΙΚΑΤΕΝΕΥΣΑ
ΑΛΛΑΛΛΟΥΣΟΤΡΥΝΕΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΟΦΡΑΤΑΧΙΣΤΑΜΑΧΩΜΕΘΕΠΕΙΣΥΝΓΟΡΚΙΕΧΕΥΑΝ
ΤΡΩΕΣΤΟΙΣΙΝΔΑΥΘΑΝΑΤΟΣΚΑΙΚΗΔΕΟΠΙΣΣΩ
ΕΣΣΕΤΕΠΕΙΠΡΟΤΕΡΟΙΥΠΕΡΟΡΚΙΑΔΗΛΗΣΑΝΤΟ
ΩΣΕΦΑΤΑΤΡΕΙΔΗΣΔΕΠΑΡΩΙΧΕΤΟΓΗΘΟΣΥΝΟΣΚΗΡ
ΗΛΘΕΔΕΠΑΙΑΝΤΕΣΣΙΚΙΩΝΑΝΑΟΥΛΑΜΟΝΑΝΔΡΩΝ
ΤΩΔΕΚΟΡΥΣΣΕΣΘΗΝΑΜΑΔΕΝΕΦΟΣΕΙΠΕΤΟΠΕΖΩΝ
ΩΣΔΟΤΑΠΟΣΚΟΠΙΗΣΕΙΔΕΝΝΕΦΟΣΑΙΠΟΛΟΣΑΝΗΡ
ΕΡΧΟΜΕΝΟΝΚΑΤΑΠΟΝΤΟΝΥΠΟΖΕΦΥΡΟΙΟΙΩΗΣ
ΤΩΙΔΕΤΑΝΕΥΘΕΝΕΟΝΤΙΜΕΛΑΝΤΕΡΟΝΗΥΤΕΠΙΣΣΑ
ΦΑΙΝΕΤΙΟΝΚΑΤΑΠΟΝΤΟΝΑΓΕΙΔΕΤΕΛΑΙΛΑΠΑΠΟΛΛΗΝ
ΡΙΓΗΣΕΝΤΕΙΔΩΝΥΠΟΤΕΣΠΕΟΣΗΛΑΣΕΜΗΛΑ
ΤΟΙΑΙΑΜΑΙΑΝΤΕΣΣΙΔΙΟΤΡΕΦΕΩΝΑΙΖΗΩΝ
ΔΗΙΟΝΕΣΠΟΛΕΜΟΝΠΥΚΙΝΑΙΚΙΝΥΝΤΟΦΑΛΑΓΓΕΣ
ΚΥΑΝΕΑΙΣΑΚΕΣΙΝΤΕΚΑΙΕΓΧΕΣΙΠΕΦΡΙΚΥΙΑΙ
ΚΑΙΤΟΥΣΜΕΝΓΗΘΗΣΕΝΙΔΩΝΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΚΑΙΣΦΕΑΣΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΑΙΑΝΤΑΡΓΕΙΩΝΗΓΗΤΟΡΕΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΣΦΩΙΜΕΝΟΥΓΑΡΕΟΙΚΟΤΡΥΝΕΜΕΝΟΥΤΙΚΕΛΕΥΩ
ΑΥΤΩΓΑΡΜΑΛΑΛΑΟΝΑΝΩΓΕΤΟΝΙΦΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΙΓΑΡΖΕΥΤΕΠΑΤΕΡΚΑΙΑΘΗΝΑΙΗΚΑΙΑΠΟΛΛΟΝ
ΤΟΙΟΣΠΑΣΙΝΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΓΕΝΟΙΤΟ
ΤΩΚΕΤΑΧΗΜΥΣΕΙΕΠΟΛΙΣΠΡΙΑΜΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΧΕΡΣΙΝΥΦΗΜΕΤΕΡΗΙΣΙΝΑΛΟΥΣΑΤΕΠΕΡΘΟΜΕΝΗΤΕ
ΩΣΕΙΠΩΝΤΟΥΣΜΕΝΛΙΠΕΝΑΥΤΟΥΒΗΔΕΜΕΤΑΛΛΟΥΣ
ΕΝΘΟΓΕΝΕΣΤΟΡΕΤΕΤΜΕΛΙΓΥΝΠΥΛΙΩΝΑΓΟΡΗΤΗΝ
ΟΥΣΕΤΑΡΟΥΣΣΤΕΛΛΟΝΤΑΚΑΙΟΤΡΥΝΟΝΤΑΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΜΦΙΜΕΓΑΝΠΕΛΑΓΟΝΤΑΑΛΑΣΤΟΡΑΤΕΧΡΟΜΙΟΝΤΕ
ΑΙΜΟΝΑΤΕΚΡΕΙΟΝΤΑΒΙΑΝΤΑΤΕΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΙΠΠΗΑΣΜΕΝΠΡΩΤΑΣΥΝΙΠΠΟΙΣΙΝΚΑΙΟΧΕΣΦΙ
ΠΕΖΟΥΣΔΕΞΟΠΙΘΕΣΤΗΣΕΝΠΟΛΕΑΣΤΕΚΑΙΕΣΘΛΟΥΣ
ΕΡΚΟΣΕΜΕΝΠΟΛΕΜΟΙΟΚΑΚΟΥΣΔΕΣΜΕΣΣΟΝΕΛΑΣΣΕΝ
ΟΦΡΑΚΑΙΟΥΚΕΘΕΛΩΝΤΙΣΑΝΑΓΚΑΙΗΙΠΟΛΕΜΙΖΟΙ
ΙΠΠΕΥΣΙΝΜΕΝΠΡΩΤΕΠΕΤΕΛΛΕΤΟΤΟΥΣΓΑΡΑΝΩΓΕΙ
ΣΦΟΥΣΙΠΠΟΥΣΕΧΕΜΕΝΜΗΔΕΚΛΟΝΕΕΣΘΑΙΟΜΙΛΩΙ
ΜΗΔΕΤΙΣΙΠΠΟΣΥΝΗΙΤΕΚΑΙΗΝΟΡΕΗΦΙΠΕΠΟΙΘΩΣ
ΟΙΟΣΠΡΟΣΘΑΛΛΩΝΜΕΜΑΤΩΤΡΩΕΣΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΜΗΔΑΝΑΧΩΡΕΙΤΩΑΛΑΠΑΔΝΟΤΕΡΟΙΓΑΡΕΣΕΣΘΕ
ΟΣΔΕΚΑΝΗΡΑΠΟΩΝΟΧΕΩΝΕΤΕΡΑΡΜΑΘΙΚΗΤΑΙ
ΕΓΧΕΙΟΡΕΞΑΣΘΩΕΠΕΙΗΠΟΛΥΦΕΡΤΕΡΟΝΟΥΤΩ
ΩΔΕΚΑΙΟΙΠΡΟΤΕΡΟΙΠΟΛΕΑΣΚΑΙΤΕΙΧΕΕΠΟΡΘΕΟΝ
ΤΟΝΔΕΝΟΟΝΚΑΙΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΧΟΝΤΕΣ

310

ΩΣΟΓΕΡΩΝΟΤΡΥΝΕΠΑΛΑΙΠΟΛΕΜΩΝΕΥΕΙΔΩΣ
ΚΑΙΤΟΝΜΕΝΓΗΘΗΣΕΝΙΔΩΝΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΚΑΙΜΙΝΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΩΓΕΡΟΝΕΙΘΩΣΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΦΙΛΟΙΣΙΝ
ΩΣΤΟΙΓΟΥΝΑΘΕΠΟΙΤΟΒΙΗΔΕΤΟΙΕΜΠΕΔΟΣΕΙΗ
ΑΛΛΑΣΕΓΗΡΑΣΤΕΙΡΕΙΟΜΟΙΙΟΝΩΣΟΦΕΛΕΝΤΙΣ
ΑΝΔΡΩΝΑΛΛΟΣΕΧΕΙΝΣΥΔΕΚΟΥΡΟΤΕΡΟΙΣΙΜΕΤΕΙΝΑΙ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΑΤΡΕΙΔΗΜΑΛΑΜΕΝΤΟΙΕΓΩΝΕΘΕΛΟΙΜΙΚΑΙΑΥΤΟΣ
ΩΣΕΜΕΝΩΣΟΤΕΔΙΟΝΕΡΕΥΘΑΛΙΩΝΑΚΑΤΕΚΤΑΝ
ΑΛΛΟΥΠΩΣΑΜΑΠΑΝΤΑΘΕΟΙΔΟΣΑΝΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝ
ΕΙΤΟΤΕΚΟΥΡΟΣΕΑΝΥΝΑΥΤΕΜΕΓΗΡΑΣΟΠΑΖΕΙ
ΑΛΛΑΚΑΙΩΣΙΠΠΕΥΣΙΜΕΤΕΣΣΟΜΑΙΗΔΕΚΕΛΕΥΣΩ
ΒΟΥΛΗΙΚΑΙΜΥΘΟΙΣΙΤΟΓΑΡΓΕΡΑΣΕΣΤΙΓΕΡΟΝΤΩΝ
ΑΙΧΜΑΣΔΑΙΧΜΑΣΣΟΥΣΙΝΕΩΤΕΡΟΙΟΙΠΕΡΕΜΕΙΟ
ΟΠΛΟΤΕΡΟΙΓΕΓΑΑΣΙΠΕΠΟΙΘΑΣΙΝΤΕΒΙΗΦΙΝ
ΩΣΕΦΑΤΑΤΡΕΙΔΗΣΔΕΠΑΡΩΙΧΕΤΟΓΗΘΟΣΥΝΟΣΚΗΡ
ΕΥΡΥΙΟΝΠΕΤΕΩΟΜΕΝΕΣΘΗΑΠΛΗΞΙΠΠΟΝ
ΕΣΤΑΟΤΑΜΦΙΔΑΘΗΝΑΙΟΙΜΗΣΤΩΡΕΣΑΥΤΗΣ
ΑΥΤΑΡΟΠΛΗΣΙΟΝΕΣΤΗΚΕΙΠΟΛΥΜΗΤΙΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΑΡΔΕΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝΑΜΦΙΣΤΙΧΕΣΟΥΚΑΛΑΠΑΔΝΑΙ
ΕΣΤΑΣΑΝΟΥΓΑΡΠΩΣΦΙΝΑΚΟΥΕΤΟΛΑΟΣΑΥΤΗΣ
ΑΛΛΑΝΕΟΝΣΥΝΟΡΙΝΟΜΕΝΑΙΚΙΝΥΝΤΟΦΑΛΑΓΓΕΣ
ΤΡΩΩΝΙΠΠΟΔΑΜΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΟΙΔΕΜΕΝΟΝΤΕΣ
ΕΣΤΑΣΑΝΟΠΠΟΤΕΠΥΡΓΟΣΑΧΑΙΩΝΑΛΛΟΣΕΠΕΛΘΩΝ
ΤΡΩΩΝΟΡΜΗΣΕΙΕΚΑΙΑΡΞΕΙΑΝΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΤΟΥΣΔΕΙΔΩΝΝΕΙΚΕΣΣΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΚΑΙΣΦΕΑΣΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΩΥΙΕΠΕΤΕΩΟΔΙΟΤΡΕΦΕΟΣΒΑΣΙΛΗΟΣ
ΚΑΙΣΥΚΑΚΟΙΣΙΔΟΛΟΙΣΙΚΕΚΑΣΜΕΝΕΚΕΡΔΑΛΕΟΦΡΟΝ
ΤΙΠΤΕΚΑΤΑΠΤΩΣΣΟΝΤΕΣΑΦΕΣΤΑΤΕΜΙΜΝΕΤΕΔΑΛΛΟΥΣ
ΣΦΩΙΝΜΕΝΤΕΠΕΟΙΚΕΜΕΤΑΠΡΩΤΟΙΣΙΝΕΟΝΤΑΣ
ΕΣΤΑΜΕΝΗΔΕΜΑΧΗΣΚΑΥΣΤΕΙΡΗΣΑΝΤΙΒΟΛΗΣΑΙ
ΠΡΩΤΩΓΑΡΚΑΙΔΑΙΤΟΣΑΚΟΥΑΖΕΣΘΟΝΕΜΕΙΟ
ΟΠΠΟΤΕΔΑΙΤΑΓΕΡΟΥΣΙΝΕΦΟΠΛΙΖΩΜΕΝΑΧΑΙΟΙ
ΕΝΘΑΦΙΛΟΠΤΑΛΕΑΚΡΕΑΕΔΜΕΝΑΙΗΔΕΚΥΠΕΛΛΑ
ΟΙΝΟΥΠΙΝΕΜΕΝΑΙΜΕΛΙΗΔΕΟΣΟΦΡΕΘΕΛΗΤΟΝ
ΝΥΝΔΕΦΙΛΩΣΧΟΡΟΩΙΤΕΚΑΙΕΙΔΕΚΑΠΥΡΓΟΙΑΧΑΙΩΝ
ΥΜΕΙΩΝΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΜΑΧΟΙΑΤΟΝΗΛΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΤΟΝΔΑΡΥΠΟΔΡΑΙΔΩΝΠΡΟΣΕΦΗΠΟΛΥΜΗΤΙΣΟΔΥΣΣΕΥΣ

350

ΑΤΡΕΙΔΗΠΟΙΟΝΣΕΕΠΟΣΦΥΓΕΝΕΡΚΟΣΟΔΟΝΤΩΝ
ΠΩΣΔΗΦΗΙΣΠΟΛΕΜΟΙΟΜΕΘΙΕΜΕΝΟΠΠΟΤΑΧΑΙΟΙ
ΤΡΩΣΙΝΕΦΙΠΠΟΔΑΜΟΙΣΙΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΞΥΝΑΡΗΑ
ΟΨΕΑΙΑΙΚΕΘΕΛΗΙΣΘΑΚΑΙΑΙΚΕΝΤΟΙΤΑΜΕΜΗΛΗΙ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΟΦΙΛΟΝΠΑΤΕΡΑΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΜΙΓΕΝΤΑ
ΤΡΩΩΝΙΠΠΟΔΑΜΩΝΣΥΔΕΤΑΥΤΑΝΕΜΩΛΙΑΒΑΖΕΙΣ
ΤΟΝΔΕΠΙΜΕΙΔΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΩΣΓΝΩΧΩΟΜΕΝΟΙΟΠΑΛΙΝΔΟΓΕΛΑΖΕΤΟΜΥΘΟΝ
ΔΙΟΓΕΝΕΣΛΑΕΡΤΙΑΔΗΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΔΥΣΣΕΥ
ΟΥΤΕΣΕΝΕΙΚΕΙΩΠΕΡΙΩΣΙΟΝΟΥΤΕΚΕΛΕΥΩ
ΟΙΔΑΓΑΡΩΣΤΟΙΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΦΙΛΟΙΣΙΝ
ΗΠΙΑΔΗΝΕΑΟΙΔΕΤΑΓΑΡΦΡΟΝΕΕΙΣΑΤΕΓΩΠΕΡ
ΑΛΛΙΘΙΤΑΥΤΑΔΟΠΙΣΘΕΝΑΡΕΣΣΟΜΕΘΕΙΤΙΚΑΚΟΝΝΥΝ
ΕΙΡΗΤΑΙΤΑΔΕΠΑΝΤΑΘΕΟΙΜΕΤΑΜΩΝΙΑΘΕΙΕΝ
ΩΣΕΙΠΩΝΤΟΥΣΜΕΝΛΙΠΕΝΑΥΤΟΥΒΗΔΕΜΕΤΑΛΛΟΥΣ
ΕΥΡΕΔΕΤΥΔΕΟΣΥΙΟΝΥΠΕΡΘΥΜΟΝΔΙΟΜΗΔΕΑ
ΕΣΤΑΟΤΕΝΘΙΠΠΟΙΣΙΚΑΙΑΡΜΑΣΙΚΟΛΛΗΤΟΙΣΙ
ΠΑΡΔΕΟΙΕΣΤΗΚΕΙΣΘΕΝΕΛΟΣΚΑΠΑΝΗΙΟΣΥΙΟΣ
ΚΑΙΤΟΝΜΕΝΝΕΙΚΕΣΣΕΝΙΔΩΝΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΚΑΙΜΙΝΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΩΜΟΙΤΥΔΕΟΣΥΙΕΔΑΙΦΡΟΝΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΤΙΠΤΩΣΣΕΙΣΤΙΔΟΠΙΠΕΥΕΙΣΠΟΛΕΜΟΙΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΟΥΜΕΝΤΥΔΕΙΓΩΔΕΦΙΛΟΝΠΤΩΣΚΑΖΕΜΕΝΗΕΝ
ΑΛΛΑΠΟΛΥΠΡΟΦΙΛΩΝΕΤΑΡΩΝΔΗΙΟΙΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΩΣΦΑΣΑΝΟΙΜΙΝΙΔΟΝΤΟΠΟΝΕΥΜΕΝΟΝΟΥΓΑΡΕΓΩΓΕ
ΗΝΤΗΣΟΥΔΕΙΔΟΝΠΕΡΙΔΑΛΛΩΝΦΑΣΙΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΗΤΟΙΜΕΝΓΑΡΑΤΕΡΠΟΛΕΜΟΥΕΙΣΗΛΘΕΜΥΚΗΝΑΣ
ΞΕΙΝΟΣΑΜΑΝΤΙΘΕΩΙΠΟΛΥΝΕΙΚΕΙΛΑΟΝΑΓΕΙΡΩΝ
ΟΙΔΕΤΟΤΕΣΤΡΑΤΟΩΝΘΙΕΡΑΠΡΟΣΤΕΙΧΕΑΘΗΒΗΣ
ΚΑΙΡΑΜΑΛΑΛΙΣΣΟΝΤΟΔΟΜΕΝΚΛΕΙΤΟΥΣΕΠΙΚΟΥΡΟΥΣ
ΟΙΔΕΘΕΛΟΝΔΟΜΕΝΑΙΚΑΙΕΠΗΙΝΕΟΝΩΣΕΚΕΛΕΥΟΝ
ΑΛΛΑΖΕΥΣΕΤΡΕΨΕΠΑΡΑΙΣΙΑΣΗΜΑΤΑΦΑΙΝΩΝ
ΟΙΔΕΠΕΙΟΥΝΩΙΧΟΝΤΟΙΔΕΠΡΟΟΔΟΥΕΓΕΝΟΝΤΟ
ΑΣΩΠΟΝΔΙΚΟΝΤΟΒΑΘΥΣΧΟΙΝΟΝΛΕΧΕΠΟΙΗΝ
ΕΝΘΑΥΤΑΓΓΕΛΙΗΝΕΠΙΤΥΔΗΣΤΕΙΛΑΝΑΧΑΙΟΙ
ΑΥΤΑΡΟΒΗΠΟΛΕΑΣΔΕΚΙΧΗΣΑΤΟΚΑΔΜΕΙΩΝΑΣ
ΔΑΙΝΥΜΕΝΟΥΣΚΑΤΑΔΩΜΑΒΙΗΣΕΤΕΟΚΛΗΕΙΗΣ
ΕΝΘΟΥΔΕΞΕΙΝΟΣΠΕΡΕΩΝΙΠΠΗΛΑΤΑΤΥΔΕΥΣ
ΤΑΡΒΕΙΜΟΥΝΟΣΕΩΝΠΟΛΕΣΙΝΜΕΤΑΚΑΔΜΕΙΟΙΣΙΝ
ΑΛΛΟΓΑΕΘΛΕΥΕΙΝΠΡΟΚΑΛΙΖΕΤΟΠΑΝΤΑΔΕΝΙΚΑ
ΡΗΙΔΙΩΣΤΟΙΗΟΙΕΠΙΡΡΟΘΟΣΗΕΝΑΘΗΝΗ
ΟΙΔΕΧΟΛΩΣΑΜΕΝΟΙΚΑΔΜΕΙΟΙΚΕΝΤΟΡΕΣΙΠΠΩΝ
ΑΨΑΡΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΙΠΥΚΙΝΟΝΛΟΧΟΝΕΙΣΑΝΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΟΥΡΟΥΣΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΔΥΩΔΗΓΗΤΟΡΕΣΗΣΑΝ
ΜΑΙΩΝΑΙΜΟΝΙΔΗΣΕΠΙΕΙΚΕΛΟΣΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝ
ΥΙΟΣΤΑΥΤΟΦΟΝΟΙΟΜΕΝΕΠΤΟΛΕΜΟΣΠΟΛΥΦΟΝΤΗΣ
ΤΥΔΕΥΣΜΕΝΚΑΙΤΟΙΣΙΝΑΕΙΚΕΑΠΟΤΜΟΝΕΦΗΚΕ
ΠΑΝΤΑΣΕΠΕΦΝΕΝΑΔΟΙΟΝΙΕΙΟΙΚΟΝΔΕΝΕΕΣΘΑΙ
ΜΑΙΟΝΑΡΑΠΡΟΕΗΚΕΘΕΩΝΤΕΡΑΕΣΣΙΠΙΘΗΣΑΣ
ΤΟΙΟΣΕΗΝΤΥΔΕΥΣΑΙΤΩΛΙΟΣΑΛΛΑΤΟΝΥΙΟΝ
ΓΕΙΝΑΤΟΕΙΟΧΕΡΕΙΑΜΑΧΗΙΑΓΟΡΗΙΔΕΤΑΜΕΙΝΩ

401

ΩΣΦΑΤΟΤΟΝΔΟΥΤΙΠΡΟΣΕΦΗΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΑΙΔΕΣΘΕΙΣΒΑΣΙΛΗΟΣΕΝΙΠΗΝΑΙΔΟΙΟΙΟ
ΤΟΝΔΥΙΟΣΚΑΠΑΝΗΟΣΑΜΕΙΨΑΤΟΚΥΔΑΛΙΜΟΙΟ
ΑΤΡΕΙΔΗΜΗΨΕΥΔΕΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΣΣΑΦΑΕΙΠΕΙΝ
ΗΜΕΙΣΤΟΙΠΑΤΕΡΩΝΜΕΓΑΜΕΙΝΟΝΕΣΕΥΧΟΜΕΘΕΙΝΑΙ
ΗΜΕΙΣΚΑΙΘΗΒΗΣΕΔΟΣΕΙΛΟΜΕΝΕΠΤΑΠΥΛΟΙΟ
ΠΑΥΡΟΤΕΡΟΝΛΑΟΝΑΓΑΓΟΝΘΥΠΟΤΕΙΧΟΣΑΡΕΙΟΝ
ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙΤΕΡΑΕΣΣΙΘΕΩΝΚΑΙΖΗΝΟΣΑΡΩΓΗΙ
ΚΕΙΝΟΙΔΕΣΦΕΤΕΡΗΙΣΙΝΑΤΑΣΘΑΛΙΗΙΣΙΝΟΛΟΝΤΟ
ΤΩΜΗΜΟΙΠΑΤΕΡΑΣΠΟΘΟΜΟΙΗΙΕΝΘΕΟΤΙΜΗΙ
ΤΟΝΔΑΡΥΠΟΔΡΑΙΔΩΝΠΡΟΣΕΦΗΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΤΕΤΤΑΣΙΩΠΗΙΗΣΟΕΜΩΙΔΕΠΙΠΕΙΘΕΟΜΥΘΩΙ
ΟΥΓΑΡΕΓΩΝΕΜΕΣΩΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΟΤΡΥΝΟΝΤΙΜΑΧΕΣΘΑΙΕΥΚΝΗΜΙΔΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΤΟΥΤΩΙΜΕΝΓΑΡΚΥΔΟΣΑΜΕΨΕΤΑΙΕΙΚΕΝΑΧΑΙΟΙ
ΤΡΩΑΣΔΗΙΩΣΩΣΙΝΕΛΩΣΙΤΕΙΛΙΟΝΙΡΗΝ
ΤΟΥΤΩΙΔΑΥΜΕΓΑΠΕΝΘΟΣΑΧΑΙΩΝΔΗΙΩΘΕΝΤΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΔΗΚΑΙΝΩΙΜΕΔΩΜΕΘΑΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΗΡΑΚΑΙΕΞΟΧΕΩΝΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΑΛΤΟΧΑΜΑΖΕ
ΔΕΙΝΟΝΔΕΒΡΑΧΕΧΑΛΚΟΣΕΠΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΑΝΑΚΤΟΣ
ΟΡΝΥΜΕΝΟΥΥΠΟΚΕΝΤΑΛΑΣΙΦΡΟΝΑΠΕΡΔΕΟΣΕΙΛΕΝ
ΩΣΔΟΤΕΝΑΙΓΙΑΛΩΙΠΟΛΥΗΧΕΙΚΥΜΑΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΟΡΝΥΤΕΠΑΣΣΥΤΕΡΟΝΖΕΦΥΡΟΥΥΠΟΚΙΝΗΣΑΝΤΟΣ
ΠΟΝΤΩΙΜΕΝΤΕΠΡΩΤΑΚΟΡΥΣΣΕΤΑΙΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑ
ΧΕΡΣΩΙΡΗΓΝΥΜΕΝΟΝΜΕΓΑΛΑΒΡΕΜΕΙΑΜΦΙΔΕΤΑΚΡΑΣ
ΚΥΡΤΟΝΕΟΝΚΟΡΥΦΟΥΤΑΙΑΠΟΠΤΥΕΙΔΑΛΟΣΑΧΝΗΝ
ΩΣΤΟΤΕΠΑΣΣΥΤΕΡΑΙΔΑΝΑΩΝΚΙΝΥΝΤΟΦΑΛΑΓΓΕΣ
ΝΩΛΕΜΕΩΣΠΟΛΕΜΟΝΔΕΚΕΛΕΥΕΔΕΟΙΣΙΝΕΚΑΣΤΟΣ
ΗΓΕΜΟΝΩΝΟΙΔΑΛΛΟΙΑΚΗΝΙΣΑΝΟΥΔΕΚΕΦΑΙΗΣ
ΤΟΣΣΟΝΛΑΟΝΕΠΕΣΘΑΙΕΧΟΝΤΕΝΣΤΗΘΕΣΙΝΑΥΔΗΝ
ΣΙΓΗΙΔΕΙΔΙΟΤΕΣΣΗΜΑΝΤΟΡΑΣΑΜΦΙΔΕΠΑΣΙ
ΤΕΥΧΕΑΠΟΙΚΙΛΕΛΑΜΠΕΤΑΕΙΜΕΝΟΙΕΣΤΙΧΟΩΝΤΟ
ΤΡΩΕΣΔΩΣΤΟΙΕΣΠΟΛΥΠΑΜΟΝΟΣΑΝΔΡΟΣΕΝΑΥΛΗΙ
ΜΥΡΙΑΙΕΣΤΗΚΑΣΙΝΑΜΕΛΓΟΜΕΝΑΙΓΑΛΑΛΕΥΚΟΝ
ΑΖΗΧΕΣΜΕΜΑΚΥΙΑΙΑΚΟΥΟΥΣΑΙΟΠΑΑΡΝΩΝ
ΩΣΤΡΩΩΝΑΛΑΛΗΤΟΣΑΝΑΣΤΡΑΤΟΝΕΥΡΥΝΟΡΩΡΕΙ
ΟΥΓΑΡΠΑΝΤΩΝΗΕΝΟΜΟΣΘΡΟΟΣΟΥΔΙΑΓΗΡΥΣ
ΑΛΛΑΓΛΩΣΣΑΜΕΜΙΚΤΟΠΟΛΥΚΛΗΤΟΙΔΕΣΑΝΑΝΔΡΕΣ
ΟΡΣΕΔΕΤΟΥΣΜΕΝΑΡΗΣΤΟΥΣΔΕΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΔΕΙΜΟΣΤΗΔΕΦΟΒΟΣΚΑΙΕΡΙΣΑΜΟΤΟΝΜΕΜΑΥΙΑ
ΑΡΕΟΣΑΝΔΡΟΦΟΝΟΙΟΚΑΣΙΓΝΗΤΗΕΤΑΡΗΤΕ
ΗΤΟΛΙΓΗΜΕΝΠΡΩΤΑΚΟΡΥΣΣΕΤΑΙΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑ
ΟΥΡΑΝΩΙΕΣΤΗΡΙΞΕΚΑΡΗΚΑΙΕΠΙΧΘΟΝΙΒΑΙΝΕΙ
ΗΣΦΙΝΚΑΙΤΟΤΕΝΕΙΚΟΣΟΜΟΙΙΟΝΕΜΒΑΛΕΜΕΣΣΩΙ
ΕΡΧΟΜΕΝΗΚΑΘΟΜΙΛΟΝΟΦΕΛΛΟΥΣΑΣΤΟΝΟΝΑΝΔΡΩΝ

446

ΟΙΔΟΤΕΔΗΡΕΣΧΩΡΟΝΕΝΑΞΥΝΙΟΝΤΕΣΙΚΟΝΤΟ
ΣΥΝΡΕΒΑΛΟΝΡΙΝΟΥΣΣΥΝΔΕΓΧΕΑΚΑΙΜΕΝΕΑΝΔΡΩΝ
ΧΑΛΚΕΟΘΩΡΗΚΩΝΑΤΑΡΑΣΠΙΔΕΣΟΜΦΑΛΟΕΣΣΑΙ
ΕΠΛΗΝΤΑΛΛΗΛΗΙΣΙΠΟΛΥΣΔΟΡΥΜΑΓΔΟΣΟΡΩΡΕΙ
ΕΝΘΑΔΑΜΟΙΜΩΓΗΤΕΚΑΙΕΥΧΩΛΗΠΕΛΕΝΑΝΔΡΩΝ
ΟΛΛΥΝΤΩΝΤΕΚΑΙΟΛΛΥΜΕΝΩΝΡΕΕΔΑΙΜΑΤΙΓΑΙΑ
ΩΣΔΟΤΕΧΕΙΜΑΡΡΟΙΠΟΤΑΜΟΙΚΑΤΟΡΕΣΦΙΡΕΟΝΤΕΣ
ΕΣΜΙΣΓΑΓΚΕΙΑΝΣΥΜΒΑΛΛΕΤΟΝΟΒΡΙΜΟΝΥΔΩΡ
ΚΡΟΥΝΩΝΕΚΜΕΓΑΛΩΝΚΟΙΛΗΣΕΝΤΟΣΘΕΧΑΡΑΔΡΗΣ
ΤΩΝΔΕΤΕΤΗΛΟΣΕΔΟΥΠΟΝΕΝΟΥΡΕΣΙΝΕΚΛΥΕΠΟΙΜΗΝ
ΩΣΤΩΝΜΙΣΓΟΜΕΝΩΝΓΕΝΕΤΟΙΑΧΗΤΕΠΟΝΟΣΤΕ
ΠΡΩΤΟΣΔΑΝΤΙΛΟΧΟΣΤΡΩΩΝΕΛΕΝΑΝΔΡΑΚΟΡΥΣΤΗΝ
ΕΣΘΛΟΝΕΝΙΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΘΑΛΥΣΙΑΔΗΝΕΧΕΠΩΛΟΝ
ΤΟΝΡΕΒΑΛΕΠΡΩΤΟΣΚΟΡΥΘΟΣΦΑΛΟΝΙΠΠΟΔΑΣΕΙΗΣ
ΕΝΔΕΜΕΤΩΠΩΙΠΗΞΕΠΕΡΗΣΕΔΑΡΟΣΤΕΟΝΕΙΣΩ
ΑΙΧΜΗΧΑΛΚΕΙΗΤΟΝΔΕΣΚΟΤΟΣΟΣΣΕΚΑΛΥΨΕΝ
ΗΡΙΠΕΔΩΣΟΤΕΠΥΡΓΟΣΕΝΙΚΡΑΤΕΡΗΙΥΣΜΙΝΗΙ
ΤΟΝΔΕΠΕΣΟΝΤΑΠΟΔΩΝΕΛΑΒΕΚΡΕΙΩΝΕΛΕΦΗΝΩΡ
ΧΑΛΚΩΔΟΝΤΙΑΔΗΣΜΕΓΑΘΥΜΩΝΑΡΧΟΣΑΒΑΝΤΩΝ
ΕΛΚΕΔΥΠΕΚΒΕΛΕΩΝΛΕΛΙΗΜΕΝΟΣΟΦΡΑΤΑΧΙΣΤΑ
ΤΕΥΧΕΑΣΥΛΗΣΕΙΕΜΙΝΥΝΘΑΔΕΟΙΓΕΝΕΘΟΡΜΗ
ΝΕΚΡΟΝΓΑΡΕΡΥΟΝΤΑΙΔΩΝΜΕΓΑΘΥΜΟΣΑΓΗΝΩΡ
ΠΛΕΥΡΑΤΑΟΙΚΥΨΑΝΤΙΠΑΡΑΣΠΙΔΟΣΕΞΕΦΑΑΝΘΗ
ΟΥΤΗΣΕΞΥΣΤΩΙΧΑΛΚΗΡΕΙΛΥΣΕΔΕΓΥΙΑ
ΩΣΤΟΝΜΕΝΛΙΠΕΘΥΜΟΣΕΠΑΥΤΩΙΔΕΡΓΟΝΕΤΥΧΘΗ
ΑΡΓΑΛΕΟΝΤΡΩΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΟΙΔΕΛΥΚΟΙΩΣ
ΑΛΛΗΛΟΙΣΕΠΟΡΟΥΣΑΝΑΝΗΡΔΑΝΔΡΕΔΝΟΠΑΛΙΖΕΝ
ΕΝΘΕΒΑΛΑΝΘΕΜΙΩΝΟΣΥΙΟΝΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΗΙΘΕΟΝΘΑΛΕΡΟΝΣΙΜΟΕΙΣΙΟΝΟΝΠΟΤΕΜΗΤΗΡ
ΙΔΗΘΕΝΚΑΤΙΟΥΣΑΠΑΡΟΧΘΗΙΣΙΝΣΙΜΟΕΝΤΟΣ
ΓΕΙΝΑΤΕΠΕΙΡΑΤΟΚΕΥΣΙΝΑΜΕΣΠΕΤΟΜΗΛΑΙΔΕΣΘΑΙ
ΤΟΥΝΕΚΑΜΙΝΚΑΛΕΟΝΣΙΜΟΕΙΣΙΟΝΟΥΔΕΤΟΚΕΥΣΙ
ΘΡΕΠΤΡΑΦΙΛΟΙΣΑΠΕΔΩΚΕΜΙΝΥΝΘΑΔΙΟΣΔΕΟΙΑΙΩΝ
ΕΠΛΕΘΥΠΑΙΑΝΤΟΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΔΟΥΡΙΔΑΜΕΝΤΙ
ΠΡΩΤΟΝΓΑΡΜΙΝΙΟΝΤΑΒΑΛΕΣΤΗΘΟΣΠΑΡΑΜΑΖΟΝ
ΔΕΞΙΟΝΑΝΤΙΚΡΥΔΕΔΙΩΜΟΥΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΗΛΘΕΝΟΔΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΧΑΜΑΙΠΕΣΕΝΑΙΓΕΙΡΟΣΩΣ
ΗΡΑΤΕΝΕΙΑΜΕΝΗΙΕΛΕΟΣΜΕΓΑΛΟΙΟΠΕΦΥΚΕΙ
ΛΕΙΗΑΤΑΡΤΕΟΙΟΖΟΙΕΠΑΚΡΟΤΑΤΗΙΠΕΦΥΑΣΙ
ΤΗΝΜΕΝΘΑΡΜΑΤΟΠΗΓΟΣΑΝΗΡΑΙΘΩΝΙΣΙΔΗΡΩΙ
ΕΞΕΤΑΜΟΦΡΑΙΤΥΝΚΑΜΨΗΙΠΕΡΙΚΑΛΛΕΙΔΙΦΡΩΙ
ΗΜΕΝΤΑΖΟΜΕΝΗΚΕΙΤΑΙΠΟΤΑΜΟΙΟΠΑΡΟΧΘΑΣ

488

ΤΟΙΟΝΑΡΑΝΘΕΜΙΔΗΝΣΙΜΟΕΙΣΙΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕΝ
ΑΙΑΣΔΙΟΓΕΝΗΣΤΟΥΔΑΝΤΙΦΟΣΑΙΟΛΟΘΩΡΗΞ
ΠΡΙΑΜΙΔΗΣΚΑΘΟΜΙΛΟΝΑΚΟΝΤΙΣΕΝΟΞΕΙΔΟΥΡΙ
ΤΟΥΜΕΝΑΜΑΡΘΟΔΕΛΕΥΚΟΝΟΔΥΣΣΕΟΣΕΣΘΛΟΝΕΤΑΙΡΟΝ
ΒΕΒΛΗΚΕΙΒΟΥΒΩΝΑΝΕΚΥΝΕΤΕΡΩΣΕΡΥΟΝΤΑ
ΗΡΙΠΕΔΑΜΦΑΥΤΩΙΝΕΚΡΟΣΔΕΟΙΕΚΠΕΣΕΧΕΙΡΟΣ
ΤΟΥΔΟΔΥΣΕΥΣΜΑΛΑΘΥΜΟΝΑΠΟΚΤΑΜΕΝΟΙΟΧΟΛΩΘΗ
ΒΗΔΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΚΕΚΟΡΥΘΜΕΝΟΣΑΙΘΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΣΤΗΔΕΜΑΛΕΓΓΥΣΙΩΝΚΑΙΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΑΜΦΙΕΠΑΠΤΗΝΑΣΥΠΟΔΕΤΡΩΕΣΚΕΚΑΔΟΝΤΟ
ΑΝΔΡΟΣΑΚΟΝΤΙΣΣΑΝΤΟΣΟΔΟΥΧΑΛΙΟΝΒΕΛΟΣΗΚΕΝ
ΑΛΛΥΙΟΝΠΡΙΑΜΟΙΟΝΟΘΟΝΒΑΛΕΔΗΜΟΚΟΩΝΤΑ
ΟΣΟΙΑΒΥΔΟΘΕΝΗΛΘΕΠΑΡΙΠΠΩΝΩΚΕΙΑΩΝ
ΤΟΝΡΟΔΥΣΕΥΣΕΤΑΡΟΙΟΧΟΛΩΣΑΜΕΝΟΣΒΑΛΕΔΟΥΡΙ
ΚΟΡΣΗΝΗΔΕΤΕΡΟΙΟΔΙΑΚΡΟΤΑΦΟΙΟΠΕΡΗΣΕΝ
ΑΙΧΜΗΧΑΛΚΕΙΗΤΟΝΔΕΣΚΟΤΟΣΟΣΣΕΚΑΛΥΨΕ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΑΡΑΒΗΣΕΔΕΤΕΥΧΕΕΠΑΥΤΩΙ
ΧΩΡΗΣΑΝΔΥΠΟΤΕΠΡΟΜΑΧΟΙΚΑΙΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΡΓΕΙΟΙΔΕΜΕΓΑΙΑΧΟΝΕΡΥΣΑΝΤΟΔΕΝΕΚΡΟΥΣ
ΙΘΥΣΑΝΔΕΠΟΛΥΠΡΟΤΕΡΩΝΕΜΕΣΗΣΕΔΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΕΡΓΑΜΟΥΕΚΚΑΤΙΔΩΝΤΡΩΕΣΣΙΔΕΚΕΚΛΕΤΑΥΣΑΣ
ΟΡΝΥΣΘΙΠΠΟΔΑΜΟΙΤΡΩΕΣΜΗΔΕΙΚΕΤΕΧΑΡΜΗΣ
ΑΡΓΕΙΟΙΣΕΠΕΙΟΥΣΦΙΛΙΘΟΣΧΡΩΣΟΥΔΕΣΙΔΗΡΟΣ
ΧΑΛΚΟΝΑΝΑΣΧΕΣΘΑΙΤΑΜΕΣΙΧΡΟΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΣΙΝ
ΟΥΜΑΝΟΥΔΑΧΙΛΕΥΣΘΕΤΙΔΟΣΠΑΙΣΗΥΚΟΜΟΙΟ
ΜΑΡΝΑΤΑΙΑΛΛΕΠΙΝΗΥΣΙΧΟΛΟΝΘΥΜΑΛΓΕΑΠΕΣΣΕΙ
ΩΣΦΑΤΑΠΟΠΤΟΛΙΟΣΔΕΙΝΟΣΘΕΟΣΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΥΣ
ΩΡΣΕΔΙΟΣΘΥΓΑΤΗΡΚΥΔΙΣΤΗΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΑ
ΕΡΧΟΜΕΝΗΚΑΘΟΜΙΛΟΝΟΘΙΜΕΘΙΕΝΤΑΣΙΔΟΙΤΟ

517

ΕΝΘΑΜΑΡΥΓΚΕΙΔΗΝΔΙΩΡΕΑΜΟΙΡΑΠΕΔΗΣΕ
ΧΕΡΜΑΔΙΩΙΓΑΡΒΛΗΤΟΠΑΡΑΣΦΥΡΟΝΟΚΡΙΟΕΝΤΙ
ΚΝΗΜΗΝΔΕΞΙΤΕΡΗΝΒΑΛΕΔΕΘΡΗΙΚΩΝΑΓΟΣΑΝΔΡΩΝ
ΠΕΙΡΩΣΙΜΒΡΑΣΙΔΗΣΟΣΑΡΑΙΝΟΘΕΝΕΙΛΗΛΟΥΘΕΙ
ΑΜΦΟΤΕΡΩΔΕΤΕΝΟΝΤΕΚΑΙΟΣΤΕΑΛΑΑΣΑΝΑΙΔΗΣ
ΑΧΡΙΣΑΠΗΛΟΙΗΣΕΝΟΔΥΠΤΙΟΣΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙ
ΚΑΠΠΕΣΕΝΑΜΦΩΧΕΙΡΕΦΙΛΟΙΣΕΤΑΡΟΙΣΙΠΕΤΑΣΣΑΣ
ΘΥΜΟΝΑΠΟΠΝΕΙΩΝΟΔΕΠΕΔΡΑΜΕΝΟΣΡΕΒΑΛΕΝΠΕΡ
ΠΕΙΡΟΟΣΟΥΤΑΔΕΔΟΥΡΙΠΑΡΟΜΦΑΛΟΝΕΚΔΑΡΑΠΑΣΑΙ
ΧΥΝΤΟΧΑΜΑΙΧΟΛΑΔΕΣΤΟΝΔΕΣΚΟΤΟΣΟΣΣΕΚΑΛΥΨΕ
ΤΟΝΔΕΘΟΑΣΑΙΤΩΛΟΣΑΠΕΣΣΥΜΕΝΟΝΒΑΛΕΔΟΥΡΙ
ΣΤΕΡΝΟΝΥΠΕΡΜΑΖΟΙΟΠΑΓΗΔΕΝΠΝΕΥΜΟΝΙΧΑΛΚΟΣ
ΑΓΧΙΜΟΛΟΝΔΕΟΙΗΛΘΕΘΟΑΣΕΚΔΟΒΡΙΜΟΝΕΓΧΟΣ
ΕΣΠΑΣΑΤΟΣΤΕΡΝΟΙΟΕΡΥΣΣΑΤΟΔΕΞΙΦΟΣΟΞΥ
ΤΩΙΟΓΕΓΑΣΤΕΡΑΤΥΨΕΜΕΣΗΝΕΚΔΑΙΝΥΤΟΘΥΜΟΝ
ΤΕΥΧΕΑΔΟΥΚΑΠΕΔΥΣΕΠΕΡΙΣΤΗΣΑΝΓΑΡΕΤΑΙΡΟΙ
ΘΡΗΙΚΕΣΑΚΡΟΚΟΜΟΙΔΟΛΙΧΕΓΧΕΑΧΕΡΣΙΝΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΙΕΜΕΓΑΝΠΕΡΕΟΝΤΑΚΑΙΙΦΘΙΜΟΝΚΑΙΑΓΑΥΟΝ
ΩΣΑΝΑΠΟΣΦΕΙΩΝΟΔΕΧΑΣΣΑΜΕΝΟΣΠΕΛΕΜΙΧΘΗ
ΩΣΤΩΓΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙΣΙΤΕΤΑΣΘΗΝ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΘΡΗΙΚΩΝΟΔΕΠΕΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΗΓΕΜΟΝΕΣΠΟΛΛΟΙΔΕΠΕΡΙΚΤΕΙΝΟΝΤΟΚΑΙΑΛΛΟΙ
ΕΝΘΑΚΕΝΟΥΚΕΤΙΕΡΓΟΝΑΝΗΡΟΝΟΣΑΙΤΟΜΕΤΕΛΘΩΝ
ΟΣΤΙΣΕΤΑΒΛΗΤΟΣΚΑΙΑΝΟΥΤΑΤΟΣΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΔΙΝΕΥΟΙΚΑΤΑΜΕΣΣΟΝΑΓΟΙΔΕΕΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΧΕΙΡΟΣΕΛΟΥΣΑΥΤΑΡΒΕΛΕΩΝΑΠΕΡΥΚΟΙΕΡΩΗΝ
ΠΟΛΛΟΙΓΑΡΤΡΩΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΗΜΑΤΙΚΕΙΝΩΙ
ΠΡΗΝΕΕΣΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙΣΙΤΕΤΑΝΤΟ

Book 5

1

ΕΝΘΑΥΤΥΔΕΙΔΗΙΔΙΟΜΗΔΕΙΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΔΩΚΕΜΕΝΟΣΚΑΙΘΑΡΣΟΣΙΝΕΚΔΗΛΟΣΜΕΤΑΠΑΣΙΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΣΙΓΕΝΟΙΤΟΙΔΕΚΛΕΟΣΕΣΘΛΟΝΑΡΟΙΤΟ
ΔΑΙΕΟΙΕΚΚΟΡΥΘΟΣΤΕΚΑΙΑΣΠΙΔΟΣΑΚΑΜΑΤΟΝΠΥΡ
ΑΣΤΕΡΟΠΩΡΙΝΩΙΕΝΑΛΙΓΚΙΟΝΟΣΤΕΜΑΛΙΣΤΑ
ΛΑΜΠΡΟΝΠΑΜΦΑΙΝΗΙΣΙΛΕΛΟΥΜΕΝΟΣΩΚΕΑΝΟΙΟ
ΤΟΙΟΝΟΙΠΥΡΔΑΙΕΝΑΠΟΚΡΑΤΟΣΤΕΚΑΙΩΜΩΝ
ΩΡΣΕΔΕΜΙΝΚΑΤΑΜΕΣΣΟΝΟΘΙΠΛΕΙΣΤΟΙΚΛΟΝΕΟΝΤΟ
ΗΝΔΕΤΙΣΕΝΤΡΩΕΣΣΙΔΑΡΗΣΑΦΝΕΙΟΣΑΜΥΜΩΝ
ΙΡΕΥΣΗΦΑΙΣΤΟΙΟΔΥΩΔΕΟΙΥΙΕΕΣΗΣΤΗΝ
ΦΗΓΕΥΣΙΔΑΙΟΣΤΕΜΑΧΗΣΕΥΕΙΔΟΤΕΠΑΣΗΣ
ΤΩΟΙΑΠΟΚΡΙΝΘΕΝΤΕΕΝΑΝΤΙΩΟΡΜΗΘΗΤΗΝ
ΤΩΜΕΝΑΦΙΠΠΟΙΙΝΟΔΑΠΟΧΘΟΝΟΣΟΡΝΥΤΟΠΕΖΟΣ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΣΧΕΔΟΝΗΣΑΝΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΙΟΝΤΕΣ
ΦΗΓΕΥΣΡΑΠΡΟΤΕΡΟΣΠΡΟΙΕΙΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΤΥΔΕΙΔΕΩΔΥΠΕΡΩΜΟΝΑΡΙΣΤΕΡΟΝΗΛΥΘΑΚΩΚΗ
ΕΓΧΕΟΣΟΥΔΕΒΑΛΑΥΤΟΝΟΔΥΣΤΕΡΟΣΟΡΝΥΤΟΧΑΛΚΩΙ
ΤΥΔΕΙΔΗΣΤΟΥΔΟΥΧΑΛΙΟΝΒΕΛΟΣΕΚΦΥΓΕΧΕΙΡΟΣ
ΑΛΛΕΒΑΛΕΣΤΗΘΟΣΜΕΤΑΜΑΖΙΟΝΩΣΕΔΑΦΙΠΠΩΝ
ΙΔΑΙΟΣΔΑΠΟΡΟΥΣΕΛΙΠΩΝΠΕΡΙΚΑΛΛΕΑΔΙΦΡΟΝ
ΟΥΔΕΤΛΗΠΕΡΙΒΗΝΑΙΑΔΕΛΦΕΙΟΥΚΤΑΜΕΝΟΙΟ
ΟΥΔΕΓΑΡΟΥΔΕΚΕΝΑΥΤΟΣΥΠΕΚΦΥΓΕΚΗΡΑΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΑΛΛΗΦΑΙΣΤΟΣΕΡΥΤΟΣΑΩΣΕΔΕΝΥΚΤΙΚΑΛΥΨΑΣ
ΩΣΔΗΟΙΜΗΠΑΓΧΥΓΕΡΩΝΑΚΑΧΗΜΕΝΟΣΕΙΗ
ΙΠΠΟΥΣΔΕΞΕΛΑΣΑΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΤΥΔΕΟΣΥΙΟΣ
ΔΩΚΕΝΕΤΑΙΡΟΙΣΙΝΚΑΤΑΓΕΙΝΚΟΙΛΑΣΕΠΙΝΗΑΣ
ΤΡΩΕΣΔΕΜΕΓΑΘΥΜΟΙΕΠΕΙΙΔΟΝΥΙΕΔΑΡΗΤΟΣ
ΤΟΝΜΕΝΑΛΕΥΑΜΕΝΟΝΤΟΝΔΕΚΤΑΜΕΝΟΝΠΑΡΟΧΕΣΦΙ
ΠΑΣΙΝΟΡΙΝΘΗΘΥΜΟΣΑΤΑΡΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΧΕΙΡΟΣΕΛΟΥΣΕΠΕΕΣΣΙΠΡΟΣΗΥΔΑΘΟΥΡΟΝΑΡΗΑ
ΑΡΕΣΑΡΕΣΒΡΟΤΟΛΟΙΓΕΜΙΑΙΦΟΝΕΤΕΙΧΕΣΙΠΛΗΤΑ
ΟΥΚΑΝΔΗΤΡΩΑΣΜΕΝΕΑΣΑΙΜΕΝΚΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΜΑΡΝΑΣΘΟΠΠΟΤΕΡΟΙΣΙΠΑΤΗΡΖΕΥΣΚΥΔΟΣΟΡΕΞΗΙ
ΝΩΙΔΕΧΑΖΩΜΕΣΘΑΔΙΟΣΔΑΛΕΩΜΕΘΑΜΗΝΙΝ
ΩΣΕΙΠΟΥΣΑΜΑΧΗΣΕΞΗΓΑΓΕΘΟΥΡΟΝΑΡΗΑ
ΤΟΝΜΕΝΕΠΕΙΤΑΚΑΘΕΙΣΕΝΕΠΗΙΟΕΝΤΙΣΚΑΜΑΝΔΡΩΙ
ΤΡΩΑΣΔΕΚΛΙΝΑΝΔΑΝΑΟΙΕΛΕΔΑΝΔΡΑΕΚΑΣΤΟΣ
ΗΓΕΜΟΝΩΝΠΡΩΤΟΣΔΕΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΡΧΟΝΑΛΙΖΩΝΩΝΟΔΙΟΝΜΕΓΑΝΕΚΒΑΛΕΔΙΦΡΟΥ
ΠΡΩΤΩΙΓΑΡΣΤΡΕΦΘΕΝΤΙΜΕΤΑΦΡΕΝΩΙΕΝΔΟΡΥΠΗΞΕΝ
ΩΜΩΝΜΕΣΣΗΓΥΣΔΙΑΔΕΣΤΗΘΕΣΦΙΝΕΛΑΣΣΕ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΑΡΑΒΗΣΕΔΕΤΕΥΧΕΕΠΑΥΤΩΙ

43

ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΑΡΑΦΑΙΣΤΟΝΕΝΗΡΑΤΟΜΗΙΟΝΟΣΥΙΟΝ
ΒΩΡΟΥΟΣΕΚΤΑΡΝΗΣΕΡΙΒΩΛΑΚΟΣΕΙΛΗΛΟΥΘΕΙ
ΤΟΝΜΕΝΑΡΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΕΓΧΕΙΜΑΚΡΩΙ
ΝΥΞΙΠΠΩΝΕΠΙΒΗΣΟΜΕΝΟΝΚΑΤΑΔΕΞΙΟΝΩΜΟΝ
ΗΡΙΠΕΔΕΞΟΧΕΩΝΣΤΥΓΕΡΟΣΔΑΡΑΜΙΝΣΚΟΤΟΣΕΙΛΕ
ΤΟΝΜΕΝΑΡΙΔΟΜΕΝΗΟΣΕΣΥΛΕΥΟΝΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ
ΥΙΟΝΔΕΣΤΡΟΦΙΟΙΟΣΚΑΜΑΝΔΡΙΟΝΑΙΜΟΝΑΘΗΡΗΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΜΕΝΕΛΑΟΣΕΛΕΓΧΕΙΟΞΥΟΕΝΤΙ
ΕΣΘΛΟΝΘΗΡΗΤΗΡΑΔΙΔΑΞΕΓΑΡΑΡΤΕΜΙΣΑΥΤΗ
ΒΑΛΛΕΙΝΑΓΡΙΑΠΑΝΤΑΤΑΤΕΤΡΕΦΕΙΟΥΡΕΣΙΝΥΛΗ
ΑΛΛΟΥΟΙΤΟΤΕΓΕΧΡΑΙΣΜΑΡΤΕΜΙΣΙΟΧΕΑΙΡΑ
ΟΥΔΕΕΚΗΒΟΛΙΑΙΗΙΣΙΝΤΟΠΡΙΝΓΕΚΕΚΑΣΤΟ
ΑΛΛΑΜΙΝΑΤΡΕΙΔΗΣΔΟΥΡΙΚΛΕΙΤΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΡΟΣΘΕΝΕΘΕΝΦΕΥΓΟΝΤΑΜΕΤΑΦΡΕΝΟΝΟΥΤΑΣΕΔΟΥΡΙ
ΩΜΩΝΜΕΣΣΗΓΥΣΔΙΑΔΕΣΤΗΘΕΣΦΙΝΕΛΑΣΣΕΝ
ΗΡΙΠΕΔΕΠΡΗΝΗΣΑΡΑΒΗΣΕΔΕΤΕΥΧΕΕΠΑΥΤΩΙ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΔΕΦΕΡΕΚΛΟΝΕΝΗΡΑΤΟΤΕΚΤΟΝΟΣΥΙΟΝ
ΑΡΜΟΝΙΔΕΩΟΣΧΕΡΣΙΝΕΠΙΣΤΑΤΟΔΑΙΔΑΛΑΠΑΝΤΑ
ΤΕΥΧΕΙΝΕΞΟΧΑΓΑΡΜΙΝΕΦΙΛΑΤΟΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΟΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΩΙΤΕΚΤΗΝΑΤΟΝΗΑΣΕΙΣΑΣ
ΑΡΧΕΚΑΚΟΥΣΑΙΠΑΣΙΚΑΚΟΝΤΡΩΕΣΣΙΓΕΝΟΝΤΟ
ΟΙΤΑΥΤΩΙΕΠΕΙΟΥΤΙΘΕΩΝΕΚΘΕΣΦΑΤΑΗΙΔΗ
ΤΟΝΜΕΝΜΗΡΙΟΝΗΣΟΤΕΔΗΚΑΤΕΜΑΡΠΤΕΔΙΩΚΩΝ
ΒΕΒΛΗΚΕΙΓΛΟΥΤΟΝΚΑΤΑΔΕΞΙΟΝΗΔΕΔΙΑΠΡΟ
ΑΝΤΙΚΡΥΚΑΤΑΚΥΣΤΙΝΥΠΟΣΤΕΟΝΗΛΥΘΑΚΩΚΗ
ΓΝΥΞΔΕΡΙΠΟΙΜΩΞΑΣΘΑΝΑΤΟΣΔΕΜΙΝΑΜΦΕΚΑΛΥΨΕ
ΠΗΔΑΙΟΝΔΑΡΕΠΕΦΝΕΜΕΓΗΣΑΝΤΗΝΟΡΟΣΥΙΟΝ
ΟΣΡΑΝΟΘΟΣΜΕΝΕΗΝΠΥΚΑΔΕΤΡΕΦΕΔΙΑΘΕΑΝΩ
ΙΣΑΦΙΛΟΙΣΙΤΕΚΕΣΣΙΧΑΡΙΖΟΜΕΝΗΠΟΣΕΙΩΙ
ΤΟΝΜΕΝΦΥΛΕΙΔΗΣΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΕΓΓΥΘΕΝΕΛΘΩΝ
ΒΕΒΛΗΚΕΙΚΕΦΑΛΗΣΚΑΤΑΙΝΙΟΝΟΞΕΙΔΟΥΡΙ
ΑΝΤΙΚΡΥΔΑΝΟΔΟΝΤΑΣΥΠΟΓΛΩΣΣΑΝΤΑΜΕΧΑΛΚΟΣ
ΗΡΙΠΕΔΕΝΚΟΝΙΗΙΨΥΧΡΟΝΔΕΛΕΧΑΛΚΟΝΟΔΟΥΣΙΝ
ΕΥΡΥΠΥΛΟΣΔΕΥΑΙΜΟΝΙΔΗΣΥΨΗΝΟΡΑΔΙΟΝ
ΥΙΟΝΥΠΕΡΘΥΜΟΥΔΟΛΟΠΙΟΝΟΣΟΣΡΑΣΚΑΜΑΝΔΡΟΥ
ΑΡΗΤΗΡΕΤΕΤΥΚΤΟΘΕΟΣΔΩΣΤΙΕΤΟΔΗΜΩΙ
ΤΟΝΜΕΝΑΡΕΥΡΥΠΥΛΟΣΕΥΑΙΜΟΝΟΣΑΓΛΑΟΣΥΙΟΣ
ΠΡΟΣΘΕΝΕΘΕΝΦΕΥΓΟΝΤΑΜΕΤΑΔΡΟΜΑΔΗΝΕΛΑΣΩΜΟΝ
ΦΑΣΓΑΝΩΙΑΙΞΑΣΑΠΟΔΕΞΕΣΕΧΕΙΡΑΒΑΡΕΙΑΝ
ΑΙΜΑΤΟΕΣΣΑΔΕΧΕΙΡΠΕΔΙΩΙΠΕΣΕΤΟΝΔΕΚΑΤΟΣΣΕ
ΕΛΛΑΒΕΠΟΡΦΥΡΕΟΣΘΑΝΑΤΟΣΚΑΙΜΟΙΡΑΚΡΑΤΑΙΗ

84

ΩΣΟΙΜΕΝΠΟΝΕΟΝΤΟΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΗΝΥΣΜΙΝΗΝ
ΤΥΔΕΙΔΗΝΔΟΥΚΑΝΓΝΟΙΗΣΠΟΤΕΡΟΙΣΙΜΕΤΕΙΗ
ΗΕΜΕΤΑΤΡΩΕΣΣΙΝΟΜΙΛΕΟΙΗΜΕΤΑΧΑΙΟΙΣ
ΘΥΝΕΓΑΡΑΜΠΕΔΙΟΝΠΟΤΑΜΩΙΠΛΗΘΟΝΤΙΕΟΙΚΩΣ
ΧΕΙΜΑΡΡΩΙΟΣΤΩΚΑΡΕΩΝΕΚΕΔΑΣΣΕΓΕΦΥΡΑΣ
ΤΟΝΔΟΥΤΑΡΤΕΓΕΦΥΡΑΙΕΕΡΓΜΕΝΑΙΙΣΧΑΝΟΩΣΙΝ
ΟΥΤΑΡΑΕΡΚΕΑΙΣΧΕΙΑΛΩΑΩΝΕΡΙΘΗΛΕΩΝ
ΕΛΘΟΝΤΕΞΑΠΙΝΗΣΟΤΕΠΙΒΡΙΣΗΙΔΙΟΣΟΜΒΡΟΣ
ΠΟΛΛΑΔΥΠΑΥΤΟΥΕΡΓΑΚΑΤΗΡΙΠΕΚΑΛΑΙΖΗΩΝ
ΩΣΥΠΟΤΥΔΕΙΔΗΙΠΥΚΙΝΑΙΚΛΟΝΕΟΝΤΟΦΑΛΑΓΓΕΣ
ΤΡΩΩΝΟΥΔΑΡΑΜΙΝΜΙΜΝΟΝΠΟΛΕΕΣΠΕΡΕΟΝΤΕΣ
ΤΟΝΔΩΣΟΥΝΕΝΟΗΣΕΛΥΚΑΟΝΟΣΑΓΛΑΟΣΥΙΟΣ
ΘΥΝΟΝΤΑΜΠΕΔΙΟΝΠΡΟΕΘΕΝΚΛΟΝΕΟΝΤΑΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΑΙΨΕΠΙΤΥΔΕΙΔΗΙΕΤΙΤΑΙΝΕΤΟΚΑΜΠΥΛΑΤΟΞΑ
ΚΑΙΒΑΛΕΠΑΙΣΣΟΝΤΑΤΥΧΩΝΚΑΤΑΔΕΞΙΟΝΩΜΟΝ
ΘΩΡΗΚΟΣΓΥΑΛΟΝΔΙΑΔΕΠΤΑΤΟΠΙΚΡΟΣΟΙΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΡΥΔΕΔΙΕΣΧΕΠΑΛΑΣΣΕΤΟΔΑΙΜΑΤΙΘΩΡΗΞ
ΤΩΙΔΕΠΙΜΑΚΡΟΝΑΥΣΕΛΥΚΑΟΝΟΣΑΓΛΑΟΣΥΙΟΣ
ΟΡΝΥΣΘΕΤΡΩΕΣΜΕΓΑΘΥΜΟΙΚΕΝΤΟΡΕΣΙΠΠΩΝ
ΒΕΒΛΗΤΑΙΓΑΡΑΡΙΣΤΟΣΑΧΑΙΩΝΟΥΔΕΕΦΗΜΙ
ΔΗΘΑΝΣΧΗΣΕΣΘΑΙΚΡΑΤΕΡΟΝΒΕΛΟΣΕΙΕΤΕΟΝΜΕ
ΩΡΣΕΝΑΝΑΞΔΙΟΣΥΙΟΣΑΠΟΡΝΥΜΕΝΟΝΛΥΚΙΗΘΕΝ
ΩΣΕΦΑΤΕΥΧΟΜΕΝΟΣΤΟΝΔΟΥΒΕΛΟΣΩΚΥΔΑΜΑΣΣΕΝ
ΑΛΛΑΝΑΧΩΡΗΣΑΣΠΡΟΣΘΙΠΠΟΙΙΝΚΑΙΟΧΕΣΦΙΝ
ΕΣΤΗΚΑΙΣΘΕΝΕΛΟΝΠΡΟΣΕΦΗΚΑΠΑΝΗΙΟΝΥΙΟΝ
ΟΡΣΟΠΕΠΟΝΚΑΠΑΝΗΙΑΔΗΚΑΤΑΒΗΣΕΟΔΙΦΡΟΥ
ΟΦΡΑΜΟΙΕΞΩΜΟΙΟΕΡΥΣΣΗΙΣΠΙΚΡΟΝΟΙΣΤΟΝ
ΩΣΑΡΕΦΗΣΘΕΝΕΛΟΣΔΕΚΑΘΙΠΠΩΝΑΛΤΟΧΑΜΑΖΕ
ΠΑΡΔΕΣΤΑΣΒΕΛΟΣΩΚΥΔΙΑΜΠΕΡΕΣΕΞΕΡΥΣΩΜΟΥ
ΑΙΜΑΔΑΝΗΚΟΝΤΙΖΕΔΙΑΣΤΡΕΠΤΟΙΟΧΙΤΩΝΟΣ
ΔΗΤΟΤΕΠΕΙΤΗΡΑΤΟΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΚΛΥΘΙΜΕΥΑΙΓΙΟΧΟΙΟΔΙΟΣΤΕΚΟΣΑΤΡΥΤΩΝΗ
ΕΙΠΟΤΕΜΟΙΚΑΙΠΑΤΡΙΦΙΛΑΦΡΟΝΕΟΥΣΑΠΑΡΕΣΤΗΣ
ΔΗΙΩΙΕΝΠΟΛΕΜΩΙΝΥΝΑΥΤΕΜΕΦΙΛΑΙΑΘΗΝΗ
ΔΟΣΔΕΤΕΜΑΝΔΡΑΕΛΕΙΝΚΑΙΕΣΟΡΜΗΝΕΓΧΕΟΣΕΛΘΕΙΝ
ΟΣΜΕΒΑΛΕΦΘΑΜΕΝΟΣΚΑΙΕΠΕΥΧΕΤΑΙΟΥΔΕΜΕΦΗΣΙ
ΔΗΡΟΝΕΤΟΨΕΣΘΑΙΛΑΜΠΡΟΝΦΑΟΣΗΕΛΙΟΙΟ

121

ΩΣΕΦΑΤΕΥΧΟΜΕΝΟΣΤΟΥΔΕΚΛΥΕΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΓΥΙΑΔΕΘΗΚΕΝΕΛΑΦΡΑΠΟΔΑΣΚΑΙΧΕΙΡΑΣΥΠΕΡΘΕΝ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΗΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΘΑΡΣΩΝΝΥΝΔΙΟΜΗΔΕΣΕΠΙΤΡΩΕΣΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΕΝΓΑΡΤΟΙΣΤΗΘΕΣΣΙΜΕΝΟΣΠΑΤΡΩΙΟΝΗΚΑ
ΑΤΡΟΜΟΝΟΙΟΝΕΧΕΣΚΕΣΑΚΕΣΠΑΛΟΣΙΠΠΟΤΑΤΥΔΕΥΣ
ΑΧΛΥΝΔΑΥΤΟΙΑΠΟΦΘΑΛΜΩΝΕΛΟΝΗΠΡΙΝΕΠΗΕΝ
ΟΦΡΕΥΓΙΓΝΩΣΚΗΙΣΗΜΕΝΘΕΟΝΗΔΕΚΑΙΑΝΔΡΑ
ΤΩΝΥΝΑΙΚΕΘΕΟΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΣΕΝΘΑΔΙΚΗΤΑΙ
ΜΗΤΙΣΥΓΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΘΕΟΙΣΑΝΤΙΚΡΥΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΤΟΙΣΑΛΛΟΙΣΑΤΑΡΕΙΚΕΔΙΟΣΘΥΓΑΤΗΡΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΛΘΗΙΣΕΣΠΟΛΕΜΟΝΤΗΝΓΟΥΤΑΜΕΝΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΗΜΕΝΑΡΩΣΕΙΠΟΥΣΑΠΕΒΗΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΤΥΔΕΙΔΗΣΔΕΞΑΥΤΙΣΙΩΝΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΝΕΜΙΧΘΗ
ΚΑΙΠΡΙΝΠΕΡΘΥΜΩΙΜΕΜΑΩΣΤΡΩΕΣΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΔΗΤΟΤΕΜΙΝΤΡΙΣΤΟΣΣΟΝΕΛΕΝΜΕΝΟΣΩΣΤΕΛΕΟΝΤΑ
ΟΝΡΑΤΕΠΟΙΜΗΝΑΓΡΩΙΕΠΕΙΡΟΠΟΚΟΙΣΟΙΕΣΣΙ
ΧΡΑΥΣΗΙΜΕΝΤΑΥΛΗΣΥΠΕΡΑΛΜΕΝΟΝΟΥΔΕΔΑΜΑΣΣΗΙ
ΤΟΥΜΕΝΤΕΣΘΕΝΟΣΩΡΣΕΝΕΠΕΙΤΑΔΕΤΟΥΠΡΟΣΑΜΥΝΕΙ
ΑΛΛΑΚΑΤΑΣΤΑΘΜΟΥΣΔΥΕΤΑΙΤΑΔΕΡΗΜΑΦΟΒΕΙΤΑΙ
ΑΙΜΕΝΤΑΓΧΙΣΤΙΝΑΙΕΠΑΛΛΗΛΗΙΣΙΚΕΧΥΝΤΑΙ
ΑΥΤΑΡΟΕΜΜΕΜΑΩΣΒΑΘΕΗΣΕΞΑΛΛΕΤΑΙΑΥΛΗΣ
ΩΣΜΕΜΑΩΣΤΡΩΕΣΣΙΜΙΓΗΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΕΝΘΕΛΕΝΑΣΤΥΝΟΟΝΚΑΙΥΠΕΙΡΟΝΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΤΟΝΜΕΝΥΠΕΡΜΑΖΟΙΟΒΑΛΩΝΧΑΛΚΗΡΕΙΔΟΥΡΙ
ΤΟΝΔΕΤΕΡΟΝΞΙΦΕΙΜΕΓΑΛΩΙΚΛΗΙΔΑΠΑΡΩΜΟΝ
ΠΛΗΞΑΠΟΔΑΥΧΕΝΟΣΩΜΟΝΕΕΡΓΑΘΕΝΗΔΑΠΟΝΩΤΟΥ
ΤΟΥΣΜΕΝΕΑΣΟΔΑΒΑΝΤΑΜΕΤΩΙΧΕΤΟΚΑΙΠΟΛΥΕΙΔΟΝ
ΥΙΕΑΣΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΙΟΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟΙΣΟΥΚΕΡΧΟΜΕΝΟΙΣΟΓΕΡΩΝΕΚΡΙΝΑΤΟΝΕΙΡΟΥΣ
ΑΛΛΑΣΦΕΑΣΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣΕΞΕΝΑΡΙΞΕ
ΒΗΔΕΜΕΤΑΞΑΝΘΟΝΤΕΘΟΩΝΑΤΕΦΑΙΝΟΠΟΣΥΙΕ
ΑΜΦΩΤΗΛΥΓΕΤΩΟΔΕΤΕΙΡΕΤΟΓΗΡΑΙΛΥΓΡΩΙ
ΥΙΟΝΔΟΥΤΕΚΕΤΑΛΛΟΝΕΠΙΚΤΕΑΤΕΣΣΙΛΙΠΕΣΘΑΙ
ΕΝΘΟΓΕΤΟΥΣΕΝΑΡΙΖΕΦΙΛΟΝΔΕΞΑΙΝΥΤΟΘΥΜΟΝ
ΑΜΦΟΤΕΡΩΠΑΤΕΡΙΔΕΓΟΟΝΚΑΙΚΗΔΕΑΛΥΓΡΑ
ΛΕΙΠΕΠΕΙΟΥΖΩΟΝΤΕΜΑΧΗΣΕΚΝΟΣΤΗΣΑΝΤΕ
ΔΕΞΑΤΟΧΗΡΩΣΤΑΙΔΕΔΙΑΚΤΗΣΙΝΔΑΤΕΟΝΤΟ

159

ΕΝΘΥΙΑΣΠΡΙΑΜΟΙΟΔΥΩΛΑΒΕΔΑΡΔΑΝΙΔΑΟ
ΕΙΝΕΝΙΔΙΦΡΩΙΕΟΝΤΑΣΕΧΕΜΜΟΝΑΤΕΧΡΟΜΙΟΝΤΕ
ΩΣΔΕΛΕΩΝΕΝΒΟΥΣΙΘΟΡΩΝΕΞΑΥΧΕΝΑΑΞΗΙ
ΠΟΡΤΙΟΣΗΕΒΟΟΣΞΥΛΟΧΟΝΚΑΤΑΒΟΣΚΟΜΕΝΑΩΝ
ΩΣΤΟΥΣΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣΕΞΙΠΠΩΝΤΥΔΕΟΣΥΙΟΣ
ΒΗΣΕΚΑΚΩΣΑΕΚΟΝΤΑΣΕΠΕΙΤΑΔΕΤΕΥΧΕΕΣΥΛΑ
ΙΠΠΟΥΣΔΟΙΣΕΤΑΡΟΙΣΙΔΙΔΟΥΜΕΤΑΝΗΑΣΕΛΑΥΝΕΙΝ
ΤΟΝΔΙΔΕΝΑΙΝΕΙΑΣΑΛΑΠΑΖΟΝΤΑΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝ
ΒΗΔΙΜΕΝΑΝΤΕΜΑΧΗΝΚΑΙΑΝΑΚΛΟΝΟΝΕΓΧΕΙΑΩΝ
ΠΑΝΔΑΡΟΝΑΝΤΙΘΕΟΝΔΙΖΗΜΕΝΟΣΕΙΠΟΥΕΦΕΥΡΟΙ
ΕΥΡΕΛΥΚΑΟΝΟΣΥΙΟΝΑΜΥΜΟΝΑΤΕΚΡΑΤΕΡΟΝΤΕ
ΣΤΗΔΕΠΡΟΣΘΑΥΤΟΙΟΕΠΟΣΤΕΜΙΝΑΝΤΙΟΝΗΥΔΑ
ΠΑΝΔΑΡΕΠΟΥΤΟΙΤΟΞΟΝΙΔΕΠΤΕΡΟΕΝΤΕΣΟΙΣΤΟΙ
ΚΑΙΚΛΕΟΣΩΙΟΥΤΙΣΤΟΙΕΡΙΖΕΤΑΙΕΝΘΑΔΕΓΑΝΗΡ
ΟΥΔΕΤΙΣΕΝΛΥΚΙΗΙΣΕΟΓΕΥΧΕΤΑΙΕΙΝΑΙΑΜΕΙΝΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΤΩΙΔΕΦΕΣΑΝΔΡΙΒΕΛΟΣΔΙΙΧΕΙΡΑΣΑΝΑΣΧΩΝ
ΟΣΤΙΣΟΔΕΚΡΑΤΕΕΙΚΑΙΔΗΚΑΚΑΠΟΛΛΑΕΟΡΓΕ
ΤΡΩΑΣΕΠΕΙΠΟΛΛΩΝΤΕΚΑΙΕΣΘΛΩΝΓΟΥΝΑΤΕΛΥΣΕΝ
ΕΙΜΗΤΙΣΘΕΟΣΕΣΤΙΚΟΤΕΣΣΑΜΕΝΟΣΤΡΩΕΣΣΙΝ
ΙΡΩΝΜΗΝΙΣΑΣΧΑΛΕΠΗΔΕΘΕΟΥΕΠΙΜΗΝΙΣ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΛΥΚΑΟΝΟΣΑΓΛΑΟΣΥΙΟΣ
ΑΙΝΕΙΑΤΡΩΩΝΒΟΥΛΗΦΟΡΕΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΤΥΔΕΙΔΗΙΜΙΝΕΓΩΓΕΔΑΙΦΡΟΝΙΠΑΝΤΑΕΙΣΚΩ
ΑΣΠΙΔΙΓΙΓΝΩΣΚΩΝΑΥΛΩΠΙΔΙΤΕΤΡΥΦΑΛΕΙΗΙ
ΙΠΠΟΥΣΤΕΙΣΟΡΟΩΝΣΑΦΑΔΟΥΚΟΙΔΕΙΘΕΟΣΕΣΤΙΝ
ΕΙΔΟΓΑΝΗΡΟΝΦΗΜΙΔΑΙΦΡΩΝΤΥΔΕΟΣΥΙΟΣ
ΟΥΧΟΓΑΝΕΥΘΕΘΕΟΥΤΑΔΕΜΑΙΝΕΤΑΙΑΛΛΑΤΙΣΑΓΧΙ
ΕΣΤΗΚΑΘΑΝΑΤΩΝΝΕΦΕΛΗΙΕΙΛΥΜΕΝΟΣΩΜΟΥΣ
ΟΣΤΟΥΤΟΥΒΕΛΟΣΩΚΥΚΙΧΗΜΕΝΟΝΕΤΡΑΠΕΝΑΛΛΗΙ
ΗΔΗΓΑΡΟΙΕΦΗΚΑΒΕΛΟΣΚΑΙΜΙΝΒΑΛΟΝΩΜΟΝ
ΔΕΞΙΟΝΑΝΤΙΚΡΥΔΙΑΘΩΡΗΚΟΣΓΥΑΛΟΙΟ
ΚΑΙΜΙΝΕΓΩΓΕΦΑΜΗΝΑΙΔΩΝΗΙΠΡΟΙΑΨΕΙΝ
ΕΜΠΗΣΔΟΥΚΕΔΑΜΑΣΣΑΘΕΟΣΝΥΤΙΣΕΣΤΙΚΟΤΗΕΙΣ
ΙΠΠΟΙΔΟΥΠΑΡΕΑΣΙΚΑΙΑΡΜΑΤΑΤΩΝΚΕΠΙΒΑΙΗΝ
ΑΛΛΑΠΟΥΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙΛΥΚΑΟΝΟΣΕΝΔΕΚΑΔΙΦΡΟΙ
ΚΑΛΟΙΠΡΩΤΟΠΑΓΕΙΣΝΕΟΤΕΥΧΕΕΣΑΜΦΙΔΕΠΕΠΛΟΙ
ΠΕΠΤΑΝΤΑΙΠΑΡΑΔΕΣΦΙΝΕΚΑΣΤΩΙΔΙΖΥΓΕΣΙΠΠΟΙ
ΕΣΤΑΣΙΚΡΙΛΕΥΚΟΝΕΡΕΠΤΟΜΕΝΟΙΚΑΙΟΛΥΡΑΣ
ΗΜΕΝΜΟΙΜΑΛΑΠΟΛΛΑΓΕΡΩΝΑΙΧΜΗΤΑΛΥΚΑΩΝ
ΕΡΧΟΜΕΝΩΙΕΠΕΤΕΛΛΕΔΟΜΟΙΣΕΝΙΠΟΙΗΤΟΙΣΙΝ
ΙΠΠΟΙΣΙΝΜΕΚΕΛΕΥΕΚΑΙΑΡΜΑΣΙΝΕΜΒΕΒΑΩΤΑ
ΑΡΧΕΥΕΙΝΤΡΩΕΣΣΙΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΑΣΥΣΜΙΝΑΣ

201

ΑΛΛΕΓΩΟΥΠΙΘΟΜΗΝΗΤΑΝΠΟΛΥΚΕΡΔΙΟΝΗΕΝ
ΙΠΠΩΝΦΕΙΔΟΜΕΝΟΣΜΗΜΟΙΔΕΥΟΙΑΤΟΦΟΡΒΗΣ
ΑΝΔΡΩΝΕΙΛΟΜΕΝΩΝΕΙΩΘΟΤΕΣΕΔΜΕΝΑΙΑΔΗΝ
ΩΣΛΙΠΟΝΑΥΤΑΡΠΕΖΟΣΕΣΙΛΙΟΝΕΙΛΗΛΟΥΘΑ
ΤΟΞΟΙΣΙΝΠΙΣΥΝΟΣΤΑΔΕΜΟΥΚΑΡΕΜΕΛΛΟΝΟΝΗΣΕΙΝ
ΗΔΗΓΑΡΔΟΙΟΙΣΙΝΑΡΙΣΤΗΕΣΣΙΝΕΦΗΚΑ
ΤΥΔΕΙΔΗΙΤΕΚΑΙΑΤΡΕΙΔΗΙΕΚΔΑΜΦΟΤΕΡΟΙΙΝ
ΑΤΡΕΚΕΣΑΙΜΕΣΣΕΥΑΒΑΛΩΝΗΓΕΙΡΑΔΕΜΑΛΛΟΝ
ΤΩΡΑΚΑΚΗΙΑΙΣΗΙΑΠΟΠΑΣΣΑΛΟΥΑΓΚΥΛΑΤΟΞΑ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΕΛΟΜΗΝΟΤΕΙΛΙΟΝΕΙΣΕΡΑΤΕΙΝΗΝ
ΗΓΕΟΜΗΝΤΡΩΕΣΣΙΦΕΡΩΝΧΑΡΙΝΕΚΤΟΡΙΔΙΩΙ
ΕΙΔΕΚΕΝΟΣΤΗΣΩΚΑΙΕΣΟΨΟΜΑΙΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙ
ΠΑΤΡΙΔΕΜΗΝΑΛΟΧΟΝΤΕΚΑΙΥΨΕΡΕΦΕΣΜΕΓΑΔΩΜΑ
ΑΥΤΙΚΕΠΕΙΤΑΠΕΜΕΙΟΚΑΡΗΤΑΜΟΙΑΛΛΟΤΡΙΟΣΦΩΣ
ΕΙΜΗΕΓΩΤΑΔΕΤΟΞΑΦΑΕΙΝΩΙΕΝΠΥΡΙΘΕΙΗΝ
ΧΕΡΣΙΔΙΑΚΛΑΣΣΑΣΑΝΕΜΩΛΙΑΓΑΡΜΟΙΟΠΗΔΕΙ
ΤΟΝΔΑΥΤΑΙΝΕΙΑΣΤΡΩΩΝΑΓΟΣΑΝΤΙΟΝΗΥΔΑ
ΜΗΔΟΥΤΩΣΑΓΟΡΕΥΕΠΑΡΟΣΔΟΥΚΕΣΣΕΤΑΙΑΛΛΩΣ
ΠΡΙΝΓΕΠΙΝΩΤΩΙΔΑΝΔΡΙΣΥΝΙΠΠΟΙΣΙΝΚΑΙΟΧΕΣΦΙΝ
ΑΝΤΙΒΙΗΝΕΛΘΟΝΤΕΣΥΝΕΝΤΕΣΙΠΕΙΡΗΘΗΝΑΙ
ΑΛΛΑΓΕΜΩΝΟΧΕΩΝΕΠΙΒΗΣΕΟΟΦΡΑΙΔΗΑΙ
ΟΙΟΙΤΡΩΙΟΙΙΠΠΟΙΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΙΠΕΔΙΟΙΟ
ΚΡΑΙΠΝΑΜΑΛΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΑΔΙΩΚΕΜΕΝΗΔΕΦΕΒΕΣΘΑΙ
ΤΩΚΑΙΝΩΙΠΟΛΙΝΔΕΣΑΩΣΕΤΟΝΕΙΠΕΡΑΝΑΥΤΕ
ΖΕΥΣΕΠΙΤΥΔΕΙΔΗΙΔΙΟΜΗΔΕΙΚΥΔΟΣΟΡΕΞΗΙ
ΑΛΛΑΓΕΝΥΝΜΑΣΤΙΓΑΚΑΙΗΝΙΑΣΙΓΑΛΟΕΝΤΑ
ΔΕΞΑΙΕΓΩΔΙΠΠΩΝΑΠΟΒΗΣΟΜΑΙΟΦΡΑΜΑΧΩΜΑΙ
ΗΕΣΥΤΟΝΔΕΔΕΔΕΞΟΜΕΛΗΣΟΥΣΙΝΔΕΜΟΙΙΠΠΟΙ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΛΥΚΑΟΝΟΣΑΓΛΑΟΣΥΙΟΣ
ΑΙΝΕΙΑΣΥΜΕΝΑΥΤΟΣΕΧΗΝΙΑΚΑΙΤΕΩΙΠΠΩ
ΜΑΛΛΟΝΥΦΗΝΙΟΧΩΙΕΙΩΘΟΤΙΚΑΜΠΥΛΟΝΑΡΜΑ
ΟΙΣΕΤΟΝΕΙΠΕΡΑΝΑΥΤΕΦΕΒΩΜΕΘΑΤΥΔΕΟΣΥΙΟΝ
ΜΗΤΩΜΕΝΔΕΙΣΑΝΤΕΜΑΤΗΣΕΤΟΝΟΥΔΕΘΕΛΗΤΟΝ
ΕΚΦΕΡΕΜΕΝΠΟΛΕΜΟΙΟΤΕΟΝΦΘΟΓΓΟΝΠΟΘΕΟΝΤΕ
ΝΩΙΔΕΠΑΙΞΑΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΤΥΔΕΟΣΥΙΟΣ
ΑΥΤΩΤΕΚΤΕΙΝΗΙΚΑΙΕΛΑΣΣΗΙΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΑΛΛΑΣΥΓΑΥΤΟΣΕΛΑΥΝΕΤΕΑΡΜΑΤΑΚΑΙΤΕΩΙΠΠΩ
ΤΟΝΔΕΔΕΓΩΝΕΠΙΟΝΤΑΔΕΔΕΞΟΜΑΙΟΞΕΙΔΟΥΡΙ

239

ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΝΤΕΣΕΣΑΡΜΑΤΑΠΟΙΚΙΛΑΒΑΝΤΕΣ
ΕΜΜΕΜΑΩΤΕΠΙΤΥΔΕΙΔΗΙΕΧΟΝΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΤΟΥΣΔΕΙΔΕΣΘΕΝΕΛΟΣΚΑΠΑΝΗΙΟΣΑΓΛΑΟΣΥΙΟΣ
ΑΙΨΑΔΕΤΥΔΕΙΔΗΝΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΤΥΔΕΙΔΗΔΙΟΜΗΔΕΣΕΜΩΙΚΕΧΑΡΙΣΜΕΝΕΘΥΜΩΙ
ΑΝΔΡΟΡΟΩΚΡΑΤΕΡΩΕΠΙΣΟΙΜΕΜΑΩΤΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΙΝΑΠΕΛΕΘΡΟΝΕΧΟΝΤΑΣΟΜΕΝΤΟΞΩΝΕΥΕΙΔΩΣ
ΠΑΝΔΑΡΟΣΥΙΟΣΔΑΥΤΕΛΥΚΑΟΝΟΣΕΥΧΕΤΑΙΕΙΝΑΙ
ΑΙΝΕΙΑΣΔΥΙΟΣΜΕΝΑΜΥΜΟΝΟΣΑΓΧΙΣΑΟ
ΕΥΧΕΤΑΙΕΚΓΕΓΑΜΕΝΜΗΤΗΡΔΕΟΙΕΣΤΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΛΛΑΓΕΔΗΧΑΖΩΜΕΘΕΦΙΠΠΩΝΜΗΔΕΜΟΙΟΥΤΩ
ΘΥΝΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΜΗΠΩΣΦΙΛΟΝΗΤΟΡΟΛΕΣΣΗΙΣ
ΤΟΝΔΑΡΥΠΟΔΡΑΙΔΩΝΠΡΟΣΕΦΗΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΜΗΤΙΦΟΒΟΝΔΑΓΟΡΕΥΕΠΕΙΟΥΔΕΣΕΠΕΙΣΕΜΕΝΟΙΩ
ΟΥΓΑΡΜΟΙΓΕΝΝΑΙΟΝΑΛΥΣΚΑΖΟΝΤΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΟΥΔΕΚΑΤΑΠΤΩΣΣΕΙΝΕΤΙΜΟΙΜΕΝΟΣΕΜΠΕΔΟΝΕΣΤΙΝ
ΟΚΝΕΙΩΔΙΠΠΩΝΕΠΙΒΑΙΝΕΜΕΝΑΛΛΑΚΑΙΑΥΤΩΣ
ΑΝΤΙΟΝΕΙΜΑΥΤΩΝΤΡΕΙΝΜΟΥΚΕΑΙΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΤΟΥΤΩΔΟΥΠΑΛΙΝΑΥΤΙΣΑΠΟΙΣΕΤΟΝΩΚΕΕΣΙΠΠΟΙ
ΑΜΦΩΑΦΗΜΕΙΩΝΕΙΓΟΥΝΕΤΕΡΟΣΓΕΦΥΓΗΙΣΙΝ
ΑΛΛΟΔΕΤΟΙΕΡΕΩΣΥΔΕΝΙΦΡΕΣΙΒΑΛΛΕΟΣΗΙΣΙΝ
ΑΙΚΕΝΜΟΙΠΟΛΥΒΟΥΛΟΣΑΘΗΝΗΚΥΔΟΣΟΡΕΞΗΙ
ΑΜΦΟΤΕΡΩΚΤΕΙΝΑΙΣΥΔΕΤΟΥΣΔΕΜΕΝΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΑΥΤΟΥΕΡΥΚΑΚΕΕΙΝΕΞΑΝΤΥΓΟΣΗΝΙΑΤΕΙΝΑΣ
ΑΙΝΕΙΑΟΔΕΠΑΙΞΑΙΜΕΜΝΗΜΕΝΟΣΙΠΠΩΝ
ΕΚΔΕΛΑΣΑΙΤΡΩΩΝΜΕΤΕΥΚΝΗΜΙΔΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΤΗΣΓΑΡΤΟΙΓΕΝΕΗΣΗΣΤΡΩΙΠΕΡΕΥΡΥΟΠΑΖΕΥΣ
ΔΩΧΥΙΟΣΠΟΙΝΗΝΓΑΝΥΜΗΔΕΟΣΟΥΝΕΚΑΡΙΣΤΟΙ
ΙΠΠΩΝΟΣΣΟΙΕΑΣΙΝΥΠΗΩΤΗΕΛΙΟΝΤΕ
ΤΗΣΓΕΝΕΗΣΕΚΛΕΨΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΧΙΣΗΣ
ΛΑΘΡΗΙΛΑΟΜΕΔΟΝΤΟΣΥΠΟΣΧΩΝΘΗΛΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΤΩΝΟΙΕΞΕΓΕΝΟΝΤΟΕΝΙΜΕΓΑΡΟΙΣΙΓΕΝΕΘΛΗ
ΤΟΥΣΜΕΝΤΕΣΣΑΡΑΣΑΥΤΟΣΕΧΩΝΑΤΙΤΑΛΛΕΠΙΦΑΤΝΗΙ
ΤΩΔΕΔΥΑΙΝΕΙΑΙΔΩΚΕΝΜΗΣΤΩΡΕΦΟΒΟΙΟ
ΕΙΤΟΥΤΩΚΕΛΑΒΟΙΜΕΝΑΡΟΙΜΕΘΑΚΕΚΛΕΟΣΕΣΘΛΟΝ
ΩΣΟΙΜΕΝΤΟΙΑΥΤΑΠΡΟΣΑΛΛΗΛΟΥΣΑΓΟΡΕΥΟΝ
ΤΩΔΕΤΑΧΕΓΓΥΘΕΝΗΛΘΟΝΕΛΑΥΝΟΝΤΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΤΟΝΠΡΟΤΕΡΟΣΠΡΟΣΕΕΙΠΕΛΥΚΑΟΝΟΣΑΓΛΑΟΣΥΙΟΣ
ΚΑΡΤΕΡΟΘΥΜΕΔΑΙΦΡΟΝΑΓΑΥΟΥΤΥΔΕΟΣΥΙΕ
ΗΜΑΛΑΣΟΥΒΕΛΟΣΩΚΥΔΑΜΑΣΣΑΤΟΠΙΚΡΟΣΟΙΣΤΟΣ
ΝΥΝΑΥΤΕΓΧΕΙΗΙΠΕΙΡΗΣΟΜΑΙΑΙΚΕΤΥΧΩΜΙ

280

ΗΡΑΚΑΙΑΜΠΕΠΑΛΩΝΠΡΟΙΕΙΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΚΑΙΒΑΛΕΤΥΔΕΙΔΑΟΚΑΤΑΣΠΙΔΑΤΗΣΔΕΔΙΑΠΡΟ
ΑΙΧΜΗΧΑΛΚΕΙΗΠΤΑΜΕΝΗΘΩΡΗΚΙΠΕΛΑΣΘΗ
ΤΩΙΔΕΠΙΜΑΚΡΟΝΑΥΣΕΛΥΚΑΟΝΟΣΑΓΛΑΟΣΥΙΟΣ
ΒΕΒΛΗΑΙΚΕΝΕΩΝΑΔΙΑΜΠΕΡΕΣΟΥΔΕΣΟΙΩ
ΔΗΡΟΝΕΤΑΝΣΧΗΣΕΣΘΑΙΕΜΟΙΔΕΜΕΓΕΥΧΟΣΕΔΩΚΑΣ
ΤΟΝΔΟΥΤΑΡΒΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΗΜΒΡΟΤΕΣΟΥΔΕΤΥΧΕΣΑΤΑΡΟΥΜΕΝΣΦΩΙΓΟΙΩ
ΠΡΙΝΓΑΠΟΠΑΥΣΕΣΘΑΙΠΡΙΝΓΗΕΤΕΡΟΝΓΕΠΕΣΟΝΤΑ
ΑΙΜΑΤΟΣΑΣΑΙΑΡΗΑΤΑΛΑΥΡΙΝΟΝΠΟΛΕΜΙΣΤΗΝ
ΩΣΦΑΜΕΝΟΣΠΡΟΕΗΚΕΒΕΛΟΣΔΙΘΥΝΕΝΑΘΗΝΗ
ΡΙΝΑΠΑΡΟΦΘΑΛΜΟΝΛΕΥΚΟΥΣΔΕΠΕΡΗΣΕΝΟΔΟΝΤΑΣ
ΤΟΥΔΑΠΟΜΕΝΓΛΩΣΣΑΝΠΡΥΜΝΗΝΤΑΜΕΧΑΛΚΟΣΑΤΕΙΡΗΣ
ΑΙΧΜΗΔΕΞΕΛΥΘΗΠΑΡΑΝΕΙΑΤΟΝΑΝΘΕΡΕΩΝΑ
ΗΡΙΠΕΔΕΞΟΧΕΩΝΑΡΑΒΗΣΕΔΕΤΕΥΧΕΕΠΑΥΤΩΙ
ΑΙΟΛΑΠΑΜΦΑΝΟΩΝΤΑΠΑΡΕΤΡΕΣΣΑΝΔΕΟΙΙΠΠΟΙ
ΩΚΥΠΟΔΕΣΤΟΥΔΑΥΘΙΛΥΘΗΨΥΧΗΤΕΜΕΝΟΣΤΕ
ΑΙΝΕΙΑΣΔΑΠΟΡΟΥΣΕΣΥΝΑΣΠΙΔΙΔΟΥΡΙΤΕΜΑΚΡΩΙ
ΔΕΙΣΑΣΜΗΠΩΣΟΙΕΡΥΣΑΙΑΤΟΝΕΚΡΟΝΑΧΑΙΟΙ
ΑΜΦΙΔΑΡΑΥΤΩΙΒΑΙΝΕΛΕΩΝΩΣΑΛΚΙΠΕΠΟΙΘΩΣ
ΠΡΟΣΘΕΔΕΟΙΔΟΡΥΤΕΣΧΕΚΑΙΑΣΠΙΔΑΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΝ
ΤΟΝΚΤΑΜΕΝΑΙΜΕΜΑΩΣΟΣΤΙΣΤΟΥΓΑΝΤΙΟΣΕΛΘΟΙ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΑΙΑΧΩΝΟΔΕΧΕΡΜΑΔΙΟΝΛΑΒΕΧΕΙΡΙ
ΤΥΔΕΙΔΗΣΜΕΓΑΕΡΓΟΝΟΟΥΔΥΟΓΑΝΔΡΕΦΕΡΟΙΕΝ
ΟΙΟΙΝΥΝΒΡΟΤΟΙΕΙΣΟΔΕΜΙΝΡΕΑΠΑΛΛΕΚΑΙΟΙΟΣ
ΤΩΙΒΑΛΕΝΑΙΝΕΙΑΟΚΑΤΙΣΧΙΟΝΕΝΘΑΤΕΜΗΡΟΣ
ΙΣΧΙΩΙΕΝΣΤΡΕΦΕΤΑΙΚΟΤΥΛΗΝΔΕΤΕΜΙΝΚΑΛΕΟΥΣΙ
ΘΛΑΣΣΕΔΕΟΙΚΟΤΥΛΗΝΠΡΟΣΔΑΜΦΩΡΗΞΕΤΕΝΟΝΤΕ
ΩΣΕΔΑΠΟΡΙΝΟΝΤΡΗΧΥΣΛΙΘΟΣΑΥΤΑΡΟΓΗΡΩΣ
ΕΣΤΗΓΝΥΞΕΡΙΠΩΝΚΑΙΕΡΕΙΣΑΤΟΧΕΙΡΙΠΑΧΕΙΗΙ
ΓΑΙΗΣΑΜΦΙΔΕΟΣΣΕΚΕΛΑΙΝΗΝΥΞΕΚΑΛΥΨΕ
ΚΑΙΝΥΚΕΝΕΝΘΑΠΟΛΟΙΤΟΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΙΝΕΙΑΣ
ΕΙΜΗΑΡΟΞΥΝΟΗΣΕΔΙΟΣΘΥΓΑΤΗΡΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΗΤΗΡΗΜΙΝΥΠΑΓΧΙΣΗΙΤΕΚΕΒΟΥΚΟΛΕΟΝΤΙ
ΑΜΦΙΔΕΟΝΦΙΛΟΝΥΙΟΝΕΧΕΥΑΤΟΠΗΧΕΕΛΕΥΚΩ
ΠΡΟΣΘΕΔΕΟΙΠΕΠΛΟΙΟΦΑΕΙΝΟΥΠΤΥΓΜΑΚΑΛΥΨΕΝ
ΕΡΚΟΣΕΜΕΝΒΕΛΕΩΝΜΗΤΙΣΔΑΝΑΩΝΤΑΧΥΠΩΛΩΝ
ΧΑΛΚΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΒΑΛΩΝΕΚΘΥΜΟΝΕΛΟΙΤΟ

318

ΗΜΕΝΕΟΝΦΙΛΟΝΥΙΟΝΥΠΕΞΕΦΕΡΕΝΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΟΥΔΥΙΟΣΚΑΠΑΝΗΟΣΕΛΗΘΕΤΟΣΥΝΘΕΣΙΑΩΝ
ΤΑΩΝΑΣΕΠΕΤΕΛΛΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΑΛΛΟΓΕΤΟΥΣΜΕΝΕΟΥΣΗΡΥΚΑΚΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΝΟΣΦΙΝΑΠΟΦΛΟΙΣΒΟΥΕΞΑΝΤΥΓΟΣΗΝΙΑΤΕΙΝΑΣ
ΑΙΝΕΙΑΟΔΕΠΑΙΞΑΣΚΑΛΛΙΤΡΙΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΕΞΕΛΑΣΕΤΡΩΩΝΜΕΤΕΥΚΝΗΜΙΔΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΔΩΚΕΔΕΔΗΙΠΥΛΩΙΕΤΑΡΩΙΦΙΛΩΙΟΝΠΕΡΙΠΑΣΗΣ
ΤΙΕΝΟΜΗΛΙΚΙΗΣΟΤΙΟΙΦΡΕΣΙΝΑΡΤΙΑΗΙΔΗ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΓΛΑΦΥΡΗΙΣΙΝΕΛΑΥΝΕΜΕΝΑΥΤΑΡΟΓΗΡΩΣ
ΩΝΙΠΠΩΝΕΠΙΒΑΣΕΛΑΒΗΝΙΑΣΙΓΑΛΟΕΝΤΑ
ΑΙΨΑΔΕΤΥΔΕΙΔΗΝΜΕΘΕΠΕΚΡΑΤΕΡΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΕΜΜΕΜΑΩΣΟΔΕΚΥΠΡΙΝΕΠΩΙΧΕΤΟΝΗΛΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΓΙΓΝΩΣΚΩΝΟΤΑΝΑΛΚΙΣΕΗΝΘΕΟΣΟΥΔΕΘΕΑΩΝ
ΤΑΩΝΑΙΤΑΝΔΡΩΝΠΟΛΕΜΟΝΚΑΤΑΚΟΙΡΑΝΕΟΥΣΙΝ
ΟΥΤΑΡΑΘΗΝΑΙΗΟΥΤΕΠΤΟΛΙΠΟΡΘΟΣΕΝΥΩ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΡΕΚΙΧΑΝΕΠΟΛΥΝΚΑΘΟΜΙΛΟΝΟΠΑΖΩΝ
ΕΝΘΕΠΟΡΕΞΑΜΕΝΟΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΤΥΔΕΟΣΥΙΟΣ
ΑΚΡΗΝΟΥΤΑΣΕΧΕΙΡΑΜΕΤΑΛΜΕΝΟΣΟΞΕΙΔΟΥΡΙ
ΑΒΛΗΧΡΗΝΕΙΘΑΡΔΕΔΟΡΥΧΡΟΟΣΑΝΤΕΤΟΡΗΣΕΝ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥΔΙΑΠΕΠΛΟΥΟΝΟΙΧΑΡΙΤΕΣΚΑΜΟΝΑΥΤΑΙ
ΠΡΥΜΝΟΝΥΠΕΡΘΕΝΑΡΟΣΡΕΕΔΑΜΒΡΟΤΟΝΑΙΜΑΘΕΟΙΟ
ΙΧΩΡΟΙΟΣΠΕΡΤΕΡΕΕΙΜΑΚΑΡΕΣΣΙΘΕΟΙΣΙΝ
ΟΥΓΑΡΣΙΤΟΝΕΔΟΥΣΟΥΠΙΝΟΥΣΑΙΘΟΠΑΟΙΝΟΝ
ΤΟΥΝΕΚΑΝΑΙΜΟΝΕΣΕΙΣΙΚΑΙΑΘΑΝΑΤΟΙΚΑΛΕΟΝΤΑΙ
ΗΔΕΜΕΓΑΙΑΧΟΥΣΑΑΠΟΕΟΚΑΒΒΑΛΕΝΥΙΟΝ
ΚΑΙΤΟΝΜΕΝΜΕΤΑΧΕΡΣΙΝΕΡΥΣΑΤΟΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΥΑΝΕΗΙΝΕΦΕΛΗΙΜΗΤΙΣΔΑΝΑΩΝΤΑΧΥΠΩΛΩΝ
ΧΑΛΚΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΒΑΛΩΝΕΚΘΥΜΟΝΕΛΟΙΤΟ
ΤΗΙΔΕΠΙΜΑΚΡΟΝΑΥΣΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΕΙΚΕΔΙΟΣΘΥΓΑΤΕΡΠΟΛΕΜΟΥΚΑΙΔΗΙΟΤΗΤΟΣ
ΗΟΥΧΑΛΙΣΟΤΤΙΓΥΝΑΙΚΑΣΑΝΑΛΚΙΔΑΣΗΠΕΡΟΠΕΥΕΙΣ
ΕΙΔΕΣΥΓΕΣΠΟΛΕΜΟΝΠΩΛΗΣΕΑΙΗΤΕΣΟΙΩ
ΡΙΓΗΣΕΙΝΠΟΛΕΜΟΝΓΕΚΑΙΕΙΧΕΤΕΡΩΘΙΠΥΘΗΑΙ
ΩΣΕΦΑΘΗΔΑΛΥΟΥΣΑΠΕΒΗΣΕΤΟΤΕΙΡΕΤΟΔΑΙΝΩΣ
ΤΗΝΜΕΝΑΡΙΡΙΣΕΛΟΥΣΑΠΟΔΗΝΕΜΟΣΕΞΑΓΟΜΙΛΟΥ
ΑΧΘΟΜΕΝΗΝΟΔΥΝΗΙΣΙΜΕΛΑΙΝΕΤΟΔΕΧΡΟΑΚΑΛΟΝ
ΕΥΡΕΝΕΠΕΙΤΑΜΑΧΗΣΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑΘΟΥΡΟΝΑΡΗΑ
ΗΜΕΝΟΝΗΕΡΙΔΕΓΧΟΣΕΚΕΚΛΙΤΟΚΑΙΤΑΧΕΙΠΠΩ
ΗΔΕΓΝΥΞΕΡΙΠΟΥΣΑΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΟΦΙΛΟΙΟ
ΠΟΛΛΑΛΙΣΣΟΜΕΝΗΧΡΥΣΑΜΠΥΚΑΣΗΙΤΕΕΝΙΠΠΟΥΣ
ΦΙΛΕΚΑΣΙΓΝΗΤΕΚΟΜΙΣΑΙΤΕΜΕΔΟΣΤΕΜΟΙΙΠΠΟΥΣ
ΟΦΡΕΣΟΛΥΜΠΟΝΙΚΩΜΑΙΙΝΑΘΑΝΑΤΩΝΕΔΟΣΕΣΤΙ
ΛΙΗΝΑΧΘΟΜΑΙΕΛΚΟΣΟΜΕΒΡΟΤΟΣΟΥΤΑΣΕΝΑΝΗΡ
ΤΥΔΕΙΔΗΣΟΣΝΥΝΓΕΚΑΙΑΝΔΙΙΠΑΤΡΙΜΑΧΟΙΤΟ

363

ΩΣΦΑΤΟΤΗΙΔΑΡΑΡΗΣΔΩΚΕΧΡΥΣΑΜΠΥΚΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΗΔΕΣΔΙΦΡΟΝΕΒΑΙΝΕΝΑΚΗΧΕΜΕΝΗΦΙΛΟΝΗΤΟΡ
ΠΑΡΔΕΟΙΙΡΙΣΕΒΑΙΝΕΚΑΙΗΝΙΑΛΑΖΕΤΟΧΕΡΣΙ
ΜΑΣΤΙΞΕΝΔΕΛΑΑΝΤΩΔΟΥΚΑΕΚΟΝΤΕΠΕΤΕΣΘΗΝ
ΑΙΨΑΔΕΠΕΙΘΙΚΟΝΤΟΘΕΩΝΕΔΟΣΑΙΠΥΝΟΛΥΜΠΟΝ
ΕΝΘΙΠΠΟΥΣΕΣΤΗΣΕΠΟΔΗΝΕΜΟΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΛΥΣΑΣΕΞΟΧΕΩΝΠΑΡΑΔΑΜΒΡΟΣΙΟΝΒΑΛΕΝΕΙΔΑΡ
ΗΔΕΝΓΟΥΝΑΣΙΠΙΠΤΕΔΙΩΝΗΣΔΙΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΗΤΡΟΣΕΗΣΗΔΑΓΚΑΣΕΛΑΖΕΤΟΘΥΓΑΤΕΡΑΗΝ
ΧΕΙΡΙΤΕΜΙΝΚΑΤΕΡΕΞΕΝΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕ
ΤΙΣΝΥΣΕΤΟΙΑΔΕΡΕΞΕΦΙΛΟΝΤΕΚΟΣΟΥΡΑΝΙΩΝΩΝ
ΜΑΨΙΔΙΩΣΩΣΕΙΤΙΚΑΚΟΝΡΕΖΟΥΣΑΝΕΝΩΠΗΙ
ΤΗΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΦΙΛΟΜΜΕΙΔΗΣΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΟΥΤΑΜΕΤΥΔΕΟΣΥΙΟΣΥΠΕΡΘΥΜΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΟΥΝΕΚΕΓΩΦΙΛΟΝΥΙΟΝΥΠΕΞΕΦΕΡΟΝΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΑΙΝΕΙΑΝΟΣΕΜΟΙΠΑΝΤΩΝΠΟΛΥΦΙΛΤΑΤΟΣΕΣΤΙΝ
ΟΥΓΑΡΕΤΙΤΡΩΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΦΥΛΟΠΙΣΑΙΝΗ
ΑΛΛΗΔΗΔΑΝΑΟΙΓΕΚΑΙΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΜΑΧΟΝΤΑΙ
ΤΗΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΔΙΩΝΗΔΙΑΘΕΑΩΝ
ΤΕΤΛΑΘΙΤΕΚΝΟΝΕΜΟΝΚΑΙΑΝΑΣΧΕΟΚΗΔΟΜΕΝΗΠΕΡ
ΠΟΛΛΟΙΓΑΡΔΗΤΛΗΜΕΝΟΛΥΜΠΙΑΔΩΜΑΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΕΞΑΝΔΡΩΝΧΑΛΕΠΑΛΓΕΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΤΙΘΕΝΤΕΣ
ΤΛΗΜΕΝΑΡΗΣΟΤΕΜΙΝΩΤΟΣΚΡΑΤΕΡΟΣΤΕΦΙΑΛΤΗΣ
ΠΑΙΔΕΣΑΛΩΗΟΣΔΗΣΑΝΚΡΑΤΕΡΩΙΕΝΙΔΕΣΜΩΙ
ΧΑΛΚΕΩΙΔΕΝΚΕΡΑΜΩΙΔΕΔΕΤΟΤΡΙΣΚΑΙΔΕΚΑΜΗΝΑΣ
ΚΑΙΝΥΚΕΝΕΝΘΑΠΟΛΟΙΤΟΑΡΗΣΑΤΟΣΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΕΙΜΗΜΗΤΡΥΙΗΠΕΡΙΚΑΛΛΗΣΗΕΡΙΒΟΙΑ
ΕΡΜΕΑΙΕΞΗΓΓΕΙΛΕΝΟΔΕΞΕΚΛΕΨΕΝΑΡΗΑ
ΗΔΗΤΕΙΡΟΜΕΝΟΝΧΑΛΕΠΟΣΔΕΕΔΕΣΜΟΣΕΔΑΜΝΑ
ΤΛΗΔΗΡΗΟΤΕΜΙΝΚΡΑΤΕΡΟΣΠΑΙΣΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ
ΔΕΞΙΤΕΡΟΝΚΑΤΑΜΑΖΟΝΟΙΣΤΩΙΤΡΙΓΛΩΧΙΝΙ
ΒΕΒΛΗΚΕΙΤΟΤΕΚΑΙΜΙΝΑΝΗΚΕΣΤΟΝΛΑΒΕΝΑΛΓΟΣ
ΤΛΗΔΑΙΔΗΣΕΝΤΟΙΣΙΠΕΛΩΡΙΟΣΩΚΥΝΟΙΣΤΟΝ
ΕΥΤΕΜΙΝΩΥΤΟΣΑΝΗΡΥΙΟΣΔΙΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΕΝΠΥΛΩΙΕΝΝΕΚΥΕΣΣΙΒΑΛΩΝΟΔΥΝΗΙΣΙΝΕΔΩΚΕΝ
ΑΥΤΑΡΟΒΗΠΡΟΣΔΩΜΑΔΙΟΣΚΑΙΜΑΚΡΟΝΟΛΥΜΠΟΝ
ΚΗΡΑΧΕΩΝΟΔΥΝΗΙΣΙΠΕΠΑΡΜΕΝΟΣΑΥΤΑΡΟΙΣΤΟΣ
ΩΜΩΙΕΝΙΣΤΙΒΑΡΩΙΗΛΗΛΑΤΟΚΗΔΕΔΕΘΥΜΟΝ
ΤΩΙΔΕΠΙΠΑΙΗΩΝΟΔΥΝΗΦΑΤΑΦΑΡΜΑΚΑΠΑΣΣΩΝ
ΗΚΕΣΑΤΟΥΜΕΝΓΑΡΤΙΚΑΤΑΘΝΗΤΟΣΓΕΤΕΤΥΚΤΟ
ΣΧΕΤΛΙΟΣΟΒΡΙΜΟΕΡΓΟΣΟΣΟΥΚΟΘΕΤΑΙΣΥΛΑΡΕΖΩΝ
ΟΣΤΟΞΟΙΣΙΝΕΚΗΔΕΘΕΟΥΣΟΙΟΛΥΜΠΟΝΕΧΟΥΣΙ
ΣΟΙΔΕΠΙΤΟΥΤΟΝΑΝΗΚΕΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΝΗΠΙΟΣΟΥΔΕΤΟΟΙΔΕΚΑΤΑΦΡΕΝΑΤΥΔΕΟΣΥΙΟΣ
ΟΤΤΙΜΑΛΟΥΔΗΝΑΙΟΣΟΣΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΜΑΧΗΤΑΙ
ΟΥΔΕΤΙΜΙΝΠΑΙΔΕΣΠΟΤΙΓΟΥΝΑΣΙΠΑΠΠΑΖΟΥΣΙΝ
ΕΛΘΟΝΤΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟΚΑΙΑΙΝΗΣΔΗΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΩΝΥΝΤΥΔΕΙΔΗΣΕΙΚΑΙΜΑΛΑΚΑΡΤΕΡΟΣΕΣΤΙ
ΦΡΑΖΕΣΘΩΜΗΤΙΣΟΙΑΜΕΙΝΩΝΣΕΙΟΜΑΧΗΤΑΙ
ΜΗΔΗΝΑΙΓΙΑΛΕΙΑΠΕΡΙΦΡΩΝΑΔΡΗΣΤΙΝΗ
ΕΞΥΠΝΟΥΓΟΟΩΣΑΦΙΛΟΥΣΟΙΚΗΑΣΕΓΕΙΡΗΙ
ΚΟΥΡΙΔΙΟΝΠΟΘΕΟΥΣΑΠΟΣΙΝΤΟΝΑΡΙΣΤΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΙΦΘΙΜΗΑΛΟΧΟΣΔΙΟΜΗΔΕΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ

416

ΗΡΑΚΑΙΑΜΦΟΤΕΡΗΙΣΙΝΑΠΙΧΩΧΕΙΡΟΣΟΜΟΡΓΝΥ
ΑΛΘΕΤΟΧΕΙΡΟΔΥΝΑΙΔΕΚΑΤΗΠΙΟΩΝΤΟΒΑΡΕΙΑΙ
ΑΙΔΑΥΤΕΙΣΟΡΟΩΣΑΙΑΘΗΝΑΙΗΤΕΚΑΙΗΡΗ
ΚΕΡΤΟΜΙΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΔΙΑΚΡΟΝΙΔΗΝΕΡΕΘΙΖΟΝ
ΤΟΙΣΙΔΕΜΥΘΩΝΗΡΧΕΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΗΡΑΤΙΜΟΙΚΕΧΟΛΩΣΕΑΙΟΤΤΙΚΕΝΕΙΠΩ
ΗΜΑΛΑΔΗΤΙΝΑΚΥΠΡΙΣΑΧΑΙΙΑΔΩΝΑΝΙΕΙΣΑ
ΤΡΩΣΙΝΑΜΑΣΠΕΣΘΑΙΤΟΥΣΝΥΝΕΚΠΑΓΛΑΦΙΛΗΣΕ
ΤΩΝΤΙΝΑΚΑΡΡΕΖΟΥΣΑΑΧΑΙΙΑΔΩΝΕΥΠΕΠΛΩΝ
ΠΡΟΣΧΡΥΣΗΙΠΕΡΟΝΗΙΚΑΤΑΜΥΞΑΤΟΧΕΙΡΑΑΡΑΙΗΝ
ΩΣΦΑΤΟΜΕΙΔΗΣΕΝΔΕΠΑΤΗΡΑΝΔΡΩΝΤΕΘΕΩΝΤΕ
ΚΑΙΡΑΚΑΛΕΣΣΑΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΧΡΥΣΗΝΑΦΡΟΔΙΤΗΝ
ΟΥΤΟΙΤΕΚΝΟΝΕΜΟΝΔΕΔΟΤΑΙΠΟΛΕΜΗΙΑΕΡΓΑ
ΑΛΛΑΣΥΓΙΜΕΡΟΕΝΤΑΜΕΤΕΡΧΕΟΕΡΓΑΓΑΜΟΙΟ
ΤΑΥΤΑΔΑΡΗΙΘΟΩΙΚΑΙΑΘΗΝΗΙΠΑΝΤΑΜΕΛΗΣΕΙ
ΩΣΟΙΜΕΝΤΟΙΑΥΤΑΠΡΟΣΑΛΛΗΛΟΥΣΑΓΟΡΕΥΟΝ
ΑΙΝΕΙΑΙΔΕΠΟΡΟΥΣΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΓΙΓΝΩΣΚΩΝΟΟΙΑΥΤΟΣΥΠΕΙΡΕΧΕΧΕΙΡΑΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΛΛΟΓΑΡΟΥΔΕΘΕΟΝΜΕΓΑΝΑΖΕΤΟΙΕΤΟΔΑΙΕΙ
ΑΙΝΕΙΑΝΚΤΕΙΝΑΙΚΑΙΑΠΟΚΛΥΤΑΤΕΥΧΕΑΔΥΣΑΙ
ΤΡΙΣΜΕΝΕΠΕΙΤΕΠΟΡΟΥΣΕΚΑΤΑΚΤΑΜΕΝΑΙΜΕΝΕΑΙΝΩΝ
ΤΡΙΣΔΕΟΙΕΣΤΥΦΕΛΙΞΕΦΑΕΙΝΗΝΑΣΠΙΔΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΤΟΤΕΤΑΡΤΟΝΕΠΕΣΣΥΤΟΔΑΙΜΟΝΙΙΣΟΣ
ΔΕΙΝΑΔΟΜΟΚΛΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΕΚΑΕΡΓΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΦΡΑΖΕΟΤΥΔΕΙΔΗΚΑΙΧΑΖΕΟΜΗΔΕΘΕΟΙΣΙΝ
ΙΣΕΘΕΛΕΦΡΟΝΕΕΙΝΕΠΕΙΟΥΠΟΤΕΦΥΛΟΝΟΜΟΙΟΝ
ΑΘΑΝΑΤΩΝΤΕΘΕΩΝΧΑΜΑΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝΤΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΩΣΦΑΤΟΤΥΔΕΙΔΗΣΔΑΝΕΧΑΖΕΤΟΤΥΤΘΟΝΟΠΙΣΣΩ
ΜΗΝΙΝΑΛΕΥΑΜΕΝΟΣΕΚΑΤΗΒΟΛΟΥΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΑΙΝΕΙΑΝΔΑΠΑΤΕΡΘΕΝΟΜΙΛΟΥΘΗΚΕΝΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΕΡΓΑΜΩΙΕΙΝΙΕΡΗΙΟΘΙΟΙΝΗΟΣΓΕΤΕΤΥΚΤΟ
ΗΤΟΙΤΟΝΛΗΤΩΤΕΚΑΙΑΡΤΕΜΙΣΙΟΧΕΑΙΡΑ
ΕΝΜΕΓΑΛΩΙΑΔΥΤΩΙΑΚΕΟΝΤΟΤΕΚΥΔΑΙΝΟΝΤΕ
ΑΥΤΑΡΟΕΙΔΩΛΟΝΤΕΥΞΑΡΓΥΡΟΤΟΞΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΥΤΩΙΤΑΙΝΕΙΑΙΙΚΕΛΟΝΚΑΙΤΕΥΧΕΣΙΤΟΙΟΝ
ΑΜΦΙΔΑΡΕΙΔΩΛΩΙΤΡΩΕΣΚΑΙΔΙΟΙΑΧΑΙΟΙ
ΔΗΙΟΥΝΑΛΛΗΛΩΝΑΜΦΙΣΤΗΘΕΣΣΙΒΟΕΙΑΣ
ΑΣΠΙΔΑΣΕΥΚΥΚΛΟΥΣΛΑΙΣΗΙΑΤΕΠΤΕΡΟΕΝΤΑ
ΔΗΤΟΤΕΘΟΥΡΟΝΑΡΗΑΠΡΟΣΗΥΔΑΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΡΕΣΑΡΕΣΒΡΟΤΟΛΟΙΓΕΜΙΑΙΦΟΝΕΤΕΙΧΕΣΙΠΛΗΤΑ
ΟΥΚΑΝΔΗΤΟΝΔΑΝΔΡΑΜΑΧΗΣΕΡΥΣΑΙΟΜΕΤΕΛΘΩΝ
ΤΥΔΕΙΔΗΝΟΣΝΥΝΓΕΚΑΙΑΝΔΙΙΠΑΤΡΙΜΑΧΟΙΤΟ
ΚΥΠΡΙΔΑΜΕΝΠΡΩΤΑΣΧΕΔΟΝΟΥΤΑΣΕΧΕΙΡΕΠΙΚΑΡΠΩΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΥΤΩΙΜΟΙΕΠΕΣΣΥΤΟΔΑΙΜΟΝΙΙΣΟΣ

460

ΩΣΕΙΠΩΝΑΥΤΟΣΜΕΝΕΦΕΖΕΤΟΠΕΡΓΑΜΩΙΑΚΡΗΙ
ΤΡΩΙΑΣΔΕΣΤΙΧΑΣΟΥΛΟΣΑΡΗΣΟΤΡΥΝΕΜΕΤΕΛΘΩΝ
ΕΙΔΟΜΕΝΟΣΑΚΑΜΑΝΤΙΘΟΩΙΗΓΗΤΟΡΙΘΡΗΙΚΩΝ
ΥΙΑΣΙΔΕΠΡΙΑΜΟΙΟΔΙΟΤΡΕΦΕΕΣΣΙΚΕΛΕΥΕΝ
ΩΥΙΕΙΣΠΡΙΑΜΟΙΟΔΙΟΤΡΕΦΕΟΣΒΑΣΙΛΗΟΣ
ΕΣΤΙΕΤΙΚΤΕΙΝΕΣΘΑΙΕΑΣΕΤΕΛΑΟΝΑΧΑΙΟΙΣ
ΗΕΙΣΟΚΕΝΑΜΦΙΠΥΛΗΙΣΕΥΠΟΙΗΤΗΙΣΙΜΑΧΩΝΤΑΙ
ΚΕΙΤΑΙΑΝΗΡΟΝΙΣΟΝΕΤΙΟΜΕΝΕΚΤΟΡΙΔΙΩΙ
ΑΙΝΕΙΑΣΥΙΟΣΜΕΓΑΛΗΤΟΡΟΣΑΓΧΙΣΑΟ
ΑΛΛΑΓΕΤΕΚΦΛΟΙΣΒΟΙΟΣΑΩΣΟΜΕΝΕΣΘΛΟΝΕΤΑΙΡΟΝ
ΩΣΕΙΠΩΝΟΤΡΥΝΕΜΕΝΟΣΚΑΙΘΥΜΟΝΕΚΑΣΤΟΥ
ΕΝΘΑΥΣΑΡΠΗΔΩΝΜΑΛΑΝΕΙΚΕΣΕΝΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΕΚΤΟΡΠΗΙΔΗΤΟΙΜΕΝΟΣΟΙΧΕΤΑΙΟΠΡΙΝΕΧΕΣΚΕΣ
ΦΗΣΠΟΥΑΤΕΡΛΑΩΝΠΟΛΙΝΕΞΕΜΕΝΗΔΕΠΙΚΟΥΡΩΝ
ΟΙΟΣΣΥΝΓΑΜΒΡΟΙΣΙΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΣΙΤΕΣΟΙΣΙ
ΤΩΝΝΥΝΟΥΤΙΝΕΓΩΙΔΕΕΙΝΔΥΝΑΜΟΥΔΕΝΟΗΣΑΙ
ΑΛΛΑΚΑΤΑΠΤΩΣΣΟΥΣΙΚΥΝΕΣΩΣΑΜΦΙΛΕΟΝΤΑ
ΗΜΕΙΣΔΕΜΑΧΟΜΕΣΘΟΙΠΕΡΤΕΠΙΚΟΥΡΟΙΕΝΕΙΜΕΝ
ΚΑΙΓΑΡΕΓΩΝΕΠΙΚΟΥΡΟΣΕΩΝΜΑΛΑΤΗΛΟΘΕΝΗΚΩ
ΤΗΛΟΥΓΑΡΛΥΚΙΗΞΑΝΘΩΙΕΠΙΔΙΝΗΕΝΤΙ
ΕΝΘΑΛΟΧΟΝΤΕΦΙΛΗΝΕΛΙΠΟΝΚΑΙΝΗΠΙΟΝΥΙΟΝ
ΚΑΔΔΕΚΤΗΜΑΤΑΠΟΛΛΑΤΑΕΛΔΕΤΑΙΟΣΚΕΠΙΔΕΥΗΣ
ΑΛΛΑΚΑΙΩΣΛΥΚΙΟΥΣΟΤΡΥΝΩΚΑΙΜΕΜΟΝΑΥΤΟΣ
ΑΝΔΡΙΜΑΧΗΣΑΣΘΑΙΑΤΑΡΟΥΤΙΜΟΙΕΝΘΑΔΕΤΟΙΟΝ
ΟΙΟΝΚΗΕΦΕΡΟΙΕΝΑΧΑΙΟΙΗΚΕΝΑΓΟΙΕΝ
ΤΥΝΗΔΕΣΤΗΚΑΣΑΤΑΡΟΥΔΑΛΛΟΙΣΙΚΕΛΕΥΕΙΣ
ΛΑΟΙΣΙΝΜΕΝΕΜΕΝΚΑΙΑΜΥΝΕΜΕΝΑΙΩΡΕΣΣΙ
ΜΗΠΩΣΩΣΑΨΙΣΙΛΙΝΟΥΑΛΟΝΤΕΠΑΝΑΓΡΟΥ
ΑΝΔΡΑΣΙΔΥΣΜΕΝΕΕΣΣΙΝΕΛΩΡΚΑΙΚΥΡΜΑΓΕΝΗΣΘΕ
ΟΙΔΕΤΑΧΕΚΠΕΡΣΟΥΣΕΥΝΑΙΟΜΕΝΗΝΠΟΛΙΝΥΜΗΝ
ΣΟΙΔΕΧΡΗΤΑΔΕΠΑΝΤΑΜΕΛΕΙΝΝΥΚΤΑΣΤΕΚΑΙΗΜΑΡ
ΑΡΧΟΥΣΛΙΣΣΟΜΕΝΩΙΤΗΛΕΚΛΕΙΤΩΝΕΠΙΚΟΥΡΩΝ
ΝΩΛΕΜΕΩΣΕΧΕΜΕΝΚΡΑΤΕΡΗΝΔΑΠΟΘΕΣΘΑΙΕΝΙΠΗΝ

493

ΩΣΦΑΤΟΣΑΡΠΗΔΩΝΔΑΚΕΔΕΦΡΕΝΑΣΕΚΤΟΡΙΜΥΘΟΣ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΞΟΧΕΩΝΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΑΛΤΟΧΑΜΑΖΕ
ΠΑΛΛΩΝΔΟΞΕΑΔΟΥΡΑΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΩΙΧΕΤΟΠΑΝΤΗΙ
ΟΤΡΥΝΩΝΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙΕΓΕΙΡΕΔΕΦΥΛΟΠΙΝΑΙΝΗΝ
ΟΙΔΕΛΕΛΙΧΘΗΣΑΝΚΑΙΕΝΑΝΤΙΟΙΕΣΤΑΝΑΧΑΙΩΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΔΥΠΕΜΕΙΝΑΝΑΟΛΛΕΕΣΟΥΔΕΦΟΒΗΘΕΝ
ΩΣΔΑΝΕΜΟΣΑΧΝΑΣΦΟΡΕΕΙΙΕΡΑΣΚΑΤΑΛΩΑΣ
ΑΝΔΡΩΝΛΙΚΜΩΝΤΩΝΟΤΕΤΕΞΑΝΘΗΔΗΜΗΤΗΡ
ΚΡΙΝΗΙΕΠΕΙΓΟΜΕΝΩΝΑΝΕΜΩΝΚΑΡΠΟΝΤΕΚΑΙΑΧΝΑΣ
ΑΙΔΥΠΟΛΕΥΚΑΙΝΟΝΤΑΙΑΧΥΡΜΙΑΙΩΣΤΟΤΑΧΑΙΟΙ
ΛΕΥΚΟΙΥΠΕΡΘΕΓΕΝΟΝΤΟΚΟΝΙΣΑΛΩΙΟΝΡΑΔΙΑΥΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΝΕΣΠΟΛΥΧΑΛΚΟΝΕΠΕΠΛΗΓΟΝΠΟΔΕΣΙΠΠΩΝ
ΑΨΕΠΙΜΙΣΓΟΜΕΝΩΝΥΠΟΔΕΣΤΡΕΦΟΝΗΝΙΟΧΗΕΣ
ΟΙΔΕΜΕΝΟΣΧΕΙΡΩΝΙΘΥΣΦΕΡΟΝΑΜΦΙΔΕΝΥΚΤΑ
ΘΟΥΡΟΣΑΡΗΣΕΚΑΛΥΨΕΜΑΧΗΙΤΡΩΕΣΣΙΝΑΡΗΓΩΝ
ΠΑΝΤΟΣΕΠΟΙΧΟΜΕΝΟΣΤΟΥΔΕΚΡΑΙΑΙΝΕΝΕΦΕΤΜΑΣ
ΦΟΙΒΟΥΑΠΟΛΛΩΝΟΣΧΡΥΣΑΟΡΟΥΟΣΜΙΝΑΝΩΓΕΙ
ΤΡΩΣΙΝΘΥΜΟΝΕΓΕΙΡΑΙΕΠΕΙΙΔΕΠΑΛΛΑΔΑΘΗΝΗΝ
ΟΙΧΟΜΕΝΗΝΗΓΑΡΡΑΠΕΛΕΝΔΑΝΑΟΙΣΙΝΑΡΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΣΔΑΙΝΕΙΑΝΜΑΛΑΠΙΟΝΟΣΕΞΑΔΥΤΟΙΟ
ΗΚΕΚΑΙΕΝΣΤΗΘΕΣΣΙΜΕΝΟΣΒΑΛΕΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΑΙΝΕΙΑΣΔΕΤΑΡΟΙΣΙΜΕΘΙΣΤΑΤΟΤΟΙΔΕΧΑΡΗΣΑΝ
ΩΣΕΙΔΟΝΖΩΟΝΤΕΚΑΙΑΡΤΕΜΕΑΠΡΟΣΙΟΝΤΑ
ΚΑΙΜΕΝΟΣΕΣΘΛΟΝΕΧΟΝΤΑΜΕΤΑΛΛΗΣΑΝΓΕΜΕΝΟΥΤΙ
ΟΥΓΑΡΕΑΠΟΝΟΣΑΛΛΟΣΟΝΑΡΓΥΡΟΤΟΞΟΣΕΓΕΙΡΕΝ
ΑΡΗΣΤΕΒΡΟΤΟΛΟΙΓΟΣΕΡΙΣΤΑΜΟΤΟΝΜΕΜΑΥΙΑ
ΤΟΥΣΔΑΙΑΝΤΕΔΥΩΚΑΙΟΔΥΣΣΕΥΣΚΑΙΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΟΤΡΥΝΟΝΔΑΝΑΟΥΣΠΟΛΕΜΙΖΕΜΕΝΟΙΔΕΚΑΙΑΥΤΟΙ
ΟΥΤΕΒΙΑΣΤΡΩΩΝΥΠΕΔΕΙΔΙΣΑΝΟΥΤΕΙΩΚΑΣ
ΑΛΛΕΜΕΝΟΝΝΕΦΕΛΗΙΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΣΑΣΤΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΝΗΝΕΜΙΗΣΕΣΤΗΣΕΝΕΠΑΚΡΟΠΟΛΟΙΣΙΝΟΡΕΣΣΙΝ
ΑΤΡΕΜΑΣΟΦΡΕΥΔΗΙΣΙΜΕΝΟΣΒΟΡΕΑΟΚΑΙΑΛΛΩΝ
ΖΑΧΡΕΙΩΝΑΝΕΜΩΝΟΙΤΕΝΕΦΕΑΣΚΙΟΕΝΤΑ
ΠΝΟΙΗΙΣΙΝΛΙΓΥΡΗΙΣΙΔΙΑΣΚΙΔΝΑΣΙΝΑΕΝΤΕΣ
ΩΣΔΑΝΑΟΙΤΡΩΑΣΜΕΝΟΝΕΜΠΕΔΟΝΟΥΔΕΦΕΒΟΝΤΟ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΑΝΟΜΙΛΟΝΕΦΟΙΤΑΠΟΛΛΑΚΕΛΕΥΩΝ
ΩΦΙΛΟΙΑΝΕΡΕΣΕΣΤΕΚΑΙΑΛΚΙΜΟΝΗΤΟΡΕΛΕΣΘΕ
ΑΛΛΗΛΟΥΣΤΑΙΔΕΙΣΘΕΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΑΣΥΣΜΙΝΑΣ
ΑΙΔΟΜΕΝΩΝΑΝΔΡΩΝΠΛΕΟΝΕΣΣΟΟΙΗΕΠΕΦΑΝΤΑΙ
ΦΕΥΓΟΝΤΩΝΔΟΥΤΑΡΚΛΕΟΣΟΡΝΥΤΑΙΟΥΤΕΤΙΣΑΛΚΗ

533

ΗΚΑΙΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΘΟΩΣΒΑΛΕΔΕΠΡΟΜΟΝΑΝΔΡΑ
ΑΙΝΕΙΩΕΤΑΡΟΝΜΕΓΑΘΥΜΟΥΔΗΙΚΟΩΝΤΑ
ΠΕΡΓΑΣΙΔΗΝΟΝΤΡΩΕΣΟΜΩΣΠΡΙΑΜΟΙΟΤΕΚΕΣΣΙ
ΤΙΟΝΕΠΕΙΘΟΟΣΕΣΚΕΜΕΤΑΠΡΩΤΟΙΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΤΟΝΡΑΚΑΤΑΣΠΙΔΑΔΟΥΡΙΒΑΛΕΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΗΔΟΥΚΕΓΧΟΣΕΡΥΤΟΔΙΑΠΡΟΔΕΕΙΣΑΤΟΧΑΛΚΟΣ
ΝΕΙΑΙΡΗΙΔΕΝΓΑΣΤΡΙΔΙΑΖΩΣΤΗΡΟΣΕΛΑΣΣΕ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΑΡΑΒΗΣΕΔΕΤΕΥΧΕΕΠΑΥΤΩΙ
ΕΝΘΑΥΤΑΙΝΕΙΑΣΔΑΝΑΩΝΕΛΕΝΑΝΔΡΑΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΥΙΕΔΙΟΚΛΗΟΣΚΡΗΘΩΝΑΤΕΟΡΣΙΛΟΧΟΝΤΕ
ΤΩΝΡΑΠΑΤΗΡΜΕΝΕΝΑΙΕΝΕΥΚΤΙΜΕΝΗΙΕΝΙΦΗΡΗΙ
ΑΦΝΕΙΟΣΒΙΟΤΟΙΟΓΕΝΟΣΔΗΝΕΚΠΟΤΑΜΟΙΟ
ΑΛΦΕΙΟΥΟΣΤΕΥΡΥΡΕΕΙΠΥΛΙΩΝΔΙΑΓΑΙΗΣ
ΟΣΤΕΚΕΤΟΡΤΙΛΟΧΟΝΠΟΛΕΕΣΣΑΝΔΡΕΣΣΙΝΑΝΑΚΤΑ
ΟΡΤΙΛΟΧΟΣΔΑΡΕΤΙΚΤΕΔΙΟΚΛΗΑΜΕΓΑΘΥΜΟΝ
ΕΚΔΕΔΙΟΚΛΗΟΣΔΙΔΥΜΑΟΝΕΠΑΙΔΕΓΕΝΕΣΘΗΝ
ΚΡΗΘΩΝΟΡΣΙΛΟΧΟΣΤΕΜΑΧΗΣΕΥΕΙΔΟΤΕΠΑΣΗΣ
ΤΩΜΕΝΑΡΗΒΗΣΑΝΤΕΜΕΛΑΙΝΑΩΝΕΠΙΝΗΩΝ
ΙΛΙΟΝΕΙΣΕΥΠΩΛΟΝΑΜΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΕΠΕΣΘΗΝ
ΤΙΜΗΝΑΤΡΕΙΔΗΙΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΚΑΙΜΕΝΕΛΑΩΙ
ΑΡΝΥΜΕΝΩΤΩΔΑΥΘΙΤΕΛΟΣΘΑΝΑΤΟΙΟΚΑΛΥΨΕΝ
ΟΙΩΤΩΓΕΛΕΟΝΤΕΔΥΩΟΡΕΟΣΚΟΡΥΦΗΙΣΙΝ
ΕΤΡΑΦΕΤΗΝΥΠΟΜΗΤΡΙΒΑΘΕΙΗΣΤΑΡΦΕΣΙΝΥΛΗΣ
ΤΩΜΕΝΑΡΑΡΠΑΖΟΝΤΕΒΟΑΣΚΑΙΙΦΙΑΜΗΛΑ
ΣΤΑΘΜΟΥΣΑΝΘΡΩΠΩΝΚΕΡΑΙΖΕΤΟΝΟΦΡΑΚΑΙΑΥΤΩ
ΑΝΔΡΩΝΕΝΠΑΛΑΜΗΙΣΙΚΑΤΕΚΤΑΘΕΝΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΤΟΙΩΤΩΧΕΙΡΕΣΣΙΝΥΠΑΙΝΕΙΑΟΔΑΜΕΝΤΕ
ΚΑΠΠΕΣΕΤΗΝΕΛΑΤΗΙΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΣΥΨΗΛΗΙΣΙ
ΤΩΔΕΠΕΣΟΝΤΕΛΕΗΣΕΝΑΡΗΙΦΙΛΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΒΗΔΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΚΕΚΟΡΥΘΜΕΝΟΣΑΙΘΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΣΕΙΩΝΕΓΧΕΙΗΝΤΟΥΔΟΤΡΥΝΕΝΜΕΝΟΣΑΡΗΣ
ΤΑΦΡΟΝΕΩΝΙΝΑΧΕΡΣΙΝΥΠΑΙΝΕΙΑΟΔΑΜΕΙΗ
ΤΟΝΔΙΔΕΝΑΝΤΙΛΟΧΟΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΝΕΣΤΟΡΟΣΥΙΟΣ
ΒΗΔΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΠΕΡΙΓΑΡΔΙΕΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΜΗΤΙΠΑΘΟΙΜΕΓΑΔΕΣΦΑΣΑΠΟΣΦΗΛΕΙΕΠΟΝΟΙΟ
ΤΩΜΕΝΔΗΧΕΙΡΑΣΤΕΚΑΙΕΓΧΕΑΟΞΥΟΕΝΤΑ
ΑΝΤΙΟΝΑΛΛΗΛΩΝΕΧΕΤΗΝΜΕΜΑΩΤΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΣΔΕΜΑΛΑΓΧΙΠΑΡΙΣΤΑΤΟΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΑΙΝΕΙΑΣΔΟΥΜΕΙΝΕΘΟΟΣΠΕΡΕΩΝΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ
ΩΣΕΙΔΕΝΔΥΟΦΩΤΕΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙΣΙΜΕΝΟΝΤΕ
ΟΙΔΕΠΕΙΟΥΝΝΕΚΡΟΥΣΕΡΥΣΑΝΜΕΤΑΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΤΩΜΕΝΑΡΑΔΕΙΛΩΒΑΛΕΤΗΝΕΝΧΕΡΣΙΝΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΥΤΩΔΕΣΤΡΕΦΘΕΝΤΕΜΕΤΑΠΡΩΤΟΙΣΙΜΑΧΕΣΘΗΝ

576

ΕΝΘΑΠΥΛΑΙΜΕΝΕΑΕΛΕΤΗΝΑΤΑΛΑΝΤΟΝΑΡΗΙ
ΑΡΧΟΝΠΑΦΛΑΓΟΝΩΝΜΕΓΑΘΥΜΩΝΑΣΠΙΣΤΑΩΝ
ΤΟΝΜΕΝΑΡΑΤΡΕΙΔΗΣΔΟΥΡΙΚΛΕΙΤΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΕΣΤΑΟΤΕΓΧΕΙΝΥΞΕΚΑΤΑΚΛΗΙΔΑΤΥΧΗΣΑΣ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΣΔΕΜΥΔΩΝΑΒΑΛΗΝΙΟΧΟΝΘΕΡΑΠΟΝΤΑ
ΕΣΘΛΟΝΑΤΥΜΝΙΑΔΗΝΟΔΥΠΕΣΤΡΕΦΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΧΕΡΜΑΔΙΩΙΑΓΚΩΝΑΤΥΧΩΝΜΕΣΟΝΕΚΔΑΡΑΧΕΙΡΩΝ
ΗΝΙΑΛΕΥΚΕΛΕΦΑΝΤΙΧΑΜΑΙΠΕΣΟΝΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΝ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΣΔΑΡΕΠΑΙΞΑΣΞΙΦΕΙΗΛΑΣΕΚΟΡΣΗΝ
ΑΥΤΑΡΟΓΑΣΘΜΑΙΝΩΝΕΥΕΡΓΕΟΣΕΚΠΕΣΕΔΙΦΡΟΥ
ΚΥΜΒΑΧΟΣΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΝΕΠΙΒΡΕΧΜΟΝΤΕΚΑΙΩΜΟΥΣ
ΔΗΘΑΜΑΛΕΣΤΗΚΕΙΤΥΧΕΓΑΡΡΑΜΑΘΟΙΟΒΑΘΕΙΗΣ
ΟΦΡΙΠΠΩΠΛΗΞΑΝΤΕΧΑΜΑΙΒΑΛΟΝΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙ
ΤΟΥΣΙΜΑΣΑΝΤΙΛΟΧΟΣΜΕΤΑΔΕΣΤΡΑΤΟΝΗΛΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΟΥΣΔΕΚΤΩΡΕΝΟΗΣΕΚΑΤΑΣΤΙΧΑΣΩΡΤΟΔΕΠΑΥΤΟΥΣ
ΚΕΚΛΗΓΩΝΑΜΑΔΕΤΡΩΩΝΕΙΠΟΝΤΟΦΑΛΑΓΓΕΣ
ΚΑΡΤΕΡΑΙΗΡΧΕΔΑΡΑΣΦΙΝΑΡΗΣΚΑΙΠΟΤΝΙΕΝΥΩ
ΗΜΕΝΕΧΟΥΣΑΚΥΔΟΙΜΟΝΑΝΑΙΔΕΑΔΗΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΡΗΣΔΕΝΠΑΛΑΜΗΙΣΙΠΕΛΩΡΙΟΝΕΓΧΟΣΕΝΩΜΑ
ΦΟΙΤΑΔΑΛΛΟΤΕΜΕΝΠΡΟΣΘΕΚΤΟΡΟΣΑΛΛΟΤΟΠΙΣΘΕ
ΤΟΝΔΕΙΔΩΝΡΙΓΗΣΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΩΣΔΟΤΑΝΗΡΑΠΑΛΑΜΝΟΣΙΩΝΠΟΛΕΟΣΠΕΔΙΟΙΟ
ΣΤΗΗΙΕΠΩΚΥΡΟΩΙΠΟΤΑΜΩΙΑΛΑΔΕΠΡΟΡΕΟΝΤΙ
ΑΦΡΩΙΜΟΡΜΥΡΟΝΤΑΙΔΩΝΑΝΑΤΕΔΡΑΜΟΠΙΣΣΩ
ΩΣΤΟΤΕΤΥΔΕΙΔΗΣΑΝΕΧΑΖΕΤΟΕΙΠΕΤΕΛΑΩΙ
ΩΦΙΛΟΙΟΙΟΝΔΗΘΑΥΜΑΖΟΜΕΝΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΑΙΧΜΗΤΗΝΤΕΜΕΝΑΙΚΑΙΘΑΡΣΑΛΕΟΝΠΟΛΕΜΙΣΤΗΝ
ΤΩΙΔΑΙΕΙΠΑΡΑΕΙΣΓΕΘΕΩΝΟΣΛΟΙΓΟΝΑΜΥΝΕΙ
ΚΑΙΝΥΝΟΙΠΑΡΑΚΕΙΝΟΣΑΡΗΣΒΡΟΤΩΙΑΝΔΡΙΕΟΙΚΩΣ
ΑΛΛΑΠΡΟΣΤΡΩΑΣΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΙΑΙΕΝΟΠΙΣΣΩ
ΕΙΚΕΤΕΜΗΔΕΘΕΟΙΣΜΕΝΕΑΙΝΕΜΕΝΙΦΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΩΣΑΡΕΦΗΤΡΩΕΣΔΕΜΑΛΑΣΧΕΔΟΝΗΛΥΘΟΝΑΥΤΩΝ
ΕΝΘΕΚΤΩΡΔΥΟΦΩΤΕΚΑΤΕΚΤΑΝΕΝΕΙΔΟΤΕΧΑΡΜΗΣ
ΕΙΝΕΝΙΔΙΦΡΩΙΕΟΝΤΕΜΕΝΕΣΘΗΝΑΓΧΙΑΛΟΝΤΕ
ΤΩΔΕΠΕΣΟΝΤΕΛΕΗΣΕΜΕΓΑΣΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΣΤΗΔΕΜΑΛΕΓΓΥΣΙΩΝΚΑΙΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΚΑΙΒΑΛΕΝΑΜΦΙΟΝΣΕΛΑΓΟΥΥΙΟΝΟΣΡΕΝΙΠΑΙΣΩΙ
ΝΑΙΕΠΟΛΥΚΤΗΜΩΝΠΟΛΥΛΗΙΟΣΑΛΛΑΕΜΟΙΡΑ
ΗΓΕΠΙΚΟΥΡΗΣΟΝΤΑΜΕΤΑΠΡΙΑΜΟΝΤΕΚΑΙΥΙΑΣ
ΤΟΝΡΑΚΑΤΑΖΩΣΤΗΡΑΒΑΛΕΝΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΝΕΙΑΙΡΗΙΔΕΝΓΑΣΤΡΙΠΑΓΗΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΟΔΕΠΕΔΡΑΜΕΦΑΙΔΙΜΟΣΑΙΑΣ
ΤΕΥΧΕΑΣΥΛΗΣΩΝΤΡΩΕΣΔΕΠΙΔΟΥΡΑΤΕΧΕΥΑΝ
ΟΞΕΑΠΑΜΦΑΝΟΩΝΤΑΣΑΚΟΣΔΑΝΕΔΕΞΑΤΟΠΟΛΛΑ
ΑΥΤΑΡΟΛΑΞΠΡΟΣΒΑΣΕΚΝΕΚΡΟΥΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΕΣΠΑΣΑΤΟΥΔΑΡΕΤΑΛΛΑΔΥΝΗΣΑΤΟΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑ
ΩΜΟΙΙΝΑΦΕΛΕΣΘΑΙΕΠΕΙΓΕΤΟΓΑΡΒΕΛΕΕΣΣΙ
ΔΕΙΣΕΔΟΓΑΜΦΙΒΑΣΙΝΚΡΑΤΕΡΗΝΤΡΩΩΝΑΓΕΡΩΧΩΝ
ΟΙΠΟΛΛΟΙΤΕΚΑΙΕΣΘΛΟΙΕΦΕΣΤΑΣΑΝΕΓΧΕΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΙΕΜΕΓΑΝΠΕΡΕΟΝΤΑΚΑΙΙΦΘΙΜΟΝΚΑΙΑΓΑΥΟΝ
ΩΣΑΝΑΠΟΣΦΕΙΩΝΟΔΕΧΑΣΣΑΜΕΝΟΣΠΕΛΕΜΙΧΘΗ

627

ΩΣΟΙΜΕΝΠΟΝΕΟΝΤΟΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΗΝΥΣΜΙΝΗΝ
ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΝΔΗΡΑΚΛΕΙΔΗΝΗΥΝΤΕΜΕΓΑΝΤΕ
ΩΡΣΕΝΕΠΑΝΤΙΘΕΩΙΣΑΡΠΗΔΟΝΙΜΟΙΡΑΚΡΑΤΑΙΗ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΣΧΕΔΟΝΗΣΑΝΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΙΟΝΤΕΣ
ΥΙΟΣΘΥΙΩΝΟΣΤΕΔΙΟΣΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΟ
ΤΟΝΚΑΙΤΛΗΠΟΛΕΜΟΣΠΡΟΤΕΡΟΣΠΡΟΣΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕ
ΣΑΡΠΗΔΟΝΛΥΚΙΩΝΒΟΥΛΗΦΟΡΕΤΙΣΤΟΙΑΝΑΓΚΗ
ΠΤΩΣΣΕΙΝΕΝΘΑΔΕΟΝΤΙΜΑΧΗΣΑΔΑΗΜΟΝΙΦΩΤΙ
ΨΕΥΔΟΜΕΝΟΙΔΕΣΕΦΑΣΙΔΙΟΣΓΟΝΟΝΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΕΙΝΑΙΕΠΕΙΠΟΛΛΟΝΚΕΙΝΩΝΕΠΙΔΕΥΕΑΙΑΝΔΡΩΝ
ΟΙΔΙΟΣΕΞΕΓΕΝΟΝΤΟΕΠΙΠΡΟΤΕΡΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΑΛΛΟΙΟΝΤΙΝΑΦΑΣΙΒΙΗΝΗΡΑΚΛΗΕΙΗΝ
ΕΙΝΑΙΕΜΟΝΠΑΤΕΡΑΘΡΑΣΥΜΕΜΝΟΝΑΘΥΜΟΛΕΟΝΤΑ
ΟΣΠΟΤΕΔΕΥΡΕΛΘΩΝΕΝΕΧΙΠΠΩΝΛΑΟΜΕΔΟΝΤΟΣ
ΕΞΟΙΗΙΣΣΥΝΝΗΥΣΙΚΑΙΑΝΔΡΑΣΙΠΑΥΡΟΤΕΡΟΙΣΙΝ
ΙΛΙΟΥΕΞΑΛΑΠΑΞΕΠΟΛΙΝΧΗΡΩΣΕΔΑΓΥΙΑΣ
ΣΟΙΔΕΚΑΚΟΣΜΕΝΘΥΜΟΣΑΠΟΦΘΙΝΥΘΟΥΣΙΔΕΛΑΟΙ
ΟΥΔΕΤΙΣΕΤΡΩΕΣΣΙΝΟΙΟΜΑΙΑΛΚΑΡΕΣΕΣΘΑΙ
ΕΛΘΟΝΤΕΚΛΥΚΙΗΣΟΥΔΕΙΜΑΛΑΚΑΡΤΕΡΟΣΕΣΣΙ
ΑΛΛΥΠΕΜΟΙΔΜΗΘΕΝΤΑΠΥΛΑΣΑΙΔΑΟΠΕΡΗΣΕΙΝ
ΤΟΝΔΑΥΣΑΡΠΗΔΩΝΛΥΚΙΩΝΑΓΟΣΑΝΤΙΟΝΗΥΔΑ
ΤΛΗΠΟΛΕΜΗΤΟΙΚΕΙΝΟΣΑΠΩΛΕΣΕΝΙΛΙΟΝΙΡΗΝ
ΑΝΕΡΟΣΑΦΡΑΔΙΗΙΣΙΝΑΓΑΥΟΥΛΑΟΜΕΔΟΝΤΟΣ
ΟΣΡΑΜΙΝΕΥΕΡΞΑΝΤΑΚΑΚΩΙΗΝΙΠΑΠΕΜΥΘΩΙ
ΟΥΔΑΠΕΔΩΧΙΠΠΟΥΣΩΝΕΙΝΕΚΑΤΗΛΟΘΕΝΗΛΘΕ
ΣΟΙΔΕΓΩΕΝΘΑΔΕΦΗΜΙΦΟΝΟΝΚΑΙΚΗΡΑΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΕΞΕΜΕΘΕΝΤΕΥΞΕΣΘΑΙΕΜΩΙΔΥΠΟΔΟΥΡΙΔΑΜΕΝΤΑ
ΕΥΧΟΣΕΜΟΙΔΩΣΕΙΝΨΥΧΗΝΔΑΙΔΙΚΛΥΤΟΠΩΛΩΙ
ΩΣΦΑΤΟΣΑΡΠΗΔΩΝΟΔΑΝΕΣΧΕΤΟΜΕΙΛΙΝΟΝΕΓΧΟΣ
ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΣΚΑΙΤΩΝΜΕΝΑΜΑΡΤΗΙΔΟΥΡΑΤΑΜΑΚΡΑ
ΕΚΧΕΙΡΩΝΗΙΞΑΝΟΜΕΝΒΑΛΕΝΑΥΧΕΝΑΜΕΣΣΟΝ
ΣΑΡΠΗΔΩΝΑΙΧΜΗΔΕΔΙΑΜΠΕΡΕΣΗΛΘΑΛΕΓΕΙΝΗ
ΤΟΝΔΕΚΑΤΟΦΘΑΛΜΩΝΕΡΕΒΕΝΝΗΝΥΞΕΚΑΛΥΨΕ
ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΣΔΑΡΑΜΗΡΟΝΑΡΙΣΤΕΡΟΝΕΓΧΕΙΜΑΚΡΩΙ
ΒΕΒΛΗΚΕΙΝΑΙΧΜΗΔΕΔΙΕΣΣΥΤΟΜΑΙΜΩΩΣΑ
ΟΣΤΕΩΕΓΧΡΙΜΦΘΕΙΣΑΠΑΤΗΡΔΕΤΙΛΟΙΓΟΝΑΜΥΝΕΝ
ΟΙΜΕΝΑΡΑΝΤΙΘΕΟΝΣΑΡΠΗΔΟΝΑΔΙΟΙΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΞΕΦΕΡΟΝΠΟΛΕΜΟΙΟΒΑΡΥΝΕΔΕΜΙΝΔΟΡΥΜΑΚΡΟΝ
ΕΛΚΟΜΕΝΟΝΤΟΜΕΝΟΥΤΙΣΕΠΕΦΡΑΣΑΤΟΥΔΕΝΟΗΣΕ
ΜΗΡΟΥΕΞΕΡΥΣΑΙΔΟΡΥΜΕΙΛΙΝΟΝΟΦΡΕΠΙΒΑΙΗ
ΣΠΕΥΔΟΝΤΩΝΤΟΙΟΝΓΑΡΕΧΟΝΠΟΝΟΝΑΜΦΙΕΠΟΝΤΕΣ

668

ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΝΔΕΤΕΡΩΘΕΝΕΥΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΕΞΕΦΕΡΟΝΠΟΛΕΜΟΙΟΝΟΗΣΕΔΕΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΤΛΗΜΟΝΑΘΥΜΟΝΕΧΩΝΜΑΙΜΗΣΕΔΕΟΙΦΙΛΟΝΗΤΟΡ
ΜΕΡΜΗΡΙΞΕΔΕΠΕΙΤΑΚΑΤΑΦΡΕΝΑΚΑΙΚΑΤΑΘΥΜΟΝ
ΗΠΡΟΤΕΡΩΔΙΟΣΥΙΟΝΕΡΙΓΔΟΥΠΟΙΟΔΙΩΚΟΙ
ΗΟΓΕΤΩΝΠΛΕΟΝΩΝΛΥΚΙΩΝΑΠΟΘΥΜΟΝΕΛΟΙΤΟ
ΟΥΔΑΡΟΔΥΣΣΗΙΜΕΓΑΛΗΤΟΡΙΜΟΡΣΙΜΟΝΗΕΝ
ΙΦΘΙΜΟΝΔΙΟΣΥΙΟΝΑΠΟΚΤΑΜΕΝΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΤΩΡΑΚΑΤΑΠΛΗΘΥΝΛΥΚΙΩΝΤΡΑΠΕΘΥΜΟΝΑΘΗΝΗ
ΕΝΘΟΓΕΚΟΙΡΑΝΟΝΕΙΛΕΝΑΛΑΣΤΟΡΑΤΕΧΡΟΜΙΟΝΤΕ
ΑΛΚΑΝΔΡΟΝΘΑΛΙΟΝΤΕΝΟΗΜΟΝΑΤΕΠΡΥΤΑΝΙΝΤΕ
ΚΑΙΝΥΚΕΤΙΠΛΕΟΝΑΣΛΥΚΙΩΝΚΤΑΝΕΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΕΙΜΗΑΡΟΞΥΝΟΗΣΕΜΕΓΑΣΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΒΗΔΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΚΕΚΟΡΥΘΜΕΝΟΣΑΙΘΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΔΕΙΜΑΦΕΡΩΝΔΑΝΑΟΙΣΙΧΑΡΗΔΑΡΑΟΙΠΡΟΣΙΟΝΤΙ
ΣΑΡΠΗΔΩΝΔΙΟΣΥΙΟΣΕΠΟΣΔΟΛΟΦΥΔΝΟΝΕΕΙΠΕ
ΠΡΙΑΜΙΔΗΜΗΔΗΜΕΕΛΩΡΔΑΝΑΟΙΣΙΝΕΑΣΗΙΣ
ΚΕΙΣΘΑΙΑΛΛΕΠΑΜΥΝΟΝΕΠΕΙΤΑΜΕΚΑΙΛΙΠΟΙΑΙΩΝ
ΕΝΠΟΛΕΙΥΜΕΤΕΡΗΙΕΠΕΙΟΥΚΑΡΕΜΕΛΛΟΝΕΓΩΓΕ
ΝΟΣΤΗΣΑΣΟΙΚΟΝΔΕΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΕΥΦΡΑΝΕΕΙΝΑΛΟΧΟΝΤΕΦΙΛΗΝΚΑΙΝΗΠΙΟΝΥΙΟΝ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΝΔΟΥΤΙΠΡΟΣΕΦΗΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΛΛΑΠΑΡΗΙΞΕΝΛΕΛΙΗΜΕΝΟΣΟΦΡΑΤΑΧΙΣΤΑ
ΩΣΑΙΤΑΡΓΕΙΟΥΣΠΟΛΕΩΝΔΑΠΟΘΥΜΟΝΕΛΟΙΤΟ
ΟΙΜΕΝΑΡΑΝΤΙΘΕΟΝΣΑΡΠΗΔΟΝΑΔΙΟΙΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΙΣΑΝΥΠΑΙΓΙΟΧΟΙΟΔΙΟΣΠΕΡΙΚΑΛΛΕΙΦΗΓΩΙ
ΕΚΔΑΡΑΟΙΜΗΡΟΥΔΟΡΥΜΕΙΛΙΝΟΝΩΣΕΘΥΡΑΖΕ
ΙΦΘΙΜΟΣΠΕΛΑΓΩΝΟΣΟΙΦΙΛΟΣΗΕΝΕΤΑΙΡΟΣ
ΤΟΝΔΕΛΙΠΕΨΥΧΗΚΑΤΑΔΟΦΘΑΛΜΩΝΚΕΧΥΤΑΧΛΥΣ
ΑΥΤΙΣΔΕΜΠΝΥΝΘΗΠΕΡΙΔΕΠΝΟΙΗΒΟΡΕΑΟ
ΖΩΓΡΕΙΕΠΙΠΝΕΙΟΥΣΑΚΑΚΩΣΚΕΚΑΦΗΟΤΑΘΥΜΟΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΔΥΠΑΡΗΙΚΑΙΕΚΤΟΡΙΧΑΛΚΟΚΟΡΥΣΤΗΙ
ΟΥΤΕΠΟΤΕΠΡΟΤΡΕΠΟΝΤΟΜΕΛΑΙΝΑΩΝΕΠΙΝΗΩΝ
ΟΥΤΕΠΟΤΑΝΤΕΦΕΡΟΝΤΟΜΑΧΗΙΑΛΛΑΙΕΝΟΠΙΣΣΩ
ΧΑΖΟΝΘΩΣΕΠΥΘΟΝΤΟΜΕΤΑΤΡΩΕΣΣΙΝΑΡΗΑ
ΕΝΘΑΤΙΝΑΠΡΩΤΟΝΤΙΝΑΔΥΣΤΑΤΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΑΝ
ΕΚΤΩΡΤΕΠΡΙΑΜΟΙΟΠΑΙΣΚΑΙΧΑΛΚΕΟΣΑΡΗΣ
ΑΝΤΙΘΕΟΝΤΕΥΘΡΑΝΤΕΠΙΔΕΠΛΗΞΙΠΠΟΝΟΡΕΣΤΗΝ
ΤΡΗΧΟΝΤΑΙΧΜΗΤΗΝΑΙΤΩΛΙΟΝΟΙΝΟΜΑΟΝΤΕ
ΟΙΝΟΠΙΔΗΝΘΕΛΕΝΟΝΚΑΙΟΡΕΣΒΙΟΝΑΙΟΛΟΜΙΤΡΗΝ
ΟΣΡΕΝΥΛΗΙΝΑΙΕΣΚΕΜΕΓΑΠΛΟΥΤΟΙΟΜΕΜΗΛΩΣ
ΛΙΜΝΗΙΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣΚΗΦΙΣΙΔΙΠΑΡΔΕΟΙΑΛΛΟΙ
ΝΑΙΟΝΒΟΙΩΤΟΙΜΑΛΑΠΙΟΝΑΔΗΜΟΝΕΧΟΝΤΕΣ

711

ΤΟΥΣΔΩΣΟΥΝΕΝΟΗΣΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΟΛΕΚΟΝΤΑΣΕΝΙΚΡΑΤΕΡΗΙΥΣΜΙΝΗΙ
ΑΥΤΙΚΑΘΗΝΑΙΗΝΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΩΠΟΠΟΙΑΙΓΙΟΧΟΙΟΔΙΟΣΤΕΚΟΣΑΤΡΥΤΩΝΗ
ΗΡΑΛΙΟΝΤΟΝΜΥΘΟΝΥΠΕΣΤΗΜΕΝΜΕΝΕΛΑΩΙ
ΙΛΙΟΝΕΚΠΕΡΣΑΝΤΕΥΤΕΙΧΕΟΝΑΠΟΝΕΕΣΘΑΙ
ΕΙΟΥΤΩΜΑΙΝΕΣΘΑΙΕΑΣΟΜΕΝΟΥΛΟΝΑΡΗΑ
ΑΛΛΑΓΕΔΗΚΑΙΝΩΙΜΕΔΩΜΕΘΑΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΗΜΕΝΕΠΟΙΧΟΜΕΝΗΧΡΥΣΑΜΠΥΚΑΣΕΝΤΥΕΝΙΠΠΟΥΣ
ΗΡΗΠΡΕΣΒΑΘΕΑΘΥΓΑΤΗΡΜΕΓΑΛΟΙΟΚΡΟΝΟΙΟ
ΗΒΗΔΑΜΦΟΧΕΕΣΣΙΘΟΩΣΒΑΛΕΚΑΜΠΥΛΑΚΥΚΛΑ
ΧΑΛΚΕΑΟΚΤΑΚΝΗΜΑΣΙΔΗΡΕΩΙΑΞΟΝΙΑΜΦΙΣ
ΤΩΝΗΤΟΙΧΡΥΣΕΗΙΤΥΣΑΦΘΙΤΟΣΑΥΤΑΡΥΠΕΡΘΕ
ΧΑΛΚΕΕΠΙΣΣΩΤΡΑΠΡΟΣΑΡΗΡΟΤΑΘΑΥΜΑΙΔΕΣΘΑΙ
ΠΛΗΜΝΑΙΔΑΡΓΥΡΟΥΕΙΣΙΠΕΡΙΔΡΟΜΟΙΑΜΦΟΤΕΡΩΘΕΝ
ΔΙΦΡΟΣΔΕΧΡΥΣΕΟΙΣΙΚΑΙΑΡΓΥΡΕΟΙΣΙΝΙΜΑΣΙΝ
ΕΝΤΕΤΑΤΑΙΔΟΙΑΙΔΕΠΕΡΙΔΡΟΜΟΙΑΝΤΥΓΕΣΕΙΣΙ
ΤΟΥΔΕΞΑΡΓΥΡΕΟΣΡΥΜΟΣΠΕΛΕΝΑΥΤΑΡΕΠΑΚΡΩΙ
ΔΗΣΕΧΡΥΣΕΙΟΝΚΑΛΟΝΖΥΓΟΝΕΝΔΕΛΕΠΑΔΝΑ
ΚΑΛΕΒΑΛΕΧΡΥΣΕΙΥΠΟΔΕΖΥΓΟΝΗΓΑΓΕΝΗΡΗ
ΙΠΠΟΥΣΩΚΥΠΟΔΑΣΜΕΜΑΥΙΕΡΙΔΟΣΚΑΙΑΥΤΗΣ
ΑΥΤΑΡΑΘΗΝΑΙΗΚΟΥΡΗΔΙΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΠΕΠΛΟΝΜΕΝΚΑΤΕΧΕΥΕΝΕΑΝΟΝΠΑΤΡΟΣΕΠΟΥΔΕΙ
ΠΟΙΚΙΛΟΝΟΝΡΑΥΤΗΠΟΙΗΣΑΤΟΚΑΙΚΑΜΕΧΕΡΣΙΝ
ΗΔΕΧΙΤΩΝΕΝΔΥΣΑΔΙΟΣΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΟ
ΤΕΥΧΕΣΙΝΕΣΠΟΛΕΜΟΝΘΩΡΗΣΣΕΤΟΔΑΚΡΥΟΕΝΤΑ
ΑΜΦΙΔΑΡΩΜΟΙΣΙΝΒΑΛΕΤΑΙΓΙΔΑΘΥΣΣΑΝΟΕΣΣΑΝ
ΔΕΙΝΗΝΗΝΠΕΡΙΜΕΝΠΑΝΤΗΙΦΟΒΟΣΕΣΤΕΦΑΝΩΤΑΙ
ΕΝΔΕΡΙΣΕΝΔΑΛΚΗΕΝΔΕΚΡΥΟΕΣΣΑΙΩΚΗ
ΕΝΔΕΤΕΓΟΡΓΕΙΗΚΕΦΑΛΗΔΕΙΝΟΙΟΠΕΛΩΡΟΥ
ΔΕΙΝΗΤΕΣΜΕΡΔΝΗΤΕΔΙΟΣΤΕΡΑΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΚΡΑΤΙΔΕΠΑΜΦΙΦΑΛΟΝΚΥΝΕΗΝΘΕΤΟΤΕΤΡΑΦΑΛΗΡΟΝ
ΧΡΥΣΕΙΗΝΕΚΑΤΟΝΠΟΛΙΩΝΠΡΥΛΕΕΣΣΑΡΑΡΥΙΑΝ
ΕΣΔΟΧΕΑΦΛΟΓΕΑΠΟΣΙΒΗΣΕΤΟΛΑΖΕΤΟΔΕΓΧΟΣ
ΒΡΙΘΥΜΕΓΑΣΤΙΒΑΡΟΝΤΩΙΔΑΜΝΗΣΙΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝ
ΗΡΩΩΝΟΙΣΙΝΤΕΚΟΤΕΣΣΕΤΑΙΟΒΡΙΜΟΠΑΤΡΗ
ΗΡΗΔΕΜΑΣΤΙΓΙΘΟΩΣΕΠΕΜΑΙΕΤΑΡΙΠΠΟΥΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΑΙΔΕΠΥΛΑΙΜΥΚΟΝΟΥΡΑΝΟΥΑΣΕΧΟΝΩΡΑΙ
ΤΗΙΣΕΠΙΤΕΤΡΑΠΤΑΙΜΕΓΑΣΟΥΡΑΝΟΣΟΥΛΥΜΠΟΣΤΕ
ΗΜΕΝΑΝΑΚΛΙΝΑΙΠΥΚΙΝΟΝΝΕΦΟΣΗΔΕΠΙΘΕΙΝΑΙ
ΤΗΙΡΑΔΙΑΥΤΑΩΝΚΕΝΤΡΗΝΕΚΕΑΣΕΧΟΝΙΠΠΟΥΣ
ΕΥΡΟΝΔΕΚΡΟΝΙΩΝΑΘΕΩΝΑΤΕΡΗΜΕΝΟΝΑΛΛΩΝ
ΑΚΡΟΤΑΤΗΙΚΟΡΥΦΗΙΠΟΛΥΔΕΙΡΑΔΟΣΟΥΛΥΜΠΟΙΟ
ΕΝΘΙΠΠΟΥΣΣΤΗΣΑΣΑΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΖΗΝΥΠΑΤΟΝΚΡΟΝΙΔΗΝΕΞΕΙΡΕΤΟΚΑΙΠΡΟΣΕΕΙΠΕ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΟΥΝΕΜΕΣΙΖΗΙΑΡΗΙΤΑΔΕΚΑΡΤΕΡΑΕΡΓΑ
ΟΣΣΑΤΙΟΝΤΕΚΑΙΟΙΟΝΑΠΩΛΕΣΕΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΜΑΨΑΤΑΡΟΥΚΑΤΑΚΟΣΜΟΝΕΜΟΙΔΑΧΟΣΟΙΔΕΕΚΗΛΟΙ
ΤΕΡΠΟΝΤΑΙΚΥΠΡΙΣΤΕΚΑΙΑΡΓΥΡΟΤΟΞΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΦΡΟΝΑΤΟΥΤΟΝΑΝΕΝΤΕΣΟΣΟΥΤΙΝΑΟΙΔΕΘΕΜΙΣΤΑ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΗΡΑΤΙΜΟΙΚΕΧΟΛΩΣΕΑΙΑΙΚΕΝΑΡΗΑ
ΛΥΓΡΩΣΠΕΠΛΗΓΥΙΑΜΑΧΗΣΕΞΑΠΟΔΙΩΜΑΙ

764

ΤΗΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΑΓΡΕΙΜΑΝΟΙΕΠΟΡΣΟΝΑΘΗΝΑΙΗΝΑΓΕΛΕΙΗΝ
ΗΕΜΑΛΙΣΤΕΙΩΘΕΚΑΚΗΙΣΟΔΥΝΗΙΣΙΠΕΛΑΖΕΙΝ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΜΑΣΤΙΞΕΝΔΙΠΠΟΥΣΤΩΔΟΥΚΑΕΚΟΝΤΕΠΕΤΕΣΘΗΝ
ΜΕΣΣΗΓΥΣΓΑΙΗΣΤΕΚΑΙΟΥΡΑΝΟΥΑΣΤΕΡΟΕΝΤΟΣ
ΟΣΣΟΝΔΗΕΡΟΕΙΔΕΣΑΝΗΡΙΔΕΝΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝ
ΗΜΕΝΟΣΕΝΣΚΟΠΙΗΙΛΕΥΣΣΩΝΕΠΙΟΙΝΟΠΑΠΟΝΤΟΝ
ΤΟΣΣΟΝΕΠΙΘΡΩΙΣΚΟΥΣΙΘΕΩΝΥΨΗΧΕΕΣΙΠΠΟΙ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΤΡΟΙΗΝΙΞΟΝΠΟΤΑΜΩΤΕΡΕΟΝΤΕ
ΗΧΙΡΟΑΣΣΙΜΟΕΙΣΣΥΜΒΑΛΛΕΤΟΝΗΔΕΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ
ΕΝΘΙΠΠΟΥΣΕΣΤΗΣΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΛΥΣΑΣΕΞΟΧΕΩΝΠΕΡΙΔΗΕΡΑΠΟΥΛΥΝΕΧΕΥΕ
ΤΟΙΣΙΝΔΑΜΒΡΟΣΙΗΝΣΙΜΟΕΙΣΑΝΕΤΕΙΛΕΝΕΜΕΣΘΑΙ
ΑΙΔΕΒΑΤΗΝΤΡΗΡΩΣΙΠΕΛΕΙΑΣΙΝΙΘΜΑΘΟΜΟΙΑΙ
ΑΝΔΡΑΣΙΝΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΑΛΕΞΕΜΕΝΑΙΜΕΜΑΥΙΑΙ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΡΙΚΑΝΟΝΟΘΙΠΛΕΙΣΤΟΙΚΑΙΑΡΙΣΤΟΙ
ΕΣΤΑΣΑΝΑΜΦΙΒΙΗΝΔΙΟΜΗΔΕΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΕΙΛΟΜΕΝΟΙΛΕΙΟΥΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΣΩΜΟΦΑΓΟΙΣΙΝ
ΗΣΥΣΙΚΑΠΡΟΙΣΙΝΤΩΝΤΕΣΘΕΝΟΣΟΥΚΑΛΑΠΑΔΝΟΝ
ΕΝΘΑΣΤΑΣΗΥΣΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΣΤΕΝΤΟΡΙΕΙΣΑΜΕΝΗΜΕΓΑΛΗΤΟΡΙΧΑΛΚΕΟΦΩΝΩΙ
ΟΣΤΟΣΟΝΑΥΔΗΣΑΣΧΟΣΟΝΑΛΛΟΙΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ
ΑΙΔΩΣΑΡΓΕΙΟΙΚΑΚΕΛΕΓΧΕΑΕΙΔΟΣΑΓΗΤΟΙ
ΟΦΡΑΜΕΝΕΣΠΟΛΕΜΟΝΠΩΛΕΣΚΕΤΟΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΟΥΔΕΠΟΤΕΤΡΩΕΣΠΡΟΠΥΛΑΩΝΔΑΡΔΑΝΙΑΩΝ
ΟΙΧΝΕΣΚΟΝΚΕΙΝΟΥΓΑΡΕΔΕΙΔΙΣΑΝΟΒΡΙΜΟΝΕΓΧΟΣ
ΝΥΝΔΕΕΚΑΣΠΟΛΙΟΣΚΟΙΛΗΙΣΕΠΙΝΗΥΣΙΜΑΧΟΝΤΑΙ

792

ΩΣΕΙΠΟΥΣΟΤΡΥΝΕΜΕΝΟΣΚΑΙΘΥΜΟΝΕΚΑΣΤΟΥ
ΤΥΔΕΙΔΗΙΔΕΠΟΡΟΥΣΕΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΕΥΡΕΔΕΤΟΝΓΕΑΝΑΚΤΑΠΑΡΙΠΠΟΙΣΙΝΚΑΙΟΧΕΣΦΙΝ
ΕΛΚΟΣΑΝΑΨΥΧΟΝΤΑΤΟΜΙΝΒΑΛΕΠΑΝΔΑΡΟΣΙΩΙ
ΙΔΡΩΣΓΑΡΜΙΝΕΤΕΙΡΕΝΥΠΟΠΛΑΤΕΟΣΤΕΛΑΜΩΝΟΣ
ΑΣΠΙΔΟΣΕΥΚΥΚΛΟΥΤΩΙΤΕΙΡΕΤΟΚΑΜΝΕΔΕΧΕΙΡΑ
ΑΝΔΙΣΧΩΝΤΕΛΑΜΩΝΑΚΕΛΑΙΝΕΦΕΣΑΙΜΑΠΟΜΟΡΓΝΥ
ΙΠΠΕΙΟΥΔΕΘΕΑΖΥΓΟΥΗΨΑΤΟΦΩΝΗΣΕΝΤΕ
ΗΟΛΙΓΟΝΟΙΠΑΙΔΑΕΟΙΚΟΤΑΓΕΙΝΑΤΟΤΥΔΕΥΣ
ΤΥΔΕΥΣΤΟΙΜΙΚΡΟΣΜΕΝΕΗΝΔΕΜΑΣΑΛΛΑΜΑΧΗΤΗΣ
ΚΑΙΡΟΤΕΠΕΡΜΙΝΕΓΩΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝΟΥΚΕΙΑΣΚΟΝ
ΟΥΔΕΚΠΑΙΦΑΣΣΕΙΝΟΤΕΤΗΛΥΘΕΝΟΣΦΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣΕΣΘΗΒΑΣΠΟΛΕΑΣΜΕΤΑΚΑΔΜΕΙΩΝΑΣ
ΔΑΙΝΥΣΘΑΙΜΙΝΑΝΩΓΟΝΕΝΙΜΕΓΑΡΟΙΣΙΝΕΚΗΛΟΝ
ΑΥΤΑΡΟΘΥΜΟΝΕΧΩΝΟΝΚΑΡΤΕΡΟΝΩΣΤΟΠΑΡΟΣΠΕΡ
ΚΟΥΡΟΥΣΚΑΔΜΕΙΩΝΠΡΟΚΑΛΙΖΕΤΟΠΑΝΤΑΔΕΝΙΚΑ
ΡΗΙΔΙΩΣΤΟΙΗΟΙΕΓΩΝΕΠΙΤΑΡΡΟΘΟΣΗΑ
ΣΟΙΔΗΤΟΙΜΕΝΕΓΩΠΑΡΑΘΙΣΤΑΜΑΙΗΔΕΦΥΛΑΣΣΩ
ΚΑΙΣΕΠΡΟΦΡΟΝΕΩΣΚΕΛΟΜΑΙΤΡΩΕΣΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΛΛΑΣΕΥΗΚΑΜΑΤΟΣΠΟΛΥΑΙΞΓΥΙΑΔΕΔΥΚΕΝ
ΗΝΥΣΕΠΟΥΔΕΟΣΙΣΧΕΙΑΚΗΡΙΟΝΟΥΣΥΓΕΠΕΙΤΑ
ΤΥΔΕΟΣΕΚΓΟΝΟΣΕΣΣΙΔΑΙΦΡΟΝΟΣΟΙΝΕΙΔΑΟ
ΤΗΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΓΙΓΝΩΣΚΩΣΕΘΕΑΘΥΓΑΤΕΡΔΙΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΤΩΤΟΙΠΡΟΦΡΟΝΕΩΣΕΡΕΩΕΠΟΣΟΥΔΕΠΙΚΕΥΣΩ
ΟΥΤΕΤΙΜΕΔΕΟΣΙΣΧΕΙΑΚΗΡΙΟΝΟΥΤΕΤΙΣΟΚΝΟΣ
ΑΛΛΕΤΙΣΕΩΝΜΕΜΝΗΜΑΙΕΦΕΤΜΕΩΝΑΣΕΠΕΤΕΙΛΑΣ
ΟΥΜΕΙΑΣΜΑΚΑΡΕΣΣΙΘΕΟΙΣΑΝΤΙΚΡΥΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΤΟΙΣΑΛΛΟΙΣΑΤΑΡΕΙΚΕΔΙΟΣΘΥΓΑΤΗΡΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΛΘΗΙΣΕΣΠΟΛΕΜΟΝΤΗΝΓΟΥΤΑΜΕΝΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΤΟΥΝΕΚΑΝΥΝΑΥΤΟΣΤΑΝΑΧΑΖΟΜΑΙΗΔΕΚΑΙΑΛΛΟΥΣ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΕΚΕΛΕΥΣΑΑΛΗΜΕΝΑΙΕΝΘΑΔΕΠΑΝΤΑΣ
ΓΙΓΝΩΣΚΩΓΑΡΑΡΗΑΜΑΧΗΝΑΝΑΚΟΙΡΑΝΕΟΝΤΑ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΤΥΔΕΙΔΗΔΙΟΜΗΔΕΣΕΜΩΙΚΕΧΑΡΙΣΜΕΝΕΘΥΜΩΙ
ΜΗΤΕΣΥΓΑΡΗΑΤΟΓΕΔΕΙΔΙΘΙΜΗΤΕΤΙΝΑΛΛΟΝ
ΑΘΑΝΑΤΩΝΤΟΙΗΤΟΙΕΓΩΝΕΠΙΤΑΡΡΟΘΟΣΕΙΜΙ
ΑΛΛΑΓΕΠΑΡΗΙΠΡΩΤΩΙΕΧΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΤΥΨΟΝΔΕΣΧΕΔΙΗΝΜΗΔΑΖΕΟΘΟΥΡΟΝΑΡΗΑ
ΤΟΥΤΟΝΜΑΙΝΟΜΕΝΟΝΤΥΚΤΟΝΚΑΚΟΝΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΟΝ
ΟΣΠΡΩΙΗΝΜΕΝΕΜΟΙΤΕΚΑΙΗΡΗΙΣΤΕΥΤΑΓΟΡΕΥΩΝ
ΤΡΩΣΙΜΑΧΗΣΕΣΘΑΙΑΤΑΡΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΑΡΗΞΕΙΝ
ΝΥΝΔΕΜΕΤΑΤΡΩΕΣΣΙΝΟΜΙΛΕΙΤΩΝΔΕΛΕΛΑΣΤΑΙ

835

ΩΣΦΑΜΕΝΗΣΘΕΝΕΛΟΝΜΕΝΑΦΙΠΠΩΝΩΣΕΧΑΜΑΖΕ
ΧΕΙΡΙΠΑΛΙΝΕΡΥΣΑΣΟΔΑΡΕΜΜΑΠΕΩΣΑΠΟΡΟΥΣΕΝ
ΗΔΕΣΔΙΦΡΟΝΕΒΑΙΝΕΠΑΡΑΙΔΙΟΜΗΔΕΑΔΙΟΝ
ΕΜΜΕΜΑΥΙΑΘΕΑΜΕΓΑΔΕΒΡΑΧΕΦΗΓΙΝΟΣΑΞΩΝ
ΒΡΙΘΟΣΥΝΗΙΔΕΙΝΗΝΓΑΡΑΓΕΝΘΕΟΝΑΝΔΡΑΤΑΡΙΣΤΟΝ
ΛΑΖΕΤΟΔΕΜΑΣΤΙΓΑΚΑΙΗΝΙΑΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΑΥΤΙΚΕΠΑΡΗΙΠΡΩΤΩΙΕΧΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΠΕΡΙΦΑΝΤΑΠΕΛΩΡΙΟΝΕΞΕΝΑΡΙΖΕΝ
ΑΙΤΩΛΩΝΟΧΑΡΙΣΤΟΝΟΧΗΣΙΟΥΑΓΛΑΟΝΥΙΟΝ
ΤΟΝΜΕΝΑΡΗΣΕΝΑΡΙΖΕΜΙΑΙΦΟΝΟΣΑΥΤΑΡΑΘΗΝΗ
ΔΥΝΑΙΔΟΣΚΥΝΕΗΝΜΗΜΙΝΙΔΟΙΟΒΡΙΜΟΣΑΡΗΣ
ΩΣΔΕΙΔΕΒΡΟΤΟΛΟΙΓΟΣΑΡΗΣΔΙΟΜΗΔΕΑΔΙΟΝ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΠΕΡΙΦΑΝΤΑΠΕΛΩΡΙΟΝΑΥΤΟΘΕΑΣΕ
ΚΕΙΣΘΑΙΟΘΙΠΡΩΤΟΝΚΤΕΙΝΩΝΕΞΑΙΝΥΤΟΘΥΜΟΝ
ΑΥΤΑΡΟΒΗΡΙΘΥΣΔΙΟΜΗΔΕΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΣΧΕΔΟΝΗΣΑΝΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΙΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΣΘΕΝΑΡΗΣΩΡΕΞΑΘΥΠΕΡΖΥΓΟΝΗΝΙΑΘΙΠΠΩΝ
ΕΓΧΕΙΧΑΛΚΕΙΩΙΜΕΜΑΩΣΑΠΟΘΥΜΟΝΕΛΕΣΘΑΙ
ΚΑΙΤΟΓΕΧΕΙΡΙΛΑΒΟΥΣΑΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΩΣΕΝΥΠΕΚΔΙΦΡΟΙΟΕΤΩΣΙΟΝΑΙΧΘΗΝΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΣΑΥΘΩΡΜΑΤΟΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΕΓΧΕΙΧΑΛΚΕΙΩΙΕΠΕΡΕΙΣΕΔΕΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΝΕΙΑΤΟΝΕΣΚΕΝΕΩΝΑΟΘΙΖΩΝΝΥΣΚΕΤΟΜΙΤΡΗΙ
ΤΗΙΡΑΜΙΝΟΥΤΑΤΥΧΩΝΔΙΑΔΕΧΡΟΑΚΑΛΟΝΕΔΑΨΕΝ
ΕΚΔΕΔΟΡΥΣΠΑΣΕΝΑΥΤΙΣΟΔΕΒΡΑΧΕΧΑΛΚΕΟΣΑΡΗΣ
ΟΣΣΟΝΤΕΝΝΕΑΧΙΛΟΙΕΠΙΑΧΟΝΗΔΕΚΑΧΙΛΟΙ
ΑΝΕΡΕΣΕΝΠΟΛΕΜΩΙΕΡΙΔΑΞΥΝΑΓΟΝΤΕΣΑΡΗΟΣ
ΤΟΥΣΔΑΡΥΠΟΤΡΟΜΟΣΕΙΛΕΝΑΧΑΙΟΥΣΤΕΤΡΩΑΣΤΕ
ΔΕΙΣΑΝΤΑΣΤΟΣΟΝΕΒΡΑΧΑΡΗΣΑΤΟΣΠΟΛΕΜΟΙΟ

864

ΟΙΗΔΕΚΝΕΦΕΩΝΕΡΕΒΕΝΝΗΦΑΙΝΕΤΑΙΑΗΡ
ΚΑΥΜΑΤΟΣΕΞΑΝΕΜΟΙΟΔΥΣΑΕΟΣΟΡΝΥΜΕΝΟΙΟ
ΤΟΙΟΣΤΥΔΕΙΔΗΙΔΙΟΜΗΔΕΙΧΑΛΚΕΟΣΑΡΗΣ
ΦΑΙΝΕΘΟΜΟΥΝΕΦΕΕΣΣΙΝΙΩΝΕΙΣΟΥΡΑΝΟΝΕΥΡΥΝ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΔΙΚΑΝΕΘΕΩΝΕΔΟΣΑΙΠΥΝΟΛΥΜΠΟΝ
ΠΑΡΔΕΔΙΙΚΡΟΝΙΩΝΙΚΑΘΕΖΕΤΟΘΥΜΟΝΑΧΕΥΩΝ
ΔΕΙΞΕΝΔΑΜΒΡΟΤΟΝΑΙΜΑΚΑΤΑΡΡΕΟΝΕΞΩΤΕΙΛΗΣ
ΚΑΙΡΟΛΟΦΥΡΟΜΕΝΟΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΟΥΝΕΜΕΣΙΖΗΙΟΡΩΝΤΑΔΕΚΑΡΤΕΡΑΕΡΓΑ
ΑΙΕΙΤΟΙΡΙΓΙΣΤΑΘΕΟΙΤΕΤΛΗΟΤΕΣΕΙΜΕΝ
ΑΛΛΗΛΩΝΙΟΤΗΤΙΧΑΡΙΝΑΝΔΡΕΣΣΙΦΕΡΟΝΤΕΣ
ΣΟΙΠΑΝΤΕΣΜΑΧΟΜΕΣΘΑΣΥΓΑΡΤΕΚΕΣΑΦΡΟΝΑΚΟΥΡΗΝ
ΟΥΛΟΜΕΝΗΝΗΙΤΑΙΕΝΑΗΣΥΛΑΕΡΓΑΜΕΜΗΛΕΝ
ΑΛΛΟΙΜΕΝΓΑΡΠΑΝΤΕΣΟΣΟΙΘΕΟΙΕΙΣΕΝΟΛΥΜΠΩΙ
ΣΟΙΤΕΠΙΠΕΙΘΟΝΤΑΙΚΑΙΔΕΔΜΗΜΕΣΘΑΕΚΑΣΤΟΣ
ΤΑΥΤΗΝΔΟΥΤΕΠΕΙΠΡΟΤΙΒΑΛΛΕΑΙΟΥΤΕΤΙΕΡΓΩΙ
ΑΛΛΑΝΙΕΙΣΕΠΕΙΑΥΤΟΣΕΓΕΙΝΑΟΠΑΙΔΑΙΔΗΛΟΝ
ΗΝΥΝΤΥΔΕΟΣΥΙΟΝΥΠΕΡΦΙΑΛΟΝΔΙΟΜΗΔΕΑ
ΜΑΡΓΑΙΝΕΙΝΑΝΕΗΚΕΝΕΠΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΘΕΟΙΣΙ
ΚΥΠΡΙΔΑΜΕΝΠΡΩΤΟΝΣΧΕΔΟΝΟΥΤΑΣΕΧΕΙΡΕΠΙΚΑΡΠΩΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΥΤΩΙΜΟΙΕΠΕΣΣΥΤΟΔΑΙΜΟΝΙΙΣΟΣ
ΑΛΛΑΜΥΠΗΝΕΙΚΑΝΤΑΧΕΕΣΠΟΔΕΣΗΤΕΚΕΔΗΡΟΝ
ΑΥΤΟΥΠΗΜΑΤΕΠΑΣΧΟΝΕΝΑΙΝΗΙΣΙΝΝΕΚΑΔΕΣΣΙΝ
ΗΚΕΖΩΣΑΜΕΝΗΝΟΣΕΑΧΑΛΚΟΙΟΤΥΠΗΙΣΙ
ΤΟΝΔΑΡΥΠΟΔΡΑΙΔΩΝΠΡΟΣΕΦΗΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΜΗΤΙΜΟΙΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΕΠΑΡΕΖΟΜΕΝΟΣΜΙΝΥΡΙΖΕ
ΕΧΘΙΣΤΟΣΔΕΜΟΙΕΣΣΙΘΕΩΝΟΙΟΛΥΜΠΟΝΕΧΟΥΣΙΝ
ΑΙΕΙΓΑΡΤΟΙΕΡΙΣΤΕΦΙΛΗΠΟΛΕΜΟΙΤΕΜΑΧΑΙΤΕ
ΜΗΤΡΟΣΤΟΙΜΕΝΟΣΕΣΤΙΝΑΑΣΧΕΤΟΝΟΥΚΕΠΙΕΙΚΤΟΝ
ΗΡΗΣΤΗΝΜΕΝΕΓΩΣΠΟΥΔΗΙΔΑΜΝΗΜΕΠΕΕΣΣΙ
ΤΩΣΟΙΩΚΕΙΝΗΣΤΑΔΕΠΑΣΧΕΙΝΕΝΝΕΣΙΗΙΣΙΝ
ΑΛΛΟΥΜΑΝΣΕΤΙΔΗΡΟΝΑΝΕΞΟΜΑΙΑΛΓΕΕΧΟΝΤΑ
ΕΚΓΑΡΕΜΕΥΓΕΝΟΣΕΣΣΙΕΜΟΙΔΕΣΕΓΕΙΝΑΤΟΜΗΤΗΡ
ΕΙΔΕΤΕΥΕΞΑΛΛΟΥΓΕΘΕΩΝΓΕΝΕΥΩΔΑΙΔΗΛΟΣ
ΚΑΙΚΕΝΔΗΠΑΛΑΙΗΣΘΑΕΝΕΡΤΕΡΟΣΟΥΡΑΝΙΩΝΩΝ

899

ΩΣΦΑΤΟΚΑΙΠΑΙΗΟΝΑΝΩΓΕΙΝΙΗΣΑΣΘΑΙ
ΤΩΙΔΕΠΙΠΑΙΗΩΝΟΔΥΝΗΦΑΤΑΦΑΡΜΑΚΑΠΑΣΣΩΝ
ΗΚΕΣΑΤΟΥΜΕΝΓΑΡΤΙΚΑΤΑΘΝΗΤΟΣΓΕΤΕΤΥΚΤΟ
ΩΣΔΟΤΟΠΟΣΓΑΛΑΛΕΥΚΟΝΕΠΕΙΓΟΜΕΝΟΣΣΥΝΕΠΗΞΕΝ
ΥΓΡΟΝΕΟΝΜΑΛΑΔΩΚΑΠΕΡΙΤΡΕΦΕΤΑΙΚΥΚΟΩΝΤΙ
ΩΣΑΡΑΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΙΗΣΑΤΟΘΟΥΡΟΝΑΡΗΑ
ΤΟΝΔΗΒΗΛΟΥΣΕΝΧΑΡΙΕΝΤΑΔΕΕΙΜΑΤΑΕΣΣΕ
ΠΑΡΔΕΔΙΙΚΡΟΝΙΩΝΙΚΑΘΕΖΕΤΟΚΥΔΕΙΓΑΙΩΝ
ΑΙΔΑΥΤΙΣΠΡΟΣΔΩΜΑΔΙΟΣΜΕΓΑΛΟΙΟΝΕΟΝΤΟ
ΗΡΗΤΑΡΓΕΙΗΚΑΙΑΛΑΛΚΟΜΕΝΗΙΣΑΘΗΝΗ
ΠΑΥΣΑΣΑΙΒΡΟΤΟΛΟΙΓΟΝΑΡΗΑΝΔΡΟΚΤΑΣΙΑΩΝ

Book 6

1

ΤΡΩΩΝΔΟΙΩΘΗΚΑΙΑΧΑΙΩΝΦΥΛΟΠΙΣΑΙΝΗ
ΠΟΛΛΑΔΑΡΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΙΘΥΣΕΜΑΧΗΠΕΔΙΟΙΟ
ΑΛΛΗΛΩΝΙΘΥΝΟΜΕΝΩΝΧΑΛΚΗΡΕΑΔΟΥΡΑ
ΜΕΣΣΗΓΥΣΣΙΜΟΕΝΤΟΣΙΔΕΞΑΝΘΟΙΟΡΟΑΩΝ
ΑΙΑΣΔΕΠΡΩΤΟΣΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΕΡΚΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΡΩΩΝΡΗΞΕΦΑΛΑΓΓΑΦΟΩΣΔΕΤΑΡΟΙΣΙΝΕΘΗΚΕΝ
ΑΝΔΡΑΒΑΛΩΝΟΣΑΡΙΣΤΟΣΕΝΙΘΡΗΙΚΕΣΣΙΤΕΤΥΚΤΟ
ΥΙΟΝΕΥΣΣΩΡΟΥΑΚΑΜΑΝΤΗΥΝΤΕΜΕΓΑΝΤΕ
ΤΟΝΡΕΒΑΛΕΠΡΩΤΟΣΚΟΡΥΘΟΣΦΑΛΟΝΙΠΠΟΔΑΣΕΙΗΣ
ΕΝΔΕΜΕΤΩΠΩΙΠΗΞΕΠΕΡΗΣΕΔΑΡΟΣΤΕΟΝΕΙΣΩ
ΑΙΧΜΗΧΑΛΚΕΙΗΤΟΝΔΕΣΚΟΤΟΣΟΣΣΕΚΑΛΥΨΕΝ
ΑΞΥΛΟΝΔΑΡΕΠΕΦΝΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΤΕΥΘΡΑΝΙΔΗΝΟΣΕΝΑΙΕΝΕΥΚΤΙΜΕΝΗΙΕΝΑΡΙΣΒΗΙ
ΑΦΝΕΙΟΣΒΙΟΤΟΙΟΦΙΛΟΣΔΗΝΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙ
ΠΑΝΤΑΣΓΑΡΦΙΛΕΕΣΚΕΝΟΔΩΙΕΠΙΟΙΚΙΑΝΑΙΩΝ
ΑΛΛΑΟΙΟΥΤΙΣΤΩΝΓΕΤΟΤΗΡΚΕΣΕΛΥΓΡΟΝΟΛΕΘΡΟΝ
ΠΡΟΣΘΕΝΥΠΑΝΤΙΑΣΑΣΑΛΛΑΜΦΩΘΥΜΟΝΑΠΗΥΡΑ
ΑΥΤΟΝΚΑΙΘΕΡΑΠΟΝΤΑΚΑΛΗΣΙΟΝΟΣΡΑΤΟΘΙΠΠΩΝ
ΕΣΚΕΝΥΦΗΝΙΟΧΟΣΤΩΔΑΜΦΩΓΑΙΑΝΕΔΥΤΗΝ
ΔΡΗΣΟΝΔΕΥΡΥΑΛΟΣΚΑΙΟΦΕΛΤΙΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕ
ΒΗΔΕΜΕΤΑΙΣΗΠΟΝΚΑΙΠΗΔΑΣΟΝΟΥΣΠΟΤΕΝΥΜΦΗ
ΝΗΙΣΑΒΑΡΒΑΡΕΗΤΕΚΑΜΥΜΟΝΙΒΟΥΚΟΛΙΩΝΙ
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝΔΗΝΥΙΟΣΑΓΑΥΟΥΛΑΟΜΕΔΟΝΤΟΣ
ΠΡΕΣΒΥΤΑΤΟΣΓΕΝΕΗΙΣΚΟΤΙΟΝΔΕΕΓΕΙΝΑΤΟΜΗΤΗΡ
ΠΟΙΜΑΙΝΩΝΔΕΠΟΕΣΣΙΜΙΓΗΦΙΛΟΤΗΤΙΚΑΙΕΥΝΗΙ
ΗΔΥΠΟΚΥΣΑΜΕΝΗΔΙΔΥΜΑΟΝΕΓΕΙΝΑΤΟΠΑΙΔΕ
ΚΑΙΜΕΝΤΩΝΥΠΕΛΥΣΕΜΕΝΟΣΚΑΙΦΑΙΔΙΜΑΓΥΙΑ
ΜΗΚΙΣΤΗΙΑΔΗΣΚΑΙΑΠΩΜΩΝΤΕΥΧΕΕΣΥΛΑ
ΑΣΤΥΑΛΟΝΔΑΡΕΠΕΦΝΕΜΕΝΕΠΤΟΛΕΜΟΣΠΟΛΥΠΟΙΤΗΣ
ΠΙΔΥΤΗΝΔΟΔΥΣΕΥΣΠΕΡΚΩΣΙΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕΝ
ΕΓΧΕΙΧΑΛΚΕΙΩΙΤΕΥΚΡΟΣΔΑΡΕΤΑΟΝΑΔΙΟΝ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΣΔΑΒΛΗΡΟΝΕΝΗΡΑΤΟΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣΕΛΑΤΟΝΔΕΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΝΑΙΕΔΕΣΑΤΝΙΟΕΝΤΟΣΕΥΡΡΕΙΤΑΟΠΑΡΟΧΘΑΣ
ΠΗΔΑΣΟΝΑΙΠΕΙΝΗΝΦΥΛΑΚΟΝΔΕΛΕΛΗΙΤΟΣΗΡΩΣ
ΦΕΥΓΟΝΤΕΥΡΥΠΥΛΟΣΔΕΜΕΛΑΝΘΙΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕΝ

37

ΑΔΡΗΣΤΟΝΔΑΡΕΠΕΙΤΑΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΖΩΟΝΕΛΙΠΠΩΓΑΡΟΙΑΤΥΖΟΜΕΝΩΠΕΔΙΟΙΟ
ΟΖΩΙΕΝΙΒΛΑΦΘΕΝΤΕΜΥΡΙΚΙΝΩΙΑΓΚΥΛΟΝΑΡΜΑ
ΑΞΑΝΤΕΝΠΡΩΤΩΙΡΥΜΩΙΑΥΤΩΜΕΝΕΒΗΤΗΝ
ΠΡΟΣΠΟΛΙΝΗΙΠΕΡΟΙΑΛΛΟΙΑΤΥΖΟΜΕΝΟΙΦΟΒΕΟΝΤΟ
ΑΥΤΟΣΔΕΚΔΙΦΡΟΙΟΠΑΡΑΤΡΟΧΟΝΕΞΕΚΥΛΙΣΘΗ
ΠΡΗΝΗΣΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΝΕΠΙΣΤΟΜΑΠΑΡΔΕΟΙΕΣΤΗ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΜΕΝΕΛΑΟΣΕΧΩΝΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΑΔΡΗΣΤΟΣΔΑΡΕΠΕΙΤΑΛΑΒΩΝΕΛΙΣΣΕΤΟΓΟΥΝΩΝ
ΖΩΓΡΕΙΑΤΡΕΟΣΥΙΕΣΥΔΑΞΙΑΔΕΞΑΙΑΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΛΑΔΕΝΑΦΝΕΙΟΥΠΑΤΡΟΣΚΕΙΜΗΛΙΑΚΕΙΤΑΙ
ΧΑΛΚΟΣΤΕΧΡΥΣΟΣΤΕΠΟΛΥΚΜΗΤΟΣΤΕΣΙΔΗΡΟΣ
ΤΩΝΚΕΝΤΟΙΧΑΡΙΣΑΙΤΟΠΑΤΗΡΑΠΕΡΕΙΣΙΑΠΟΙΝΑ
ΕΙΚΕΝΕΜΕΖΩΟΝΠΕΠΥΘΟΙΤΕΠΙΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΩΣΦΑΤΟΤΩΙΔΑΡΑΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΠΕΙΘΕ
ΚΑΙΔΗΜΙΝΤΑΧΕΜΕΛΛΕΘΟΑΣΕΠΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΔΩΣΕΙΝΩΙΘΕΡΑΠΟΝΤΙΚΑΤΑΞΕΜΕΝΑΛΛΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΝΤΙΟΣΗΛΘΕΘΕΩΝΚΑΙΟΜΟΚΛΗΣΑΣΕΠΟΣΗΥΔΑ
ΩΠΕΠΟΝΩΜΕΝΕΛΑΕΤΙΗΔΕΣΥΚΗΔΕΑΙΟΥΤΩΣ
ΑΝΔΡΩΝΗΣΟΙΑΡΙΣΤΑΠΕΠΟΙΗΤΑΙΚΑΤΑΟΙΚΟΝ
ΠΡΟΣΤΡΩΩΝΤΩΝΜΗΤΙΣΥΠΕΚΦΥΓΟΙΑΙΠΥΝΟΛΕΘΡΟΝ
ΧΕΙΡΑΣΘΗΜΕΤΕΡΑΣΜΗΔΟΝΤΙΝΑΓΑΣΤΕΡΙΜΗΤΗΡ
ΚΟΥΡΟΝΕΟΝΤΑΦΕΡΟΙΜΗΔΟΣΦΥΓΟΙΑΛΛΑΜΑΠΑΝΤΕΣ
ΙΛΙΟΥΕΞΑΠΟΛΟΙΑΤΑΚΗΔΕΣΤΟΙΚΑΙΑΦΑΝΤΟΙ
ΩΣΕΙΠΩΝΕΤΡΕΨΕΝΑΔΕΛΦΕΙΟΥΦΡΕΝΑΣΗΡΩΣ
ΑΙΣΙΜΑΠΑΡΕΙΠΩΝΟΔΑΠΟΕΘΕΝΩΣΑΤΟΧΕΙΡΙ
ΗΡΩΑΔΡΗΣΤΟΝΤΟΝΔΕΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΟΥΤΑΚΑΤΑΛΑΠΑΡΗΝΟΔΑΝΕΤΡΑΠΕΤΑΤΡΕΙΔΗΣΔΕ
ΛΑΞΕΝΣΤΗΘΕΣΙΒΑΣΕΞΕΣΠΑΣΕΜΕΙΛΙΝΟΝΕΓΧΟΣ
ΝΕΣΤΩΡΔΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΕΚΕΚΛΕΤΟΜΑΚΡΟΝΑΥΣΑΣ
ΩΦΙΛΟΙΗΡΩΕΣΔΑΝΑΟΙΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣΑΡΗΟΣ
ΜΗΤΙΣΝΥΝΕΝΑΡΩΝΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣΜΕΤΟΠΙΣΘΕ
ΜΙΜΝΕΤΩΩΣΚΕΠΛΕΙΣΤΑΦΕΡΩΝΕΠΙΝΗΑΣΙΚΗΤΑΙ
ΑΛΛΑΝΔΡΑΣΚΤΕΙΝΩΜΕΝΕΠΕΙΤΑΔΕΚΑΙΤΑΕΚΗΛΟΙ
ΝΕΚΡΟΥΣΑΜΠΕΔΙΟΝΣΥΛΗΣΕΤΕΤΕΘΝΗΩΤΑΣ

72

ΩΣΕΙΠΩΝΟΤΡΥΝΕΜΕΝΟΣΚΑΙΘΥΜΟΝΕΚΑΣΤΟΥ
ΕΝΘΑΚΕΝΑΥΤΕΤΡΩΕΣΑΡΗΙΦΙΛΩΝΥΠΑΧΑΙΩΝ
ΙΛΙΟΝΕΙΣΑΝΕΒΗΣΑΝΑΝΑΛΚΕΙΗΙΣΙΔΑΜΕΝΤΕΣ
ΕΙΜΗΑΡΑΙΝΕΙΑΙΤΕΚΑΙΕΚΤΟΡΙΕΙΠΕΠΑΡΑΣΤΑΣ
ΠΡΙΑΜΙΔΗΣΕΛΕΝΟΣΟΙΩΝΟΠΟΛΩΝΟΧΑΡΙΣΤΟΣ
ΑΙΝΕΙΑΤΕΚΑΙΕΚΤΟΡΕΠΕΙΠΟΝΟΣΥΜΜΙΜΑΛΙΣΤΑ
ΤΡΩΩΝΚΑΙΛΥΚΙΩΝΕΓΚΕΚΛΙΤΑΙΟΥΝΕΚΑΡΙΣΤΟΙ
ΠΑΣΑΝΕΠΙΘΥΝΕΣΤΕΜΑΧΕΣΘΑΙΤΕΦΡΟΝΕΕΙΝΤΕ
ΣΤΗΤΑΥΤΟΥΚΑΙΛΑΟΝΕΡΥΚΑΚΕΤΕΠΡΟΠΥΛΑΩΝ
ΠΑΝΤΗΙΕΠΟΙΧΟΜΕΝΟΙΠΡΙΝΑΥΤΕΝΧΕΡΣΙΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΦΕΥΓΟΝΤΑΣΠΕΣΕΕΙΝΔΗΙΟΙΣΙΔΕΧΑΡΜΑΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΚΕΦΑΛΑΓΓΑΣΕΠΟΤΡΥΝΗΤΟΝΑΠΑΣΑΣ
ΗΜΕΙΣΜΕΝΔΑΝΑΟΙΣΙΜΑΧΗΣΟΜΕΘΑΥΘΙΜΕΝΟΝΤΕΣ
ΚΑΙΜΑΛΑΤΕΙΡΟΜΕΝΟΙΠΕΡΑΝΑΓΚΑΙΗΓΑΡΕΠΕΙΓΕΙ
ΕΚΤΟΡΑΤΑΡΣΥΠΟΛΙΝΔΕΜΕΤΕΡΧΕΟΕΙΠΕΔΕΠΕΙΤΑ
ΜΗΤΕΡΙΣΗΙΚΑΙΕΜΗΙΗΔΕΞΥΝΑΓΟΥΣΑΓΕΡΑΙΑΣ
ΝΗΟΝΑΘΗΝΑΙΗΣΓΛΑΥΚΩΠΙΔΟΣΕΝΠΟΛΕΙΑΚΡΗΙ
ΟΙΞΑΣΑΚΛΗΙΔΙΘΥΡΑΣΙΕΡΟΙΟΔΟΜΟΙΟ
ΠΕΠΛΟΝΟΣΟΙΔΟΚΕΕΙΧΑΡΙΕΣΤΑΤΟΣΗΔΕΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΕΙΝΑΙΕΝΙΜΕΓΑΡΩΙΚΑΙΟΙΠΟΛΥΦΙΛΤΑΤΟΣΑΥΤΗΙ
ΘΕΙΝΑΙΑΘΗΝΑΙΗΣΕΠΙΓΟΥΝΑΣΙΝΗΥΚΟΜΟΙΟ
ΚΑΙΟΙΥΠΟΣΧΕΣΘΑΙΔΥΟΚΑΙΔΕΚΑΒΟΥΣΕΝΙΝΗΩΙ
ΗΝΙΣΗΚΕΣΤΑΣΙΕΡΕΥΣΕΜΕΝΑΙΚΕΛΕΗΣΗΙ
ΑΣΤΥΤΕΚΑΙΤΡΩΩΝΑΛΟΧΟΥΣΚΑΙΝΗΠΙΑΤΕΚΝΑ
ΩΣΚΕΝΤΥΔΕΟΣΥΙΟΝΑΠΟΣΧΗΙΙΛΙΟΥΙΡΗΣ
ΑΓΡΙΟΝΑΙΧΜΗΤΗΝΚΡΑΤΕΡΟΝΜΗΣΤΩΡΑΦΟΒΟΙΟ
ΟΝΔΗΕΓΩΚΑΡΤΙΣΤΟΝΑΧΑΙΩΝΦΗΜΙΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΟΥΔΑΧΙΛΗΑΠΟΘΩΔΕΓΕΔΕΙΔΙΜΕΝΟΡΧΑΜΟΝΑΝΔΡΩΝ
ΟΝΠΕΡΦΑΣΙΘΕΑΣΕΞΕΜΜΕΝΑΙΑΛΛΟΔΕΛΙΗΝ
ΜΑΙΝΕΤΑΙΟΥΔΕΤΙΣΟΙΔΥΝΑΤΑΙΜΕΝΟΣΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙΝ
ΩΣΕΦΑΘΕΚΤΩΡΔΟΥΤΙΚΑΣΙΓΝΗΤΩΙΑΠΙΘΗΣΕΝ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΞΟΧΕΩΝΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΑΛΤΟΧΑΜΑΖΕ
ΠΑΛΛΩΝΔΟΞΕΑΔΟΥΡΑΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΩΙΧΕΤΟΠΑΝΤΗΙ
ΟΤΡΥΝΩΝΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙΕΓΕΙΡΕΔΕΦΥΛΟΠΙΝΑΙΝΗΝ
ΟΙΔΕΛΕΛΙΧΘΗΣΑΝΚΑΙΕΝΑΝΤΙΟΙΕΣΤΑΝΑΧΑΙΩΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΔΥΠΕΧΩΡΗΣΑΝΛΗΞΑΝΔΕΦΟΝΟΙΟ
ΦΑΝΔΕΤΙΝΑΘΑΝΑΤΩΝΕΞΟΥΡΑΝΟΥΑΣΤΕΡΟΕΝΤΟΣ
ΤΡΩΣΙΝΑΛΕΞΗΣΟΝΤΑΚΑΤΕΛΘΕΜΕΝΩΣΕΛΕΛΙΧΘΕΝ
ΕΚΤΩΡΔΕΤΡΩΕΣΣΙΝΕΚΕΚΛΕΤΟΜΑΚΡΟΝΑΥΣΑΣ
ΤΡΩΕΣΥΠΕΡΘΥΜΟΙΤΗΛΕΚΛΕΙΤΟΙΤΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΑΝΕΡΕΣΕΣΤΕΦΙΛΟΙΜΝΗΣΑΣΘΕΔΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΟΦΡΑΝΕΓΩΒΕΙΩΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΗΔΕΓΕΡΟΥΣΙΝ
ΕΙΠΩΒΟΥΛΕΥΤΗΙΣΙΚΑΙΗΜΕΤΕΡΗΙΣΑΛΟΧΟΙΣΙ
ΔΑΙΜΟΣΙΝΑΡΗΣΑΣΘΑΙΥΠΟΣΧΕΣΘΑΙΔΕΚΑΤΟΜΒΑΣ

116

ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΑΠΕΒΗΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΜΦΙΔΕΜΙΝΣΦΥΡΑΤΥΠΤΕΚΑΙΑΥΧΕΝΑΔΕΡΜΑΚΕΛΑΙΝΟΝ
ΑΝΤΥΞΗΠΥΜΑΤΗΘΕΕΝΑΣΠΙΔΟΣΟΜΦΑΛΟΕΣΣΗΣ
ΓΛΑΥΚΟΣΔΙΠΠΟΛΟΧΟΙΟΠΑΙΣΚΑΙΤΥΔΕΟΣΥΙΟΣ
ΕΣΜΕΣΟΝΑΜΦΟΤΕΡΩΝΣΥΝΙΤΗΝΜΕΜΑΩΤΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΣΧΕΔΟΝΗΣΑΝΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΙΟΝΤΕ
ΤΟΝΠΡΟΤΕΡΟΣΠΡΟΣΕΕΙΠΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΤΙΣΔΕΣΥΕΣΣΙΦΕΡΙΣΤΕΚΑΤΑΘΝΗΤΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΟΥΜΕΝΓΑΡΠΟΤΟΠΩΠΑΜΑΧΗΙΕΝΙΚΥΔΙΑΝΕΙΡΗΙ
ΤΟΠΡΙΝΑΤΑΡΜΕΝΝΥΝΓΕΠΟΛΥΠΡΟΒΕΒΗΚΑΣΑΠΑΝΤΩΝ
ΣΩΙΘΑΡΣΕΙΟΤΕΜΟΝΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣΕΜΕΙΝΑΣ
ΔΥΣΤΗΝΩΝΔΕΤΕΠΑΙΔΕΣΕΜΩΙΜΕΝΕΙΑΝΤΙΟΩΣΙΝ
ΕΙΔΕΤΙΣΑΘΑΝΑΤΩΝΓΕΚΑΤΟΥΡΑΝΟΥΕΙΛΗΛΟΥΘΑΣ
ΟΥΚΑΝΕΓΩΓΕΘΕΟΙΣΙΝΕΠΟΥΡΑΝΙΟΙΣΙΜΑΧΟΙΜΗΝ
ΟΥΔΕΓΑΡΟΥΔΕΔΡΥΑΝΤΟΣΥΙΟΣΚΡΑΤΕΡΟΣΛΥΚΟΟΡΓΟΣ
ΔΗΝΗΝΟΣΡΑΘΕΟΙΣΙΝΕΠΟΥΡΑΝΙΟΙΣΙΝΕΡΙΖΕΝ
ΟΣΠΟΤΕΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙΟΔΙΩΝΥΣΟΙΟΤΙΘΗΝΑΣ
ΣΕΥΕΚΑΤΗΓΑΘΕΟΝΝΥΣΗΙΟΝΑΙΔΑΜΑΠΑΣΑΙ
ΘΥΣΘΛΑΧΑΜΑΙΚΑΤΕΧΕΥΑΝΥΠΑΝΔΡΟΦΟΝΟΙΟΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΙΝΟΜΕΝΑΙΒΟΥΠΛΗΓΙΔΙΩΝΥΣΟΣΔΕΦΟΒΗΘΕΙΣ
ΔΥΣΕΘΑΛΟΣΚΑΤΑΚΥΜΑΘΕΤΙΣΔΥΠΕΔΕΞΑΤΟΚΟΛΠΩΙ
ΔΕΙΔΙΟΤΑΚΡΑΤΕΡΟΣΓΑΡΕΧΕΤΡΟΜΟΣΑΝΔΡΟΣΟΜΟΚΛΗΙ
ΤΩΙΜΕΝΕΠΕΙΤΟΔΥΣΑΝΤΟΘΕΟΙΡΕΙΑΖΩΟΝΤΕΣ
ΚΑΙΜΙΝΤΥΦΛΟΝΕΘΗΚΕΚΡΟΝΟΥΠΑΙΣΟΥΔΑΡΕΤΙΔΗΝ
ΗΝΕΠΕΙΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝΑΠΗΧΘΕΤΟΠΑΣΙΘΕΟΙΣΙΝ
ΟΥΔΑΝΕΓΩΜΑΚΑΡΕΣΣΙΘΕΟΙΣΕΘΕΛΟΙΜΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΕΙΔΕΤΙΣΕΣΣΙΒΡΟΤΩΝΟΙΑΡΟΥΡΗΣΚΑΡΠΟΝΕΔΟΥΣΙΝ
ΑΣΣΟΝΙΘΩΣΚΕΝΘΑΣΣΟΝΟΛΕΘΡΟΥΠΕΙΡΑΘΙΚΗΑΙ
ΤΟΝΔΑΥΘΙΠΠΟΛΟΧΟΙΟΠΡΟΣΗΥΔΑΦΑΙΔΙΜΟΣΥΙΟΣ
ΤΥΔΕΙΔΗΜΕΓΑΘΥΜΕΤΙΗΓΕΝΕΗΝΕΡΕΕΙΝΕΙΣ
ΟΙΗΠΕΡΦΥΛΛΩΝΓΕΝΕΗΤΟΙΗΔΕΚΑΙΑΝΔΡΩΝ
ΦΥΛΛΑΤΑΜΕΝΤΑΝΕΜΟΣΧΑΜΑΔΙΣΧΕΕΙΑΛΛΑΔΕΘΥΛΗ
ΤΗΛΕΘΟΩΣΑΦΥΕΙΕΑΡΟΣΔΕΠΙΓΙΓΝΕΤΑΙΩΡΗ
ΩΣΑΝΔΡΩΝΓΕΝΕΗΗΜΕΝΦΥΕΙΗΔΑΠΟΛΗΓΕΙ
ΕΙΔΕΘΕΛΕΙΣΚΑΙΤΑΥΤΑΔΑΗΜΕΝΑΙΟΦΡΕΥΕΙΔΗΙΣ
ΗΜΕΤΕΡΗΝΓΕΝΕΗΝΠΟΛΛΟΙΔΕΜΙΝΑΝΔΡΕΣΙΣΑΣΙΝ
ΕΣΤΙΠΟΛΙΣΕΦΥΡΗΜΥΧΩΙΑΡΓΕΟΣΙΠΠΟΒΟΤΟΙΟ
ΕΝΘΑΔΕΣΙΣΥΦΟΣΕΣΚΕΝΟΚΕΡΔΙΣΤΟΣΓΕΝΕΤΑΝΔΡΩΝ
ΣΙΣΥΦΟΣΑΙΟΛΙΔΗΣΟΔΑΡΑΓΛΑΥΚΟΝΤΕΚΕΘΥΙΟΝ
ΑΥΤΑΡΓΛΑΥΚΟΣΤΙΚΤΕΝΑΜΥΜΟΝΑΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΗΝ

156

ΤΩΙΔΕΘΕΟΙΚΑΛΛΟΣΤΕΚΑΙΗΝΟΡΕΗΝΕΡΑΤΕΙΝΗΝ
ΩΠΑΣΑΝΑΥΤΑΡΟΙΠΡΟΙΤΟΣΚΑΚΑΜΗΣΑΤΟΘΥΜΩΙ
ΟΣΡΕΚΔΗΜΟΥΕΛΑΣΣΕΝΕΠΕΙΠΟΛΥΦΕΡΤΕΡΟΣΗΕΝ
ΑΡΓΕΙΩΝΖΕΥΣΓΑΡΟΙΥΠΟΣΚΗΠΤΡΩΙΕΔΑΜΑΣΣΕ
ΤΩΙΔΕΓΥΝΗΠΡΟΙΤΟΥΕΠΕΜΗΝΑΤΟΔΙΑΝΤΕΙΑ
ΚΡΥΠΤΑΔΙΗΙΦΙΛΟΤΗΤΙΜΙΓΗΜΕΝΑΙΑΛΛΑΤΟΝΟΥΤΙ
ΠΕΙΘΑΓΑΘΑΦΡΟΝΕΟΝΤΑΔΑΙΦΡΟΝΑΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΗΝ
ΗΔΕΨΕΥΣΑΜΕΝΗΠΡΟΙΤΟΝΒΑΣΙΛΗΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΤΕΘΝΑΙΗΣΩΠΡΟΙΤΗΚΑΚΤΑΝΕΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΗΝ
ΟΣΜΕΘΕΛΕΝΦΙΛΟΤΗΤΙΜΙΓΗΜΕΝΑΙΟΥΚΕΘΕΛΟΥΣΗΙ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΝΔΕΑΝΑΚΤΑΧΟΛΟΣΛΑΒΕΝΟΙΟΝΑΚΟΥΣΕ
ΚΤΕΙΝΑΙΜΕΝΡΑΛΕΕΙΝΕΣΕΒΑΣΣΑΤΟΓΑΡΤΟΓΕΘΥΜΩΙ
ΠΕΜΠΕΔΕΜΙΝΛΥΚΙΗΝΔΕΠΟΡΕΝΔΟΓΕΣΗΜΑΤΑΛΥΓΡΑ
ΓΡΑΨΑΣΕΝΠΙΝΑΚΙΠΤΥΚΤΩΙΘΥΜΟΦΘΟΡΑΠΟΛΛΑ
ΔΕΙΞΑΙΔΗΝΩΓΕΙΝΩΙΠΕΝΘΕΡΩΙΟΦΡΑΠΟΛΟΙΤΟ
ΑΥΤΑΡΟΒΗΛΥΚΙΗΝΔΕΘΕΩΝΥΠΑΜΥΜΟΝΙΠΟΜΠΗΙ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΛΥΚΙΗΝΙΞΕΞΑΝΘΟΝΤΕΡΕΟΝΤΑ
ΠΡΟΦΡΟΝΕΩΣΜΙΝΤΙΕΝΑΝΑΞΛΥΚΙΗΣΕΥΡΕΙΗΣ
ΕΝΝΗΜΑΡΞΕΙΝΙΣΣΕΚΑΙΕΝΝΕΑΒΟΥΣΙΕΡΕΥΣΕΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΔΕΚΑΤΗΕΦΑΝΗΡΟΔΟΔΑΚΤΥΛΟΣΗΩΣ
ΚΑΙΤΟΤΕΜΙΝΕΡΕΕΙΝΕΚΑΙΗΙΤΕΕΣΗΜΑΙΔΕΣΘΑΙ
ΟΤΤΙΡΑΟΙΓΑΜΒΡΟΙΟΠΑΡΑΠΡΟΙΤΟΙΟΦΕΡΟΙΤΟ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΗΣΗΜΑΚΑΚΟΝΠΑΡΕΔΕΞΑΤΟΓΑΜΒΡΟΥ
ΠΡΩΤΟΝΜΕΝΡΑΧΙΜΑΙΡΑΝΑΜΑΙΜΑΚΕΤΗΝΕΚΕΛΕΥΣΕ
ΠΕΦΝΕΜΕΝΗΔΑΡΕΗΝΘΕΙΟΝΓΕΝΟΣΟΥΔΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΛΕΩΝΟΠΙΘΕΝΔΕΔΡΑΚΩΝΜΕΣΣΗΔΕΧΙΜΑΙΡΑ
ΔΕΙΝΟΝΑΠΟΠΝΕΙΟΥΣΑΠΥΡΟΣΜΕΝΟΣΑΙΘΟΜΕΝΟΙΟ
ΚΑΙΤΗΝΜΕΝΚΑΤΕΠΕΦΝΕΘΕΩΝΤΕΡΑΕΣΣΙΠΙΘΗΣΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΑΥΣΟΛΥΜΟΙΣΙΜΑΧΕΣΣΑΤΟΚΥΔΑΛΙΜΟΙΣΙ
ΚΑΡΤΙΣΤΗΝΔΗΤΗΝΓΕΜΑΧΗΝΦΑΤΟΔΥΜΕΝΑΙΑΝΔΡΩΝ
ΤΟΤΡΙΤΟΝΑΥΚΑΤΕΠΕΦΝΕΝΑΜΑΖΟΝΑΣΑΝΤΙΑΝΕΙΡΑΣ
ΤΩΙΔΑΡΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΙΠΥΚΙΝΟΝΔΟΛΟΝΑΛΛΟΝΥΦΑΙΝΕ
ΚΡΙΝΑΣΕΚΛΥΚΙΗΣΕΥΡΕΙΗΣΦΩΤΑΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΕΙΣΕΛΟΧΟΝΤΟΙΔΟΥΤΙΠΑΛΙΝΟΙΚΟΝΔΕΝΕΟΝΤΟ
ΠΑΝΤΑΣΓΑΡΚΑΤΕΠΕΦΝΕΝΑΜΥΜΩΝΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΗΣ

191

ΑΛΛΟΤΕΔΗΓΙΓΝΩΣΚΕΘΕΟΥΓΟΝΟΝΗΥΝΕΟΝΤΑ
ΑΥΤΟΥΜΙΝΚΑΤΕΡΥΚΕΔΙΔΟΥΔΟΓΕΘΥΓΑΤΕΡΑΗΝ
ΔΩΚΕΔΕΟΙΤΙΜΗΣΒΑΣΙΛΗΙΔΟΣΗΜΙΣΥΠΑΣΗΣ
ΚΑΙΜΕΝΟΙΛΥΚΙΟΙΤΕΜΕΝΟΣΤΑΜΟΝΕΞΟΧΟΝΑΛΛΩΝ
ΚΑΛΟΝΦΥΤΑΛΙΗΣΚΑΙΑΡΟΥΡΗΣΟΦΡΑΝΕΜΟΙΤΟ
ΗΔΕΤΕΚΕΤΡΙΑΤΕΚΝΑΔΑΙΦΡΟΝΙΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΗΙ
ΙΣΑΝΔΡΟΝΤΕΚΑΙΙΠΠΟΛΟΧΟΝΚΑΙΛΑΟΔΑΜΕΙΑΝ
ΛΑΟΔΑΜΕΙΗΙΜΕΝΠΑΡΕΛΕΞΑΤΟΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥΣ
ΗΔΕΤΕΚΑΝΤΙΘΕΟΝΣΑΡΠΗΔΟΝΑΧΑΛΚΟΚΟΡΥΣΤΗΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΚΑΙΚΕΙΝΟΣΑΠΗΧΘΕΤΟΠΑΣΙΘΕΟΙΣΙΝ
ΗΤΟΙΟΚΑΠΠΕΔΙΟΝΤΟΑΛΗΙΟΝΟΙΟΣΑΛΑΤΟ
ΟΝΘΥΜΟΝΚΑΤΕΔΩΝΠΑΤΟΝΑΝΘΡΩΠΩΝΑΛΕΕΙΝΩΝ
ΙΣΑΝΔΡΟΝΔΕΟΙΥΙΟΝΑΡΗΣΑΤΟΣΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΜΑΡΝΑΜΕΝΟΝΣΟΛΥΜΟΙΣΙΚΑΤΕΚΤΑΝΕΚΥΔΑΛΙΜΟΙΣΙ
ΤΗΝΔΕΧΟΛΩΣΑΜΕΝΗΧΡΥΣΗΝΙΟΣΑΡΤΕΜΙΣΕΚΤΑ
ΙΠΠΟΛΟΧΟΣΔΕΜΕΤΙΚΤΕΚΑΙΕΚΤΟΥΦΗΜΙΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΠΕΜΠΕΔΕΜΕΣΤΡΟΙΗΝΚΑΙΜΟΙΜΑΛΑΠΟΛΛΕΠΕΤΕΛΛΕΝ
ΑΙΕΝΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝΚΑΙΥΠΕΙΡΟΧΟΝΕΜΜΕΝΑΙΑΛΛΩΝ
ΜΗΔΕΓΕΝΟΣΠΑΤΕΡΩΝΑΙΣΧΥΝΕΜΕΝΟΙΜΕΓΑΡΙΣΤΟΙ
ΕΝΤΕΦΥΡΗΙΕΓΕΝΟΝΤΟΚΑΙΕΝΛΥΚΙΗΙΕΥΡΕΙΗΙ
ΤΑΥΤΗΣΤΟΙΓΕΝΕΗΣΤΕΚΑΙΑΙΜΑΤΟΣΕΥΧΟΜΑΙΕΙΝΑΙ
ΩΣΦΑΤΟΓΗΘΗΣΕΝΔΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΕΓΧΟΣΜΕΝΚΑΤΕΠΗΞΕΝΕΠΙΧΘΟΝΙΠΟΥΛΥΒΟΤΕΙΡΗΙ
ΑΥΤΑΡΟΜΕΙΛΙΧΙΟΙΣΙΠΡΟΣΗΥΔΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΗΡΑΝΥΜΟΙΞΕΙΝΟΣΠΑΤΡΩΙΟΣΕΣΣΙΠΑΛΑΙΟΣ
ΟΙΝΕΥΣΓΑΡΠΟΤΕΔΙΟΣΑΜΥΜΟΝΑΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΗΝ
ΞΕΙΝΙΣΕΝΙΜΕΓΑΡΟΙΣΙΝΕΕΙΚΟΣΙΝΗΜΑΤΕΡΥΞΑΣ
ΟΙΔΕΚΑΙΑΛΛΗΛΟΙΣΙΠΟΡΟΝΞΕΙΝΗΙΑΚΑΛΑ
ΟΙΝΕΥΣΜΕΝΖΩΣΤΗΡΑΔΙΔΟΥΦΟΙΝΙΚΙΦΑΕΙΝΟΝ
ΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΗΣΔΕΧΡΥΣΕΟΝΔΕΠΑΣΑΜΦΙΚΥΠΕΛΛΟΝ
ΚΑΙΜΙΝΕΓΩΚΑΤΕΛΕΙΠΟΝΙΩΝΕΝΔΩΜΑΣΕΜΟΙΣΙ
ΤΥΔΕΑΔΟΥΜΕΜΝΗΜΑΙΕΠΕΙΜΕΤΙΤΥΤΘΟΝΕΟΝΤΑ
ΚΑΛΛΙΦΟΤΕΝΘΗΒΗΙΣΙΝΑΠΩΛΕΤΟΛΑΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΩΝΥΝΣΟΙΜΕΝΕΓΩΞΕΙΝΟΣΦΙΛΟΣΑΡΓΕΙΜΕΣΣΩΙ
ΕΙΜΙΣΥΔΕΝΛΥΚΙΗΙΟΤΕΚΕΝΤΩΝΔΗΜΟΝΙΚΩΜΑΙ
ΕΓΧΕΑΔΑΛΛΗΛΩΝΑΛΕΩΜΕΘΑΚΑΙΔΙΟΜΙΛΟΥ
ΠΟΛΛΟΙΜΕΝΓΑΡΕΜΟΙΤΡΩΕΣΚΛΕΙΤΟΙΤΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΚΤΕΙΝΕΙΝΟΝΚΕΘΕΟΣΓΕΠΟΡΗΙΚΑΙΠΟΣΣΙΚΙΧΕΙΩ
ΠΟΛΛΟΙΔΑΥΣΟΙΑΧΑΙΟΙΕΝΑΙΡΕΜΕΝΟΝΚΕΔΥΝΗΑΙ
ΤΕΥΧΕΑΔΑΛΛΗΛΟΙΣΕΠΑΜΕΙΨΟΜΕΝΟΦΡΑΚΑΙΟΙΔΕ
ΓΝΩΣΙΝΟΤΙΞΕΙΝΟΙΠΑΤΡΩΙΟΙΕΥΧΟΜΕΘΕΙΝΑΙ

232

ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΝΤΕΚΑΘΙΠΠΩΝΑΙΞΑΝΤΕ
ΧΕΙΡΑΣΤΑΛΛΗΛΩΝΛΑΒΕΤΗΝΚΑΙΠΙΣΤΩΣΑΝΤΟ
ΕΝΘΑΥΤΕΓΛΑΥΚΩΙΚΡΟΝΙΔΗΣΦΡΕΝΑΣΕΞΕΛΕΤΟΖΕΥΣ
ΟΣΠΡΟΣΤΥΔΕΙΔΗΝΔΙΟΜΗΔΕΑΤΕΥΧΕΑΜΕΙΒΕ
ΧΡΥΣΕΑΧΑΛΚΕΙΩΝΕΚΑΤΟΜΒΟΙΕΝΝΕΑΒΟΙΩΝ
ΕΚΤΩΡΔΩΣΣΚΑΙΑΣΤΕΠΥΛΑΣΚΑΙΦΗΓΟΝΙΚΑΝΕΝ
ΑΜΦΑΡΑΜΙΝΤΡΩΩΝΑΛΟΧΟΙΘΕΟΝΗΔΕΘΥΓΑΤΡΕΣ
ΕΙΡΟΜΕΝΑΙΠΑΙΔΑΣΤΕΚΑΣΙΓΝΗΤΟΥΣΤΕΕΤΑΣΤΕ
ΚΑΙΠΟΣΙΑΣΟΔΕΠΕΙΤΑΘΕΟΙΣΕΥΧΕΣΘΑΙΑΝΩΓΕΙ
ΠΑΣΑΣΕΞΕΙΗΣΠΟΛΛΗΙΣΙΔΕΚΗΔΕΕΦΗΠΤΟ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΠΡΙΑΜΟΙΟΔΟΜΟΝΠΕΡΙΚΑΛΛΕΙΚΑΝΕ
ΞΕΣΤΗΙΣΑΙΘΟΥΣΗΙΣΙΤΕΤΥΓΜΕΝΟΝΑΥΤΑΡΕΝΑΥΤΩΙ
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΕΝΕΣΑΝΘΑΛΑΜΟΙΞΕΣΤΟΙΟΛΙΘΟΙΟ
ΠΛΗΣΙΟΝΑΛΛΗΛΩΝΔΕΔΜΗΜΕΝΟΙΕΝΘΑΔΕΠΑΙΔΕΣ
ΚΟΙΜΩΝΤΟΠΡΙΑΜΟΙΟΠΑΡΑΜΝΗΣΤΗΙΣΑΛΟΧΟΙΣΙ
ΚΟΥΡΑΩΝΔΕΤΕΡΩΘΕΝΕΝΑΝΤΙΟΙΕΝΔΟΘΕΝΑΥΛΗΣ
ΔΩΔΕΚΕΣΑΝΤΕΓΕΟΙΘΑΛΑΜΟΙΞΕΣΤΟΙΟΛΙΘΟΙΟ
ΠΛΗΣΙΟΝΑΛΛΗΛΩΝΔΕΔΜΗΜΕΝΟΙΕΝΘΑΔΕΓΑΜΒΡΟΙ
ΚΟΙΜΩΝΤΟΠΡΙΑΜΟΙΟΠΑΡΑΙΔΟΙΗΙΣΑΛΟΧΟΙΣΙΝ
ΕΝΘΑΟΙΗΠΙΟΔΩΡΟΣΕΝΑΝΤΙΗΗΛΥΘΕΜΗΤΗΡ
ΛΑΟΔΙΚΗΝΕΣΑΓΟΥΣΑΘΥΓΑΤΡΩΝΕΙΔΟΣΑΡΙΣΤΗΝ
ΕΝΤΑΡΑΟΙΦΥΧΕΙΡΙΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕ
ΤΕΚΝΟΝΤΙΠΤΕΛΙΠΩΝΠΟΛΕΜΟΝΘΡΑΣΥΝΕΙΛΗΛΟΥΘΑΣ
ΗΜΑΛΑΔΗΤΕΙΡΟΥΣΙΔΥΣΩΝΥΜΟΙΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΜΑΡΝΑΜΕΝΟΙΠΕΡΙΑΣΤΥΣΕΔΕΝΘΑΔΕΘΥΜΟΣΑΝΗΚΕΝ
ΕΛΘΟΝΤΕΞΑΚΡΗΣΠΟΛΙΟΣΔΙΙΧΕΙΡΑΣΑΝΑΣΧΕΙΝ
ΑΛΛΑΜΕΝΟΦΡΑΚΕΤΟΙΜΕΛΙΗΔΕΑΟΙΝΟΝΕΝΕΙΚΩ
ΩΣΣΠΕΙΣΗΙΣΔΙΙΠΑΤΡΙΚΑΙΑΛΛΟΙΣΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙ
ΠΡΩΤΟΝΕΠΕΙΤΑΔΕΚΑΥΤΟΣΟΝΗΣΕΑΙΑΙΚΕΠΙΗΙΣΘΑ
ΑΝΔΡΙΔΕΚΕΚΜΗΩΤΙΜΕΝΟΣΜΕΓΑΟΙΝΟΣΑΕΞΕΙ
ΩΣΤΥΝΗΚΕΚΜΗΚΑΣΑΜΥΝΩΝΣΟΙΣΙΝΕΤΗΙΣΙ

263

ΤΗΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΜΕΓΑΣΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΜΗΜΟΙΟΙΝΟΝΑΕΙΡΕΜΕΛΙΦΡΟΝΑΠΟΤΝΙΑΜΗΤΕΡ
ΜΗΜΑΠΟΓΥΙΩΣΗΙΣΜΕΝΕΟΣΑΛΚΗΣΤΕΛΑΘΩΜΑΙ
ΧΕΡΣΙΔΑΝΙΠΤΟΙΣΙΝΔΙΙΛΕΙΒΕΙΝΑΙΘΟΠΑΟΙΝΟΝ
ΑΖΟΜΑΙΟΥΔΕΠΗΙΕΣΤΙΚΕΛΑΙΝΕΦΕΙΚΡΟΝΙΩΝΙ
ΑΙΜΑΤΙΚΑΙΛΥΘΡΩΙΠΕΠΑΛΑΓΜΕΝΟΝΕΥΧΕΤΑΑΣΘΑΙ
ΑΛΛΑΣΥΜΕΝΠΡΟΣΝΗΟΝΑΘΗΝΑΙΗΣΑΓΕΛΕΙΗΣ
ΕΡΧΕΟΣΥΝΘΥΕΕΣΣΙΝΑΟΛΛΙΣΣΑΣΑΓΕΡΑΙΑΣ
ΠΕΠΛΟΝΔΟΣΤΙΣΤΟΙΧΑΡΙΕΣΤΑΤΟΣΗΔΕΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΕΣΤΙΝΕΝΙΜΕΓΑΡΩΙΚΑΙΤΟΙΠΟΛΥΦΙΛΤΑΤΟΣΑΥΤΗΙ
ΤΟΝΘΕΣΑΘΗΝΑΙΗΣΕΠΙΓΟΥΝΑΣΙΝΗΥΚΟΜΟΙΟ
ΚΑΙΟΙΥΠΟΣΧΕΣΘΑΙΔΥΟΚΑΙΔΕΚΑΒΟΥΣΕΝΙΝΗΩΙ
ΗΝΙΣΗΚΕΣΤΑΣΙΕΡΕΥΣΕΜΕΝΑΙΚΕΛΕΗΣΗΙ
ΑΣΤΥΤΕΚΑΙΤΡΩΩΝΑΛΟΧΟΥΣΚΑΙΝΗΠΙΑΤΕΚΝΑ
ΑΙΚΕΝΤΥΔΕΟΣΥΙΟΝΑΠΟΣΧΗΙΙΛΙΟΥΙΡΗΣ
ΑΓΡΙΟΝΑΙΧΜΗΤΗΝΚΡΑΤΕΡΟΝΜΗΣΤΩΡΑΦΟΒΟΙΟ
ΑΛΛΑΣΥΜΕΝΠΡΟΣΝΗΟΝΑΘΗΝΑΙΗΣΑΓΕΛΕΙΗΣ
ΕΡΧΕΥΕΓΩΔΕΠΑΡΙΝΜΕΤΕΛΕΥΣΟΜΑΙΟΦΡΑΚΑΛΕΣΣΩ
ΑΙΚΕΘΕΛΗΙΣΕΙΠΟΝΤΟΣΑΚΟΥΕΜΕΝΩΣΚΕΟΙΑΥΘΙ
ΓΑΙΑΧΑΝΟΙΜΕΓΑΓΑΡΜΙΝΟΛΥΜΠΙΟΣΕΤΡΕΦΕΠΗΜΑ
ΤΡΩΣΙΤΕΚΑΙΠΡΙΑΜΩΙΜΕΓΑΛΗΤΟΡΙΤΟΙΟΤΕΠΑΙΣΙΝ
ΕΙΚΕΙΝΟΝΓΕΙΔΟΙΜΙΚΑΤΕΛΘΟΝΤΑΙΔΟΣΕΙΣΩ
ΦΑΙΗΝΚΕΦΡΕΝΑΤΕΡΠΟΥΟΙΖΥΟΣΕΚΛΕΛΑΘΕΣΘΑΙ
ΩΣΕΦΑΘΗΔΕΜΟΛΟΥΣΑΠΟΤΙΜΕΓΑΡΑΜΦΙΠΟΛΟΙΣΙ
ΚΕΚΛΕΤΟΤΑΙΔΑΡΑΟΛΛΙΣΣΑΝΚΑΤΑΑΣΤΥΓΕΡΑΙΑΣ
ΑΥΤΗΔΕΣΘΑΛΑΜΟΝΚΑΤΕΒΗΣΕΤΟΚΗΩΕΝΤΑ
ΕΝΘΕΣΑΝΟΙΠΕΠΛΟΙΠΑΜΠΟΙΚΙΛΑΕΡΓΑΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΙΔΟΝΙΩΝΤΑΣΑΥΤΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ
ΗΓΑΓΕΣΙΔΟΝΙΗΘΕΝΕΠΙΠΛΩΣΕΥΡΕΑΠΟΝΤΟΝ
ΤΗΝΟΔΟΝΗΝΕΛΕΝΗΝΠΕΡΑΝΗΓΑΓΕΝΕΥΠΑΤΕΡΕΙΑΝ
ΤΩΝΕΝΑΕΙΡΑΜΕΝΗΕΚΑΒΗΦΕΡΕΔΩΡΟΝΑΘΗΝΗΙ
ΟΣΚΑΛΛΙΣΤΟΣΕΗΝΠΟΙΚΙΛΜΑΣΙΝΗΔΕΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΣΤΗΡΔΩΣΑΠΕΛΑΜΠΕΝΕΚΕΙΤΟΔΕΝΕΙΑΤΟΣΑΛΛΩΝ
ΒΗΔΙΕΝΑΙΠΟΛΛΑΙΔΕΜΕΤΕΣΣΕΥΟΝΤΟΓΕΡΑΙΑΙ

297

ΑΙΔΟΤΕΝΗΟΝΙΚΑΝΟΝΑΘΗΝΗΣΕΝΠΟΛΕΙΑΚΡΗΙ
ΤΗΙΣΙΘΥΡΑΣΩΙΞΕΘΕΑΝΩΚΑΛΛΙΠΑΡΗΙΟΣ
ΚΙΣΣΗΙΣΑΛΟΧΟΣΑΝΤΗΝΟΡΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΤΗΝΓΑΡΤΡΩΕΣΕΘΗΚΑΝΑΘΗΝΑΙΗΣΙΕΡΕΙΑΝ
ΑΙΔΟΛΟΛΥΓΗΙΠΑΣΑΙΑΘΗΝΗΙΧΕΙΡΑΣΑΝΕΣΧΟΝ
ΗΔΑΡΑΠΕΠΛΟΝΕΛΟΥΣΑΘΕΑΝΩΚΑΛΛΙΠΑΡΗΙΟΣ
ΘΗΚΕΝΑΘΗΝΑΙΗΣΕΠΙΓΟΥΝΑΣΙΝΗΥΚΟΜΟΙΟ
ΕΥΧΟΜΕΝΗΔΗΡΑΤΟΔΙΟΣΚΟΥΡΗΙΜΕΓΑΛΟΙΟ
ΠΟΤΝΙΑΘΗΝΑΙΗΕΡΥΣΙΠΤΟΛΙΔΙΑΘΕΑΩΝ
ΑΞΟΝΔΗΕΓΧΟΣΔΙΟΜΗΔΕΟΣΗΔΕΚΑΙΑΥΤΟΝ
ΠΡΗΝΕΑΔΟΣΠΕΣΕΕΙΝΣΚΑΙΩΝΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΠΥΛΑΩΝ
ΟΦΡΑΤΟΙΑΥΤΙΚΑΝΥΝΔΥΟΚΑΙΔΕΚΑΒΟΥΣΕΝΙΝΗΩΙ
ΗΝΙΣΗΚΕΣΤΑΣΙΕΡΕΥΣΟΜΕΝΑΙΚΕΛΕΗΣΗΙΣ
ΑΣΤΥΤΕΚΑΙΤΡΩΩΝΑΛΟΧΟΥΣΚΑΙΝΗΠΙΑΤΕΚΝΑ
ΩΣΕΦΑΤΕΥΧΟΜΕΝΗΑΝΕΝΕΥΕΔΕΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΩΣΑΙΜΕΝΡΕΥΧΟΝΤΟΔΙΟΣΚΟΥΡΗΙΜΕΓΑΛΟΙΟ
ΕΚΤΩΡΔΕΠΡΟΣΔΩΜΑΤΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙΟΒΕΒΗΚΕΙ
ΚΑΛΑΤΑΡΑΥΤΟΣΕΤΕΥΞΕΣΥΝΑΝΔΡΑΣΙΝΟΙΤΟΤΑΡΙΣΤΟΙ
ΗΣΑΝΕΝΙΤΡΟΙΗΙΕΡΙΒΩΛΑΚΙΤΕΚΤΟΝΕΣΑΝΔΡΕΣ
ΟΙΟΙΕΠΟΙΗΣΑΝΘΑΛΑΜΟΝΚΑΙΔΩΜΑΚΑΙΑΥΛΗΝ
ΕΓΓΥΘΙΤΕΠΡΙΑΜΟΙΟΚΑΙΕΚΤΟΡΟΣΕΝΠΟΛΕΙΑΚΡΗΙ
ΕΝΘΕΚΤΩΡΕΙΣΗΛΘΕΔΙΙΦΙΛΟΣΕΝΔΑΡΑΧΕΙΡΙ
ΕΓΧΟΣΕΧΕΝΔΕΚΑΠΗΧΥΠΑΡΟΙΘΕΔΕΛΑΜΠΕΤΟΔΟΥΡΟΣ
ΑΙΧΜΗΧΑΛΚΕΙΗΠΕΡΙΔΕΧΡΥΣΕΟΣΘΕΕΠΟΡΚΗΣ
ΤΟΝΔΕΥΡΕΝΘΑΛΑΜΩΙΠΕΡΙΚΑΛΛΕΑΤΕΥΧΕΕΠΟΝΤΑ
ΑΣΠΙΔΑΚΑΙΘΩΡΗΚΑΚΑΙΑΓΚΥΛΑΤΟΞΑΦΟΩΝΤΑ
ΑΡΓΕΙΗΔΕΛΕΝΗΜΕΤΑΡΑΔΜΩΙΗΙΣΙΓΥΝΑΙΞΙΝ
ΗΣΤΟΚΑΙΑΜΦΙΠΟΛΟΙΣΙΠΕΡΙΚΛΥΤΑΕΡΓΑΚΕΛΕΥΕ
ΤΟΝΔΕΚΤΩΡΝΕΙΚΕΣΣΕΝΙΔΩΝΑΙΣΧΡΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙ
ΔΑΙΜΟΝΙΟΥΜΕΝΚΑΛΑΧΟΛΟΝΤΟΝΔΕΝΘΕΟΘΥΜΩΙ
ΛΑΟΙΜΕΝΦΘΙΝΥΘΟΥΣΙΠΕΡΙΠΤΟΛΙΝΑΙΠΥΤΕΤΕΙΧΟΣ
ΜΑΡΝΑΜΕΝΟΙΣΕΟΔΕΙΝΕΚΑΥΤΗΤΕΠΤΟΛΕΜΟΣΤΕ
ΑΣΤΥΤΟΔΑΜΦΙΔΕΔΗΕΣΥΔΑΝΜΑΧΕΣΑΙΟΚΑΙΑΛΛΩΙ
ΟΝΤΙΝΑΠΟΥΜΕΘΙΕΝΤΑΙΔΟΙΣΣΤΥΓΕΡΟΥΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΑΛΛΑΝΑΜΗΤΑΧΑΑΣΤΥΠΥΡΟΣΔΗΙΟΙΟΘΕΡΗΤΑΙ

332

ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ
ΕΚΤΟΡΕΠΕΙΜΕΚΑΤΑΙΣΑΝΕΝΕΙΚΕΣΑΣΟΥΔΥΠΕΡΑΙΣΑΝ
ΤΟΥΝΕΚΑΤΟΙΕΡΕΩΣΥΔΕΣΥΝΘΕΟΚΑΙΜΕΥΑΚΟΥΣΟΝ
ΟΥΤΟΙΕΓΩΤΡΩΩΝΤΟΣΣΟΝΧΟΛΩΙΟΥΔΕΝΕΜΕΣΣΙ
ΗΜΗΝΕΝΘΑΛΑΜΩΙΕΘΕΛΟΝΔΑΧΕΙΠΡΟΤΡΑΠΕΣΘΑΙ
ΝΥΝΔΕΜΕΠΑΡΕΙΠΟΥΣΑΛΟΧΟΣΜΑΛΑΚΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΝ
ΟΡΜΗΣΕΣΠΟΛΕΜΟΝΔΟΚΕΕΙΔΕΜΟΙΩΔΕΚΑΙΑΥΤΩΙ
ΛΩΙΟΝΕΣΣΕΣΘΑΙΝΙΚΗΔΕΠΑΜΕΙΒΕΤΑΙΑΝΔΡΑΣ
ΑΛΛΑΓΕΝΥΝΕΠΙΜΕΙΝΟΝΑΡΗΙΑΤΕΥΧΕΑΔΥΩ
ΗΙΘΕΓΩΔΕΜΕΤΕΙΜΙΚΙΧΗΣΕΣΘΑΙΔΕΣΟΙΩ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΝΔΟΥΤΙΠΡΟΣΕΦΗΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΤΟΝΔΕΛΕΝΗΜΥΘΟΙΣΙΠΡΟΣΗΥΔΑΜΕΙΛΙΧΙΟΙΣΙ
ΔΑΕΡΕΜΕΙΟΚΥΝΟΣΚΑΚΟΜΗΧΑΝΟΥΟΚΡΥΟΕΣΣΗΣ
ΩΣΜΟΦΕΛΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΕΜΕΠΡΩΤΟΝΤΕΚΕΜΗΤΗΡ
ΟΙΧΕΣΘΑΙΠΡΟΦΕΡΟΥΣΑΚΑΚΗΑΝΕΜΟΙΟΘΥΕΛΛΑ
ΕΙΣΟΡΟΣΗΕΙΣΚΥΜΑΠΟΛΥΦΛΟΙΣΒΟΙΟΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΕΝΘΑΜΕΚΥΜΑΠΟΕΡΣΕΠΑΡΟΣΤΑΔΕΕΡΓΑΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΔΕΓΩΔΕΘΕΟΙΚΑΚΑΤΕΚΜΗΡΑΝΤΟ
ΑΝΔΡΟΣΕΠΕΙΤΩΦΕΛΛΟΝΑΜΕΙΝΟΝΟΣΕΙΝΑΙΑΚΟΙΤΙΣ
ΟΣΗΙΔΗΝΕΜΕΣΙΝΤΕΚΑΙΑΙΣΧΕΑΠΟΛΛΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΤΟΥΤΩΙΔΟΥΤΑΡΝΥΝΦΡΕΝΕΣΕΜΠΕΔΟΙΟΥΤΑΡΟΠΙΣΣΩ
ΕΣΣΟΝΤΑΙΤΩΚΑΙΜΙΝΕΠΑΥΡΗΣΕΣΘΑΙΟΙΩ
ΑΛΛΑΓΕΝΥΝΕΙΣΕΛΘΕΚΑΙΕΖΕΟΤΩΙΔΕΠΙΔΙΦΡΩΙ
ΔΑΕΡΕΠΕΙΣΕΜΑΛΙΣΤΑΠΟΝΟΣΦΡΕΝΑΣΑΜΦΙΒΕΒΗΚΕΝ
ΕΙΝΕΚΕΜΕΙΟΚΥΝΟΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΕΝΕΚΑΤΗΣ
ΟΙΣΙΝΕΠΙΖΕΥΣΘΗΚΕΚΑΚΟΝΜΟΡΟΝΩΣΚΑΙΟΠΙΣΣΩ
ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΠΕΛΩΜΕΘΑΟΙΔΙΜΟΙΕΣΣΟΜΕΝΟΙΣΙ
ΤΗΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΜΕΓΑΣΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΜΗΜΕΚΑΘΙΖΕΛΕΝΗΦΙΛΕΟΥΣΑΠΕΡΟΥΔΕΜΕΠΕΙΣΕΙΣ
ΗΔΗΓΑΡΜΟΙΘΥΜΟΣΕΠΕΣΣΥΤΑΙΟΦΡΕΠΑΜΥΝΩ
ΤΡΩΕΣΣΟΙΜΕΓΕΜΕΙΟΠΟΘΗΝΑΠΕΟΝΤΟΣΕΧΟΥΣΙΝ
ΑΛΛΑΣΥΓΟΡΝΥΘΙΤΟΥΤΟΝΕΠΕΙΓΕΣΘΩΔΕΚΑΙΑΥΤΟΣ
ΩΣΚΕΝΕΜΕΝΤΟΣΘΕΝΠΟΛΙΟΣΚΑΤΑΜΑΡΨΗΙΕΟΝΤΑ
ΚΑΙΓΑΡΕΓΩΝΟΙΚΟΝΔΕΕΛΕΥΣΟΜΑΙΟΦΡΑΙΔΩΜΑΙ
ΟΙΚΗΑΣΑΛΟΧΟΝΤΕΦΙΛΗΝΚΑΙΝΗΠΙΟΝΥΙΟΝ
ΟΥΓΑΡΟΙΔΕΙΕΤΙΣΦΙΝΥΠΟΤΡΟΠΟΣΙΞΟΜΑΙΑΥΤΙΣ
ΗΗΔΗΜΥΠΟΧΕΡΣΙΘΕΟΙΔΑΜΟΩΣΙΝΑΧΑΙΩΝ

369

ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΑΠΕΒΗΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΙΨΑΔΕΠΕΙΘΙΚΑΝΕΔΟΜΟΥΣΕΥΝΑΙΕΤΑΟΝΤΑΣ
ΟΥΔΕΥΡΑΝΔΡΟΜΑΧΗΝΛΕΥΚΩΛΕΝΟΝΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙΝ
ΑΛΛΗΓΕΞΥΝΠΑΙΔΙΚΑΙΑΜΦΙΠΟΛΩΙΕΥΠΕΠΛΩΙ
ΠΥΡΓΩΙΕΦΕΣΤΗΚΕΙΓΟΟΩΣΑΤΕΜΥΡΟΜΕΝΗΤΕ
ΕΚΤΩΡΔΩΣΟΥΚΕΝΔΟΝΑΜΥΜΟΝΑΤΕΤΜΕΝΑΚΟΙΤΙΝ
ΕΣΤΗΕΠΟΥΔΟΝΙΩΝΜΕΤΑΔΕΔΜΩΙΗΙΣΙΝΕΕΙΠΕΝ
ΕΙΔΑΓΕΜΟΙΔΜΩΙΑΙΝΗΜΕΡΤΕΑΜΥΘΗΣΑΣΘΕ
ΠΗΙΕΒΗΑΝΔΡΟΜΑΧΗΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΕΚΜΕΓΑΡΟΙΟ
ΗΕΠΗΙΕΣΓΑΛΟΩΝΗΕΙΝΑΤΕΡΩΝΕΥΠΕΠΛΩΝ
ΗΕΣΑΘΗΝΑΙΗΣΕΞΟΙΧΕΤΑΙΕΝΘΑΠΕΡΑΛΛΑΙ
ΤΡΩΙΑΙΕΥΠΛΟΚΑΜΟΙΔΕΙΝΗΝΘΕΟΝΙΛΑΣΚΟΝΤΑΙ
ΤΟΝΔΑΥΤΟΤΡΗΡΗΤΑΜΙΗΠΡΟΣΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΝ
ΕΚΤΟΡΕΠΕΙΜΑΛΑΝΩΓΑΣΑΛΗΘΕΑΜΥΘΗΣΑΣΘΑΙ
ΟΥΤΕΠΗΙΕΣΓΑΛΟΩΝΟΥΤΕΙΝΑΤΕΡΩΝΕΥΠΕΠΛΩΝ
ΟΥΤΕΣΑΘΗΝΑΙΗΣΕΞΟΙΧΕΤΑΙΕΝΘΑΠΕΡΑΛΛΑΙ
ΤΡΩΙΑΙΕΥΠΛΟΚΑΜΟΙΔΕΙΝΗΝΘΕΟΝΙΛΑΣΚΟΝΤΑΙ
ΑΛΛΕΠΙΠΥΡΓΟΝΕΒΗΜΕΓΑΝΙΛΙΟΥΟΥΝΕΚΑΚΟΥΣΕ
ΤΕΙΡΕΣΘΑΙΤΡΩΑΣΜΕΓΑΔΕΚΡΑΤΟΣΕΙΝΑΙΑΧΑΙΩΝ
ΗΜΕΝΔΗΠΡΟΣΤΕΙΧΟΣΕΠΕΙΓΟΜΕΝΗΑΦΙΚΑΝΕΙ
ΜΑΙΝΟΜΕΝΗΙΕΙΚΥΙΑΦΕΡΕΙΔΑΜΑΠΑΙΔΑΤΙΘΗΝΗ
ΗΡΑΓΥΝΗΤΑΜΙΗΟΔΑΠΕΣΣΥΤΟΔΩΜΑΤΟΣΕΚΤΩΡ
ΤΗΝΑΥΤΗΝΟΔΟΝΑΥΤΙΣΕΥΚΤΙΜΕΝΑΣΚΑΤΑΓΥΙΑΣ
ΕΥΤΕΠΥΛΑΣΙΚΑΝΕΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣΜΕΓΑΑΣΤΥ
ΣΚΑΙΑΣΤΗΙΑΡΕΜΕΛΛΕΔΙΕΞΙΜΕΝΑΙΠΕΔΙΟΝΔΕ
ΕΝΘΑΛΟΧΟΣΠΟΛΥΔΩΡΟΣΕΝΑΝΤΙΗΗΛΘΕΘΕΟΥΣΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΘΥΓΑΤΗΡΜΕΓΑΛΗΤΟΡΟΣΗΕΤΙΩΝΟΣ
ΗΕΤΙΩΝΟΣΕΝΑΙΕΝΥΠΟΠΛΑΚΩΙΥΛΗΕΣΣΗΙ
ΘΗΒΗΙΥΠΟΠΛΑΚΙΗΙΚΙΛΙΚΕΣΣΑΝΔΡΕΣΣΙΝΑΝΑΣΣΩΝ
ΤΟΥΠΕΡΔΗΘΥΓΑΤΗΡΕΧΕΘΕΚΤΟΡΙΧΑΛΚΟΚΟΡΥΣΤΗΙ
ΗΟΙΕΠΕΙΤΗΝΤΗΣΑΜΑΔΑΜΦΙΠΟΛΟΣΚΙΕΝΑΥΤΗΙ
ΠΑΙΔΕΠΙΚΟΛΠΩΙΕΧΟΥΣΑΤΑΛΑΦΡΟΝΑΝΗΠΙΟΝΑΥΤΩΣ
ΕΚΤΟΡΙΔΗΝΑΓΑΠΗΤΟΝΑΛΙΓΚΙΟΝΑΣΤΕΡΙΚΑΛΩΙ
ΤΟΝΡΕΚΤΩΡΚΑΛΕΕΣΚΕΣΚΑΜΑΝΔΡΙΟΝΑΥΤΑΡΟΙΑΛΛΟΙ
ΑΣΤΥΑΝΑΚΤΟΙΟΣΓΑΡΕΡΥΕΤΟΙΛΙΟΝΕΚΤΩΡ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΜΕΙΔΗΣΕΝΙΔΩΝΕΣΠΑΙΔΑΣΙΩΠΗΙ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΔΕΟΙΑΓΧΙΠΑΡΙΣΤΑΤΟΔΑΚΡΥΧΕΟΥΣΑ
ΕΝΤΑΡΑΟΙΦΥΧΕΙΡΙΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕ
ΔΑΙΜΟΝΙΕΦΘΙΣΕΙΣΕΤΟΣΟΝΜΕΝΟΣΟΥΔΕΛΕΑΙΡΕΙΣ
ΠΑΙΔΑΤΕΝΗΠΙΑΧΟΝΚΑΙΕΜΑΜΜΟΡΟΝΗΤΑΧΑΧΗΡΗ
ΣΕΥΕΣΟΜΑΙΤΑΧΑΓΑΡΣΕΚΑΤΑΚΤΑΝΕΟΥΣΙΝΑΧΑΙΟΙ
ΠΑΝΤΕΣΕΦΟΡΜΗΘΕΝΤΕΣΕΜΟΙΔΕΚΕΚΕΡΔΙΟΝΕΙΗ
ΣΕΥΑΦΑΜΑΡΤΟΥΣΗΙΧΘΟΝΑΔΥΜΕΝΑΙΟΥΓΑΡΕΤΑΛΛΗ
ΕΣΤΑΙΘΑΛΠΩΡΗΕΠΕΙΑΝΣΥΓΕΠΟΤΜΟΝΕΠΙΣΠΗΙΣ
ΑΛΛΑΧΕΟΥΔΕΜΟΙΕΣΤΙΠΑΤΗΡΚΑΙΠΟΤΝΙΑΜΗΤΗΡ

414

ΗΤΟΙΓΑΡΠΑΤΕΡΑΜΟΝΑΠΕΚΤΑΝΕΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΚΔΕΠΟΛΙΝΠΕΡΣΕΝΚΙΛΙΚΩΝΕΥΝΑΙΕΤΑΟΥΣΑΝ
ΘΗΒΗΝΥΨΙΠΥΛΟΝΚΑΤΑΔΕΚΤΑΝΕΝΗΕΤΙΩΝΑ
ΟΥΔΕΜΙΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕΣΕΒΑΣΣΑΤΟΓΑΡΤΟΓΕΘΥΜΩΙ
ΑΛΛΑΡΑΜΙΝΚΑΤΕΚΗΕΣΥΝΕΝΤΕΣΙΔΑΙΔΑΛΕΟΙΣΙΝ
ΗΔΕΠΙΣΗΜΕΧΕΕΝΠΕΡΙΔΕΠΤΕΛΕΑΣΕΦΥΤΕΥΣΑΝ
ΝΥΜΦΑΙΟΡΕΣΤΙΑΔΕΣΚΟΥΡΑΙΔΙΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΟΙΔΕΜΟΙΕΠΤΑΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΕΣΑΝΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙΝ
ΟΙΜΕΝΠΑΝΤΕΣΙΩΙΚΙΟΝΗΜΑΤΙΑΙΔΟΣΕΙΣΩ
ΠΑΝΤΑΣΓΑΡΚΑΤΕΠΕΦΝΕΠΟΔΑΡΚΗΣΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΒΟΥΣΙΝΕΠΕΙΛΙΠΟΔΕΣΣΙΚΑΙΑΡΓΕΝΝΗΙΣΟΙΕΣΣΙ
ΜΗΤΕΡΑΔΗΒΑΣΙΛΕΥΕΝΥΠΟΠΛΑΚΩΙΥΛΗΕΣΣΗΙ
ΤΗΝΕΠΕΙΑΡΔΕΥΡΗΓΑΓΑΜΑΛΛΟΙΣΙΚΤΕΑΤΕΣΣΙΝ
ΑΨΟΓΕΤΗΝΑΠΕΛΥΣΕΛΑΒΩΝΑΠΕΡΕΙΣΙΑΠΟΙΝΑ
ΠΑΤΡΟΣΔΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙΒΑΛΑΡΤΕΜΙΣΙΟΧΕΑΙΡΑ
ΕΚΤΟΡΑΤΑΡΣΥΜΟΙΕΣΣΙΠΑΤΗΡΚΑΙΠΟΤΝΙΑΜΗΤΗΡ
ΗΔΕΚΑΣΙΓΝΗΤΟΣΣΥΔΕΜΟΙΘΑΛΕΡΟΣΠΑΡΑΚΟΙΤΗΣ
ΑΛΛΑΓΕΝΥΝΕΛΕΑΙΡΕΚΑΙΑΥΤΟΥΜΙΜΝΕΠΙΠΥΡΓΩΙ
ΜΗΠΑΙΔΟΡΦΑΝΙΚΟΝΘΗΗΙΣΧΗΡΗΝΤΕΓΥΝΑΙΚΑ
ΛΑΟΝΔΕΣΤΗΣΟΝΠΑΡΕΡΙΝΕΟΝΕΝΘΑΜΑΛΙΣΤΑ
ΑΜΒΑΤΟΣΕΣΤΙΠΟΛΙΣΚΑΙΕΠΙΔΡΟΜΟΝΕΠΛΕΤΟΤΕΙΧΟΣ
ΤΡΙΣΓΑΡΤΗΙΓΕΛΘΟΝΤΕΣΕΠΕΙΡΗΣΑΝΘΟΙΑΡΙΣΤΟΙ
ΑΜΦΑΙΑΝΤΕΔΥΩΚΑΙΑΓΑΚΛΥΤΟΝΙΔΟΜΕΝΗΑ
ΗΔΑΜΦΑΤΡΕΙΔΑΣΚΑΙΤΥΔΕΟΣΑΛΚΙΜΟΝΥΙΟΝ
ΗΠΟΥΤΙΣΣΦΙΝΕΝΙΣΠΕΘΕΟΠΡΟΠΙΩΝΕΥΕΙΔΩΣ
ΗΝΥΚΑΙΑΥΤΩΝΘΥΜΟΣΕΠΟΤΡΥΝΕΙΚΑΙΑΝΩΓΕΙ
ΤΗΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΜΕΓΑΣΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΗΚΑΙΕΜΟΙΤΑΔΕΠΑΝΤΑΜΕΛΕΙΓΥΝΑΙΑΛΛΑΜΑΛΑΙΝΩΣ
ΑΙΔΕΟΜΑΙΤΡΩΑΣΚΑΙΤΡΩΙΑΔΑΣΕΛΚΕΣΙΠΕΠΛΟΥΣ
ΑΙΚΕΚΑΚΟΣΩΣΝΟΣΦΙΝΑΛΥΣΚΑΖΩΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΟΥΔΕΜΕΘΥΜΟΣΑΝΩΓΕΝΕΠΕΙΜΑΘΟΝΕΜΜΕΝΑΙΕΣΘΛΟΣ
ΑΙΕΙΚΑΙΠΡΩΤΟΙΣΙΜΕΤΑΤΡΩΕΣΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΡΝΥΜΕΝΟΣΠΑΤΡΟΣΤΕΜΕΓΑΚΛΕΟΣΗΔΕΜΟΝΑΥΤΟΥ
ΕΥΓΑΡΕΓΩΤΟΔΕΟΙΔΑΚΑΤΑΦΡΕΝΑΚΑΙΚΑΤΑΘΥΜΟΝ
ΕΣΣΕΤΑΙΗΜΑΡΟΤΑΝΠΟΤΟΛΩΛΗΙΙΛΙΟΣΙΡΗ
ΚΑΙΠΡΙΑΜΟΣΚΑΙΛΑΟΣΕΥΜΜΕΛΙΩΠΡΙΑΜΟΙΟ
ΑΛΛΟΥΜΟΙΤΡΩΩΝΤΟΣΣΟΝΜΕΛΕΙΑΛΓΟΣΟΠΙΣΣΩ
ΟΥΤΑΥΤΗΣΕΚΑΒΗΣΟΥΤΕΠΡΙΑΜΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΟΥΤΕΚΑΣΙΓΝΗΤΩΝΟΙΚΕΝΠΟΛΕΕΣΤΕΚΑΙΕΣΘΛΟΙ
ΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΠΕΣΟΙΕΝΥΠΑΝΔΡΑΣΙΔΥΣΜΕΝΕΕΣΣΙΝ
ΟΣΣΟΝΣΕΥΟΤΕΚΕΝΤΙΣΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΔΑΚΡΥΟΕΣΣΑΝΑΓΗΤΑΙΕΛΕΥΘΕΡΟΝΗΜΑΡΑΠΟΥΡΑΣ
ΚΑΙΚΕΝΕΝΑΡΓΕΙΕΟΥΣΑΠΡΟΣΑΛΛΗΣΙΣΤΟΝΥΦΑΙΝΟΙΣ
ΚΑΙΚΕΝΥΔΩΡΦΟΡΕΟΙΣΜΕΣΣΗΙΔΟΣΗΥΠΕΡΕΙΗΣ
ΠΟΛΛΑΕΚΑΖΟΜΕΝΗΚΡΑΤΕΡΗΔΕΠΙΚΕΙΣΕΤΑΝΑΓΚΗ
ΚΑΙΠΟΤΕΤΙΣΕΙΠΗΙΣΙΝΙΔΩΝΚΑΤΑΔΑΚΡΥΧΕΟΥΣΑΝ
ΕΚΤΟΡΟΣΗΔΕΓΥΝΗΟΣΑΡΙΣΤΕΥΕΣΚΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΤΡΩΩΝΙΠΠΟΔΑΜΩΝΟΤΕΙΛΙΟΝΑΜΦΕΜΑΧΟΝΤΟ
ΩΣΠΟΤΕΤΙΣΕΡΕΕΙΣΟΙΔΑΥΝΕΟΝΕΣΣΕΤΑΙΑΛΓΟΣ
ΧΗΤΕΙΤΟΙΟΥΔΑΝΔΡΟΣΑΜΥΝΕΙΝΔΟΥΛΙΟΝΗΜΑΡ
ΑΛΛΑΜΕΤΕΘΝΗΩΤΑΧΥΤΗΚΑΤΑΓΑΙΑΚΑΛΥΠΤΟΙ
ΠΡΙΝΓΕΤΙΣΗΣΤΕΒΟΗΣΣΟΥΘΕΛΚΗΘΜΟΙΟΠΥΘΕΣΘΑΙ

466

ΩΣΕΙΠΩΝΟΥΠΑΙΔΟΣΟΡΕΞΑΤΟΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΨΔΟΠΑΙΣΠΡΟΣΚΟΛΠΟΝΕΥΖΩΝΟΙΟΤΙΘΗΝΗΣ
ΕΚΛΙΝΘΗΙΑΧΩΝΠΑΤΡΟΣΦΙΛΟΥΟΨΙΝΑΤΥΧΘΕΙΣ
ΤΑΡΒΗΣΑΣΧΑΛΚΟΝΤΕΙΔΕΛΟΦΟΝΙΠΠΙΟΧΑΙΤΗΝ
ΔΕΙΝΟΝΑΠΑΚΡΟΤΑΤΗΣΚΟΡΥΘΟΣΝΕΥΟΝΤΑΝΟΗΣΑΣ
ΕΚΔΕΓΕΛΑΣΣΕΠΑΤΗΡΤΕΦΙΛΟΣΚΑΙΠΟΤΝΙΑΜΗΤΗΡ
ΑΥΤΙΚΑΠΟΚΡΑΤΟΣΚΟΡΥΘΕΙΛΕΤΟΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΚΑΙΤΗΝΜΕΝΚΑΤΕΘΗΚΕΝΕΠΙΧΘΟΝΙΠΑΜΦΑΝΟΩΣΑΝ
ΑΥΤΑΡΟΓΟΝΦΙΛΟΝΥΙΟΝΕΠΕΙΚΥΣΕΠΗΛΕΤΕΧΕΡΣΙΝ
ΕΙΠΕΔΕΠΕΥΞΑΜΕΝΟΣΔΙΙΤΑΛΛΟΙΣΙΝΤΕΘΕΟΙΣΙ
ΖΕΥΑΛΛΟΙΤΕΘΕΟΙΔΟΤΕΔΗΚΑΙΤΟΝΔΕΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΠΑΙΔΕΜΟΝΩΣΚΑΙΕΓΩΠΕΡΑΡΙΠΡΕΠΕΑΤΡΩΕΣΣΙΝ
ΩΔΕΒΙΗΝΤΑΓΑΘΟΝΚΑΙΙΛΙΟΥΙΦΙΑΝΑΣΣΕΙΝ
ΚΑΙΠΟΤΕΤΙΣΕΙΠΟΙΠΑΤΡΟΣΓΟΔΕΠΟΛΛΟΝΑΜΕΙΝΩΝ
ΕΚΠΟΛΕΜΟΥΑΝΙΟΝΤΑΦΕΡΟΙΔΕΝΑΡΑΒΡΟΤΟΕΝΤΑ
ΚΤΕΙΝΑΣΔΗΙΟΝΑΝΔΡΑΧΑΡΕΙΗΔΕΦΡΕΝΑΜΗΤΗΡ
ΩΣΕΙΠΩΝΑΛΟΧΟΙΟΦΙΛΗΣΕΝΧΕΡΣΙΝΕΘΗΚΕ
ΠΑΙΔΕΟΝΗΔΑΡΑΜΙΝΚΗΩΔΕΙΔΕΞΑΤΟΚΟΛΠΩΙ
ΔΑΚΡΥΟΕΝΓΕΛΑΣΑΣΑΠΟΣΙΣΔΕΛΕΗΣΕΝΟΗΣΑΣ
ΧΕΙΡΙΤΕΜΙΝΚΑΤΕΡΕΞΕΝΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕ
ΔΑΙΜΟΝΙΗΜΗΜΟΙΤΙΛΙΗΝΑΚΑΧΙΖΕΟΘΥΜΩΙ
ΟΥΓΑΡΤΙΣΜΥΠΕΡΑΙΣΑΝΑΝΗΡΑΙΔΙΠΡΟΙΑΨΕΙ
ΜΟΙΡΑΝΔΟΥΤΙΝΑΦΗΜΙΠΕΦΥΓΜΕΝΟΝΕΜΜΕΝΑΙΑΝΔΡΩΝ
ΟΥΚΑΚΟΝΟΥΔΕΜΕΝΕΣΘΛΟΝΕΠΗΝΤΑΠΡΩΤΑΓΕΝΗΤΑΙ
ΑΛΛΕΙΣΟΙΚΟΝΙΟΥΣΑΤΑΣΑΥΤΗΣΕΡΓΑΚΟΜΙΖΕ
ΙΣΤΟΝΤΗΛΑΚΑΤΗΝΤΕΚΑΙΑΜΦΙΠΟΛΟΙΣΙΚΕΛΕΥΕ
ΕΡΓΟΝΕΠΟΙΧΕΣΘΑΙΠΟΛΕΜΟΣΔΑΝΔΡΕΣΣΙΜΕΛΗΣΕΙ
ΠΑΣΙΜΑΛΙΣΤΑΔΕΜΟΙΤΟΙΙΛΙΩΙΕΓΓΕΓΑΑΣΙΝ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΚΟΡΥΘΕΙΛΕΤΟΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΙΠΠΟΥΡΙΝΑΛΟΧΟΣΔΕΦΙΛΗΟΙΚΟΝΔΕΒΕΒΗΚΕΙ
ΕΝΤΡΟΠΑΛΙΖΟΜΕΝΗΘΑΛΕΡΟΝΚΑΤΑΔΑΚΡΥΧΕΟΥΣΑ
ΑΙΨΑΔΕΠΕΙΘΙΚΑΝΕΔΟΜΟΥΣΕΥΝΑΙΕΤΑΟΝΤΑΣ
ΕΚΤΟΡΟΣΑΝΔΡΟΦΟΝΟΙΟΚΙΧΗΣΑΤΟΔΕΝΔΟΘΙΠΟΛΛΑΣ
ΑΜΦΙΠΟΛΟΥΣΤΗΙΣΙΝΔΕΓΟΟΝΠΑΣΗΙΣΙΝΕΝΩΡΣΕΝ
ΑΙΜΕΝΕΤΙΖΩΟΝΓΟΟΝΕΚΤΟΡΑΩΙΕΝΙΟΙΚΩΙ
ΟΥΓΑΡΜΙΝΕΤΕΦΑΝΤΟΥΠΟΤΡΟΠΟΝΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΙΞΕΣΘΑΙΠΡΟΦΥΓΟΝΤΑΜΕΝΟΣΚΑΙΧΕΙΡΑΣΑΧΑΙΩΝ

503

ΟΥΔΕΠΑΡΙΣΔΗΘΥΝΕΝΕΝΥΨΗΛΟΙΣΙΔΟΜΟΙΣΙΝ
ΑΛΛΟΓΕΠΕΙΚΑΤΕΔΥΚΛΥΤΑΤΕΥΧΕΑΠΟΙΚΙΛΑΧΑΛΚΩΙ
ΣΕΥΑΤΕΠΕΙΤΑΝΑΑΣΤΥΠΟΣΙΚΡΑΙΠΝΟΙΣΙΠΕΠΟΙΘΩΣ
ΩΣΔΟΤΕΤΙΣΣΤΑΤΟΣΙΠΠΟΣΑΚΟΣΤΗΣΑΣΕΠΙΦΑΤΝΗΙ
ΔΕΣΜΟΝΑΠΟΡΡΗΞΑΣΘΕΙΗΙΠΕΔΙΟΙΟΚΡΟΑΙΝΩΝ
ΕΙΩΘΩΣΛΟΥΕΣΘΑΙΕΥΡΡΕΙΟΣΠΟΤΑΜΟΙΟ
ΚΥΔΙΟΩΝΥΨΟΥΔΕΚΑΡΗΕΧΕΙΑΜΦΙΔΕΧΑΙΤΑΙ
ΩΜΟΙΣΑΙΣΣΟΝΤΑΙΟΔΑΓΛΑΙΗΦΙΠΕΠΟΙΘΩΣ
ΡΙΜΦΑΕΓΟΥΝΑΦΕΡΕΙΜΕΤΑΤΗΘΕΑΚΑΙΝΟΜΟΝΙΠΠΩΝ
ΩΣΥΙΟΣΠΡΙΑΜΟΙΟΠΑΡΙΣΚΑΤΑΠΕΡΓΑΜΟΥΑΚΡΗΣ
ΤΕΥΧΕΣΙΠΑΜΦΑΙΝΩΝΩΣΤΗΛΕΚΤΩΡΕΒΕΒΗΚΕΙ
ΚΑΓΧΑΛΟΩΝΤΑΧΕΕΣΔΕΠΟΔΕΣΦΕΡΟΝΑΙΨΑΔΕΠΕΙΤΑ
ΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝΕΤΕΤΜΕΝΑΔΕΛΦΕΟΝΕΥΤΑΡΕΜΕΛΛΕ
ΣΤΡΕΨΕΣΘΕΚΧΩΡΗΣΟΘΙΗΙΟΑΡΙΖΕΓΥΝΑΙΚΙ
ΤΟΝΠΡΟΤΕΡΟΣΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ
ΗΘΕΙΗΜΑΛΑΔΗΣΕΚΑΙΕΣΣΥΜΕΝΟΝΚΑΤΕΡΥΚΩ
ΔΗΘΥΝΩΝΟΥΔΗΛΘΟΝΕΝΑΙΣΙΜΟΝΩΣΕΚΕΛΕΥΕΣ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΔΑΙΜΟΝΙΟΥΚΑΝΤΙΣΤΟΙΑΝΗΡΟΣΕΝΑΙΣΙΜΟΣΕΙΗ
ΕΡΓΟΝΑΤΙΜΗΣΕΙΕΜΑΧΗΣΕΠΕΙΑΛΚΙΜΟΣΕΣΣΙ
ΑΛΛΑΕΚΩΝΜΕΘΙΕΙΣΤΕΚΑΙΟΥΚΕΘΕΛΕΙΣΤΟΔΕΜΟΝΚΗΡ
ΑΧΝΥΤΑΙΕΝΘΥΜΩΙΟΘΥΠΕΡΣΕΘΕΝΑΙΣΧΕΑΚΟΥΩ
ΠΡΟΣΤΡΩΩΝΟΙΕΧΟΥΣΙΠΟΛΥΝΠΟΝΟΝΕΙΝΕΚΑΣΕΙΟ
ΑΛΛΙΟΜΕΝΤΑΔΟΠΙΣΘΕΝΑΡΕΣΣΟΜΕΘΑΙΚΕΠΟΘΙΖΕΥΣ
ΔΩΗΙΕΠΟΥΡΑΝΙΟΙΣΙΘΕΟΙΣΑΙΕΙΓΕΝΕΤΗΙΣΙ
ΚΡΗΤΗΡΑΣΤΗΣΑΣΘΑΙΕΛΕΥΘΕΡΟΝΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙΝ
ΕΚΤΡΟΙΗΣΕΛΑΣΑΝΤΑΣΕΥΚΝΗΜΙΔΑΣΑΧΑΙΟΥΣ

1

Book 7

ΩΣΕΙΠΩΝΠΥΛΕΩΝΕΞΕΣΣΥΤΟΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΤΩΙΔΑΜΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚΙΑΔΕΛΦΕΟΣΕΝΔΑΡΑΘΥΜΩΙ
ΑΜΦΟΤΕΡΟΙΜΕΜΑΣΑΝΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝΗΔΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΩΣΔΕΘΕΟΣΝΑΥΤΗΙΣΙΝΕΕΛΔΟΜΕΝΟΙΣΙΝΕΔΩΚΕΝ
ΟΥΡΟΝΕΠΕΙΚΕΚΑΜΩΣΙΝΕΥΞΕΣΤΗΙΣΕΛΑΤΗΙΣΙ
ΠΟΝΤΟΝΕΛΑΥΝΟΝΤΕΣΚΑΜΑΤΩΙΔΥΠΟΓΥΙΑΛΕΛΥΝΤΑΙ
ΩΣΑΡΑΤΩΤΡΩΕΣΣΙΝΕΕΛΔΟΜΕΝΟΙΣΙΦΑΝΗΤΗΝ
ΕΝΘΕΛΕΤΗΝΟΜΕΝΥΙΟΝΑΡΗΙΘΟΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΑΡΝΗΙΝΑΙΕΤΑΟΝΤΑΜΕΝΕΣΘΙΟΝΟΝΚΟΡΥΝΗΤΗΣ
ΓΕΙΝΑΤΑΡΗΙΘΟΟΣΚΑΙΦΥΛΟΜΕΔΟΥΣΑΒΟΩΠΙΣ
ΕΚΤΩΡΔΗΙΟΝΗΑΒΑΛΕΓΧΕΙΟΞΥΟΕΝΤΙ
ΑΥΧΕΝΥΠΟΣΤΕΦΑΝΗΣΕΥΧΑΛΚΟΥΛΥΝΤΟΔΕΓΥΙΑ
ΓΛΑΥΚΟΣΔΙΠΠΟΛΟΧΟΙΟΠΑΙΣΛΥΚΙΩΝΑΓΟΣΑΝΔΡΩΝ
ΙΦΙΝΟΟΝΒΑΛΕΔΟΥΡΙΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΗΝΥΣΜΙΝΗΝ
ΔΕΞΙΑΔΗΝΙΠΠΩΝΕΠΙΑΛΜΕΝΟΝΩΚΕΙΑΩΝ
ΩΜΟΝΟΔΕΞΙΠΠΩΝΧΑΜΑΔΙΣΠΕΣΕΛΥΝΤΟΔΕΓΥΙΑ
ΤΟΥΣΔΩΣΟΥΝΕΝΟΗΣΕΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΟΛΕΚΟΝΤΑΣΕΝΙΚΡΑΤΕΡΗΙΥΣΜΙΝΗΙ
ΒΗΡΑΚΑΤΟΥΛΥΜΠΟΙΟΚΑΡΗΝΩΝΑΙΞΑΣΑ
ΙΛΙΟΝΕΙΣΙΕΡΗΝΤΗΙΔΑΝΤΙΟΣΟΡΝΥΤΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΕΡΓΑΜΟΥΕΚΚΑΤΙΔΩΝΤΡΩΕΣΣΙΔΕΒΟΥΛΕΤΟΝΙΚΗΝ
ΑΛΛΗΛΟΙΣΙΔΕΤΩΓΕΣΥΝΑΝΤΕΣΘΗΝΠΑΡΑΦΗΓΩΙ
ΤΗΝΠΡΟΤΕΡΟΣΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΝΑΞΔΙΟΣΥΙΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΤΙΠΤΕΣΥΔΑΥΜΕΜΑΥΙΑΔΙΟΣΘΥΓΑΤΕΡΜΕΓΑΛΟΙΟ
ΗΛΘΕΣΑΠΟΥΛΥΜΠΟΙΟΜΕΓΑΣΔΕΣΕΘΥΜΟΣΑΝΗΚΕΝ
ΗΙΝΑΔΗΔΑΝΑΟΙΣΙΜΑΧΗΣΕΤΕΡΑΛΚΕΑΝΙΚΗΝ
ΔΩΙΣΕΠΕΙΟΥΤΙΤΡΩΑΣΑΠΟΛΛΥΜΕΝΟΥΣΕΛΕΑΙΡΕΙΣ
ΑΛΛΕΙΜΟΙΤΙΠΙΘΟΙΟΤΟΚΕΝΠΟΛΥΚΕΡΔΙΟΝΕΙΗ
ΝΥΝΜΕΝΠΑΥΣΩΜΕΝΠΟΛΕΜΟΝΚΑΙΔΗΙΟΤΗΤΑ
ΣΗΜΕΡΟΝΥΣΤΕΡΟΝΑΥΤΕΜΑΧΗΣΟΝΤΕΙΣΟΚΕΤΕΚΜΩΡ
ΙΛΙΟΥΕΥΡΩΣΙΝΕΠΕΙΩΣΦΙΛΟΝΕΠΛΕΤΟΘΥΜΩΙ
ΥΜΙΝΑΘΑΝΑΤΗΙΣΙΔΙΑΠΡΑΘΕΕΙΝΤΟΔΕΑΣΤΥ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΩΔΕΣΤΩΕΚΑΕΡΓΕΤΑΓΑΡΦΡΟΝΕΟΥΣΑΚΑΙΑΥΤΗ
ΗΛΘΟΝΑΠΟΥΛΥΜΠΟΙΟΜΕΤΑΤΡΩΑΣΚΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΛΛΑΓΕΠΩΣΜΕΜΟΝΑΣΠΟΛΕΜΟΝΚΑΤΑΠΑΥΣΕΜΕΝΑΝΔΡΩΝ
ΤΗΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΝΑΞΔΙΟΣΥΙΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΚΤΟΡΟΣΟΡΣΩΜΕΝΚΡΑΤΕΡΟΝΜΕΝΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΗΝΤΙΝΑΠΟΥΔΑΝΑΩΝΠΡΟΚΑΛΕΣΣΕΤΑΙΟΙΟΘΕΝΟΙΟΣ
ΑΝΤΙΒΙΟΝΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙΕΝΑΙΝΗΙΔΗΙΟΤΗΤΙ
ΟΙΔΕΚΑΓΑΣΣΑΜΕΝΟΙΧΑΛΚΟΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΟΙΟΝΕΠΟΡΣΕΙΑΝΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝΕΚΤΟΡΙΔΙΩΙ

43

ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΤΩΝΔΕΛΕΝΟΣΠΡΙΑΜΟΙΟΦΙΛΟΣΠΑΙΣΣΥΝΘΕΤΟΘΥΜΩΙ
ΒΟΥΛΗΝΗΡΑΘΕΟΙΣΙΝΕΦΗΝΔΑΝΕΜΗΤΙΟΩΣΙ
ΣΤΗΔΕΠΑΡΕΚΤΟΡΙΩΝΚΑΙΜΙΝΠΡΟΣΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΝ
ΕΚΤΟΡΥΙΕΠΡΙΑΜΟΙΟΔΙΙΜΗΤΙΝΑΤΑΛΑΝΤΕ
ΗΡΑΝΥΜΟΙΤΙΠΙΘΟΙΟΚΑΣΙΓΝΗΤΟΣΔΕΤΟΙΕΙΜΙ
ΑΛΛΟΥΣΜΕΝΚΑΘΙΣΟΝΤΡΩΑΣΚΑΙΠΑΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΥΤΟΣΔΕΠΡΟΚΑΛΕΣΣΑΙΑΧΑΙΩΝΟΣΤΙΣΑΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΒΙΟΝΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙΕΝΑΙΝΗΙΔΗΙΟΤΗΤΙ
ΟΥΓΑΡΠΩΤΟΙΜΟΙΡΑΘΑΝΕΙΝΚΑΙΠΟΤΜΟΝΕΠΙΣΠΕΙΝ
ΩΣΓΑΡΕΓΩΟΠΑΚΟΥΣΑΘΕΩΝΑΙΕΙΓΕΝΕΤΑΩΝ
ΩΣΕΦΑΘΕΚΤΩΡΔΑΥΤΕΧΑΡΗΜΕΓΑΜΥΘΟΝΑΚΟΥΣΑΣ
ΚΑΙΡΕΣΜΕΣΣΟΝΙΩΝΤΡΩΩΝΑΝΕΕΡΓΕΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΜΕΣΣΟΥΔΟΥΡΟΣΕΛΩΝΟΙΔΙΔΡΥΝΘΗΣΑΝΑΠΑΝΤΕΣ
ΚΑΔΔΑΓΑΜΕΜΝΩΝΕΙΣΕΝΕΥΚΝΗΜΙΔΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΚΑΔΔΑΡΑΘΗΝΑΙΗΤΕΚΑΙΑΡΓΥΡΟΤΟΞΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΖΕΣΘΗΝΟΡΝΙΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΣΑΙΓΥΠΙΟΙΣΙ
ΦΗΓΩΙΕΦΥΨΗΛΗΙΠΑΤΡΟΣΔΙΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΑΝΔΡΑΣΙΤΕΡΠΟΜΕΝΟΙΤΩΝΔΕΣΤΙΧΕΣΕΙΑΤΟΠΥΚΝΑΙ
ΑΣΠΙΣΙΚΑΙΚΟΡΥΘΕΣΣΙΚΑΙΕΓΧΕΣΙΠΕΦΡΙΚΥΙΑΙ
ΟΙΗΔΕΖΕΦΥΡΟΙΟΕΧΕΥΑΤΟΠΟΝΤΟΝΕΠΙΦΡΙΞ
ΟΡΝΥΜΕΝΟΙΟΝΕΟΝΜΕΛΑΝΕΙΔΕΤΕΠΟΝΤΟΣΥΠΑΥΤΗΣ
ΤΟΙΑΙΑΡΑΣΤΙΧΕΣΕΙΑΤΑΧΑΙΩΝΤΕΤΡΩΩΝΤΕ
ΕΝΠΕΔΙΩΙΕΚΤΩΡΔΕΜΕΤΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΝΕΕΙΠΕ
ΚΕΚΛΥΤΕΜΕΥΤΡΩΕΣΚΑΙΕΥΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΟΦΡΕΙΠΩΤΑΜΕΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΚΕΛΕΥΕΙ
ΟΡΚΙΑΜΕΝΚΡΟΝΙΔΗΣΥΨΙΖΥΓΟΣΟΥΚΕΤΕΛΕΣΣΕΝ
ΑΛΛΑΚΑΚΑΦΡΟΝΕΩΝΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΝ
ΕΙΣΟΚΕΝΗΥΜΕΙΣΤΡΟΙΗΝΕΥΠΥΡΓΟΝΕΛΗΤΕ
ΗΑΥΤΟΙΠΑΡΑΝΗΥΣΙΔΑΜΕΙΕΤΕΠΟΝΤΟΠΟΡΟΙΣΙΝ
ΥΜΙΝΔΕΝΓΑΡΕΑΣΙΝΑΡΙΣΤΗΕΣΠΑΝΑΧΑΙΩΝ
ΤΩΝΝΥΝΟΝΤΙΝΑΘΥΜΟΣΕΜΟΙΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙΑΝΩΓΕΙ
ΔΕΥΡΙΤΩΕΚΠΑΝΤΩΝΠΡΟΜΟΣΕΜΜΕΝΑΙΕΚΤΟΡΙΔΙΩΙ
ΩΔΕΔΕΜΥΘΕΟΜΑΙΖΕΥΣΔΑΜΜΕΠΙΜΑΡΤΥΡΟΣΕΣΤΩ
ΕΙΜΕΝΚΕΝΕΜΕΚΕΙΝΟΣΕΛΗΙΤΑΝΑΗΚΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΤΕΥΧΕΑΣΥΛΗΣΑΣΦΕΡΕΤΩΚΟΙΛΑΣΕΠΙΝΗΑΣ
ΣΩΜΑΔΕΟΙΚΑΔΕΜΟΝΔΟΜΕΝΑΙΠΑΛΙΝΟΦΡΑΠΥΡΟΣΜΕ
ΤΡΩΕΣΚΑΙΤΡΩΩΝΑΛΟΧΟΙΛΕΛΑΧΩΣΙΘΑΝΟΝΤΑ
ΕΙΔΕΚΕΓΩΤΟΝΕΛΩΔΩΗΙΔΕΜΟΙΕΥΧΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΤΕΥΧΕΑΣΥΛΗΣΑΣΟΙΣΩΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΙΡΗΝ
ΚΑΙΚΡΕΜΟΩΠΡΟΤΙΝΗΟΝΑΠΟΛΛΩΝΟΣΕΚΑΤΟΙΟ
ΤΟΝΔΕΝΕΚΥΝΕΠΙΝΗΑΣΕΥΣΣΕΛΜΟΥΣΑΠΟΔΩΣΩ
ΟΦΡΑΕΤΑΡΧΥΣΩΣΙΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΣΗΜΑΤΕΟΙΧΕΥΩΣΙΝΕΠΙΠΛΑΤΕΙΕΛΛΗΣΠΟΝΤΩΙ
ΚΑΙΠΟΤΕΤΙΣΕΙΠΗΙΣΙΚΑΙΟΨΙΓΟΝΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΝΗΙΠΟΛΥΚΛΗΙΔΙΠΛΕΩΝΕΠΙΟΙΝΟΠΑΠΟΝΤΟΝ
ΑΝΔΡΟΣΜΕΝΤΟΔΕΣΗΜΑΠΑΛΑΙΚΑΤΑΤΕΘΝΗΩΤΟΣ
ΟΝΠΟΤΑΡΙΣΤΕΥΟΝΤΑΚΑΤΕΚΤΑΝΕΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΩΣΠΟΤΕΤΙΣΕΡΕΕΙΤΟΔΕΜΟΝΚΛΕΟΣΟΥΠΟΤΟΛΕΙΤΑΙ

92

ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΑΚΗΝΕΓΕΝΟΝΤΟΣΙΩΠΗΙ
ΑΙΔΕΣΘΕΝΜΕΝΑΝΗΝΑΣΘΑΙΔΕΙΣΑΝΔΥΠΟΔΕΧΘΑΙ
ΟΨΕΔΕΔΗΜΕΝΕΛΑΟΣΑΝΙΣΤΑΤΟΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕ
ΝΕΙΚΕΙΟΝΕΙΔΙΖΩΝΜΕΓΑΔΕΣΤΕΝΑΧΙΖΕΤΟΘΥΜΩΙ
ΩΜΟΙΑΠΕΙΛΗΤΗΡΕΣΑΧΑΙΙΔΕΣΟΥΚΕΤΑΧΑΙΟΙ
ΗΜΕΝΔΗΛΩΒΗΤΑΔΕΓΕΣΣΕΤΑΙΑΙΝΟΘΕΝΑΙΝΩΣ
ΕΙΜΗΤΙΣΔΑΝΑΩΝΝΥΝΕΚΤΟΡΟΣΑΝΤΙΟΣΕΙΣΙΝ
ΑΛΛΥΜΕΙΣΜΕΝΠΑΝΤΕΣΥΔΩΡΚΑΙΓΑΙΑΓΕΝΟΙΣΘΕ
ΗΜΕΝΟΙΑΥΘΙΕΚΑΣΤΟΙΑΚΗΡΙΟΙΑΚΛΕΕΣΑΥΤΩΣ
ΤΩΙΔΕΔΕΓΩΝΑΥΤΟΣΘΩΡΗΞΟΜΑΙΑΥΤΑΡΥΠΕΡΘΕ
ΝΙΚΗΣΠΕΙΡΑΤΕΧΟΝΤΑΙΕΝΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΘΕΟΙΣΙΝ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΚΑΤΕΔΥΣΕΤΟΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑ
ΕΝΘΑΚΕΤΟΙΜΕΝΕΛΑΕΦΑΝΗΒΙΟΤΟΙΟΤΕΛΕΥΤΗ
ΕΚΤΟΡΟΣΕΝΠΑΛΑΜΗΙΣΙΝΕΠΕΙΠΟΛΥΦΕΡΤΕΡΟΣΗΕΝ
ΕΙΜΗΑΝΑΙΞΑΝΤΕΣΕΛΟΝΒΑΣΙΛΗΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΑΥΤΟΣΤΑΤΡΕΙΔΗΣΕΥΡΥΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΔΕΞΙΤΕΡΗΣΕΛΕΧΕΙΡΟΣΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕΝ
ΑΦΡΑΙΝΕΙΣΜΕΝΕΛΑΕΔΙΟΤΡΕΦΕΣΟΥΔΕΤΙΣΕΧΡΗ
ΤΑΥΤΗΣΑΦΡΟΣΥΝΗΣΑΝΑΔΕΣΧΕΟΚΗΔΟΜΕΝΟΣΠΕΡ
ΜΗΔΕΘΕΛΕΞΕΡΙΔΟΣΣΕΥΑΜΕΙΝΟΝΙΦΩΤΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΕΚΤΟΡΙΠΡΙΑΜΙΔΗΙΤΟΝΤΕΣΤΥΓΕΟΥΣΙΚΑΙΑΛΛΟΙ
ΚΑΙΔΑΧΙΛΕΥΣΤΟΥΤΩΙΓΕΜΑΧΗΙΕΝΙΚΥΔΙΑΝΕΙΡΗΙ
ΕΡΡΙΓΑΝΤΙΒΟΛΗΣΑΙΟΠΕΡΣΕΟΠΟΛΛΟΝΑΜΕΙΝΩΝ
ΑΛΛΑΣΥΜΕΝΝΥΝΙΖΕΥΙΩΝΜΕΤΑΕΘΝΟΣΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΟΥΤΩΙΔΕΠΡΟΜΟΝΑΛΛΟΝΑΝΑΣΤΗΣΟΥΣΙΝΑΧΑΙΟΙ
ΕΙΠΕΡΑΔΕΙΗΣΤΕΣΤΙΚΑΙΕΙΜΟΘΟΥΕΣΤΑΚΟΡΗΤΟΣ
ΦΗΜΙΜΙΝΑΣΠΑΣΙΩΣΓΟΝΥΚΑΜΨΕΙΝΑΙΚΕΦΥΓΗΙΣΙ
ΔΗΙΟΥΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟΚΑΙΑΙΝΗΣΔΗΙΟΤΗΤΟΣ
ΩΣΕΙΠΩΝΠΑΡΕΠΕΙΣΕΝΑΔΕΛΦΕΙΟΥΦΡΕΝΑΣΗΡΩΣ
ΑΙΣΙΜΑΠΑΡΕΙΠΩΝΟΔΕΠΕΙΘΕΤΟΤΟΥΜΕΝΕΠΕΙΤΑ
ΓΗΘΟΣΥΝΟΙΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣΑΠΩΜΩΝΤΕΥΧΕΕΛΟΝΤΟ
ΝΕΣΤΩΡΔΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΑΝΙΣΤΑΤΟΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΝ
ΩΠΟΠΟΙΗΜΕΓΑΠΕΝΘΟΣΑΧΑΙΙΔΑΓΑΙΑΝΙΚΑΝΕΙ
ΗΚΕΜΕΓΟΙΜΩΞΕΙΕΓΕΡΩΝΙΠΠΗΛΑΤΑΠΗΛΕΥΣ
ΕΣΘΛΟΣΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝΒΟΥΛΗΦΟΡΟΣΗΔΑΓΟΡΗΤΗΣ
ΟΣΠΟΤΕΜΕΙΡΟΜΕΝΟΣΜΕΓΕΓΗΘΕΕΝΩΙΕΝΙΟΙΚΩΙ
ΠΑΝΤΩΝΑΡΓΕΙΩΝΕΡΕΩΝΓΕΝΕΗΝΤΕΤΟΚΟΝΤΕ
ΤΟΥΣΝΥΝΕΙΠΤΩΣΣΟΝΤΑΣΥΦΕΚΤΟΡΙΠΑΝΤΑΣΑΚΟΥΣΑΙ
ΠΟΛΛΑΚΕΝΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΦΙΛΑΣΑΝΑΧΕΙΡΑΣΑΕΙΡΑΙ
ΘΥΜΟΝΑΠΟΜΕΛΕΩΝΔΥΝΑΙΔΟΜΟΝΑΙΔΟΣΕΙΣΩ

132

ΑΙΓΑΡΖΕΥΤΕΠΑΤΕΡΚΑΙΑΘΗΝΑΙΗΚΑΙΑΠΟΛΛΟΝ
ΗΒΩΙΜΩΣΟΤΕΠΩΚΥΡΟΩΙΚΕΛΑΔΟΝΤΙΜΑΧΟΝΤΟ
ΑΓΡΟΜΕΝΟΙΠΥΛΙΟΙΤΕΚΑΙΑΡΚΑΔΕΣΕΓΧΕΣΙΜΩΡΟΙ
ΦΕΙΑΣΠΑΡΤΕΙΧΕΣΣΙΝΙΑΡΔΑΝΟΥΑΜΦΙΡΕΕΘΡΑ
ΤΟΙΣΙΔΕΡΕΥΘΑΛΙΩΝΠΡΟΜΟΣΙΣΤΑΤΟΙΣΟΘΕΟΣΦΩΣ
ΤΕΥΧΕΕΧΩΝΩΜΟΙΣΙΝΑΡΗΙΘΟΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΔΙΟΥΑΡΗΙΘΟΟΥΤΟΝΕΠΙΚΛΗΣΙΝΚΟΡΥΝΗΤΗΝ
ΑΝΔΡΕΣΚΙΚΛΗΣΚΟΝΚΑΛΛΙΖΩΝΟΙΤΕΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΟΥΝΕΚΑΡΟΥΤΟΞΟΙΣΙΜΑΧΕΣΚΕΤΟΔΟΥΡΙΤΕΜΑΚΡΩΙ
ΑΛΛΑΣΙΔΗΡΕΙΗΙΚΟΡΥΝΗΙΡΗΓΝΥΣΚΕΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΤΟΝΛΥΚΟΟΡΓΟΣΕΠΕΦΝΕΔΟΛΩΙΟΥΤΙΚΡΑΤΕΙΓΕ
ΣΤΕΙΝΩΠΩΙΕΝΟΔΩΙΟΘΑΡΟΥΚΟΡΥΝΗΟΙΟΛΕΘΡΟΝ
ΧΡΑΙΣΜΕΣΙΔΗΡΕΙΗΠΡΙΝΓΑΡΛΥΚΟΟΡΓΟΣΥΠΟΦΘΑΣ
ΔΟΥΡΙΜΕΣΟΝΠΕΡΟΝΗΣΕΝΟΔΥΠΤΙΟΣΟΥΔΕΙΕΡΕΙΣΘΗ
ΤΕΥΧΕΑΔΕΞΕΝΑΡΙΞΕΤΑΟΙΠΟΡΕΧΑΛΚΕΟΣΑΡΗΣ
ΚΑΙΤΑΜΕΝΑΥΤΟΣΕΠΕΙΤΑΦΟΡΕΙΜΕΤΑΜΩΛΟΝΑΡΗΟΣ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΛΥΚΟΟΡΓΟΣΕΝΙΜΕΓΑΡΟΙΣΙΝΕΓΗΡΑ
ΔΩΚΕΔΕΡΕΥΘΑΛΙΩΝΙΦΙΛΩΙΘΕΡΑΠΟΝΤΙΦΟΡΗΝΑΙ
ΤΟΥΟΓΕΤΕΥΧΕΕΧΩΝΠΡΟΚΑΛΙΖΕΤΟΠΑΝΤΑΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΟΙΔΕΜΑΛΕΤΡΟΜΕΟΝΚΑΙΕΔΕΙΔΙΣΑΝΟΥΔΕΤΙΣΕΤΛΗ
ΑΛΛΕΜΕΘΥΜΟΣΑΝΗΚΕΠΟΛΥΤΛΗΜΩΝΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝ
ΘΑΡΣΕΙΩΙΓΕΝΕΗΙΔΕΝΕΩΤΑΤΟΣΕΣΚΟΝΑΠΑΝΤΩΝ
ΚΑΙΜΑΧΟΜΗΝΟΙΕΓΩΔΩΚΕΝΔΕΜΟΙΕΥΧΟΣΑΘΗΝΗ
ΤΟΝΔΗΜΗΚΙΣΤΟΝΚΑΙΚΑΡΤΙΣΤΟΝΚΤΑΝΟΝΑΝΔΡΑ
ΠΟΛΛΟΣΓΑΡΤΙΣΕΚΕΙΤΟΠΑΡΗΟΡΟΣΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΑ
ΕΙΘΩΣΗΒΩΟΙΜΙΒΙΗΔΕΜΟΙΕΜΠΕΔΟΣΕΙΗ
ΤΩΚΕΤΑΧΑΝΤΗΣΕΙΕΜΑΧΗΣΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΥΜΕΩΝΔΟΙΠΕΡΕΑΣΙΝΑΡΙΣΤΗΕΣΠΑΝΑΧΑΙΩΝ
ΟΥΔΟΙΠΡΟΦΡΟΝΕΩΣΜΕΜΑΘΕΚΤΟΡΟΣΑΝΤΙΟΝΕΛΘΕΙΝ
ΩΣΝΕΙΚΕΣΣΟΓΕΡΩΝΟΙΔΕΝΝΕΑΠΑΝΤΕΣΑΝΕΣΤΑΝ
ΩΡΤΟΠΟΛΥΠΡΩΤΟΣΜΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΤΩΙΔΕΠΙΤΥΔΕΙΔΗΣΩΡΤΟΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΤΟΙΣΙΔΕΠΑΙΑΝΤΕΣΘΟΥΡΙΝΕΠΙΕΙΜΕΝΟΙΑΛΚΗΝ
ΤΟΙΣΙΔΕΠΙΔΟΜΕΝΕΥΣΚΑΙΟΠΑΩΝΙΔΟΜΕΝΗΟΣ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΑΤΑΛΑΝΤΟΣΕΝΥΑΛΙΩΙΑΝΔΡΕΙΦΟΝΤΗΙ
ΤΟΙΣΙΔΕΠΕΥΡΥΠΥΛΟΣΕΥΑΙΜΟΝΟΣΑΓΛΑΟΣΥΙΟΣ
ΑΝΔΕΘΟΑΣΑΝΔΡΑΙΜΟΝΙΔΗΣΚΑΙΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΑΝΤΕΣΑΡΟΙΓΕΘΕΛΟΝΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝΕΚΤΟΡΙΔΙΩΙ
ΤΟΙΣΔΑΥΤΙΣΜΕΤΕΕΙΠΕΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΚΛΗΡΩΙΝΥΝΠΕΠΑΛΑΣΘΕΔΙΑΜΠΕΡΕΣΟΣΚΕΛΑΧΗΙΣΙΝ
ΟΥΤΟΣΓΑΡΔΗΟΝΗΣΕΙΕΥΚΝΗΜΙΔΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΚΑΙΔΑΥΤΟΣΟΝΘΥΜΟΝΟΝΗΣΕΤΑΙΑΙΚΕΦΥΓΗΙΣΙ
ΔΗΙΟΥΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟΚΑΙΑΙΝΗΣΔΗΙΟΤΗΤΟΣ

175

ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΕΚΛΗΡΟΝΕΣΗΜΗΝΑΝΤΟΕΚΑΣΤΟΣ
ΕΝΔΕΒΑΛΟΝΚΥΝΕΗΙΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣΑΤΡΕΙΔΑΟ
ΛΑΟΙΔΗΡΗΣΑΝΤΟΘΕΟΙΣΙΔΕΧΕΙΡΑΣΑΝΕΣΧΟΝ
ΩΔΕΔΕΤΙΣΕΙΠΕΣΚΕΝΙΔΩΝΕΙΣΟΥΡΑΝΟΝΕΥΡΥΝ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΗΑΙΑΝΤΑΛΑΧΕΙΝΗΤΥΔΕΟΣΥΙΟΝ
ΗΑΥΤΟΝΒΑΣΙΛΗΑΠΟΛΥΧΡΥΣΟΙΟΜΥΚΗΝΗΣ
ΩΣΑΡΕΦΑΝΠΑΛΛΕΝΔΕΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΕΚΔΕΘΟΡΕΚΛΗΡΟΣΚΥΝΕΗΣΟΝΑΡΗΘΕΛΟΝΑΥΤΟΙ
ΑΙΑΝΤΟΣΚΗΡΥΞΔΕΦΕΡΩΝΑΝΟΜΙΛΟΝΑΠΑΝΤΗΙ
ΔΕΙΞΕΝΔΕΞΙΑΠΑΣΙΝΑΡΙΣΤΗΕΣΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΟΙΔΟΥΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΕΣΑΠΗΝΗΝΑΝΤΟΕΚΑΣΤΟΣ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΤΟΝΙΚΑΝΕΦΕΡΩΝΑΝΟΜΙΛΟΝΑΠΑΝΤΗΙ
ΟΣΜΙΝΕΠΙΓΡΑΨΑΣΚΥΝΕΗΙΒΑΛΕΦΑΙΔΙΜΟΣΑΙΑΣ
ΗΤΟΙΥΠΕΣΧΕΘΕΧΕΙΡΟΔΑΡΕΜΒΑΛΕΝΑΓΧΙΠΑΡΑΣΤΑΣ
ΓΝΩΔΕΚΛΗΡΟΥΣΗΜΑΙΔΩΝΓΗΘΗΣΕΔΕΘΥΜΩΙ
ΤΟΝΜΕΝΠΑΡΠΟΔΕΟΝΧΑΜΑΔΙΣΒΑΛΕΦΩΝΗΣΕΝΤΕ
ΩΦΙΛΟΙΗΤΟΙΚΛΗΡΟΣΕΜΟΣΧΑΙΡΩΔΕΚΑΙΑΥΤΟΣ
ΘΥΜΩΙΕΠΕΙΔΟΚΕΩΝΙΚΗΣΕΜΕΝΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΑΛΛΑΓΕΤΟΦΡΑΝΕΓΩΠΟΛΕΜΗΙΑΤΕΥΧΕΑΔΥΩ
ΤΟΦΡΥΜΕΙΣΕΥΧΕΣΘΕΔΙΙΚΡΟΝΙΩΝΙΑΝΑΚΤΙ
ΣΙΓΗΙΕΦΥΜΕΙΩΝΙΝΑΜΗΤΡΩΕΣΓΕΠΥΘΩΝΤΑΙ
ΗΕΚΑΙΑΜΦΑΔΙΗΝΕΠΕΙΟΥΤΙΝΑΔΕΙΔΙΜΕΝΕΜΠΗΣ
ΟΥΓΑΡΤΙΣΜΕΒΙΗΙΓΕΕΚΩΝΑΕΚΟΝΤΑΔΙΗΤΑΙ
ΟΥΔΕΤΙΙΔΡΕΙΗΙΕΠΕΙΟΥΔΕΜΕΝΗΙΔΑΓΟΥΤΩΣ
ΕΛΠΟΜΑΙΕΝΣΑΛΑΜΙΝΙΓΕΝΕΣΘΑΙΤΕΤΡΑΦΕΜΕΝΤΕ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΕΥΧΟΝΤΟΔΙΙΚΡΟΝΙΩΝΙΑΝΑΚΤΙ
ΩΔΕΔΕΤΙΣΕΙΠΕΣΚΕΝΙΔΩΝΕΙΣΟΥΡΑΝΟΝΕΥΡΥΝ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΙΔΗΘΕΝΜΕΔΕΩΝΚΥΔΙΣΤΕΜΕΓΙΣΤΕ
ΔΟΣΝΙΚΗΝΑΙΑΝΤΙΚΑΙΑΓΛΑΟΝΕΥΧΟΣΑΡΕΣΘΑΙ
ΕΙΔΕΚΑΙΕΚΤΟΡΑΠΕΡΦΙΛΕΕΙΣΚΑΙΚΗΔΕΑΙΑΥΤΟΥ
ΙΣΗΝΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΒΙΗΝΚΑΙΚΥΔΟΣΟΠΑΣΣΟΝ

206

ΩΣΑΡΕΦΑΝΑΙΑΣΔΕΚΟΡΥΣΣΕΤΟΝΩΡΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΗΠΑΝΤΑΠΕΡΙΧΡΟΙΕΣΣΑΤΟΤΕΥΧΕΑ
ΣΕΥΑΤΕΠΕΙΘΟΙΟΣΤΕΠΕΛΩΡΙΟΣΕΡΧΕΤΑΙΑΡΗΣ
ΟΣΤΕΙΣΙΝΠΟΛΕΜΟΝΔΕΜΕΤΑΝΕΡΑΣΟΥΣΤΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΘΥΜΟΒΟΡΟΥΕΡΙΔΟΣΜΕΝΕΙΞΥΝΕΗΚΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΤΟΙΟΣΑΡΑΙΑΣΩΡΤΟΠΕΛΩΡΙΟΣΕΡΚΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΜΕΙΔΙΟΩΝΒΛΟΣΥΡΟΙΣΙΠΡΟΣΩΠΑΣΙΝΕΡΘΕΔΕΠΟΣΣΙΝ
ΗΙΕΜΑΚΡΑΒΙΒΑΣΚΡΑΔΑΩΝΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΤΟΝΔΕΚΑΙΑΡΓΕΙΟΙΜΕΝΕΓΗΘΕΟΝΕΙΣΟΡΟΩΝΤΕΣ
ΤΡΩΑΣΔΕΤΡΟΜΟΣΑΙΝΟΣΥΠΗΛΥΘΕΓΥΙΑΕΚΑΣΤΟΝ
ΕΚΤΟΡΙΤΑΥΤΩΙΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΠΑΤΑΣΣΕΝ
ΑΛΛΟΥΠΩΣΕΤΙΕΙΧΕΝΥΠΟΤΡΕΣΑΙΟΥΔΑΝΑΔΥΝΑΙ
ΑΨΛΑΩΝΕΣΟΜΙΛΟΝΕΠΕΙΠΡΟΚΑΛΕΣΣΑΤΟΧΑΡΜΗΙ
ΑΙΑΣΔΕΓΓΥΘΕΝΗΛΘΕΦΕΡΩΝΣΑΚΟΣΗΥΤΕΠΥΡΓΟΝ
ΧΑΛΚΕΟΝΕΠΤΑΒΟΕΙΟΝΟΟΙΤΥΧΙΟΣΚΑΜΕΤΕΥΧΩΝ
ΣΚΥΤΟΤΟΜΩΝΟΧΑΡΙΣΤΟΣΥΛΗΙΕΝΙΟΙΚΙΑΝΑΙΩΝ
ΟΣΟΙΕΠΟΙΗΣΕΝΣΑΚΟΣΑΙΟΛΟΝΕΠΤΑΒΟΕΙΟΝ
ΤΑΥΡΩΝΖΑΤΡΕΦΕΩΝΕΠΙΔΟΓΔΟΟΝΗΛΑΣΕΧΑΛΚΟΝ
ΤΟΠΡΟΣΘΕΣΤΕΡΝΟΙΟΦΕΡΩΝΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΣΤΗΡΑΜΑΛΕΚΤΟΡΟΣΕΓΓΥΣΑΠΕΙΛΗΣΑΣΔΕΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΕΚΤΟΡΝΥΝΜΕΝΔΗΣΑΦΑΕΙΣΕΑΙΟΙΟΘΕΝΟΙΟΣ
ΟΙΟΙΚΑΙΔΑΝΑΟΙΣΙΝΑΡΙΣΤΗΕΣΜΕΤΕΑΣΙ
ΚΑΙΜΕΤΑΧΙΛΛΗΑΡΗΞΗΝΟΡΑΘΥΜΟΛΕΟΝΤΑ
ΑΛΛΟΜΕΝΕΝΝΗΕΣΣΙΚΟΡΩΝΙΣΙΠΟΝΤΟΠΟΡΟΙΣΙ
ΚΕΙΤΑΠΟΜΗΝΙΣΑΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΗΜΕΙΣΔΕΙΜΕΝΤΟΙΟΙΟΙΑΝΣΕΘΕΝΑΝΤΙΑΣΑΙΜΕΝ
ΚΑΙΠΟΛΕΕΣΑΛΛΑΡΧΕΜΑΧΗΣΗΔΕΠΤΟΛΕΜΟΙΟ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΜΕΓΑΣΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΙΑΝΔΙΟΓΕΝΕΣΤΕΛΑΜΩΝΙΕΚΟΙΡΑΝΕΛΑΩΝ
ΜΗΤΙΜΕΥΗΥΤΕΠΑΙΔΟΣΑΦΑΥΡΟΥΠΕΙΡΗΤΙΖΕ
ΗΕΓΥΝΑΙΚΟΣΗΟΥΚΟΙΔΕΝΠΟΛΕΜΗΙΑΕΡΓΑ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΝΕΥΟΙΔΑΜΑΧΑΣΤΑΝΔΡΟΚΤΑΣΙΑΣΤΕ
ΟΙΔΕΠΙΔΕΞΙΑΟΙΔΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑΝΩΜΗΣΑΙΒΩΝ
ΑΖΑΛΕΗΝΤΟΜΟΙΕΣΤΙΤΑΛΑΥΡΙΝΟΝΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝ
ΟΙΔΑΔΕΠΑΙΞΑΙΜΟΘΟΝΙΠΠΩΝΩΚΕΙΑΩΝ
ΟΙΔΑΔΕΝΙΣΤΑΔΙΗΙΔΗΙΩΙΜΕΛΠΕΣΘΑΙΑΡΗΙ
ΑΛΛΟΥΓΑΡΣΕΘΕΛΩΒΑΛΕΕΙΝΤΟΙΟΥΤΟΝΕΟΝΤΑ
ΛΑΘΡΗΙΟΠΙΠΕΥΣΑΣΑΛΛΑΜΦΑΔΟΝΑΙΚΕΤΥΧΩΜΙ

244

ΗΡΑΚΑΙΑΜΠΕΠΑΛΩΝΠΡΟΙΕΙΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΚΑΙΒΑΛΕΝΑΙΑΝΤΟΣΔΕΙΝΟΝΣΑΚΟΣΕΠΤΑΒΟΕΙΟΝ
ΑΚΡΟΤΑΤΟΝΚΑΤΑΧΑΛΚΟΝΟΣΟΓΔΟΟΣΗΕΝΕΠΑΥΤΩΙ
ΕΞΔΕΔΙΑΠΤΥΧΑΣΗΛΘΕΔΑΙΖΩΝΧΑΛΚΟΣΑΤΕΙΡΗΣ
ΕΝΤΗΙΔΕΒΔΟΜΑΤΗΙΡΙΝΩΙΣΧΕΤΟΔΕΥΤΕΡΟΣΑΥΤΕ
ΑΙΑΣΔΙΟΓΕΝΗΣΠΡΟΙΕΙΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΚΑΙΒΑΛΕΠΡΙΑΜΙΔΑΟΚΑΤΑΣΠΙΔΑΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΝ
ΔΙΑΜΕΝΑΣΠΙΔΟΣΗΛΘΕΦΑΕΙΝΗΣΟΒΡΙΜΟΝΕΓΧΟΣ
ΚΑΙΔΙΑΘΩΡΗΚΟΣΠΟΛΥΔΑΙΔΑΛΟΥΗΡΗΡΕΙΣΤΟ
ΑΝΤΙΚΡΥΔΕΠΑΡΑΙΛΑΠΑΡΗΝΔΙΑΜΗΣΕΧΙΤΩΝΑ
ΕΓΧΟΣΟΔΕΚΛΙΝΘΗΚΑΙΑΛΕΥΑΤΟΚΗΡΑΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΤΩΔΕΚΣΠΑΣΣΑΜΕΝΩΔΟΛΙΧΕΓΧΕΑΧΕΡΣΙΝΑΜΑΜΦΩ
ΣΥΝΡΕΠΕΣΟΝΛΕΙΟΥΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΣΩΜΟΦΑΓΟΙΣΙΝ
ΗΣΥΣΙΚΑΠΡΟΙΣΙΝΤΩΝΤΕΣΘΕΝΟΣΟΥΚΑΛΑΠΑΔΝΟΝ
ΠΡΙΑΜΙΔΗΣΜΕΝΕΠΕΙΤΑΜΕΣΟΝΣΑΚΟΣΟΥΤΑΣΕΔΟΥΡΙ
ΟΥΔΕΡΡΗΞΕΝΧΑΛΚΟΣΑΝΕΓΝΑΜΦΘΗΔΕΟΙΑΙΧΜΗ
ΑΙΑΣΔΑΣΠΙΔΑΝΥΞΕΝΕΠΑΛΜΕΝΟΣΗΔΕΔΙΑΠΡΟ
ΗΛΥΘΕΝΕΓΧΕΙΗΣΤΥΦΕΛΙΞΕΔΕΜΙΝΜΕΜΑΩΤΑ
ΤΜΗΔΗΝΔΑΥΧΕΝΕΠΗΛΘΕΜΕΛΑΝΔΑΝΕΚΗΚΙΕΝΑΙΜΑ
ΑΛΛΟΥΔΩΣΑΠΕΛΗΓΕΜΑΧΗΣΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΛΛΑΝΑΧΑΣΣΑΜΕΝΟΣΛΙΘΟΝΕΙΛΕΤΟΧΕΙΡΙΠΑΧΕΙΗΙ
ΚΕΙΜΕΝΟΝΕΝΠΕΔΙΩΙΜΕΛΑΝΑΤΡΗΧΥΝΤΕΜΕΓΑΝΤΕ
ΤΩΙΒΑΛΕΝΑΙΑΝΤΟΣΔΕΙΝΟΝΣΑΚΟΣΕΠΤΑΒΟΕΙΟΝ
ΜΕΣΣΟΝΕΠΟΜΦΑΛΙΟΝΠΕΡΙΗΧΗΣΕΝΔΑΡΑΧΑΛΚΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΣΑΥΤΑΙΑΣΠΟΛΥΜΕΙΖΟΝΑΛΑΑΝΑΕΙΡΑΣ
ΗΚΕΠΙΔΙΝΗΣΑΣΕΠΕΡΕΙΣΕΔΕΙΝΑΠΕΛΕΘΡΟΝ
ΕΙΣΩΔΑΣΠΙΔΕΑΞΕΒΑΛΩΝΜΥΛΟΕΙΔΕΙΠΕΤΡΩΙ
ΒΛΑΨΕΔΕΟΙΦΙΛΑΓΟΥΝΑΘΟΔΥΠΤΙΟΣΕΞΕΤΑΝΥΣΘΗ
ΑΣΠΙΔΙΕΓΧΡΙΜΦΘΕΙΣΤΟΝΔΑΙΨΩΡΘΩΣΕΝΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΑΙΝΥΚΕΔΗΞΙΦΕΕΣΣΑΥΤΟΣΧΕΔΟΝΟΥΤΑΖΟΝΤΟ
ΕΙΜΗΚΗΡΥΚΕΣΔΙΟΣΑΓΓΕΛΟΙΗΔΕΚΑΙΑΝΔΡΩΝ
ΗΛΘΟΝΟΜΕΝΤΡΩΩΝΟΔΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΤΑΛΘΥΒΙΟΣΤΕΚΑΙΙΔΑΙΟΣΠΕΠΝΥΜΕΝΩΑΜΦΩ
ΜΕΣΣΩΙΔΑΜΦΟΤΕΡΩΝΣΚΗΠΤΡΑΣΧΕΘΟΝΕΙΠΕΤΕΜΥΘΟΝ
ΚΗΡΥΞΙΔΑΙΟΣΠΕΠΝΥΜΕΝΑΜΗΔΕΑΕΙΔΩΣ
ΜΗΚΕΤΙΠΑΙΔΕΦΙΛΩΠΟΛΕΜΙΖΕΤΕΜΗΔΕΜΑΧΕΣΘΟΝ
ΑΜΦΟΤΕΡΩΓΑΡΣΦΩΙΦΙΛΕΙΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΑΜΦΩΔΑΙΧΜΗΤΑΤΟΓΕΔΗΚΑΙΙΔΜΕΝΑΠΑΝΤΕΣ
ΝΥΞΔΗΔΗΤΕΛΕΘΕΙΑΓΑΘΟΝΚΑΙΝΥΚΤΙΠΙΘΕΣΘΑΙ

283

ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΙΔΑΙΕΚΤΟΡΑΤΑΥΤΑΚΕΛΕΥΕΤΕΜΥΘΗΣΑΣΘΑΙ
ΑΥΤΟΣΓΑΡΧΑΡΜΗΙΠΡΟΚΑΛΕΣΣΑΤΟΠΑΝΤΑΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΑΡΧΕΤΩΑΥΤΑΡΕΓΩΜΑΛΑΠΕΙΣΟΜΑΙΗΙΠΕΡΑΝΟΥΤΟΣ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΜΕΓΑΣΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΙΑΝΕΠΕΙΤΟΙΔΩΚΕΘΕΟΣΜΕΓΕΘΟΣΤΕΒΙΗΝΤΕ
ΚΑΙΠΙΝΥΤΗΝΠΕΡΙΔΕΓΧΕΙΑΧΑΙΩΝΦΕΡΤΑΤΟΣΕΣΣΙ
ΝΥΝΜΕΝΠΑΥΣΩΜΕΣΘΑΜΑΧΗΣΚΑΙΔΗΙΟΤΗΤΟΣ
ΣΗΜΕΡΟΝΥΣΤΕΡΟΝΑΥΤΕΜΑΧΗΣΟΜΕΘΕΙΣΟΚΕΔΑΙΜΩΝ
ΑΜΜΕΔΙΑΚΡΙΝΗΙΔΩΗΙΔΕΤΕΡΟΙΣΙΓΕΝΙΚΗΝ
ΝΥΞΔΗΔΗΤΕΛΕΘΕΙΑΓΑΘΟΝΚΑΙΝΥΚΤΙΠΙΘΕΣΘΑΙ
ΩΣΣΥΤΕΥΦΡΗΝΗΙΣΠΑΝΤΑΣΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΟΥΣ
ΣΟΥΣΤΕΜΑΛΙΣΤΑΕΤΑΣΚΑΙΕΤΑΙΡΟΥΣΟΙΤΟΙΕΑΣΙΝ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΚΑΤΑΑΣΤΥΜΕΓΑΠΡΙΑΜΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΤΡΩΑΣΕΥΦΡΑΝΕΩΚΑΙΤΡΩΙΑΔΑΣΕΛΚΕΣΙΠΕΠΛΟΥΣ
ΑΙΤΕΜΟΙΕΥΧΟΜΕΝΑΙΘΕΙΟΝΔΥΣΟΝΤΑΙΑΓΩΝΑ
ΔΩΡΑΔΑΓΑΛΛΗΛΟΙΣΙΠΕΡΙΚΛΥΤΑΔΩΟΜΕΝΑΜΦΩ
ΟΦΡΑΤΙΣΩΔΕΙΠΗΙΣΙΝΑΧΑΙΩΝΤΕΤΡΩΩΝΤΕ
ΗΜΕΝΕΜΑΡΝΑΣΘΗΝΕΡΙΔΟΣΠΕΡΙΘΥΜΟΒΟΡΟΙΟ
ΗΔΑΥΤΕΝΦΙΛΟΤΗΤΙΔΙΕΤΜΑΓΕΝΑΡΘΜΗΣΑΝΤΕ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΔΩΚΕΞΙΦΟΣΑΡΓΥΡΟΗΛΟΝ
ΣΥΝΚΟΛΕΩΙΤΕΦΕΡΩΝΚΑΙΕΥΤΜΗΤΩΙΤΕΛΑΜΩΝΙ
ΑΙΑΣΔΕΖΩΣΤΗΡΑΔΙΔΟΥΦΟΙΝΙΚΙΦΑΕΙΝΟΝ
ΤΩΔΕΔΙΑΚΡΙΝΘΕΝΤΕΟΜΕΝΜΕΤΑΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΗΙΟΔΕΣΤΡΩΩΝΟΜΑΔΟΝΚΙΕΤΟΙΔΕΧΑΡΗΣΑΝ
ΩΣΕΙΔΟΝΖΩΟΝΤΕΚΑΙΑΡΤΕΜΕΑΠΡΟΣΙΟΝΤΑ
ΑΙΑΝΤΟΣΠΡΟΦΥΓΟΝΤΑΜΕΝΟΣΚΑΙΧΕΙΡΑΣΑΑΠΤΟΥΣ
ΚΑΙΡΗΓΟΝΠΡΟΤΙΑΣΤΥΑΕΛΠΤΕΟΝΤΕΣΣΟΟΝΕΙΝΑΙ
ΑΙΑΝΤΑΥΘΕΤΕΡΩΘΕΝΕΥΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΕΙΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΔΙΟΝΑΓΟΝΚΕΧΑΡΗΟΤΑΝΙΚΗΙ

313

ΟΙΔΟΤΕΔΗΚΛΙΣΙΗΙΣΙΝΕΝΑΤΡΕΙΔΑΟΓΕΝΟΝΤΟ
ΤΟΙΣΙΔΕΒΟΥΝΙΕΡΕΥΣΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΡΣΕΝΑΠΕΝΤΑΕΤΗΡΟΝΥΠΕΡΜΕΝΕΙΚΡΟΝΙΩΝΙ
ΤΟΝΔΕΡΟΝΑΜΦΙΘΕΠΟΝΚΑΙΜΙΝΔΙΕΧΕΥΑΝΑΠΑΝΤΑ
ΜΙΣΤΥΛΛΟΝΤΑΡΕΠΙΣΤΑΜΕΝΩΣΠΕΙΡΑΝΤΟΒΕΛΟΙΣΙΝ
ΟΠΤΗΣΑΝΤΕΠΕΡΙΦΡΑΔΕΩΣΕΡΥΣΑΝΤΟΤΕΠΑΝΤΑ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΠΑΥΣΑΝΤΟΠΟΝΟΥΤΕΤΥΚΟΝΤΟΤΕΔΑΙΤΑ
ΔΑΙΝΥΝΤΟΥΔΕΤΙΘΥΜΟΣΕΔΕΥΕΤΟΔΑΙΤΟΣΕΙΣΗΣ
ΝΩΤΟΙΣΙΝΔΑΙΑΝΤΑΔΙΗΝΕΚΕΕΣΣΙΓΕΡΑΙΡΕΝ
ΗΡΩΣΑΤΡΕΙΔΗΣΕΥΡΥΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΠΟΣΙΟΣΚΑΙΕΔΗΤΥΟΣΕΞΕΡΟΝΕΝΤΟ
ΤΟΙΣΟΓΕΡΩΝΠΑΜΠΡΩΤΟΣΥΦΑΙΝΕΙΝΗΡΧΕΤΟΜΗΤΙΝ
ΝΕΣΤΩΡΟΥΚΑΙΠΡΟΣΘΕΝΑΡΙΣΤΗΦΑΙΝΕΤΟΒΟΥΛΗ
ΟΣΦΙΝΕΥΦΡΟΝΕΩΝΑΓΟΡΗΣΑΤΟΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΤΕΚΑΙΑΛΛΟΙΑΡΙΣΤΗΕΣΠΑΝΑΧΑΙΩΝ
ΠΟΛΛΟΙΓΑΡΤΕΘΝΑΣΙΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΤΩΝΝΥΝΑΙΜΑΚΕΛΑΙΝΟΝΕΥΡΡΟΟΝΑΜΦΙΣΚΑΜΑΝΔΡΟΝ
ΕΣΚΕΔΑΣΟΞΥΣΑΡΗΣΨΥΧΑΙΔΑΙΔΟΣΔΕΚΑΤΗΛΘΟΝ
ΤΩΣΕΧΡΗΠΟΛΕΜΟΝΜΕΝΑΜΗΟΙΠΑΥΣΑΙΑΧΑΙΩΝ
ΑΥΤΟΙΔΑΓΡΟΜΕΝΟΙΚΥΚΛΗΣΟΜΕΝΕΝΘΑΔΕΝΕΚΡΟΥΣ
ΒΟΥΣΙΚΑΙΗΜΙΟΝΟΙΣΙΝΑΤΑΡΚΑΤΑΚΗΟΜΕΝΑΥΤΟΥΣ
ΤΥΤΘΟΝΑΠΟΠΡΟΝΕΩΝΩΣΚΟΣΤΕΑΠΑΙΣΙΝΕΚΑΣΤΟΣ
ΟΙΚΑΔΑΓΗΙΟΤΑΝΑΥΤΕΝΕΩΜΕΘΑΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΤΥΜΒΟΝΔΑΜΦΙΠΥΡΗΝΕΝΑΧΕΥΟΜΕΝΕΞΑΓΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΚΡΙΤΟΝΕΚΠΕΔΙΟΥΠΟΤΙΔΑΥΤΟΝΔΕΙΜΟΜΕΝΩΚΑ
ΠΥΡΓΟΥΣΥΨΗΛΟΥΣΕΙΛΑΡΝΗΩΝΤΕΚΑΙΑΥΤΩΝ
ΕΝΔΑΥΤΟΙΣΙΠΥΛΑΣΠΟΙΗΣΟΜΕΝΕΥΑΡΑΡΥΙΑΣ
ΟΦΡΑΔΙΑΥΤΑΩΝΙΠΠΗΛΑΣΙΗΟΔΟΣΕΙΗ
ΕΚΤΟΣΘΕΝΔΕΒΑΘΕΙΑΝΟΡΥΞΟΜΕΝΕΓΓΥΘΙΤΑΦΡΟΝ
ΗΧΙΠΠΟΝΚΑΙΛΑΟΝΕΡΥΚΑΚΟΙΑΜΦΙΣΕΟΥΣΑ
ΜΗΠΟΤΕΠΙΒΡΙΣΗΙΠΟΛΕΜΟΣΤΡΩΩΝΑΓΕΡΩΧΩΝ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΕΠΗΙΝΗΣΑΝΒΑΣΙΛΗΕΣ
ΤΡΩΩΝΑΥΤΑΓΟΡΗΓΕΝΕΤΙΛΙΟΥΕΝΠΟΛΕΙΑΚΡΗΙ
ΔΕΙΝΗΤΕΤΡΗΧΥΙΑΠΑΡΑΠΡΙΑΜΟΙΟΘΥΡΗΙΣΙ
ΤΟΙΣΙΝΔΑΝΤΗΝΩΡΠΕΠΝΥΜΕΝΟΣΗΡΧΑΓΟΡΕΥΕΙΝ
ΚΕΚΛΥΤΕΜΕΥΤΡΩΕΣΚΑΙΔΑΡΔΑΝΟΙΗΔΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΟΦΡΕΙΠΩΤΑΜΕΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΚΕΛΕΥΕΙ
ΔΕΥΤΑΓΕΤΑΡΓΕΙΗΝΕΛΕΝΗΝΚΑΙΚΤΗΜΑΘΑΜΑΥΤΗΙ
ΔΩΟΜΕΝΑΤΡΕΙΔΗΙΣΙΝΑΓΕΙΝΝΥΝΔΟΡΚΙΑΠΙΣΤΑ
ΨΕΥΣΑΜΕΝΟΙΜΑΧΟΜΕΣΘΑΤΩΟΥΝΥΤΙΚΕΡΔΙΟΝΗΜΙΝ
ΕΛΠΟΜΑΙΕΚΤΕΛΕΕΣΘΑΙΙΝΑΜΗΡΕΞΟΜΕΝΩΔΕ

354

ΗΤΟΙΟΓΩΣΕΙΠΩΝΚΑΤΑΡΕΖΕΤΟΤΟΙΣΙΔΑΝΕΣΤΗ
ΔΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΛΕΝΗΣΠΟΣΙΣΗΥΚΟΜΟΙΟ
ΟΣΜΙΝΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΑΝΤΗΝΟΡΣΥΜΕΝΟΥΚΕΤΕΜΟΙΦΙΛΑΤΑΥΤΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
ΟΙΣΘΑΚΑΙΑΛΛΟΝΜΥΘΟΝΑΜΕΙΝΟΝΑΤΟΥΔΕΝΟΗΣΑΙ
ΕΙΔΕΤΕΟΝΔΗΤΟΥΤΟΝΑΠΟΣΠΟΥΔΗΣΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
ΕΞΑΡΑΔΗΤΟΙΕΠΕΙΤΑΘΕΟΙΦΡΕΝΑΣΩΛΕΣΑΝΑΥΤΟΙ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΤΡΩΕΣΣΙΜΕΘΙΠΠΟΔΑΜΟΙΣΑΓΟΡΕΥΣΩ
ΑΝΤΙΚΡΥΔΑΠΟΦΗΜΙΓΥΝΑΙΚΑΜΕΝΟΥΚΑΠΟΔΩΣΩ
ΚΤΗΜΑΤΑΔΟΣΣΑΓΟΜΗΝΕΞΑΡΓΕΟΣΗΜΕΤΕΡΟΝΔΩ
ΠΑΝΤΕΘΕΛΩΔΟΜΕΝΑΙΚΑΙΟΙΚΟΘΕΝΑΛΛΕΠΙΘΕΙΝΑΙ
ΗΤΟΙΟΓΩΣΕΙΠΩΝΚΑΤΑΡΕΖΕΤΟΤΟΙΣΙΔΑΝΕΣΤΗ
ΔΑΡΔΑΝΙΔΗΣΠΡΙΑΜΟΣΘΕΟΦΙΝΜΗΣΤΩΡΑΤΑΛΑΝΤΟΣ
ΟΣΦΙΝΕΥΦΡΟΝΕΩΝΑΓΟΡΗΣΑΤΟΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕ
ΚΕΚΛΥΤΕΜΕΥΤΡΩΕΣΚΑΙΔΑΡΔΑΝΟΙΗΔΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΟΦΡΕΙΠΩΤΑΜΕΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΚΕΛΕΥΕΙ
ΝΥΝΜΕΝΔΟΡΠΟΝΕΛΕΣΘΕΚΑΤΑΠΤΟΛΙΝΩΣΤΟΠΑΡΟΣΠΕΡ
ΚΑΙΦΥΛΑΚΗΣΜΝΗΣΑΣΘΕΚΑΙΕΓΡΗΓΟΡΘΕΕΚΑΣΤΟΣ
ΗΩΘΕΝΔΙΔΑΙΟΣΙΤΩΚΟΙΛΑΣΕΠΙΝΗΑΣ
ΕΙΠΕΜΕΝΑΤΡΕΙΔΗΙΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΚΑΙΜΕΝΕΛΑΩΙ
ΜΥΘΟΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙΟΤΟΥΕΙΝΕΚΑΝΕΙΚΟΣΟΡΩΡΕ
ΚΑΙΔΕΤΟΔΕΙΠΕΜΕΝΑΙΠΥΚΙΝΟΝΕΠΟΣΑΙΚΕΘΕΛΩΣΙ
ΠΑΥΣΑΣΘΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟΔΥΣΗΧΕΟΣΕΙΣΟΚΕΝΕΚΡΟΥΣ
ΚΗΟΜΕΝΥΣΤΕΡΟΝΑΥΤΕΜΑΧΗΣΟΜΕΘΕΙΣΟΚΕΔΑΙΜΩΝ
ΑΜΜΕΔΙΑΚΡΙΝΗΙΔΩΗΙΔΕΤΕΡΟΙΣΙΓΕΝΙΚΗΝ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΤΟΥΜΑΛΑΜΕΝΚΛΥΟΝΗΔΕΠΙΘΟΝΤΟ
ΔΟΡΠΟΝΕΠΕΙΘΕΙΛΟΝΤΟΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΕΝΤΕΛΕΕΣΣΙΝ
ΗΩΘΕΝΔΙΔΑΙΟΣΕΒΗΚΟΙΛΑΣΕΠΙΝΗΑΣ
ΤΟΥΣΔΕΥΡΕΙΝΑΓΟΡΗΙΔΑΝΑΟΥΣΘΕΡΑΠΟΝΤΑΣΑΡΗΟΣ
ΝΗΙΠΑΡΑΠΡΥΜΝΗΙΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣΑΥΤΑΡΟΤΟΙΣΙ
ΣΤΑΣΕΝΜΕΣΣΟΙΣΙΝΜΕΤΕΦΩΝΕΕΝΗΠΥΤΑΚΗΡΥΞ
ΑΤΡΕΙΔΗΤΕΚΑΙΑΛΛΟΙΑΡΙΣΤΗΕΣΠΑΝΑΧΑΙΩΝ
ΗΝΩΓΕΙΠΡΙΑΜΟΣΤΕΚΑΙΑΛΛΟΙΤΡΩΕΣΑΓΑΥΟΙ
ΕΙΠΕΙΝΑΙΚΕΠΕΡΥΜΜΙΦΙΛΟΝΚΑΙΗΔΥΓΕΝΟΙΤΟ
ΜΥΘΟΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙΟΤΟΥΕΙΝΕΚΑΝΕΙΚΟΣΟΡΩΡΕ
ΚΤΗΜΑΤΑΜΕΝΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚΟΙΛΗΙΣΕΝΙΝΗΥΣΙΝ
ΗΓΑΓΕΤΟΤΡΟΙΗΝΔΩΣΠΡΙΝΩΦΕΛΛΑΠΟΛΕΣΘΑΙ
ΠΑΝΤΕΘΕΛΕΙΔΟΜΕΝΑΙΚΑΙΟΙΚΟΘΕΝΑΛΛΕΠΙΘΕΙΝΑΙ
ΚΟΥΡΙΔΙΗΝΔΑΛΟΧΟΝΜΕΝΕΛΑΟΥΚΥΔΑΛΙΜΟΙΟ
ΟΥΦΗΣΙΝΔΩΣΕΙΝΗΜΗΝΤΡΩΕΣΓΕΚΕΛΟΝΤΑΙ
ΚΑΙΔΕΤΟΔΗΝΩΓΕΟΝΕΙΠΕΙΝΕΠΟΣΑΙΚΕΘΕΛΗΤΕ
ΠΑΥΣΑΣΘΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟΔΥΣΗΧΕΟΣΕΙΣΟΚΕΝΕΚΡΟΥΣ
ΚΗΟΜΕΝΥΣΤΕΡΟΝΑΥΤΕΜΑΧΗΣΟΜΕΘΕΙΣΟΚΕΔΑΙΜΩΝ
ΑΜΜΕΔΙΑΚΡΙΝΗΙΔΩΗΙΔΕΤΕΡΟΙΣΙΓΕΝΙΚΗΝ

398

ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΑΚΗΝΕΓΕΝΟΝΤΟΣΙΩΠΗΙ
ΟΨΕΔΕΔΗΜΕΤΕΕΙΠΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΜΗΤΑΡΤΙΣΝΥΝΚΤΗΜΑΤΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙΟΔΕΧΕΣΘΩ
ΜΗΘΕΛΕΝΗΝΓΝΩΤΟΝΔΕΚΑΙΟΣΜΑΛΑΝΗΠΙΟΣΕΣΤΙΝ
ΩΣΗΔΗΤΡΩΕΣΣΙΝΟΛΕΘΡΟΥΠΕΙΡΑΤΕΦΗΠΤΑΙ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΕΠΙΑΧΟΝΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΜΥΘΟΝΑΓΑΣΣΑΜΕΝΟΙΔΙΟΜΗΔΕΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΚΑΙΤΟΤΑΡΙΔΑΙΟΝΠΡΟΣΕΦΗΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΙΔΑΙΗΤΟΙΜΥΘΟΝΑΧΑΙΩΝΑΥΤΟΣΑΚΟΥΕΙΣ
ΩΣΤΟΙΥΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙΕΜΟΙΔΕΠΙΑΝΔΑΝΕΙΟΥΤΩΣ
ΑΜΦΙΔΕΝΕΚΡΟΙΣΙΝΚΑΤΑΚΑΙΕΜΕΝΟΥΤΙΜΕΓΑΙΡΩ
ΟΥΓΑΡΤΙΣΦΕΙΔΩΝΕΚΥΩΝΚΑΤΑΤΕΘΝΗΩΤΩΝ
ΓΙΓΝΕΤΕΠΕΙΚΕΘΑΝΩΣΙΠΥΡΟΣΜΕΙΛΙΣΣΕΜΕΝΩΚΑ
ΟΡΚΙΑΔΕΖΕΥΣΙΣΤΩΕΡΙΓΔΟΥΠΟΣΠΟΣΙΣΗΡΗΣ
ΩΣΕΙΠΩΝΤΟΣΚΗΠΤΡΟΝΑΝΕΣΧΕΘΕΠΑΣΙΘΕΟΙΣΙΝ
ΑΨΟΡΡΟΝΔΙΔΑΙΟΣΕΒΗΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΙΡΗΝ
ΟΙΔΕΑΤΕΙΝΑΓΟΡΗΙΤΡΩΕΣΚΑΙΔΑΡΔΑΝΙΩΝΕΣ
ΠΑΝΤΕΣΟΜΗΓΕΡΕΕΣΠΟΤΙΔΕΓΜΕΝΟΙΟΠΠΟΤΑΡΕΛΘΟΙ
ΙΔΑΙΟΣΟΔΑΡΗΛΘΕΚΑΙΑΓΓΕΛΙΗΝΑΠΕΕΙΠΕ
ΣΤΑΣΕΝΜΕΣΣΟΙΣΙΝΤΟΙΔΟΠΛΙΖΟΝΤΟΜΑΛΩΚΑ
ΑΜΦΟΤΕΡΟΝΝΕΚΥΑΣΤΑΓΕΜΕΝΕΤΕΡΟΙΔΕΜΕΘΥΛΗΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΔΕΤΕΡΩΘΕΝΕΥΣΣΕΛΜΩΝΑΠΟΝΗΩΝ
ΟΤΡΥΝΟΝΤΟΝΕΚΥΣΤΑΓΕΜΕΝΕΤΕΡΟΙΔΕΜΕΘΥΛΗΝ
ΗΕΛΙΟΣΜΕΝΕΠΕΙΤΑΝΕΟΝΠΡΟΣΕΒΑΛΛΕΝΑΡΟΥΡΑΣ
ΕΞΑΚΑΛΑΡΡΕΙΤΑΟΒΑΘΥΡΡΟΟΥΩΚΕΑΝΟΙΟ
ΟΥΡΑΝΟΝΕΙΣΑΝΙΩΝΟΙΔΗΝΤΕΟΝΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝ
ΕΝΘΑΔΙΑΓΝΩΝΑΙΧΑΛΕΠΩΣΗΝΑΝΔΡΑΕΚΑΣΤΟΝ
ΑΛΛΥΔΑΤΙΝΙΖΟΝΤΕΣΑΠΟΒΡΟΤΟΝΑΙΜΑΤΟΕΝΤΑ
ΔΑΚΡΥΑΘΕΡΜΑΧΕΟΝΤΕΣΑΜΑΞΑΩΝΕΠΑΕΙΡΑΝ
ΟΥΔΕΙΑΚΛΑΙΕΙΝΠΡΙΑΜΟΣΜΕΓΑΣΟΙΔΕΣΙΩΠΗΙ
ΝΕΚΡΟΥΣΠΥΡΚΑΙΗΣΕΠΙΝΗΝΕΟΝΑΧΝΥΜΕΝΟΙΚΗΡ
ΕΝΔΕΠΥΡΙΠΡΗΣΑΝΤΕΣΕΒΑΝΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΙΡΗΝ
ΩΣΔΑΥΤΩΣΕΤΕΡΩΘΕΝΕΥΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΝΕΚΡΟΥΣΠΥΡΚΑΙΗΣΕΠΙΝΗΝΕΟΝΑΧΝΥΜΕΝΟΙΚΗΡ
ΕΝΔΕΠΥΡΙΠΡΗΣΑΝΤΕΣΕΒΑΝΚΟΙΛΑΣΕΠΙΝΗΑΣ
ΗΜΟΣΔΟΥΤΑΡΠΩΗΩΣΕΤΙΔΑΜΦΙΛΥΚΗΝΥΞ
ΤΗΜΟΣΑΡΑΜΦΙΠΥΡΗΝΚΡΙΤΟΣΕΓΡΕΤΟΛΑΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΥΜΒΟΝΔΑΜΦΑΥΤΗΝΕΝΑΠΟΙΕΟΝΕΞΑΓΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΚΡΙΤΟΝΕΚΠΕΔΙΟΥΠΟΤΙΔΑΥΤΟΝΤΕΙΧΟΣΕΔΕΙΜΑΝ
ΠΥΡΓΟΥΣΘΥΨΗΛΟΥΣΕΙΛΑΡΝΗΩΝΤΕΚΑΙΑΥΤΩΝ
ΕΝΔΑΥΤΟΙΣΙΠΥΛΑΣΕΝΕΠΟΙΕΟΝΕΥΑΡΑΡΥΙΑΣ
ΟΦΡΑΔΙΑΥΤΑΩΝΙΠΠΗΛΑΣΙΗΟΔΟΣΕΙΗ
ΕΚΤΟΣΘΕΝΔΕΒΑΘΕΙΑΝΕΠΑΥΤΩΙΤΑΦΡΟΝΟΡΥΞΑΝ
ΕΥΡΕΙΑΝΜΕΓΑΛΗΝΕΝΔΕΣΚΟΛΟΠΑΣΚΑΤΕΠΗΞΑΝ

442

ΩΣΟΙΜΕΝΠΟΝΕΟΝΤΟΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΟΙΔΕΘΕΟΙΠΑΡΖΗΝΙΚΑΘΗΜΕΝΟΙΑΣΤΕΡΟΠΗΤΗΙ
ΘΗΕΥΝΤΟΜΕΓΑΕΡΓΟΝΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΤΟΙΣΙΔΕΜΥΘΩΝΗΡΧΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΗΡΑΤΙΣΕΣΤΙΒΡΟΤΩΝΕΠΑΠΕΙΡΟΝΑΓΑΙΑΝ
ΟΣΤΙΣΕΤΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝΟΟΝΚΑΙΜΗΤΙΝΕΝΙΨΕΙ
ΟΥΧΟΡΑΑΙΣΟΤΙΔΑΥΤΕΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΤΕΙΧΟΣΕΤΕΙΧΙΣΣΑΝΤΟΝΕΩΝΥΠΕΡΑΜΦΙΔΕΤΑΦΡΟΝ
ΗΛΑΣΑΝΟΥΔΕΘΕΟΙΣΙΔΟΣΑΝΚΛΕΙΤΑΣΕΚΑΤΟΜΒΑΣ
ΤΟΥΔΗΤΟΙΚΛΕΟΣΕΣΤΑΙΟΣΟΝΤΕΠΙΚΙΔΝΑΤΑΙΗΩΣ
ΤΟΥΔΕΠΙΛΗΣΟΝΤΑΙΤΟΕΓΩΚΑΙΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΗΡΩΙΛΑΟΜΕΔΟΝΤΙΠΟΛΙΣΣΑΜΕΝΑΘΛΗΣΑΝΤΕ
ΤΟΝΔΕΜΕΓΟΧΘΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΩΠΟΠΟΙΕΝΝΟΣΙΓΑΙΕΥΡΥΣΘΕΝΕΣΟΙΟΝΕΕΙΠΕΣ
ΑΛΛΟΣΚΕΝΤΙΣΤΟΥΤΟΘΕΩΝΔΕΙΣΕΙΕΝΟΗΜΑ
ΟΣΣΕΟΠΟΛΛΟΝΑΦΑΥΡΟΤΕΡΟΣΧΕΙΡΑΣΤΕΜΕΝΟΣΤΕ
ΣΟΝΔΗΤΟΙΚΛΕΟΣΕΣΤΑΙΟΣΟΝΤΕΠΙΚΙΔΝΑΤΑΙΗΩΣ
ΑΓΡΕΙΜΑΝΟΤΑΝΑΥΤΕΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΟΙΧΩΝΤΑΙΣΥΝΝΗΥΣΙΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΤΕΙΧΟΣΑΝΑΡΡΗΞΑΣΤΟΜΕΝΕΙΣΑΛΑΠΑΝΚΑΤΑΧΕΥΑΙ
ΑΥΤΙΣΔΗΙΟΝΑΜΕΓΑΛΗΝΨΑΜΑΘΟΙΣΙΚΑΛΥΨΑΙ
ΩΣΚΕΝΤΟΙΜΕΓΑΤΕΙΧΟΣΑΜΑΛΔΥΝΗΤΑΙΑΧΑΙΩΝ
ΩΣΟΙΜΕΝΤΟΙΑΥΤΑΠΡΟΣΑΛΛΗΛΟΥΣΑΓΟΡΕΥΟΝ
ΔΥΣΕΤΟΔΗΕΛΙΟΣΤΕΤΕΛΕΣΤΟΔΕΕΡΓΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΒΟΥΦΟΝΕΟΝΔΕΚΑΤΑΚΛΙΣΙΑΣΚΑΙΔΟΡΠΟΝΕΛΟΝΤΟ
ΝΗΕΣΔΕΚΛΗΜΝΟΙΟΠΑΡΕΣΤΑΝΟΙΝΟΝΑΓΟΥΣΑΙ
ΠΟΛΛΑΙΤΑΣΠΡΟΕΗΚΕΝΙΗΣΟΝΙΔΗΣΕΥΝΗΟΣ
ΤΟΝΡΕΤΕΧΥΨΙΠΥΛΗΥΠΙΗΣΟΝΙΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΧΩΡΙΣΔΑΤΡΕΙΔΗΙΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΚΑΙΜΕΝΕΛΑΩΙ
ΔΩΚΕΝΙΗΣΟΝΙΔΗΣΑΓΕΜΕΝΜΕΘΥΧΙΛΙΑΜΕΤΡΑ
ΕΝΘΕΝΟΙΝΙΖΟΝΤΟΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΑΛΛΟΙΜΕΝΧΑΛΚΩΙΑΛΛΟΙΔΑΙΘΩΝΙΣΙΔΗΡΩΙ
ΑΛΛΟΙΔΕΡΙΝΟΙΣΑΛΛΟΙΔΑΥΤΗΙΣΙΒΟΕΣΣΙΝ
ΑΛΛΟΙΔΑΝΔΡΑΠΟΔΕΣΣΙΤΙΘΕΝΤΟΔΕΔΑΙΤΑΘΑΛΕΙΑΝ
ΠΑΝΝΥΧΙΟΙΜΕΝΕΠΕΙΤΑΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΔΑΙΝΥΝΤΟΤΡΩΕΣΔΕΚΑΤΑΠΤΟΛΙΝΗΔΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΠΑΝΝΥΧΙΟΣΔΕΣΦΙΝΚΑΚΑΜΗΔΕΤΟΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥΣ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΑΚΤΥΠΕΩΝΤΟΥΣΔΕΧΛΩΡΟΝΔΕΟΣΗΙΡΕΙ
ΟΙΝΟΝΔΕΚΔΕΠΑΩΝΧΑΜΑΔΙΣΧΕΟΝΟΥΔΕΤΙΣΕΤΛΗ
ΠΡΙΝΠΙΕΕΙΝΠΡΙΝΛΕΙΨΑΙΥΠΕΡΜΕΝΕΙΚΡΟΝΙΩΝΙ
ΚΟΙΜΗΣΑΝΤΑΡΕΠΕΙΤΑΚΑΙΥΠΝΟΥΔΩΡΟΝΕΛΟΝΤΟ

Book 8

1

ΗΩΣΜΕΝΚΡΟΚΟΠΕΠΛΟΣΕΚΙΔΝΑΤΟΠΑΣΑΝΕΠΑΙΑΝ
ΖΕΥΣΔΕΘΕΩΝΑΓΟΡΗΝΠΟΙΗΣΑΤΟΤΕΡΠΙΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΑΚΡΟΤΑΤΗΙΚΟΡΥΦΗΙΠΟΛΥΔΕΙΡΑΔΟΣΟΥΛΥΜΠΟΙΟ
ΑΥΤΟΣΔΕΣΦΑΓΟΡΕΥΕΘΕΟΙΔΥΠΟΠΑΝΤΕΣΑΚΟΥΟΝ
ΚΕΚΛΥΤΕΜΕΥΠΑΝΤΕΣΤΕΘΕΟΙΠΑΣΑΙΤΕΘΕΑΙΝΑΙ
ΟΦΡΕΙΠΩΤΑΜΕΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΚΕΛΕΥΕΙ
ΜΗΤΕΤΙΣΟΥΝΘΗΛΕΙΑΘΕΟΣΤΟΓΕΜΗΤΕΤΙΣΑΡΣΗΝ
ΠΕΙΡΑΤΩΔΙΑΚΕΡΣΑΙΕΜΟΝΕΠΟΣΑΛΛΑΜΑΠΑΝΤΕΣ
ΑΙΝΕΙΤΟΦΡΑΤΑΧΙΣΤΑΤΕΛΕΥΤΗΣΩΤΑΔΕΕΡΓΑ
ΟΝΔΑΝΕΓΩΝΑΠΑΝΕΥΘΕΘΕΩΝΕΘΕΛΟΝΤΑΝΟΗΣΩ
ΕΛΘΟΝΤΗΤΡΩΕΣΣΙΝΑΡΗΓΕΜΕΝΗΔΑΝΑΟΙΣΙ
ΠΛΗΓΕΙΣΟΥΚΑΤΑΚΟΣΜΟΝΕΛΕΥΣΕΤΑΙΟΥΛΥΜΠΟΝΔΕ
ΗΜΙΝΕΛΩΝΡΙΨΩΕΣΤΑΡΤΑΡΟΝΗΕΡΟΕΝΤΑ
ΤΗΛΕΜΑΛΗΧΙΒΑΘΙΣΤΟΝΥΠΟΧΘΟΝΟΣΕΣΤΙΒΕΡΕΘΡΟΝ
ΕΝΘΑΣΙΔΗΡΕΙΑΙΤΕΠΥΛΑΙΚΑΙΧΑΛΚΕΟΣΟΥΔΟΣ
ΤΟΣΣΟΝΕΝΕΡΘΑΙΔΕΩΟΣΟΝΟΥΡΑΝΟΣΕΣΤΑΠΟΓΑΙΗΣ
ΓΝΩΣΕΤΕΠΕΙΘΟΣΟΝΕΙΜΙΘΕΩΝΚΑΡΤΙΣΤΟΣΑΠΑΝΤΩΝ
ΕΙΔΑΓΕΠΕΙΡΗΣΑΣΘΕΘΕΟΙΙΝΑΕΙΔΕΤΕΠΑΝΤΕΣ
ΣΕΙΡΗΝΧΡΥΣΕΙΗΝΕΞΟΥΡΑΝΟΘΕΝΚΡΕΜΑΣΑΝΤΕΣ
ΠΑΝΤΕΣΤΕΞΑΠΤΕΣΘΕΘΕΟΙΠΑΣΑΙΤΕΘΕΑΙΝΑΙ
ΑΛΛΟΥΚΑΝΕΡΥΣΑΙΤΕΞΟΥΡΑΝΟΘΕΝΠΕΔΙΟΝΔΕ
ΖΗΝΥΠΑΤΟΝΜΗΣΤΩΡΟΥΔΕΙΜΑΛΑΠΟΛΛΑΚΑΜΟΙΤΕ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΚΑΙΕΓΩΠΡΟΦΡΩΝΕΘΕΛΟΙΜΙΕΡΥΣΣΑΙ
ΑΥΤΗΙΚΕΝΓΑΙΗΙΕΡΥΣΑΙΜΑΥΤΗΙΤΕΘΑΛΑΣΣΗΙ
ΣΕΙΡΗΝΜΕΝΚΕΝΕΠΕΙΤΑΠΕΡΙΡΙΟΝΟΥΛΥΜΠΟΙΟ
ΔΗΣΑΙΜΗΝΤΑΔΕΚΑΥΤΕΜΕΤΗΟΡΑΠΑΝΤΑΓΕΝΟΙΤΟ
ΤΟΣΣΟΝΕΓΩΠΕΡΙΤΕΙΜΙΘΕΩΝΠΕΡΙΤΕΙΜΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΑΚΗΝΕΓΕΝΟΝΤΟΣΙΩΠΗΙ
ΜΥΘΟΝΑΓΑΣΣΑΜΕΝΟΙΜΑΛΑΓΑΡΚΡΑΤΕΡΩΣΑΓΟΡΕΥΣΕΝ
ΟΨΕΔΕΔΗΜΕΤΕΕΙΠΕΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΩΠΑΤΕΡΗΜΕΤΕΡΕΚΡΟΝΙΔΗΥΠΑΤΕΚΡΕΙΟΝΤΩΝ
ΕΥΝΥΚΑΙΗΜΕΙΣΙΔΜΕΝΟΤΟΙΣΘΕΝΟΣΟΥΚΕΠΙΕΙΚΤΟΝ
ΑΛΛΕΜΠΗΣΔΑΝΑΩΝΟΛΟΦΥΡΟΜΕΘΑΙΧΜΗΤΑΩΝ
ΟΙΚΕΝΔΗΚΑΚΟΝΟΙΤΟΝΑΝΑΠΛΗΣΑΝΤΕΣΟΛΩΝΤΑΙ
ΑΛΛΗΤΟΙΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑΦΕΞΟΜΕΘΩΣΣΥΚΕΛΕΥΕΙΣ
ΒΟΥΛΗΝΔΑΡΓΕΙΟΙΣΥΠΟΘΗΣΟΜΕΘΗΤΙΣΟΝΗΣΕΙ
ΩΣΜΗΠΑΝΤΕΣΟΛΩΝΤΑΙΟΔΥΣΣΑΜΕΝΟΙΟΤΕΟΙΟ
ΤΗΝΔΕΠΙΜΕΙΔΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΘΑΡΣΕΙΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΑΦΙΛΟΝΤΕΚΟΣΟΥΝΥΤΙΘΥΜΩΙ
ΠΡΟΦΡΟΝΙΜΥΘΕΟΜΑΙΕΘΕΛΩΔΕΤΟΙΗΠΙΟΣΕΙΝΑΙ

41

ΩΣΕΙΠΩΝΥΠΟΧΕΣΦΙΤΙΤΥΣΚΕΤΟΧΑΛΚΟΠΟΔΙΠΠΩ
ΩΚΥΠΕΤΑΧΡΥΣΕΗΙΣΙΝΕΘΕΙΡΗΙΣΙΝΚΟΜΟΩΝΤΕ
ΧΡΥΣΟΝΔΑΥΤΟΣΕΔΥΝΕΠΕΡΙΧΡΟΙΓΕΝΤΟΔΙΜΑΣΘΛΗΝ
ΧΡΥΣΕΙΗΝΕΥΤΥΚΤΟΝΕΟΥΔΕΠΕΒΗΣΕΤΟΔΙΦΡΟΥ
ΜΑΣΤΙΞΕΝΔΕΛΑΑΝΤΩΔΟΥΚΑΕΚΟΝΤΕΠΕΤΕΣΘΗΝ
ΜΕΣΣΗΓΥΣΓΑΙΗΣΤΕΚΑΙΟΥΡΑΝΟΥΑΣΤΕΡΟΕΝΤΟΣ
ΙΔΗΝΔΙΚΑΝΕΝΠΟΛΥΠΙΔΑΚΑΜΗΤΕΡΑΘΗΡΩΝ
ΓΑΡΓΑΡΟΝΕΝΘΑΤΕΟΙΤΕΜΕΝΟΣΒΩΜΟΣΤΕΘΥΗΕΙΣ
ΕΝΘΙΠΠΟΥΣΕΣΤΗΣΕΠΑΤΗΡΑΝΔΡΩΝΤΕΘΕΩΝΤΕ
ΛΥΣΑΣΕΞΟΧΕΩΝΚΑΤΑΔΗΕΡΑΠΟΥΛΥΝΕΧΕΥΕΝ
ΑΥΤΟΣΔΕΝΚΟΡΥΦΗΙΣΙΚΑΘΕΖΕΤΟΚΥΔΕΙΓΑΙΩΝ
ΕΙΣΟΡΟΩΝΤΡΩΩΝΤΕΠΟΛΙΝΚΑΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΟΙΔΑΡΑΔΕΙΠΝΟΝΕΛΟΝΤΟΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΡΙΜΦΑΚΑΤΑΚΛΙΣΙΑΣΑΠΟΔΑΥΤΟΥΘΩΡΗΣΣΟΝΤΟ
ΤΡΩΕΣΔΑΥΘΕΤΕΡΩΘΕΝΑΝΑΠΤΟΛΙΝΟΠΛΙΖΟΝΤΟ
ΠΑΥΡΟΤΕΡΟΙΜΕΜΑΣΑΝΔΕΚΑΙΩΣΥΣΜΙΝΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΧΡΕΙΟΙΑΝΑΓΚΑΙΗΙΠΡΟΤΕΠΑΙΔΩΝΚΑΙΠΡΟΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΣΑΙΔΩΙΓΝΥΝΤΟΠΥΛΑΙΕΚΔΕΣΣΥΤΟΛΑΟΣ
ΠΕΖΟΙΘΙΠΠΗΕΣΤΕΠΟΛΥΣΔΟΡΥΜΑΓΔΟΣΟΡΩΡΕΙ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΡΕΣΧΩΡΟΝΕΝΑΞΥΝΙΟΝΤΕΣΙΚΟΝΤΟ
ΣΥΝΡΕΒΑΛΟΝΡΙΝΟΥΣΣΥΝΔΕΓΧΕΑΚΑΙΜΕΝΕΑΝΔΡΩΝ
ΧΑΛΚΕΟΘΩΡΗΚΩΝΑΤΑΡΑΣΠΙΔΕΣΟΜΦΑΛΟΕΣΣΑΙ
ΕΠΛΗΝΤΑΛΛΗΛΗΙΣΙΠΟΛΥΣΔΟΡΥΜΑΓΔΟΣΟΡΩΡΕΙ
ΕΝΘΑΔΑΜΟΙΜΩΓΗΤΕΚΑΙΕΥΧΩΛΗΠΕΛΕΝΑΝΔΡΩΝ
ΟΛΛΥΝΤΩΝΤΕΚΑΙΟΛΛΥΜΕΝΩΝΡΕΕΔΑΙΜΑΤΙΓΑΙΑ
ΟΦΡΑΜΕΝΗΩΣΗΝΚΑΙΑΕΞΕΤΟΙΕΡΟΝΗΜΑΡ
ΤΟΦΡΑΜΑΛΑΜΦΟΤΕΡΩΝΒΕΛΕΗΠΤΕΤΟΠΙΠΤΕΔΕΛΑΟΣ
ΗΜΟΣΔΗΕΛΙΟΣΜΕΣΟΝΟΥΡΑΝΟΝΑΜΦΙΒΕΒΗΚΕΙ
ΚΑΙΤΟΤΕΔΗΧΡΥΣΕΙΑΠΑΤΗΡΕΤΙΤΑΙΝΕΤΑΛΑΝΤΑ
ΕΝΔΕΤΙΘΕΙΔΥΟΚΗΡΕΤΑΝΗΛΕΓΕΟΣΘΑΝΑΤΟΙΟ
ΤΡΩΩΝΘΙΠΠΟΔΑΜΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΕΛΚΕΔΕΜΕΣΣΑΛΑΒΩΝΡΕΠΕΔΑΙΣΙΜΟΝΗΜΑΡΑΧΑΙΩΝ
ΑΙΜΕΝΑΧΑΙΩΝΚΗΡΕΣΕΠΙΧΘΟΝΙΠΟΥΛΥΒΟΤΕΙΡΗΙ
ΕΖΕΣΘΗΝΤΡΩΩΝΔΕΠΡΟΣΟΥΡΑΝΟΝΕΥΡΥΝΑΕΡΘΕΝ
ΑΥΤΟΣΔΕΞΙΔΗΣΜΕΓΑΛΕΚΤΥΠΕΔΑΙΟΜΕΝΟΝΔΕ
ΗΚΕΣΕΛΑΣΜΕΤΑΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝΟΙΔΕΙΔΟΝΤΕΣ
ΘΑΜΒΗΣΑΝΚΑΙΠΑΝΤΑΣΥΠΟΧΛΩΡΟΝΔΕΟΣΕΙΛΕΝ

78

ΕΝΘΟΥΤΙΔΟΜΕΝΕΥΣΤΛΗΜΙΜΝΕΙΝΟΥΤΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΟΥΤΕΔΥΑΙΑΝΤΕΣΜΕΝΕΤΗΝΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣΑΡΗΟΣ
ΝΕΣΤΩΡΟΙΟΣΕΜΙΜΝΕΓΕΡΗΝΙΟΣΟΥΡΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΟΥΤΙΕΚΩΝΑΛΛΙΠΠΟΣΕΤΕΙΡΕΤΟΤΟΝΒΑΛΕΝΙΩΙ
ΔΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΛΕΝΗΣΠΟΣΙΣΗΥΚΟΜΟΙΟ
ΑΚΡΗΝΚΑΚΚΟΡΥΦΗΝΟΘΙΤΕΠΡΩΤΑΙΤΡΙΧΕΣΙΠΠΩΝ
ΚΡΑΝΙΩΙΕΜΠΕΦΥΑΣΙΜΑΛΙΣΤΑΔΕΚΑΙΡΙΟΝΕΣΤΙΝ
ΑΛΓΗΣΑΣΔΑΝΕΠΑΛΤΟΒΕΛΟΣΔΕΙΣΕΓΚΕΦΑΛΟΝΔΥ
ΣΥΝΔΙΠΠΟΥΣΕΤΑΡΑΞΕΚΥΛΙΝΔΟΜΕΝΟΣΠΕΡΙΧΑΛΚΩΙ
ΟΦΡΟΓΕΡΩΝΙΠΠΟΙΟΠΑΡΗΟΡΙΑΣΑΠΕΤΑΜΝΕ
ΦΑΣΓΑΝΩΙΑΙΣΣΩΝΤΟΦΡΕΚΤΟΡΟΣΩΚΕΕΣΙΠΠΟΙ
ΗΛΘΟΝΑΝΙΩΧΜΟΝΘΡΑΣΥΝΗΝΙΟΧΟΝΦΟΡΕΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΟΡΑΚΑΙΝΥΚΕΝΕΝΘΟΓΕΡΩΝΑΠΟΘΥΜΟΝΟΛΕΣΣΕΝ
ΕΙΜΗΑΡΟΞΥΝΟΗΣΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΟΝΔΕΒΟΗΣΕΝΕΠΟΤΡΥΝΩΝΟΔΥΣΗΑ
ΔΙΟΓΕΝΕΣΛΑΕΡΤΙΑΔΗΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΔΥΣΣΕΥ
ΠΗΙΦΕΥΓΕΙΣΜΕΤΑΝΩΤΑΒΑΛΩΝΚΑΚΟΣΩΣΕΝΟΜΙΛΩΙ
ΜΗΤΙΣΤΟΙΦΕΥΓΟΝΤΙΜΕΤΑΦΡΕΝΩΙΕΝΔΟΡΥΠΗΞΗΙ
ΑΛΛΑΜΕΝΟΦΡΑΓΕΡΟΝΤΟΣΑΠΩΣΟΜΕΝΑΓΡΙΟΝΑΝΔΡΑ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΕΣΑΚΟΥΣΕΠΟΛΥΤΛΑΣΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΑΛΛΑΠΑΡΗΙΞΕΝΚΟΙΛΑΣΕΠΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΥΔΕΙΔΗΣΔΑΥΤΟΣΠΕΡΕΩΝΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΝΕΜΙΧΘΗ
ΣΤΗΔΕΠΡΟΣΘΙΠΠΩΝΝΗΛΗΙΑΔΑΟΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΑΙΜΙΝΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΩΓΕΡΟΝΗΜΑΛΑΔΗΣΕΝΕΟΙΤΕΙΡΟΥΣΙΜΑΧΗΤΑΙ
ΣΗΔΕΒΙΗΛΕΛΥΤΑΙΧΑΛΕΠΟΝΔΕΣΕΓΗΡΑΣΟΠΑΖΕΙ
ΗΠΕΔΑΝΟΣΔΕΝΥΤΟΙΘΕΡΑΠΩΝΒΡΑΔΕΕΣΔΕΤΟΙΙΠΠΟΙ
ΑΛΛΑΓΕΜΩΝΟΧΕΩΝΕΠΙΒΗΣΕΟΟΦΡΑΙΔΗΑΙ
ΟΙΟΙΤΡΩΙΟΙΙΠΠΟΙΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΙΠΕΔΙΟΙΟ
ΚΡΑΙΠΝΑΜΑΛΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΑΔΙΩΚΕΜΕΝΗΔΕΦΕΒΕΣΘΑΙ
ΟΥΣΠΟΤΑΠΑΙΝΕΙΑΝΕΛΟΜΗΝΜΗΣΤΩΡΕΦΟΒΟΙΟ
ΤΟΥΤΩΜΕΝΘΕΡΑΠΟΝΤΕΚΟΜΕΙΤΩΝΤΩΔΕΔΕΝΩΙ
ΤΡΩΣΙΝΕΦΙΠΠΟΔΑΜΟΙΣΙΘΥΝΟΜΕΝΟΦΡΑΚΑΙΕΚΤΩΡ
ΕΙΣΕΤΑΙΕΙΚΑΙΕΜΟΝΔΟΡΥΜΑΙΝΕΤΑΙΕΝΠΑΛΑΜΗΙΣΙΝ

112

ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΝΕΣΤΟΡΕΑΣΜΕΝΕΠΕΙΘΙΠΠΟΥΣΘΕΡΑΠΟΝΤΕΚΟΜΕΙΤΗΝ
ΙΦΘΙΜΟΙΣΘΕΝΕΛΟΣΤΕΚΑΙΕΥΡΥΜΕΔΩΝΑΓΑΠΗΝΩΡ
ΤΩΔΕΙΣΑΜΦΟΤΕΡΩΔΙΟΜΗΔΕΟΣΑΡΜΑΤΑΒΗΤΗΝ
ΝΕΣΤΩΡΔΕΝΧΕΙΡΕΣΣΙΛΑΒΗΝΙΑΣΙΓΑΛΟΕΝΤΑ
ΜΑΣΤΙΞΕΝΔΙΠΠΟΥΣΤΑΧΑΔΕΚΤΟΡΟΣΑΓΧΙΓΕΝΟΝΤΟ
ΤΟΥΔΙΘΥΣΜΕΜΑΩΤΟΣΑΚΟΝΤΙΣΕΤΥΔΕΟΣΥΙΟΣ
ΚΑΙΤΟΥΜΕΝΡΑΦΑΜΑΡΤΕΝΟΔΗΝΙΟΧΟΝΘΕΡΑΠΟΝΤΑ
ΥΙΟΝΥΠΕΡΘΥΜΟΥΘΗΒΑΙΟΥΗΝΙΟΠΗΑ
ΙΠΠΩΝΗΝΙΕΧΟΝΤΑΒΑΛΕΣΤΗΘΟΣΠΑΡΑΜΑΖΟΝ
ΗΡΙΠΕΔΕΞΟΧΕΩΝΥΠΕΡΩΗΣΑΝΔΕΟΙΙΠΠΟΙ
ΩΚΥΠΟΔΕΣΤΟΥΔΑΥΘΙΛΥΘΗΨΥΧΗΤΕΜΕΝΟΣΤΕ
ΕΚΤΟΡΑΔΑΙΝΟΝΑΧΟΣΠΥΚΑΣΕΦΡΕΝΑΣΗΝΙΟΧΟΙΟ
ΤΟΝΜΕΝΕΠΕΙΤΕΙΑΣΕΚΑΙΑΧΝΥΜΕΝΟΣΠΕΡΕΤΑΙΡΟΥ
ΚΕΙΣΘΑΙΟΔΗΝΙΟΧΟΝΜΕΘΕΠΕΘΡΑΣΥΝΟΥΔΑΡΕΤΙΔΗΝ
ΙΠΠΩΔΕΥΕΣΘΗΝΣΗΜΑΝΤΟΡΟΣΑΙΨΑΓΑΡΕΥΡΕΝ
ΙΦΙΤΙΔΗΝΑΡΧΕΠΤΟΛΕΜΟΝΘΡΑΣΥΝΟΝΡΑΤΟΘΙΠΠΩΝ
ΩΚΥΠΟΔΩΝΕΠΕΒΗΣΕΔΙΔΟΥΔΕΟΙΗΝΙΑΧΕΡΣΙΝ
ΕΝΘΑΚΕΛΟΙΓΟΣΕΗΝΚΑΙΑΜΗΧΑΝΑΕΡΓΑΓΕΝΟΝΤΟ
ΚΑΙΝΥΚΕΣΗΚΑΣΘΕΝΚΑΤΑΙΛΙΟΝΗΥΤΕΑΡΝΕΣ
ΕΙΜΗΑΡΟΞΥΝΟΗΣΕΠΑΤΗΡΑΝΔΡΩΝΤΕΘΕΩΝΤΕ
ΒΡΟΝΤΗΣΑΣΔΑΡΑΔΕΙΝΟΝΑΦΗΚΑΡΓΗΤΑΚΕΡΑΥΝΟΝ
ΚΑΔΔΕΠΡΟΣΘΙΠΠΩΝΔΙΟΜΗΔΕΟΣΗΚΕΧΑΜΑΖΕ
ΔΕΙΝΗΔΕΦΛΟΞΩΡΤΟΘΕΕΙΟΥΚΑΙΟΜΕΝΟΙΟ
ΤΩΔΙΠΠΩΔΕΙΣΑΝΤΕΚΑΤΑΠΤΗΤΗΝΥΠΟΧΕΣΦΙ
ΝΕΣΤΟΡΑΔΕΚΧΕΙΡΩΝΦΥΓΟΝΗΝΙΑΣΙΓΑΛΟΕΝΤΑ
ΔΕΙΣΕΔΟΓΕΝΘΥΜΩΙΔΙΟΜΗΔΕΑΔΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕ
ΤΥΔΕΙΔΗΑΓΕΔΑΥΤΕΦΟΒΟΝΔΕΧΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΗΟΥΓΙΓΝΩΣΚΕΙΣΟΤΟΙΕΚΔΙΟΣΟΥΧΕΠΕΤΑΛΚΗ
ΝΥΝΜΕΝΓΑΡΤΟΥΤΩΙΚΡΟΝΙΔΗΣΖΕΥΣΚΥΔΟΣΟΠΑΖΕΙ
ΣΗΜΕΡΟΝΥΣΤΕΡΟΝΑΥΤΕΚΑΙΗΜΙΝΑΙΚΕΘΕΛΗΙΣΙ
ΔΩΣΕΙΑΝΗΡΔΕΚΕΝΟΥΤΙΔΙΟΣΝΟΟΝΕΙΡΥΣΣΑΙΤΟ
ΟΥΔΕΜΑΛΙΦΘΙΜΟΣΕΠΕΙΗΠΟΛΥΦΕΡΤΕΡΟΣΕΣΤΙ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΝΑΙΔΗΤΑΥΤΑΓΕΠΑΝΤΑΓΕΡΟΝΚΑΤΑΜΟΙΡΑΝΕΕΙΠΕΣ
ΑΛΛΑΤΟΔΑΙΝΟΝΑΧΟΣΚΡΑΔΙΗΝΚΑΙΘΥΜΟΝΙΚΑΝΕΙ
ΕΚΤΩΡΓΑΡΠΟΤΕΦΗΣΕΙΕΝΙΤΡΩΕΣΣΑΓΟΡΕΥΩΝ
ΤΥΔΕΙΔΗΣΥΠΕΜΕΙΟΦΟΒΕΥΜΕΝΟΣΙΚΕΤΟΝΗΑΣ
ΩΣΠΟΤΑΠΕΙΛΗΣΕΙΤΟΤΕΜΟΙΧΑΝΟΙΕΥΡΕΙΑΧΘΩΝ

151

ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΩΜΟΙΤΥΔΕΟΣΥΙΕΔΑΙΦΡΟΝΟΣΟΙΟΝΕΕΙΠΕΣ
ΕΙΠΕΡΓΑΡΣΕΚΤΩΡΓΕΚΑΚΟΝΚΑΙΑΝΑΛΚΙΔΑΦΗΣΕΙ
ΑΛΛΟΥΠΕΙΣΟΝΤΑΙΤΡΩΕΣΚΑΙΔΑΡΔΑΝΙΩΝΕΣ
ΚΑΙΤΡΩΩΝΑΛΟΧΟΙΜΕΓΑΘΥΜΩΝΑΣΠΙΣΤΑΩΝ
ΤΑΩΝΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΒΑΛΕΣΘΑΛΕΡΟΥΣΠΑΡΑΚΟΙΤΑΣ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΦΥΓΑΔΕΤΡΑΠΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΑΥΤΙΣΑΝΙΩΧΜΟΝΕΠΙΔΕΤΡΩΕΣΤΕΚΑΙΕΚΤΩΡ
ΗΧΗΙΘΕΣΠΕΣΙΗΙΒΕΛΕΑΣΤΟΝΟΕΝΤΑΧΕΟΝΤΟ
ΤΩΙΔΕΠΙΜΑΚΡΟΝΑΥΣΕΜΕΓΑΣΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΤΥΔΕΙΔΗΠΕΡΙΜΕΝΣΕΤΙΟΝΔΑΝΑΟΙΤΑΧΥΠΩΛΟΙ
ΕΔΡΗΙΤΕΚΡΕΑΣΙΝΤΕΙΔΕΠΛΕΙΟΙΣΔΕΠΑΕΣΣΙ
ΝΥΝΔΕΣΑΤΙΜΗΣΟΥΣΙΓΥΝΑΙΚΟΣΑΡΑΝΤΙΤΕΤΥΞΟ
ΕΡΡΕΚΑΚΗΓΛΗΝΗΕΠΕΙΟΥΚΕΙΞΑΝΤΟΣΕΜΕΙΟ
ΠΥΡΓΩΝΗΜΕΤΕΡΩΝΕΠΙΒΗΣΕΑΙΟΥΔΕΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΑΞΕΙΣΕΝΝΗΕΣΣΙΠΑΡΟΣΤΟΙΔΑΙΜΟΝΑΔΩΣΩ
ΩΣΦΑΤΟΤΥΔΕΙΔΗΣΔΕΔΙΑΝΔΙΧΑΜΕΡΜΗΡΙΞΕΝ
ΙΠΠΟΥΣΤΕΣΤΡΕΨΑΙΚΑΙΕΝΑΝΤΙΒΙΟΝΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙ
ΤΡΙΣΜΕΝΜΕΡΜΗΡΙΞΕΚΑΤΑΦΡΕΝΑΚΑΙΚΑΤΑΘΥΜΟΝ
ΤΡΙΣΔΑΡΑΠΙΔΑΙΩΝΟΡΕΩΝΚΤΥΠΕΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥΣ
ΣΗΜΑΤΙΘΕΙΣΤΡΩΕΣΣΙΜΑΧΗΣΕΤΕΡΑΛΚΕΑΝΙΚΗΝ
ΕΚΤΩΡΔΕΤΡΩΕΣΣΙΝΕΚΕΚΛΕΤΟΜΑΚΡΟΝΑΥΣΑΣ
ΤΡΩΕΣΚΑΙΛΥΚΙΟΙΚΑΙΔΑΡΔΑΝΟΙΑΓΧΙΜΑΧΗΤΑΙ
ΑΝΕΡΕΣΕΣΤΕΦΙΛΟΙΜΝΗΣΑΣΘΕΔΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΓΙΓΝΩΣΚΩΔΟΤΙΜΟΙΠΡΟΦΡΩΝΚΑΤΕΝΕΥΣΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΝΙΚΗΝΚΑΙΜΕΓΑΚΥΔΟΣΑΤΑΡΔΑΝΑΟΙΣΙΓΕΠΗΜΑ
ΝΗΠΙΟΙΟΙΑΡΑΔΗΤΑΔΕΤΕΙΧΕΑΜΗΧΑΝΟΩΝΤΟ
ΑΒΛΗΧΡΟΥΔΕΝΟΣΩΡΑΤΑΔΟΥΜΕΝΟΣΑΜΟΝΕΡΥΞΕΙ
ΙΠΠΟΙΔΕΡΕΑΤΑΦΡΟΝΥΠΕΡΘΟΡΕΟΝΤΑΙΟΡΥΚΤΗΝ
ΑΛΛΟΤΕΚΕΝΔΗΝΗΥΣΙΝΕΠΙΓΛΑΦΥΡΗΙΣΙΓΕΝΩΜΑΙ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΤΙΣΕΠΕΙΤΑΠΥΡΟΣΔΗΙΟΙΟΓΕΝΕΣΘΩ
ΩΣΠΥΡΙΝΗΑΣΕΝΙΠΡΗΣΩΚΤΕΙΝΩΔΕΚΑΙΑΥΤΟΥΣ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΑΤΥΖΟΜΕΝΟΥΣΥΠΟΚΑΠΝΟΥ
ΩΣΕΙΠΩΝΙΠΠΟΙΣΙΝΕΚΕΚΛΕΤΟΦΩΝΗΣΕΝΤΕ
ΞΑΝΘΕΤΕΚΑΙΣΥΠΟΔΑΡΓΕΚΑΙΑΙΘΩΝΛΑΜΠΕΤΕΔΙΕ
ΝΥΝΜΟΙΤΗΝΚΟΜΙΔΗΝΑΠΟΤΙΝΕΤΟΝΗΝΜΑΛΑΠΟΛΛΗΝ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΘΥΓΑΤΗΡΜΕΓΑΛΗΤΟΡΟΣΗΕΤΙΩΝΟΣ
ΥΜΙΝΠΑΡΠΡΟΤΕΡΟΙΣΙΜΕΛΙΦΡΟΝΑΠΥΡΟΝΕΘΗΚΕΝ
ΟΙΝΟΝΤΕΓΚΕΡΑΣΑΣΑΠΙΕΙΝΟΤΕΘΥΜΟΣΑΝΩΓΟΙ
ΗΕΜΟΙΟΣΠΕΡΟΙΘΑΛΕΡΟΣΠΟΣΙΣΕΥΧΟΜΑΙΕΙΝΑΙ
ΑΛΛΕΦΟΜΑΡΤΕΙΤΟΝΚΑΙΣΠΕΥΔΕΤΟΝΟΦΡΑΛΑΒΩΜΕΝ
ΑΣΠΙΔΑΝΕΣΤΟΡΕΗΝΤΗΣΝΥΝΚΛΕΟΣΟΥΡΑΝΟΝΙΚΕΙ
ΠΑΣΑΝΧΡΥΣΕΙΗΝΕΜΕΝΑΙΚΑΝΟΝΑΣΤΕΚΑΙΑΥΤΗΝ
ΑΥΤΑΡΑΠΩΜΟΙΙΝΔΙΟΜΗΔΕΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΔΑΙΔΑΛΕΟΝΘΩΡΗΚΑΤΟΝΗΦΑΙΣΤΟΣΚΑΜΕΤΕΥΧΩΝ
ΕΙΤΟΥΤΩΚΕΛΑΒΟΙΜΕΝΕΕΛΠΟΙΜΗΝΚΕΝΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΥΤΟΝΥΧΙΝΗΩΝΕΠΙΒΗΣΕΜΕΝΩΚΕΙΑΩΝ

198

ΩΣΕΦΑΤΕΥΧΟΜΕΝΟΣΝΕΜΕΣΗΣΕΔΕΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΣΕΙΣΑΤΟΔΕΙΝΙΘΡΟΝΩΙΕΛΕΛΙΞΕΔΕΜΑΚΡΟΝΟΛΥΜΠΟΝ
ΚΑΙΡΑΠΟΣΕΙΔΑΩΝΑΜΕΓΑΝΘΕΟΝΑΝΤΙΟΝΗΥΔΑ
ΩΠΟΠΟΙΕΝΝΟΣΙΓΑΙΕΥΡΥΣΘΕΝΕΣΟΥΔΕΝΥΣΟΙΠΕΡ
ΟΛΛΥΜΕΝΩΝΔΑΝΑΩΝΟΛΟΦΥΡΕΤΑΙΕΝΦΡΕΣΙΘΥΜΟΣ
ΟΙΔΕΤΟΙΕΙΣΕΛΙΚΗΝΤΕΚΑΙΑΙΓΑΣΔΩΡΑΝΑΓΟΥΣΙ
ΠΟΛΛΑΤΕΚΑΙΧΑΡΙΕΝΤΑΣΥΔΕΣΦΙΣΙΒΟΥΛΕΟΝΙΚΗΝ
ΕΙΠΕΡΓΑΡΚΕΘΕΛΟΙΜΕΝΟΣΟΙΔΑΝΑΟΙΣΙΝΑΡΩΓΟΙ
ΤΡΩΑΣΑΠΩΣΑΣΘΑΙΚΑΙΕΡΥΚΕΜΕΝΕΥΡΥΟΠΑΖΗΝ
ΑΥΤΟΥΚΕΝΘΑΚΑΧΟΙΤΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣΟΙΟΣΕΝΙΔΗΙ
ΤΗΝΔΕΜΕΓΟΧΘΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΚΡΕΙΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΗΡΗΑΠΤΟΕΠΕΣΠΟΙΟΝΤΟΝΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΣ
ΟΥΚΑΝΕΓΩΓΕΘΕΛΟΙΜΙΔΙΙΚΡΟΝΙΩΝΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΗΜΕΑΣΤΟΥΣΑΛΛΟΥΣΕΠΕΙΗΠΟΛΥΦΕΡΤΕΡΟΣΕΣΤΙΝ
ΩΣΟΙΜΕΝΤΟΙΑΥΤΑΠΡΟΣΑΛΛΗΛΟΥΣΑΓΟΡΕΥΟΝ
ΤΩΝΔΟΣΟΝΕΚΝΗΩΝΑΠΟΠΥΡΓΟΥΤΑΦΡΟΣΕΕΡΓΕ
ΠΛΗΘΕΝΟΜΩΣΙΠΠΩΝΤΕΚΑΙΑΝΔΡΩΝΑΣΠΙΣΤΑΩΝ
ΕΙΛΟΜΕΝΩΝΕΙΛΕΙΔΕΘΟΩΙΑΤΑΛΑΝΤΟΣΑΡΗΙ
ΕΚΤΩΡΠΡΙΑΜΙΔΗΣΟΤΕΟΙΖΕΥΣΚΥΔΟΣΕΔΩΚΕ
ΚΑΙΝΥΚΕΝΕΠΡΗΣΕΝΠΥΡΙΚΗΛΕΩΙΝΗΑΣΕΙΣΑΣ
ΕΙΜΗΕΠΙΦΡΕΣΙΘΗΚΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΑΥΤΩΙΠΟΙΠΝΥΣΑΝΤΙΘΟΩΣΟΤΡΥΝΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΒΗΔΙΕΝΑΙΠΑΡΑΤΕΚΛΙΣΙΑΣΚΑΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΠΟΡΦΥΡΕΟΝΜΕΓΑΦΑΡΟΣΕΧΩΝΕΝΧΕΙΡΙΠΑΧΕΙΗΙ
ΣΤΗΔΕΠΟΔΥΣΣΗΟΣΜΕΓΑΚΗΤΕΙΝΗΙΜΕΛΑΙΝΗΙ
ΗΡΕΝΜΕΣΣΑΤΩΙΕΣΚΕΓΕΓΩΝΕΜΕΝΑΜΦΟΤΕΡΩΣΕ
ΗΜΕΝΕΠΑΙΑΝΤΟΣΚΛΙΣΙΑΣΤΕΛΑΜΩΝΙΑΔΑΟ
ΗΔΕΠΑΧΙΛΛΗΟΣΤΟΙΡΕΣΧΑΤΑΝΗΑΣΕΙΣΑΣ
ΕΙΡΥΣΑΝΗΝΟΡΕΗΙΠΙΣΥΝΟΙΚΑΙΚΑΡΤΕΙΧΕΙΡΩΝ
ΗΥΣΕΝΔΕΔΙΑΠΡΥΣΙΟΝΔΑΝΑΟΙΣΙΓΕΓΩΝΩΣ
ΑΙΔΩΣΑΡΓΕΙΟΙΚΑΚΕΛΕΓΧΕΑΕΙΔΟΣΑΓΗΤΟΙ
ΠΗΙΕΒΑΝΕΥΧΩΛΑΙΟΤΕΔΗΦΑΜΕΝΕΙΝΑΙΑΡΙΣΤΟΙ
ΑΣΟΠΟΤΕΝΛΗΜΝΩΙΚΕΝΕΑΥΧΕΕΣΗΓΟΡΑΑΣΘΕ
ΕΣΘΟΝΤΕΣΚΡΕΑΠΟΛΛΑΒΟΩΝΟΡΘΟΚΡΑΙΡΑΩΝ
ΠΙΝΟΝΤΕΣΚΡΗΤΗΡΑΣΕΠΙΣΤΕΦΕΑΣΟΙΝΟΙΟ
ΤΡΩΩΝΑΝΘΕΚΑΤΟΝΤΕΔΙΗΚΟΣΙΩΝΤΕΕΚΑΣΤΟΣ
ΣΤΗΣΕΣΘΕΝΠΟΛΕΜΩΙΝΥΝΔΟΥΔΕΝΟΣΑΞΙΟΙΕΙΜΕΝ
ΕΚΤΟΡΟΣΟΣΤΑΧΑΝΗΑΣΕΝΙΠΡΗΣΕΙΠΥΡΙΚΗΛΕΩΙ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΗΡΑΤΙΝΗΔΗΥΠΕΡΜΕΝΕΩΝΒΑΣΙΛΗΩΝ
ΤΗΙΔΑΤΗΙΑΑΣΑΣΚΑΙΜΙΝΜΕΓΑΚΥΔΟΣΑΠΗΥΡΑΣ
ΟΥΜΕΝΔΗΠΟΤΕΦΗΜΙΤΕΟΝΠΕΡΙΚΑΛΛΕΑΒΩΜΟΝ
ΝΗΙΠΟΛΥΚΛΗΙΔΙΠΑΡΕΛΘΕΜΕΝΕΝΘΑΔΕΕΡΡΩΝ
ΑΛΛΕΠΙΠΑΣΙΒΟΩΝΔΗΜΟΝΚΑΙΜΗΡΙΕΚΗΑ
ΙΕΜΕΝΟΣΤΡΟΙΗΝΕΥΤΕΙΧΕΟΝΕΞΑΛΑΠΑΞΑΙ
ΑΛΛΑΖΕΥΤΟΔΕΠΕΡΜΟΙΕΠΙΚΡΗΗΝΟΝΕΕΛΔΩΡ
ΑΥΤΟΥΣΔΗΠΕΡΕΑΣΟΝΥΠΕΚΦΥΓΕΕΙΝΚΑΙΑΛΥΞΑΙ
ΜΗΔΟΥΤΩΤΡΩΕΣΣΙΝΕΑΔΑΜΝΑΣΘΑΙΑΧΑΙΟΥΣ

245

ΩΣΦΑΤΟΤΟΝΔΕΠΑΤΗΡΟΛΟΦΥΡΑΤΟΔΑΚΡΥΧΕΟΝΤΑ
ΝΕΥΣΕΔΕΟΙΛΑΟΝΣΟΟΝΕΜΜΕΝΑΙΟΥΔΑΠΟΛΕΣΘΑΙ
ΑΥΤΙΚΑΔΑΙΕΤΟΝΗΚΕΤΕΛΕΙΟΤΑΤΟΝΠΕΤΕΗΝΩΝ
ΝΕΒΡΟΝΕΧΟΝΤΟΝΥΧΕΣΣΙΤΕΚΟΣΕΛΑΦΟΙΟΤΑΧΕΙΗΣ
ΠΑΡΔΕΔΙΟΣΒΩΜΩΙΠΕΡΙΚΑΛΛΕΙΚΑΒΒΑΛΕΝΕΒΡΟΝ
ΕΝΘΑΠΑΝΟΜΦΑΙΩΙΖΗΝΙΡΕΖΕΣΚΟΝΑΧΑΙΟΙ
ΟΙΔΩΣΟΥΝΕΙΔΟΝΘΟΤΑΡΕΚΔΙΟΣΗΛΥΘΕΝΟΡΝΙΣ
ΜΑΛΛΟΝΕΠΙΤΡΩΕΣΣΙΘΟΡΟΝΜΝΗΣΑΝΤΟΔΕΧΑΡΜΗΣ
ΕΝΘΟΥΤΙΣΠΡΟΤΕΡΟΣΔΑΝΑΩΝΠΟΛΛΩΝΠΕΡΕΟΝΤΩΝ
ΕΥΞΑΤΟΤΥΔΕΙΔΑΟΠΑΡΟΣΣΧΕΜΕΝΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΤΑΦΡΟΥΤΕΞΕΛΑΣΑΙΚΑΙΕΝΑΝΤΙΒΙΟΝΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙ
ΑΛΛΑΠΟΛΥΠΡΩΤΟΣΤΡΩΩΝΕΛΕΝΑΝΔΡΑΚΟΡΥΣΤΗΝ
ΦΡΑΔΜΟΝΙΔΗΝΑΓΕΛΑΟΝΟΜΕΝΦΥΓΑΔΕΤΡΑΠΕΝΙΠΠΟΥΣ
ΤΩΙΔΕΜΕΤΑΣΤΡΕΦΘΕΝΤΙΜΕΤΑΦΡΕΝΩΙΕΝΔΟΡΥΠΗΞΕΝ
ΩΜΩΝΜΕΣΣΗΓΥΣΔΙΑΔΕΣΤΗΘΕΣΦΙΝΕΛΑΣΣΕΝ
ΗΡΙΠΕΔΕΞΟΧΕΩΝΑΡΑΒΗΣΕΔΕΤΕΥΧΕΕΠΑΥΤΩΙ
ΤΟΝΔΕΜΕΤΑΤΡΕΙΔΑΙΑΓΑΜΕΜΝΩΝΚΑΙΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΤΟΙΣΙΔΕΠΑΙΑΝΤΕΣΘΟΥΡΙΝΕΠΙΕΙΜΕΝΟΙΑΛΚΗΝ
ΤΟΙΣΙΔΕΠΙΔΟΜΕΝΕΥΣΚΑΙΟΠΑΩΝΙΔΟΜΕΝΗΟΣ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΑΤΑΛΑΝΤΟΣΕΝΥΑΛΙΩΙΑΝΔΡΕΙΦΟΝΤΗΙ
ΤΟΙΣΙΔΕΠΕΥΡΥΠΥΛΟΣΕΥΑΙΜΟΝΟΣΑΓΛΑΟΣΥΙΟΣ
ΤΕΥΚΡΟΣΔΕΙΝΑΤΟΣΗΛΘΕΠΑΛΙΝΤΟΝΑΤΟΞΑΤΙΤΑΙΝΩΝ
ΣΤΗΔΑΡΥΠΑΙΑΝΤΟΣΣΑΚΕΙΤΕΛΑΜΩΝΙΑΔΑΟ
ΕΝΘΑΙΑΣΜΕΝΥΠΕΞΕΦΕΡΕΝΣΑΚΟΣΑΥΤΑΡΟΓΗΡΩΣ
ΠΑΠΤΗΝΑΣΕΠΕΙΑΡΤΙΝΟΙΣΤΕΥΣΑΣΕΝΟΜΙΛΩΙ
ΒΕΒΛΗΚΟΙΟΜΕΝΑΥΘΙΠΕΣΩΝΑΠΟΘΥΜΟΝΟΛΕΣΣΕΝ
ΑΥΤΑΡΟΑΥΤΙΣΙΩΝΠΑΙΣΩΣΥΠΟΜΗΤΕΡΑΔΥΣΚΕΝ
ΕΙΣΑΙΑΝΘΟΔΕΜΙΝΣΑΚΕΙΚΡΥΠΤΑΣΚΕΦΑΕΙΝΩΙ
ΕΝΘΑΤΙΝΑΠΡΩΤΟΝΤΡΩΩΝΕΛΕΤΕΥΚΡΟΣΑΜΥΜΩΝ
ΟΡΣΙΛΟΧΟΝΜΕΝΠΡΩΤΑΚΑΙΟΡΜΕΝΟΝΗΔΟΦΕΛΕΣΤΗΝ
ΔΑΙΤΟΡΑΤΕΧΡΟΜΙΟΝΤΕΚΑΙΑΝΤΙΘΕΟΝΛΥΚΟΦΟΝΤΗΝ
ΚΑΙΠΟΛΥΑΙΜΟΝΙΔΗΝΑΜΟΠΑΟΝΑΚΑΙΜΕΛΑΝΙΠΠΟΝ
ΠΑΝΤΑΣΕΠΑΣΣΥΤΕΡΟΥΣΠΕΛΑΣΕΧΘΟΝΙΠΟΥΛΥΒΟΤΕΙΡΗΙ
ΤΟΝΔΕΙΔΩΝΓΗΘΗΣΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΤΟΞΟΥΑΠΟΚΡΑΤΕΡΟΥΤΡΩΩΝΟΛΕΚΟΝΤΑΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΣΤΗΔΕΠΑΡΑΥΤΟΝΙΩΝΚΑΙΜΙΝΠΡΟΣΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕ
ΤΕΥΚΡΕΦΙΛΗΚΕΦΑΛΗΤΕΛΑΜΩΝΙΕΚΟΙΡΑΝΕΛΑΩΝ
ΒΑΛΛΟΥΤΩΣΑΙΚΕΝΤΙΦΟΩΣΔΑΝΑΟΙΣΙΓΕΝΗΑΙ
ΠΑΤΡΙΤΕΣΩΙΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΕΤΡΕΦΕΤΥΤΘΟΝΕΟΝΤΑ
ΚΑΙΣΕΝΟΘΟΝΠΕΡΕΟΝΤΑΚΟΜΙΣΣΑΤΟΩΙΕΝΙΟΙΚΩΙ
ΤΟΝΚΑΙΤΗΛΟΘΕΟΝΤΑΕΥΚΛΕΙΗΣΕΠΙΒΗΣΟΝ
ΣΟΙΔΕΓΩΕΞΕΡΕΩΩΣΚΑΙΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝΕΣΤΑΙ
ΑΙΚΕΝΜΟΙΔΩΗΙΖΕΥΣΤΑΙΓΙΟΧΟΣΚΑΙΑΘΗΝΗ
ΙΛΙΟΥΕΞΑΛΑΠΑΞΑΙΕΥΚΤΙΜΕΝΟΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ
ΠΡΩΤΩΙΤΟΙΜΕΤΕΜΕΠΡΕΣΒΗΙΟΝΕΝΧΕΡΙΘΗΣΩ
ΗΤΡΙΠΟΔΗΕΔΥΩΙΠΠΟΥΣΑΥΤΟΙΣΙΝΟΧΕΣΦΙΝ
ΗΕΓΥΝΑΙΧΗΚΕΝΤΟΙΟΜΟΝΛΕΧΟΣΕΙΣΑΝΑΒΑΙΝΟΙ

292

ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΩΝΕΕΤΕΥΚΡΟΣΑΜΥΜΩΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΚΥΔΙΣΤΕΤΙΜΕΣΠΕΥΔΟΝΤΑΚΑΙΑΥΤΟΝ
ΟΤΡΥΝΕΙΣΟΥΜΕΝΤΟΙΟΣΗΔΥΝΑΜΙΣΓΕΠΑΡΕΣΤΙ
ΠΑΥΟΜΑΙΑΛΛΕΞΟΥΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΩΣΑΜΕΘΑΥΤΟΥΣ
ΕΚΤΟΥΔΗΤΟΞΟΙΣΙΔΕΔΕΓΜΕΝΟΣΑΝΔΡΑΣΕΝΑΙΡΩ
ΟΚΤΩΔΗΠΡΟΕΗΚΑΤΑΝΥΓΛΩΧΙΝΑΣΟΙΣΤΟΥΣ
ΠΑΝΤΕΣΔΕΝΧΡΟΙΠΗΧΘΕΝΑΡΗΙΘΟΩΝΑΙΖΗΩΝ
ΤΟΥΤΟΝΔΟΥΔΥΝΑΜΑΙΒΑΛΕΕΙΝΚΥΝΑΛΥΣΣΗΤΗΡΑ
ΗΡΑΚΑΙΑΛΛΟΝΟΙΣΤΟΝΑΠΟΝΕΥΡΗΦΙΝΙΑΛΛΕΝ
ΕΚΤΟΡΟΣΑΝΤΙΚΡΥΒΑΛΕΕΙΝΔΕΕΙΕΤΟΘΥΜΟΣ
ΚΑΙΤΟΥΜΕΝΡΑΦΑΜΑΡΘΟΔΑΜΥΜΟΝΑΓΟΡΓΥΘΙΩΝΑ
ΥΙΟΝΕΥΝΠΡΙΑΜΟΙΟΚΑΤΑΣΤΗΘΟΣΒΑΛΕΝΙΩΙ
ΤΟΝΡΕΞΑΙΣΥΜΗΘΕΝΟΠΥΙΟΜΕΝΗΤΕΚΕΜΗΤΗΡ
ΚΑΛΗΚΑΣΤΙΑΝΕΙΡΑΔΕΜΑΣΕΙΚΥΙΑΘΕΗΙΣΙ
ΜΗΚΩΝΔΩΣΕΤΕΡΩΣΕΚΑΡΗΒΑΛΕΝΗΤΕΝΙΚΗΠΩΙ
ΚΑΡΠΩΙΒΡΙΘΟΜΕΝΗΝΟΤΙΗΙΣΙΤΕΕΙΑΡΙΝΗΙΣΙΝ
ΩΣΕΤΕΡΩΣΗΜΥΣΕΚΑΡΗΠΗΛΗΚΙΒΑΡΥΝΘΕΝ
ΤΕΥΚΡΟΣΔΑΛΛΟΝΟΙΣΤΟΝΑΠΟΝΕΥΡΗΦΙΝΙΑΛΛΕΝ
ΕΚΤΟΡΟΣΑΝΤΙΚΡΥΒΑΛΕΕΙΝΔΕΕΙΕΤΟΘΥΜΟΣ
ΑΛΛΟΓΕΚΑΙΤΟΘΑΜΑΡΤΕΠΑΡΕΣΦΗΛΕΝΓΑΡΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΛΛΑΡΧΕΠΤΟΛΕΜΟΝΘΡΑΣΥΝΕΚΤΟΡΟΣΗΝΙΟΧΗΑ
ΙΕΜΕΝΟΝΠΟΛΕΜΟΝΔΕΒΑΛΕΣΤΗΘΟΣΠΑΡΑΜΑΖΟΝ
ΗΡΙΠΕΔΕΞΟΧΕΩΝΥΠΕΡΩΗΣΑΝΔΕΟΙΙΠΠΟΙ
ΩΚΥΠΟΔΕΣΤΟΥΔΑΥΘΙΛΥΘΗΨΥΧΗΤΕΜΕΝΟΣΤΕ
ΕΚΤΟΡΑΔΑΙΝΟΝΑΧΟΣΠΥΚΑΣΕΦΡΕΝΑΣΗΝΙΟΧΟΙΟ
ΤΟΝΜΕΝΕΠΕΙΤΕΙΑΣΕΚΑΙΑΧΝΥΜΕΝΟΣΠΕΡΕΤΑΙΡΟΥ
ΚΕΒΡΙΟΝΗΝΔΕΚΕΛΕΥΣΕΝΑΔΕΛΦΕΟΝΕΓΓΥΣΕΟΝΤΑ
ΙΠΠΩΝΗΝΙΕΛΕΙΝΟΔΑΡΟΥΚΑΠΙΘΗΣΕΝΑΚΟΥΣΑΣ
ΑΥΤΟΣΔΕΚΔΙΦΡΟΙΟΧΑΜΑΙΘΟΡΕΠΑΜΦΑΝΟΩΝΤΟΣ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΑΙΑΧΩΝΟΔΕΧΕΡΜΑΔΙΟΝΛΑΒΕΧΕΙΡΙ
ΒΗΔΙΘΥΣΤΕΥΚΡΟΥΒΑΛΕΕΙΝΔΕΕΘΥΜΟΣΑΝΩΓΕΙ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΦΑΡΕΤΡΗΣΕΞΕΙΛΕΤΟΠΙΚΡΟΝΟΙΣΤΟΝ
ΘΗΚΕΔΕΠΙΝΕΥΡΗΙΤΟΝΔΑΥΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΥΕΡΥΟΝΤΑΠΑΡΩΜΟΝΟΘΙΚΛΗΙΣΑΠΟΕΡΓΕΙ
ΑΥΧΕΝΑΤΕΣΤΗΘΟΣΤΕΜΑΛΙΣΤΑΔΕΚΑΙΡΙΟΝΕΣΤΙ
ΤΗΙΡΕΠΙΟΙΜΕΜΑΩΤΑΒΑΛΕΝΛΙΘΩΙΟΚΡΙΟΕΝΤΙ
ΡΗΞΕΔΕΟΙΝΕΥΡΗΝΝΑΡΚΗΣΕΔΕΧΕΙΡΕΠΙΚΑΡΠΩΙ
ΣΤΗΔΕΓΝΥΞΕΡΙΠΩΝΤΟΞΟΝΔΕΟΙΕΚΠΕΣΕΧΕΙΡΟΣ
ΑΙΑΣΔΟΥΚΑΜΕΛΗΣΕΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΟΠΕΣΟΝΤΟΣ
ΑΛΛΑΘΕΩΝΠΕΡΙΒΗΚΑΙΟΙΣΑΚΟΣΑΜΦΕΚΑΛΥΨΕ
ΤΟΝΜΕΝΕΠΕΙΘΥΠΟΔΥΝΤΕΔΥΩΕΡΙΗΡΕΣΕΤΑΙΡΟΙ
ΜΗΚΙΣΤΕΥΣΕΧΙΟΙΟΠΑΙΣΚΑΙΔΙΟΣΑΛΑΣΤΩΡ
ΝΗΑΣΕΠΙΓΛΑΦΥΡΑΣΦΕΡΕΤΗΝΒΑΡΕΑΣΤΕΝΑΧΟΝΤΑ

335

ΑΨΔΑΥΤΙΣΤΡΩΕΣΣΙΝΟΛΥΜΠΙΟΣΕΝΜΕΝΟΣΩΡΣΕΝ
ΟΙΔΙΘΥΣΤΑΦΡΟΙΟΒΑΘΕΙΗΣΩΣΑΝΑΧΑΙΟΥΣ
ΕΚΤΩΡΔΕΝΠΡΩΤΟΙΣΙΚΙΕΣΘΕΝΕΙΒΛΕΜΕΑΙΝΩΝ
ΩΣΔΟΤΕΤΙΣΤΕΚΥΩΝΣΥΟΣΑΓΡΙΟΥΗΕΛΕΟΝΤΟΣ
ΑΠΤΗΤΑΙΚΑΤΟΠΙΣΘΕΠΟΣΙΝΤΑΧΕΕΣΣΙΔΙΩΚΩΝ
ΙΣΧΙΑΤΕΓΛΟΥΤΟΥΣΤΕΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟΝΤΕΔΟΚΕΥΕΙ
ΩΣΕΚΤΩΡΩΠΑΖΕΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΙΕΝΑΠΟΚΤΕΙΝΩΝΤΟΝΟΠΙΣΤΑΤΟΝΟΙΔΕΦΕΒΟΝΤΟ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΙΑΤΕΣΚΟΛΟΠΑΣΚΑΙΤΑΦΡΟΝΕΒΗΣΑΝ
ΦΕΥΓΟΝΤΕΣΠΟΛΛΟΙΔΕΔΑΜΕΝΤΡΩΩΝΥΠΟΧΕΡΣΙΝ
ΟΙΜΕΝΔΗΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΕΡΗΤΥΟΝΤΟΜΕΝΟΝΤΕΣ
ΑΛΛΗΛΟΙΣΙΤΕΚΕΚΛΟΜΕΝΟΙΚΑΙΠΑΣΙΘΕΟΙΣΙ
ΧΕΙΡΑΣΑΝΙΣΧΟΝΤΕΣΜΕΓΑΛΕΥΧΕΤΟΩΝΤΟΕΚΑΣΤΟΣ
ΕΚΤΩΡΔΑΜΦΙΠΕΡΙΣΤΡΩΦΑΚΑΛΛΙΤΡΙΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΓΟΡΓΟΥΣΟΜΜΑΤΕΧΩΝΗΔΕΒΡΟΤΟΛΟΙΓΟΥΑΡΗΟΣ
ΤΟΥΣΔΕΙΔΟΥΣΕΛΕΗΣΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΑΙΨΑΔΑΘΗΝΑΙΗΝΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΩΠΟΠΟΙΑΙΓΙΟΧΟΙΟΔΙΟΣΤΕΚΟΣΟΥΚΕΤΙΝΩΙ
ΟΛΛΥΜΕΝΩΝΔΑΝΑΩΝΚΕΚΑΔΗΣΟΜΕΘΥΣΤΑΤΙΟΝΠΕΡ
ΟΙΚΕΝΔΗΚΑΚΟΝΟΙΤΟΝΑΝΑΠΛΗΣΑΝΤΕΣΟΛΩΝΤΑΙ
ΑΝΔΡΟΣΕΝΟΣΡΙΠΗΙΟΔΕΜΑΙΝΕΤΑΙΟΥΚΕΤΑΝΕΚΤΩΣ
ΕΚΤΩΡΠΡΙΑΜΙΔΗΣΚΑΙΔΗΚΑΚΑΠΟΛΛΑΕΟΡΓΕ
ΤΗΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΚΑΙΛΙΗΝΟΥΤΟΣΓΕΜΕΝΟΣΘΥΜΟΝΤΟΛΕΣΕΙΕ
ΧΕΡΣΙΝΥΠΑΡΓΕΙΩΝΦΘΙΜΕΝΟΣΕΝΠΑΤΡΙΔΙΓΑΙΗΙ
ΑΛΛΑΠΑΤΗΡΟΥΜΟΣΦΡΕΣΙΜΑΙΝΕΤΑΙΟΥΚΑΓΑΘΗΙΣΙ
ΣΧΕΤΛΙΟΣΑΙΕΝΑΛΙΤΡΟΣΕΜΩΝΜΕΝΕΩΝΑΠΕΡΩΕΥΣ
ΟΥΔΕΤΙΤΩΝΜΕΜΝΗΤΑΙΟΟΙΜΑΛΑΠΟΛΛΑΚΙΣΥΙΟΝ
ΤΕΙΡΟΜΕΝΟΝΣΩΕΣΚΟΝΥΠΕΥΡΥΣΘΗΟΣΑΕΘΛΩΝ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΚΛΑΙΕΣΚΕΠΡΟΣΟΥΡΑΝΟΝΑΥΤΑΡΕΜΕΖΕΥΣ
ΤΩΙΕΠΑΛΕΞΗΣΟΥΣΑΝΑΠΟΥΡΑΝΟΘΕΝΠΡΟΙΑΛΛΕΝ
ΕΙΓΑΡΕΓΩΤΑΔΕΗΙΔΕΕΝΙΦΡΕΣΙΠΕΥΚΑΛΙΜΗΙΣΙΝ
ΕΥΤΕΜΙΝΕΙΣΑΙΔΑΟΠΥΛΑΡΤΑΟΠΡΟΥΠΕΜΨΕΝ
ΕΞΕΡΕΒΕΥΣΑΞΟΝΤΑΚΥΝΑΣΤΥΓΕΡΟΥΑΙΔΑΟ
ΟΥΚΑΝΥΠΕΞΕΦΥΓΕΣΤΥΓΟΣΥΔΑΤΟΣΑΙΠΑΡΕΕΘΡΑ
ΝΥΝΔΕΜΕΜΕΝΣΤΥΓΕΕΙΘΕΤΙΔΟΣΔΕΞΗΝΥΣΕΒΟΥΛΑΣ
ΗΟΙΓΟΥΝΑΤΕΚΥΣΣΕΚΑΙΕΛΛΑΒΕΧΕΙΡΙΓΕΝΕΙΟΥ
ΛΙΣΣΟΜΕΝΗΤΙΜΗΣΑΙΑΧΙΛΛΗΑΠΤΟΛΙΠΟΡΘΟΝ
ΕΣΤΑΙΜΑΝΟΤΑΝΑΥΤΕΦΙΛΗΝΓΛΑΥΚΩΠΙΔΑΕΙΠΗΙ
ΑΛΛΑΣΑΜΕΝΝΥΝΝΩΙΝΕΠΕΝΤΥΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΟΦΡΑΝΕΓΩΚΑΤΑΔΥΣΑΔΙΟΣΔΟΜΟΝΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΤΕΥΧΕΣΙΝΕΣΠΟΛΕΜΟΝΘΩΡΗΞΟΜΑΙΟΦΡΑΙΔΩΜΑΙ
ΗΝΩΙΠΡΙΑΜΟΙΟΠΑΙΣΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΓΗΘΗΣΕΙΠΡΟΦΑΝΕΝΤΕΑΝΑΠΤΟΛΕΜΟΙΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΗΤΙΣΚΑΙΤΡΩΩΝΚΟΡΕΕΙΚΥΝΑΣΗΔΟΙΩΝΟΥΣ
ΔΗΜΩΙΚΑΙΣΑΡΚΕΣΣΙΠΕΣΩΝΕΠΙΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΩΝ

381

ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΗΜΕΝΕΠΟΙΧΟΜΕΝΗΧΡΥΣΑΜΠΥΚΑΣΕΝΤΥΕΝΙΠΠΟΥΣ
ΗΡΗΠΡΕΣΒΑΘΕΑΘΥΓΑΤΗΡΜΕΓΑΛΟΙΟΚΡΟΝΟΙΟ
ΑΥΤΑΡΑΘΗΝΑΙΗΚΟΥΡΗΔΙΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΠΕΠΛΟΝΜΕΝΚΑΤΕΧΕΥΕΝΕΑΝΟΝΠΑΤΡΟΣΕΠΟΥΔΕΙ
ΠΟΙΚΙΛΟΝΟΝΡΑΥΤΗΠΟΙΗΣΑΤΟΚΑΙΚΑΜΕΧΕΡΣΙΝ
ΗΔΕΧΙΤΩΝΕΝΔΥΣΑΔΙΟΣΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΟ
ΤΕΥΧΕΣΙΝΕΣΠΟΛΕΜΟΝΘΩΡΗΣΣΕΤΟΔΑΚΡΥΟΕΝΤΑ
ΕΣΔΟΧΕΑΦΛΟΓΕΑΠΟΣΙΒΗΣΕΤΟΛΑΖΕΤΟΔΕΓΧΟΣ
ΒΡΙΘΥΜΕΓΑΣΤΙΒΑΡΟΝΤΩΙΔΑΜΝΗΣΙΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝ
ΗΡΩΩΝΤΟΙΣΙΝΤΕΚΟΤΕΣΣΕΤΑΙΟΒΡΙΜΟΠΑΤΡΗ
ΗΡΗΔΕΜΑΣΤΙΓΙΘΟΩΣΕΠΕΜΑΙΕΤΑΡΙΠΠΟΥΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΑΙΔΕΠΥΛΑΙΜΥΚΟΝΟΥΡΑΝΟΥΑΣΕΧΟΝΩΡΑΙ
ΤΗΙΣΕΠΙΤΕΤΡΑΠΤΑΙΜΕΓΑΣΟΥΡΑΝΟΣΟΥΛΥΜΠΟΣΤΕ
ΗΜΕΝΑΝΑΚΛΙΝΑΙΠΥΚΙΝΟΝΝΕΦΟΣΗΔΕΠΙΘΕΙΝΑΙ
ΤΗΙΡΑΔΙΑΥΤΑΩΝΚΕΝΤΡΗΝΕΚΕΑΣΕΧΟΝΙΠΠΟΥΣ
ΖΕΥΣΔΕΠΑΤΗΡΙΔΗΘΕΝΕΠΕΙΙΔΕΧΩΣΑΤΑΡΑΙΝΩΣ
ΙΡΙΝΔΟΤΡΥΝΕΧΡΥΣΟΠΤΕΡΟΝΑΓΓΕΛΕΟΥΣΑΝ
ΒΑΣΚΙΘΙΙΡΙΤΑΧΕΙΑΠΑΛΙΝΤΡΕΠΕΜΗΔΕΑΑΝΤΗΝ
ΕΡΧΕΣΘΟΥΓΑΡΚΑΛΑΣΥΝΟΙΣΟΜΕΘΑΠΤΟΛΕΜΟΝΔΕ
ΩΔΕΓΑΡΕΞΕΡΕΩΤΟΔΕΚΑΙΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝΕΣΤΑΙ
ΓΥΙΩΣΩΜΕΝΣΦΩΙΝΥΦΑΡΜΑΣΙΝΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΑΥΤΑΣΔΕΚΔΙΦΡΟΥΒΑΛΕΩΚΑΤΑΘΑΡΜΑΤΑΑΞΩ
ΟΥΔΕΚΕΝΕΣΔΕΚΑΤΟΥΣΠΕΡΙΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥΣΕΝΙΑΥΤΟΥΣ
ΕΛΚΕΑΠΑΛΘΗΣΕΣΘΟΝΑΚΕΝΜΑΡΠΤΗΙΣΙΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΟΦΡΑΙΔΗΙΓΛΑΥΚΩΠΙΣΟΤΑΝΩΙΠΑΤΡΙΜΑΧΗΤΑΙ
ΗΡΗΙΔΟΥΤΙΤΟΣΟΝΝΕΜΕΣΙΖΟΜΑΙΟΥΔΕΧΟΛΟΥΜΑΙ
ΑΙΕΙΓΑΡΜΟΙΕΩΘΕΝΕΝΙΚΛΑΝΟΤΤΙΚΕΝΕΙΠΩ
ΩΣΕΦΑΤΩΡΤΟΔΕΙΡΙΣΑΕΛΛΟΠΟΣΑΓΓΕΛΕΟΥΣΑ
ΒΗΔΕΞΙΔΑΙΩΝΟΡΕΩΝΕΣΜΑΚΡΟΝΟΛΥΜΠΟΝ
ΠΡΩΤΗΙΣΙΝΔΕΠΥΛΗΙΣΙΠΟΛΥΠΤΥΧΟΥΟΥΛΥΜΠΟΙΟ
ΑΝΤΟΜΕΝΗΚΑΤΕΡΥΚΕΔΙΟΣΔΕΣΦΕΝΝΕΠΕΜΥΘΟΝ
ΠΗΙΜΕΜΑΤΟΝΤΙΣΦΩΙΝΕΝΙΦΡΕΣΙΜΑΙΝΕΤΑΙΗΤΟΡ
ΟΥΚΕΑΑΙΚΡΟΝΙΔΗΣΕΠΑΜΥΝΕΜΕΝΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝ
ΩΔΕΓΑΡΗΠΕΙΛΗΣΕΚΡΟΝΟΥΠΑΙΣΗΙΤΕΛΕΕΙΠΕΡ
ΓΥΙΩΣΕΙΝΜΕΝΣΦΩΙΝΥΦΑΡΜΑΣΙΝΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΑΥΤΑΣΔΕΚΔΙΦΡΟΥΒΑΛΕΕΙΝΚΑΤΑΘΑΡΜΑΤΑΑΞΕΙΝ
ΟΥΔΕΚΕΝΕΣΔΕΚΑΤΟΥΣΠΕΡΙΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥΣΕΝΙΑΥΤΟΥΣ
ΕΛΚΕΑΠΑΛΘΗΣΕΣΘΟΝΑΚΕΝΜΑΡΠΤΗΙΣΙΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΟΦΡΑΙΔΗΙΣΓΛΑΥΚΩΠΙΟΤΑΝΣΩΙΠΑΤΡΙΜΑΧΗΑΙ
ΗΡΗΙΔΟΥΤΙΤΟΣΟΝΝΕΜΕΣΙΖΕΤΑΙΟΥΔΕΧΟΛΟΥΤΑΙ
ΑΙΕΙΓΑΡΟΙΕΩΘΕΝΕΝΙΚΛΑΝΟΤΤΙΚΕΝΕΙΠΗΙ
ΑΛΛΑΣΥΓΑΙΝΟΤΑΤΗΚΥΟΝΑΔΕΕΣΕΙΕΤΕΟΝΓΕ
ΤΟΛΜΗΣΕΙΣΔΙΟΣΑΝΤΑΠΕΛΩΡΙΟΝΕΓΧΟΣΑΕΙΡΑΙ

425

ΗΜΕΝΑΡΩΣΕΙΠΟΥΣΑΠΕΒΗΠΟΔΑΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΑΥΤΑΡΑΘΗΝΑΙΗΝΗΡΗΠΡΟΣΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΝ
ΩΠΟΠΟΙΑΙΓΙΟΧΟΙΟΔΙΟΣΤΕΚΟΣΟΥΚΕΤΕΓΩΓΕ
ΝΩΙΕΩΔΙΟΣΑΝΤΑΒΡΟΤΩΝΕΝΕΚΑΠΤΟΛΕΜΙΖΕΙΝ
ΤΩΝΑΛΛΟΣΜΕΝΑΠΟΦΘΙΣΘΩΑΛΛΟΣΔΕΒΙΩΤΩ
ΟΣΚΕΤΥΧΗΙΚΕΙΝΟΣΔΕΤΑΑΦΡΟΝΕΩΝΕΝΙΘΥΜΩΙ
ΤΡΩΣΙΤΕΚΑΙΔΑΝΑΟΙΣΙΔΙΚΑΖΕΤΩΩΣΕΠΙΕΙΚΕΣ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΑΠΑΛΙΝΤΡΕΠΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΤΗΙΣΙΝΔΩΡΑΙΜΕΝΛΥΣΑΝΚΑΛΛΙΤΡΙΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΚΑΙΤΟΥΣΜΕΝΚΑΤΕΔΗΣΑΝΕΠΑΜΒΡΟΣΙΗΙΣΙΚΑΠΗΙΣΙΝ
ΑΡΜΑΤΑΔΕΚΛΙΝΑΝΠΡΟΣΕΝΩΠΙΑΠΑΜΦΑΝΟΩΝΤΑ
ΑΥΤΑΙΔΕΧΡΥΣΕΟΙΣΙΝΕΠΙΚΛΙΣΜΟΙΣΙΚΑΘΙΖΟΝ
ΜΙΓΔΑΛΛΟΙΣΙΘΕΟΙΣΙΦΙΛΟΝΤΕΤΙΗΜΕΝΑΙΗΤΟΡ
ΖΕΥΣΔΕΠΑΤΗΡΙΔΗΘΕΝΕΥΤΡΟΧΟΝΑΡΜΑΚΑΙΙΠΠΟΥΣ
ΟΥΛΥΜΠΟΝΔΕΔΙΩΚΕΘΕΩΝΔΕΞΙΚΕΤΟΘΩΚΟΥΣ
ΤΩΙΔΕΚΑΙΙΠΠΟΥΣΜΕΝΛΥΣΕΚΛΥΤΟΣΕΝΝΟΣΙΓΑΙΟΣ
ΑΡΜΑΤΑΔΑΜΒΩΜΟΙΣΙΤΙΘΕΙΚΑΤΑΛΙΤΑΠΕΤΑΣΣΑΣ
ΑΥΤΟΣΔΕΧΡΥΣΕΙΟΝΕΠΙΘΡΟΝΟΝΕΥΡΥΟΠΑΖΕΥΣ
ΕΖΕΤΟΤΩΙΔΥΠΟΠΟΣΣΙΜΕΓΑΣΠΕΛΕΜΙΖΕΤΟΛΥΜΠΟΣ
ΑΙΔΟΙΑΙΔΙΟΣΑΜΦΙΣΑΘΗΝΑΙΗΤΕΚΑΙΗΡΗ
ΗΣΘΗΝΟΥΔΕΤΙΜΙΝΠΡΟΣΕΦΩΝΕΟΝΟΥΔΕΡΕΟΝΤΟ
ΑΥΤΑΡΟΕΓΝΩΗΙΣΙΝΕΝΙΦΡΕΣΙΦΩΝΗΣΕΝΤΕ
ΤΙΦΘΟΥΤΩΤΕΤΙΗΣΘΟΝΑΘΗΝΑΙΗΤΕΚΑΙΗΡΗ
ΟΥΜΕΝΘΗΝΚΑΜΕΤΟΝΓΕΜΑΧΗΙΕΝΙΚΥΔΙΑΝΕΙΡΗΙ
ΟΛΛΥΣΑΙΤΡΩΑΣΤΟΙΣΙΝΚΟΤΟΝΑΙΝΟΝΕΘΕΣΘΕ
ΠΑΝΤΩΣΟΙΟΝΕΜΟΝΓΕΜΕΝΟΣΚΑΙΧΕΙΡΕΣΑΑΠΤΟΙ
ΟΥΚΑΝΜΕΤΡΕΨΕΙΑΝΟΣΟΙΘΕΟΙΕΙΣΕΝΟΛΥΜΠΩΙ
ΣΦΩΙΝΔΕΠΡΙΝΠΕΡΤΡΟΜΟΣΕΛΛΑΒΕΦΑΙΔΙΜΑΓΥΙΑ
ΠΡΙΝΠΟΛΕΜΟΝΤΕΙΔΕΙΝΠΟΛΕΜΟΙΟΤΕΜΕΡΜΕΡΑΕΡΓΑ
ΩΔΕΓΑΡΕΞΕΡΕΩΤΟΔΕΚΕΝΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝΗΕΝ
ΟΥΚΑΝΕΦΥΜΕΤΕΡΩΝΟΧΕΩΝΠΛΗΓΕΝΤΕΚΕΡΑΥΝΩΙ
ΑΨΕΣΟΛΥΜΠΟΝΙΚΕΣΘΟΝΙΝΑΘΑΝΑΤΩΝΕΔΟΣΕΣΤΙΝ
ΩΣΕΦΑΘΑΙΔΕΠΕΜΥΞΑΝΑΘΗΝΑΙΗΤΕΚΑΙΗΡΗ
ΠΛΗΣΙΑΙΑΙΓΗΣΘΗΝΚΑΚΑΔΕΤΡΩΕΣΣΙΜΕΔΕΣΘΗΝ
ΗΤΟΙΑΘΗΝΑΙΗΑΚΕΩΝΗΝΟΥΔΕΤΙΕΙΠΕ
ΣΚΥΖΟΜΕΝΗΔΙΙΠΑΤΡΙΧΟΛΟΣΔΕΜΙΝΑΓΡΙΟΣΗΙΡΕΙ
ΗΡΗΙΔΟΥΚΕΧΑΔΕΣΤΗΘΟΣΧΟΛΟΝΑΛΛΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΑΙΝΟΤΑΤΕΚΡΟΝΙΔΗΠΟΙΟΝΤΟΝΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΣ
ΕΥΝΥΚΑΙΗΜΕΙΣΙΔΜΕΝΟΤΟΙΣΘΕΝΟΣΟΥΚΑΛΑΠΑΔΝΟΝ
ΑΛΛΕΜΠΗΣΔΑΝΑΩΝΟΛΟΦΥΡΟΜΕΘΑΙΧΜΗΤΑΩΝ
ΟΙΚΕΝΔΗΚΑΚΟΝΟΙΤΟΝΑΝΑΠΛΗΣΑΝΤΕΣΟΛΩΝΤΑΙ
ΑΛΛΗΤΟΙΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑΦΕΞΟΜΕΘΕΙΣΥΚΕΛΕΥΕΙΣ
ΒΟΥΛΗΝΔΑΡΓΕΙΟΙΣΥΠΟΘΗΣΟΜΕΘΗΤΙΣΟΝΗΣΕΙ
ΩΣΜΗΠΑΝΤΕΣΟΛΩΝΤΑΙΟΔΥΣΣΑΜΕΝΟΙΟΤΕΟΙΟ

469

ΤΗΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΗΟΥΣΔΗΚΑΙΜΑΛΛΟΝΥΠΕΡΜΕΝΕΑΚΡΟΝΙΩΝΑ
ΟΨΕΑΙΑΙΚΕΘΕΛΗΙΣΘΑΒΟΩΠΙΣΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΟΛΛΥΝΤΑΡΓΕΙΩΝΠΟΥΛΥΝΣΤΡΑΤΟΝΑΙΧΜΗΤΑΩΝ
ΟΥΓΑΡΠΡΙΝΠΟΛΕΜΟΥΑΠΟΠΑΥΣΕΤΑΙΟΒΡΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΠΡΙΝΟΡΘΑΙΠΑΡΑΝΑΥΦΙΠΟΔΩΚΕΑΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΑΝΟΙΜΕΝΕΠΙΠΡΥΜΝΗΙΣΙΜΑΧΩΝΤΑΙ
ΣΤΕΙΝΕΙΕΝΑΙΝΟΤΑΤΩΙΠΕΡΙΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΘΑΝΟΝΤΟΣ
ΩΣΓΑΡΘΕΣΦΑΤΟΝΕΣΤΙΣΕΘΕΝΔΕΓΩΟΥΚΑΛΕΓΙΖΩ
ΧΩΟΜΕΝΗΣΟΥΔΕΙΚΕΤΑΝΕΙΑΤΑΠΕΙΡΑΘΙΚΗΑΙ
ΓΑΙΗΣΚΑΙΠΟΝΤΟΙΟΙΝΙΑΠΕΤΟΣΤΕΚΡΟΝΟΣΤΕ
ΗΜΕΝΟΙΟΥΤΑΥΓΗΙΣΥΠΕΡΙΟΝΟΣΗΕΛΙΟΙΟ
ΤΕΡΠΟΝΤΟΥΤΑΝΕΜΟΙΣΙΒΑΘΥΣΔΕΤΕΤΑΡΤΑΡΟΣΑΜΦΙΣ
ΟΥΔΗΝΕΝΘΑΦΙΚΗΑΙΑΛΩΜΕΝΗΟΥΣΕΥΕΓΩΓΕ
ΣΚΥΖΟΜΕΝΗΣΑΛΕΓΩΕΠΕΙΟΥΣΕΟΚΥΝΤΕΡΟΝΑΛΛΟ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΝΔΟΥΤΙΠΡΟΣΕΦΗΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΕΝΔΕΠΕΣΩΚΕΑΝΩΙΛΑΜΠΡΟΝΦΑΟΣΗΕΛΙΟΙΟ
ΕΛΚΟΝΝΥΚΤΑΜΕΛΑΙΝΑΝΕΠΙΖΕΙΔΩΡΟΝΑΡΟΥΡΑΝ
ΤΡΩΣΙΝΜΕΝΡΑΕΚΟΥΣΙΝΕΔΥΦΑΟΣΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΙΣ
ΑΣΠΑΣΙΗΤΡΙΛΛΙΣΤΟΣΕΠΗΛΥΘΕΝΥΞΕΡΕΒΕΝΝΗ
ΤΡΩΩΝΑΥΤΑΓΟΡΗΝΠΟΙΗΣΑΤΟΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΝΟΣΦΙΝΕΩΝΑΓΑΓΩΝΠΟΤΑΜΩΙΕΠΙΔΙΝΗΕΝΤΙ
ΕΝΚΑΘΑΡΩΙΟΘΙΔΗΝΕΚΥΩΝΔΙΕΦΑΙΝΕΤΟΧΩΡΟΣ
ΕΞΙΠΠΩΝΔΑΠΟΒΑΝΤΕΣΕΠΙΧΘΟΝΑΜΥΘΟΝΑΚΟΥΟΝ
ΤΟΝΡΕΚΤΩΡΑΓΟΡΕΥΕΔΙΙΦΙΛΟΣΕΝΔΑΡΑΧΕΙΡΙ
ΕΓΧΟΣΕΧΕΝΔΕΚΑΠΗΧΥΠΑΡΟΙΘΕΔΕΛΑΜΠΕΤΟΔΟΥΡΟΣ
ΑΙΧΜΗΧΑΛΚΕΙΗΠΕΡΙΔΕΧΡΥΣΕΟΣΘΕΕΠΟΡΚΗΣ
ΤΩΙΟΓΕΡΕΙΣΑΜΕΝΟΣΕΠΕΑΤΡΩΕΣΣΙΜΕΤΗΥΔΑ
ΚΕΚΛΥΤΕΜΕΥΤΡΩΕΣΚΑΙΔΑΡΔΑΝΟΙΗΔΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΝΥΝΕΦΑΜΗΝΝΗΑΣΤΟΛΕΣΑΣΚΑΙΠΑΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΨΑΠΟΝΟΣΤΗΣΕΙΝΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΗΝΕΜΟΕΣΣΑΝ
ΑΛΛΑΠΡΙΝΚΝΕΦΑΣΗΛΘΕΤΟΝΥΝΕΣΑΩΣΕΜΑΛΙΣΤΑ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΚΑΙΝΗΑΣΕΠΙΡΗΓΜΙΝΙΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΑΛΛΗΤΟΙΝΥΝΜΕΝΠΕΙΘΩΜΕΘΑΝΥΚΤΙΜΕΛΑΙΝΗΙ
ΔΟΡΠΑΤΕΦΟΠΛΙΣΟΜΕΣΘΑΑΤΑΡΚΑΛΛΙΤΡΙΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΛΥΣΑΘΥΠΕΞΟΧΕΩΝΠΑΡΑΔΕΣΦΙΣΙΒΑΛΛΕΤΕΔΩΔΗΝ
ΕΚΠΟΛΙΟΣΔΑΞΕΣΘΕΒΟΑΣΚΑΙΙΦΙΑΜΗΛΑ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΟΙΝΟΝΔΕΜΕΛΙΦΡΟΝΑΟΙΝΙΖΕΣΘΕ
ΣΙΤΟΝΤΕΚΜΕΓΑΡΩΝΕΠΙΔΕΞΥΛΑΠΟΛΛΑΛΕΓΕΣΘΕ
ΩΣΚΕΝΠΑΝΝΥΧΙΟΙΜΕΣΦΗΟΥΣΗΡΙΓΕΝΕΙΗΣ
ΚΑΙΩΜΕΝΠΥΡΑΠΟΛΛΑΣΕΛΑΣΔΕΙΣΟΥΡΑΝΟΝΙΚΗΙ
ΜΗΠΩΣΚΑΙΔΙΑΝΥΚΤΑΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΦΕΥΓΕΙΝΟΡΜΗΣΩΝΤΑΙΕΠΕΥΡΕΑΝΩΤΑΘΑΛΑΣΣΗΣ

512

ΜΗΜΑΝΑΣΠΟΥΔΙΓΕΝΕΩΝΕΠΙΒΑΙΕΝΕΚΗΛΟΙ
ΑΛΛΩΣΤΙΣΤΟΥΤΩΝΓΕΒΕΛΟΣΚΑΙΟΙΚΟΘΙΠΕΣΣΗΙ
ΒΛΗΜΕΝΟΣΗΙΩΙΗΕΓΧΕΙΟΞΥΟΕΝΤΙ
ΝΗΟΣΕΠΙΘΡΩΙΣΚΩΝΙΝΑΤΙΣΣΤΥΓΕΗΙΣΙΚΑΙΑΛΛΟΣ
ΤΡΩΣΙΝΕΦΙΠΠΟΔΑΜΟΙΣΙΦΕΡΕΙΝΠΟΛΥΔΑΚΡΥΝΑΡΗΑ
ΚΗΡΥΚΕΣΔΑΝΑΑΣΤΥΔΙΙΦΙΛΟΙΑΓΓΕΛΛΟΝΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΣΠΡΩΘΗΒΑΣΠΟΛΙΟΚΡΟΤΑΦΟΥΣΤΕΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΛΕΞΑΣΘΑΙΠΕΡΙΑΣΤΥΘΕΟΔΜΗΤΩΝΕΠΙΠΥΡΓΩΝ
ΘΗΛΥΤΕΡΑΙΔΕΓΥΝΑΙΚΕΣΕΝΙΜΕΓΑΡΟΙΣΙΝΕΚΑΣΤΗ
ΠΥΡΜΕΓΑΚΑΙΟΝΤΩΝΦΥΛΑΚΗΔΕΤΙΣΕΜΠΕΔΟΣΕΣΤΩ
ΜΗΛΟΧΟΣΕΙΣΕΛΘΗΙΣΙΠΟΛΙΝΛΑΩΝΑΠΕΟΝΤΩΝ
ΩΔΕΣΤΩΤΡΩΕΣΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣΩΣΑΓΟΡΕΥΩ
ΜΥΘΟΣΔΟΣΜΕΝΝΥΝΥΓΙΗΣΕΙΡΗΜΕΝΟΣΕΣΤΩ
ΤΟΝΔΗΟΥΣΤΡΩΕΣΣΙΜΕΘΙΠΠΟΔΑΜΟΙΣΑΓΟΡΕΥΣΩ
ΕΛΠΟΜΑΙΕΥΧΟΜΕΝΟΣΔΙΙΤΑΛΛΟΙΣΙΝΤΕΘΕΟΙΣΙΝ
ΕΞΕΛΑΑΝΕΝΘΕΝΔΕΚΥΝΑΣΚΗΡΕΣΣΙΦΟΡΗΤΟΥΣ
ΟΥΣΚΗΡΕΣΦΟΡΕΟΥΣΙΜΕΛΑΙΝΑΩΝΕΠΙΝΗΩΝ
ΑΛΛΗΤΟΙΕΠΙΝΥΚΤΙΦΥΛΑΞΟΜΕΝΗΜΕΑΣΑΥΤΟΥΣ
ΠΡΩΙΔΥΠΗΟΙΟΙΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΘΩΡΗΧΘΕΝΤΕΣ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΓΛΑΦΥΡΗΙΣΙΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΞΥΝΑΡΗΑ
ΕΙΣΟΜΑΙΕΙΚΕΜΟΤΥΔΕΙΔΗΣΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΠΑΡΝΗΩΝΠΡΟΣΤΕΙΧΟΣΑΠΩΣΕΤΑΙΗΚΕΝΕΓΩΤΟΝ
ΧΑΛΚΩΙΔΗΙΩΣΑΣΕΝΑΡΑΒΡΟΤΟΕΝΤΑΦΕΡΩΜΑΙ
ΑΥΡΙΟΝΗΝΑΡΕΤΗΝΔΙΑΕΙΣΕΤΑΙΕΙΚΕΜΟΝΕΓΧΟΣ
ΜΕΙΝΗΙΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΝΑΛΛΕΝΠΡΩΤΟΙΣΙΝΟΙΩ
ΚΕΙΣΕΤΑΙΟΥΤΗΘΕΙΣΠΟΛΕΕΣΔΑΜΦΑΥΤΟΝΕΤΑΙΡΟΙ
ΗΕΛΙΟΥΑΝΙΟΝΤΟΣΕΣΑΥΡΙΟΝΕΙΓΑΡΕΓΩΝΩΣ
ΕΙΗΝΑΘΑΝΑΤΟΣΚΑΙΑΓΗΡΩΣΗΜΑΤΑΠΑΝΤΑ
ΤΙΟΙΜΗΝΔΩΣΤΙΕΤΑΘΗΝΑΙΗΚΑΙΑΠΟΛΛΩΝ
ΩΣΝΥΝΗΜΕΡΗΗΔΕΚΑΚΟΝΦΕΡΕΙΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝ
ΩΣΕΚΤΩΡΑΓΟΡΕΥΕΠΙΔΕΤΡΩΕΣΚΕΛΑΔΗΣΑΝ
ΟΙΔΙΠΠΟΥΣΜΕΝΛΥΣΑΝΥΠΟΖΥΓΟΥΙΔΡΩΟΝΤΑΣ
ΔΗΣΑΝΔΙΜΑΝΤΕΣΣΙΠΑΡΑΡΜΑΣΙΝΟΙΣΙΝΕΚΑΣΤΟΣ
ΕΚΠΟΛΙΟΣΔΑΞΟΝΤΟΒΟΑΣΚΑΙΙΦΙΑΜΗΛΑ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΟΙΝΟΝΔΕΜΕΛΙΦΡΟΝΑΟΙΝΙΖΟΝΤΟ
ΣΙΤΟΝΤΕΚΜΕΓΑΡΩΝΕΠΙΔΕΞΥΛΑΠΟΛΛΑΛΕΓΟΝΤΟ
ΚΝΙΣΗΝΔΕΚΠΕΔΙΟΥΑΝΕΜΟΙΦΕΡΟΝΟΥΡΑΝΟΝΕΙΣΩ

553

ΟΙΔΕΜΕΓΑΦΡΟΝΕΟΝΤΕΣΕΠΙΠΤΟΛΕΜΟΙΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΕΙΑΤΟΠΑΝΝΥΧΙΟΙΠΥΡΑΔΕΣΦΙΣΙΚΑΙΕΤΟΠΟΛΛΑ
ΩΣΔΟΤΕΝΟΥΡΑΝΩΙΑΣΤΡΑΦΑΕΙΝΗΝΑΜΦΙΣΕΛΗΝΗΝ
ΦΑΙΝΕΤΑΡΙΠΡΕΠΕΑΟΤΕΤΕΠΛΕΤΟΝΗΝΕΜΟΣΑΙΘΗΡ
ΕΚΤΕΦΑΝΕΝΠΑΣΑΙΣΚΟΠΙΑΙΚΑΙΠΡΩΟΝΕΣΑΚΡΟΙ
ΚΑΙΝΑΠΑΙΟΥΡΑΝΟΘΕΝΔΑΡΥΠΕΡΡΑΓΗΑΣΠΕΤΟΣΑΙΘΗΡ
ΠΑΝΤΑΔΕΕΙΔΕΤΑΙΑΣΤΡΑΓΕΓΗΘΕΔΕΤΕΦΡΕΝΑΠΟΙΜΗΝ
ΤΟΣΣΑΜΕΣΗΓΥΝΕΩΝΗΔΕΞΑΝΘΟΙΟΡΟΑΩΝ
ΤΡΩΩΝΚΑΙΟΝΤΩΝΠΥΡΑΦΑΙΝΕΤΟΙΛΙΟΘΙΠΡΟ
ΧΙΛΙΑΡΕΝΠΕΔΙΩΙΠΥΡΑΚΑΙΕΤΟΠΑΡΔΕΕΚΑΣΤΩΙ
ΕΙΑΤΟΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΣΕΛΑΙΠΥΡΟΣΑΙΘΟΜΕΝΟΙΟ
ΙΠΠΟΙΔΕΚΡΙΛΕΥΚΟΝΕΡΕΠΤΟΜΕΝΟΙΚΑΙΟΛΥΡΑΣ
ΕΣΤΑΟΤΕΣΠΑΡΟΧΕΣΦΙΝΕΥΘΡΟΝΟΝΗΩΜΙΜΝΟΝ

Book 9

1

ΩΣΟΙΜΕΝΤΡΩΕΣΦΥΛΑΚΑΣΕΧΟΝΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΥΣ
ΘΕΣΠΕΣΙΗΕΧΕΦΥΖΑΦΟΒΟΥΚΡΥΟΕΝΤΟΣΕΤΑΙΡΗ
ΠΕΝΘΕΙΔΑΤΛΗΤΩΙΒΕΒΟΛΗΑΤΟΠΑΝΤΕΣΑΡΙΣΤΟΙ
ΩΣΔΑΝΕΜΟΙΔΥΟΠΟΝΤΟΝΟΡΙΝΕΤΟΝΙΧΘΥΟΕΝΤΑ
ΒΟΡΕΗΣΚΑΙΖΕΦΥΡΟΣΤΩΤΕΘΡΗΙΚΗΘΕΝΑΗΤΟΝ
ΕΛΘΟΝΤΕΞΑΠΙΝΗΣΑΜΥΔΙΣΔΕΤΕΚΥΜΑΚΕΛΑΙΝΟΝ
ΚΟΡΘΥΕΤΑΙΠΟΛΛΟΝΔΕΠΑΡΕΞΑΛΑΦΥΚΟΣΕΧΕΥΕΝ
ΩΣΕΔΑΙΖΕΤΟΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΑΧΕΙΜΕΓΑΛΩΙΒΕΒΟΛΗΜΕΝΟΣΗΤΟΡ
ΦΟΙΤΑΚΗΡΥΚΕΣΣΙΛΙΓΥΦΘΟΓΓΟΙΣΙΚΕΛΕΥΩΝ
ΚΛΗΔΗΝΕΙΣΑΓΟΡΗΝΚΙΚΛΗΣΚΕΙΝΑΝΔΡΑΕΚΑΣΤΟΝ
ΜΗΔΕΒΟΑΝΑΥΤΟΣΔΕΜΕΤΑΠΡΩΤΟΙΣΙΠΟΝΕΙΤΟ
ΙΖΟΝΔΕΙΝΑΓΟΡΗΙΤΕΤΙΗΟΤΕΣΑΝΔΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΙΣΤΑΤΟΔΑΚΡΥΧΕΩΝΩΣΤΕΚΡΗΝΗΜΕΛΑΝΥΔΡΟΣ
ΗΤΕΚΑΤΑΙΓΙΛΙΠΟΣΠΕΤΡΗΣΔΝΟΦΕΡΟΝΧΕΕΙΥΔΩΡ
ΩΣΟΒΑΡΥΣΤΕΝΑΧΩΝΕΠΕΑΡΓΕΙΟΙΣΙΜΕΤΗΥΔΑ
ΩΦΙΛΟΙΑΡΓΕΙΩΝΗΓΗΤΟΡΕΣΗΔΕΜΕΔΟΝΤΕΣ
ΖΕΥΣΜΕΜΕΓΑΚΡΟΝΙΔΗΣΑΤΗΙΕΝΕΔΗΣΕΒΑΡΕΙΗΙ
ΣΧΕΤΛΙΟΣΟΣΤΟΤΕΜΕΝΜΟΙΥΠΕΣΧΕΤΟΚΑΙΚΑΤΕΝΕΥΣΕΝ
ΙΛΙΟΝΕΚΠΕΡΣΑΝΤΕΥΤΕΙΧΕΟΝΑΠΟΝΕΕΣΘΑΙ
ΝΥΝΔΕΚΑΚΗΝΑΠΑΤΗΝΒΟΥΛΕΥΣΑΤΟΚΑΙΜΕΚΕΛΕΥΕΙ
ΔΥΣΚΛΕΑΑΡΓΟΣΙΚΕΣΘΑΙΕΠΕΙΠΟΛΥΝΩΛΕΣΑΛΑΟΝ
ΟΥΤΩΠΟΥΔΙΙΜΕΛΛΕΙΥΠΕΡΜΕΝΕΙΦΙΛΟΝΕΙΝΑΙ
ΟΣΔΗΠΟΛΛΑΩΝΠΟΛΙΩΝΚΑΤΕΛΥΣΕΚΑΡΗΝΑ
ΗΔΕΤΙΚΑΙΛΥΣΕΙΤΟΥΓΑΡΚΡΑΤΟΣΕΣΤΙΜΕΓΙΣΤΟΝ
ΑΛΛΑΓΕΘΩΣΑΝΕΓΩΕΙΠΩΠΕΙΘΩΜΕΘΑΠΑΝΤΕΣ
ΦΕΥΓΩΜΕΝΣΥΝΝΗΥΣΙΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΟΥΓΑΡΕΤΙΤΡΟΙΗΝΑΙΡΗΣΟΜΕΝΕΥΡΥΑΓΥΙΑΝ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΑΚΗΝΕΓΕΝΟΝΤΟΣΙΩΠΗΙ
ΔΗΝΔΑΝΕΩΙΗΣΑΝΤΕΤΙΗΟΤΕΣΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΟΨΕΔΕΔΗΜΕΤΕΕΙΠΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΟΙΠΡΩΤΑΜΑΧΗΣΟΜΑΙΑΦΡΑΔΕΟΝΤΙ
ΗΘΕΜΙΣΕΣΤΙΝΑΝΑΞΑΓΟΡΗΙΣΥΔΕΜΗΤΙΧΟΛΩΘΗΙΣ
ΑΛΚΗΝΜΕΝΜΟΙΠΡΩΤΟΝΟΝΕΙΔΙΣΑΣΕΝΔΑΝΑΟΙΣΙ
ΦΑΣΕΜΕΝΑΠΤΟΛΕΜΟΝΚΑΙΑΝΑΛΚΙΔΑΤΑΥΤΑΔΕΠΑΝΤΑ
ΙΣΑΣΑΡΓΕΙΩΝΗΜΕΝΝΕΟΙΗΔΕΓΕΡΟΝΤΕΣ
ΣΟΙΔΕΔΙΑΝΔΙΧΑΔΩΚΕΚΡΟΝΟΥΠΑΙΣΑΓΚΥΛΟΜΗΤΕΩ
ΣΚΗΠΤΡΩΙΜΕΝΤΟΙΔΩΚΕΤΕΤΙΜΗΣΘΑΙΠΕΡΙΠΑΝΤΩΝ
ΑΛΚΗΝΔΟΥΤΟΙΔΩΚΕΝΟΤΕΚΡΑΤΟΣΕΣΤΙΜΕΓΙΣΤΟΝ
ΔΑΙΜΟΝΙΟΥΤΩΠΟΥΜΑΛΑΕΛΠΕΑΙΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΑΠΤΟΛΕΜΟΥΣΤΕΜΕΝΑΙΚΑΙΑΝΑΛΚΙΔΑΣΩΣΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
ΕΙΔΕΤΟΙΑΥΤΩΙΘΥΜΟΣΕΠΕΣΣΥΤΑΙΩΣΤΕΝΕΕΣΘΑΙ
ΕΡΧΕΟΠΑΡΤΟΙΟΔΟΣΝΗΕΣΔΕΤΟΙΑΓΧΙΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΕΣΤΑΣΑΙΤΟΙΕΠΟΝΤΟΜΥΚΗΝΗΘΕΝΜΑΛΑΠΟΛΛΑΙ
ΑΛΛΑΛΛΟΙΜΕΝΕΟΥΣΙΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΕΙΣΟΚΕΠΕΡΤΡΟΙΗΝΔΙΑΠΕΡΣΟΜΕΝΕΙΔΕΚΑΙΑΥΤΟΙ
ΦΕΥΓΟΝΤΩΝΣΥΝΝΗΥΣΙΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΝΩΙΔΕΓΩΣΘΕΝΕΛΟΣΤΕΜΑΧΗΣΟΜΕΘΕΙΣΟΚΕΤΕΚΜΩΡ
ΙΛΙΟΥΕΥΡΩΜΕΝΣΥΝΓΑΡΘΕΩΙΕΙΛΗΛΟΥΘΜΕΝ

50

ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΕΠΙΑΧΟΝΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΜΥΘΟΝΑΓΑΣΣΑΜΕΝΟΙΔΙΟΜΗΔΕΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΤΟΙΣΙΔΑΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣΜΕΤΕΦΩΝΕΕΝΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΤΥΔΕΙΔΗΠΕΡΙΜΕΝΠΟΛΕΜΩΙΕΝΙΚΑΡΤΕΡΟΣΕΣΣΙ
ΚΑΙΒΟΥΛΗΙΜΕΤΑΠΑΝΤΑΣΟΜΗΛΙΚΑΣΕΠΛΕΥΑΡΙΣΤΟΣ
ΟΥΤΙΣΤΟΙΤΟΝΜΥΘΟΝΟΝΟΣΣΕΤΑΙΟΣΣΟΙΑΧΑΙΟΙ
ΟΥΔΕΠΑΛΙΝΕΡΕΕΙΑΤΑΡΟΥΤΕΛΟΣΙΚΕΟΜΥΘΩΝ
ΗΜΕΝΚΑΙΝΕΟΣΕΣΣΙΕΜΟΣΔΕΚΕΚΑΙΠΑΙΣΕΙΗΣ
ΟΠΛΟΤΑΤΟΣΓΕΝΕΗΦΙΝΑΤΑΡΠΕΠΝΥΜΕΝΑΒΑΖΕΙΣ
ΑΡΓΕΙΩΝΒΑΣΙΛΗΑΣΕΠΕΙΚΑΤΑΜΟΙΡΑΝΕΕΙΠΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΓΩΝΟΣΣΕΙΟΓΕΡΑΙΤΕΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙΕΙΝΑΙ
ΕΞΕΙΠΩΚΑΙΠΑΝΤΑΔΙΙΞΟΜΑΙΟΥΔΕΚΕΤΙΣΜΟΙ
ΜΥΘΟΝΑΤΙΜΗΣΕΙΟΥΔΕΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΦΡΗΤΩΡΑΘΕΜΙΣΤΟΣΑΝΕΣΤΙΟΣΕΣΤΙΝΕΚΕΙΝΟΣ
ΟΣΠΟΛΕΜΟΥΕΡΑΤΑΙΕΠΙΔΗΜΙΟΥΟΚΡΥΟΕΝΤΟΣ
ΑΛΛΗΤΟΙΝΥΝΜΕΝΠΕΙΘΩΜΕΘΑΝΥΚΤΙΜΕΛΑΙΝΗΙ
ΔΟΡΠΑΤΕΦΟΠΛΙΣΟΜΕΣΘΑΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣΔΕΕΚΑΣΤΟΙ
ΛΕΞΑΣΘΩΝΠΑΡΑΤΑΦΡΟΝΟΡΥΚΤΗΝΤΕΙΧΕΟΣΕΚΤΟΣ
ΚΟΥΡΟΙΣΙΝΜΕΝΤΑΥΤΕΠΙΤΕΛΛΟΜΑΙΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΥΜΕΝΑΡΧΕΣΥΓΑΡΒΑΣΙΛΕΥΤΑΤΟΣΕΣΣΙ
ΔΑΙΝΥΔΑΙΤΑΓΕΡΟΥΣΙΝΕΟΙΚΕΤΟΙΟΥΤΟΙΑΕΙΚΕΣ
ΠΛΕΙΑΙΤΟΙΟΙΝΟΥΚΛΙΣΙΑΙΤΟΝΝΗΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΗΜΑΤΙΑΙΘΡΗΙΚΗΘΕΝΕΠΕΥΡΕΑΠΟΝΤΟΝΑΓΟΥΣΙ
ΠΑΣΑΤΟΙΕΣΘΥΠΟΔΕΞΙΗΠΟΛΕΕΣΣΙΔΑΝΑΣΣΕΙΣ
ΠΟΛΛΩΝΔΑΓΡΟΜΕΝΩΝΤΩΙΠΕΙΣΕΑΙΟΣΚΕΝΑΡΙΣΤΗΝ
ΒΟΥΛΗΝΒΟΥΛΕΥΣΗΙΜΑΛΑΔΕΧΡΕΩΠΑΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΕΣΘΛΗΣΚΑΙΠΥΚΙΝΗΣΟΤΙΔΗΙΟΙΕΓΓΥΘΙΝΗΩΝ
ΚΑΙΟΥΣΙΝΠΥΡΑΠΟΛΛΑΤΙΣΑΝΤΑΔΕΓΗΘΗΣΕΙΕ
ΝΥΞΔΗΔΗΕΔΙΑΡΡΑΙΣΕΙΣΤΡΑΤΟΝΗΕΣΑΩΣΕΙ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΤΟΥΜΑΛΑΜΕΝΚΛΥΟΝΗΔΕΠΙΘΟΝΤΟ
ΕΚΔΕΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΕΣΣΕΥΟΝΤΟ
ΑΜΦΙΤΕΝΕΣΤΟΡΙΔΗΝΘΡΑΣΥΜΗΔΕΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΗΔΑΜΦΑΣΚΑΛΑΦΟΝΚΑΙΙΑΛΜΕΝΟΝΥΙΑΣΑΡΗΟΣ
ΑΜΦΙΤΕΜΗΡΙΟΝΗΝΑΦΑΡΗΑΤΕΔΗΙΠΥΡΟΝΤΕ
ΗΔΑΜΦΙΚΡΕΙΟΝΤΟΣΥΙΟΝΛΥΚΟΜΗΔΕΑΔΙΟΝ
ΕΠΤΕΣΑΝΗΓΕΜΟΝΕΣΦΥΛΑΚΩΝΕΚΑΤΟΝΔΕΕΚΑΣΤΩΙ
ΚΟΥΡΟΙΑΜΑΣΤΕΙΧΟΝΔΟΛΙΧΕΓΧΕΑΧΕΡΣΙΝΕΧΟΝΤΕΣ
ΚΑΔΔΕΜΕΣΟΝΤΑΦΡΟΥΚΑΙΤΕΙΧΕΟΣΙΖΟΝΙΟΝΤΕΣ
ΕΝΘΑΔΕΠΥΡΚΗΑΝΤΟΤΙΘΕΝΤΟΔΕΔΟΡΠΑΕΚΑΣΤΟΣ

89

ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΕΓΕΡΟΝΤΑΣΑΟΛΛΕΑΣΗΓΕΝΑΧΑΙΩΝ
ΕΣΚΛΙΣΙΗΝΠΑΡΑΔΕΣΦΙΤΙΘΕΙΜΕΝΟΕΙΚΕΑΔΑΙΤΑ
ΟΙΔΕΠΟΝΕΙΑΘΕΤΟΙΜΑΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑΧΕΙΡΑΣΙΑΛΛΟΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΠΟΣΙΟΣΚΑΙΕΔΗΤΥΟΣΕΞΕΡΟΝΕΝΤΟ
ΤΟΙΣΟΓΕΡΩΝΠΑΜΠΡΩΤΟΣΥΦΑΙΝΕΙΝΗΡΧΕΤΟΜΗΤΙΝ
ΝΕΣΤΩΡΟΥΚΑΙΠΡΟΣΘΕΝΑΡΙΣΤΗΦΑΙΝΕΤΟΒΟΥΛΗ
ΟΣΦΙΝΕΥΦΡΟΝΕΩΝΑΓΟΡΗΣΑΤΟΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΚΥΔΙΣΤΕΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝ
ΕΝΣΟΙΜΕΝΛΗΞΩΣΕΟΔΑΡΞΟΜΑΙΟΥΝΕΚΑΠΟΛΛΩΝ
ΛΑΩΝΕΣΣΙΑΝΑΞΚΑΙΤΟΙΖΕΥΣΕΓΓΥΑΛΙΞΕ
ΣΚΗΠΤΡΟΝΤΗΔΕΘΕΜΙΣΤΑΣΙΝΑΣΦΙΣΙΒΟΥΛΕΥΗΙΣΘΑ
ΤΩΣΕΧΡΗΠΕΡΙΜΕΝΦΑΣΘΑΙΕΠΟΣΗΔΕΠΑΚΟΥΣΑΙ
ΚΡΗΗΝΑΙΔΕΚΑΙΑΛΛΩΙΟΤΑΝΤΙΝΑΘΥΜΟΣΑΝΩΓΗΙ
ΕΙΠΕΙΝΕΙΣΑΓΑΘΟΝΣΕΟΔΕΞΕΤΑΙΟΤΤΙΚΕΝΑΡΧΗΙ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΝΕΡΕΩΩΣΜΟΙΔΟΚΕΙΕΙΝΑΙΑΡΙΣΤΑ
ΟΥΓΑΡΤΙΣΝΟΟΝΑΛΛΟΣΑΜΕΙΝΟΝΑΤΟΥΔΕΝΟΗΣΕΙ
ΟΙΟΝΕΓΩΝΟΕΩΗΜΕΝΠΑΛΑΙΗΔΕΤΙΚΑΙΝΥΝ
ΕΞΕΤΙΤΟΥΟΤΕΔΙΟΓΕΝΕΣΒΡΙΣΗΙΔΑΚΟΥΡΗΝ
ΧΩΟΜΕΝΟΥΑΧΙΛΗΟΣΕΒΗΣΚΛΙΣΙΗΘΕΝΑΠΟΥΡΑΣ
ΟΥΤΙΚΑΘΗΜΕΤΕΡΟΝΓΕΝΟΟΝΜΑΛΑΓΑΡΤΟΙΕΓΩΓΕ
ΠΟΛΛΑΠΕΜΥΘΕΟΜΗΝΣΥΔΕΣΩΙΜΕΓΑΛΗΤΟΡΙΘΥΜΩΙ
ΕΙΞΑΣΑΝΔΡΑΦΕΡΙΣΤΟΝΟΝΑΘΑΝΑΤΟΙΠΕΡΕΤΙΣΑΝ
ΗΤΙΜΗΣΑΣΕΛΩΝΓΑΡΕΧΕΙΣΓΕΡΑΣΑΛΛΕΤΙΚΑΙΝΥΝ
ΦΡΑΖΩΜΕΣΘΩΣΚΕΝΜΙΝΑΡΕΣΣΑΜΕΝΟΙΠΕΠΙΘΩΜΕΝ
ΔΩΡΟΙΣΙΝΤΑΓΑΝΟΙΣΙΝΕΠΕΣΣΙΤΕΜΕΙΛΙΧΙΟΙΣΙ

114

ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΩΓΕΡΟΝΟΥΤΙΨΕΥΔΟΣΕΜΑΣΑΤΑΣΚΑΤΕΛΕΞΑΣ
ΑΑΣΑΜΗΝΟΥΔΑΥΤΟΣΑΝΑΙΝΟΜΑΙΑΝΤΙΝΥΠΟΛΛΩΝ
ΛΑΩΝΕΣΤΙΝΑΝΗΡΟΝΤΕΖΕΥΣΚΗΡΙΦΙΛΗΣΗΙ
ΩΣΝΥΝΤΟΥΤΟΝΕΤΙΣΕΔΑΜΑΣΣΕΔΕΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΑΛΛΕΠΕΙΑΑΣΑΜΗΝΦΡΕΣΙΛΕΥΓΑΛΕΗΙΣΙΠΙΘΗΣΑΣ
ΑΨΕΘΕΛΩΑΡΕΣΑΙΔΟΜΕΝΑΙΤΑΠΕΡΕΙΣΙΑΠΟΙΝΑ
ΥΜΙΝΔΕΝΠΑΝΤΕΣΣΙΠΕΡΙΚΛΥΤΑΔΩΡΟΝΟΜΗΝΩ
ΕΠΤΑΠΥΡΟΥΣΤΡΙΠΟΔΑΣΔΕΚΑΔΕΧΡΥΣΟΙΟΤΑΛΑΝΤΑ
ΑΙΘΩΝΑΣΔΕΛΕΒΗΤΑΣΕΕΙΚΟΣΙΔΩΔΕΚΑΔΙΠΠΟΥΣ
ΠΗΓΟΥΣΑΘΛΟΦΟΡΟΥΣΟΙΑΕΘΛΙΑΠΟΣΣΙΝΑΡΟΝΤΟ
ΟΥΚΕΝΑΛΗΙΟΣΕΙΗΑΝΗΡΩΙΤΟΣΣΑΓΕΝΟΙΤΟ
ΟΥΔΕΚΕΝΑΚΤΗΜΩΝΕΡΙΤΙΜΟΙΟΧΡΥΣΟΙΟ
ΟΣΣΑΜΟΙΗΝΕΙΚΑΝΤΟΑΕΘΛΙΑΜΩΝΥΧΕΣΙΠΠΟΙ
ΔΩΣΩΔΕΠΤΑΓΥΝΑΙΚΑΣΑΜΥΜΟΝΑΕΡΓΑΙΔΥΙΑΣ
ΛΕΣΒΙΔΑΣΑΣΟΤΕΛΕΣΒΟΝΕΥΚΤΙΜΕΝΗΝΕΛΕΝΑΥΤΟΣ
ΕΞΕΛΟΜΗΝΑΙΚΑΛΛΕΙΕΝΙΚΩΝΦΥΛΑΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΑΣΜΕΝΟΙΔΩΣΩΜΕΤΑΔΕΣΣΕΤΑΙΗΝΤΟΤΑΠΗΥΡΩΝ
ΚΟΥΡΗΒΡΙΣΗΟΣΕΠΙΔΕΜΕΓΑΝΟΡΚΟΝΟΜΟΥΜΑΙ
ΜΗΠΟΤΕΤΗΣΕΥΝΗΣΕΠΙΒΗΜΕΝΑΙΗΔΕΜΙΓΗΝΑΙ
ΗΘΕΜΙΣΑΝΘΡΩΠΩΝΠΕΛΕΙΑΝΔΡΩΝΗΔΕΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΑΥΤΑΜΕΝΑΥΤΙΚΑΠΑΝΤΑΠΑΡΕΣΣΕΤΑΙΕΙΔΕΚΕΝΑΥΤΕ
ΑΣΤΥΜΕΓΑΠΡΙΑΜΟΙΟΘΕΟΙΔΩΩΣΑΛΑΠΑΞΑΙ
ΝΗΑΑΛΙΣΧΡΥΣΟΥΚΑΙΧΑΛΚΟΥΝΗΗΣΑΣΘΩ
ΕΙΣΕΛΘΩΝΟΤΕΚΕΝΔΑΤΕΩΜΕΘΑΛΗΙΔΑΧΑΙΟΙ
ΤΡΩΙΑΔΑΣΔΕΓΥΝΑΙΚΑΣΕΕΙΚΟΣΙΝΑΥΤΟΣΕΛΕΣΘΩ
ΑΙΚΕΜΕΤΑΡΓΕΙΗΝΕΛΕΝΗΝΚΑΛΛΙΣΤΑΙΕΩΣΙΝ
ΕΙΔΕΚΕΝΑΡΓΟΣΙΚΟΙΜΕΘΑΧΑΙΙΚΟΝΟΥΘΑΡΑΡΟΥΡΗΣ
ΓΑΜΒΡΟΣΚΕΝΜΟΙΕΟΙΤΙΣΩΔΕΜΙΝΙΣΟΝΟΡΕΣΤΗΙ
ΟΣΜΟΙΤΗΛΥΓΕΤΟΣΤΡΕΦΕΤΑΙΘΑΛΙΗΙΕΝΙΠΟΛΛΗΙ
ΤΡΕΙΣΔΕΜΟΙΕΙΣΙΘΥΓΑΤΡΕΣΕΝΙΜΕΓΑΡΩΙΕΥΠΗΚΤΩΙ
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣΚΑΙΛΑΟΔΙΚΗΚΑΙΙΦΙΑΝΑΣΣΑ
ΤΑΩΝΗΝΚΕΘΕΛΗΙΣΙΦΙΛΗΝΑΝΑΕΔΝΟΝΑΓΕΣΘΩ
ΠΡΟΣΟΙΚΟΝΠΗΛΗΟΣΕΓΩΔΕΠΙΜΕΙΛΙΑΔΩΣΩ
ΠΟΛΛΑΜΑΛΟΣΣΟΥΠΩΤΙΣΕΗΙΕΠΕΔΩΚΕΘΥΓΑΤΡΙ
ΕΠΤΑΔΕΟΙΔΩΣΩΕΥΝΑΙΟΜΕΝΑΠΤΟΛΙΕΘΡΑ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΝΕΝΟΠΗΝΤΕΚΑΙΙΡΗΝΠΟΙΗΕΣΣΑΝ
ΦΗΡΑΣΤΕΖΑΘΕΑΣΗΔΑΝΘΕΙΑΝΒΑΘΥΛΕΙΜΟΝ
ΚΑΛΗΝΤΑΙΠΕΙΑΝΚΑΙΠΗΔΑΣΟΝΑΜΠΕΛΟΕΣΣΑΝ
ΠΑΣΑΙΔΕΓΓΥΣΑΛΟΣΝΕΑΤΑΙΠΥΛΟΥΗΜΑΘΟΕΝΤΟΣ
ΕΝΔΑΝΔΡΕΣΝΑΙΟΥΣΙΠΟΛΥΡΡΗΝΕΣΠΟΛΥΒΟΥΤΑΙ
ΟΙΚΕΕΔΩΤΙΝΗΙΣΙΘΕΟΝΩΣΤΙΜΗΣΟΥΣΙ
ΚΑΙΟΙΥΠΟΣΚΗΠΤΡΩΙΛΙΠΑΡΑΣΤΕΛΕΟΥΣΙΘΕΜΙΣΤΑΣ
ΤΑΥΤΑΚΕΟΙΤΕΛΕΣΑΙΜΙΜΕΤΑΛΗΞΑΝΤΙΧΟΛΟΙΟ
ΔΜΗΘΗΤΩΑΙΔΗΣΤΟΙΑΜΕΙΛΙΧΟΣΗΔΑΔΑΜΑΣΤΟΣ
ΤΟΥΝΕΚΑΚΑΙΤΕΒΡΟΤΟΙΣΙΘΕΩΝΕΧΘΙΣΤΟΣΑΠΑΝΤΩΝ
ΚΑΙΜΟΙΥΠΟΣΤΗΤΩΟΣΣΟΝΒΑΣΙΛΕΥΤΕΡΟΣΕΙΜΙ
ΗΔΟΣΣΟΝΓΕΝΕΗΙΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙΕΙΝΑΙ

162

ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΑΤΡΕΙΔΗΚΥΔΙΣΤΕΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝ
ΔΩΡΑΜΕΝΟΥΚΕΤΟΝΟΣΤΑΔΙΔΟΙΣΑΧΙΛΗΙΑΝΑΚΤΙ
ΑΛΛΑΓΕΤΕΚΛΗΤΟΥΣΟΤΡΥΝΟΜΕΝΟΙΚΕΤΑΧΙΣΤΑ
ΕΛΘΩΣΕΣΚΛΙΣΙΗΝΠΗΛΗΙΑΔΕΩΑΧΙΛΗΟΣ
ΕΙΔΑΓΕΤΟΥΣΑΝΕΓΩΕΠΙΟΨΟΜΑΙΟΙΔΕΠΙΘΕΣΘΩΝ
ΦΟΙΝΙΞΜΕΝΠΡΩΤΙΣΤΑΔΙΙΦΙΛΟΣΗΓΗΣΑΣΘΩ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΙΑΣΤΕΜΕΓΑΣΚΑΙΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΚΗΡΥΚΩΝΔΟΔΙΟΣΤΕΚΑΙΕΥΡΥΒΑΤΗΣΑΜΕΠΕΣΘΩΝ
ΦΕΡΤΕΔΕΧΕΡΣΙΝΥΔΩΡΕΥΦΗΜΗΣΑΙΤΕΚΕΛΕΣΘΕ
ΟΦΡΑΔΙΙΚΡΟΝΙΔΗΙΑΡΗΣΟΜΕΘΑΙΚΕΛΕΗΣΗΙ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΙΣΙΔΕΠΑΣΙΝΕΑΔΟΤΑΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΝ
ΑΥΤΙΚΑΚΗΡΥΚΕΣΜΕΝΥΔΩΡΕΠΙΧΕΙΡΑΣΕΧΕΥΑΝ
ΚΟΥΡΟΙΔΕΚΡΗΤΗΡΑΣΕΠΕΣΤΕΨΑΝΤΟΠΟΤΟΙΟ
ΝΩΜΗΣΑΝΔΑΡΑΠΑΣΙΝΕΠΑΡΞΑΜΕΝΟΙΔΕΠΑΕΣΣΙΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΣΠΕΙΣΑΝΤΕΠΙΟΝΘΟΣΟΝΗΘΕΛΕΘΥΜΟΣ
ΟΡΜΩΝΤΕΚΚΛΙΣΙΗΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣΑΤΡΕΙΔΑΟ
ΤΟΙΣΙΔΕΠΟΛΛΕΠΕΤΕΛΛΕΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΔΕΝΔΙΛΛΩΝΕΣΕΚΑΣΤΟΝΟΔΥΣΣΗΙΔΕΜΑΛΙΣΤΑ
ΠΕΙΡΑΝΩΣΠΕΠΙΘΟΙΕΝΑΜΥΜΟΝΑΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΤΩΔΕΒΑΤΗΝΠΑΡΑΘΙΝΑΠΟΛΥΦΛΟΙΣΒΟΙΟΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΜΑΛΕΥΧΟΜΕΝΩΓΑΙΗΟΧΩΙΕΝΝΟΣΙΓΑΙΩΙ
ΡΗΙΔΙΩΣΠΕΠΙΘΕΙΝΜΕΓΑΛΑΣΦΡΕΝΑΣΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝΔΕΠΙΤΕΚΛΙΣΙΑΣΚΑΙΝΗΑΣΙΚΕΣΘΗΝ
ΤΟΝΔΕΥΡΟΝΦΡΕΝΑΤΕΡΠΟΜΕΝΟΝΦΟΡΜΙΓΓΙΛΙΓΕΙΗΙ
ΚΑΛΗΙΔΑΙΔΑΛΕΗΙΕΠΙΔΑΡΓΥΡΕΟΝΖΥΓΟΝΗΕΝ
ΤΗΝΑΡΕΤΕΞΕΝΑΡΩΝΠΟΛΙΝΗΕΤΙΩΝΟΣΟΛΕΣΣΑΣ
ΤΗΙΟΓΕΘΥΜΟΝΕΤΕΡΠΕΝΑΕΙΔΕΔΑΡΑΚΛΕΑΑΝΔΡΩΝ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΟΙΟΙΟΣΕΝΑΝΤΙΟΣΗΣΤΟΣΙΩΠΗΙ
ΔΕΓΜΕΝΟΣΑΙΑΚΙΔΗΝΟΠΟΤΕΛΗΞΕΙΕΝΑΕΙΔΩΝ
ΤΩΔΕΒΑΤΗΝΠΡΟΤΕΡΩΗΓΕΙΤΟΔΕΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΣΤΑΝΔΕΠΡΟΣΘΑΥΤΟΙΟΤΑΦΩΝΔΑΝΟΡΟΥΣΕΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΥΤΗΙΣΥΝΦΟΡΜΙΓΓΙΛΙΠΩΝΕΔΟΣΕΝΘΑΘΑΑΣΣΕΝ
ΩΣΔΑΥΤΩΣΠΑΤΡΟΚΛΟΣΕΠΕΙΙΔΕΦΩΤΑΣΑΝΕΣΤΗ
ΤΩΚΑΙΔΕΙΚΝΥΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΧΑΙΡΕΤΟΝΗΦΙΛΟΙΑΝΔΡΕΣΙΚΑΝΕΤΟΝΗΤΙΜΑΛΑΧΡΕΩ
ΟΙΜΟΙΣΚΥΖΟΜΕΝΩΙΠΕΡΑΧΑΙΩΝΦΙΛΤΑΤΟΙΕΣΤΟΝ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΠΡΟΤΕΡΩΑΓΕΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΙΣΕΝΔΕΝΚΛΙΣΜΟΙΣΙΤΑΠΗΣΙΤΕΠΟΡΦΥΡΕΟΙΣΙΝ
ΑΙΨΑΔΕΠΑΤΡΟΚΛΟΝΠΡΟΣΕΦΩΝΕΕΝΕΓΓΥΣΕΟΝΤΑ
ΜΕΙΖΟΝΑΔΗΚΡΗΤΗΡΑΜΕΝΟΙΤΙΟΥΥΙΕΚΑΘΙΣΤΑ
ΖΩΡΟΤΕΡΟΝΔΕΚΕΡΑΙΕΔΕΠΑΣΔΕΝΤΥΝΟΝΕΚΑΣΤΩΙ
ΟΙΓΑΡΦΙΛΤΑΤΟΙΑΝΔΡΕΣΕΜΩΙΥΠΕΑΣΙΜΕΛΑΘΡΩΙ

205

ΩΣΦΑΤΟΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΦΙΛΩΙΕΠΕΠΕΙΘΕΘΕΤΑΙΡΩΙ
ΑΥΤΑΡΟΓΕΚΡΕΙΟΝΜΕΓΑΚΑΒΒΑΛΕΝΕΝΠΥΡΟΣΑΥΓΗΙ
ΕΝΔΑΡΑΝΩΤΟΝΕΘΗΚΟΙΟΣΚΑΙΠΙΟΝΟΣΑΙΓΟΣ
ΕΝΔΕΣΥΟΣΣΙΑΛΟΙΟΡΑΧΙΝΤΕΘΑΛΥΙΑΝΑΛΟΙΦΗΙ
ΤΩΙΔΕΧΕΝΑΥΤΟΜΕΔΩΝΤΑΜΝΕΝΔΑΡΑΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΚΑΙΤΑΜΕΝΕΥΜΙΣΤΥΛΛΕΚΑΙΑΜΦΟΒΕΛΟΙΣΙΝΕΠΕΙΡΕ
ΠΥΡΔΕΜΕΝΟΙΤΙΑΔΗΣΔΑΙΕΝΜΕΓΑΙΣΟΘΕΟΣΦΩΣ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΚΑΤΑΠΥΡΕΚΑΗΚΑΙΦΛΟΞΕΜΑΡΑΝΘΗ
ΑΝΘΡΑΚΙΗΝΣΤΟΡΕΣΑΣΟΒΕΛΟΥΣΕΦΥΠΕΡΘΕΤΑΝΥΣΣΕ
ΠΑΣΣΕΔΑΛΟΣΘΕΙΟΙΟΚΡΑΤΕΥΤΑΩΝΕΠΑΕΙΡΑΣ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΡΩΠΤΗΣΕΚΑΙΕΙΝΕΛΕΟΙΣΙΝΕΧΕΥΕ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΜΕΝΣΙΤΟΝΕΛΩΝΕΠΕΝΕΙΜΕΤΡΑΠΕΖΗΙ
ΚΑΛΟΙΣΕΝΚΑΝΕΟΙΣΙΝΑΤΑΡΚΡΕΑΝΕΙΜΕΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΥΤΟΣΔΑΝΤΙΟΝΙΖΕΝΟΔΥΣΣΗΟΣΘΕΙΟΙΟ
ΤΟΙΧΟΥΤΟΥΕΤΕΡΟΙΟΘΕΟΙΣΙΔΕΘΥΣΑΙΑΝΩΓΕΙ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΝΟΝΕΤΑΙΡΟΝΟΔΕΝΠΥΡΙΒΑΛΛΕΘΥΗΛΑΣ
ΟΙΔΕΠΟΝΕΙΑΘΕΤΟΙΜΑΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑΧΕΙΡΑΣΙΑΛΛΟΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΠΟΣΙΟΣΚΑΙΕΔΗΤΥΟΣΕΞΕΡΟΝΕΝΤΟ
ΝΕΥΣΑΙΑΣΦΟΙΝΙΚΙΝΟΗΣΕΔΕΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΛΗΣΑΜΕΝΟΣΔΟΙΝΟΙΟΔΕΠΑΣΔΕΙΔΕΚΤΑΧΙΛΗΑ
ΧΑΙΡΑΧΙΛΕΥΔΑΙΤΟΣΜΕΝΕΙΣΗΣΟΥΚΕΠΙΔΕΥΕΙΣ
ΗΜΕΝΕΝΙΚΛΙΣΙΗΙΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣΑΤΡΕΙΔΑΟ
ΗΔΕΚΑΙΕΝΘΑΔΕΝΥΝΠΑΡΑΓΑΡΜΕΝΟΕΙΚΕΑΠΟΛΛΑ
ΔΑΙΝΥΣΘΑΛΛΟΥΔΑΙΤΟΣΕΠΗΡΑΤΟΥΕΡΓΑΜΕΜΗΛΕΝ
ΑΛΛΑΛΙΗΝΜΕΓΑΠΗΜΑΔΙΟΤΡΕΦΕΣΕΙΣΟΡΟΩΝΤΕΣ
ΔΕΙΔΙΜΕΝΕΝΔΟΙΗΙΔΕΣΑΩΣΕΜΕΝΗΑΠΟΛΕΣΘΑΙ
ΝΗΑΣΕΥΣΣΕΛΜΟΥΣΕΙΜΗΣΥΓΕΔΥΣΕΑΙΑΛΚΗΝ
ΕΓΓΥΣΓΑΡΝΗΩΝΚΑΙΤΕΙΧΕΟΣΑΥΛΙΝΕΘΕΝΤΟ
ΤΡΩΕΣΥΠΕΡΘΥΜΟΙΤΗΛΕΚΛΕΙΤΟΙΤΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΚΗΑΜΕΝΟΙΠΥΡΑΠΟΛΛΑΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΟΥΔΕΤΙΦΑΣΙ
ΣΧΗΣΕΣΘΑΛΛΕΝΝΗΥΣΙΜΕΛΑΙΝΗΙΣΙΝΠΕΣΕΕΣΘΑΙ
ΖΕΥΣΔΕΣΦΙΚΡΟΝΙΔΗΣΕΝΔΕΞΙΑΣΗΜΑΤΑΦΑΙΝΩΝ
ΑΣΤΡΑΠΤΕΙΕΚΤΩΡΔΕΜΕΓΑΣΘΕΝΕΙΒΛΕΜΕΑΙΝΩΝ
ΜΑΙΝΕΤΑΙΕΚΠΑΓΛΩΣΠΙΣΥΝΟΣΔΙΙΟΥΔΕΤΙΤΙΕΙ
ΑΝΕΡΑΣΟΥΔΕΘΕΟΥΣΚΡΑΤΕΡΗΔΕΕΛΥΣΣΑΔΕΔΥΚΕΝ
ΑΡΑΤΑΙΔΕΤΑΧΙΣΤΑΦΑΝΗΜΕΝΑΙΗΩΔΙΑΝ
ΣΤΕΥΤΑΙΓΑΡΝΗΩΝΑΠΟΚΟΨΕΙΝΑΚΡΑΚΟΡΥΜΒΑ
ΑΥΤΑΣΤΕΜΠΡΗΣΕΙΝΜΑΛΕΡΟΥΠΥΡΟΣΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΥΣ
ΔΗΙΩΣΕΙΝΠΑΡΑΤΗΙΣΙΝΟΡΙΝΟΜΕΝΟΥΣΥΠΟΚΑΠΝΟΥ

244

ΤΑΥΤΑΙΝΩΣΔΕΙΔΟΙΚΑΚΑΤΑΦΡΕΝΑΜΗΟΙΑΠΕΙΛΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΩΣΙΘΕΟΙΗΜΙΝΔΕΔΗΑΙΣΙΜΟΝΕΙΗ
ΦΘΙΣΘΑΙΕΝΙΤΡΟΙΗΙΕΚΑΣΑΡΓΕΟΣΙΠΠΟΒΟΤΟΙΟ
ΑΛΛΑΝΑΕΙΜΕΜΟΝΑΣΓΕΚΑΙΟΨΕΠΕΡΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΕΙΡΟΜΕΝΟΥΣΕΡΥΕΣΘΑΙΥΠΟΤΡΩΩΝΟΡΥΜΑΓΔΟΥ
ΑΥΤΩΙΤΟΙΜΕΤΟΠΙΣΘΑΧΟΣΕΣΣΕΤΑΙΟΥΔΕΤΙΜΗΧΟΣ
ΡΕΧΘΕΝΤΟΣΚΑΚΟΥΕΣΤΑΚΟΣΕΥΡΕΙΝΑΛΛΑΠΟΛΥΠΡΙΝ
ΦΡΑΖΕΥΟΠΩΣΔΑΝΑΟΙΣΙΝΑΛΕΞΗΣΕΙΣΚΑΚΟΝΗΜΑΡ
ΩΠΕΠΟΝΗΜΕΝΣΟΙΓΕΠΑΤΗΡΕΠΕΤΕΛΛΕΤΟΠΗΛΕΥΣ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΕΣΕΚΦΘΙΗΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΠΕΜΠΕ
ΤΕΚΝΟΝΕΜΟΝΚΑΡΤΟΣΜΕΝΑΘΗΝΑΙΗΤΕΚΑΙΗΡΗ
ΔΩΣΟΥΣΑΙΚΕΘΕΛΩΣΙΣΥΔΕΜΕΓΑΛΗΤΟΡΑΘΥΜΟΝ
ΙΣΧΕΙΝΕΝΣΤΗΘΕΣΣΙΦΙΛΟΦΡΟΣΥΝΗΓΑΡΑΜΕΙΝΩΝ
ΛΗΓΕΜΕΝΑΙΔΕΡΙΔΟΣΚΑΚΟΜΗΧΑΝΟΥΟΦΡΑΣΕΜΑΛΛΟΝ
ΤΙΩΣΑΡΓΕΙΩΝΗΜΕΝΝΕΟΙΗΔΕΓΕΡΟΝΤΕΣ
ΩΣΕΠΕΤΕΛΛΟΓΕΡΩΝΣΥΔΕΛΗΘΕΑΙΑΛΛΕΤΙΚΑΙΝΥΝ
ΠΑΥΕΕΑΔΕΧΟΛΟΝΘΥΜΑΛΓΕΑΣΟΙΔΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΞΙΑΔΩΡΑΔΙΔΩΣΙΜΕΤΑΛΗΞΑΝΤΙΧΟΛΟΙΟ
ΕΙΔΕΣΥΜΕΝΜΕΥΑΚΟΥΣΟΝΕΓΩΔΕΚΕΤΟΙΚΑΤΑΛΕΞΩ
ΟΣΣΑΤΟΙΕΝΚΛΙΣΙΗΙΣΙΝΥΠΕΣΧΕΤΟΔΩΡΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΕΠΤΑΠΥΡΟΥΣΤΡΙΠΟΔΑΣΔΕΚΑΔΕΧΡΥΣΟΙΟΤΑΛΑΝΤΑ
ΑΙΘΩΝΑΣΔΕΛΕΒΗΤΑΣΕΕΙΚΟΣΙΔΩΔΕΚΑΔΙΠΠΟΥΣ
ΠΗΓΟΥΣΑΘΛΟΦΟΡΟΥΣΟΙΑΕΘΛΙΑΠΟΣΣΙΝΑΡΟΝΤΟ
ΟΥΚΕΝΑΛΗΙΟΣΕΙΗΑΝΗΡΩΙΤΟΣΣΑΓΕΝΟΙΤΟ
ΟΥΔΕΚΕΝΑΚΤΗΜΩΝΕΡΙΤΙΜΟΙΟΧΡΥΣΟΙΟ
ΟΣΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣΙΠΠΟΙΑΕΘΛΙΑΠΟΣΣΙΝΑΡΟΝΤΟ
ΔΩΣΕΙΔΕΠΤΑΓΥΝΑΙΚΑΣΑΜΥΜΟΝΑΕΡΓΑΙΔΥΙΑΣ
ΛΕΣΒΙΔΑΣΑΣΟΤΕΛΕΣΒΟΝΕΥΚΤΙΜΕΝΗΝΕΛΕΣΑΥΤΟΣ
ΕΞΕΛΕΘΑΙΤΟΤΕΚΑΛΛΕΙΕΝΙΚΩΝΦΥΛΑΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΑΣΜΕΝΤΟΙΔΩΣΕΙΜΕΤΑΔΕΣΣΕΤΑΙΗΝΤΟΤΑΠΗΥΡΑ
ΚΟΥΡΗΒΡΙΣΗΟΣΕΠΙΔΕΜΕΓΑΝΟΡΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ
ΜΗΠΟΤΕΤΗΣΕΥΝΗΣΕΠΙΒΗΜΕΝΑΙΗΔΕΜΙΓΗΝΑΙ
ΗΘΕΜΙΣΕΣΤΙΝΑΝΑΞΗΤΑΝΔΡΩΝΗΤΕΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΑΥΤΑΜΕΝΑΥΤΙΚΑΠΑΝΤΑΠΑΡΕΣΣΕΤΑΙΕΙΔΕΚΕΝΑΥΤΕ
ΑΣΤΥΜΕΓΑΠΡΙΑΜΟΙΟΘΕΟΙΔΩΩΣΑΛΑΠΑΞΑΙ
ΝΗΑΑΛΙΣΧΡΥΣΟΥΚΑΙΧΑΛΚΟΥΝΗΗΣΑΣΘΑΙ
ΕΙΣΕΛΘΩΝΟΤΕΚΕΝΔΑΤΕΩΜΕΘΑΛΗΙΔΑΧΑΙΟΙ
ΤΡΩΙΑΔΑΣΔΕΓΥΝΑΙΚΑΣΕΕΙΚΟΣΙΝΑΥΤΟΣΕΛΕΣΘΑΙ
ΑΙΚΕΜΕΤΑΡΓΕΙΗΝΕΛΕΝΗΝΚΑΛΛΙΣΤΑΙΕΩΣΙΝ
ΕΙΔΕΚΕΝΑΡΓΟΣΙΚΟΙΜΕΘΑΧΑΙΙΚΟΝΟΥΘΑΡΑΡΟΥΡΗΣ
ΓΑΜΒΡΟΣΚΕΝΟΙΕΟΙΣΤΙΣΕΙΔΕΣΕΙΣΟΝΟΡΕΣΤΗΙ
ΟΣΟΙΤΗΛΥΓΕΤΟΣΤΡΕΦΕΤΑΙΘΑΛΙΗΙΕΝΙΠΟΛΛΗΙ

286

ΤΡΕΙΣΔΕΟΙΕΙΣΙΘΥΓΑΤΡΕΣΕΝΙΜΕΓΑΡΩΙΕΥΠΗΚΤΩΙ
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣΚΑΙΛΑΟΔΙΚΗΚΑΙΙΦΙΑΝΑΣΣΑ
ΤΑΩΝΗΝΚΕΘΕΛΗΙΣΘΑΦΙΛΗΝΑΝΑΕΔΝΟΝΑΓΕΣΘΑΙ
ΠΡΟΣΟΙΚΟΝΠΗΛΗΟΣΟΔΑΥΤΕΠΙΜΕΙΛΙΑΔΩΣΕΙ
ΠΟΛΛΑΜΑΛΟΣΣΟΥΠΩΤΙΣΕΗΙΕΠΕΔΩΚΕΘΥΓΑΤΡΙ
ΕΠΤΑΔΕΤΟΙΔΩΣΕΙΕΥΝΑΙΟΜΕΝΑΠΤΟΛΙΕΘΡΑ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΝΕΝΟΠΗΝΤΕΚΑΙΙΡΗΝΠΟΙΗΕΣΣΑΝ
ΦΗΡΑΣΤΕΖΑΘΕΑΣΗΔΑΝΘΕΙΑΝΒΑΘΥΛΕΙΜΟΝ
ΚΑΛΗΝΤΑΙΠΕΙΑΝΚΑΙΠΗΔΑΣΟΝΑΜΠΕΛΟΕΣΣΑΝ
ΠΑΣΑΙΔΕΓΓΥΣΑΛΟΣΝΕΑΤΑΙΠΥΛΟΥΗΜΑΘΟΕΝΤΟΣ
ΕΝΔΑΝΔΡΕΣΝΑΙΟΥΣΙΠΟΛΥΡΡΗΝΕΣΠΟΛΥΒΟΥΤΑΙ
ΟΙΚΕΣΕΔΩΤΙΝΗΙΣΙΘΕΟΝΩΣΤΙΜΗΣΟΥΣΙ
ΚΑΙΤΟΙΥΠΟΣΚΗΠΤΡΩΙΛΙΠΑΡΑΣΤΕΛΕΟΥΣΙΘΕΜΙΣΤΑΣ
ΤΑΥΤΑΚΕΤΟΙΤΕΛΕΣΕΙΕΜΕΤΑΛΗΞΑΝΤΙΧΟΛΟΙΟ
ΕΙΔΕΤΟΙΑΤΡΕΙΔΗΣΜΕΝΑΠΗΧΘΕΤΟΚΗΡΟΘΙΜΑΛΛΟΝ
ΑΥΤΟΣΚΑΙΤΟΥΔΩΡΑΣΥΔΑΛΛΟΥΣΠΕΡΠΑΝΑΧΑΙΟΥΣ
ΤΕΙΡΟΜΕΝΟΥΣΕΛΕΑΙΡΕΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΟΙΣΕΘΕΟΝΩΣ
ΤΙΣΟΥΣΗΓΑΡΚΕΣΦΙΜΑΛΑΜΕΓΑΚΥΔΟΣΑΡΟΙΟ
ΝΥΝΓΑΡΧΕΚΤΟΡΕΛΟΙΣΕΠΕΙΑΝΜΑΛΑΤΟΙΣΧΕΔΟΝΕΛΘΟΙ
ΛΥΣΣΑΝΕΧΩΝΟΛΟΗΝΕΠΕΙΟΥΤΙΝΑΦΗΣΙΝΟΜΟΙΟΝ
ΟΙΕΜΕΝΑΙΔΑΝΑΩΝΟΥΣΕΝΘΑΔΕΝΗΕΣΕΝΕΙΚΑΝ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΔΙΟΓΕΝΕΣΛΑΕΡΤΙΑΔΗΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΔΥΣΣΕΥ
ΧΡΗΜΕΝΔΗΤΟΝΜΥΘΟΝΑΠΗΛΕΓΕΩΣΑΠΟΕΙΠΕΙΝ
ΗΙΠΕΡΔΗΦΡΟΝΕΩΤΕΚΑΙΩΣΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝΕΣΤΑΙ
ΩΣΜΗΜΟΙΤΡΥΖΗΤΕΠΑΡΗΜΕΝΟΙΑΛΛΟΘΕΝΑΛΛΟΣ
ΕΧΘΡΟΣΓΑΡΜΟΙΚΕΙΝΟΣΟΜΩΣΑΙΔΑΟΠΥΛΗΙΣΙΝ
ΟΣΧΕΤΕΡΟΝΜΕΝΚΕΥΘΗΙΕΝΙΦΡΕΣΙΝΑΛΛΟΔΕΕΙΠΗΙ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΝΕΡΕΩΩΣΜΟΙΔΟΚΕΙΕΙΝΑΙΑΡΙΣΤΑ
ΟΥΤΕΜΕΓΑΤΡΕΙΔΗΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΠΕΙΣΕΜΕΝΟΙΩ
ΟΥΤΑΛΛΟΥΣΔΑΝΑΟΥΣΕΠΕΙΟΥΚΑΡΑΤΙΣΧΑΡΙΣΗΕΝ
ΜΑΡΝΑΣΘΑΙΔΗΙΟΙΣΙΝΕΠΑΝΔΡΑΣΙΝΩΛΕΜΕΣΑΙΕΙ
ΙΣΗΜΟΙΡΑΜΕΝΟΝΤΙΚΑΙΕΙΜΑΛΑΤΙΣΠΟΛΕΜΙΖΟΙ
ΕΝΔΕΙΗΙΤΙΜΗΙΗΜΕΝΚΑΚΟΣΗΔΕΚΑΙΕΣΘΛΟΣ
ΚΑΤΘΑΝΟΜΩΣΟΤΑΕΡΓΟΣΑΝΗΡΟΤΕΠΟΛΛΑΕΟΡΓΩΣ
ΟΥΔΕΤΙΜΟΙΠΕΡΙΚΕΙΤΑΙΕΠΕΙΠΑΘΟΝΑΛΓΕΑΘΥΜΩΙ
ΑΙΕΙΕΜΗΝΨΥΧΗΝΠΑΡΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝ
ΩΣΔΟΡΝΙΣΑΠΤΗΣΙΝΕΟΣΣΟΙΣΙΠΡΟΦΕΡΗΙΣΙ
ΜΑΣΤΑΚΕΠΕΙΚΕΛΑΒΗΙΣΙΚΑΚΩΣΔΑΡΑΟΙΠΕΛΕΙΑΥΤΗΙ
ΩΣΚΑΙΕΓΩΠΟΛΛΑΣΜΕΝΑΥΠΝΟΥΣΝΥΚΤΑΣΙΑΥΟΝ
ΗΜΑΤΑΔΑΙΜΑΤΟΕΝΤΑΔΙΕΠΡΗΣΣΟΝΠΟΛΕΜΙΖΩΝ
ΑΝΔΡΑΣΙΜΑΡΝΑΜΕΝΟΣΟΑΡΩΝΕΝΕΚΑΣΦΕΤΕΡΑΩΝ

328

ΔΩΔΕΚΑΔΗΣΥΝΝΗΥΣΙΠΟΛΕΙΣΑΛΑΠΑΞΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΠΕΖΟΣΔΕΝΔΕΚΑΦΗΜΙΚΑΤΑΤΡΟΙΗΝΕΡΙΒΩΛΟΝ
ΤΑΩΝΕΚΠΑΣΕΩΝΚΕΙΜΗΛΙΑΠΟΛΛΑΚΑΙΕΣΘΛΑ
ΕΞΕΛΟΜΗΝΚΑΙΠΑΝΤΑΦΕΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΔΟΣΚΟΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΙΟΔΟΠΙΣΘΕΜΕΝΩΝΠΑΡΑΝΗΥΣΙΘΟΗΙΣΙ
ΔΕΞΑΜΕΝΟΣΔΙΑΠΑΥΡΑΔΑΣΑΣΚΕΤΟΠΟΛΛΑΔΕΧΕΣΚΕΝ
ΑΛΛΑΔΑΡΙΣΤΗΕΣΣΙΔΙΔΟΥΓΕΡΑΚΑΙΒΑΣΙΛΕΥΣΙ
ΤΟΙΣΙΜΕΝΕΜΠΕΔΑΚΕΙΤΑΙΕΜΕΥΔΑΠΟΜΟΥΝΟΥΑΧΑΙΩΝ
ΕΙΛΕΤΕΧΕΙΔΑΛΟΧΟΝΘΥΜΑΡΕΑΤΗΙΠΑΡΙΑΥΩΝ
ΤΕΡΠΕΣΘΩΤΙΔΕΔΕΙΠΟΛΕΜΙΖΕΜΕΝΑΙΤΡΩΕΣΣΙΝ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΤΙΔΕΛΑΟΝΑΝΗΓΑΓΕΝΕΝΘΑΔΑΓΕΙΡΑΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΗΟΥΧΕΛΕΝΗΣΕΝΕΚΗΥΚΟΜΟΙΟ
ΗΜΟΥΝΟΙΦΙΛΕΟΥΣΑΛΟΧΟΥΣΜΕΡΟΠΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΑΤΡΕΙΔΑΙΕΠΕΙΟΣΤΙΣΑΝΗΡΑΓΑΘΟΣΚΑΙΕΧΕΦΡΩΝ
ΤΗΝΑΥΤΟΥΦΙΛΕΕΙΚΑΙΚΗΔΕΤΑΙΩΣΚΑΙΕΓΩΤΗΝ
ΕΚΘΥΜΟΥΦΙΛΕΟΝΔΟΥΡΙΚΤΗΤΗΝΠΕΡΕΟΥΣΑΝ
ΝΥΝΔΕΠΕΙΕΚΧΕΙΡΩΝΓΕΡΑΣΕΙΛΕΤΟΚΑΙΜΑΠΑΤΗΣΕ
ΜΗΜΕΥΠΕΙΡΑΤΩΕΥΕΙΔΟΤΟΣΟΥΔΕΜΕΠΕΙΣΕΙ
ΑΛΛΟΔΥΣΕΥΣΥΝΣΟΙΤΕΚΑΙΑΛΛΟΙΣΙΝΒΑΣΙΛΕΥΣΙ
ΦΡΑΖΕΣΘΩΝΗΕΣΣΙΝΑΛΕΞΕΜΕΝΑΙΔΗΙΟΝΠΥΡ
ΗΜΕΝΔΗΜΑΛΑΠΟΛΛΑΠΟΝΗΣΑΤΟΝΟΣΦΙΝΕΜΕΙΟ
ΚΑΙΔΗΤΕΙΧΟΣΕΔΕΙΜΕΚΑΙΗΛΑΣΕΤΑΦΡΟΝΕΠΑΥΤΩΙ
ΕΥΡΕΙΑΝΜΕΓΑΛΗΝΕΝΔΕΣΚΟΛΟΠΑΣΚΑΤΕΠΗΞΕΝ
ΑΛΛΟΥΔΩΣΔΥΝΑΤΑΙΣΘΕΝΟΣΕΚΤΟΡΟΣΑΝΔΡΟΦΟΝΟΙΟ
ΙΣΧΕΙΝΟΦΡΑΔΕΓΩΜΕΤΑΧΑΙΟΙΣΙΝΠΟΛΕΜΙΖΟΝ
ΟΥΚΕΘΕΛΕΣΚΕΜΑΧΗΝΑΠΟΤΕΙΧΕΟΣΟΡΝΥΜΕΝΕΚΤΩΡ
ΑΛΛΟΣΟΝΕΣΣΚΑΙΑΣΤΕΠΥΛΑΣΚΑΙΦΗΓΟΝΙΚΑΝΕΝ
ΕΝΘΑΠΟΤΟΙΟΝΕΜΙΜΝΕΜΟΓΙΣΔΕΜΕΥΕΚΦΥΓΕΝΟΡΜΗΝ
ΝΥΝΔΕΠΕΙΟΥΚΕΘΕΛΩΠΟΛΕΜΙΖΕΜΕΝΕΚΤΟΡΙΔΙΩΙ
ΑΥΡΙΟΝΙΡΑΔΙΙΡΕΞΑΣΚΑΙΠΑΣΙΘΕΟΙΣΙ
ΝΗΗΣΑΣΕΥΝΗΑΣΕΠΗΝΑΛΑΔΕΠΡΟΕΡΥΣΣΩ
ΟΨΕΑΙΑΙΚΕΘΕΛΗΙΣΘΑΚΑΙΑΙΚΕΝΤΟΙΤΑΜΕΜΗΛΗΙ
ΗΡΙΜΑΛΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΝΕΠΙΧΘΥΟΕΝΤΑΠΛΕΟΥΣΑΣ
ΝΗΑΣΕΜΑΣΕΝΔΑΝΔΡΑΣΕΡΕΣΣΕΜΕΝΑΙΜΕΜΑΩΤΑΣ
ΕΙΔΕΚΕΝΕΥΠΛΟΙΗΝΔΩΗΙΚΛΥΤΟΣΕΝΝΟΣΙΓΑΙΟΣ
ΗΜΑΤΙΚΕΤΡΙΤΑΤΩΙΦΘΙΗΝΕΡΙΒΩΛΟΝΙΚΟΙΜΗΝ
ΕΣΤΙΔΕΜΟΙΜΑΛΑΠΟΛΛΑΤΑΚΑΛΛΙΠΟΝΕΝΘΑΔΕΕΡΡΩΝ
ΑΛΛΟΝΔΕΝΘΕΝΔΕΧΡΥΣΟΝΚΑΙΧΑΛΚΟΝΕΡΥΘΡΟΝ
ΗΔΕΓΥΝΑΙΚΑΣΕΥΖΩΝΟΥΣΠΟΛΙΟΝΤΕΣΙΔΗΡΟΝ
ΑΞΟΜΑΙΑΣΣΕΛΑΧΟΝΓΕΓΕΡΑΣΔΕΜΟΙΟΣΠΕΡΕΔΩΚΕΝ
ΑΥΤΙΣΕΦΥΒΡΙΖΩΝΕΛΕΤΟΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΤΩΙΠΑΝΤΑΓΟΡΕΥΕΜΕΝΩΣΕΠΙΤΕΛΛΩ
ΑΜΦΑΔΟΝΟΦΡΑΚΑΙΑΛΛΟΙΕΠΙΣΚΥΖΩΝΤΑΙΑΧΑΙΟΙ
ΕΙΤΙΝΑΠΟΥΔΑΝΑΩΝΕΤΙΕΛΠΕΤΑΙΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙΝ
ΑΙΕΝΑΝΑΙΔΕΙΗΝΕΠΙΕΙΜΕΝΟΣΟΥΔΑΝΕΜΟΙΓΕ
ΤΕΤΛΑΙΗΚΥΝΕΟΣΠΕΡΕΩΝΕΙΣΩΠΑΙΔΕΣΘΑΙ

374

ΟΥΔΕΤΙΟΙΒΟΥΛΑΣΣΥΜΦΡΑΣΣΟΜΑΙΟΥΔΕΜΕΝΕΡΓΟΝ
ΕΚΓΑΡΔΗΜΑΠΑΤΗΣΕΚΑΙΗΛΙΤΕΝΟΥΔΑΝΕΤΑΥΤΙΣ
ΕΞΑΠΑΦΟΙΤΕΠΕΕΣΣΙΝΑΛΙΣΔΕΟΙΑΛΛΑΕΚΗΛΟΣ
ΕΡΡΕΤΩΕΚΓΑΡΕΥΦΡΕΝΑΣΕΙΛΕΤΟΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥΣ
ΕΧΘΡΑΔΕΜΟΙΤΟΥΔΩΡΑΤΙΩΔΕΜΙΝΕΝΚΑΡΟΣΑΙΣΗΙ
ΟΥΔΕΙΜΟΙΔΕΚΑΚΙΣΤΕΚΑΙΕΙΚΟΣΑΚΙΣΤΟΣΑΔΟΙΗ
ΟΣΣΑΤΕΟΙΝΥΝΕΣΤΙΚΑΙΕΙΠΟΘΕΝΑΛΛΑΓΕΝΟΙΤΟ
ΟΥΔΟΣΕΣΟΡΧΟΜΕΝΟΝΠΟΤΙΝΙΣΕΤΑΙΟΥΔΟΣΑΘΗΒΑΣ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΣΟΘΙΠΛΕΙΣΤΑΔΟΜΟΙΣΕΝΚΤΗΜΑΤΑΚΕΙΤΑΙ
ΑΙΘΕΚΑΤΟΜΠΥΛΟΙΕΙΣΙΔΙΗΚΟΣΙΟΙΔΑΝΕΚΑΣΤΑΣ
ΑΝΕΡΕΣΕΞΟΙΧΝΕΥΣΙΣΥΝΙΠΠΟΙΣΙΝΚΑΙΟΧΕΣΦΙΝ
ΟΥΔΕΙΜΟΙΤΟΣΑΔΟΙΗΟΣΑΨΑΜΑΘΟΣΤΕΚΟΝΙΣΤΕ
ΟΥΔΕΚΕΝΩΣΕΤΙΘΥΜΟΝΕΜΟΝΠΕΙΣΕΙΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΡΙΝΓΑΠΟΠΑΣΑΝΕΜΟΙΔΟΜΕΝΑΙΘΥΜΑΛΓΕΑΛΩΒΗΝ
ΚΟΥΡΗΝΔΟΥΓΑΜΕΩΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣΑΤΡΕΙΔΑΟ
ΟΥΔΕΙΧΡΥΣΕΙΗΙΑΦΡΟΔΙΤΗΙΚΑΛΛΟΣΕΡΙΖΟΙ
ΕΡΓΑΔΑΘΗΝΑΙΗΙΓΛΑΥΚΩΠΙΔΙΙΣΟΦΑΡΙΖΟΙ
ΟΥΔΕΜΙΝΩΣΓΑΜΕΩΟΔΑΧΑΙΩΝΑΛΛΟΝΕΛΕΣΘΩ
ΟΣΤΙΣΟΙΤΕΠΕΟΙΚΕΚΑΙΟΣΒΑΣΙΛΕΥΤΕΡΟΣΕΣΤΙΝ
ΗΝΓΑΡΔΗΜΕΣΑΩΣΙΘΕΟΙΚΑΙΟΙΚΑΔΙΚΩΜΑΙ
ΠΗΛΕΥΣΘΗΝΜΟΙΕΠΕΙΤΑΓΥΝΑΙΚΑΓΕΜΑΣΣΕΤΑΙΑΥΤΟΣ
ΠΟΛΛΑΙΑΧΑΙΙΔΕΣΕΙΣΙΝΑΝΕΛΛΑΔΑΤΕΦΘΙΗΝΤΕ
ΚΟΥΡΑΙΑΡΙΣΤΗΩΝΟΙΤΕΠΤΟΛΙΕΘΡΑΡΥΟΝΤΑΙ
ΤΑΩΝΗΝΚΕΘΕΛΩΜΙΦΙΛΗΝΠΟΙΗΣΟΜΑΚΟΙΤΙΝ
ΕΝΘΑΔΕΜΟΙΜΑΛΑΠΟΛΛΟΝΕΠΕΣΣΥΤΟΘΥΜΟΣΑΓΗΝΩΡ
ΓΗΜΑΝΤΑΜΝΗΣΤΗΝΑΛΟΧΟΝΕΙΚΥΙΑΝΑΚΟΙΤΙΝ
ΚΤΗΜΑΣΙΤΕΡΠΕΣΘΑΙΤΑΓΕΡΩΝΕΚΤΗΣΑΤΟΠΗΛΕΥΣ
ΟΥΓΑΡΕΜΟΙΨΥΧΗΣΑΝΤΑΞΙΟΝΟΥΔΟΣΑΦΑΣΙΝ
ΙΛΙΟΝΕΚΤΗΣΘΑΙΕΥΝΑΙΟΜΕΝΟΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ
ΤΟΠΡΙΝΕΠΕΙΡΗΝΗΣΠΡΙΝΕΛΘΕΙΝΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΟΥΔΟΣΑΛΑΙΝΟΣΟΥΔΟΣΑΦΗΤΟΡΟΣΕΝΤΟΣΕΕΡΓΕΙ
ΦΟΙΒΟΥΑΠΟΛΛΩΝΟΣΠΥΘΟΙΕΝΙΠΕΤΡΗΕΣΣΗΙ
ΛΗΙΣΤΟΙΜΕΝΓΑΡΤΕΒΟΕΣΚΑΙΙΦΙΑΜΗΛΑ
ΚΤΗΤΟΙΔΕΤΡΙΠΟΔΕΣΤΕΚΑΙΙΠΠΩΝΞΑΝΘΑΚΑΡΗΝΑ
ΑΝΔΡΟΣΔΕΨΥΧΗΠΑΛΙΝΕΛΘΕΙΝΟΥΤΕΛΕΙΣΤΗ
ΟΥΘΕΛΕΤΗΕΠΕΙΑΡΚΕΝΑΜΕΙΨΕΤΑΙΕΡΚΟΣΟΔΟΝΤΩΝ
ΜΗΤΗΡΓΑΡΤΕΜΕΦΗΣΙΘΕΑΘΕΤΙΣΑΡΓΥΡΟΠΕΖΑ
ΔΙΧΘΑΔΙΑΣΚΗΡΑΣΦΕΡΕΜΕΝΘΑΝΑΤΟΙΟΤΕΛΟΣΔΕ
ΕΙΜΕΝΚΑΥΘΙΜΕΝΩΝΤΡΩΩΝΠΟΛΙΝΑΜΦΙΜΑΧΩΜΑΙ
ΩΛΕΤΟΜΕΝΜΟΙΝΟΣΤΟΣΑΤΑΡΚΛΕΟΣΑΦΘΙΤΟΝΕΣΤΑΙ
ΕΙΔΕΚΕΝΟΙΚΑΔΙΚΩΜΙΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΩΛΕΤΟΜΟΙΚΛΕΟΣΕΣΘΛΟΝΕΠΙΔΗΡΟΝΔΕΜΟΙΑΙΩΝ
ΕΣΣΕΤΑΙΟΥΔΕΚΕΜΩΚΑΤΕΛΟΣΘΑΝΑΤΟΙΟΚΙΧΕΙΗ

417

ΚΑΙΔΑΝΤΟΙΣΑΛΛΟΙΣΙΝΕΓΩΠΑΡΑΜΥΘΗΣΑΙΜΗΝ
ΟΙΚΑΔΑΠΟΠΛΕΙΕΙΝΕΠΕΙΟΥΚΕΤΙΔΗΕΤΕΤΕΚΜΩΡ
ΙΛΙΟΥΑΙΠΕΙΝΗΣΜΑΛΑΓΑΡΕΘΕΝΕΥΡΥΟΠΑΖΕΥΣ
ΧΕΙΡΑΕΗΝΥΠΕΡΕΣΧΕΤΕΘΑΡΣΗΚΑΣΙΔΕΛΑΟΙ
ΑΛΛΥΜΕΙΣΜΕΝΙΟΝΤΕΣΑΡΙΣΤΗΕΣΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΗΝΑΠΟΦΑΣΘΕΤΟΓΑΡΓΕΡΑΣΕΣΤΙΓΕΡΟΝΤΩΝ
ΟΦΡΑΛΛΗΝΦΡΑΖΩΝΤΑΙΕΝΙΦΡΕΣΙΜΗΤΙΝΑΜΕΙΝΩ
ΗΚΕΣΦΙΝΝΗΑΣΤΕΣΑΩΙΚΑΙΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΓΛΑΦΥΡΗΙΣΕΠΕΙΟΥΣΦΙΣΙΝΗΔΕΓΕΤΟΙΜΗ
ΗΝΝΥΝΕΦΡΑΣΣΑΝΤΟΕΜΕΥΑΠΟΜΗΝΙΣΑΝΤΟΣ
ΦΟΙΝΙΞΔΑΥΘΙΠΑΡΑΜΜΙΜΕΝΩΝΚΑΤΑΚΟΙΜΗΘΗΤΩ
ΟΦΡΑΜΟΙΕΝΝΗΕΣΣΙΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΕΠΗΤΑΙ
ΑΥΡΙΟΝΗΝΕΘΕΛΗΙΣΙΝΑΝΑΓΚΗΙΔΟΥΤΙΜΙΝΑΞΩ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΑΚΗΝΕΓΕΝΟΝΤΟΣΙΩΠΗΙ
ΜΥΘΟΝΑΓΑΣΣΑΜΕΝΟΙΜΑΛΑΓΑΡΚΡΑΤΕΡΩΣΑΠΕΕΙΠΕΝ
ΟΨΕΔΕΔΗΜΕΤΕΕΙΠΕΓΕΡΩΝΙΠΠΗΛΑΤΑΦΟΙΝΙΞ
ΔΑΚΡΥΑΝΑΠΡΗΣΑΣΠΕΡΙΓΑΡΔΙΕΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΕΙΜΕΝΔΗΝΟΣΤΟΝΓΕΜΕΤΑΦΡΕΣΙΦΑΙΔΙΜΑΧΙΛΛΕΥ
ΒΑΛΛΕΑΙΟΥΔΕΤΙΠΑΜΠΑΝΑΜΥΝΕΙΝΝΗΥΣΙΘΟΗΙΣΙ
ΠΥΡΕΘΕΛΕΙΣΑΙΔΗΛΟΝΕΠΕΙΧΟΛΟΣΕΜΠΕΣΕΘΥΜΩΙ
ΠΩΣΑΝΕΠΕΙΤΑΠΟΣΕΙΟΦΙΛΟΝΤΕΚΟΣΑΥΘΙΛΙΠΟΙΜΗΝ
ΟΙΟΣΣΟΙΔΕΜΕΠΕΜΠΕΓΕΡΩΝΙΠΠΗΛΑΤΑΠΗΛΕΥΣ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΕΣΕΚΦΘΙΗΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΠΕΜΠΕ
ΝΗΠΙΟΝΟΥΠΩΕΙΔΟΘΟΜΟΙΙΟΥΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΟΥΔΑΓΟΡΕΩΝΙΝΑΤΑΝΔΡΕΣΑΡΙΠΡΕΠΕΕΣΤΕΛΕΘΟΥΣΙ
ΤΟΥΝΕΚΑΜΕΠΡΟΕΗΚΕΔΙΔΑΣΚΕΜΕΝΑΙΤΑΔΕΠΑΝΤΑ
ΜΥΘΩΝΤΕΡΗΤΗΡΕΜΕΝΑΙΠΡΗΚΤΗΡΑΤΕΕΡΓΩΝ
ΩΣΑΝΕΠΕΙΤΑΠΟΣΕΙΟΦΙΛΟΝΤΕΚΟΣΟΥΚΕΘΕΛΟΙΜΙ
ΛΕΙΠΕΣΘΟΥΔΕΙΚΕΝΜΟΙΥΠΟΣΤΑΙΗΘΕΟΣΑΥΤΟΣ
ΓΗΡΑΣΑΠΟΞΥΣΑΣΘΗΣΕΙΝΝΕΟΝΗΒΩΟΝΤΑ
ΟΙΟΝΟΤΕΠΡΩΤΟΝΛΙΠΟΝΕΛΛΑΔΑΚΑΛΛΙΓΥΝΑΙΚΑ
ΦΕΥΓΩΝΝΕΙΚΕΑΠΑΤΡΟΣΑΜΥΝΤΟΡΟΣΟΡΜΕΝΙΔΑΟ
ΟΣΜΟΙΠΑΛΛΑΚΙΔΟΣΠΕΡΙΧΩΣΑΤΟΚΑΛΛΙΚΟΜΟΙΟ
ΤΗΝΑΥΤΟΣΦΙΛΕΕΣΚΕΝΑΤΙΜΑΖΕΣΚΕΔΑΚΟΙΤΙΝ
ΜΗΤΕΡΕΜΗΝΗΔΑΙΕΝΕΜΕΛΙΣΣΕΣΚΕΤΟΓΟΥΝΩΝ
ΠΑΛΛΑΚΙΔΙΠΡΟΜΙΓΗΝΑΙΙΝΕΧΘΗΡΕΙΕΓΕΡΟΝΤΑ

453

ΤΗΙΠΙΘΟΜΗΝΚΑΙΕΡΕΞΑΠΑΤΗΡΔΕΜΟΣΑΥΤΙΚΟΙΣΘΕΙΣ
ΠΟΛΛΑΚΑΤΗΡΑΤΟΣΤΥΓΕΡΑΣΔΕΠΕΚΕΚΛΕΤΕΡΙΝΥΣ
ΜΗΠΟΤΕΓΟΥΝΑΣΙΝΟΙΣΙΝΕΦΕΣΣΕΣΘΑΙΦΙΛΟΝΥΙΟΝ
ΕΞΕΜΕΘΕΝΓΕΓΑΩΤΑΘΕΟΙΔΕΤΕΛΕΙΟΝΕΠΑΡΑΣ
ΖΕΥΣΤΕΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΣΚΑΙΕΠΑΙΝΗΠΕΡΣΕΦΟΝΕΙΑ
ΕΝΘΕΜΟΙΟΥΚΕΤΙΠΑΜΠΑΝΕΡΗΤΥΕΤΕΝΦΡΕΣΙΘΥΜΟΣ
ΠΑΤΡΟΣΧΩΟΜΕΝΟΙΟΚΑΤΑΜΕΓΑΡΑΣΤΡΩΦΑΣΘΑΙ
ΗΜΕΝΠΟΛΛΑΕΤΑΙΚΑΙΑΝΕΨΙΟΙΑΜΦΙΣΕΟΝΤΕΣ
ΑΥΤΟΥΛΙΣΣΟΜΕΝΟΙΚΑΤΕΡΗΤΥΟΝΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙ
ΠΟΛΛΑΔΕΙΦΙΑΜΗΛΑΚΑΙΕΙΛΙΠΟΔΑΣΕΛΙΚΑΣΒΟΥΣ
ΕΣΦΑΖΟΝΠΟΛΛΟΙΔΕΣΥΕΣΘΑΛΕΘΟΝΤΕΣΑΛΟΙΦΗΙ
ΕΥΟΜΕΝΟΙΤΑΝΥΟΝΤΟΔΙΑΦΛΟΓΟΣΗΦΑΙΣΤΟΙΟ
ΠΟΛΛΟΝΔΕΚΚΕΡΑΜΩΝΜΕΘΥΠΙΝΕΤΟΤΟΙΟΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΙΝΑΝΥΧΕΣΔΕΜΟΙΑΜΦΑΥΤΩΙΠΑΡΑΝΥΚΤΑΣΙΑΥΟΝ
ΟΙΜΕΝΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙΦΥΛΑΚΑΣΕΧΟΝΟΥΔΕΠΟΤΕΣΒΗ
ΠΥΡΕΤΕΡΟΝΜΕΝΥΠΑΙΘΟΥΣΗΙΕΥΕΡΚΕΟΣΑΥΛΗΣ
ΑΛΛΟΔΕΝΙΠΡΟΔΟΜΩΙΠΡΟΣΘΕΝΘΑΛΑΜΟΙΟΘΥΡΑΩΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΔΕΚΑΤΗΜΟΙΕΠΗΛΥΘΕΝΥΞΕΡΕΒΕΝΝΗ
ΚΑΙΤΟΤΕΓΩΘΑΛΑΜΟΙΟΘΥΡΑΣΠΥΚΙΝΩΣΑΡΑΡΥΙΑΣ
ΡΗΞΑΣΕΞΗΛΘΟΝΚΑΙΥΠΕΡΘΟΡΟΝΕΡΚΙΟΝΑΥΛΗΣ
ΡΕΙΑΛΑΘΩΝΦΥΛΑΚΑΣΤΑΝΔΡΑΣΔΜΩΙΑΣΤΕΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΦΕΥΓΟΝΕΠΕΙΤΑΠΑΝΕΥΘΕΔΙΕΛΛΑΔΟΣΕΥΡΥΧΟΡΟΙΟ
ΦΘΙΗΝΔΕΞΙΚΟΜΗΝΕΡΙΒΩΛΑΚΑΜΗΤΕΡΑΜΗΛΩΝ
ΕΣΠΗΛΗΑΑΝΑΧΘΟΔΕΜΕΠΡΟΦΡΩΝΥΠΕΔΕΚΤΟ
ΚΑΙΜΕΦΙΛΗΣΩΣΕΙΤΕΠΑΤΗΡΟΝΠΑΙΔΑΦΙΛΗΣΗΙ
ΜΟΥΝΟΝΤΗΛΥΓΕΤΟΝΠΟΛΛΟΙΣΙΝΕΠΙΚΤΕΑΤΕΣΣΙ
ΚΑΙΜΑΦΝΕΙΟΝΕΘΗΚΕΠΟΛΥΝΔΕΜΟΙΩΠΑΣΕΛΑΟΝ
ΝΑΙΟΝΔΕΣΧΑΤΙΗΝΦΘΙΗΣΔΟΛΟΠΕΣΣΙΝΑΝΑΣΣΩΝ
ΚΑΙΣΕΤΟΣΟΥΤΟΝΕΘΗΚΑΘΕΟΙΣΕΠΙΕΙΚΕΛΑΧΙΛΛΕΥ
ΕΚΘΥΜΟΥΦΙΛΕΩΝΕΠΕΙΟΥΚΕΘΕΛΕΣΚΕΣΑΜΑΛΛΩΙ
ΟΥΤΕΣΔΑΙΤΙΕΝΑΙΟΥΤΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙΠΑΣΑΣΘΑΙ
ΠΡΙΝΓΟΤΕΔΗΣΕΠΕΜΟΙΣΙΝΕΓΩΓΟΥΝΕΣΣΙΚΑΘΙΣΣΑΣ
ΟΨΟΥΤΑΣΑΙΜΙΠΡΟΤΑΜΩΝΚΑΙΟΙΝΟΝΕΠΙΣΧΩΝ
ΠΟΛΛΑΚΙΜΟΙΚΑΤΕΔΕΥΣΑΣΕΠΙΣΤΗΘΕΣΣΙΧΙΤΩΝΑ
ΟΙΝΟΥΑΠΟΒΛΥΖΩΝΕΝΝΗΠΙΕΗΙΑΛΕΓΕΙΝΗΙ

492

ΩΣΕΠΙΣΟΙΜΑΛΑΠΟΛΛΑΠΑΘΟΝΚΑΙΠΟΛΛΑΜΟΓΗΣΑ
ΤΑΦΡΟΝΕΩΝΟΜΟΙΟΥΤΙΘΕΟΙΓΟΝΟΝΕΞΕΤΕΛΕΙΟΝ
ΕΞΕΜΕΥΑΛΛΑΣΕΠΑΙΔΑΘΕΟΙΣΕΠΙΕΙΚΕΛΑΧΙΛΛΕΥ
ΠΟΙΕΥΜΗΝΙΝΑΜΟΙΠΟΤΑΕΙΚΕΑΛΟΙΓΟΝΑΜΥΝΗΙΣ
ΑΛΛΑΧΙΛΕΥΔΑΜΑΣΟΝΘΥΜΟΝΜΕΓΑΝΟΥΔΕΤΙΣΕΧΡΗ
ΝΗΛΕΕΣΗΤΟΡΕΧΕΙΝΣΤΡΕΠΤΟΙΔΕΤΕΚΑΙΘΕΟΙΑΥΤΟΙ
ΤΩΝΠΕΡΚΑΙΜΕΙΖΩΝΑΡΕΤΗΤΙΜΗΤΕΒΙΗΤΕ
ΚΑΙΜΕΝΤΟΥΣΘΥΕΕΣΣΙΚΑΙΕΥΧΩΛΗΙΣΑΓΑΝΗΙΣΙ
ΛΟΙΒΗΙΤΕΚΝΙΣΗΙΤΕΠΑΡΑΤΡΩΠΩΣΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΛΙΣΣΟΜΕΝΟΙΟΤΕΚΕΝΤΙΣΥΠΕΡΒΗΗΙΚΑΙΑΜΑΡΤΗΙ
ΚΑΙΓΑΡΤΕΛΙΤΑΙΕΙΣΙΔΙΟΣΚΟΥΡΑΙΜΕΓΑΛΟΙΟ
ΧΩΛΑΙΤΕΡΥΣΑΙΤΕΠΑΡΑΒΛΩΠΕΣΤΟΦΘΑΛΜΩ
ΑΙΡΑΤΕΚΑΙΜΕΤΟΠΙΣΘΑΤΗΣΑΛΕΓΟΥΣΙΚΙΟΥΣΑΙ
ΗΔΑΤΗΣΘΕΝΑΡΗΤΕΚΑΙΑΡΤΙΠΟΣΟΥΝΕΚΑΠΑΣΑΣ
ΠΟΛΛΟΝΥΠΕΚΠΡΟΘΕΕΙΦΘΑΝΕΙΔΕΤΕΠΑΣΑΝΕΠΑΙΑΝ
ΒΛΑΠΤΟΥΣΑΝΘΡΩΠΟΥΣΑΙΔΕΞΑΚΕΟΝΤΑΙΟΠΙΣΣΩ
ΟΣΜΕΝΤΑΙΔΕΣΕΤΑΙΚΟΥΡΑΣΔΙΟΣΑΣΣΟΝΙΟΥΣΑΣ
ΤΟΝΔΕΜΕΓΩΝΗΣΑΝΚΑΙΤΕΚΛΥΟΝΕΥΧΟΜΕΝΟΙΟ
ΟΣΔΕΚΑΝΗΝΗΤΑΙΚΑΙΤΕΣΤΕΡΕΩΣΑΠΟΕΙΠΗΙ
ΛΙΣΣΟΝΤΑΙΔΑΡΑΤΑΙΓΕΔΙΑΚΡΟΝΙΩΝΑΚΙΟΥΣΑΙ
ΤΩΙΑΤΗΝΑΜΕΠΕΣΘΑΙΙΝΑΒΛΑΦΘΕΙΣΑΠΟΤΙΣΗΙ
ΑΛΛΑΧΙΛΕΥΠΟΡΕΚΑΙΣΥΔΙΟΣΚΟΥΡΗΙΣΙΝΕΠΕΣΘΑΙ
ΤΙΜΗΝΗΤΑΛΛΩΝΠΕΡΕΠΙΓΝΑΜΠΤΕΙΝΟΟΝΕΣΘΛΩΝ
ΕΙΜΕΝΓΑΡΜΗΔΩΡΑΦΕΡΟΙΤΑΔΟΠΙΣΘΟΝΟΜΑΖΟΙ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΑΛΛΑΙΕΝΕΠΙΖΑΦΕΛΩΣΧΑΛΕΠΑΙΝΟΙ
ΟΥΚΑΝΕΓΩΓΕΣΕΜΗΝΙΝΑΠΟΡΡΙΨΑΝΤΑΚΕΛΟΙΜΗΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΑΜΥΝΕΜΕΝΑΙΧΑΤΕΟΥΣΙΠΕΡΕΜΠΗΣ
ΝΥΝΔΑΜΑΤΑΥΤΙΚΑΠΟΛΛΑΔΙΔΟΙΤΑΔΟΠΙΣΘΕΝΥΠΕΣΤΗ
ΑΝΔΡΑΣΔΕΛΙΣΣΕΣΘΑΙΕΠΙΠΡΟΕΗΚΕΝΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΚΡΙΝΑΜΕΝΟΣΚΑΤΑΛΑΟΝΑΧΑΙΙΚΟΝΟΙΤΕΣΟΙΑΥΤΩΙ
ΦΙΛΤΑΤΟΙΑΡΓΕΙΩΝΤΩΝΜΗΣΥΓΕΜΥΘΟΝΕΛΕΓΞΗΙΣ
ΜΗΔΕΠΟΔΑΣΠΡΙΝΔΟΥΤΙΝΕΜΕΣΣΗΤΟΝΚΕΧΟΛΩΣΘΑΙ
ΟΥΤΩΚΑΙΤΩΝΠΡΟΣΘΕΝΕΠΕΥΘΟΜΕΘΑΚΛΕΑΑΝΔΡΩΝ
ΗΡΩΩΝΟΤΕΚΕΝΤΙΝΕΠΙΖΑΦΕΛΟΣΧΟΛΟΣΙΚΟΙ
ΔΩΡΗΤΟΙΤΕΠΕΛΟΝΤΟΠΑΡΑΡΡΗΤΟΙΤΕΠΕΕΣΣΙ
ΜΕΜΝΗΜΑΙΤΟΔΕΕΡΓΟΝΕΓΩΠΑΛΑΙΟΥΤΙΝΕΟΝΓΕ
ΩΣΗΝΕΝΔΥΜΙΝΕΡΕΩΠΑΝΤΕΣΣΙΦΙΛΟΙΣΙ
ΚΟΥΡΗΤΕΣΤΕΜΑΧΟΝΤΟΚΑΙΑΙΤΩΛΟΙΜΕΝΕΧΑΡΜΑΙ
ΑΜΦΙΠΟΛΙΝΚΑΛΥΔΩΝΑΚΑΙΑΛΛΗΛΟΥΣΕΝΑΡΙΖΟΝ
ΑΙΤΩΛΟΙΜΕΝΑΜΥΝΟΜΕΝΟΙΚΑΛΥΔΩΝΟΣΕΡΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΗΤΕΣΔΕΔΙΑΠΡΑΘΕΕΙΝΜΕΜΑΩΤΕΣΑΡΗΙ
ΚΑΙΓΑΡΤΟΙΣΙΚΑΚΟΝΧΡΥΣΟΘΡΟΝΟΣΑΡΤΕΜΙΣΩΡΣΕ
ΧΩΣΑΜΕΝΗΟΟΙΟΥΤΙΘΑΛΥΣΙΑΓΟΥΝΩΙΑΛΩΗΣ
ΟΙΝΕΥΣΡΕΞΑΛΛΟΙΔΕΘΕΟΙΔΑΙΝΥΝΘΕΚΑΤΟΜΒΑΣ
ΟΙΗΙΔΟΥΚΕΡΡΕΞΕΔΙΟΣΚΟΥΡΗΙΜΕΓΑΛΟΙΟ
ΗΛΑΘΕΤΗΟΥΚΕΝΟΗΣΕΝΑΑΣΑΤΟΔΕΜΕΓΑΘΥΜΩΙ

538

ΗΔΕΧΟΛΩΣΑΜΕΝΗΔΙΟΝΓΕΝΟΣΙΟΧΕΑΙΡΑ
ΩΡΣΕΝΕΠΙΧΛΟΥΝΗΝΣΥΝΑΓΡΙΟΝΑΡΓΙΟΔΟΝΤΑ
ΟΣΚΑΚΑΠΟΛΛΕΡΔΕΣΚΕΝΕΘΩΝΟΙΝΗΟΣΑΛΩΗΝ
ΠΟΛΛΑΔΟΓΕΠΡΟΘΕΛΥΜΝΑΧΑΜΑΙΒΑΛΕΔΕΝΔΡΕΑΜΑΚΡΑ
ΑΥΤΗΙΣΙΝΡΙΖΗΙΣΙΚΑΙΑΥΤΟΙΣΑΝΘΕΣΙΜΗΛΩΝ
ΤΟΝΔΥΙΟΣΟΙΝΗΟΣΑΠΕΚΤΕΙΝΕΝΜΕΛΕΑΓΡΟΣ
ΠΟΛΛΕΩΝΕΚΠΟΛΙΩΝΘΗΡΗΤΟΡΑΣΑΝΔΡΑΣΑΓΕΙΡΑΣ
ΚΑΙΚΥΝΑΣΟΥΜΕΝΓΑΡΚΕΔΑΜΗΠΑΥΡΟΙΣΙΒΡΟΤΟΙΣΙ
ΤΟΣΣΟΣΕΗΝΠΟΛΛΟΥΣΔΕΠΥΡΗΣΕΠΕΒΗΣΑΛΕΓΕΙΝΗΣ
ΗΔΑΜΦΑΥΤΩΙΘΗΚΕΠΟΛΥΝΚΕΛΑΔΟΝΚΑΙΑΥΤΗΝ
ΑΜΦΙΣΥΟΣΚΕΦΑΛΗΙΚΑΙΔΕΡΜΑΤΙΛΑΧΝΗΕΝΤΙ
ΚΟΥΡΗΤΩΝΤΕΜΕΣΗΓΥΚΑΙΑΙΤΩΛΩΝΜΕΓΑΘΥΜΩΝ
ΟΦΡΑΜΕΝΟΥΝΜΕΛΕΑΓΡΟΣΑΡΗΙΦΙΛΟΣΠΟΛΕΜΙΖΕ
ΤΟΦΡΑΔΕΚΟΥΡΗΤΕΣΣΙΚΑΚΩΣΗΝΟΥΔΕΔΥΝΑΝΤΟ
ΤΕΙΧΕΟΣΕΚΤΟΣΘΕΝΜΙΜΝΕΙΝΠΟΛΕΕΣΠΕΡΕΟΝΤΕΣ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΜΕΛΕΑΓΡΟΝΕΔΥΧΟΛΟΣΟΣΤΕΚΑΙΑΛΛΩΝ
ΟΙΔΑΝΕΙΕΝΣΤΗΘΕΣΣΙΝΟΟΝΠΥΚΑΠΕΡΦΡΟΝΕΟΝΤΩΝ
ΗΤΟΙΟΜΗΤΡΙΦΙΛΗΙΑΛΘΑΙΗΙΧΩΟΜΕΝΟΣΚΗΡ
ΚΕΙΤΟΠΑΡΑΜΝΗΣΤΗΙΑΛΟΧΩΙΚΑΛΗΙΚΛΕΟΠΑΤΡΗΙ
ΚΟΥΡΗΙΜΑΡΠΗΣΣΗΣΚΑΛΛΙΣΦΥΡΟΥΕΥΗΝΙΝΗΣ
ΙΔΕΩΘΟΣΚΑΡΤΙΣΤΟΣΕΠΙΧΘΟΝΙΩΝΓΕΝΕΤΑΝΔΡΩΝ
ΤΩΝΤΟΤΕΚΑΙΡΑΑΝΑΚΤΟΣΕΝΑΝΤΙΟΝΕΙΛΕΤΟΤΟΞΟΝ
ΦΟΙΒΟΥΑΠΟΛΛΩΝΟΣΚΑΛΛΙΣΦΥΡΟΥΕΙΝΕΚΑΝΥΜΦΗΣ
ΤΗΝΔΕΤΟΤΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙΠΑΤΗΡΚΑΙΠΟΤΝΙΑΜΗΤΗΡ
ΑΛΚΥΟΝΗΝΚΑΛΕΕΣΚΟΝΕΠΩΝΥΜΟΝΟΥΝΕΚΑΡΑΥΤΗΣ
ΜΗΤΗΡΑΛΚΥΟΝΟΣΠΟΛΥΠΕΝΘΕΟΣΟΙΤΟΝΕΧΟΥΣΑ
ΚΛΑΙΕΝΟΜΙΝΕΚΑΕΡΓΟΣΑΝΗΡΠΑΣΕΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΤΗΙΟΓΕΠΑΡΚΑΤΕΛΕΚΤΟΧΟΛΟΝΘΥΜΑΛΓΕΑΠΕΣΣΩΝ
ΕΞΑΡΕΩΝΜΗΤΡΟΣΚΕΧΟΛΩΜΕΝΟΣΗΡΑΘΕΟΙΣΙ
ΠΟΛΛΑΧΕΟΥΣΗΡΑΤΟΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΟΦΟΝΟΙΟ
ΠΟΛΛΑΔΕΚΑΙΓΑΙΑΝΠΟΛΥΦΟΡΒΗΝΧΕΡΣΙΝΑΛΟΙΑ
ΚΙΚΛΗΣΚΟΥΣΑΙΔΗΝΚΑΙΕΠΑΙΝΗΝΠΕΡΣΕΦΟΝΕΙΑΝ
ΠΡΟΧΝΥΚΑΘΕΖΟΜΕΝΗΔΕΥΟΝΤΟΔΕΔΑΚΡΥΣΙΚΟΛΠΟΙ
ΠΑΙΔΙΔΟΜΕΝΘΑΝΑΤΟΝΤΗΣΔΗΕΡΟΦΟΙΤΙΣΕΡΙΝΥΣ
ΕΚΛΥΕΝΕΞΕΡΕΒΕΣΦΙΝΑΜΕΙΛΙΧΟΝΗΤΟΡΕΧΟΥΣΑ
ΤΩΝΔΕΤΑΧΑΜΦΙΠΥΛΑΣΟΜΑΔΟΣΚΑΙΔΟΥΠΟΣΟΡΩΡΕΙ
ΠΥΡΓΩΝΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝΤΟΝΔΕΛΙΣΣΟΝΤΟΓΕΡΟΝΤΕΣ
ΑΙΤΩΛΩΝΠΕΜΠΟΝΔΕΘΕΩΝΙΕΡΗΑΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΕΞΕΛΘΕΙΝΚΑΙΑΜΥΝΑΙΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΙΜΕΓΑΔΩΡΟΝ
ΟΠΠΟΘΙΠΙΟΤΑΤΟΝΠΕΔΙΟΝΚΑΛΥΔΩΝΟΣΕΡΑΝΝΗΣ
ΕΝΘΑΜΙΝΗΝΩΓΟΝΤΕΜΕΝΟΣΠΕΡΙΚΑΛΛΕΣΕΛΕΣΘΑΙ
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΟΓΥΟΝΤΟΜΕΝΗΜΙΣΥΟΙΝΟΠΕΔΟΙΟ
ΗΜΙΣΥΔΕΨΙΛΗΝΑΡΟΣΙΝΠΕΔΙΟΙΟΤΑΜΕΣΘΑΙ

581

ΠΟΛΛΑΔΕΜΙΝΛΙΤΑΝΕΥΕΓΕΡΩΝΙΠΠΗΛΑΤΑΟΙΝΕΥΣ
ΟΥΔΟΥΕΠΕΜΒΕΒΑΩΣΥΨΗΡΕΦΕΟΣΘΑΛΑΜΟΙΟ
ΣΕΙΩΝΚΟΛΛΗΤΑΣΣΑΝΙΔΑΣΓΟΥΝΟΥΜΕΝΟΣΥΙΟΝ
ΠΟΛΛΑΔΕΤΟΝΓΕΚΑΣΙΓΝΗΤΑΙΚΑΙΠΟΤΝΙΑΜΗΤΗΡ
ΕΛΛΙΣΣΟΝΘΟΔΕΜΑΛΛΟΝΑΝΑΙΝΕΤΟΠΟΛΛΑΔΕΤΑΙΡΟΙ
ΟΙΟΙΚΕΔΝΟΤΑΤΟΙΚΑΙΦΙΛΤΑΤΟΙΗΣΑΝΑΠΑΝΤΩΝ
ΑΛΛΟΥΔΩΣΤΟΥΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΠΕΙΘΟΝ
ΠΡΙΝΓΟΤΕΔΗΘΑΛΑΜΟΣΠΥΚΕΒΑΛΛΕΤΟΤΟΙΔΕΠΙΠΥΡΓΩΝ
ΒΑΙΝΟΝΚΟΥΡΗΤΕΣΚΑΙΕΝΕΠΡΗΘΟΝΜΕΓΑΑΣΤΥ
ΚΑΙΤΟΤΕΔΗΜΕΛΕΑΓΡΟΝΕΥΖΩΝΟΣΠΑΡΑΚΟΙΤΙΣ
ΛΙΣΣΕΤΟΔΥΡΟΜΕΝΗΚΑΙΟΙΚΑΤΕΛΕΞΕΝΑΠΑΝΤΑ
ΚΗΔΕΟΣΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΠΕΛΕΙΤΩΝΑΣΤΥΑΛΩΗΙ
ΑΝΔΡΑΣΜΕΝΚΤΕΙΝΟΥΣΙΠΟΛΙΝΔΕΤΕΠΥΡΑΜΑΘΥΝΕΙ
ΤΕΚΝΑΔΕΤΑΛΛΟΙΑΓΟΥΣΙΒΑΘΥΖΩΝΟΥΣΤΕΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΤΟΥΔΩΡΙΝΕΤΟΘΥΜΟΣΑΚΟΥΟΝΤΟΣΚΑΚΑΕΡΓΑ
ΒΗΔΙΕΝΑΙΧΡΟΙΔΕΝΤΕΕΔΥΣΕΤΟΠΑΜΦΑΝΟΩΝΤΑ
ΩΣΟΜΕΝΑΙΤΩΛΟΙΣΙΝΑΠΗΜΥΝΕΝΚΑΚΟΝΗΜΑΡ
ΕΙΞΑΣΩΙΘΥΜΩΙΤΩΙΔΟΥΚΕΤΙΔΩΡΑΤΕΛΕΣΣΑΝ
ΠΟΛΛΑΤΕΚΑΙΧΑΡΙΕΝΤΑΚΑΚΟΝΔΗΜΥΝΕΚΑΙΑΥΤΩΣ
ΑΛΛΑΣΥΜΗΜΟΙΤΑΥΤΑΝΟΕΙΦΡΕΣΙΜΗΔΕΣΕΔΑΙΜΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑΤΡΕΨΕΙΕΦΙΛΟΣΚΑΚΙΟΝΔΕΚΕΝΕΙΗ
ΝΗΥΣΙΝΚΑΙΟΜΕΝΗΙΣΙΝΑΜΥΝΕΜΕΝΑΛΛΕΠΙΔΩΡΩΝ
ΕΡΧΕΟΙΣΟΝΓΑΡΣΕΘΕΩΙΤΙΣΟΥΣΙΝΑΧΑΙΟΙ
ΕΙΔΕΚΑΤΕΡΔΩΡΩΝΠΟΛΕΜΟΝΦΘΙΣΗΝΟΡΑΔΥΗΙΣ
ΟΥΚΕΘΟΜΩΣΤΙΜΗΣΕΣΕΑΙΠΟΛΕΜΟΝΠΕΡΑΛΑΛΚΩΝ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΦΟΙΝΙΞΑΤΤΑΓΕΡΑΙΕΔΙΟΤΡΕΦΕΣΟΥΤΙΜΕΤΑΥΤΗΣ
ΧΡΕΩΤΙΜΗΣΦΡΟΝΕΩΔΕΤΕΤΙΜΗΣΘΑΙΔΙΟΣΑΙΣΗΙ
ΗΜΕΞΕΙΠΑΡΑΝΗΥΣΙΚΟΡΩΝΙΣΙΝΕΙΣΟΚΑΥΤΜΗ
ΕΝΣΤΗΘΕΣΣΙΜΕΝΗΙΚΑΙΜΟΙΦΙΛΑΓΟΥΝΑΤΟΡΩΡΗΙ
ΑΛΛΟΔΕΤΟΙΕΡΕΩΣΥΔΕΝΙΦΡΕΣΙΒΑΛΛΕΟΣΗΙΣΙ
ΜΗΜΟΙΣΥΓΧΕΙΘΥΜΟΝΟΔΥΡΟΜΕΝΟΣΚΑΙΑΧΕΥΩΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΙΗΡΩΙΦΕΡΩΝΧΑΡΙΝΟΥΔΕΤΙΣΕΧΡΗ
ΤΟΝΦΙΛΕΕΙΝΙΝΑΜΗΜΟΙΑΠΕΧΘΗΑΙΦΙΛΕΟΝΤΙ
ΚΑΛΟΝΤΟΙΣΥΝΕΜΟΙΤΟΝΚΗΔΕΙΝΟΣΚΕΜΕΚΗΔΗΙ
ΙΣΟΝΕΜΟΙΒΑΣΙΛΕΥΕΚΑΙΗΜΙΣΥΜΕΙΡΕΟΤΙΜΗΣ
ΟΥΤΟΙΔΑΓΓΕΛΕΟΥΣΙΣΥΔΑΥΤΟΘΙΛΕΞΕΟΜΙΜΝΩΝ
ΕΥΝΗΙΕΝΙΜΑΛΑΚΗΙΑΜΑΔΗΟΙΦΑΙΝΟΜΕΝΗΦΙ
ΦΡΑΣΣΟΜΕΘΗΚΕΝΕΩΜΕΘΕΦΗΜΕΤΕΡΗΚΕΜΕΝΩΜΕΝ

620

ΗΚΑΙΠΑΤΡΟΚΛΩΙΟΓΕΠΟΦΡΥΣΙΝΕΥΣΕΣΙΩΠΗΙ
ΦΟΙΝΙΚΙΣΤΟΡΕΣΑΙΠΥΚΙΝΟΝΛΕΧΟΣΟΦΡΑΤΑΧΙΣΤΑ
ΕΚΚΛΙΣΙΗΣΝΟΣΤΟΙΟΜΕΔΟΙΑΤΟΤΟΙΣΙΔΑΡΑΙΑΣ
ΑΝΤΙΘΕΟΣΤΕΛΑΜΩΝΙΑΔΗΣΜΕΤΑΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕ
ΔΙΟΓΕΝΕΣΛΑΕΡΤΙΑΔΗΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΔΥΣΣΕΥ
ΙΟΜΕΝΟΥΓΑΡΜΟΙΔΟΚΕΕΙΜΥΘΟΙΟΤΕΛΕΥΤΗ
ΤΗΙΔΕΓΟΔΩΙΚΡΑΝΕΕΣΘΑΙΑΠΑΓΓΕΙΛΑΙΔΕΤΑΧΙΣΤΑ
ΧΡΗΜΥΘΟΝΔΑΝΑΟΙΣΙΚΑΙΟΥΚΑΓΑΘΟΝΠΕΡΕΟΝΤΑ
ΟΙΠΟΥΝΥΝΕΑΤΑΙΠΟΤΙΔΕΓΜΕΝΟΙΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΓΡΙΟΝΕΝΣΤΗΘΕΣΣΙΘΕΤΟΜΕΓΑΛΗΤΟΡΑΘΥΜΟΝ
ΣΧΕΤΛΙΟΣΟΥΔΕΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙΦΙΛΟΤΗΤΟΣΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣΗΙΜΙΝΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΕΤΙΟΜΕΝΕΞΟΧΟΝΑΛΛΩΝ
ΝΗΛΗΣΚΑΙΜΕΝΤΙΣΤΕΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΟΦΟΝΗΟΣ
ΠΟΙΝΗΝΗΟΥΠΑΙΔΟΣΕΔΕΞΑΤΟΤΕΘΝΗΩΤΟΣ
ΚΑΙΡΟΜΕΝΕΝΔΗΜΩΙΜΕΝΕΙΑΥΤΟΥΠΟΛΛΑΠΟΤΙΣΑΣ
ΤΟΥΔΕΤΕΡΗΤΥΕΤΑΙΚΡΑΔΙΗΚΑΙΘΥΜΟΣΑΓΗΝΩΡ
ΠΟΙΝΗΝΔΕΞΑΜΕΝΩΙΣΟΙΔΑΛΗΚΤΟΝΤΕΚΑΚΟΝΤΕ
ΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΘΕΟΙΘΕΣΑΝΕΙΝΕΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΟΙΗΣΝΥΝΔΕΤΟΙΕΠΤΑΠΑΡΙΣΧΟΜΕΝΕΞΟΧΑΡΙΣΤΑΣ
ΑΛΛΑΤΕΠΟΛΛΕΠΙΤΗΙΣΙΣΥΔΙΛΑΟΝΕΝΘΕΟΘΥΜΟΝ
ΑΙΔΕΣΣΑΙΔΕΜΕΛΑΘΡΟΝΥΠΩΡΟΦΙΟΙΔΕΤΟΙΕΙΜΕΝ
ΠΛΗΘΥΟΣΕΚΔΑΝΑΩΝΜΕΜΑΜΕΝΔΕΤΟΙΕΞΟΧΟΝΑΛΛΩΝ
ΚΗΔΙΣΤΟΙΤΕΜΕΝΑΙΚΑΙΦΙΛΤΑΤΟΙΟΣΣΟΙΑΧΑΙΟΙ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΙΑΝΔΙΟΓΕΝΕΣΤΕΛΑΜΩΝΙΕΚΟΙΡΑΝΕΛΑΩΝ
ΠΑΝΤΑΤΙΜΟΙΚΑΤΑΘΥΜΟΝΕΕΙΣΑΟΜΥΘΗΣΑΣΘΑΙ
ΑΛΛΑΜΟΙΟΙΔΑΝΕΤΑΙΚΡΑΔΙΗΧΟΛΩΙΟΠΠΟΤΕΚΕΙΝΩΝ
ΜΝΗΣΟΜΑΙΩΣΜΑΣΥΦΗΛΟΝΕΝΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΕΡΕΞΕΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΩΣΕΙΤΙΝΑΤΙΜΗΤΟΝΜΕΤΑΝΑΣΤΗΝ
ΑΛΛΥΜΕΙΣΕΡΧΕΣΘΕΚΑΙΑΓΓΕΛΙΗΝΑΠΟΦΑΣΘΕ
ΟΥΓΑΡΠΡΙΝΠΟΛΕΜΟΙΟΜΕΔΗΣΟΜΑΙΑΙΜΑΤΟΕΝΤΟΣ
ΠΡΙΝΓΥΙΟΝΠΡΙΑΜΟΙΟΔΑΙΦΡΟΝΟΣΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝΕΠΙΤΕΚΛΙΣΙΑΣΚΑΙΝΗΑΣΙΚΕΣΘΑΙ
ΚΤΕΙΝΟΝΤΑΡΓΕΙΟΥΣΚΑΤΑΤΕΣΜΥΞΑΙΠΥΡΙΝΗΑΣ
ΑΜΦΙΔΕΤΟΙΤΗΙΕΜΗΙΚΛΙΣΙΗΙΚΑΙΝΗΙΜΕΛΑΙΝΗΙ
ΕΚΤΟΡΑΚΑΙΜΕΜΑΩΤΑΜΑΧΗΣΣΧΗΣΕΣΘΑΙΟΙΩ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΕΕΚΑΣΤΟΣΕΛΩΝΔΕΠΑΣΑΜΦΙΚΥΠΕΛΛΟΝ
ΣΠΕΙΣΑΝΤΕΣΠΑΡΑΝΗΑΣΙΣΑΝΠΑΛΙΝΗΡΧΕΔΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΤΑΡΟΙΣΙΝΙΔΕΔΜΩΗΙΣΙΚΕΛΕΥΣΕ
ΦΟΙΝΙΚΙΣΤΟΡΕΣΑΙΠΥΚΙΝΟΝΛΕΧΟΣΟΤΤΙΤΑΧΙΣΤΑ
ΑΙΔΕΠΙΠΕΙΘΟΜΕΝΑΙΣΤΟΡΕΣΑΝΛΕΧΟΣΩΣΕΚΕΛΕΥΣΕ
ΚΩΕΑΤΕΡΗΓΟΣΤΕΛΙΝΟΙΟΤΕΛΕΠΤΟΝΑΩΤΟΝ
ΕΝΘΟΓΕΡΩΝΚΑΤΕΛΕΚΤΟΚΑΙΗΩΔΙΑΝΕΜΙΜΝΕΝ
ΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣΕΥΔΕΜΥΧΩΙΚΛΙΣΙΗΣΕΥΠΗΚΤΟΥ
ΤΩΙΔΑΡΑΠΑΡΚΑΤΕΛΕΚΤΟΓΥΝΗΤΗΝΛΕΣΒΟΘΕΝΗΓΕ
ΦΟΡΒΑΝΤΟΣΘΥΓΑΤΗΡΔΙΟΜΗΔΗΚΑΛΛΙΠΑΡΗΙΟΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΤΕΡΩΘΕΝΕΛΕΞΑΤΟΠΑΡΔΑΡΑΚΑΙΤΩΙ
ΙΦΙΣΕΥΖΩΝΟΣΤΗΝΟΙΠΟΡΕΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΣΚΥΡΟΝΕΛΩΝΑΙΠΕΙΑΝΕΝΥΗΟΣΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ

669

ΟΙΔΟΤΕΔΗΚΛΙΣΙΗΙΣΙΝΕΝΑΤΡΕΙΔΑΟΓΕΝΟΝΤΟ
ΤΟΥΣΜΕΝΑΡΑΧΡΥΣΕΟΙΣΙΚΥΠΕΛΛΟΙΣΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΔΕΙΔΕΧΑΤΑΛΛΟΘΕΝΑΛΛΟΣΑΝΑΣΤΑΔΟΝΕΚΤΕΡΕΟΝΤΟ
ΠΡΩΤΟΣΔΕΞΕΡΕΕΙΝΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΕΙΠΑΓΕΜΩΠΟΛΥΑΙΝΟΔΥΣΕΥΜΕΓΑΚΥΔΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΗΡΕΘΕΛΕΙΝΗΕΣΣΙΝΑΛΕΞΕΜΕΝΑΙΔΗΙΟΝΠΥΡ
ΗΑΠΕΕΙΠΕΧΟΛΟΣΔΕΤΕΧΕΙΜΕΓΑΛΗΤΟΡΑΘΥΜΟΝ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΠΟΛΥΤΛΑΣΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΚΥΔΙΣΤΕΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝ
ΚΕΙΝΟΣΓΟΥΚΕΘΕΛΕΙΣΒΕΣΣΑΙΧΟΛΟΝΑΛΛΕΤΙΜΑΛΛΟΝ
ΠΙΜΠΛΑΝΕΤΑΙΜΕΝΕΟΣΣΕΔΑΝΑΙΝΕΤΑΙΗΔΕΣΑΔΩΡΑ
ΑΥΤΟΝΣΕΦΡΑΖΕΣΘΑΙΕΝΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΑΝΩΓΕΝ
ΟΠΠΩΣΚΕΝΝΗΑΣΤΕΣΑΩΙΣΚΑΙΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΑΥΤΟΣΔΗΠΕΙΛΗΣΕΝΑΜΗΟΙΦΑΙΝΟΜΕΝΗΦΙ
ΝΗΑΣΕΥΣΣΕΛΜΟΥΣΑΛΑΔΕΛΚΕΜΕΝΑΜΦΙΕΛΙΣΣΑΣ
ΚΑΙΔΑΝΤΟΙΣΑΛΛΟΙΣΙΝΕΦΗΠΑΡΑΜΥΘΗΣΑΣΘΑΙ
ΟΙΚΑΔΑΠΟΠΛΕΙΕΙΝΕΠΕΙΟΥΚΕΤΙΔΗΕΤΕΤΕΚΜΩΡ
ΙΛΙΟΥΑΙΠΕΙΝΗΣΜΑΛΑΓΑΡΕΘΕΝΕΥΡΥΟΠΑΖΕΥΣ
ΧΕΙΡΑΕΗΝΥΠΕΡΕΣΧΕΤΕΘΑΡΣΗΚΑΣΙΔΕΛΑΟΙ
ΩΣΕΦΑΤΕΙΣΙΚΑΙΟΙΔΕΤΑΔΕΙΠΕΜΕΝΟΙΜΟΙΕΠΟΝΤΟ
ΑΙΑΣΚΑΙΚΗΡΥΚΕΔΥΩΠΕΠΝΥΜΕΝΩΑΜΦΩ
ΦΟΙΝΙΞΔΑΥΘΟΓΕΡΩΝΚΑΤΕΛΕΞΑΤΟΩΣΓΑΡΑΝΩΓΕΙ
ΟΦΡΑΟΙΕΝΝΗΕΣΣΙΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΕΠΗΤΑΙ
ΑΥΡΙΟΝΗΝΕΘΕΛΗΙΣΙΝΑΝΑΓΚΗΙΔΟΥΤΙΜΙΝΑΞΕΙ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΑΚΗΝΕΓΕΝΟΝΤΟΣΙΩΠΗΙ
ΜΥΘΟΝΑΓΑΣΣΑΜΕΝΟΙΜΑΛΑΓΑΡΚΡΑΤΕΡΩΣΑΓΟΡΕΥΣΕ
ΔΗΝΔΑΝΕΩΙΗΣΑΝΤΕΤΙΗΟΤΕΣΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΟΨΕΔΕΔΗΜΕΤΕΕΙΠΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΚΥΔΙΣΤΕΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝ
ΜΗΟΦΕΛΕΣΛΙΣΣΕΣΘΑΙΑΜΥΜΟΝΑΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΜΥΡΙΑΔΩΡΑΔΙΔΟΥΣΟΔΑΓΗΝΩΡΕΣΤΙΚΑΙΑΛΛΩΣ
ΝΥΝΑΥΜΙΝΠΟΛΥΜΑΛΛΟΝΑΓΗΝΟΡΙΗΙΣΙΝΕΝΗΚΑΣ
ΑΛΛΗΤΟΙΚΕΙΝΟΝΜΕΝΕΑΣΟΜΕΝΗΚΕΝΙΗΙΣΙΝ
ΗΚΕΜΕΝΗΙΤΟΤΕΔΑΥΤΕΜΑΧΗΣΕΤΑΙΟΠΠΟΤΕΚΕΝΜΙΝ
ΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΑΝΩΓΗΙΚΑΙΘΕΟΣΟΡΣΗΙ
ΑΛΛΑΓΕΘΩΣΑΝΕΓΩΕΙΠΩΠΕΙΘΩΜΕΘΑΠΑΝΤΕΣ
ΝΥΝΜΕΝΚΟΙΜΗΣΑΣΘΕΤΕΤΑΡΠΟΜΕΝΟΙΦΙΛΟΝΗΤΟΡ
ΣΙΤΟΥΚΑΙΟΙΝΟΙΟΤΟΓΑΡΜΕΝΟΣΕΣΤΙΚΑΙΑΛΚΗ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΚΕΦΑΝΗΙΚΑΛΗΡΟΔΟΔΑΚΤΥΛΟΣΗΩΣ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΠΡΟΝΕΩΝΕΧΕΜΕΝΛΑΟΝΤΕΚΑΙΙΠΠΟΥΣ
ΟΤΡΥΝΩΝΚΑΙΔΑΥΤΟΣΕΝΙΠΡΩΤΟΙΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΕΠΗΙΝΗΣΑΝΒΑΣΙΛΗΕΣ
ΜΥΘΟΝΑΓΑΣΣΑΜΕΝΟΙΔΙΟΜΗΔΕΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΚΑΙΤΟΤΕΔΗΣΠΕΙΣΑΝΤΕΣΕΒΑΝΚΛΙΣΙΗΝΔΕΕΚΑΣΤΟΣ
ΕΝΘΑΔΕΚΟΙΜΗΣΑΝΤΟΚΑΙΥΠΝΟΥΔΩΡΟΝΕΛΟΝΤΟ

Book 10

1

ΑΛΛΟΙΜΕΝΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΑΡΙΣΤΗΕΣΠΑΝΑΧΑΙΩΝ
ΕΥΔΟΝΠΑΝΝΥΧΙΟΙΜΑΛΑΚΩΙΔΕΔΜΗΜΕΝΟΙΥΠΝΩΙ
ΑΛΛΟΥΚΑΤΡΕΙΔΗΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΥΠΝΟΣΕΧΕΓΛΥΚΕΡΟΣΠΟΛΛΑΦΡΕΣΙΝΟΡΜΑΙΝΟΝΤΑ
ΩΣΔΟΤΑΝΑΣΤΡΑΠΤΗΙΠΟΣΙΣΗΡΗΣΗΥΚΟΜΟΙΟ
ΤΕΥΧΩΝΗΠΟΛΥΝΟΜΒΡΟΝΑΘΕΣΦΑΤΟΝΗΕΧΑΛΑΖΑΝ
ΗΝΙΦΕΤΟΝΟΤΕΠΕΡΤΕΧΙΩΝΕΠΑΛΥΝΕΝΑΡΟΥΡΑΣ
ΗΕΠΟΘΙΠΤΟΛΕΜΟΙΟΜΕΓΑΣΤΟΜΑΠΕΥΚΕΔΑΝΟΙΟ
ΩΣΠΥΚΙΝΕΝΣΤΗΘΕΣΣΙΝΑΝΕΣΤΕΝΑΧΙΖΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΝΕΙΟΘΕΝΕΚΚΡΑΔΙΗΣΤΡΟΜΕΟΝΤΟΔΕΟΙΦΡΕΝΕΣΕΝΤΟΣ
ΗΤΟΙΟΤΕΣΠΕΔΙΟΝΤΟΤΡΩΙΚΟΝΑΘΡΗΣΕΙΕ
ΘΑΥΜΑΖΕΝΠΥΡΑΠΟΛΛΑΤΑΚΑΙΕΤΟΙΛΙΟΘΙΠΡΟ
ΑΥΛΩΝΣΥΡΙΓΓΩΝΤΕΝΟΠΗΝΟΜΑΔΟΝΤΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΑΥΤΑΡΟΤΕΣΝΗΑΣΤΕΙΔΟΙΚΑΙΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΠΟΛΛΑΣΕΚΚΕΦΑΛΗΣΠΡΟΘΕΛΥΜΝΟΥΣΕΛΚΕΤΟΧΑΙΤΑΣ
ΥΨΟΘΕΟΝΤΙΔΙΙΜΕΓΑΔΕΣΤΕΝΕΚΥΔΑΛΙΜΟΝΚΗΡ
ΗΔΕΔΕΟΙΚΑΤΑΘΥΜΟΝΑΡΙΣΤΗΦΑΙΝΕΤΟΒΟΥΛΗ
ΝΕΣΤΟΡΕΠΙΠΡΩΤΟΝΝΗΛΗΙΟΝΕΛΘΕΜΕΝΑΝΔΡΩΝ
ΕΙΤΙΝΑΟΙΣΥΝΜΗΤΙΝΑΜΥΜΟΝΑΤΕΚΤΗΝΑΙΤΟ
ΗΤΙΣΑΛΕΞΙΚΑΚΟΣΠΑΣΙΝΔΑΝΑΟΙΣΙΓΕΝΟΙΤΟ
ΟΡΘΩΘΕΙΣΔΕΝΔΥΝΕΠΕΡΙΣΤΗΘΕΣΣΙΧΙΤΩΝΑ
ΠΟΣΣΙΔΥΠΟΛΙΠΑΡΟΙΣΙΝΕΔΗΣΑΤΟΚΑΛΑΠΕΔΙΛΑ
ΑΜΦΙΔΕΠΕΙΤΑΔΑΦΟΙΝΟΝΕΕΣΣΑΤΟΔΕΡΜΑΛΕΟΝΤΟΣ
ΑΙΘΩΝΟΣΜΕΓΑΛΟΙΟΠΟΔΗΝΕΚΕΣΕΙΛΕΤΟΔΕΓΧΟΣ
ΩΣΔΑΥΤΩΣΜΕΝΕΛΑΟΝΕΧΕΤΡΟΜΟΣΟΥΔΕΓΑΡΑΥΤΩΙ
ΥΠΝΟΣΕΠΙΒΛΕΦΑΡΟΙΣΙΝΕΦΙΖΑΝΕΜΗΤΙΠΑΘΟΙΕΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΤΟΙΔΗΕΘΕΝΕΙΝΕΚΑΠΟΥΛΥΝΕΦΥΓΡΗΝ
ΗΛΥΘΟΝΕΣΤΡΟΙΗΝΠΟΛΕΜΟΝΘΡΑΣΥΝΟΡΜΑΙΝΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΔΑΛΕΗΙΜΕΝΠΡΩΤΑΜΕΤΑΦΡΕΝΟΝΕΥΡΥΚΑΛΥΨΕ
ΠΟΙΚΙΛΗΙΑΥΤΑΡΕΠΙΣΤΕΦΑΝΗΝΚΕΦΑΛΗΦΙΝΑΕΙΡΑΣ
ΘΗΚΑΤΟΧΑΛΚΕΙΗΝΔΟΡΥΔΕΙΛΕΤΟΧΕΙΡΙΠΑΧΕΙΗΙ
ΒΗΔΙΜΕΝΑΝΣΤΗΣΩΝΟΝΑΔΕΛΦΕΟΝΟΣΜΕΓΑΠΑΝΤΩΝ
ΑΡΓΕΙΩΝΗΝΑΣΣΕΘΕΟΣΔΩΣΤΙΕΤΟΔΗΜΩΙ
ΤΟΝΔΕΥΡΑΜΦΩΜΟΙΣΙΤΙΘΗΜΕΝΟΝΕΝΤΕΑΚΑΛΑ
ΝΗΙΠΑΡΑΠΡΥΜΝΗΙΤΩΙΔΑΣΠΑΣΙΟΣΓΕΝΕΤΕΛΘΩΝ
ΤΟΝΠΡΟΤΕΡΟΣΠΡΟΣΕΕΙΠΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΤΙΦΘΟΥΤΩΣΗΘΕΙΕΚΟΡΥΣΣΕΑΙΗΤΙΝΕΤΑΙΡΩΝ
ΟΤΡΥΝΕΕΙΣΤΡΩΕΣΣΙΝΕΠΙΣΚΟΠΟΝΑΛΛΑΜΑΛΑΙΝΩΣ
ΔΕΙΔΩΜΗΟΥΤΙΣΤΟΙΥΠΟΣΧΗΤΑΙΤΟΔΕΕΡΓΟΝ
ΑΝΔΡΑΣΔΥΣΜΕΝΕΑΣΣΚΟΠΙΑΖΕΜΕΝΟΙΟΣΕΠΕΛΘΩΝ
ΝΥΚΤΑΔΙΑΜΒΡΟΣΙΗΝΜΑΛΑΤΙΣΘΡΑΣΥΚΑΡΔΙΟΣΕΣΤΑΙ

42

ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΧΡΕΩΒΟΥΛΗΣΕΜΕΚΑΙΣΕΔΙΟΤΡΕΦΕΣΩΜΕΝΕΛΑΕ
ΚΕΡΔΑΛΕΗΣΗΤΙΣΚΕΝΕΡΥΣΣΕΤΑΙΗΔΕΣΑΩΣΕΙ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΚΑΙΝΗΑΣΕΠΕΙΔΙΟΣΕΤΡΑΠΕΤΟΦΡΗΝ
ΕΚΤΟΡΕΟΙΣΑΡΑΜΑΛΛΟΝΕΠΙΦΡΕΝΑΘΗΧΙΕΡΟΙΣΙΝ
ΟΥΓΑΡΠΩΙΔΟΜΗΝΟΥΔΕΚΛΥΟΝΑΥΔΗΣΑΝΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΝΑΤΟΣΣΑΔΕΜΕΡΜΕΡΕΠΗΜΑΤΙΜΗΤΙΣΑΣΘΑΙ
ΟΣΣΕΚΤΩΡΕΡΡΕΞΕΔΙΙΦΙΛΟΣΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΑΥΤΩΣΟΥΤΕΘΕΑΣΥΙΟΣΦΙΛΟΣΟΥΤΕΘΕΟΙΟ
ΕΡΓΑΔΕΡΕΞΟΣΑΦΗΜΙΜΕΛΗΣΕΜΕΝΑΡΓΕΙΟΙΣΙ
ΔΗΘΑΤΕΚΑΙΔΟΛΙΧΟΝΤΟΣΑΓΑΡΚΑΚΑΜΗΣΑΤΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΛΛΙΘΙΝΥΝΑΙΑΝΤΑΚΑΙΙΔΟΜΕΝΗΑΚΑΛΕΣΣΟΝ
ΡΙΜΦΑΘΕΩΝΠΑΡΑΝΗΑΣΕΓΩΔΕΠΙΝΕΣΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΕΙΜΙΚΑΙΟΤΡΥΝΕΩΑΝΣΤΗΜΕΝΑΙΑΙΚΕΘΕΛΗΙΣΙΝ
ΕΛΘΕΙΝΕΣΦΥΛΑΚΩΝΙΕΡΟΝΤΕΛΟΣΗΔΕΠΙΤΕΙΛΑΙ
ΚΕΙΝΩΙΓΑΡΚΕΜΑΛΙΣΤΑΠΙΘΟΙΑΤΟΤΟΙΟΓΑΡΥΙΟΣ
ΣΗΜΑΙΝΕΙΦΥΛΑΚΕΣΣΙΚΑΙΙΔΟΜΕΝΗΟΣΟΠΑΩΝ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΤΟΙΣΙΝΓΑΡΕΠΕΤΡΑΠΟΜΕΝΓΕΜΑΛΙΣΤΑ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΩΣΓΑΡΜΟΙΜΥΘΩΙΕΠΙΤΕΛΛΕΑΙΗΔΕΚΕΛΕΥΕΙΣ
ΑΥΘΙΜΕΝΩΜΕΤΑΤΟΙΣΙΔΕΔΕΓΜΕΝΟΣΕΙΣΟΚΕΝΕΛΘΗΙΣ
ΗΕΘΕΩΜΕΤΑΣΑΥΤΙΣΕΠΗΝΕΥΤΟΙΣΕΠΙΤΕΙΛΩ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΥΘΙΜΕΝΕΙΝΜΗΠΩΣΑΒΡΟΤΑΞΟΜΕΝΑΛΛΗΛΟΙΙΝ
ΕΡΧΟΜΕΝΩΠΟΛΛΑΙΓΑΡΑΝΑΣΤΡΑΤΟΝΕΙΣΙΚΕΛΕΥΘΟΙ
ΦΘΕΓΓΕΟΔΗΙΚΕΝΙΗΙΣΘΑΚΑΙΕΓΡΗΓΟΡΘΑΙΑΝΩΧΘΙ
ΠΑΤΡΟΘΕΝΕΚΓΕΝΕΗΣΟΝΟΜΑΖΩΝΑΝΔΡΑΕΚΑΣΤΟΝ
ΠΑΝΤΑΣΚΥΔΑΙΝΩΝΜΗΔΕΜΕΓΑΛΙΖΕΟΘΥΜΩΙ
ΑΛΛΑΚΑΙΑΥΤΟΙΠΕΡΠΟΝΕΩΜΕΘΑΩΔΕΠΟΥΑΜΜΙ
ΖΕΥΣΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΟΙΣΙΝΙΕΙΚΑΚΟΤΗΤΑΒΑΡΕΙΑΝ
ΩΣΕΙΠΩΝΑΠΕΠΕΜΠΕΝΑΔΕΛΦΕΟΝΕΥΕΠΙΤΕΙΛΑΣ
ΑΥΤΑΡΟΒΗΡΙΕΝΑΙΜΕΤΑΝΕΣΤΟΡΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΤΟΝΔΕΥΡΕΝΠΑΡΑΤΕΚΛΙΣΙΗΙΚΑΙΝΗΙΜΕΛΑΙΝΗΙ
ΕΥΝΗΙΕΝΙΜΑΛΑΚΗΙΠΑΡΑΔΕΝΤΕΑΠΟΙΚΙΛΕΚΕΙΤΟ
ΑΣΠΙΣΚΑΙΔΥΟΔΟΥΡΕΦΑΕΙΝΗΤΕΤΡΥΦΑΛΕΙΑ
ΠΑΡΔΕΖΩΣΤΗΡΚΕΙΤΟΠΑΝΑΙΟΛΟΣΩΙΡΟΓΕΡΑΙΟΣ
ΖΩΝΝΥΘΟΤΕΣΠΟΛΕΜΟΝΦΘΙΣΗΝΟΡΑΘΩΡΗΣΣΟΙΤΟ
ΛΑΟΝΑΓΩΝΕΠΕΙΟΥΜΕΝΕΠΕΤΡΕΠΕΓΗΡΑΙΛΥΓΡΩΙ
ΟΡΘΩΘΕΙΣΔΑΡΕΠΑΓΚΩΝΟΣΚΕΦΑΛΗΝΕΠΑΕΙΡΑΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΝΠΡΟΣΕΕΙΠΕΚΑΙΕΞΕΡΕΕΙΝΕΤΟΜΥΘΩΙ
ΤΙΣΔΟΥΤΟΣΚΑΤΑΝΗΑΣΑΝΑΣΤΡΑΤΟΝΕΡΧΕΑΙΟΙΟΣ
ΝΥΚΤΑΔΙΟΡΦΝΑΙΗΝΟΤΕΘΕΥΔΟΥΣΙΒΡΟΤΟΙΑΛΛΟΙ
ΗΕΤΙΝΟΥΡΗΩΝΔΙΖΗΜΕΝΟΣΗΤΙΝΕΤΑΙΡΩΝ
ΦΘΕΓΓΕΟΜΗΔΑΚΕΩΝΕΠΕΜΕΡΧΕΟΤΙΠΤΕΔΕΣΕΧΡΕΩ

86

ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΩΝΕΣΤΟΡΝΗΛΗΙΑΔΗΜΕΓΑΚΥΔΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΓΝΩΣΕΑΙΑΤΡΕΙΔΗΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΤΟΝΠΕΡΙΠΑΝΤΩΝ
ΖΕΥΣΕΝΕΗΚΕΠΟΝΟΙΣΙΔΙΑΜΠΕΡΕΣΕΙΣΟΚΑΥΤΜΗ
ΕΝΣΤΗΘΕΣΣΙΜΕΝΗΙΚΑΙΜΟΙΦΙΛΑΓΟΥΝΑΤΟΡΩΡΗΙ
ΠΛΑΖΟΜΑΙΩΔΕΠΕΙΟΥΜΟΙΕΠΟΜΜΑΣΙΝΗΔΥΜΟΣΥΠΝΟΣ
ΙΖΑΝΕΙΑΛΛΑΜΕΛΕΙΠΟΛΕΜΟΣΚΑΙΚΗΔΕΑΧΑΙΩΝ
ΑΙΝΩΣΓΑΡΔΑΝΑΩΝΠΕΡΙΔΕΙΔΙΑΟΥΔΕΜΟΙΗΤΟΡ
ΕΜΠΕΔΟΝΑΛΛΑΛΑΛΥΚΤΗΜΑΙΚΡΑΔΙΗΔΕΜΟΙΕΞΩ
ΣΤΗΘΕΩΝΕΚΘΡΩΙΣΚΕΙΤΡΟΜΕΕΙΔΥΠΟΦΑΙΔΙΜΑΓΥΙΑ
ΑΛΛΕΙΤΙΔΡΑΙΝΕΙΣΕΠΕΙΟΥΔΕΣΕΓΥΠΝΟΣΙΚΑΝΕΙ
ΔΕΥΡΕΣΤΟΥΣΦΥΛΑΚΑΣΚΑΤΑΒΗΟΜΕΝΟΦΡΑΙΔΩΜΕΝ
ΜΗΤΟΙΜΕΝΚΑΜΑΤΩΙΑΔΗΚΟΤΕΣΗΔΕΚΑΙΥΠΝΩΙ
ΚΟΙΜΗΣΩΝΤΑΙΑΤΑΡΦΥΛΑΚΗΣΕΠΙΠΑΓΧΥΛΑΘΩΝΤΑΙ
ΔΥΣΜΕΝΕΕΣΔΑΝΔΡΕΣΣΧΕΔΟΝΕΙΑΤΑΙΟΥΔΕΤΙΙΔΜΕΝ
ΜΗΠΩΣΚΑΙΔΙΑΝΥΚΤΑΜΕΝΟΙΝΗΣΩΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΑΤΡΕΙΔΗΚΥΔΙΣΤΕΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝ
ΟΥΘΗΝΕΚΤΟΡΙΠΑΝΤΑΝΟΗΜΑΤΑΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥΣ
ΕΚΤΕΛΕΕΙΟΣΑΠΟΥΝΥΝΕΕΛΠΕΤΑΙΑΛΛΑΜΙΝΟΙΩ
ΚΗΔΕΣΙΜΟΧΘΗΣΕΙΝΚΑΙΠΛΕΙΟΣΙΝΕΙΚΕΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΚΧΟΛΟΥΑΡΓΑΛΕΟΙΟΜΕΤΑΣΤΡΕΨΗΙΦΙΛΟΝΗΤΟΡ
ΣΟΙΔΕΜΑΛΕΨΟΜΕΓΩΠΟΤΙΔΑΥΚΑΙΕΓΕΙΡΟΜΕΝΑΛΛΟΥΣ
ΗΜΕΝΤΥΔΕΙΔΗΝΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΝΗΔΟΔΥΣΗΑ
ΗΔΑΙΑΝΤΑΤΑΧΥΝΚΑΙΦΥΛΕΟΣΑΛΚΙΜΟΝΥΙΟΝ
ΑΛΛΕΙΤΙΣΚΑΙΤΟΥΣΔΕΜΕΤΟΙΧΟΜΕΝΟΣΚΑΛΕΣΕΙΕΝ
ΑΝΤΙΘΕΟΝΤΑΙΑΝΤΑΚΑΙΙΔΟΜΕΝΗΑΑΝΑΚΤΑ
ΤΩΝΓΑΡΝΗΕΣΕΑΣΙΝΕΚΑΣΤΑΤΩΟΥΔΕΜΑΛΕΓΓΥΣ
ΑΛΛΑΦΙΛΟΝΠΕΡΕΟΝΤΑΚΑΙΑΙΔΟΙΟΝΜΕΝΕΛΑΟΝ
ΝΕΙΚΕΣΩΕΙΠΕΡΜΟΙΝΕΜΕΣΗΣΕΑΙΟΥΔΕΠΙΚΕΥΣΩ
ΩΣΕΥΔΕΙΣΟΙΔΟΙΩΙΕΠΕΤΡΕΨΕΝΠΟΝΕΕΣΘΑΙ
ΝΥΝΟΦΕΛΕΝΚΑΤΑΠΑΝΤΑΣΑΡΙΣΤΗΑΣΠΟΝΕΕΣΘΑΙ
ΛΙΣΣΟΜΕΝΟΣΧΡΕΙΩΓΑΡΙΚΑΝΕΤΑΙΟΥΚΕΤΑΝΕΚΤΟΣ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΩΓΕΡΟΝΑΛΛΟΤΕΜΕΝΣΕΚΑΙΑΙΤΙΑΑΣΘΑΙΑΝΩΓΑ
ΠΟΛΛΑΚΙΓΑΡΜΕΘΙΕΙΤΕΚΑΙΟΥΚΕΘΕΛΕΙΠΟΝΕΕΣΘΑΙ
ΟΥΤΟΚΝΩΙΕΙΚΩΝΟΥΤΑΦΡΑΔΙΗΙΣΙΝΟΟΙΟ
ΑΛΛΕΜΕΤΕΙΣΟΡΟΩΝΚΑΙΕΜΗΝΠΟΤΙΔΕΓΜΕΝΟΣΟΡΜΗΝ
ΝΥΝΔΕΜΕΟΠΡΟΤΕΡΟΣΜΑΛΕΠΕΓΡΕΤΟΚΑΙΜΟΙΕΠΕΣΤΗ
ΤΟΝΜΕΝΕΓΩΠΡΟΕΗΚΑΚΑΛΗΜΕΝΑΙΟΥΣΣΥΜΕΤΑΛΛΑΙΣ
ΑΛΛΙΟΜΕΝΚΕΙΝΟΥΣΔΕΚΙΧΗΣΟΜΕΘΑΠΡΟΠΥΛΑΩΝ
ΕΝΦΥΛΑΚΕΣΣΙΝΑΓΑΡΣΦΙΝΕΠΕΦΡΑΔΟΝΗΓΕΡΕΘΕΣΘΑΙ

128

ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΟΥΤΩΣΟΥΤΙΣΟΙΝΕΜΕΣΗΣΕΤΑΙΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΙ
ΑΡΓΕΙΩΝΟΤΕΚΕΝΤΙΝΕΠΟΤΡΥΝΗΙΚΑΙΑΝΩΓΗΙ
ΩΣΕΙΠΩΝΕΝΔΥΝΕΠΕΡΙΣΤΗΘΕΣΣΙΧΙΤΩΝΑ
ΠΟΣΣΙΔΥΠΟΛΙΠΑΡΟΙΣΙΝΕΔΗΣΑΤΟΚΑΛΑΠΕΔΙΛΑ
ΑΜΦΙΔΑΡΑΧΛΑΙΝΑΝΠΕΡΟΝΗΣΑΤΟΦΟΙΝΙΚΟΕΣΣΑΝ
ΔΙΠΛΗΝΕΚΤΑΔΙΗΝΟΥΛΗΔΕΠΕΝΗΝΟΘΕΛΑΧΝΗ
ΕΙΛΕΤΟΔΑΛΚΙΜΟΝΕΓΧΟΣΑΚΑΧΜΕΝΟΝΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΒΗΔΙΕΝΑΙΚΑΤΑΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΝΕΠΕΙΤΟΔΥΣΗΑΔΙΙΜΗΤΙΝΑΤΑΛΑΝΤΟΝ
ΕΞΥΠΝΟΥΑΝΕΓΕΙΡΕΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΦΘΕΓΞΑΜΕΝΟΣΤΟΝΔΑΙΨΑΠΕΡΙΦΡΕΝΑΣΗΛΥΘΙΩΗ
ΕΚΔΗΛΘΕΚΛΙΣΙΗΣΚΑΙΣΦΕΑΣΠΡΟΣΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕ
ΤΙΦΘΟΥΤΩΚΑΤΑΝΗΑΣΑΝΑΣΤΡΑΤΟΝΟΙΟΙΑΛΑΣΘΕ
ΝΥΚΤΑΔΙΑΜΒΡΟΣΙΗΝΟΤΙΔΗΧΡΕΙΩΤΟΣΟΝΙΚΕΙ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΔΙΟΓΕΝΕΣΛΑΕΡΤΙΑΔΗΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΔΥΣΣΕΥ
ΜΗΝΕΜΕΣΑΤΟΙΟΝΓΑΡΑΧΟΣΒΕΒΙΗΚΕΝΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΛΛΕΠΕΟΦΡΑΚΑΙΑΛΛΟΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΝΤΕΠΕΟΙΚΕ
ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΕΥΕΙΝΗΦΕΥΓΕΜΕΝΗΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΩΣΦΑΘΟΔΕΚΛΙΣΙΗΝΔΕΚΙΩΝΠΟΛΥΜΗΤΙΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΟΙΚΙΛΟΝΑΜΦΩΜΟΙΣΙΣΑΚΟΣΘΕΤΟΒΗΔΕΜΕΤΑΥΤΟΥΣ
ΒΑΝΔΕΠΙΤΥΔΕΙΔΗΝΔΙΟΜΗΔΕΑΤΟΝΔΕΚΙΧΑΝΟΝ
ΕΚΤΟΣΑΠΟΚΛΙΣΙΗΣΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΑΜΦΙΔΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΥΔΟΝΥΠΟΚΡΑΣΙΝΔΕΧΟΝΑΣΠΙΔΑΣΕΓΧΕΑΔΕΣΦΙΝ
ΟΡΘΕΠΙΣΑΥΡΩΤΗΡΟΣΕΛΗΛΑΤΟΤΗΛΕΔΕΧΑΛΚΟΣ
ΛΑΜΦΩΣΤΕΣΤΕΡΟΠΗΠΑΤΡΟΣΔΙΟΣΑΥΤΑΡΟΓΗΡΩΣ
ΕΥΔΥΠΟΔΕΣΤΡΩΤΟΡΙΝΟΝΒΟΟΣΑΓΡΑΥΛΟΙΟ
ΑΥΤΑΡΥΠΟΚΡΑΤΕΣΦΙΤΑΠΗΣΤΕΤΑΝΥΣΤΟΦΑΕΙΝΟΣ
ΤΟΝΠΑΡΣΤΑΣΑΝΕΓΕΙΡΕΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΛΑΞΠΟΔΙΚΙΝΗΣΑΣΟΤΡΥΝΕΤΕΝΕΙΚΕΣΕΤΑΝΤΗΝ
ΕΓΡΕΟΤΥΔΕΟΣΥΙΕΤΙΠΑΝΝΥΧΟΝΥΠΝΟΝΑΩΤΕΙΣ
ΟΥΚΑΙΕΙΣΩΣΤΡΩΕΣΕΠΙΘΡΩΣΜΩΙΠΕΔΙΟΙΟ
ΕΙΑΤΑΙΑΓΧΙΝΕΩΝΟΛΙΓΟΣΔΕΤΙΧΩΡΟΣΕΡΥΚΕΙ
ΩΣΦΑΘΟΔΕΞΥΠΝΟΙΟΜΑΛΑΚΡΑΙΠΝΩΣΑΝΟΡΟΥΣΕ
ΚΑΙΜΙΝΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΣΧΕΤΛΙΟΣΕΣΣΙΓΕΡΑΙΕΣΥΜΕΝΠΟΝΟΥΟΥΠΟΤΕΛΗΓΕΙΣ
ΟΥΝΥΚΑΙΑΛΛΟΙΕΑΣΙΝΕΩΤΕΡΟΙΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΟΙΚΕΝΕΠΕΙΤΑΕΚΑΣΤΟΝΕΓΕΙΡΕΙΑΝΒΑΣΙΛΗΩΝ
ΠΑΝΤΗΙΕΠΟΙΧΟΜΕΝΟΙΣΥΔΑΜΗΧΑΝΟΣΕΣΣΙΓΕΡΑΙΕ

168

ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΝΑΙΔΗΤΑΥΤΑΓΕΠΑΝΤΑΦΙΛΟΣΚΑΤΑΜΟΙΡΑΝΕΕΙΠΕΣ
ΕΙΣΙΝΜΕΝΜΟΙΠΑΙΔΕΣΑΜΥΜΟΝΕΣΕΙΣΙΔΕΛΑΟΙ
ΚΑΙΠΟΛΕΕΣΤΩΝΚΕΝΤΙΣΕΠΟΙΧΟΜΕΝΟΣΚΑΛΕΣΕΙΕΝ
ΑΛΛΑΜΑΛΑΜΕΓΑΛΗΧΡΕΙΩΒΕΒΙΗΚΕΝΑΧΑΙΟΥΣ
ΝΥΝΓΑΡΔΗΠΑΝΤΕΣΣΙΝΕΠΙΞΥΡΟΥΙΣΤΑΤΑΙΑΚΜΗΣ
ΗΜΑΛΑΛΥΓΡΟΣΟΛΕΘΡΟΣΑΧΑΙΟΙΣΗΕΒΙΩΝΑΙ
ΑΛΛΙΘΙΝΥΝΑΙΑΝΤΑΤΑΧΥΝΚΑΙΦΥΛΕΟΣΥΙΟΝ
ΑΝΣΤΗΣΟΝΣΥΓΑΡΕΣΣΙΝΕΩΤΕΡΟΣΕΙΜΕΛΕΑΙΡΕΙΣ
ΩΣΦΑΘΟΔΑΜΦΩΜΟΙΣΙΝΕΕΣΣΑΤΟΔΕΡΜΑΛΕΟΝΤΟΣ
ΑΙΘΩΝΟΣΜΕΓΑΛΟΙΟΠΟΔΗΝΕΚΕΣΕΙΛΕΤΟΔΕΓΧΟΣ
ΒΗΔΙΕΝΑΙΤΟΥΣΔΕΝΘΕΝΑΝΑΣΤΗΣΑΣΑΓΕΝΗΡΩΣ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΦΥΛΑΚΕΣΣΙΝΕΝΑΓΡΟΜΕΝΟΙΣΙΝΕΜΙΧΘΕΝ
ΟΥΔΕΜΕΝΕΥΔΟΝΤΑΣΦΥΛΑΚΩΝΗΓΗΤΟΡΑΣΕΥΡΟΝ
ΑΛΛΕΓΡΗΓΟΡΤΙΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΕΙΑΤΟΠΑΝΤΕΣ
ΩΣΔΕΚΥΝΕΣΠΕΡΙΜΗΛΑΔΥΣΩΡΗΣΩΝΤΑΙΕΝΑΥΛΗΙ
ΘΗΡΟΣΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣΚΡΑΤΕΡΟΦΡΟΝΟΣΟΣΤΕΚΑΘΥΛΗΝ
ΕΡΧΗΤΑΙΔΙΟΡΕΣΦΙΠΟΛΥΣΔΟΡΥΜΑΓΔΟΣΕΠΑΥΤΩΙ
ΑΝΔΡΩΝΗΔΕΚΥΝΩΝΑΠΟΤΕΣΦΙΣΙΝΥΠΝΟΣΟΛΩΛΕΝ
ΩΣΤΩΝΝΗΔΥΜΟΣΥΠΝΟΣΑΠΟΒΛΕΦΑΡΟΙΙΝΟΛΩΛΕΙ
ΝΥΚΤΑΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙΣΙΚΑΚΗΝΠΕΔΙΟΝΔΕΓΑΡΑΙΕΙ
ΤΕΤΡΑΦΑΘΟΠΠΟΤΕΠΙΤΡΩΩΝΑΙΟΙΕΝΙΟΝΤΩΝ
ΤΟΥΣΔΟΓΕΡΩΝΓΗΘΗΣΕΝΙΔΩΝΘΑΡΣΥΝΕΤΕΜΥΘΩΙ
ΚΑΙΣΦΕΑΣΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΟΥΤΩΝΥΝΦΙΛΑΤΕΚΝΑΦΥΛΑΣΣΕΤΕΜΗΔΕΤΙΝΥΠΝΟΣ
ΑΙΡΕΙΤΩΜΗΧΑΡΜΑΓΕΝΩΜΕΘΑΔΥΣΜΕΝΕΕΣΣΙΝ
ΩΣΕΙΠΩΝΤΑΦΡΟΙΟΔΙΕΣΣΥΤΟΤΟΙΔΑΜΕΠΟΝΤΟ
ΑΡΓΕΙΩΝΒΑΣΙΛΗΕΣΟΣΟΙΚΕΚΛΗΑΤΟΒΟΥΛΗΝ
ΤΟΙΣΔΑΜΑΜΗΡΙΟΝΗΣΚΑΙΝΕΣΤΟΡΟΣΑΓΛΑΟΣΥΙΟΣ
ΗΙΣΑΝΑΥΤΟΙΓΑΡΚΑΛΕΟΝΣΥΜΜΗΤΙΑΑΣΘΑΙ
ΤΑΦΡΟΝΔΕΚΔΙΑΒΑΝΤΕΣΟΡΥΚΤΗΝΕΔΡΙΟΩΝΤΟ
ΕΝΚΑΘΑΡΩΙΟΘΙΔΗΝΕΚΥΩΝΔΙΕΦΑΙΝΕΤΟΧΩΡΟΣ
ΠΙΠΤΟΝΤΩΝΟΘΕΝΑΥΤΙΣΑΠΕΤΡΑΠΕΤΟΒΡΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΟΛΛΥΣΑΡΓΕΙΟΥΣΟΤΕΔΗΠΕΡΙΝΥΞΕΚΑΛΥΨΕΝ
ΕΝΘΑΚΑΘΕΖΟΜΕΝΟΙΕΠΕΑΛΛΗΛΟΙΣΙΠΙΦΑΥΣΚΟΝ
ΤΟΙΣΙΔΕΜΥΘΩΝΗΡΧΕΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΩΦΙΛΟΙΟΥΚΑΝΔΗΤΙΣΑΝΗΡΠΕΠΙΘΟΙΘΕΩΙΑΥΤΟΥ
ΘΥΜΩΙΤΟΛΜΗΕΝΤΙΜΕΤΑΤΡΩΑΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΣ
ΕΛΘΕΙΝΕΙΤΙΝΑΠΟΥΔΗΙΩΝΕΛΟΙΕΣΧΑΤΟΩΝΤΑ
ΗΤΙΝΑΠΟΥΚΑΙΦΗΜΙΝΕΝΙΤΡΩΕΣΣΙΠΥΘΟΙΤΟ
ΑΣΣΑΤΕΜΗΤΙΟΩΣΙΜΕΤΑΣΦΙΣΙΝΗΜΕΜΑΑΣΙΝ
ΑΥΘΙΜΕΝΕΙΝΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΑΠΟΠΡΟΘΕΝΗΕΠΟΛΙΝΔΕ
ΑΨΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΣΙΝΕΠΕΙΔΑΜΑΣΑΝΤΟΓΑΧΑΙΟΥΣ
ΤΑΥΤΑΚΕΠΑΝΤΑΠΥΘΟΙΤΟΚΑΙΑΨΕΙΣΗΜΕΑΣΕΛΘΟΙ
ΑΣΚΗΘΗΣΜΕΓΑΚΕΝΟΙΥΠΟΥΡΑΝΙΟΝΚΛΕΟΣΕΙΗ
ΠΑΝΤΑΣΕΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣΚΑΙΟΙΔΟΣΙΣΕΣΣΕΤΑΙΕΣΘΛΗ
ΟΣΣΟΙΓΑΡΝΗΕΣΣΙΝΕΠΙΚΡΑΤΕΟΥΣΙΝΑΡΙΣΤΟΙ
ΤΩΝΠΑΝΤΩΝΟΙΕΚΑΣΤΟΣΟΙΝΔΩΣΟΥΣΙΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΘΗΛΥΝΥΠΟΡΡΗΝΟΝΤΗΙΜΕΝΚΤΕΡΑΣΟΥΔΕΝΟΜΟΙΟΝ
ΑΙΕΙΔΕΝΔΑΙΤΗΙΣΙΚΑΙΕΙΛΑΠΙΝΗΙΣΙΠΑΡΕΣΤΑΙ

218

ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΑΚΗΝΕΓΕΝΟΝΤΟΣΙΩΠΗΙ
ΤΟΙΣΙΔΕΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΕΜΟΤΡΥΝΕΙΚΡΑΔΙΗΚΑΙΘΥΜΟΣΑΓΗΝΩΡ
ΑΝΔΡΩΝΔΥΣΜΕΝΕΩΝΔΥΝΑΙΣΤΡΑΤΟΝΕΓΓΥΣΕΟΝΤΩΝ
ΤΡΩΩΝΑΛΛΕΙΤΙΣΜΟΙΑΝΗΡΑΜΕΠΟΙΤΟΚΑΙΑΛΛΟΣ
ΜΑΛΛΟΝΘΑΛΠΩΡΗΚΑΙΘΑΡΣΑΛΕΩΤΕΡΟΝΕΣΤΑΙ
ΣΥΝΤΕΔΥΕΡΧΟΜΕΝΩΚΑΙΤΕΠΡΟΟΤΟΥΕΝΟΗΣΕΝ
ΟΠΠΩΣΚΕΡΔΟΣΕΗΙΜΟΥΝΟΣΔΕΙΠΕΡΤΕΝΟΗΣΗΙ
ΑΛΛΑΤΕΟΙΒΡΑΣΣΩΝΤΕΝΟΟΣΛΕΠΤΗΔΕΤΕΜΗΤΙΣ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΕΘΕΛΟΝΔΙΟΜΗΔΕΙΠΟΛΛΟΙΕΠΕΣΘΑΙ
ΗΘΕΛΕΤΗΝΑΙΑΝΤΕΔΥΩΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣΑΡΗΟΣ
ΗΘΕΛΕΜΗΡΙΟΝΗΣΜΑΛΑΔΗΘΕΛΕΝΕΣΤΟΡΟΣΥΙΟΣ
ΗΘΕΛΕΔΑΤΡΕΙΔΗΣΔΟΥΡΙΚΛΕΙΤΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΗΘΕΛΕΔΟΤΛΗΜΩΝΟΔΥΣΕΥΣΚΑΤΑΔΥΝΑΙΟΜΙΛΟΝ
ΤΡΩΩΝΑΙΕΙΓΑΡΟΙΕΝΙΦΡΕΣΙΘΥΜΟΣΕΤΟΛΜΑ
ΤΟΙΣΙΔΕΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΤΥΔΕΙΔΗΔΙΟΜΗΔΕΣΕΜΩΙΚΕΧΑΡΙΣΜΕΝΕΘΥΜΩΙ
ΤΟΝΜΕΝΔΗΕΤΑΡΟΝΓΑΙΡΗΣΕΑΙΟΝΚΕΘΕΛΗΙΣΘΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝΤΟΝΑΡΙΣΤΟΝΕΠΕΙΜΕΜΑΑΣΙΓΕΠΟΛΛΟΙ
ΜΗΔΕΣΥΓΑΙΔΟΜΕΝΟΣΣΗΙΣΙΦΡΕΣΙΤΟΝΜΕΝΑΡΕΙΩ
ΚΑΛΛΕΙΠΕΙΝΣΥΔΕΧΕΙΡΟΝΟΠΑΣΣΕΑΙΑΙΔΟΙΕΙΚΩΝ
ΕΣΓΕΝΕΗΝΟΡΟΩΝΜΗΔΕΙΒΑΣΙΛΕΥΤΕΡΟΣΕΣΤΙΝ
ΩΣΕΦΑΤΕΔΕΙΣΕΝΔΕΠΕΡΙΞΑΝΘΩΙΜΕΝΕΛΑΩΙ
ΤΟΙΣΔΑΥΤΙΣΜΕΤΕΕΙΠΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΕΙΜΕΝΔΗΕΤΑΡΟΝΓΕΚΕΛΕΥΕΤΕΜΑΥΤΟΝΕΛΕΣΘΑΙ
ΠΩΣΑΝΕΠΕΙΤΟΔΥΣΗΟΣΕΓΩΘΕΙΟΙΟΛΑΘΟΙΜΗΝ
ΟΥΠΕΡΙΜΕΝΠΡΟΦΡΩΝΚΡΑΔΙΗΚΑΙΘΥΜΟΣΑΓΗΝΩΡ
ΕΝΠΑΝΤΕΣΣΙΠΟΝΟΙΣΙΦΙΛΕΙΔΕΕΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΤΟΥΤΟΥΓΕΣΠΟΜΕΝΟΙΟΚΑΙΕΚΠΥΡΟΣΑΙΘΟΜΕΝΟΙΟ
ΑΜΦΩΝΟΣΤΗΣΑΙΜΕΝΕΠΕΙΠΕΡΙΟΙΔΕΝΟΗΣΑΙ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΠΟΛΥΤΛΑΣΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΤΥΔΕΙΔΗΜΗΤΑΡΜΕΜΑΛΑΙΝΕΕΜΗΤΕΤΙΝΕΙΚΕΙ
ΕΙΔΟΣΙΓΑΡΤΟΙΤΑΥΤΑΜΕΤΑΡΓΕΙΟΙΣΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
ΑΛΛΙΟΜΕΝΜΑΛΑΓΑΡΝΥΞΑΝΕΤΑΙΕΓΓΥΘΙΔΗΩΣ
ΑΣΤΡΑΔΕΔΗΠΡΟΒΕΒΗΚΕΠΑΡΟΙΧΩΚΕΝΔΕΠΛΕΩΝΝΥΞ
ΤΩΝΔΥΟΜΟΙΡΑΩΝΤΡΙΤΑΤΗΔΕΤΙΜΟΙΡΑΛΕΛΕΙΠΤΑΙ

254

ΩΣΕΙΠΟΝΘΟΠΛΟΙΣΙΝΕΝΙΔΕΙΝΟΙΣΙΝΕΔΥΤΗΝ
ΤΥΔΕΙΔΗΙΜΕΝΔΩΚΕΜΕΝΕΠΤΟΛΕΜΟΣΘΡΑΣΥΜΗΔΗΣ
ΦΑΣΓΑΝΟΝΑΜΦΗΚΕΣΤΟΔΕΟΝΠΑΡΑΝΗΙΛΕΛΕΙΠΤΟ
ΚΑΙΣΑΚΟΣΑΜΦΙΔΕΟΙΚΥΝΕΗΝΚΕΦΑΛΗΦΙΝΕΘΗΚΕ
ΤΑΥΡΕΙΗΝΑΦΑΛΟΝΤΕΚΑΙΑΛΛΟΦΟΝΗΤΕΚΑΤΑΙΤΥΞ
ΚΕΚΛΗΤΑΙΡΥΕΤΑΙΔΕΚΑΡΗΘΑΛΕΡΩΝΑΙΖΗΩΝ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΔΟΔΥΣΗΙΔΙΔΟΥΒΙΟΝΗΔΕΦΑΡΕΤΡΗΝ
ΚΑΙΞΙΦΟΣΑΜΦΙΔΕΟΙΚΥΝΕΗΝΚΕΦΑΛΗΦΙΝΕΘΗΚΕ
ΡΙΝΟΥΠΟΙΗΤΗΝΠΟΛΕΣΙΝΔΕΝΤΟΣΘΕΝΙΜΑΣΙΝ
ΕΝΤΕΤΑΤΟΣΤΕΡΕΩΣΕΚΤΟΣΘΕΔΕΛΕΥΚΟΙΟΔΟΝΤΕΣ
ΑΡΓΙΟΔΟΝΤΟΣΥΟΣΘΑΜΕΕΣΕΧΟΝΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΑ
ΕΥΚΑΙΕΠΙΣΤΑΜΕΝΩΣΜΕΣΣΗΙΔΕΝΙΠΙΛΟΣΑΡΗΡΕΙ
ΤΗΝΡΑΠΟΤΕΞΕΛΕΩΝΟΣΑΜΥΝΤΟΡΟΣΟΡΜΕΝΙΔΑΟ
ΕΞΕΛΕΤΑΥΤΟΛΥΚΟΣΠΥΚΙΝΟΝΔΟΜΟΝΑΝΤΙΤΟΡΗΣΑΣ
ΣΚΑΝΔΕΙΑΝΔΑΡΑΔΩΚΕΚΥΘΗΡΙΩΙΑΜΦΙΔΑΜΑΝΤΙ
ΑΜΦΙΔΑΜΑΣΔΕΜΟΛΩΙΔΩΚΕΞΕΙΝΗΙΟΝΕΙΝΑΙ
ΑΥΤΑΡΟΜΗΡΙΟΝΗΙΔΩΚΕΝΩΙΠΑΙΔΙΦΟΡΗΝΑΙ
ΔΗΤΟΤΟΔΥΣΣΗΟΣΠΥΚΑΣΕΝΚΑΡΗΑΜΦΙΤΕΘΕΙΣΑ
ΤΩΔΕΠΕΙΟΥΝΟΠΛΟΙΣΙΝΕΝΙΔΕΙΝΟΙΣΙΝΕΔΥΤΗΝ
ΒΑΝΡΙΕΝΑΙΛΙΠΕΤΗΝΔΕΚΑΤΑΥΤΟΘΙΠΑΝΤΑΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΤΟΙΣΙΔΕΔΕΞΙΟΝΗΚΕΝΕΡΩΙΔΙΟΝΕΓΓΥΣΟΔΟΙΟ
ΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΑΙΗΤΟΙΔΟΥΚΙΔΟΝΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙ
ΝΥΚΤΑΔΙΟΡΦΝΑΙΗΝΑΛΛΑΚΛΑΓΞΑΝΤΟΣΑΚΟΥΣΑΝ
ΧΑΙΡΕΔΕΤΩΙΟΡΝΙΘΟΔΥΣΕΥΣΗΡΑΤΟΔΑΘΗΝΗΙ
ΚΛΥΘΙΜΕΥΑΙΓΙΟΧΟΙΟΔΙΟΣΤΕΚΟΣΗΤΕΜΟΙΑΙΕΙ
ΕΝΠΑΝΤΕΣΣΙΠΟΝΟΙΣΙΠΑΡΙΣΤΑΣΑΙΟΥΔΕΣΕΛΗΘΩ
ΚΙΝΥΜΕΝΟΣΝΥΝΑΥΤΕΜΑΛΙΣΤΑΜΕΦΙΛΑΙΑΘΗΝΗ
ΔΟΣΔΕΠΑΛΙΝΕΠΙΝΗΑΣΕΥΚΛΕΙΑΣΑΦΙΚΕΣΘΑΙ
ΡΕΞΑΝΤΑΣΜΕΓΑΕΡΓΟΝΟΚΕΤΡΩΕΣΣΙΜΕΛΗΣΗΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΣΑΥΤΗΡΑΤΟΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΚΕΚΛΥΘΙΝΥΝΚΑΙΕΜΕΙΟΔΙΟΣΤΕΚΟΣΑΤΡΥΤΩΝΗ
ΣΠΕΙΟΜΟΙΩΣΟΤΕΠΑΤΡΙΑΜΕΣΠΕΟΤΥΔΕΙΔΙΩΙ
ΕΣΘΗΒΑΣΟΤΕΤΕΠΡΟΑΧΑΙΩΝΑΓΓΕΛΟΣΗΙΕΙ
ΤΟΥΣΔΑΡΕΠΑΣΩΠΩΙΛΙΠΕΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΥΤΑΡΟΜΕΙΛΙΧΙΟΝΜΥΘΟΝΦΕΡΕΚΑΔΜΕΙΟΙΣΙ
ΚΕΙΣΑΤΑΡΑΨΑΠΙΩΝΜΑΛΑΜΕΡΜΕΡΑΜΗΣΑΤΟΕΡΓΑ
ΣΥΝΣΟΙΔΙΑΘΕΑΟΤΕΟΙΠΡΟΦΡΑΣΣΑΠΑΡΕΣΤΗΣ
ΩΣΝΥΝΜΟΙΕΘΕΛΟΥΣΑΠΑΡΙΣΤΑΟΚΑΙΜΕΦΥΛΑΣΣΕ
ΣΟΙΔΑΥΕΓΩΡΕΞΩΒΟΥΝΗΝΙΝΕΥΡΥΜΕΤΩΠΟΝ
ΑΔΜΗΤΗΝΗΝΟΥΠΩΥΠΟΖΥΓΟΝΗΓΑΓΕΝΑΝΗΡ
ΤΗΝΤΟΙΕΓΩΡΕΞΩΧΡΥΣΟΝΚΕΡΑΣΙΝΠΕΡΙΧΕΥΑΣ

295

ΩΣΕΦΑΝΕΥΧΟΜΕΝΟΙΤΩΝΔΕΚΛΥΕΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΟΙΔΕΠΕΙΗΡΗΣΑΝΤΟΔΙΟΣΚΟΥΡΗΙΜΕΓΑΛΟΙΟ
ΒΑΝΡΙΜΕΝΩΣΤΕΛΕΟΝΤΕΔΥΩΔΙΑΝΥΚΤΑΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΑΜΦΟΝΟΝΑΝΝΕΚΥΑΣΔΙΑΤΕΝΤΕΑΚΑΙΜΕΛΑΝΑΙΜΑ
ΟΥΔΕΜΕΝΟΥΔΕΤΡΩΑΣΑΓΗΝΟΡΑΣΕΙΑΣΕΝΕΚΤΩΡ
ΕΥΔΕΙΝΑΛΛΑΜΥΔΙΣΚΙΚΛΗΣΚΕΤΟΠΑΝΤΑΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΟΣΣΟΙΕΣΑΝΤΡΩΩΝΗΓΗΤΟΡΕΣΗΔΕΜΕΔΟΝΤΕΣ
ΤΟΥΣΟΓΕΣΥΓΚΑΛΕΣΑΣΠΥΚΙΝΗΝΑΡΤΥΝΕΤΟΒΟΥΛΗΝ
ΤΙΣΚΕΝΜΟΙΤΟΔΕΕΡΓΟΝΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣΤΕΛΕΣΕΙΕ
ΔΩΡΩΙΕΠΙΜΕΓΑΛΩΙΜΙΣΘΟΣΔΕΟΙΑΡΚΙΟΣΕΣΤΑΙ
ΔΩΣΩΓΑΡΔΙΦΡΟΝΤΕΔΥΩΤΕΡΙΑΥΧΕΝΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΟΙΚΕΝΑΡΙΣΤΟΙΕΩΣΙΘΟΗΙΣΕΠΙΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΟΣΤΙΣΚΕΤΛΑΙΗΟΙΤΑΥΤΩΙΚΥΔΟΣΑΡΟΙΤΟ
ΝΗΩΝΩΚΥΠΟΡΩΝΣΧΕΔΟΝΕΛΘΕΜΕΝΕΚΤΕΠΥΘΕΣΘΑΙ
ΗΕΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙΝΗΕΣΘΟΑΙΩΣΤΟΠΑΡΟΣΠΕΡ
ΗΗΔΗΧΕΙΡΕΣΣΙΝΥΦΗΜΕΤΕΡΗΙΣΙΔΑΜΕΝΤΕΣ
ΦΥΞΙΝΒΟΥΛΕΥΟΥΣΙΜΕΤΑΣΦΙΣΙΝΟΥΔΕΘΕΛΟΥΣΙ
ΝΥΚΤΑΦΥΛΑΣΣΕΜΕΝΑΙΚΑΜΑΤΩΙΑΔΗΚΟΤΕΣΑΙΝΩΙ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΑΚΗΝΕΓΕΝΟΝΤΟΣΙΩΠΗΙ
ΗΝΔΕΤΙΣΕΝΤΡΩΕΣΣΙΔΟΛΩΝΕΥΜΗΔΕΟΣΥΙΟΣ
ΚΗΡΥΚΟΣΘΕΙΟΙΟΠΟΛΥΧΡΥΣΟΣΠΟΛΥΧΑΛΚΟΣ
ΟΣΔΗΤΟΙΕΙΔΟΣΜΕΝΕΗΝΚΑΚΟΣΑΛΛΑΠΟΔΩΚΗΣ
ΑΥΤΑΡΟΜΟΥΝΟΣΕΗΝΜΕΤΑΠΕΝΤΕΚΑΣΙΓΝΗΤΗΙΣΙΝ
ΟΣΡΑΤΟΤΕΤΡΩΣΙΝΤΕΚΑΙΕΚΤΟΡΙΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΝ
ΕΚΤΟΡΕΜΟΤΡΥΝΕΙΚΡΑΔΙΗΚΑΙΘΥΜΟΣΑΓΗΝΩΡ
ΝΗΩΝΩΚΥΠΟΡΩΝΣΧΕΔΟΝΕΛΘΕΜΕΝΕΚΤΕΠΥΘΕΣΘΑΙ
ΑΛΛΑΓΕΜΟΙΤΟΣΚΗΠΤΡΟΝΑΝΑΣΧΕΟΚΑΙΜΟΙΟΜΟΣΣΟΝ
ΗΜΕΝΤΟΥΣΙΠΠΟΥΣΤΕΚΑΙΑΡΜΑΤΑΠΟΙΚΙΛΑΧΑΛΚΩΙ
ΔΩΣΕΜΕΝΟΙΦΟΡΕΟΥΣΙΝΑΜΥΜΟΝΑΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΣΟΙΔΕΓΩΟΥΧΑΛΙΟΣΣΚΟΠΟΣΕΣΣΟΜΑΙΟΥΔΑΠΟΔΟΞΗΣ
ΤΟΦΡΑΓΑΡΕΣΣΤΡΑΤΟΝΕΙΜΙΔΙΑΜΠΕΡΕΣΟΦΡΑΝΙΚΩΜΑΙ
ΝΗΑΓΑΜΕΜΝΟΝΕΗΝΟΘΙΠΟΥΜΕΛΛΟΥΣΙΝΑΡΙΣΤΟΙ
ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΕΥΕΙΝΗΦΕΥΓΕΜΕΝΗΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΩΣΦΑΘΟΔΕΝΧΕΡΣΙΣΚΗΠΤΡΟΝΛΑΒΕΚΑΙΟΙΟΜΟΣΣΕΝ
ΙΣΤΩΝΥΝΖΕΥΣΑΥΤΟΣΕΡΙΓΔΟΥΠΟΣΠΟΣΙΣΗΡΗΣ
ΜΗΜΕΝΤΟΙΣΙΠΠΟΙΣΙΝΑΝΗΡΕΠΟΧΗΣΕΤΑΙΑΛΛΟΣ
ΤΡΩΩΝΑΛΛΑΣΕΦΗΜΙΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΓΛΑΙΕΙΣΘΑΙ

332

ΩΣΦΑΤΟΚΑΙΡΕΠΙΟΡΚΟΝΕΠΩΜΟΣΕΤΟΝΔΟΡΟΘΥΝΕΝ
ΑΥΤΙΚΑΔΑΜΦΩΜΟΙΣΙΝΕΒΑΛΛΕΤΟΚΑΜΠΥΛΑΤΟΞΑ
ΕΣΣΑΤΟΔΕΚΤΟΣΘΕΝΡΙΝΟΝΠΟΛΙΟΙΟΛΥΚΟΙΟ
ΚΡΑΤΙΔΕΠΙΚΤΙΔΕΗΝΚΥΝΕΗΝΕΛΕΔΟΞΥΝΑΚΟΝΤΑ
ΒΗΔΙΕΝΑΙΠΡΟΤΙΝΗΑΣΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΟΥΔΑΡΕΜΕΛΛΕΝ
ΕΛΘΩΝΕΚΝΗΩΝΑΨΕΚΤΟΡΙΜΥΘΟΝΑΠΟΙΣΕΙΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΡΙΠΠΩΝΤΕΚΑΙΑΝΔΡΩΝΚΑΛΛΙΦΟΜΙΛΟΝ
ΒΗΡΑΝΟΔΟΝΜΕΜΑΩΣΤΟΝΔΕΦΡΑΣΑΤΟΠΡΟΣΙΟΝΤΑ
ΔΙΟΓΕΝΗΣΟΔΥΣΕΥΣΔΙΟΜΗΔΕΑΔΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝ
ΟΥΤΟΣΤΙΣΔΙΟΜΗΔΕΣΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΕΡΧΕΤΑΙΑΝΗΡ
ΟΥΚΟΙΔΗΝΗΕΣΣΙΝΕΠΙΣΚΟΠΟΣΗΜΕΤΕΡΗΙΣΙΝ
ΗΤΙΝΑΣΥΛΗΣΩΝΝΕΚΥΩΝΚΑΤΑΤΕΘΝΗΩΤΩΝ
ΑΛΛΕΩΜΕΝΜΙΝΠΡΩΤΑΠΑΡΕΞΕΛΘΕΙΝΠΕΔΙΟΙΟ
ΤΥΤΘΟΝΕΠΕΙΤΑΔΕΚΑΥΤΟΝΕΠΑΙΞΑΝΤΕΣΕΛΟΙΜΕΝ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΕΙΔΑΜΜΕΠΑΡΑΦΘΑΙΗΣΙΠΟΔΕΣΣΙΝ
ΑΙΕΙΜΙΝΕΠΙΝΗΑΣΑΠΟΣΤΡΑΤΟΦΙΠΡΟΤΙΕΙΛΕΙΝ
ΕΓΧΕΙΕΠΑΙΣΣΩΝΜΗΠΩΣΠΡΟΤΙΑΣΤΥΑΛΥΞΗΙ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΝΤΕΠΑΡΕΞΟΔΟΥΕΝΝΕΚΥΕΣΣΙ
ΚΛΙΝΘΗΤΗΝΟΔΑΡΩΚΑΠΑΡΕΔΡΑΜΕΝΑΦΡΑΔΙΗΙΣΙΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΡΑΠΕΗΝΟΣΣΟΝΤΕΠΙΟΥΡΑΠΕΛΟΝΤΑΙ
ΗΜΙΟΝΩΝΑΙΓΑΡΤΕΒΟΩΝΠΡΟΦΕΡΕΣΤΕΡΑΙΕΙΣΙΝ
ΕΛΚΕΜΕΝΑΙΝΕΙΟΙΟΒΑΘΕΙΗΣΠΗΚΤΟΝΑΡΟΤΡΟΝ
ΤΩΜΕΝΕΠΕΔΡΑΜΕΤΗΝΟΔΑΡΕΣΤΗΔΟΥΠΟΝΑΚΟΥΣΑΣ
ΕΛΠΕΤΟΓΑΡΚΑΤΑΘΥΜΟΝΑΠΟΣΤΡΕΨΟΝΤΑΣΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΕΚΤΡΩΩΝΙΕΝΑΙΠΑΛΙΝΕΚΤΟΡΟΣΟΤΡΥΝΑΝΤΟΣ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΡΑΠΕΣΑΝΔΟΥΡΗΝΕΚΕΣΗΚΑΙΕΛΑΣΣΟΝ
ΓΝΩΡΑΝΔΡΑΣΔΗΙΟΥΣΛΑΙΨΗΡΑΔΕΓΟΥΝΑΤΕΝΩΜΑ
ΦΕΥΓΕΜΕΝΑΙΤΟΙΔΑΙΨΑΔΙΩΚΕΙΝΟΡΜΗΘΗΣΑΝ
ΩΣΔΟΤΕΚΑΡΧΑΡΟΔΟΝΤΕΔΥΩΚΥΝΕΕΙΔΟΤΕΘΗΡΗΣ
ΗΚΕΜΑΔΗΕΛΑΓΩΟΝΕΠΕΙΓΕΤΟΝΕΜΜΕΝΕΣΑΙΕΙ
ΧΩΡΟΝΑΝΥΛΗΕΝΘΟΔΕΤΕΠΡΟΘΕΗΙΣΙΜΕΜΗΚΩΣ
ΩΣΤΟΝΤΥΔΕΙΔΗΣΗΔΟΠΤΟΛΙΠΟΡΘΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΛΑΟΥΑΠΟΤΜΗΞΑΝΤΕΔΙΩΚΕΤΟΝΕΜΜΕΝΕΣΑΙΕΙ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΤΑΧΕΜΕΛΛΕΜΙΓΗΣΕΣΘΑΙΦΥΛΑΚΕΣΣΙ
ΦΕΥΓΩΝΕΣΝΗΑΣΤΟΤΕΔΗΜΕΝΟΣΕΜΒΑΛΑΘΗΝΗ
ΤΥΔΕΙΔΗΙΙΝΑΜΗΤΙΣΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΦΘΑΙΗΕΠΕΥΞΑΜΕΝΟΣΒΑΛΕΕΙΝΟΔΕΔΕΥΤΕΡΟΣΕΛΘΟΙ
ΔΟΥΡΙΔΕΠΑΙΣΣΩΝΠΡΟΣΕΦΗΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΗΕΜΕΝΗΕΣΕΔΟΥΡΙΚΙΧΗΣΟΜΑΙΟΥΔΕΣΕΦΗΜΙ
ΔΗΡΟΝΕΜΗΣΑΠΟΧΕΙΡΟΣΑΛΥΞΕΙΝΑΙΠΥΝΟΛΕΘΡΟΝ

372

ΗΡΑΚΑΙΕΓΧΟΣΑΦΗΚΕΝΕΚΩΝΔΗΜΑΡΤΑΝΕΦΩΤΟΣ
ΔΕΞΙΤΕΡΟΝΔΥΠΕΡΩΜΟΝΕΥΞΟΥΔΟΥΡΟΣΑΚΩΚΗ
ΕΝΓΑΙΗΙΕΠΑΓΗΟΔΑΡΕΣΤΗΤΑΡΒΗΣΕΝΤΕ
ΒΑΜΒΑΙΝΩΝΑΡΑΒΟΣΔΕΔΙΑΣΤΟΜΑΓΙΓΝΕΤΟΔΟΝΤΩΝ
ΧΛΩΡΟΣΥΠΑΙΔΕΙΟΥΣΤΩΔΑΣΘΜΑΙΝΟΝΤΕΚΙΧΗΤΗΝ
ΧΕΙΡΩΝΔΑΨΑΣΘΗΝΟΔΕΔΑΚΡΥΣΑΣΕΠΟΣΗΥΔΑ
ΖΩΓΡΕΙΤΑΥΤΑΡΕΓΩΝΕΜΕΛΥΣΟΜΑΙΕΣΤΙΓΑΡΕΝΔΟΝ
ΧΑΛΚΟΣΤΕΧΡΥΣΟΣΤΕΠΟΛΥΚΜΗΤΟΣΤΕΣΙΔΗΡΟΣ
ΤΩΝΚΥΜΜΙΝΧΑΡΙΣΑΙΤΟΠΑΤΗΡΑΠΕΡΕΙΣΙΑΠΟΙΝΑ
ΕΙΚΕΝΕΜΕΖΩΟΝΠΕΠΥΘΟΙΤΕΠΙΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΛΥΜΗΤΙΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΘΑΡΣΕΙΜΗΔΕΤΙΤΟΙΘΑΝΑΤΟΣΚΑΤΑΘΥΜΙΟΣΕΣΤΩ
ΑΛΛΑΓΕΜΟΙΤΟΔΕΕΙΠΕΚΑΙΑΤΡΕΚΕΩΣΚΑΤΑΛΕΞΟΝ
ΠΗΙΔΗΟΥΤΩΣΕΠΙΝΗΑΣΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΕΡΧΕΑΙΟΙΟΣ
ΝΥΚΤΑΔΙΟΡΦΝΑΙΗΝΟΤΕΘΕΥΔΟΥΣΙΒΡΟΤΟΙΑΛΛΟΙ
ΗΤΙΝΑΣΥΛΗΣΩΝΝΕΚΥΩΝΚΑΤΑΤΕΘΝΗΩΤΩΝ
ΗΣΕΚΤΩΡΠΡΟΕΗΚΕΔΙΑΣΚΟΠΙΑΣΘΑΙΕΚΑΣΤΑ
ΝΗΑΣΕΠΙΓΛΑΦΥΡΑΣΗΣΑΥΤΟΝΘΥΜΟΣΑΝΗΚΕ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΔΟΛΩΝΥΠΟΔΕΤΡΕΜΕΓΥΙΑ
ΠΟΛΛΗΙΣΙΝΜΑΤΗΙΣΙΠΑΡΕΚΝΟΟΝΗΓΑΓΕΝΕΚΤΩΡ
ΟΣΜΟΙΠΗΛΕΙΩΝΟΣΑΓΑΥΟΥΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΔΩΣΕΜΕΝΑΙΚΑΤΕΝΕΥΣΕΚΑΙΑΡΜΑΤΑΠΟΙΚΙΛΑΧΑΛΚΩΙ
ΗΝΩΓΕΙΔΕΜΙΟΝΤΑΘΟΗΝΔΙΑΝΥΚΤΑΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΑΝΔΡΩΝΔΥΣΜΕΝΕΩΝΣΧΕΔΟΝΕΛΘΕΜΕΝΕΚΤΕΠΥΘΕΣΘΑΙ
ΗΕΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙΝΗΕΣΘΟΑΙΩΣΤΟΠΑΡΟΣΠΕΡ
ΗΗΔΗΧΕΙΡΕΣΣΙΝΥΦΗΜΕΤΕΡΗΙΣΙΔΑΜΕΝΤΕΣ
ΦΥΞΙΝΒΟΥΛΕΥΟΥΣΙΜΕΤΑΣΦΙΣΙΝΟΥΔΕΘΕΛΟΥΣΙ
ΝΥΚΤΑΦΥΛΑΣΣΕΜΕΝΑΙΚΑΜΑΤΩΙΑΔΗΚΟΤΕΣΑΙΝΩΙ
ΤΟΝΔΕΠΙΜΕΙΔΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΛΥΜΗΤΙΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΗΡΑΝΥΤΟΙΜΕΓΑΛΩΝΔΩΡΩΝΕΠΕΜΑΙΕΤΟΘΥΜΟΣ
ΙΠΠΩΝΑΙΑΚΙΔΑΟΔΑΙΦΡΟΝΟΣΟΙΔΑΛΕΓΕΙΝΟΙ
ΑΝΔΡΑΣΙΓΕΘΝΗΤΟΙΣΙΔΑΜΗΜΕΝΑΙΗΔΟΧΕΕΣΘΑΙ
ΑΛΛΩΙΓΗΑΧΙΛΗΙΤΟΝΑΘΑΝΑΤΗΤΕΚΕΜΗΤΗΡ
ΑΛΛΑΓΕΜΟΙΤΟΔΕΕΙΠΕΚΑΙΑΤΡΕΚΕΩΣΚΑΤΑΛΕΞΟΝ
ΠΟΥΝΥΝΔΕΥΡΟΚΙΩΝΛΙΠΕΣΕΚΤΟΡΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΠΟΥΔΕΟΙΕΝΤΕΑΚΕΙΤΑΙΑΡΗΙΑΠΟΥΔΕΟΙΙΠΠΟΙ
ΠΩΣΔΑΙΤΩΝΑΛΛΩΝΤΡΩΩΝΦΥΛΑΚΑΙΤΕΚΑΙΕΥΝΑΙ
ΑΣΣΑΤΕΜΗΤΙΟΩΣΙΜΕΤΑΣΦΙΣΙΝΗΜΕΜΑΑΣΙΝ
ΑΥΘΙΜΕΝΕΙΝΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΑΠΟΠΡΟΘΕΝΗΕΠΟΛΙΝΔΕ
ΑΨΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΣΙΝΕΠΕΙΔΑΜΑΣΑΝΤΟΓΑΧΑΙΟΥΣ

412

ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΔΟΛΩΝΕΥΜΗΔΕΟΣΥΙΟΣ
ΤΟΙΓΑΡΕΓΩΤΟΙΤΑΥΤΑΜΑΛΑΤΡΕΚΕΩΣΚΑΤΑΛΕΞΩ
ΕΚΤΩΡΜΕΝΜΕΤΑΤΟΙΣΙΝΟΣΟΙΒΟΥΛΗΦΟΡΟΙΕΙΣΙ
ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΕΥΕΙΘΕΙΟΥΠΑΡΑΣΗΜΑΤΙΙΛΟΥ
ΝΟΣΦΙΝΑΠΟΦΛΟΙΣΒΟΥΦΥΛΑΚΑΣΔΑΣΕΙΡΕΑΙΗΡΩΣ
ΟΥΤΙΣΚΕΚΡΙΜΕΝΗΡΥΕΤΑΙΣΤΡΑΤΟΝΟΥΔΕΦΥΛΑΣΣΕΙ
ΟΣΣΑΙΜΕΝΤΡΩΩΝΠΥΡΟΣΕΣΧΑΡΑΙΟΙΣΙΝΑΝΑΓΚΗ
ΟΙΔΕΓΡΗΓΟΡΘΑΣΙΦΥΛΑΣΣΕΜΕΝΑΙΤΕΚΕΛΟΝΤΑΙ
ΑΛΛΗΛΟΙΣΑΤΑΡΑΥΤΕΠΟΛΥΚΛΗΤΟΙΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΕΥΔΟΥΣΙΤΡΩΣΙΝΓΑΡΕΠΙΤΡΑΠΕΟΥΣΙΦΥΛΑΣΣΕΙΝ
ΟΥΓΑΡΣΦΙΝΠΑΙΔΕΣΣΧΕΔΟΝΕΙΑΤΑΙΟΥΔΕΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΛΥΜΗΤΙΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΩΣΓΑΡΝΥΝΤΡΩΕΣΣΙΜΕΜΙΓΜΕΝΟΙΙΠΠΟΔΑΜΟΙΣΙΝ
ΕΥΔΟΥΣΗΑΠΑΝΕΥΘΕΔΙΕΙΠΕΜΟΙΟΦΡΑΔΑΕΙΩ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΔΟΛΩΝΕΥΜΗΔΕΟΣΥΙΟΣ
ΤΟΙΓΑΡΕΓΩΚΑΙΤΑΥΤΑΜΑΛΑΤΡΕΚΕΩΣΚΑΤΑΛΕΞΩ
ΠΡΟΣΜΕΝΑΛΟΣΚΑΡΕΣΚΑΙΠΑΙΟΝΕΣΑΓΚΥΛΟΤΟΞΟΙ
ΚΑΙΛΕΛΕΓΕΣΚΑΙΚΑΥΚΩΝΕΣΔΙΟΙΤΕΠΕΛΑΣΓΟΙ
ΠΡΟΣΘΥΜΒΡΗΣΔΕΛΑΧΟΝΛΥΚΙΟΙΜΥΣΟΙΤΑΓΕΡΩΧΟΙ
ΚΑΙΦΡΥΓΕΣΙΠΠΟΜΑΧΟΙΚΑΙΜΗΙΟΝΕΣΙΠΠΟΚΟΡΥΣΤΑΙ
ΑΛΛΑΤΙΗΕΜΕΤΑΥΤΑΔΙΕΞΕΡΕΕΣΘΕΕΚΑΣΤΑ
ΕΙΓΑΡΔΗΜΕΜΑΤΟΝΤΡΩΩΝΚΑΤΑΔΥΝΑΙΟΜΙΛΟΝ
ΘΡΗΙΚΕΣΟΙΔΑΠΑΝΕΥΘΕΝΕΗΛΥΔΕΣΕΣΧΑΤΟΙΑΛΛΩΝ
ΕΝΔΕΣΦΙΝΡΗΣΟΣΒΑΣΙΛΕΥΣΠΑΙΣΗΙΟΝΗΟΣ
ΤΟΥΔΗΚΑΛΛΙΣΤΟΥΣΙΠΠΟΥΣΙΔΟΝΗΔΕΜΕΓΙΣΤΟΥΣ
ΛΕΥΚΟΤΕΡΟΙΧΙΟΝΟΣΘΕΙΕΙΝΔΑΝΕΜΟΙΣΙΝΟΜΟΙΟΙ
ΑΡΜΑΔΕΟΙΧΡΥΣΩΙΤΕΚΑΙΑΡΓΥΡΩΙΕΥΗΣΚΗΤΑΙ
ΤΕΥΧΕΑΔΕΧΡΥΣΕΙΑΠΕΛΩΡΙΑΘΑΥΜΑΙΔΕΣΘΑΙ
ΗΛΥΘΕΧΩΝΤΑΜΕΝΟΥΤΙΚΑΤΑΘΝΗΤΟΙΣΙΝΕΟΙΚΕΝ
ΑΝΔΡΕΣΣΙΝΦΟΡΕΕΙΝΑΛΛΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΘΕΟΙΣΙΝ
ΑΛΛΕΜΕΜΕΝΝΥΝΝΗΥΣΙΠΕΛΑΣΣΕΤΟΝΩΚΥΠΟΡΟΙΣΙΝ
ΗΕΜΕΔΗΣΑΝΤΕΣΛΙΠΕΤΑΥΤΟΘΙΝΗΛΕΙΔΕΣΜΩΙ
ΟΦΡΑΚΕΝΕΛΘΗΤΟΝΚΑΙΠΕΙΡΗΘΗΤΟΝΕΜΕΙΟ
ΗΕΚΑΤΑΙΣΑΝΕΕΙΠΟΝΕΝΥΜΙΝΗΕΚΑΙΟΥΚΙ
ΤΟΝΔΑΡΥΠΟΔΡΑΙΔΩΝΠΡΟΣΕΦΗΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΜΗΔΗΜΟΙΦΥΞΙΝΓΕΔΟΛΩΝΕΜΒΑΛΛΕΟΘΥΜΩΙ
ΕΣΘΛΑΠΕΡΑΓΓΕΙΛΑΣΕΠΕΙΙΚΕΟΧΕΙΡΑΣΕΣΑΜΑΣ
ΕΙΜΕΝΓΑΡΚΕΣΕΝΥΝΑΠΟΛΥΣΟΜΕΝΗΕΜΕΘΩΜΕΝ
ΗΤΕΚΑΙΥΣΤΕΡΟΝΕΙΣΘΑΘΟΑΣΕΠΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΗΕΔΙΟΠΤΕΥΣΩΝΗΕΝΑΝΤΙΒΙΟΝΠΟΛΕΜΙΞΩΝ
ΕΙΔΕΚΕΜΗΙΣΥΠΟΧΕΡΣΙΔΑΜΕΙΣΑΠΟΘΥΜΟΝΟΛΕΣΣΗΙΣ
ΟΥΚΕΤΕΠΕΙΤΑΣΥΠΗΜΑΠΟΤΕΣΣΕΑΙΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝ

454

ΗΚΑΙΟΜΕΝΜΙΝΕΜΕΛΛΕΓΕΝΕΙΟΥΧΕΙΡΙΠΑΧΕΙΗΙ
ΑΨΑΜΕΝΟΣΛΙΣΣΕΣΘΑΙΟΔΑΥΧΕΝΑΜΕΣΣΟΝΕΛΑΣΣΕ
ΦΑΣΓΑΝΩΙΑΙΞΑΣΑΠΟΔΑΜΦΩΚΕΡΣΕΤΕΝΟΝΤΕ
ΦΘΕΓΓΟΜΕΝΟΥΔΑΡΑΤΟΥΓΕΚΑΡΗΚΟΝΙΗΙΣΙΝΕΜΙΧΘΗ
ΤΟΥΔΑΠΟΜΕΝΚΤΙΔΕΗΝΚΥΝΕΗΝΚΕΦΑΛΗΦΙΝΕΛΟΝΤΟ
ΚΑΙΛΥΚΕΗΝΚΑΙΤΟΞΑΠΑΛΙΝΤΟΝΑΚΑΙΔΟΡΥΜΑΚΡΟΝ
ΚΑΙΤΑΓΑΘΗΝΑΙΗΙΛΗΙΤΙΔΙΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΥΨΟΣΑΝΕΣΧΕΘΕΧΕΙΡΙΚΑΙΕΥΧΟΜΕΝΟΣΕΠΟΣΗΥΔΑ
ΧΑΙΡΕΘΕΑΤΟΙΣΔΕΣΣΙΣΕΓΑΡΠΡΩΤΗΝΕΝΟΛΥΜΠΩΙ
ΠΑΝΤΩΝΑΘΑΝΑΤΩΝΕΠΙΔΩΣΟΜΕΘΑΛΛΑΚΑΙΑΥΤΙΣ
ΠΕΜΨΟΝΕΠΙΘΡΗΙΚΩΝΑΝΔΡΩΝΙΠΠΟΥΣΤΕΚΑΙΕΥΝΑΣ
ΩΣΑΡΕΦΩΝΗΣΕΝΚΑΙΑΠΟΕΘΕΝΥΨΟΣΑΕΙΡΑΣ
ΘΗΚΕΝΑΝΑΜΥΡΙΚΗΝΔΕΕΛΟΝΔΕΠΙΣΗΜΑΤΕΘΗΚΕ
ΣΥΜΜΑΡΨΑΣΔΟΝΑΚΑΣΜΥΡΙΚΗΣΤΕΡΙΘΗΛΕΑΣΟΖΟΥΣ
ΜΗΛΑΘΟΙΑΥΤΙΣΙΟΝΤΕΘΟΗΝΔΙΑΝΥΚΤΑΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΤΩΔΕΒΑΤΗΝΠΡΟΤΕΡΩΔΙΑΤΕΝΤΕΑΚΑΙΜΕΛΑΝΑΙΜΑ
ΑΙΨΑΔΕΠΙΘΡΗΙΚΩΝΑΝΔΡΩΝΤΕΛΟΣΙΞΟΝΙΟΝΤΕΣ
ΟΙΔΕΥΔΟΝΚΑΜΑΤΩΙΑΔΗΚΟΤΕΣΕΝΤΕΑΔΕΣΦΙΝ
ΚΑΛΑΠΑΡΑΥΤΟΙΣΙΧΘΟΝΙΚΕΚΛΙΤΟΕΥΚΑΤΑΚΟΣΜΟΝ
ΤΡΙΣΤΟΙΧΙΠΑΡΑΔΕΣΦΙΝΕΚΑΣΤΩΙΔΙΖΥΓΕΣΙΠΠΟΙ
ΡΗΣΟΣΔΕΝΜΕΣΩΙΕΥΔΕΠΑΡΑΥΤΩΙΔΩΚΕΕΣΙΠΠΟΙ
ΕΞΕΠΙΔΙΦΡΙΑΔΟΣΠΥΜΑΤΗΣΙΜΑΣΙΔΕΔΕΝΤΟ
ΤΟΝΔΟΔΥΣΕΥΣΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΝΙΔΩΝΔΙΟΜΗΔΕΙΔΕΙΞΕΝ
ΟΥΤΟΣΤΟΙΔΙΟΜΗΔΕΣΑΝΗΡΟΥΤΟΙΔΕΤΟΙΙΠΠΟΙ
ΟΥΣΝΩΙΝΠΙΦΑΥΣΚΕΔΟΛΩΝΟΝΕΠΕΦΝΟΜΕΝΗΜΕΙΣ
ΑΛΛΑΓΕΔΗΠΡΟΦΕΡΕΚΡΑΤΕΡΟΝΜΕΝΟΣΟΥΔΕΤΙΣΕΧΡΗ
ΕΣΤΑΜΕΝΑΙΜΕΛΕΟΝΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΑΛΛΑΛΥΙΠΠΟΥΣ
ΗΕΣΥΓΑΝΔΡΑΣΕΝΑΙΡΕΜΕΛΗΣΟΥΣΙΝΔΕΜΟΙΙΠΠΟΙ
ΩΣΦΑΤΟΤΩΙΔΕΜΠΝΕΥΣΕΜΕΝΟΣΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΚΤΕΙΝΕΔΕΠΙΣΤΡΟΦΑΔΗΝΤΩΝΔΕΣΤΟΝΟΣΟΡΝΥΤΑΕΙΚΗΣ
ΑΟΡΙΘΕΙΝΟΜΕΝΩΝΕΡΥΘΑΙΝΕΤΟΔΑΙΜΑΤΙΓΑΙΑ
ΩΣΔΕΛΕΩΝΜΗΛΟΙΣΙΝΑΣΗΜΑΝΤΟΙΣΙΝΕΠΕΛΘΩΝ
ΑΙΓΕΣΙΝΗΟΙΕΣΣΙΚΑΚΑΦΡΟΝΕΩΝΕΝΟΡΟΥΣΗΙ
ΩΣΜΕΝΘΡΗΙΚΑΣΑΝΔΡΑΣΕΠΩΙΧΕΤΟΤΥΔΕΟΣΥΙΟΣ
ΟΦΡΑΔΥΩΔΕΚΕΠΕΦΝΕΝΑΤΑΡΠΟΛΥΜΗΤΙΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΟΝΤΙΝΑΤΥΔΕΙΔΗΣΑΟΡΙΠΛΗΞΕΙΕΠΑΡΑΣΤΑΣ
ΤΟΝΔΟΔΥΣΕΥΣΜΕΤΟΠΙΣΘΕΛΑΒΩΝΠΟΔΟΣΕΞΕΡΥΣΑΣΚΕ
ΤΑΦΡΟΝΕΩΝΚΑΤΑΘΥΜΟΝΟΠΩΣΚΑΛΛΙΤΡΙΧΕΣΙΠΠΟΙ
ΡΕΙΑΔΙΕΛΘΟΙΕΝΜΗΔΕΤΡΟΜΕΟΙΑΤΟΘΥΜΩΙ
ΝΕΚΡΟΙΣΑΜΒΑΙΝΟΝΤΕΣΑΗΘΕΣΣΟΝΓΑΡΕΤΑΥΤΩΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΒΑΣΙΛΗΑΚΙΧΗΣΑΤΟΤΥΔΕΟΣΥΙΟΣ
ΤΟΝΤΡΙΣΚΑΙΔΕΚΑΤΟΝΜΕΛΙΗΔΕΑΘΥΜΟΝΑΠΗΥΡΑ
ΑΣΘΜΑΙΝΟΝΤΑΚΑΚΟΝΓΑΡΟΝΑΡΚΕΦΑΛΗΦΙΝΕΠΕΣΤΗ
ΤΗΝΝΥΚΤΟΙΝΕΙΔΑΟΠΑΙΣΔΙΑΜΗΤΙΝΑΘΗΝΗΣ
ΤΟΦΡΑΔΑΡΟΤΛΗΜΩΝΟΔΥΣΕΥΣΛΥΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΣΥΝΔΗΕΙΡΕΝΙΜΑΣΙΚΑΙΕΞΗΛΑΥΝΕΝΟΜΙΛΟΥ
ΤΟΞΩΙΕΠΙΠΛΗΣΣΩΝΕΠΕΙΟΥΜΑΣΤΙΓΑΦΑΕΙΝΗΝ
ΠΟΙΚΙΛΟΥΕΚΔΙΦΡΟΙΟΝΟΗΣΑΤΟΧΕΡΣΙΝΕΛΕΣΘΑΙ
ΡΟΙΖΗΣΕΝΔΑΡΑΠΙΦΑΥΣΚΩΝΔΙΟΜΗΔΕΙΔΙΩΙ

503

ΑΥΤΑΡΟΜΕΡΜΗΡΙΖΕΜΕΝΩΝΟΤΙΚΥΝΤΑΤΟΝΕΡΔΟΙ
ΗΟΓΕΔΙΦΡΟΝΕΛΩΝΟΘΙΠΟΙΚΙΛΑΤΕΥΧΕΕΚΕΙΤΟ
ΡΥΜΟΥΕΞΕΡΥΟΙΗΕΚΦΕΡΟΙΥΨΟΣΑΕΙΡΑΣ
ΗΕΤΙΤΩΝΠΛΕΟΝΩΝΘΡΗΙΚΩΝΑΠΟΘΥΜΟΝΕΛΟΙΤΟ
ΕΙΟΣΟΤΑΥΘΩΡΜΑΙΝΕΚΑΤΑΦΡΕΝΑΤΟΦΡΑΔΑΘΗΝΗ
ΕΓΓΥΘΕΝΙΣΤΑΜΕΝΗΠΡΟΣΕΦΗΔΙΟΜΗΔΕΑΔΙΟΝ
ΝΟΣΤΟΥΔΗΜΝΗΣΑΙΜΕΓΑΘΥΜΟΥΤΥΔΕΟΣΥΙΕ
ΝΗΑΣΕΠΙΓΛΑΦΥΡΑΣΜΗΚΑΙΠΕΦΟΒΗΜΕΝΟΣΕΛΘΗΙΣ
ΜΗΠΟΥΤΙΣΚΑΙΤΡΩΑΣΕΓΕΙΡΗΙΣΙΝΘΕΟΣΑΛΛΟΣ
ΩΣΦΑΘΟΔΕΞΥΝΕΗΚΕΘΕΑΣΟΠΑΦΩΝΗΣΑΣΗΣ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΔΙΠΠΩΝΕΠΕΒΗΣΕΤΟΚΟΨΕΔΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΤΟΞΩΙΤΟΙΔΕΠΕΤΟΝΤΟΘΟΑΣΕΠΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΟΥΔΑΛΑΟΣΚΟΠΙΗΝΕΙΧΑΡΓΥΡΟΤΟΞΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΩΣΙΔΑΘΗΝΑΙΗΝΜΕΤΑΤΥΔΕΟΣΥΙΟΝΕΠΟΥΣΑΝ
ΤΗΙΚΟΤΕΩΝΤΡΩΩΝΚΑΤΕΔΥΣΕΤΟΠΟΥΛΥΝΟΜΙΛΟΝ
ΩΡΣΕΝΔΕΘΡΗΙΚΩΝΒΟΥΛΗΦΟΡΟΝΙΠΠΟΚΟΩΝΤΑ
ΡΗΣΟΥΑΝΕΨΙΟΝΕΣΘΛΟΝΟΔΕΞΥΠΝΟΥΑΝΟΡΟΥΣΑΣ
ΩΣΙΔΕΧΩΡΟΝΕΡΗΜΟΝΟΘΕΣΤΑΣΑΝΩΚΕΕΣΙΠΠΟΙ
ΑΝΔΡΑΣΤΑΣΠΑΙΡΟΝΤΑΣΕΝΑΡΓΑΛΕΗΙΣΙΦΟΝΗΙΣΙΝ
ΩΙΜΩΞΕΝΤΑΡΕΠΕΙΤΑΦΙΛΟΝΤΟΝΟΜΗΝΕΝΕΤΑΙΡΟΝ
ΤΡΩΩΝΔΕΚΛΑΓΓΗΤΕΚΑΙΑΣΠΕΤΟΣΩΡΤΟΚΥΔΟΙΜΟΣ
ΘΥΝΟΝΤΩΝΑΜΥΔΙΣΘΗΕΥΝΤΟΔΕΜΕΡΜΕΡΑΕΡΓΑ
ΟΣΣΑΝΔΡΕΣΡΕΞΑΝΤΕΣΕΒΑΝΚΟΙΛΑΣΕΠΙΝΗΑΣ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΡΙΚΑΝΟΝΟΘΙΣΚΟΠΟΝΕΚΤΟΡΟΣΕΚΤΑΝ
ΕΝΘΟΔΥΣΕΥΣΜΕΝΕΡΥΞΕΔΙΙΦΙΛΟΣΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΤΥΔΕΙΔΗΣΔΕΧΑΜΑΖΕΘΟΡΩΝΕΝΑΡΑΒΡΟΤΟΕΝΤΑ
ΕΝΧΕΙΡΕΣΣΟΔΥΣΗΙΤΙΘΕΙΕΠΕΒΗΣΕΤΟΔΙΠΠΩΝ
ΜΑΣΤΙΞΕΝΔΙΠΠΟΥΣΤΩΔΟΥΚΑΕΚΟΝΤΕΠΕΤΕΣΘΗΝ
ΝΗΑΣΕΠΙΓΛΑΦΥΡΑΣΤΗΙΓΑΡΦΙΛΟΝΕΠΛΕΤΟΘΥΜΩΙ
ΝΕΣΤΩΡΔΕΠΡΩΤΟΣΚΤΥΠΟΝΑΙΕΦΩΝΗΣΕΝΤΕ
ΩΦΙΛΟΙΑΡΓΕΙΩΝΗΓΗΤΟΡΕΣΗΔΕΜΕΔΟΝΤΕΣ
ΨΕΥΣΟΜΑΙΗΕΤΥΜΟΝΕΡΕΩΚΕΛΕΤΑΙΔΕΜΕΘΥΜΟΣ
ΙΠΠΩΝΜΩΚΥΠΟΔΩΝΑΜΦΙΚΤΥΠΟΣΟΥΑΤΑΒΑΛΛΕΙ
ΑΙΓΑΡΔΗΟΔΥΣΕΥΣΤΕΚΑΙΟΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΩΔΑΦΑΡΕΚΤΡΩΩΝΕΛΑΣΑΙΑΤΟΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΑΛΛΑΙΝΩΣΔΕΙΔΟΙΚΑΚΑΤΑΦΡΕΝΑΜΗΤΙΠΑΘΩΣΙΝ
ΑΡΓΕΙΩΝΟΙΑΡΙΣΤΟΙΥΠΟΤΡΩΩΝΟΡΥΜΑΓΔΟΥ

540

ΟΥΠΩΠΑΝΕΙΡΗΤΟΕΠΟΣΟΤΑΡΗΛΥΘΟΝΑΥΤΟΙ
ΚΑΙΡΟΙΜΕΝΚΑΤΕΒΗΣΑΝΕΠΙΧΘΟΝΑΤΟΙΔΕΧΑΡΕΝΤΕΣ
ΔΕΞΙΗΙΗΣΠΑΖΟΝΤΟΕΠΕΣΣΙΤΕΜΕΙΛΙΧΙΟΙΣΙ
ΠΡΩΤΟΣΔΕΞΕΡΕΕΙΝΕΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΕΙΠΑΓΕΜΩΠΟΛΥΑΙΝΟΔΥΣΕΥΜΕΓΑΚΥΔΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΟΠΠΩΣΤΟΥΣΔΙΠΠΟΥΣΛΑΒΕΤΟΝΚΑΤΑΔΥΝΤΕΣΟΜΙΛΟΝ
ΤΡΩΩΝΗΤΙΣΣΦΩΕΠΟΡΕΝΘΕΟΣΑΝΤΙΒΟΛΗΣΑΣ
ΑΙΝΩΣΑΚΤΙΝΕΣΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΣΗΕΛΙΟΙΟ
ΑΙΕΙΜΕΝΤΡΩΕΣΣΕΠΙΜΙΣΓΟΜΑΙΟΥΔΕΤΙΦΗΜΙ
ΜΙΜΝΑΖΕΙΝΠΑΡΑΝΗΥΣΙΓΕΡΩΝΠΕΡΕΩΝΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ
ΑΛΛΟΥΠΩΤΟΙΟΥΣΙΠΠΟΥΣΙΔΟΝΟΥΔΕΝΟΗΣΑ
ΑΛΛΑΤΙΝΥΜΜΟΙΩΔΟΜΕΝΑΙΘΕΟΝΑΝΤΙΑΣΑΝΤΑ
ΑΜΦΟΤΕΡΩΓΑΡΣΦΩΙΦΙΛΕΙΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΚΟΥΡΗΤΑΙΓΙΟΧΟΙΟΔΙΟΣΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΛΥΜΗΤΙΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΩΝΕΣΤΟΡΝΗΛΗΙΑΔΗΜΕΓΑΚΥΔΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΡΕΙΑΘΕΟΣΓΕΘΕΛΩΝΚΑΙΑΜΕΙΝΟΝΑΣΗΕΠΕΡΟΙΔΕ
ΙΠΠΟΥΣΔΩΡΗΣΑΙΤΕΠΕΙΗΠΟΛΥΦΕΡΤΕΡΟΙΕΙΣΙΝ
ΙΠΠΟΙΔΟΙΔΕΓΕΡΑΙΕΝΕΗΛΥΔΕΣΟΥΣΕΡΕΕΙΝΕΙΣ
ΘΡΗΙΚΙΟΙΤΟΝΔΕΣΦΙΝΑΝΑΚΤΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΕΚΤΑΝΕΠΑΡΔΕΤΑΡΟΥΣΔΥΟΚΑΙΔΕΚΑΠΑΝΤΑΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΤΟΝΤΡΙΣΚΑΙΔΕΚΑΤΟΝΣΚΟΠΟΝΕΙΛΟΜΕΝΕΓΓΥΘΙΝΗΩΝ
ΤΟΝΡΑΔΙΟΠΤΗΡΑΣΤΡΑΤΟΥΕΜΜΕΝΑΙΗΜΕΤΕΡΟΙΟ
ΕΚΤΩΡΤΕΠΡΟΕΗΚΕΚΑΙΑΛΛΟΙΤΡΩΕΣΑΓΑΥΟΙ
ΩΣΕΙΠΩΝΤΑΦΡΟΙΟΔΙΗΛΑΣΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΚΑΓΧΑΛΟΩΝΑΜΑΔΑΛΛΟΙΙΣΑΝΧΑΙΡΟΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΟΙΔΟΤΕΤΥΔΕΙΔΕΩΚΛΙΣΙΗΝΕΥΤΥΚΤΟΝΙΚΟΝΤΟ
ΙΠΠΟΥΣΜΕΝΚΑΤΕΔΗΣΑΝΕΥΤΜΗΤΟΙΣΙΝΙΜΑΣΙ
ΦΑΤΝΗΙΕΦΙΠΠΕΙΗΙΟΘΙΠΕΡΔΙΟΜΗΔΕΟΣΙΠΠΟΙ
ΕΣΤΑΣΑΝΩΚΥΠΟΔΕΣΜΕΛΙΗΔΕΑΠΥΡΟΝΕΔΟΝΤΕΣ
ΝΗΙΔΕΝΙΠΡΥΜΝΗΙΕΝΑΡΑΒΡΟΤΟΕΝΤΑΔΟΛΩΝΟΣ
ΘΗΚΟΔΥΣΕΥΣΟΦΡΙΡΟΝΕΤΟΙΜΑΣΣΑΙΑΤΑΘΗΝΗΙ
ΑΥΤΟΙΔΙΔΡΩΠΟΛΛΟΝΑΠΕΝΙΖΟΝΤΟΘΑΛΑΣΣΗΙ
ΕΣΒΑΝΤΕΣΚΝΗΜΑΣΤΕΙΔΕΛΟΦΟΝΑΜΦΙΤΕΜΗΡΟΥΣ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΣΦΙΝΚΥΜΑΘΑΛΑΣΣΗΣΙΔΡΩΠΟΛΛΟΝ
ΝΙΨΕΝΑΠΟΧΡΩΤΟΣΚΑΙΑΝΕΨΥΧΘΕΝΦΙΛΟΝΗΤΟΡ
ΕΣΡΑΣΑΜΙΝΘΟΥΣΒΑΝΤΕΣΕΥΞΕΣΤΑΣΛΟΥΣΑΝΤΟ
ΤΩΔΕΛΟΕΣΣΑΜΕΝΩΚΑΙΑΛΕΙΨΑΜΕΝΩΛΙΠΕΛΑΙΩΙ
ΔΕΙΠΝΩΙΕΦΙΖΑΝΕΤΗΝΑΠΟΔΕΚΡΗΤΗΡΟΣΑΘΗΝΗΙ
ΠΛΕΙΟΥΑΦΥΣΣΟΜΕΝΟΙΛΕΙΒΟΝΜΕΛΙΗΔΕΑΟΙΝΟΝ

Book 11

1

ΗΩΣΔΕΚΛΕΧΕΩΝΠΑΡΑΓΑΥΟΥΤΙΘΩΝΟΙΟ
ΟΡΝΥΘΙΝΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΦΟΩΣΦΕΡΟΙΗΔΕΒΡΟΤΟΙΣΙ
ΖΕΥΣΔΕΡΙΔΑΠΡΟΙΑΛΛΕΘΟΑΣΕΠΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΑΡΓΑΛΕΗΝΠΟΛΕΜΟΙΟΤΕΡΑΣΜΕΤΑΧΕΡΣΙΝΕΧΟΥΣΑΝ
ΣΤΗΔΕΠΟΔΥΣΣΗΟΣΜΕΓΑΚΗΤΕΙΝΗΙΜΕΛΑΙΝΗΙ
ΗΡΕΝΜΕΣΣΑΤΩΙΕΣΚΕΓΕΓΩΝΕΜΕΝΑΜΦΟΤΕΡΩΣΕ
ΗΜΕΝΕΠΑΙΑΝΤΟΣΚΛΙΣΙΑΣΤΕΛΑΜΩΝΙΑΔΑΟ
ΗΔΕΠΑΧΙΛΛΗΟΣΤΟΙΡΕΣΧΑΤΑΝΗΑΣΕΙΣΑΣ
ΕΙΡΥΣΑΝΗΝΟΡΕΗΙΠΙΣΥΝΟΙΚΑΙΚΑΡΤΕΙΧΕΙΡΩΝ
ΕΝΘΑΣΤΑΣΗΥΣΕΘΕΑΜΕΓΑΤΕΔΕΙΝΟΝΤΕ
ΟΡΘΙΑΧΑΙΟΙΣΙΝΔΕΜΕΓΑΣΘΕΝΟΣΕΜΒΑΛΕΚΑΣΤΩΙ
ΚΑΡΔΙΗΙΑΛΗΚΤΟΝΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝΗΔΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΤΟΙΣΙΔΑΦΑΡΠΟΛΕΜΟΣΓΛΥΚΙΩΝΓΕΝΕΤΗΕΝΕΕΣΘΑΙ
ΕΝΝΗΥΣΙΓΛΑΦΥΡΗΙΣΙΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΕΒΟΗΣΕΝΙΔΕΖΩΝΝΥΣΘΑΙΑΝΩΓΕΝ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΕΝΔΑΥΤΟΣΕΔΥΣΕΤΟΝΩΡΟΠΑΧΑΛΚΟΝ
ΚΝΗΜΙΔΑΣΜΕΝΠΡΩΤΑΠΕΡΙΚΝΗΜΗΙΣΙΝΕΘΗΚΕ
ΚΑΛΑΣΑΡΓΥΡΕΟΙΣΙΝΕΠΙΣΦΥΡΙΟΙΣΑΡΑΡΥΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΑΥΘΩΡΗΚΑΠΕΡΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΔΥΝΕ
ΤΟΝΠΟΤΕΟΙΚΙΝΥΡΗΣΔΩΚΕΞΕΙΝΗΙΟΝΕΙΝΑΙ
ΠΕΥΘΕΤΟΓΑΡΚΥΠΡΟΝΔΕΜΕΓΑΚΛΕΟΣΟΥΝΕΚΑΧΑΙΟΙ
ΕΣΤΡΟΙΗΝΝΗΕΣΣΙΝΑΝΑΠΛΕΥΣΕΣΘΑΙΕΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥΝΕΚΑΟΙΤΟΝΔΩΚΕΧΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣΒΑΣΙΛΗΙ
ΤΟΥΔΗΤΟΙΔΕΚΑΟΙΜΟΙΕΣΑΝΜΕΛΑΝΟΣΚΥΑΝΟΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΔΕΧΡΥΣΟΙΟΚΑΙΕΙΚΟΣΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΙΟ
ΚΥΑΝΕΟΙΔΕΔΡΑΚΟΝΤΕΣΟΡΩΡΕΧΑΤΟΠΡΟΤΙΔΕΙΡΗΝ
ΤΡΕΙΣΕΚΑΤΕΡΘΙΡΙΣΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΣΑΣΤΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΕΝΝΕΦΕΙΣΤΗΡΙΞΕΤΕΡΑΣΜΕΡΟΠΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΑΜΦΙΔΑΡΩΜΟΙΣΙΝΒΑΛΕΤΟΞΙΦΟΣΕΝΔΕΟΙΗΛΟΙ
ΧΡΥΣΕΙΟΙΠΑΜΦΑΙΝΟΝΑΤΑΡΠΕΡΙΚΟΥΛΕΟΝΗΕΝ
ΑΡΓΥΡΕΟΝΧΡΥΣΕΟΙΣΙΝΑΟΡΤΗΡΕΣΣΙΝΑΡΗΡΟΣ
ΑΝΔΕΛΕΤΑΜΦΙΒΡΟΤΗΝΠΟΛΥΔΑΙΔΑΛΟΝΑΣΠΙΔΑΘΟΥΡΙΝ
ΚΑΛΗΝΗΝΠΕΡΙΜΕΝΚΥΚΛΟΙΔΕΚΑΧΑΛΚΕΟΙΗΣΑΝ
ΕΝΔΕΟΙΟΜΦΑΛΟΙΗΣΑΝΕΕΙΚΟΣΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΙΟ
ΛΕΥΚΟΙΕΝΔΕΜΕΣΟΙΣΙΝΕΗΝΜΕΛΑΝΟΣΚΥΑΝΟΙΟ
ΤΗΙΔΕΠΙΜΕΝΓΟΡΓΩΒΛΟΣΥΡΩΠΙΣΕΣΤΕΦΑΝΩΤΟ
ΔΕΙΝΟΝΔΕΡΚΟΜΕΝΗΠΕΡΙΔΕΔΕΙΜΟΣΤΕΦΟΒΟΣΤΕ
ΤΗΣΔΕΞΑΡΓΥΡΕΟΣΤΕΛΑΜΩΝΗΝΑΥΤΑΡΕΠΑΥΤΟΥ
ΚΥΑΝΕΟΣΕΛΕΛΙΚΤΟΔΡΑΚΩΝΚΕΦΑΛΑΙΔΕΟΙΗΣΑΝ
ΤΡΕΙΣΑΜΦΙΣΤΡΕΦΕΕΣΕΝΟΣΑΥΧΕΝΟΣΕΚΠΕΦΥΥΙΑΙ
ΚΡΑΤΙΔΕΠΑΜΦΙΦΑΛΟΝΚΥΝΕΗΝΘΕΤΟΤΕΤΡΑΦΑΛΗΡΟΝ
ΙΠΠΟΥΡΙΝΔΕΙΝΟΝΔΕΛΟΦΟΣΚΑΘΥΠΕΡΘΕΝΕΝΕΥΕΝ
ΕΙΛΕΤΟΔΑΛΚΙΜΑΔΟΥΡΕΔΥΩΚΕΚΟΡΥΘΜΕΝΑΧΑΛΚΩΙ
ΟΞΕΑΤΗΛΕΔΕΧΑΛΚΟΣΑΠΑΥΤΟΦΙΝΟΥΡΑΝΟΝΕΙΣΩ
ΛΑΜΠΕΠΙΔΕΓΔΟΥΠΗΣΑΝΑΘΗΝΑΙΗΤΕΚΑΙΗΡΗ
ΤΙΜΩΣΑΙΒΑΣΙΛΗΑΠΟΛΥΧΡΥΣΟΙΟΜΥΚΗΝΗΣ

47

ΗΝΙΟΧΩΙΜΕΝΕΠΕΙΤΑΕΩΙΕΠΕΤΕΛΛΕΝΕΚΑΣΤΟΣ
ΙΠΠΟΥΣΕΥΚΑΤΑΚΟΣΜΟΝΕΡΥΚΕΜΕΝΑΥΘΕΠΙΤΑΦΡΩΙ
ΑΥΤΟΙΔΕΠΡΥΛΕΕΣΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΘΩΡΗΧΘΕΝΤΕΣ
ΡΩΟΝΤΑΣΒΕΣΤΟΣΔΕΒΟΗΓΕΝΕΤΗΩΘΙΠΡΟ
ΦΘΑΝΔΕΜΕΓΙΠΠΗΩΝΕΠΙΤΑΦΡΩΙΚΟΣΜΗΘΕΝΤΕΣ
ΙΠΠΗΕΣΔΟΛΙΓΟΝΜΕΤΕΚΙΑΘΟΝΕΝΔΕΚΥΔΟΙΜΟΝ
ΩΡΣΕΚΑΚΟΝΚΡΟΝΙΔΗΣΚΑΤΑΔΥΨΟΘΕΝΗΚΕΝΕΕΡΣΑΣ
ΑΙΜΑΤΙΜΥΔΑΛΕΑΣΕΞΑΙΘΕΡΟΣΟΥΝΕΚΕΜΕΛΛΕ
ΠΟΛΛΑΣΙΦΘΙΜΟΥΣΚΕΦΑΛΑΣΑΙΔΙΠΡΟΙΑΨΕΙΝ
ΤΡΩΕΣΔΑΥΘΕΤΕΡΩΘΕΝΕΠΙΘΡΩΣΜΩΙΠΕΔΙΟΙΟ
ΕΚΤΟΡΑΤΑΜΦΙΜΕΓΑΝΚΑΙΑΜΥΜΟΝΑΠΟΥΛΥΔΑΜΑΝΤΑ
ΑΙΝΕΙΑΝΘΟΣΤΡΩΣΙΘΕΟΣΩΣΤΙΕΤΟΔΗΜΩΙ
ΤΡΕΙΣΤΑΝΤΗΝΟΡΙΔΑΣΠΟΛΥΒΟΝΚΑΙΑΓΗΝΟΡΑΔΙΟΝ
ΗΙΘΕΟΝΤΑΚΑΜΑΝΤΕΠΙΕΙΚΕΛΟΝΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝ
ΕΚΤΩΡΔΕΝΠΡΩΤΟΙΣΙΦΕΡΑΣΠΙΔΑΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΝ
ΟΙΟΣΔΕΚΝΕΦΕΩΝΑΝΑΦΑΙΝΕΤΑΙΟΥΛΙΟΣΑΣΤΗΡ
ΠΑΜΦΑΙΝΩΝΤΟΤΕΔΑΥΤΙΣΕΔΥΝΕΦΕΑΣΚΙΟΕΝΤΑ
ΩΣΕΚΤΩΡΟΤΕΜΕΝΤΕΜΕΤΑΠΡΩΤΟΙΣΙΦΑΝΕΣΚΕΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΕΝΠΥΜΑΤΟΙΣΙΚΕΛΕΥΩΝΠΑΣΔΑΡΑΧΑΛΚΩΙ
ΛΑΜΦΩΣΤΕΣΤΕΡΟΠΗΠΑΤΡΟΣΔΙΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΟΙΔΩΣΤΑΜΗΤΗΡΕΣΕΝΑΝΤΙΟΙΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝ
ΟΓΜΟΝΕΛΑΥΝΩΣΙΝΑΝΔΡΟΣΜΑΚΑΡΟΣΚΑΤΑΡΟΥΡΑΝ
ΠΥΡΩΝΗΚΡΙΘΩΝΤΑΔΕΔΡΑΓΜΑΤΑΤΑΡΦΕΑΠΙΠΤΕΙ
ΩΣΤΡΩΕΣΚΑΙΑΧΑΙΟΙΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΘΟΡΟΝΤΕΣ
ΔΗΙΟΥΝΟΥΔΕΤΕΡΟΙΜΝΩΟΝΤΟΛΟΟΙΟΦΟΒΟΙΟ
ΙΣΑΣΔΥΣΜΙΝΗΚΕΦΑΛΑΣΕΧΕΝΟΙΔΕΛΥΚΟΙΩΣ
ΘΥΝΟΝΕΡΙΣΔΑΡΕΧΑΙΡΕΠΟΛΥΣΤΟΝΟΣΕΙΣΟΡΟΩΣΑ
ΟΙΗΓΑΡΡΑΘΕΩΝΠΑΡΕΤΥΓΧΑΝΕΜΑΡΝΑΜΕΝΟΙΣΙΝ
ΟΙΔΑΛΛΟΙΟΥΣΦΙΝΠΑΡΕΣΑΝΘΕΟΙΑΛΛΑΕΚΗΛΟΙ
ΣΦΟΙΣΙΝΕΝΙΜΕΓΑΡΟΙΣΙΚΑΘΗΑΤΟΗΧΙΕΚΑΣΤΩΙ
ΔΩΜΑΤΑΚΑΛΑΤΕΤΥΚΤΟΚΑΤΑΠΤΥΧΑΣΟΥΛΥΜΠΟΙΟ
ΠΑΝΤΕΣΔΗΙΤΙΟΩΝΤΟΚΕΛΑΙΝΕΦΕΑΚΡΟΝΙΩΝΑ
ΟΥΝΕΚΑΡΑΤΡΩΕΣΣΙΝΕΒΟΥΛΕΤΟΚΥΔΟΣΟΡΕΞΑΙ
ΤΩΝΜΕΝΑΡΟΥΚΑΛΕΓΙΖΕΠΑΤΗΡΟΔΕΝΟΣΦΙΛΙΑΣΘΕΙΣ
ΤΩΝΑΛΛΩΝΑΠΑΝΕΥΘΕΚΑΘΕΖΕΤΟΚΥΔΕΙΓΑΙΩΝ
ΕΙΣΟΡΟΩΝΤΡΩΩΝΤΕΠΟΛΙΝΚΑΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΧΑΛΚΟΥΤΕΣΤΕΡΟΠΗΝΟΛΛΥΝΤΑΣΤΟΛΛΥΜΕΝΟΥΣΤΕ
ΟΦΡΑΜΕΝΗΩΣΗΝΚΑΙΑΕΞΕΤΟΙΕΡΟΝΗΜΑΡ

84

ΤΟΦΡΑΜΑΛΑΜΦΟΤΕΡΩΝΒΕΛΕΗΠΤΕΤΟΠΙΠΤΕΔΕΛΑΟΣ
ΗΜΟΣΔΕΔΡΥΤΟΜΟΣΠΕΡΑΝΗΡΟΠΛΙΣΣΑΤΟΔΕΙΠΝΟΝ
ΟΥΡΕΟΣΕΝΒΗΣΣΗΙΣΙΝΕΠΕΙΤΕΚΟΡΕΣΣΑΤΟΧΕΙΡΑΣ
ΤΑΜΝΩΝΔΕΝΔΡΕΑΜΑΚΡΑΑΔΟΣΤΕΜΙΝΙΚΕΤΟΘΥΜΟΝ
ΣΙΤΟΥΤΕΓΛΥΚΕΡΟΙΟΠΕΡΙΦΡΕΝΑΣΙΜΕΡΟΣΑΙΡΕΙ
ΤΗΜΟΣΣΦΗΙΑΡΕΤΗΙΔΑΝΑΟΙΡΗΞΑΝΤΟΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΚΕΚΛΟΜΕΝΟΙΕΤΑΡΟΙΣΙΚΑΤΑΣΤΙΧΑΣΕΝΔΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΟΡΟΥΣΕΛΕΔΑΝΔΡΑΒΙΑΝΟΡΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΑΥΤΟΝΕΠΕΙΤΑΔΕΤΑΙΡΟΝΟΙΛΗΑΠΛΗΞΙΠΠΟΝ
ΗΤΟΙΟΓΕΞΙΠΠΩΝΚΑΤΕΠΑΛΜΕΝΟΣΑΝΤΙΟΣΕΣΤΗ
ΤΟΝΔΙΘΥΣΜΕΜΑΩΤΑΜΕΤΩΠΙΟΝΟΞΕΙΔΟΥΡΙ
ΝΥΞΟΥΔΕΣΤΕΦΑΝΗΔΟΡΥΟΙΣΧΕΘΕΧΑΛΚΟΒΑΡΕΙΑ
ΑΛΛΑΔΙΑΥΤΗΣΗΛΘΕΚΑΙΟΣΤΕΟΥΕΓΚΕΦΑΛΟΣΔΕ
ΕΝΔΟΝΑΠΑΣΠΕΠΑΛΑΚΤΟΔΑΜΑΣΣΕΔΕΜΙΝΜΕΜΑΩΤΑ
ΚΑΙΤΟΥΣΜΕΝΛΙΠΕΝΑΥΘΙΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΣΤΗΘΕΣΙΠΑΜΦΑΙΝΟΝΤΑΣΕΠΕΙΠΕΡΙΔΥΣΕΧΙΤΩΝΑΣ
ΑΥΤΑΡΟΒΗΙΣΟΝΤΕΚΑΙΑΝΤΙΦΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΩΝ
ΥΙΕΔΥΩΠΡΙΑΜΟΙΟΝΟΘΟΝΚΑΙΓΝΗΣΙΟΝΑΜΦΩ
ΕΙΝΕΝΙΔΙΦΡΩΙΕΟΝΤΑΣΟΜΕΝΝΟΘΟΣΗΝΙΟΧΕΥΕΝ
ΑΝΤΙΦΟΣΑΥΠΑΡΕΒΑΣΚΕΠΕΡΙΚΛΥΤΟΣΩΠΟΤΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΙΔΗΣΕΝΚΝΗΜΟΙΣΙΔΙΔΗΜΟΣΧΟΙΣΙΛΥΓΟΙΣΙ
ΠΟΙΜΑΙΝΟΝΤΕΠΟΕΣΣΙΛΑΒΩΝΚΑΙΕΛΥΣΕΝΑΠΟΙΝΩΝ
ΔΗΤΟΤΕΓΑΤΡΕΙΔΗΣΕΥΡΥΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΤΟΝΜΕΝΥΠΕΡΜΑΖΟΙΟΚΑΤΑΣΤΗΘΟΣΒΑΛΕΔΟΥΡΙ
ΑΝΤΙΦΟΝΑΥΠΑΡΑΟΥΣΕΛΑΣΕΞΙΦΕΙΕΚΔΕΒΑΛΙΠΠΩΝ
ΣΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣΔΑΠΟΤΟΙΙΝΕΣΥΛΑΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑ
ΓΙΓΝΩΣΚΩΝΚΑΙΓΑΡΣΦΕΠΑΡΟΣΠΑΡΑΝΗΥΣΙΘΟΗΙΣΙΝ
ΕΙΔΕΝΟΤΕΞΙΔΗΣΑΓΑΓΕΝΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΩΣΔΕΛΕΩΝΕΛΑΦΟΙΟΤΑΧΕΙΗΣΝΗΠΙΑΤΕΚΝΑ
ΡΗΙΔΙΩΣΣΥΝΕΑΞΕΛΑΒΩΝΚΡΑΤΕΡΟΙΣΙΝΟΔΟΥΣΙΝ
ΕΛΘΩΝΕΙΣΕΥΝΗΝΑΠΑΛΟΝΤΕΣΦΗΤΟΡΑΠΗΥΡΑ
ΗΔΕΙΠΕΡΤΕΤΥΧΗΙΣΙΜΑΛΑΣΧΕΔΟΝΟΥΔΥΝΑΤΑΙΣΦΙ
ΧΡΑΙΣΜΕΙΝΑΥΤΗΝΓΑΡΜΙΝΥΠΟΤΡΟΜΟΣΑΙΝΟΣΙΚΑΝΕΙ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΔΗΙΞΕΔΙΑΔΡΥΜΑΠΥΚΝΑΚΑΙΥΛΗΝ
ΣΠΕΥΔΟΥΣΙΔΡΩΟΥΣΑΚΡΑΤΑΙΟΥΘΗΡΟΣΥΦΟΡΜΗΣ
ΩΣΑΡΑΤΟΙΣΟΥΤΙΣΔΥΝΑΤΟΧΡΑΙΣΜΗΣΑΙΟΛΕΘΡΟΝ
ΤΡΩΩΝΑΛΛΑΚΑΙΑΥΤΟΙΥΠΑΡΓΕΙΟΙΣΙΦΕΒΟΝΤΟ

122

ΑΥΤΑΡΟΠΕΙΣΑΝΔΡΟΝΤΕΚΑΙΙΠΠΟΛΟΧΟΝΜΕΝΕΧΑΡΜΗΝ
ΥΙΕΑΣΑΝΤΙΜΑΧΟΙΟΔΑΙΦΡΟΝΟΣΟΣΡΑΜΑΛΙΣΤΑ
ΧΡΥΣΟΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΣΑΓΛΑΑΔΩΡΑ
ΟΥΚΕΙΑΣΧΕΛΕΝΗΝΔΟΜΕΝΑΙΞΑΝΘΩΙΜΕΝΕΛΑΩΙ
ΤΟΥΠΕΡΔΗΔΥΟΠΑΙΔΕΛΑΒΕΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΕΙΝΕΝΙΔΙΦΡΩΙΕΟΝΤΑΣΟΜΟΥΔΕΧΟΝΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΕΚΓΑΡΣΦΕΑΣΧΕΙΡΩΝΦΥΓΟΝΗΝΙΑΣΙΓΑΛΟΕΝΤΑ
ΤΩΔΕΚΥΚΗΘΗΤΗΝΟΔΕΝΑΝΤΙΟΝΩΡΤΟΛΕΩΝΩΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΤΩΔΑΥΤΕΚΔΙΦΡΟΥΓΟΥΝΑΖΕΣΘΗΝ
ΖΩΓΡΕΙΑΤΡΕΟΣΥΙΕΣΥΔΑΞΙΑΔΕΞΑΙΑΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΛΑΔΕΝΑΝΤΙΜΑΧΟΙΟΔΟΜΟΙΣΚΕΙΜΗΛΙΑΚΕΙΤΑΙ
ΧΑΛΚΟΣΤΕΧΡΥΣΟΣΤΕΠΟΛΥΚΜΗΤΟΣΤΕΣΙΔΗΡΟΣ
ΤΩΝΚΕΝΤΟΙΧΑΡΙΣΑΙΤΟΠΑΤΗΡΑΠΕΡΕΙΣΙΑΠΟΙΝΑ
ΕΙΝΩΙΖΩΟΥΣΠΕΠΥΘΟΙΤΕΠΙΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΩΣΤΩΓΕΚΛΑΙΟΝΤΕΠΡΟΣΑΥΔΗΤΗΝΒΑΣΙΛΗΑ
ΜΕΙΛΙΧΙΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΝΑΜΕΙΛΙΚΤΟΝΔΟΠΑΚΟΥΣΑΝ
ΕΙΜΕΝΔΗΑΝΤΙΜΑΧΟΙΟΔΑΙΦΡΟΝΟΣΥΙΕΕΣΕΣΤΟΝ
ΟΣΠΟΤΕΝΙΤΡΩΩΝΑΓΟΡΗΙΜΕΝΕΛΑΟΝΑΝΩΓΕΝ
ΑΓΓΕΛΙΗΝΕΛΘΟΝΤΑΣΥΝΑΝΤΙΘΕΩΙΟΔΥΣΗΙ
ΑΥΘΙΚΑΤΑΚΤΕΙΝΑΙΜΗΔΕΞΕΜΕΝΑΨΕΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΝΥΝΜΕΝΔΗΤΟΥΠΑΤΡΟΣΑΕΙΚΕΑΤΙΣΕΤΕΛΩΒΗΝ
ΗΚΑΙΠΕΙΣΑΝΔΡΟΝΜΕΝΑΦΙΠΠΩΝΩΣΕΧΑΜΑΖΕ
ΔΟΥΡΙΒΑΛΩΝΠΡΟΣΣΤΗΘΟΣΟΔΥΠΤΙΟΣΟΥΔΕΙΕΡΕΙΣΘΗ
ΙΠΠΟΛΟΧΟΣΔΑΠΟΡΟΥΣΕΤΟΝΑΥΧΑΜΑΙΕΞΕΝΑΡΙΞΕ
ΧΕΙΡΑΣΑΠΟΞΙΦΕΙΤΜΗΞΑΣΑΠΟΤΑΥΧΕΝΑΚΟΨΑΣ
ΟΛΜΟΝΔΩΣΕΣΣΕΥΕΚΥΛΙΝΔΕΣΘΑΙΔΙΟΜΙΛΟΥ
ΤΟΥΣΜΕΝΕΑΣΟΔΟΘΙΠΛΕΙΣΤΑΙΚΛΟΝΕΟΝΤΟΦΑΛΑΓΓΕΣ
ΤΗΙΡΕΝΟΡΟΥΣΑΜΑΔΑΛΛΟΙΕΥΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΠΕΖΟΙΜΕΝΠΕΖΟΥΣΟΛΕΚΟΝΦΕΥΓΟΝΤΑΣΑΝΑΓΚΗΙ
ΙΠΠΕΙΣΔΙΠΠΗΑΣΥΠΟΔΕΣΦΙΣΙΝΩΡΤΟΚΟΝΙΗ
ΕΚΠΕΔΙΟΥΤΗΝΩΡΣΑΝΕΡΙΓΔΟΥΠΟΙΠΟΔΕΣΙΠΠΩΝ
ΧΑΛΚΩΙΔΗΙΟΩΝΤΕΣΑΤΑΡΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΙΕΝΑΠΟΚΤΕΙΝΩΝΕΠΕΤΑΡΓΕΙΟΙΣΙΚΕΛΕΥΩΝ
ΩΣΔΟΤΕΠΥΡΑΙΔΗΛΟΝΕΝΑΞΥΛΩΙΕΜΠΕΣΗΙΥΛΗΙ
ΠΑΝΤΗΙΤΕΙΛΥΦΟΩΝΑΝΕΜΟΣΦΕΡΕΙΟΙΔΕΤΕΘΑΜΝΟΙ
ΠΡΟΡΡΙΖΟΙΠΙΠΤΟΥΣΙΝΕΠΕΙΓΟΜΕΝΟΙΠΥΡΟΣΟΡΜΗΙ
ΩΣΑΡΥΠΑΤΡΕΙΔΗΙΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΠΙΠΤΕΚΑΡΗΝΑ
ΤΡΩΩΝΦΕΥΓΟΝΤΩΝΠΟΛΛΟΙΔΕΡΙΑΥΧΕΝΕΣΙΠΠΟΙ
ΚΕΙΝΟΧΕΑΚΡΟΤΑΛΙΖΟΝΑΝΑΠΤΟΛΕΜΟΙΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΗΝΙΟΧΟΥΣΠΟΘΕΟΝΤΕΣΑΜΥΜΟΝΑΣΟΙΔΕΠΙΓΑΙΗΙ
ΚΕΙΑΤΟΓΥΠΕΣΣΙΝΠΟΛΥΦΙΛΤΕΡΟΙΗΑΛΟΧΟΙΣΙΝ

163

ΕΚΤΟΡΑΔΕΚΒΕΛΕΩΝΥΠΑΓΕΖΕΥΣΕΚΤΕΚΟΝΙΗΣ
ΕΚΤΑΝΔΡΟΚΤΑΣΙΗΣΕΚΘΑΙΜΑΤΟΣΕΚΤΕΚΥΔΟΙΜΟΥ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΕΠΕΤΟΣΦΕΔΑΝΟΝΔΑΝΑΟΙΣΙΚΕΛΕΥΩΝ
ΟΙΔΕΠΑΡΙΛΟΥΣΗΜΑΠΑΛΑΙΟΥΔΑΡΔΑΝΙΔΑΟ
ΜΕΣΣΟΝΚΑΠΠΕΔΙΟΝΠΑΡΕΡΙΝΕΟΝΕΣΣΕΥΟΝΤΟ
ΙΕΜΕΝΟΙΠΟΛΙΟΣΟΔΕΚΕΚΛΗΓΩΝΕΠΕΤΑΙΕΙ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΛΥΘΡΩΙΔΕΠΑΛΑΣΣΕΤΟΧΕΙΡΑΣΑΑΠΤΟΥΣ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΣΚΑΙΑΣΤΕΠΥΛΑΣΚΑΙΦΗΓΟΝΙΚΟΝΤΟ
ΕΝΘΑΡΑΔΗΙΣΤΑΝΤΟΚΑΙΑΛΛΗΛΟΥΣΑΝΕΜΙΜΝΟΝ
ΟΙΔΕΤΙΚΑΜΜΕΣΣΟΝΠΕΔΙΟΝΦΟΒΕΟΝΤΟΒΟΕΣΩΣ
ΑΣΤΕΛΕΩΝΕΦΟΒΗΣΕΜΟΛΩΝΕΝΝΥΚΤΟΣΑΜΟΛΓΩΙ
ΠΑΣΑΣΤΗΙΔΕΤΙΗΙΑΝΑΦΑΙΝΕΤΑΙΑΙΠΥΣΟΛΕΘΡΟΣ
ΤΗΣΔΕΞΑΥΧΕΝΕΑΞΕΛΑΒΩΝΚΡΑΤΕΡΟΙΣΙΝΟΔΟΥΣΙ
ΠΡΩΤΟΝΕΠΕΙΤΑΔΕΘΑΙΜΑΚΑΙΕΓΚΑΤΑΠΑΝΤΑΛΑΦΥΣΣΕΙ
ΩΣΤΟΥΣΑΤΡΕΙΔΗΣΕΦΕΠΕΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΙΕΝΑΠΟΚΤΕΙΝΩΝΤΟΝΟΠΙΣΤΑΤΟΝΟΙΔΕΦΕΒΟΝΤΟ
ΠΟΛΛΟΙΔΕΠΡΗΝΕΙΣΤΕΚΑΙΥΠΤΙΟΙΕΚΠΕΣΟΝΙΠΠΩΝ
ΑΤΡΕΙΔΕΩΥΠΟΧΕΡΣΙΠΕΡΙΠΡΟΓΑΡΕΓΧΕΙΘΥΕΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΤΑΧΕΜΕΛΛΕΝΥΠΟΠΤΟΛΙΝΑΙΠΥΤΕΤΕΙΧΟΣ
ΙΞΕΣΘΑΙΤΟΤΕΔΗΡΑΠΑΤΗΡΑΝΔΡΩΝΤΕΘΕΩΝΤΕ
ΙΔΗΣΕΝΚΟΡΥΦΗΙΣΙΚΑΘΕΖΕΤΟΠΙΔΗΕΣΣΗΣ
ΟΥΡΑΝΟΘΕΝΚΑΤΑΒΑΣΕΧΕΔΑΣΤΕΡΟΠΗΝΜΕΤΑΧΕΡΣΙΝ
ΙΡΙΝΔΟΤΡΥΝΕΧΡΥΣΟΠΤΕΡΟΝΑΓΓΕΛΕΟΥΣΑΝ
ΒΑΣΚΙΘΙΙΡΙΤΑΧΕΙΑΤΟΝΕΚΤΟΡΙΜΥΘΟΝΕΝΙΣΠΕΣ
ΟΦΡΑΝΜΕΝΚΕΝΟΡΑΙΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΘΥΝΟΝΤΕΝΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΝΕΝΑΙΡΟΝΤΑΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝ
ΤΟΦΡΑΝΑΧΩΡΕΙΤΩΤΟΝΔΑΛΛΟΝΛΑΟΝΑΝΩΧΘΩ
ΜΑΡΝΑΣΘΑΙΔΗΙΟΙΣΙΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΗΝΥΣΜΙΝΗΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΚΗΔΟΥΡΙΤΥΠΕΙΣΗΒΛΗΜΕΝΟΣΙΩΙ
ΕΙΣΙΠΠΟΥΣΑΛΕΤΑΙΤΟΤΕΟΙΚΡΑΤΟΣΕΓΓΥΑΛΙΞΩ
ΚΤΕΙΝΕΙΝΕΙΣΟΚΕΝΗΑΣΕΥΣΣΕΛΜΟΥΣΑΦΙΚΗΤΑΙ
ΔΥΗΙΤΗΕΛΙΟΣΚΑΙΕΠΙΚΝΕΦΑΣΙΕΡΟΝΕΛΘΗΙ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΠΟΔΗΝΕΜΟΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΒΗΔΕΚΑΤΙΔΑΙΩΝΟΡΕΩΝΕΙΣΙΛΙΟΝΙΡΗΝ
ΕΥΡΥΙΟΝΠΡΙΑΜΟΙΟΔΑΙΦΡΟΝΟΣΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΕΣΤΑΟΤΕΝΘΙΠΠΟΙΣΙΚΑΙΑΡΜΑΣΙΚΟΛΛΗΤΟΙΣΙΝ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΗΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΕΚΤΟΡΥΙΕΠΡΙΑΜΟΙΟΔΙΙΜΗΤΙΝΑΤΑΛΑΝΤΕ
ΖΕΥΣΜΕΠΑΤΗΡΠΡΟΕΗΚΕΤΕΙΝΤΑΔΕΜΥΘΗΣΑΣΘΑΙ
ΟΦΡΑΝΜΕΝΚΕΝΟΡΑΙΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΘΥΝΟΝΤΕΝΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΝΕΝΑΙΡΟΝΤΑΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝ
ΤΟΦΡΥΠΟΕΙΚΕΜΑΧΗΣΤΟΝΔΑΛΛΟΝΛΑΟΝΑΝΩΧΘΙ
ΜΑΡΝΑΣΘΑΙΔΗΙΟΙΣΙΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΗΝΥΣΜΙΝΗΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΚΗΔΟΥΡΙΤΥΠΕΙΣΗΒΛΗΜΕΝΟΣΙΩΙ
ΕΙΣΙΠΠΟΥΣΑΛΕΤΑΙΤΟΤΕΤΟΙΚΡΑΤΟΣΕΓΓΥΑΛΙΞΕΙ
ΚΤΕΙΝΕΙΝΕΙΣΟΚΕΝΗΑΣΕΥΣΣΕΛΜΟΥΣΑΦΙΚΗΑΙ
ΔΥΗΙΤΗΕΛΙΟΣΚΑΙΕΠΙΚΝΕΦΑΣΙΕΡΟΝΕΛΘΗΙ

210

ΗΜΕΝΑΡΩΣΕΙΠΟΥΣΑΠΕΒΗΠΟΔΑΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΕΚΤΩΡΔΕΞΟΧΕΩΝΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΑΛΤΟΧΑΜΑΖΕ
ΠΑΛΛΩΝΔΟΞΕΑΔΟΥΡΑΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΩΙΧΕΤΟΠΑΝΤΗΙ
ΟΤΡΥΝΩΝΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙΕΓΕΙΡΕΔΕΦΥΛΟΠΙΝΑΙΝΗΝ
ΟΙΔΕΛΕΛΙΧΘΗΣΑΝΚΑΙΕΝΑΝΤΙΟΙΕΣΤΑΝΑΧΑΙΩΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΔΕΤΕΡΩΘΕΝΕΚΑΡΤΥΝΑΝΤΟΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΑΡΤΥΝΘΗΔΕΜΑΧΗΣΤΑΝΔΑΝΤΙΟΙΕΝΔΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΟΡΟΥΣΕΘΕΛΕΝΔΕΠΟΛΥΠΡΟΜΑΧΕΣΘΑΙΑΠΑΝΤΩΝ
ΕΣΠΕΤΕΝΥΝΜΟΙΜΟΥΣΑΙΟΛΥΜΠΙΑΔΩΜΑΤΕΧΟΥΣΑΙ
ΟΣΤΙΣΔΗΠΡΩΤΟΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣΑΝΤΙΟΝΗΛΘΕΝ
ΗΑΥΤΩΝΤΡΩΩΝΗΕΚΛΕΙΤΩΝΕΠΙΚΟΥΡΩΝ
ΙΦΙΔΑΜΑΣΑΝΤΗΝΟΡΙΔΗΣΗΥΣΤΕΜΕΓΑΣΤΕ
ΟΣΤΡΑΦΗΕΝΘΡΗΙΚΗΙΕΡΙΒΩΛΑΚΙΜΗΤΕΡΙΜΗΛΩΝ
ΚΙΣΣΗΣΤΟΝΓΕΘΡΕΨΕΔΟΜΟΙΣΕΝΙΤΥΤΘΟΝΕΟΝΤΑ
ΜΗΤΡΟΠΑΤΩΡΟΣΤΙΚΤΕΘΕΑΝΩΚΑΛΛΙΠΑΡΗΙΟΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΡΗΒΗΣΕΡΙΚΥΔΕΟΣΙΚΕΤΟΜΕΤΡΟΝ
ΑΥΤΟΥΜΙΝΚΑΤΕΡΥΚΕΔΙΔΟΥΔΟΓΕΘΥΓΑΤΕΡΑΗΝ
ΓΗΜΑΣΔΕΚΘΑΛΑΜΟΙΟΜΕΤΑΚΛΕΟΣΙΚΕΤΑΧΑΙΩΝ
ΣΥΝΔΥΟΚΑΙΔΕΚΑΝΗΥΣΙΚΟΡΩΝΙΣΙΝΑΙΟΙΕΠΟΝΤΟ
ΤΑΣΜΕΝΕΠΕΙΤΕΝΠΕΡΚΩΤΗΙΛΙΠΕΝΗΑΣΕΙΣΑΣ
ΑΥΤΑΡΟΠΕΖΟΣΕΩΝΕΣΙΛΙΟΝΕΙΛΗΛΟΥΘΕΙ
ΟΣΡΑΤΟΤΑΤΡΕΙΔΕΩΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣΑΝΤΙΟΝΗΛΘΕΝ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΣΧΕΔΟΝΗΣΑΝΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΙΟΝΤΕΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΜΕΝΑΜΑΡΤΕΠΑΡΑΙΔΕΟΙΕΤΡΑΠΕΤΕΓΧΟΣ
ΙΦΙΔΑΜΑΣΔΕΚΑΤΑΖΩΝΗΝΘΩΡΗΚΟΣΕΝΕΡΘΕ
ΝΥΞΕΠΙΔΑΥΤΟΣΕΡΕΙΣΕΒΑΡΕΙΗΙΧΕΙΡΙΠΙΘΗΣΑΣ
ΟΥΔΕΤΟΡΕΖΩΣΤΗΡΑΠΑΝΑΙΟΛΟΝΑΛΛΑΠΟΛΥΠΡΙΝ
ΑΡΓΥΡΩΙΑΝΤΟΜΕΝΗΜΟΛΙΒΟΣΩΣΕΤΡΑΠΕΤΑΙΧΜΗ
ΚΑΙΤΟΓΕΧΕΙΡΙΛΑΒΩΝΕΥΡΥΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΕΛΚΕΠΙΟΙΜΕΜΑΩΣΩΣΤΕΛΙΣΕΚΔΑΡΑΧΕΙΡΟΣ
ΣΠΑΣΣΑΤΟΤΟΝΔΑΟΡΙΠΛΗΞΑΥΧΕΝΑΛΥΣΕΔΕΓΥΙΑ
ΩΣΟΜΕΝΑΥΘΙΠΕΣΩΝΚΟΙΜΗΣΑΤΟΧΑΛΚΕΟΝΥΠΝΟΝ
ΟΙΚΤΡΟΣΑΠΟΜΝΗΣΤΗΣΑΛΟΧΟΥΑΣΤΟΙΣΙΝΑΡΗΓΩΝ
ΚΟΥΡΙΔΙΗΣΗΣΟΥΤΙΧΑΡΙΝΙΔΕΠΟΛΛΑΔΕΔΩΚΕ
ΠΡΩΘΕΚΑΤΟΝΒΟΥΣΔΩΚΕΝΕΠΕΙΤΑΔΕΧΙΛΙΥΠΕΣΤΗ
ΑΙΓΑΣΟΜΟΥΚΑΙΟΙΣΤΑΟΙΑΣΠΕΤΑΠΟΙΜΑΙΝΟΝΤΟ
ΔΗΤΟΤΕΓΑΤΡΕΙΔΗΣΑΓΑΜΕΜΝΩΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕ
ΒΗΔΕΦΕΡΩΝΑΝΟΜΙΛΟΝΑΧΑΙΩΝΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑ

248

ΤΟΝΔΩΣΟΥΝΕΝΟΗΣΕΚΟΩΝΑΡΙΔΕΙΚΕΤΟΣΑΝΔΡΩΝ
ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΗΣΑΝΤΗΝΟΡΙΔΗΣΚΡΑΤΕΡΟΝΡΑΕΠΕΝΘΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΥΣΕΚΑΛΥΨΕΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΟΠΕΣΟΝΤΟΣ
ΣΤΗΔΕΥΡΑΞΣΥΝΔΟΥΡΙΛΑΘΩΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΔΙΟΝ
ΝΥΞΕΔΕΜΙΝΚΑΤΑΧΕΙΡΑΜΕΣΗΝΑΓΚΩΝΟΣΕΝΕΡΘΕ
ΑΝΤΙΚΡΥΔΕΔΙΕΣΧΕΦΑΕΙΝΟΥΔΟΥΡΟΣΑΚΩΚΗ
ΡΙΓΗΣΕΝΤΑΡΕΠΕΙΤΑΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΛΛΟΥΔΩΣΑΠΕΛΗΓΕΜΑΧΗΣΗΔΕΠΤΟΛΕΜΟΙΟ
ΑΛΛΕΠΟΡΟΥΣΕΚΟΩΝΙΕΧΩΝΑΝΕΜΟΤΡΕΦΕΣΕΓΧΟΣ
ΗΤΟΙΟΙΦΙΔΑΜΑΝΤΑΚΑΣΙΓΝΗΤΟΝΚΑΙΟΠΑΤΡΟΝ
ΕΛΚΕΠΟΔΟΣΜΕΜΑΩΣΚΑΙΑΥΤΕΙΠΑΝΤΑΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΤΟΝΔΕΛΚΟΝΤΑΝΟΜΙΛΟΝΥΠΑΣΠΙΔΟΣΟΜΦΑΛΟΕΣΣΗΣ
ΟΥΤΗΣΕΞΥΣΤΩΙΧΑΛΚΗΡΕΙΛΥΣΕΔΕΓΥΙΑ
ΤΟΙΟΔΕΠΙΦΙΔΑΜΑΝΤΙΚΑΡΗΑΠΕΚΟΨΕΠΑΡΑΣΤΑΣ
ΕΝΘΑΝΤΗΝΟΡΟΣΥΙΕΣΥΠΑΤΡΕΙΔΗΙΒΑΣΙΛΗΙ
ΠΟΤΜΟΝΑΝΑΠΛΗΣΑΝΤΕΣΕΔΥΝΔΟΜΟΝΑΙΔΟΣΕΙΣΩ
ΑΥΤΑΡΟΤΩΝΑΛΛΩΝΕΠΕΠΩΛΕΙΤΟΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝ
ΕΓΧΕΙΤΑΟΡΙΤΕΜΕΓΑΛΟΙΣΙΤΕΧΕΡΜΑΔΙΟΙΣΙΝ
ΟΦΡΑΟΙΑΙΜΕΤΙΘΕΡΜΟΝΑΝΗΝΟΘΕΝΕΞΩΤΕΙΛΗΣ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΟΜΕΝΕΛΚΟΣΕΤΕΡΣΕΤΟΠΑΥΣΑΤΟΔΑΙΜΑ
ΟΞΕΙΑΙΔΟΔΥΝΑΙΔΥΝΟΝΜΕΝΟΣΑΤΡΕΙΔΑΟ
ΩΣΔΟΤΑΝΩΔΙΝΟΥΣΑΝΕΧΗΙΒΕΛΟΣΟΞΥΓΥΝΑΙΚΑ
ΔΡΙΜΥΤΟΤΕΠΡΟΙΕΙΣΙΜΟΓΟΣΤΟΚΟΙΕΙΛΕΙΘΥΙΑΙ
ΗΡΗΣΘΥΓΑΤΕΡΕΣΠΙΚΡΑΣΩΔΙΝΑΣΕΧΟΥΣΑΙ
ΩΣΟΞΕΙΟΔΥΝΑΙΔΥΝΟΝΜΕΝΟΣΑΤΡΕΙΔΑΟ
ΕΣΔΙΦΡΟΝΔΑΝΟΡΟΥΣΕΚΑΙΗΝΙΟΧΩΙΕΠΕΤΕΛΛΕ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΓΛΑΦΥΡΗΙΣΙΝΕΛΑΥΝΕΜΕΝΗΧΘΕΤΟΓΑΡΚΗΡ
ΗΥΣΕΝΔΕΔΙΑΠΡΥΣΙΟΝΔΑΝΑΟΙΣΙΓΕΓΩΝΩΣ
ΩΦΙΛΟΙΑΡΓΕΙΩΝΗΓΗΤΟΡΕΣΗΔΕΜΕΔΟΝΤΕΣ
ΥΜΕΙΣΜΕΝΝΥΝΝΗΥΣΙΝΑΜΥΝΕΤΕΠΟΝΤΟΠΟΡΟΙΣΙ
ΦΥΛΟΠΙΝΑΡΓΑΛΕΗΝΕΠΕΙΟΥΚΕΜΕΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥΣ
ΕΙΑΣΕΤΡΩΕΣΣΙΠΑΝΗΜΕΡΙΟΝΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝ
ΩΣΕΦΑΘΗΝΙΟΧΟΣΔΙΜΑΣΕΝΚΑΛΛΙΤΡΙΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΝΗΑΣΕΠΙΓΛΑΦΥΡΑΣΤΩΔΟΥΚΑΕΚΟΝΤΕΠΕΤΕΣΘΗΝ
ΑΦΡΕΟΝΔΕΣΤΗΘΕΑΡΑΙΝΟΝΤΟΔΕΝΕΡΘΕΚΟΝΙΗΙ
ΤΕΙΡΟΜΕΝΟΝΒΑΣΙΛΗΑΜΑΧΗΣΑΠΑΝΕΥΘΕΦΕΡΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΩΡΔΩΣΕΝΟΗΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΝΟΣΦΙΚΙΟΝΤΑ
ΤΡΩΣΙΤΕΚΑΙΛΥΚΙΟΙΣΙΝΕΚΕΚΛΕΤΟΜΑΚΡΟΝΑΥΣΑΣ
ΤΡΩΕΣΚΑΙΛΥΚΙΟΙΚΑΙΔΑΡΔΑΝΟΙΑΓΧΙΜΑΧΗΤΑΙ
ΑΝΕΡΕΣΕΣΤΕΦΙΛΟΙΜΝΗΣΑΣΘΕΔΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΟΙΧΕΤΑΝΗΡΩΡΙΣΤΟΣΕΜΟΙΔΕΜΕΓΕΥΧΟΣΕΔΩΚΕ
ΖΕΥΣΚΡΟΝΙΔΗΣΑΛΛΙΘΥΣΕΛΑΥΝΕΤΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΙΦΘΙΜΩΝΔΑΝΑΩΝΙΝΥΠΕΡΤΕΡΟΝΕΥΧΟΣΑΡΗΣΘΕ

291

ΩΣΕΙΠΩΝΟΤΡΥΝΕΜΕΝΟΣΚΑΙΘΥΜΟΝΕΚΑΣΤΟΥ
ΩΣΔΟΤΕΠΟΥΤΙΣΘΗΡΗΤΗΡΚΥΝΑΣΑΡΓΙΟΔΟΝΤΑΣ
ΣΕΥΗΙΕΠΑΓΡΟΤΕΡΩΙΣΥΙΚΑΠΡΙΩΙΗΕΛΕΟΝΤΙ
ΩΣΕΠΑΧΑΙΟΙΣΙΝΣΕΥΕΤΡΩΑΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΣ
ΕΚΤΩΡΠΡΙΑΜΙΔΗΣΒΡΟΤΟΛΟΙΓΩΙΙΣΟΣΑΡΗΙ
ΑΥΤΟΣΔΕΝΠΡΩΤΟΙΣΙΜΕΓΑΦΡΟΝΕΩΝΕΒΕΒΗΚΕΙ
ΕΝΔΕΠΕΣΥΣΜΙΝΗΙΥΠΕΡΑΕΙΙΣΟΣΑΕΛΛΗΙ
ΗΤΕΚΑΘΑΛΛΟΜΕΝΗΙΟΕΙΔΕΑΠΟΝΤΟΝΟΡΙΝΕΙ
ΕΝΘΑΤΙΝΑΠΡΩΤΟΝΤΙΝΑΔΥΣΤΑΤΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕΝ
ΕΚΤΩΡΠΡΙΑΜΙΔΗΣΟΤΕΟΙΖΕΥΣΚΥΔΟΣΕΔΩΚΕΝ
ΑΣΑΙΟΝΜΕΝΠΡΩΤΑΚΑΙΑΥΤΟΝΟΟΝΚΑΙΟΠΙΤΗΝ
ΚΑΙΔΟΛΟΠΑΚΛΥΤΙΔΗΝΚΑΙΟΦΕΛΤΙΟΝΗΔΑΓΕΛΑΟΝ
ΑΙΣΥΜΝΟΝΤΩΡΟΝΤΕΚΑΙΙΠΠΟΝΟΟΝΜΕΝΕΧΑΡΜΗΝ
ΤΟΥΣΑΡΟΓΗΓΕΜΟΝΑΣΔΑΝΑΩΝΕΛΕΝΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑ
ΠΛΗΘΥΝΩΣΟΠΟΤΕΝΕΦΕΑΖΕΦΥΡΟΣΣΤΥΦΕΛΙΞΗΙ
ΑΡΓΕΣΤΑΟΝΟΤΟΙΟΒΑΘΕΙΗΙΛΑΙΛΑΠΙΤΥΠΤΩΝ
ΠΟΛΛΟΝΔΕΤΡΟΦΙΚΥΜΑΚΥΛΙΝΔΕΤΑΙΥΨΟΣΕΔΑΧΝΗ
ΣΚΙΔΝΑΤΑΙΕΞΑΝΕΜΟΙΟΠΟΛΥΠΛΑΓΚΤΟΙΟΙΩΗΣ
ΩΣΑΡΑΠΥΚΝΑΚΑΡΗΑΘΥΦΕΚΤΟΡΙΔΑΜΝΑΤΟΛΑΩΝ
ΕΝΘΑΚΕΛΟΙΓΟΣΕΗΝΚΑΙΑΜΗΧΑΝΑΕΡΓΑΓΕΝΟΝΤΟ
ΚΑΙΝΥΚΕΝΕΝΝΗΕΣΣΙΠΕΣΟΝΦΕΥΓΟΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΕΙΜΗΤΥΔΕΙΔΗΙΔΙΟΜΗΔΕΙΚΕΚΛΕΤΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΤΥΔΕΙΔΗΤΙΠΑΘΟΝΤΕΛΕΛΑΣΜΕΘΑΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΕΔΕΥΡΟΠΕΠΟΝΠΑΡΕΜΙΣΤΑΟΔΗΓΑΡΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΣΣΕΤΑΙΕΙΚΕΝΝΗΑΣΕΛΗΙΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΗΤΟΙΕΓΩΜΕΝΕΩΚΑΙΤΛΗΣΟΜΑΙΑΛΛΑΜΙΝΥΝΘΑ
ΗΜΕΩΝΕΣΣΕΤΑΙΗΔΟΣΕΠΕΙΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΤΡΩΣΙΝΔΗΒΟΛΕΤΑΙΔΟΥΝΑΙΚΡΑΤΟΣΗΕΠΕΡΗΜΙΝ
ΗΚΑΙΘΥΜΒΡΑΙΟΝΜΕΝΑΦΙΠΠΩΝΩΣΕΧΑΜΑΖΕ
ΔΟΥΡΙΒΑΛΩΝΚΑΤΑΜΑΖΟΝΑΡΙΣΤΕΡΟΝΑΥΤΑΡΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΑΝΤΙΘΕΟΝΘΕΡΑΠΟΝΤΑΜΟΛΙΟΝΑΤΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΤΟΥΣΜΕΝΕΠΕΙΤΕΙΑΣΑΝΕΠΕΙΠΟΛΕΜΟΥΑΠΕΠΑΥΣΑΝ
ΤΩΔΑΝΟΜΙΛΟΝΙΟΝΤΕΚΥΔΟΙΜΕΟΝΩΣΟΤΕΚΑΠΡΩ
ΕΝΚΥΣΙΘΗΡΕΥΤΗΙΣΙΜΕΓΑΦΡΟΝΕΟΝΤΕΠΕΣΗΤΟΝ
ΩΣΟΛΕΚΟΝΤΡΩΑΣΠΑΛΙΝΟΡΜΕΝΩΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΙ
ΑΣΠΑΣΙΩΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣΑΝΕΠΝΕΟΝΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΕΝΘΕΛΕΤΗΝΔΙΦΡΟΝΤΕΚΑΙΑΝΕΡΕΔΗΜΟΥΑΡΙΣΤΩ
ΥΙΕΔΥΩΜΕΡΟΠΟΣΠΕΡΚΩΣΙΟΥΟΣΠΕΡΙΠΑΝΤΩΝ
ΗΙΔΕΕΜΑΝΤΟΣΥΝΑΣΟΥΔΕΟΥΣΠΑΙΔΑΣΕΑΣΚΕ
ΣΤΕΙΧΕΙΝΕΣΠΟΛΕΜΟΝΦΘΙΣΗΝΟΡΑΤΩΔΕΟΙΟΥΤΙ
ΠΕΙΘΕΣΘΗΝΚΗΡΕΣΓΑΡΑΓΟΝΜΕΛΑΝΟΣΘΑΝΑΤΟΙΟ
ΤΟΥΣΜΕΝΤΥΔΕΙΔΗΣΔΟΥΡΙΚΛΕΙΤΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΘΥΜΟΥΚΑΙΨΥΧΗΣΚΕΚΑΔΩΝΚΛΥΤΑΤΕΥΧΕΑΠΗΥΡΑ
ΙΠΠΟΔΑΜΟΝΔΟΔΥΣΕΥΣΚΑΙΥΠΕΙΡΟΧΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕΝ

336

ΕΝΘΑΣΦΙΝΚΑΤΑΙΣΑΜΑΧΗΝΕΤΑΝΥΣΣΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΕΞΙΔΗΣΚΑΘΟΡΩΝΤΟΙΔΑΛΛΗΛΟΥΣΕΝΑΡΙΖΟΝ
ΗΤΟΙΤΥΔΕΟΣΥΙΟΣΑΓΑΣΤΡΟΦΟΝΟΥΤΑΣΕΔΟΥΡΙ
ΠΑΙΟΝΙΔΗΝΗΡΩΑΚΑΤΙΣΧΙΟΝΟΥΔΕΟΙΙΠΠΟΙ
ΕΓΓΥΣΕΣΑΝΠΡΟΦΥΓΕΙΝΑΑΣΑΤΟΔΕΜΕΓΑΘΥΜΩΙ
ΤΟΥΣΜΕΝΓΑΡΘΕΡΑΠΩΝΑΠΑΝΕΥΘΕΧΕΝΑΥΤΑΡΟΠΕΖΟΣ
ΘΥΝΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΕΙΟΣΦΙΛΟΝΩΛΕΣΕΘΥΜΟΝ
ΕΚΤΩΡΔΟΞΥΝΟΗΣΕΚΑΤΑΣΤΙΧΑΣΩΡΤΟΔΕΠΑΥΤΟΥΣ
ΚΕΚΛΗΓΩΝΑΜΑΔΕΤΡΩΩΝΕΙΠΟΝΤΟΦΑΛΑΓΓΕΣ
ΤΟΝΔΕΙΔΩΝΡΙΓΗΣΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΑΙΨΑΔΟΔΥΣΣΗΑΠΡΟΣΕΦΩΝΕΕΝΕΓΓΥΣΕΟΝΤΑ
ΝΩΙΝΔΗΤΟΔΕΠΗΜΑΚΥΛΙΝΔΕΤΑΙΟΒΡΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΛΛΑΓΕΔΗΣΤΕΩΜΕΝΚΑΙΑΛΕΞΩΜΕΣΘΑΜΕΝΟΝΤΕΣ
ΗΡΑΚΑΙΑΜΠΕΠΑΛΩΝΠΡΟΙΕΙΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΚΑΙΒΑΛΕΝΟΥΔΑΦΑΜΑΡΤΕΤΙΤΥΣΚΟΜΕΝΟΣΚΕΦΑΛΗΦΙΝ
ΑΚΡΗΝΚΑΚΚΟΡΥΘΑΠΛΑΓΧΘΗΔΑΠΟΧΑΛΚΟΦΙΧΑΛΚΟΣ
ΟΥΔΙΚΕΤΟΧΡΟΑΚΑΛΟΝΕΡΥΚΑΚΕΓΑΡΤΡΥΦΑΛΕΙΑ
ΤΡΙΠΤΥΧΟΣΑΥΛΩΠΙΣΤΗΝΟΙΠΟΡΕΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΚΤΩΡΔΩΚΑΠΕΛΕΘΡΟΝΑΝΕΔΡΑΜΕΜΙΚΤΟΔΟΜΙΛΩΙ
ΣΤΗΔΕΓΝΥΞΕΡΙΠΩΝΚΑΙΕΡΕΙΣΑΤΟΧΕΙΡΙΠΑΧΕΙΗΙ
ΓΑΙΗΣΑΜΦΙΔΕΟΣΣΕΚΕΛΑΙΝΗΝΥΞΕΚΑΛΥΨΕΝ
ΟΦΡΑΔΕΤΥΔΕΙΔΗΣΜΕΤΑΔΟΥΡΑΤΟΣΩΙΧΕΤΕΡΩΗΝ
ΤΗΛΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΟΘΙΟΙΚΑΤΑΕΙΣΑΤΟΓΑΙΗΣ
ΤΟΦΡΕΚΤΩΡΕΜΠΝΥΤΟΚΑΙΑΨΕΣΔΙΦΡΟΝΟΡΟΥΣΑΣ
ΕΞΕΛΑΣΕΣΠΛΗΘΥΝΚΑΙΑΛΕΥΑΤΟΚΗΡΑΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΔΟΥΡΙΔΕΠΑΙΣΣΩΝΠΡΟΣΕΦΗΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΕΞΑΥΝΥΝΕΦΥΓΕΣΘΑΝΑΤΟΝΚΥΟΝΗΤΕΤΟΙΑΓΧΙ
ΗΛΘΕΚΑΚΟΝΝΥΝΑΥΤΕΣΕΡΥΣΑΤΟΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΩΙΜΕΛΛΕΙΣΕΥΧΕΣΘΑΙΙΩΝΕΣΔΟΥΠΟΝΑΚΟΝΤΩΝ
ΗΘΗΝΣΕΞΑΝΥΩΓΕΚΑΙΥΣΤΕΡΟΝΑΝΤΙΒΟΛΗΣΑΣ
ΕΙΠΟΥΤΙΣΚΑΙΕΜΟΙΓΕΘΕΩΝΕΠΙΤΑΡΡΟΘΟΣΕΣΤΙ
ΝΥΝΑΥΤΟΥΣΑΛΛΟΥΣΕΠΙΕΙΣΟΜΑΙΟΝΚΕΚΙΧΕΙΩ

368

ΗΚΑΙΠΑΙΟΝΙΔΗΝΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΝΕΞΕΝΑΡΙΖΕΝ
ΑΥΤΑΡΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΛΕΝΗΣΠΟΣΙΣΗΥΚΟΜΟΙΟ
ΤΥΔΕΙΔΗΙΕΠΙΤΟΞΑΤΙΤΑΙΝΕΤΟΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΣΤΗΛΗΙΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣΑΝΔΡΟΚΜΗΤΩΙΕΠΙΤΥΜΒΩΙ
ΙΛΟΥΔΑΡΔΑΝΙΔΑΟΠΑΛΑΙΟΥΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΘΩΡΗΚΑΑΓΑΣΤΡΟΦΟΥΙΦΘΙΜΟΙΟ
ΑΙΝΥΤΑΠΟΣΤΗΘΕΣΦΙΠΑΝΑΙΟΛΟΝΑΣΠΙΔΑΤΩΜΩΝ
ΚΑΙΚΟΡΥΘΑΒΡΙΑΡΗΝΟΔΕΤΟΞΟΥΠΗΧΥΝΑΝΕΛΚΕ
ΚΑΙΒΑΛΕΝΟΥΔΑΡΑΜΙΝΑΛΙΟΝΒΕΛΟΣΕΚΦΥΓΕΧΕΙΡΟΣ
ΤΑΡΣΟΝΔΕΞΙΤΕΡΟΙΟΠΟΔΟΣΔΙΑΔΑΜΠΕΡΕΣΙΟΣ
ΕΝΓΑΙΗΙΚΑΤΕΠΗΚΤΟΟΔΕΜΑΛΑΗΔΥΓΕΛΑΣΣΑΣ
ΕΚΛΟΧΟΥΑΜΠΗΔΗΣΕΚΑΙΕΥΧΟΜΕΝΟΣΕΠΟΣΗΥΔΑ
ΒΕΒΛΗΑΙΟΥΔΑΛΙΟΝΒΕΛΟΣΕΚΦΥΓΕΝΩΣΟΦΕΛΟΝΤΟΙ
ΝΕΙΑΤΟΝΕΣΚΕΝΕΩΝΑΒΑΛΩΝΕΚΘΥΜΟΝΕΛΕΣΘΑΙ
ΟΥΤΩΚΕΝΚΑΙΤΡΩΕΣΑΝΕΠΝΕΥΣΑΝΚΑΚΟΤΗΤΟΣ
ΟΙΤΕΣΕΠΕΦΡΙΚΑΣΙΛΕΟΝΘΩΣΜΗΚΑΔΕΣΑΙΓΕΣ
ΤΟΝΔΟΥΤΑΡΒΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΤΟΞΟΤΑΛΩΒΗΤΗΡΚΕΡΑΙΑΓΛΑΕΠΑΡΘΕΝΟΠΙΠΑ
ΕΙΜΕΝΔΗΑΝΤΙΒΙΟΝΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΠΕΙΡΗΘΕΙΗΣ
ΟΥΚΑΝΤΟΙΧΡΑΙΣΜΗΙΣΙΒΙΟΣΚΑΙΤΑΡΦΕΕΣΙΟΙ
ΝΥΝΔΕΜΕΠΙΓΡΑΨΑΣΤΑΡΣΟΝΠΟΔΟΣΕΥΧΕΑΙΑΥΤΩΣ
ΟΥΚΑΛΕΓΩΩΣΕΙΜΕΓΥΝΗΒΑΛΟΙΗΠΑΙΣΑΦΡΩΝ
ΚΩΦΟΝΓΑΡΒΕΛΟΣΑΝΔΡΟΣΑΝΑΛΚΙΔΟΣΟΥΤΙΔΑΝΟΙΟ
ΗΤΑΛΛΩΣΥΠΕΜΕΙΟΚΑΙΕΙΚΟΛΙΓΟΝΠΕΡΕΠΑΥΡΗΙ
ΟΞΥΒΕΛΟΣΠΕΛΕΤΑΙΚΑΙΑΚΗΡΙΟΝΑΙΨΑΤΙΘΗΣΙ
ΤΟΥΔΕΓΥΝΑΙΚΟΣΜΕΝΤΑΜΦΙΔΡΥΦΟΙΕΙΣΙΠΑΡΕΙΑΙ
ΠΑΙΔΕΣΔΟΡΦΑΝΙΚΟΙΟΔΕΘΑΙΜΑΤΙΓΑΙΑΝΕΡΕΥΘΩΝ
ΠΥΘΕΤΑΙΟΙΩΝΟΙΔΕΠΕΡΙΠΛΕΕΣΗΕΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΥΔΟΔΥΣΕΥΣΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΕΓΓΥΘΕΝΕΛΘΩΝ
ΕΣΤΗΠΡΟΣΘΟΔΟΠΙΣΘΕΚΑΘΕΖΟΜΕΝΟΣΒΕΛΟΣΩΚΥ
ΕΚΠΟΔΟΣΕΛΚΟΔΥΝΗΔΕΔΙΑΧΡΟΟΣΗΛΘΑΛΕΓΕΙΝΗ
ΕΣΔΙΦΡΟΝΔΑΝΟΡΟΥΣΕΚΑΙΗΝΙΟΧΩΙΕΠΕΤΕΛΛΕ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΓΛΑΦΥΡΗΙΣΙΝΕΛΑΥΝΕΜΕΝΗΧΘΕΤΟΓΑΡΚΗΡ
ΟΙΩΘΗΔΟΔΥΣΕΥΣΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΟΥΔΕΤΙΣΑΥΤΩΙ
ΑΡΓΕΙΩΝΠΑΡΕΜΕΙΝΕΝΕΠΕΙΦΟΒΟΣΕΛΛΑΒΕΠΑΝΤΑΣ
ΟΧΘΗΣΑΣΔΑΡΑΕΙΠΕΠΡΟΣΟΝΜΕΓΑΛΗΤΟΡΑΘΥΜΟΝ
ΩΜΟΙΕΓΩΤΙΠΑΘΩΜΕΓΑΜΕΝΚΑΚΟΝΑΙΚΕΦΕΒΩΜΑΙ
ΠΛΗΘΥΝΤΑΡΒΗΣΑΣΤΟΔΕΡΙΓΙΟΝΑΙΚΕΝΑΛΩΩ
ΜΟΥΝΟΣΤΟΥΣΔΑΛΛΟΥΣΔΑΝΑΟΥΣΕΦΟΒΗΣΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΑΛΛΑΤΙΗΜΟΙΤΑΥΤΑΦΙΛΟΣΔΙΕΛΕΞΑΤΟΘΥΜΟΣ
ΟΙΔΑΓΑΡΟΤΤΙΚΑΚΟΙΜΕΝΑΠΟΙΧΟΝΤΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΟΣΔΕΚΑΡΙΣΤΕΥΗΙΣΙΜΑΧΗΙΕΝΙΤΟΝΔΕΜΑΛΑΧΡΕΩ
ΕΣΤΑΜΕΝΑΙΚΡΑΤΕΡΩΣΗΤΕΒΛΗΤΗΤΕΒΑΛΑΛΛΟΝ

411

ΕΙΟΣΟΤΑΥΘΩΡΜΑΙΝΕΚΑΤΑΦΡΕΝΑΚΑΙΚΑΤΑΘΥΜΟΝ
ΤΟΦΡΑΔΕΠΙΤΡΩΩΝΣΤΙΧΕΣΗΛΥΘΟΝΑΣΠΙΣΤΑΩΝ
ΕΛΣΑΝΔΕΝΜΕΣΣΟΙΣΙΜΕΤΑΣΦΙΣΙΠΗΜΑΤΙΘΕΝΤΕΣ
ΩΣΔΟΤΕΚΑΠΡΙΟΝΑΜΦΙΚΥΝΕΣΘΑΛΕΡΟΙΤΑΙΖΗΟΙ
ΣΕΥΩΝΤΑΙΟΔΕΤΕΙΣΙΒΑΘΕΙΗΣΕΚΞΥΛΟΧΟΙΟ
ΘΗΓΩΝΛΕΥΚΟΝΟΔΟΝΤΑΜΕΤΑΓΝΑΜΠΤΗΙΣΙΓΕΝΥΣΣΙΝ
ΑΜΦΙΔΕΤΑΙΣΣΟΝΤΑΙΥΠΑΙΔΕΤΕΚΟΜΠΟΣΟΔΟΝΤΩΝ
ΓΙΓΝΕΤΑΙΟΙΔΕΜΕΝΟΥΣΙΝΑΦΑΡΔΕΙΝΟΝΠΕΡΕΟΝΤΑ
ΩΣΡΑΤΟΤΑΜΦΟΔΥΣΗΑΔΙΙΦΙΛΟΝΕΣΣΕΥΟΝΤΟ
ΤΡΩΕΣΟΔΕΠΡΩΤΟΝΜΕΝΑΜΥΜΟΝΑΔΗΙΟΠΙΤΗΝ
ΟΥΤΑΣΕΝΩΜΟΝΥΠΕΡΘΕΝΕΠΑΛΜΕΝΟΣΟΞΕΙΔΟΥΡΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΘΟΩΝΑΚΑΙΕΝΝΟΜΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕ
ΧΕΡΣΙΔΑΜΑΝΤΑΔΕΠΕΙΤΑΚΑΘΙΠΠΩΝΑΙΞΑΝΤΑ
ΔΟΥΡΙΚΑΤΑΠΡΟΤΜΗΣΙΝΥΠΑΣΠΙΔΟΣΟΜΦΑΛΟΕΣΣΗΣ
ΝΥΞΕΝΟΔΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΠΕΣΩΝΕΛΕΓΑΙΑΝΑΓΟΣΤΩΙ
ΤΟΥΣΜΕΝΕΑΣΟΔΑΡΙΠΠΑΣΙΔΗΝΧΑΡΟΠΟΥΤΑΣΕΔΟΥΡΙ
ΑΥΤΟΚΑΣΙΓΝΗΤΟΝΕΥΗΦΕΝΕΟΣΣΩΚΟΙΟ
ΤΩΙΔΕΠΑΛΕΞΗΣΩΝΣΩΚΟΣΚΙΕΝΙΣΟΘΕΟΣΦΩΣ
ΣΤΗΔΕΜΑΛΕΓΓΥΣΙΩΝΚΑΙΜΙΝΠΡΟΣΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΝ
ΩΟΔΥΣΕΥΠΟΛΥΑΙΝΕΔΟΛΩΝΑΤΗΔΕΠΟΝΟΙΟ
ΣΗΜΕΡΟΝΗΔΟΙΟΙΣΙΝΕΠΕΥΞΕΑΙΙΠΠΑΣΙΔΗΙΣΙ
ΤΟΙΩΔΑΝΔΡΕΚΑΤΑΚΤΕΙΝΑΣΚΑΙΤΕΥΧΕΑΠΟΥΡΑΣ
ΗΚΕΝΕΜΩΙΥΠΟΔΟΥΡΙΤΥΠΕΙΣΑΠΟΘΥΜΟΝΟΛΕΣΣΗΙΣ
ΩΣΕΙΠΩΝΟΥΤΗΣΕΚΑΤΑΣΠΙΔΑΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΝ
ΔΙΑΜΕΝΑΣΠΙΔΟΣΗΛΘΕΦΑΕΙΝΗΣΟΒΡΙΜΟΝΕΓΧΟΣ
ΚΑΙΔΙΑΘΩΡΗΚΟΣΠΟΛΥΔΑΙΔΑΛΟΥΗΡΗΡΕΙΣΤΟ
ΠΑΝΤΑΔΑΠΟΠΛΕΥΡΩΝΧΡΟΑΕΡΓΑΘΕΝΟΥΔΕΤΕΑΣΕ
ΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΑΙΗΜΙΧΘΗΜΕΝΑΙΕΓΚΑΣΙΦΩΤΟΣ
ΓΝΩΔΟΔΥΣΕΥΣΟΟΙΟΥΤΙΤΕΛΟΣΚΑΤΑΚΑΙΡΙΟΝΗΛΘΕΝ
ΑΨΔΑΝΑΧΩΡΗΣΑΣΣΩΚΟΝΠΡΟΣΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΝ
ΑΔΕΙΛΗΜΑΛΑΔΗΣΕΚΙΧΑΝΕΤΑΙΑΙΠΥΣΟΛΕΘΡΟΣ
ΗΤΟΙΜΕΝΡΕΜΕΠΑΥΣΑΣΕΠΙΤΡΩΕΣΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΣΟΙΔΕΓΩΕΝΘΑΔΕΦΗΜΙΦΟΝΟΝΚΑΙΚΗΡΑΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΔΕΣΣΕΣΘΑΙΕΜΩΙΔΥΠΟΔΟΥΡΙΔΑΜΕΝΤΑ
ΕΥΧΟΣΕΜΟΙΔΩΣΕΙΝΨΥΧΗΝΔΑΙΔΙΚΛΥΤΟΠΩΛΩΙ
ΗΚΑΙΟΜΕΝΦΥΓΑΔΑΥΤΙΣΥΠΟΣΤΡΕΨΑΣΕΒΕΒΗΚΕΙ
ΤΩΙΔΕΜΕΤΑΣΤΡΕΦΘΕΝΤΙΜΕΤΑΦΡΕΝΩΙΕΝΔΟΡΥΠΗΞΕΝ
ΩΜΩΝΜΕΣΣΗΓΥΣΔΙΑΔΕΣΤΗΘΕΣΦΙΝΕΛΑΣΣΕ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΟΔΕΠΕΥΞΑΤΟΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΩΣΩΧΙΠΠΑΣΟΥΥΙΕΔΑΙΦΡΟΝΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΦΘΗΣΕΤΕΛΟΣΘΑΝΑΤΟΙΟΚΙΧΗΜΕΝΟΝΟΥΔΥΠΑΛΥΞΑΣ
ΑΔΕΙΛΟΥΜΕΝΣΟΙΓΕΠΑΤΗΡΚΑΙΠΟΤΝΙΑΜΗΤΗΡ
ΟΣΣΕΚΑΘΑΙΡΗΣΟΥΣΙΘΑΝΟΝΤΙΠΕΡΑΛΛΟΙΩΝΟΙ
ΩΜΗΣΤΑΙΕΡΥΟΥΣΙΠΕΡΙΠΤΕΡΑΠΥΚΝΑΒΑΛΟΝΤΕΣ
ΑΥΤΑΡΕΜΕΙΚΕΘΑΝΩΚΤΕΡΙΟΥΣΙΓΕΔΙΟΙΑΧΑΙΟΙ

456

ΩΣΕΙΠΩΝΣΩΚΟΙΟΔΑΙΦΡΟΝΟΣΟΒΡΙΜΟΝΕΓΧΟΣ
ΕΞΩΤΕΧΡΟΟΣΕΛΚΕΚΑΙΑΣΠΙΔΟΣΟΜΦΑΛΟΕΣΣΗΣ
ΑΙΜΑΔΕΟΙΣΠΑΣΘΕΝΤΟΣΑΝΕΣΣΥΤΟΚΗΔΕΔΕΘΥΜΟΝ
ΤΡΩΕΣΔΕΜΕΓΑΘΥΜΟΙΟΠΩΣΙΔΟΝΑΙΜΟΔΥΣΗΟΣ
ΚΕΚΛΟΜΕΝΟΙΚΑΘΟΜΙΛΟΝΕΠΑΥΤΩΙΠΑΝΤΕΣΕΒΗΣΑΝ
ΑΥΤΑΡΟΓΕΞΟΠΙΣΩΑΝΕΧΑΖΕΤΟΑΥΕΔΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΤΡΙΣΜΕΝΕΠΕΙΤΗΥΣΕΝΟΣΟΝΚΕΦΑΛΗΧΑΔΕΦΩΤΟΣ
ΤΡΙΣΔΑΙΕΝΙΑΧΟΝΤΟΣΑΡΗΙΦΙΛΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΙΨΑΔΑΡΑΙΑΝΤΑΠΡΟΣΕΦΩΝΕΕΝΕΓΓΥΣΕΟΝΤΑ
ΑΙΑΝΔΙΟΓΕΝΕΣΤΕΛΑΜΩΝΙΕΚΟΙΡΑΝΕΛΑΩΝ
ΑΜΦΙΜΟΔΥΣΣΗΟΣΤΑΛΑΣΙΦΡΟΝΟΣΙΚΕΤΑΥΤΗ
ΤΩΙΙΚΕΛΗΩΣΕΙΕΒΙΩΙΑΤΟΜΟΥΝΟΝΕΟΝΤΑ
ΤΡΩΕΣΑΠΟΤΜΗΞΑΝΤΕΣΕΝΙΚΡΑΤΕΡΗΙΥΣΜΙΝΗΙ
ΑΛΛΙΟΜΕΝΚΑΘΟΜΙΛΟΝΑΛΕΞΕΜΕΝΑΙΓΑΡΑΜΕΙΝΟΝ
ΔΕΙΔΩΜΗΤΙΠΑΘΗΙΣΙΝΕΝΙΤΡΩΕΣΣΙΜΟΝΩΘΕΙΣ
ΕΣΘΛΟΣΕΩΝΜΕΓΑΛΗΔΕΠΟΘΗΔΑΝΑΟΙΣΙΓΕΝΗΤΑΙ
ΩΣΕΙΠΩΝΟΜΕΝΗΡΧΟΔΑΜΕΣΠΕΤΟΙΣΟΘΕΟΣΦΩΣ
ΕΥΡΟΝΕΠΕΙΤΟΔΥΣΗΑΔΙΙΦΙΛΟΝΑΜΦΙΔΑΡΑΥΤΟΝ
ΤΡΩΕΣΕΠΟΝΘΩΣΕΙΤΕΔΑΦΟΙΝΟΙΘΩΕΣΟΡΕΣΦΙΝ
ΑΜΦΕΛΑΦΟΝΚΕΡΑΟΝΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝΟΝΤΕΒΑΛΑΝΗΡ
ΙΩΙΑΠΟΝΕΥΡΗΣΤΟΝΜΕΝΤΗΛΥΞΕΠΟΔΕΣΣΙ
ΦΕΥΓΩΝΟΦΡΑΙΜΑΛΙΑΡΟΝΚΑΙΓΟΥΝΑΤΟΡΩΡΗΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΗΤΟΝΓΕΔΑΜΑΣΣΕΤΑΙΩΚΥΣΟΙΣΤΟΣ
ΩΜΟΦΑΓΟΙΜΙΝΘΩΕΣΕΝΟΥΡΕΣΙΔΑΡΔΑΠΤΟΥΣΙΝ
ΕΝΝΕΜΕΙΣΚΙΕΡΩΙΕΠΙΤΕΛΙΝΗΓΑΓΕΔΑΙΜΩΝ
ΣΙΝΤΗΝΘΩΕΣΜΕΝΤΕΔΙΕΤΡΕΣΑΝΑΥΤΑΡΟΔΑΠΤΕΙ
ΩΣΡΑΤΟΤΑΜΦΟΔΥΣΗΑΔΑΙΦΡΟΝΑΠΟΙΚΙΛΟΜΗΤΗΝ
ΤΡΩΕΣΕΠΟΝΠΟΛΛΟΙΤΕΚΑΙΑΛΚΙΜΟΙΑΥΤΑΡΟΓΗΡΩΣ
ΑΙΣΣΩΝΩΙΕΓΧΕΙΑΜΥΝΕΤΟΝΗΛΕΕΣΗΜΑΡ
ΑΙΑΣΔΕΓΓΥΘΕΝΗΛΘΕΦΕΡΩΝΣΑΚΟΣΗΥΤΕΠΥΡΓΟΝ
ΣΤΗΔΕΠΑΡΕΞΤΡΩΕΣΔΕΔΙΕΤΡΕΣΑΝΑΛΛΥΔΙΣΑΛΛΟΣ
ΗΤΟΙΤΟΝΜΕΝΕΛΑΟΣΑΡΗΙΟΣΕΞΑΓΟΜΙΛΟΥ
ΧΕΙΡΟΣΕΧΩΝΕΙΟΣΘΕΡΑΠΩΝΣΧΕΔΟΝΗΛΑΣΕΝΙΠΠΟΥΣ

489

ΑΙΑΣΔΕΤΡΩΕΣΣΙΝΕΠΑΛΜΕΝΟΣΕΙΛΕΔΟΡΥΚΛΟΝ
ΠΡΙΑΜΙΔΗΝΝΟΘΟΝΥΙΟΝΕΠΕΙΤΑΔΕΠΑΝΔΟΚΟΝΟΥΤΑ
ΟΥΤΑΔΕΛΥΣΑΝΔΡΟΝΚΑΙΠΥΡΑΣΟΝΗΔΕΠΥΛΑΡΤΗΝ
ΩΣΔΟΠΟΤΕΠΛΗΘΩΝΠΟΤΑΜΟΣΠΕΔΙΟΝΔΕΚΑΤΕΙΣΙ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣΚΑΤΟΡΕΣΦΙΝΟΠΑΖΟΜΕΝΟΣΔΙΟΣΟΜΒΡΩΙ
ΠΟΛΛΑΣΔΕΔΡΥΣΑΖΑΛΕΑΣΠΟΛΛΑΣΔΕΤΕΠΕΥΚΑΣ
ΕΣΦΕΡΕΤΑΙΠΟΛΛΟΝΔΕΤΑΦΥΣΓΕΤΟΝΕΙΣΑΛΑΒΑΛΛΕΙ
ΩΣΕΦΕΠΕΚΛΟΝΕΩΝΠΕΔΙΟΝΤΟΤΕΦΑΙΔΙΜΟΣΑΙΑΣ
ΔΑΙΖΩΝΙΠΠΟΥΣΤΕΚΑΙΑΝΕΡΑΣΟΥΔΕΠΩΕΚΤΩΡ
ΠΕΥΘΕΤΕΠΕΙΡΑΜΑΧΗΣΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑΜΑΡΝΑΤΟΠΑΣΗΣ
ΟΧΘΑΣΠΑΡΠΟΤΑΜΟΙΟΣΚΑΜΑΝΔΡΟΥΤΗΙΡΑΜΑΛΙΣΤΑ
ΑΝΔΡΩΝΠΙΠΤΕΚΑΡΗΝΑΒΟΗΔΑΣΒΕΣΤΟΣΟΡΩΡΕΙ
ΝΕΣΤΟΡΑΤΑΜΦΙΜΕΓΑΝΚΑΙΑΡΗΙΟΝΙΔΟΜΕΝΗΑ
ΕΚΤΩΡΜΕΝΜΕΤΑΤΟΙΣΙΝΟΜΙΛΕΙΜΕΡΜΕΡΑΡΕΖΩΝ
ΕΓΧΕΙΘΙΠΠΟΣΥΝΗΙΤΕΝΕΩΝΔΑΛΑΠΑΖΕΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΟΥΔΑΝΠΩΧΑΖΟΝΤΟΚΕΛΕΥΘΟΥΔΙΟΙΑΧΑΙΟΙ
ΕΙΜΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΛΕΝΗΣΠΟΣΙΣΗΥΚΟΜΟΙΟ
ΠΑΥΣΕΝΑΡΙΣΤΕΥΟΝΤΑΜΑΧΑΟΝΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΙΩΙΤΡΙΓΛΩΧΙΝΙΒΑΛΩΝΚΑΤΑΔΕΞΙΟΝΩΜΟΝ
ΤΩΙΡΑΠΕΡΙΔΕΙΣΑΝΜΕΝΕΑΠΝΕΙΟΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΜΗΠΩΣΜΙΝΠΟΛΕΜΟΙΟΜΕΤΑΚΛΙΝΘΕΝΤΟΣΕΛΟΙΕΝ
ΑΥΤΙΚΑΔΙΔΟΜΕΝΕΥΣΠΡΟΣΕΦΩΝΕΕΝΕΣΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΩΝΕΣΤΟΡΝΗΛΗΙΑΔΗΜΕΓΑΚΥΔΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΑΓΡΕΙΣΩΝΟΧΕΩΝΕΠΙΒΗΣΕΟΠΑΡΔΕΜΑΧΑΩΝ
ΒΑΙΝΕΤΩΕΣΝΗΑΣΔΕΤΑΧΙΣΤΕΧΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΙΗΤΡΟΣΓΑΡΑΝΗΡΠΟΛΛΩΝΑΝΤΑΞΙΟΣΑΛΛΩΝ
ΙΟΥΣΤΕΚΤΑΜΝΕΙΝΕΠΙΤΗΠΙΑΦΑΡΜΑΚΑΠΑΣΣΕΙΝ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΑΥΤΙΚΑΔΩΝΟΧΕΩΝΕΠΕΒΗΣΕΤΟΠΑΡΔΕΜΑΧΑΩΝ
ΒΑΙΝΑΣΚΛΗΠΙΟΥΥΙΟΣΑΜΥΜΟΝΟΣΙΗΤΗΡΟΣ
ΜΑΣΤΙΞΕΝΔΙΠΠΟΥΣΤΩΔΟΥΚΑΕΚΟΝΤΕΠΕΤΕΣΘΗΝ
ΝΗΑΣΕΠΙΓΛΑΦΥΡΑΣΤΗΙΓΑΡΦΙΛΟΝΕΠΛΕΤΟΘΥΜΩΙ
ΚΕΒΡΙΟΝΗΣΔΕΤΡΩΑΣΟΡΙΝΟΜΕΝΟΥΣΕΝΟΗΣΕΝ
ΕΚΤΟΡΙΠΑΡΒΕΒΑΩΣΚΑΙΜΙΝΠΡΟΣΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΝ
ΕΚΤΟΡΝΩΙΜΕΝΕΝΘΑΔΟΜΙΛΕΟΜΕΝΔΑΝΑΟΙΣΙΝ
ΕΣΧΑΤΙΗΙΠΟΛΕΜΟΙΟΔΥΣΗΧΕΟΣΟΙΔΕΔΗΑΛΛΟΙ
ΤΡΩΕΣΟΡΙΝΟΝΤΑΙΕΠΙΜΙΞΙΠΠΟΙΤΕΚΑΙΑΥΤΟΙ
ΑΙΑΣΔΕΚΛΟΝΕΕΙΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΕΥΔΕΜΙΝΕΓΝΩΝ
ΕΥΡΥΓΑΡΑΜΦΩΜΟΙΣΙΝΕΧΕΙΣΑΚΟΣΑΛΛΑΚΑΙΗΜΕΙΣ
ΚΕΙΣΙΠΠΟΥΣΤΕΚΑΙΑΡΜΙΘΥΝΟΜΕΝΕΝΘΑΜΑΛΙΣΤΑ
ΙΠΠΗΕΣΠΕΖΟΙΤΕΚΑΚΗΝΕΡΙΔΑΠΡΟΒΑΛΟΝΤΕΣ
ΑΛΛΗΛΟΥΣΟΛΕΚΟΥΣΙΒΟΗΔΑΣΒΕΣΤΟΣΟΡΩΡΕΝ

531

ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΙΜΑΣΕΝΚΑΛΛΙΤΡΙΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΜΑΣΤΙΓΙΛΙΓΥΡΗΙΤΟΙΔΕΠΛΗΓΗΣΑΙΟΝΤΕΣ
ΡΙΜΦΕΦΕΡΟΝΘΟΟΝΑΡΜΑΜΕΤΑΤΡΩΑΣΚΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΣΤΕΙΒΟΝΤΕΣΝΕΚΥΑΣΤΕΚΑΙΑΣΠΙΔΑΣΑΙΜΑΤΙΔΑΞΩΝ
ΝΕΡΘΕΝΑΠΑΣΠΕΠΑΛΑΚΤΟΚΑΙΑΝΤΥΓΕΣΑΙΠΕΡΙΔΙΦΡΟΝ
ΑΣΑΡΑΦΙΠΠΕΙΩΝΟΠΛΕΩΝΡΑΘΑΜΙΓΓΕΣΕΒΑΛΛΟΝ
ΑΙΤΑΠΕΠΙΣΣΩΤΡΩΝΟΔΕΙΕΤΟΔΥΝΑΙΟΜΙΛΟΝ
ΑΝΔΡΟΜΕΟΝΡΗΞΑΙΤΕΜΕΤΑΛΜΕΝΟΣΕΝΔΕΚΥΔΟΙΜΟΝ
ΗΚΕΚΑΚΟΝΔΑΝΑΟΙΣΙΜΙΝΥΝΘΑΔΕΧΑΖΕΤΟΔΟΥΡΟΣ
ΑΥΤΑΡΟΤΩΝΑΛΛΩΝΕΠΕΠΩΛΕΙΤΟΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝ
ΕΓΧΕΙΤΑΟΡΙΤΕΜΕΓΑΛΟΙΣΙΤΕΧΕΡΜΑΔΙΟΙΣΙΝ
ΑΙΑΝΤΟΣΔΑΛΕΕΙΝΕΜΑΧΗΝΤΕΛΑΜΩΝΙΑΔΑΟ
ΖΕΥΣΔΕΠΑΤΗΡΑΙΑΝΘΥΨΙΖΥΓΟΣΕΝΦΟΒΟΝΩΡΣΕ
ΣΤΗΔΕΤΑΦΩΝΟΠΙΘΕΝΔΕΣΑΚΟΣΒΑΛΕΝΕΠΤΑΒΟΕΙΟΝ
ΤΡΕΣΣΕΔΕΠΑΠΤΗΝΑΣΕΦΟΜΙΛΟΥΘΗΡΙΕΟΙΚΩΣ
ΕΝΤΡΟΠΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣΟΛΙΓΟΝΓΟΝΥΓΟΥΝΟΣΑΜΕΙΒΩΝ
ΩΣΔΑΙΘΩΝΑΛΕΟΝΤΑΒΟΩΝΑΠΟΜΕΣΣΑΥΛΟΙΟ
ΕΣΣΕΥΑΝΤΟΚΥΝΕΣΤΕΚΑΙΑΝΕΡΕΣΑΓΡΟΙΩΤΑΙ
ΟΙΤΕΜΙΝΟΥΚΕΙΩΣΙΒΟΩΝΕΚΠΙΑΡΕΛΕΣΘΑΙ
ΠΑΝΝΥΧΟΙΕΓΡΗΣΣΟΝΤΕΣΟΔΕΚΡΕΙΩΝΕΡΑΤΙΖΩΝ
ΙΘΥΕΙΑΛΛΟΥΤΙΠΡΗΣΣΕΙΘΑΜΕΕΣΓΑΡΑΚΟΝΤΕΣ
ΑΝΤΙΟΝΑΙΣΣΟΥΣΙΘΡΑΣΕΙΑΩΝΑΠΟΧΕΙΡΩΝ
ΚΑΙΟΜΕΝΑΙΤΕΔΕΤΑΙΤΑΣΤΕΤΡΕΙΕΣΣΥΜΕΝΟΣΠΕΡ
ΗΩΘΕΝΔΑΠΟΝΟΣΦΙΝΕΒΗΤΕΤΙΗΟΤΙΘΥΜΩΙ
ΩΣΑΙΑΣΤΟΤΑΠΟΤΡΩΩΝΤΕΤΙΗΜΕΝΟΣΗΤΟΡ
ΗΙΕΠΟΛΛΑΕΚΩΝΠΕΡΙΓΑΡΔΙΕΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΩΣΔΟΤΟΝΟΣΠΑΡΑΡΟΥΡΑΝΙΩΝΕΒΙΗΣΑΤΟΠΑΙΔΑΣ
ΝΩΘΗΣΩΙΔΗΠΟΛΛΑΠΕΡΙΡΟΠΑΛΑΜΦΙΣΕΑΓΗΙ
ΚΕΙΡΕΙΤΕΙΣΕΛΘΩΝΒΑΘΥΛΗΙΟΝΟΙΔΕΤΕΠΑΙΔΕΣ
ΤΥΠΤΟΥΣΙΝΡΟΠΑΛΟΙΣΙΒΙΗΔΕΤΕΝΗΠΙΗΑΥΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΗΙΤΕΞΗΛΑΣΣΑΝΕΠΕΙΤΕΚΟΡΕΣΣΑΤΟΦΟΡΒΗΣ
ΩΣΤΟΤΕΠΕΙΤΑΙΑΝΤΑΜΕΓΑΝΤΕΛΑΜΩΝΙΟΝΥΙΟΝ
ΤΡΩΕΣΥΠΕΡΘΥΜΟΙΠΟΛΥΗΓΕΡΕΕΣΤΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΝΥΣΣΟΝΤΕΣΞΥΣΤΟΙΣΙΜΕΣΟΝΣΑΚΟΣΑΙΕΝΕΠΟΝΤΟ
ΑΙΑΣΔΑΛΛΟΤΕΜΕΝΜΝΗΣΑΣΚΕΤΟΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΑΥΤΙΣΥΠΟΣΤΡΕΦΘΕΙΣΚΑΙΕΡΗΤΥΣΑΣΚΕΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΤΡΩΩΝΙΠΠΟΔΑΜΩΝΟΤΕΔΕΤΡΩΠΑΣΚΕΤΟΦΕΥΓΕΙΝ
ΠΑΝΤΑΣΔΕΠΡΟΕΕΡΓΕΘΟΑΣΕΠΙΝΗΑΣΟΔΕΥΕΙΝ
ΑΥΤΟΣΔΕΤΡΩΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΘΥΝΕΜΕΣΗΓΥ
ΙΣΤΑΜΕΝΟΣΤΑΔΕΔΟΥΡΑΘΡΑΣΕΙΑΩΝΑΠΟΧΕΙΡΩΝ
ΑΛΛΑΜΕΝΕΝΣΑΚΕΙΜΕΓΑΛΩΙΠΑΓΕΝΟΡΜΕΝΑΠΡΟΣΣΩ
ΠΟΛΛΑΔΕΚΑΙΜΕΣΣΗΓΥΠΑΡΟΣΧΡΟΑΛΕΥΚΟΝΕΠΑΥΡΕΙΝ
ΕΝΓΑΙΗΙΙΣΤΑΝΤΟΛΙΛΑΙΟΜΕΝΑΧΡΟΟΣΑΣΑΙ

575

ΤΟΝΔΩΣΟΥΝΕΝΟΗΣΕΥΑΙΜΟΝΟΣΑΓΛΑΟΣΥΙΟΣ
ΕΥΡΥΠΥΛΟΣΠΥΚΙΝΟΙΣΙΒΙΑΖΟΜΕΝΟΝΒΕΛΕΕΣΣΙ
ΣΤΗΡΑΠΑΡΑΥΤΟΝΙΩΝΚΑΙΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΚΑΙΒΑΛΕΦΑΥΣΙΑΔΗΝΑΠΙΣΑΟΝΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΗΠΑΡΥΠΟΠΡΑΠΙΔΩΝΕΙΘΑΡΔΥΠΟΓΟΥΝΑΤΕΛΥΣΕΝ
ΕΥΡΥΠΥΛΟΣΔΕΠΟΡΟΥΣΕΚΑΙΑΙΝΥΤΟΤΕΥΧΕΑΠΩΜΩΝ
ΤΟΝΔΩΣΟΥΝΕΝΟΗΣΕΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ
ΤΕΥΧΕΑΠΑΙΝΥΜΕΝΟΝΑΠΙΣΑΟΝΟΣΑΥΤΙΚΑΤΟΞΟΝ
ΕΛΚΕΤΕΠΕΥΡΥΠΥΛΩΙΚΑΙΜΙΝΒΑΛΕΜΗΡΟΝΟΙΣΤΩΙ
ΔΕΞΙΟΝΕΚΛΑΣΘΗΔΕΔΟΝΑΞΕΒΑΡΥΝΕΔΕΜΗΡΟΝ
ΑΨΔΕΤΑΡΩΝΕΙΣΕΘΝΟΣΕΧΑΖΕΤΟΚΗΡΑΛΕΕΙΝΩΝ
ΗΥΣΕΝΔΕΔΙΑΠΡΥΣΙΟΝΔΑΝΑΟΙΣΙΓΕΓΩΝΩΣ
ΩΦΙΛΟΙΑΡΓΕΙΩΝΗΓΗΤΟΡΕΣΗΔΕΜΕΔΟΝΤΕΣ
ΣΤΗΤΕΛΕΛΙΧΘΕΝΤΕΣΚΑΙΑΜΥΝΕΤΕΝΗΛΕΕΣΗΜΑΡ
ΑΙΑΝΘΟΣΒΕΛΕΕΣΣΙΒΙΑΖΕΤΑΙΟΥΔΕΕΦΗΜΙ
ΦΕΥΞΕΣΘΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟΔΥΣΗΧΕΟΣΑΛΛΑΜΑΛΑΝΤΗΝ
ΙΣΤΑΣΘΑΜΦΑΙΑΝΤΑΜΕΓΑΝΤΕΛΑΜΩΝΙΟΝΥΙΟΝ
ΩΣΕΦΑΤΕΥΡΥΠΥΛΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣΟΙΔΕΠΑΡΑΥΤΟΝ
ΠΛΗΣΙΟΙΕΣΤΗΣΑΝΣΑΚΕΩΜΟΙΣΙΚΛΙΝΑΝΤΕΣ
ΔΟΥΡΑΤΑΝΑΣΧΟΜΕΝΟΙΤΩΝΔΑΝΤΙΟΣΗΛΥΘΕΝΑΙΑΣ
ΣΤΗΔΕΜΕΤΑΣΤΡΕΦΘΕΙΣΕΠΕΙΙΚΕΤΟΕΘΝΟΣΕΤΑΙΡΩΝ
ΩΣΟΙΜΕΝΜΑΡΝΑΝΤΟΔΕΜΑΣΠΥΡΟΣΑΙΘΟΜΕΝΟΙΟ
ΝΕΣΤΟΡΑΔΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟΦΕΡΟΝΝΗΛΗΙΑΙΙΠΠΟΙ
ΙΔΡΩΣΑΙΗΓΟΝΔΕΜΑΧΑΟΝΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΤΟΝΔΕΙΔΩΝΕΝΟΗΣΕΠΟΔΑΡΚΗΣΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΣΤΗΚΕΙΓΑΡΕΠΙΠΡΥΜΝΗΙΜΕΓΑΚΗΤΕΙΝΗΙ
ΕΙΣΟΡΟΩΝΠΟΝΟΝΑΙΠΥΝΙΩΚΑΤΕΔΑΚΡΥΟΕΣΣΑΝ
ΑΙΨΑΔΕΤΑΙΡΟΝΕΟΝΠΑΤΡΟΚΛΗΑΠΡΟΣΕΕΙΠΕ
ΦΘΕΓΞΑΜΕΝΟΣΠΑΡΑΝΗΟΣΟΔΕΚΛΙΣΙΗΘΕΝΑΚΟΥΣΑΣ
ΕΚΜΟΛΕΝΙΣΟΣΑΡΗΙΚΑΚΟΥΔΑΡΑΟΙΠΕΛΕΝΑΡΧΗ
ΤΟΝΠΡΟΤΕΡΟΣΠΡΟΣΕΕΙΠΕΜΕΝΟΙΤΙΟΥΑΛΚΙΜΟΣΥΙΟΣ
ΤΙΠΤΕΜΕΚΙΚΛΗΣΚΕΙΣΑΧΙΛΕΥΤΙΔΕΣΕΧΡΕΩΕΜΕΙΟ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΔΙΕΜΕΝΟΙΤΙΑΔΗΤΩΙΕΜΩΙΚΕΧΑΡΙΣΜΕΝΕΘΥΜΩΙ
ΝΥΝΟΙΩΠΕΡΙΓΟΥΝΑΤΕΜΑΣΤΗΣΕΣΘΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΛΙΣΣΟΜΕΝΟΥΣΧΡΕΙΩΓΑΡΙΚΑΝΕΤΑΙΟΥΚΕΤΑΝΕΚΤΟΣ
ΑΛΛΙΘΙΝΥΝΠΑΤΡΟΚΛΕΔΙΙΦΙΛΕΝΕΣΤΟΡΕΡΕΙΟ
ΟΝΤΙΝΑΤΟΥΤΟΝΑΓΕΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΗΤΟΙΜΕΝΤΑΓΟΠΙΣΘΕΜΑΧΑΟΝΙΠΑΝΤΑΕΟΙΚΕ
ΤΩΙΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΙΑΤΑΡΟΥΚΙΔΟΝΟΜΜΑΤΑΦΩΤΟΣ
ΙΠΠΟΙΓΑΡΜΕΠΑΡΗΙΞΑΝΠΡΟΣΣΩΜΕΜΑΥΙΑΙ

616

ΩΣΦΑΤΟΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΦΙΛΩΙΕΠΕΠΕΙΘΕΘΕΤΑΙΡΩΙ
ΒΗΔΕΘΕΕΙΝΠΑΡΑΤΕΚΛΙΣΙΑΣΚΑΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΚΛΙΣΙΗΝΝΗΛΗΙΑΔΕΩΑΦΙΚΟΝΤΟ
ΑΥΤΟΙΜΕΝΡΑΠΕΒΗΣΑΝΕΠΙΧΘΟΝΑΠΟΥΛΥΒΟΤΕΙΡΑΝ
ΙΠΠΟΥΣΔΕΥΡΥΜΕΔΩΝΘΕΡΑΠΩΝΛΥΕΤΟΙΟΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΞΟΧΕΩΝΤΟΙΔΙΔΡΩΑΠΕΨΥΧΟΝΤΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΣΤΑΝΤΕΠΟΤΙΠΝΟΙΗΝΠΑΡΑΘΙΝΑΛΟΣΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑ
ΕΣΚΛΙΣΙΗΝΕΛΘΟΝΤΕΣΕΠΙΚΛΙΣΜΟΙΣΙΚΑΘΙΖΟΝ
ΤΟΙΣΙΔΕΤΕΥΧΕΚΥΚΕΙΩΕΥΠΛΟΚΑΜΟΣΕΚΑΜΗΔΗ
ΤΗΝΑΡΕΤΕΚΤΕΝΕΔΟΙΟΓΕΡΩΝΟΤΕΠΕΡΣΕΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΘΥΓΑΤΕΡΑΡΣΙΝΟΟΥΜΕΓΑΛΗΤΟΡΟΣΗΝΟΙΑΧΑΙΟΙ
ΕΞΕΛΟΝΟΥΝΕΚΑΒΟΥΛΗΙΑΡΙΣΤΕΥΕΣΚΕΝΑΠΑΝΤΩΝ
ΗΣΦΩΙΝΠΡΩΤΟΝΜΕΝΕΠΙΠΡΟΙΗΛΕΤΡΑΠΕΖΑΝ
ΚΑΛΗΝΚΥΑΝΟΠΕΖΑΝΕΥΞΟΟΝΑΥΤΑΡΕΠΑΥΤΗΣ
ΧΑΛΚΕΙΟΝΚΑΝΕΟΝΕΠΙΔΕΚΡΟΜΥΟΝΠΟΤΩΙΟΨΟΝ
ΗΔΕΜΕΛΙΧΛΩΡΟΝΠΑΡΑΔΑΛΦΙΤΟΥΙΕΡΟΥΑΚΤΗΝ
ΠΑΡΔΕΔΕΠΑΣΠΕΡΙΚΑΛΛΕΣΟΟΙΚΟΘΕΝΗΓΟΓΕΡΑΙΟΣ
ΧΡΥΣΕΙΟΙΣΗΛΟΙΣΙΠΕΠΑΡΜΕΝΟΝΟΥΑΤΑΔΑΥΤΟΥ
ΤΕΣΣΑΡΕΣΑΝΔΟΙΑΙΔΕΠΕΛΕΙΑΔΕΣΑΜΦΙΣΕΚΑΣΤΟΝ
ΧΡΥΣΕΙΑΙΝΕΜΕΘΟΝΤΟΔΥΩΔΥΠΟΠΥΘΜΕΝΕΣΗΣΑΝ
ΑΛΛΟΣΜΕΝΜΟΓΕΩΝΑΠΟΚΙΝΗΣΑΣΚΕΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΠΛΕΙΟΝΕΟΝΝΕΣΤΩΡΔΟΓΕΡΩΝΑΜΟΓΗΤΙΑΕΙΡΕΝ
ΕΝΤΩΙΡΑΣΦΙΚΥΚΗΣΕΓΥΝΗΕΙΚΥΙΑΘΕΗΙΣΙΝ
ΟΙΝΩΙΠΡΑΜΝΕΙΩΙΕΠΙΔΑΙΓΕΙΟΝΚΝΗΤΥΡΟΝ
ΚΝΗΣΤΙΧΑΛΚΕΙΗΙΕΠΙΔΑΛΦΙΤΑΛΕΥΚΑΠΑΛΥΝΕ
ΠΙΝΕΜΕΝΑΙΔΕΚΕΛΕΥΣΕΝΕΠΕΙΡΩΠΛΙΣΣΕΚΥΚΕΙΩ
ΤΩΔΕΠΕΙΟΥΝΠΙΝΟΝΤΑΦΕΤΗΝΠΟΛΥΚΑΓΚΕΑΔΙΨΑΝ
ΜΥΘΟΙΣΙΝΤΕΡΠΟΝΤΟΠΡΟΣΑΛΛΗΛΟΥΣΕΝΕΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΘΥΡΗΙΣΙΝΕΦΙΣΤΑΤΟΙΣΟΘΕΟΣΦΩΣ
ΤΟΝΔΕΙΔΩΝΟΓΕΡΑΙΟΣΑΠΟΘΡΟΝΟΥΩΡΤΟΦΑΕΙΝΟΥ
ΕΣΔΑΓΕΧΕΙΡΟΣΕΛΩΝΚΑΤΑΔΕΔΡΙΑΑΣΘΑΙΑΝΩΓΕ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΤΕΡΩΘΕΝΑΝΑΙΝΕΤΟΕΙΠΕΤΕΜΥΘΟΝ
ΟΥΧΕΔΟΣΕΣΤΙΓΕΡΑΙΕΔΙΟΤΡΕΦΕΣΟΥΔΕΜΕΠΕΙΣΕΙΣ
ΑΙΔΟΙΟΣΝΕΜΕΣΗΤΟΣΟΜΕΠΡΟΕΗΚΕΠΥΘΕΣΘΑΙ
ΟΝΤΙΝΑΤΟΥΤΟΝΑΓΕΙΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝΑΛΛΑΚΑΙΑΥΤΟΣ
ΓΙΓΝΩΣΚΩΟΡΟΩΔΕΜΑΧΑΟΝΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΝΥΝΔΕΕΠΟΣΕΡΕΩΝΠΑΛΙΝΑΓΓΕΛΟΣΕΙΜΑΧΙΛΗΙ
ΕΥΔΕΣΥΟΙΣΘΑΓΕΡΑΙΕΔΙΟΤΡΕΦΕΣΟΙΟΣΕΚΕΙΝΟΣ
ΔΕΙΝΟΣΑΝΗΡΤΑΧΑΚΕΝΚΑΙΑΝΑΙΤΙΟΝΑΙΤΙΟΩΙΤΟ

655

ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΤΙΠΤΕΤΑΡΩΔΑΧΙΛΕΥΣΟΛΟΦΥΡΕΤΑΙΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΟΣΣΟΙΔΗΒΕΛΕΣΙΝΒΕΒΛΗΑΤΑΙΟΥΔΕΤΙΟΙΔΕ
ΠΕΝΘΕΟΣΟΣΣΟΝΟΡΩΡΕΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΟΙΓΑΡΑΡΙΣΤΟΙ
ΕΝΝΗΥΣΙΝΚΕΑΤΑΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙΟΥΤΑΜΕΝΟΙΤΕ
ΒΕΒΛΗΤΑΙΜΕΝΟΤΥΔΕΙΔΗΣΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΟΥΤΑΣΤΑΙΔΟΔΥΣΕΥΣΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΗΔΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΒΕΒΛΗΤΑΙΔΕΚΑΙΕΥΡΥΠΥΛΟΣΚΑΤΑΜΗΡΟΝΟΙΣΤΩΙ
ΤΟΥΤΟΝΔΑΛΛΟΝΕΓΩΝΕΟΝΗΓΑΓΟΝΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΙΩΙΑΠΟΝΕΥΡΗΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΣΘΛΟΣΕΩΝΔΑΝΑΩΝΟΥΚΗΔΕΤΑΙΟΥΔΕΛΕΑΙΡΕΙ
ΗΜΕΝΕΙΕΙΣΟΚΕΔΗΝΗΕΣΘΟΑΙΑΓΧΙΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΑΡΓΕΙΩΝΑΕΚΗΤΙΠΥΡΟΣΔΗΙΟΙΟΘΕΡΩΝΤΑΙ
ΑΥΤΟΙΤΕΚΤΕΙΝΩΜΕΘΕΠΙΣΧΕΡΩΟΥΓΑΡΕΜΗΙΣ
ΕΣΘΟΙΗΠΑΡΟΣΕΣΚΕΝΕΝΙΓΝΑΜΠΤΟΙΣΙΜΕΛΕΣΣΙΝ
ΕΙΘΩΣΗΒΩΟΙΜΙΒΙΗΔΕΜΟΙΕΜΠΕΔΟΣΕΙΗ
ΩΣΟΠΟΤΗΛΕΙΟΙΣΙΚΑΙΗΜΙΝΝΕΙΚΟΣΕΤΥΧΘΗ
ΑΜΦΙΒΟΗΛΑΣΙΗΙΟΤΕΓΩΚΤΑΝΟΝΙΤΥΜΟΝΗΑ
ΕΣΘΛΟΝΥΠΕΙΡΟΧΙΔΗΝΟΣΕΝΗΛΙΔΙΝΑΙΕΤΑΑΣΚΕ
ΡΥΣΙΕΛΑΥΝΟΜΕΝΟΣΟΔΑΜΥΝΩΝΗΙΣΙΒΟΕΣΣΙΝ
ΕΒΛΗΤΕΝΠΡΩΤΟΙΣΙΝΕΜΗΣΑΠΟΧΕΙΡΟΣΑΚΟΝΤΙ
ΚΑΔΔΕΠΕΣΕΝΛΑΟΙΔΕΠΕΡΙΤΡΕΣΑΝΑΓΡΟΙΩΤΑΙ
ΛΗΙΔΑΔΕΚΠΕΔΙΟΥΣΥΝΕΛΑΣΣΑΜΕΝΗΛΙΘΑΠΟΛΛΗΝ
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΒΟΩΝΑΓΕΛΑΣΤΟΣΑΠΩΕΑΟΙΩΝ
ΤΟΣΣΑΣΥΩΝΣΥΒΟΣΙΑΤΟΣΑΙΠΟΛΙΑΠΛΑΤΕΑΙΓΩΝ
ΙΠΠΟΥΣΔΕΞΑΝΘΑΣΕΚΑΤΟΝΚΑΙΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ
ΠΑΣΑΣΘΗΛΕΙΑΣΠΟΛΛΗΙΣΙΔΕΠΩΛΟΙΥΠΗΣΑΝ
ΚΑΙΤΑΜΕΝΗΛΑΣΑΜΕΣΘΑΠΥΛΟΝΝΗΛΗΙΟΝΕΙΣΩ
ΕΝΝΥΧΙΟΙΠΡΟΤΙΑΣΤΥΓΕΓΗΘΕΙΔΕΦΡΕΝΑΝΗΛΕΥΣ
ΟΥΝΕΚΑΜΟΙΤΥΧΕΠΟΛΛΑΝΕΩΙΠΟΛΕΜΟΝΔΕΚΙΟΝΤΙ
ΚΗΡΥΚΕΣΔΕΛΙΓΑΙΝΟΝΑΜΗΟΙΦΑΙΝΟΜΕΝΗΦΙ
ΤΟΥΣΙΜΕΝΟΙΣΙΧΡΕΙΟΣΟΦΕΙΛΕΤΕΝΗΛΙΔΙΔΙΗΙ
ΟΙΔΕΣΥΝΑΓΡΟΜΕΝΟΙΠΥΛΙΩΝΗΓΗΤΟΡΕΣΑΝΔΡΕΣ
ΔΑΙΤΡΕΥΟΝΠΟΛΕΣΙΝΓΑΡΕΠΕΙΟΙΧΡΕΙΟΣΟΦΕΙΛΟΝ
ΩΣΗΜΕΙΣΠΑΥΡΟΙΚΕΚΑΚΩΜΕΝΟΙΕΝΠΥΛΩΙΗΜΕΝ
ΕΛΘΩΝΓΑΡΡΕΚΑΚΩΣΕΒΙΗΗΡΑΚΛΗΕΙΗ
ΤΩΝΠΡΟΤΕΡΩΝΕΤΕΩΝΚΑΤΑΔΕΚΤΑΘΕΝΟΣΣΟΙΑΡΙΣΤΟΙ
ΔΩΔΕΚΑΓΑΡΝΗΛΗΟΣΑΜΥΜΟΝΟΣΥΙΕΕΣΗΜΕΝ
ΤΩΝΟΙΟΣΛΙΠΟΜΗΝΟΙΔΑΛΛΟΙΠΑΝΤΕΣΟΛΟΝΤΟ
ΤΑΥΘΥΠΕΡΗΦΑΝΕΟΝΤΕΣΕΠΕΙΟΙΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΕΣ
ΗΜΕΑΣΥΒΡΙΖΟΝΤΕΣΑΤΑΣΘΑΛΑΜΗΧΑΝΟΩΝΤΟ

696

ΕΚΔΟΓΕΡΩΝΑΓΕΛΗΝΤΕΒΟΩΝΚΑΙΠΩΥΜΕΓΟΙΩΝ
ΕΙΛΕΤΟΚΡΙΝΑΜΕΝΟΣΤΡΙΗΚΟΣΙΗΔΕΝΟΜΗΑΣ
ΚΑΙΓΑΡΤΩΙΧΡΕΙΟΣΜΕΓΟΦΕΙΛΕΤΕΝΗΛΙΔΙΔΙΗΙ
ΤΕΣΣΑΡΕΣΑΘΛΟΦΟΡΟΙΙΠΠΟΙΑΥΤΟΙΣΙΝΟΧΕΣΦΙΝ
ΕΛΘΟΝΤΕΣΜΕΤΑΕΘΛΑΠΕΡΙΤΡΙΠΟΔΟΣΓΑΡΕΜΕΛΛΟΝ
ΘΕΥΣΕΣΘΑΙΤΟΥΣΔΑΥΘΙΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΣΧΕΘΕΤΟΝΔΕΛΑΤΗΡΑΦΙΕΙΑΚΑΧΗΜΕΝΟΝΙΠΠΩΝ
ΤΩΝΟΓΕΡΩΝΕΠΕΩΝΚΕΧΟΛΩΜΕΝΟΣΗΔΕΚΑΙΕΡΓΩΝ
ΕΞΕΛΕΤΑΣΠΕΤΑΠΟΛΛΑΤΑΔΑΛΛΕΣΔΗΜΟΝΕΔΩΚΕ
ΔΑΙΤΡΕΥΕΙΝΜΗΤΙΣΟΙΑΤΕΜΒΟΜΕΝΟΣΚΙΟΙΙΣΗΣ
ΗΜΕΙΣΜΕΝΤΑΕΚΑΣΤΑΔΙΕΙΠΟΜΕΝΑΜΦΙΤΕΑΣΤΥ
ΕΡΔΟΜΕΝΙΡΑΘΕΟΙΣΟΙΔΕΤΡΙΤΩΙΗΜΑΤΙΠΑΝΤΕΣ
ΗΛΘΟΝΟΜΩΣΑΥΤΟΙΤΕΠΟΛΕΙΣΚΑΙΜΩΝΥΧΕΣΙΠΠΟΙ
ΠΑΝΣΥΔΙΗΙΜΕΤΑΔΕΣΦΙΜΟΛΙΟΝΕΘΩΡΗΣΣΟΝΤΟ
ΠΑΙΔΕΤΕΟΝΤΟΥΠΩΜΑΛΑΕΙΔΟΤΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΕΣΤΙΔΕΤΙΣΘΡΥΟΕΣΣΑΠΟΛΙΣΑΙΠΕΙΑΚΟΛΩΝΗ
ΤΗΛΟΥΕΠΑΛΦΕΙΩΙΝΕΑΤΗΠΥΛΟΥΗΜΑΘΟΕΝΤΟΣ
ΤΗΝΑΜΦΕΣΤΡΑΤΟΩΝΤΟΔΙΑΡΡΑΙΣΑΙΜΕΜΑΩΤΕΣ
ΑΛΛΟΤΕΠΑΝΠΕΔΙΟΝΜΕΤΕΚΙΑΘΟΝΑΜΜΙΔΑΘΗΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣΗΛΘΕΘΕΟΥΣΑΠΟΛΥΜΠΟΥΘΩΡΗΣΣΕΣΘΑΙ
ΕΝΝΥΧΟΣΟΥΔΑΕΚΟΝΤΑΠΥΛΟΝΚΑΤΑΛΑΟΝΑΓΕΙΡΕΝ
ΑΛΛΑΜΑΛΕΣΣΥΜΕΝΟΥΣΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝΟΥΔΕΜΕΝΗΛΕΥΣ
ΕΙΑΘΩΡΗΣΣΕΣΘΑΙΑΠΕΚΡΥΨΕΝΔΕΜΟΙΙΠΠΟΥΣ
ΟΥΓΑΡΠΩΤΙΜΕΦΗΙΔΜΕΝΠΟΛΕΜΗΙΑΕΡΓΑ
ΑΛΛΑΚΑΙΩΣΙΠΠΕΥΣΙΜΕΤΕΠΡΕΠΟΝΗΜΕΤΕΡΟΙΣΙ
ΚΑΙΠΕΖΟΣΠΕΡΕΩΝΕΠΕΙΩΣΑΓΕΝΕΙΚΟΣΑΘΗΝΗ
ΕΣΤΙΔΕΤΙΣΠΟΤΑΜΟΣΜΙΝΥΗΙΟΣΕΙΣΑΛΑΒΑΛΛΩΝ
ΕΓΓΥΘΕΝΑΡΗΝΗΣΟΘΙΜΕΙΝΑΜΕΝΗΩΔΙΑΝ
ΙΠΠΗΕΣΠΥΛΙΩΝΤΑΔΕΠΕΡΡΕΟΝΕΘΝΕΑΠΕΖΩΝ
ΕΝΘΕΝΠΑΝΣΥΔΙΗΙΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΘΩΡΗΧΘΕΝΤΕΣ
ΕΝΔΙΟΙΙΚΟΜΕΣΘΙΕΡΟΝΡΟΟΝΑΛΦΕΙΟΙΟ
ΕΝΘΑΔΙΙΡΕΞΑΝΤΕΣΥΠΕΡΜΕΝΕΙΙΕΡΑΚΑΛΑ
ΤΑΥΡΟΝΔΑΛΦΕΙΩΙΤΑΥΡΟΝΔΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΙ
ΑΥΤΑΡΑΘΗΝΑΙΗΓΛΑΥΚΩΠΙΔΙΒΟΥΝΑΓΕΛΑΙΗΝ
ΔΟΡΠΟΝΕΠΕΙΘΕΛΟΜΕΣΘΑΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΕΝΤΕΛΕΕΣΣΙ
ΚΑΙΚΑΤΕΚΟΙΜΗΘΗΜΕΝΕΝΕΝΤΕΣΙΝΟΙΣΙΝΕΚΑΣΤΟΣ
ΑΜΦΙΡΟΑΣΠΟΤΑΜΟΙΟΑΤΑΡΜΕΓΑΘΥΜΟΙΕΠΕΙΟΙ
ΑΜΦΕΣΤΑΝΔΗΑΣΤΥΔΙΑΡΡΑΙΣΑΙΜΕΜΑΩΤΕΣ
ΑΛΛΑΣΦΙΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΦΑΝΗΜΕΓΑΕΡΓΟΝΑΡΗΟΣ
ΕΥΤΕΓΑΡΗΕΛΙΟΣΦΑΕΘΩΝΥΠΕΡΕΣΧΕΘΕΓΑΙΗΣ
ΣΥΜΦΕΡΟΜΕΣΘΑΜΑΧΗΙΔΙΙΤΕΥΧΟΜΕΝΟΙΚΑΙΑΘΗΝΗΙ

737

ΑΛΛΟΤΕΔΗΠΥΛΙΩΝΚΑΙΕΠΕΙΩΝΕΠΛΕΤΟΝΕΙΚΟΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΓΩΝΕΛΟΝΑΝΔΡΑΚΟΜΙΣΣΑΔΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΜΟΥΛΙΟΝΑΙΧΜΗΤΗΝΓΑΜΒΡΟΣΔΗΝΑΥΓΕΙΑΟ
ΠΡΕΣΒΥΤΑΤΗΝΔΕΘΥΓΑΤΡΕΙΧΕΞΑΝΘΗΝΑΓΑΜΗΔΗΝ
ΗΤΟΣΑΦΑΡΜΑΚΑΗΙΔΗΟΣΑΤΡΕΦΕΙΕΥΡΕΙΑΧΘΩΝ
ΤΟΝΜΕΝΕΓΩΠΡΟΣΙΟΝΤΑΒΑΛΟΝΧΑΛΚΗΡΕΙΔΟΥΡΙ
ΗΡΙΠΕΔΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΝΕΓΩΔΕΣΔΙΦΡΟΝΟΡΟΥΣΑΣ
ΣΤΗΝΡΑΜΕΤΑΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΝΑΤΑΡΜΕΓΑΘΥΜΟΙΕΠΕΙΟΙ
ΕΤΡΕΣΑΝΑΛΛΥΔΙΣΑΛΛΟΣΕΠΕΙΙΔΟΝΑΝΔΡΑΠΕΣΟΝΤΑ
ΗΓΕΜΟΝΙΠΠΗΩΝΟΣΑΡΙΣΤΕΥΕΣΚΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΝΕΠΟΡΟΥΣΑΚΕΛΑΙΝΗΙΛΑΙΛΑΠΙΙΣΟΣ
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΔΕΛΟΝΔΙΦΡΟΥΣΔΥΟΔΑΜΦΙΣΕΚΑΣΤΟΝ
ΦΩΤΕΣΟΔΑΞΕΛΟΝΟΥΔΑΣΕΜΩΙΥΠΟΔΟΥΡΙΔΑΜΕΝΤΕΣ
ΚΑΙΝΥΚΕΝΑΚΤΟΡΙΩΝΕΜΟΛΙΟΝΕΠΑΙΔΑΛΑΠΑΞΑ
ΕΙΜΗΣΦΩΕΠΑΤΗΡΕΥΡΥΚΡΕΙΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΕΚΠΟΛΕΜΟΥΕΣΑΩΣΕΚΑΛΥΨΑΣΗΕΡΙΠΟΛΛΗΙ
ΕΝΘΑΖΕΥΣΠΥΛΙΟΙΣΙΜΕΓΑΚΡΑΤΟΣΕΓΓΥΑΛΙΞΕ
ΤΟΦΡΑΓΑΡΟΥΝΕΠΟΜΕΣΘΑΔΙΑΣΠΙΔΕΟΣΠΕΔΙΟΙΟ
ΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣΤΑΥΤΟΥΣΑΝΑΤΕΝΤΕΑΚΑΛΑΛΕΓΟΝΤΕΣ
ΟΦΡΕΠΙΒΟΥΠΡΑΣΙΟΥΠΟΛΥΠΥΡΟΥΒΗΣΑΜΕΝΙΠΠΟΥΣ
ΠΕΤΡΗΣΤΩΛΕΝΙΗΣΚΑΙΑΛΗΣΙΟΥΕΝΘΑΚΟΛΩΝΗ
ΚΕΚΛΗΤΑΙΟΘΕΝΑΥΤΙΣΑΠΕΤΡΑΠΕΛΑΟΝΑΘΗΝΗ
ΕΝΘΑΝΔΡΑΚΤΕΙΝΑΣΠΥΜΑΤΟΝΛΙΠΟΝΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΙ
ΑΨΑΠΟΒΟΥΠΡΑΣΙΟΙΟΠΥΛΟΝΔΕΧΟΝΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΠΑΝΤΕΣΔΕΥΧΕΤΟΩΝΤΟΘΕΩΝΔΙΙΝΕΣΤΟΡΙΤΑΝΔΡΩΝ
ΩΣΕΟΝΕΙΠΟΤΕΟΝΓΕΜΕΤΑΝΔΡΑΣΙΝΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΟΙΟΣΤΗΣΑΡΕΤΗΣΑΠΟΝΗΣΕΤΑΙΗΤΕΜΙΝΟΙΩ
ΠΟΛΛΑΜΕΤΑΚΛΑΥΣΕΣΘΑΙΕΠΕΙΚΑΠΟΛΑΟΣΟΛΗΤΑΙ
ΩΠΕΠΟΝΗΜΕΝΣΟΙΓΕΜΕΝΟΙΤΙΟΣΩΔΕΠΕΤΕΛΛΕΝ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΕΣΕΚΦΘΙΗΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΠΕΜΠΕ
ΝΩΙΔΕΤΕΝΔΟΝΕΟΝΤΕΣΕΓΩΚΑΙΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΑΝΤΑΜΑΛΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΗΚΟΥΟΜΕΝΩΣΕΠΕΤΕΛΛΕ
ΠΗΛΗΟΣΔΙΚΟΜΕΣΘΑΔΟΜΟΥΣΕΥΝΑΙΕΤΑΟΝΤΑΣ
ΛΑΟΝΑΓΕΙΡΟΝΤΕΣΚΑΤΑΧΑΙΙΔΑΠΟΥΛΥΒΟΤΕΙΡΑΝ
ΕΝΘΑΔΕΠΕΙΘΗΡΩΑΜΕΝΟΙΤΙΟΝΕΥΡΟΜΕΝΕΝΔΟΝ
ΗΔΕΣΕΠΑΡΔΑΧΙΛΗΑΓΕΡΩΝΔΙΠΠΗΛΑΤΑΠΗΛΕΥΣ
ΠΙΟΝΑΜΗΡΙΑΚΑΙΕΒΟΟΣΔΙΙΤΕΡΠΙΚΕΡΑΥΝΩΙ
ΑΥΛΗΣΕΝΧΟΡΤΩΙΕΧΕΔΕΧΡΥΣΕΙΟΝΑΛΕΙΣΟΝ
ΣΠΕΝΔΩΝΑΙΘΟΠΑΟΙΝΟΝΕΠΑΙΘΟΜΕΝΟΙΣΙΕΡΟΙΣΙ
ΣΦΩΙΜΕΝΑΜΦΙΒΟΟΣΕΠΕΤΟΝΚΡΕΑΝΩΙΔΕΠΕΙΤΑ
ΣΤΗΜΕΝΕΝΙΠΡΟΘΥΡΟΙΣΙΤΑΦΩΝΔΑΝΟΡΟΥΣΕΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΣΔΑΓΕΧΕΙΡΟΣΕΛΩΝΚΑΤΑΔΕΔΡΙΑΑΣΘΑΙΑΝΩΓΕ
ΞΕΙΝΙΑΤΕΥΠΑΡΕΘΗΚΕΝΑΤΕΞΕΙΝΟΙΣΘΕΜΙΣΕΣΤΙΝ

780

ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΡΠΗΜΕΝΕΔΗΤΥΟΣΗΔΕΠΟΤΗΤΟΣ
ΗΡΧΟΝΕΓΩΜΥΘΟΙΟΚΕΛΕΥΩΝΥΜΜΑΜΕΠΕΣΘΑΙ
ΣΦΩΔΕΜΑΛΗΘΕΛΕΤΟΝΤΩΔΑΜΦΩΠΟΛΛΕΠΕΤΕΛΛΟΝ
ΠΗΛΕΥΣΜΕΝΩΙΠΑΙΔΙΓΕΡΩΝΕΠΕΤΕΛΛΑΧΙΛΗΙ
ΑΙΕΝΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝΚΑΙΥΠΕΙΡΟΧΟΝΕΜΜΕΝΑΙΑΛΛΩΝ
ΣΟΙΔΑΥΘΩΔΕΠΕΤΕΛΛΕΜΕΝΟΙΤΙΟΣΑΚΤΟΡΟΣΥΙΟΣ
ΤΕΚΝΟΝΕΜΟΝΓΕΝΕΗΙΜΕΝΥΠΕΡΤΕΡΟΣΕΣΤΙΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣΔΕΣΥΕΣΣΙΒΙΗΙΔΟΓΕΠΟΛΛΟΝΑΜΕΙΝΩΝ
ΑΛΛΕΥΟΙΦΑΣΘΑΙΠΥΚΙΝΟΝΕΠΟΣΗΔΥΠΟΘΕΣΘΑΙ
ΚΑΙΟΙΣΗΜΑΙΝΕΙΝΟΔΕΠΕΙΣΕΤΑΙΕΙΣΑΓΑΘΟΝΠΕΡ
ΩΣΕΠΕΤΕΛΛΟΓΕΡΩΝΣΥΔΕΛΗΘΕΑΙΑΛΛΕΤΙΚΑΙΝΥΝ
ΤΑΥΤΕΙΠΟΙΣΑΧΙΛΗΙΔΑΙΦΡΟΝΙΑΙΚΕΠΙΘΗΤΑΙ
ΤΙΣΔΟΙΔΕΙΚΕΝΟΙΣΥΝΔΑΙΜΟΝΙΘΥΜΟΝΟΡΙΝΑΙΣ
ΠΑΡΕΙΠΩΝΑΓΑΘΗΔΕΠΑΡΑΙΦΑΣΙΣΕΣΤΙΝΕΤΑΙΡΟΥ
ΕΙΔΕΤΙΝΑΦΡΕΣΙΝΗΙΣΙΘΕΟΠΡΟΠΙΗΝΑΛΕΕΙΝΕΙ
ΚΑΙΤΙΝΑΟΙΠΑΡΖΗΝΟΣΕΠΕΦΡΑΔΕΠΟΤΝΙΑΜΗΤΗΡ
ΑΛΛΑΣΕΠΕΡΠΡΟΕΤΩΑΜΑΔΑΛΛΟΣΛΑΟΣΕΠΕΣΘΩ
ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝΑΙΚΕΝΤΙΦΟΩΣΔΑΝΑΟΙΣΙΓΕΝΗΑΙ
ΚΑΙΤΟΙΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑΔΟΤΩΠΟΛΕΜΟΝΔΕΦΕΡΕΣΘΑΙ
ΑΙΚΕΣΕΤΩΙΕΙΣΚΟΝΤΕΣΑΠΟΣΧΩΝΤΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΤΡΩΕΣΑΝΑΠΝΕΥΣΩΣΙΔΑΡΗΙΟΙΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΕΙΡΟΜΕΝΟΙΟΛΙΓΗΔΕΤΑΝΑΠΝΕΥΣΙΣΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΡΕΙΑΔΕΚΑΚΜΗΤΕΣΚΕΚΜΗΟΤΑΣΑΝΔΡΑΣΑΥΤΗΙ
ΩΣΑΙΣΘΕΠΡΟΤΙΑΣΤΥΝΕΩΝΑΠΟΚΑΙΚΛΙΣΙΑΩΝ
ΩΣΦΑΤΟΤΩΙΔΑΡΑΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΟΡΙΝΕ
ΒΗΔΕΘΕΕΙΝΠΑΡΑΝΗΑΣΕΠΑΙΑΚΙΔΗΝΑΧΙΛΗΑ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΚΑΤΑΝΗΑΣΟΔΥΣΣΗΟΣΘΕΙΟΙΟ
ΙΞΕΘΕΩΝΠΑΤΡΟΚΛΟΣΙΝΑΣΦΑΓΟΡΗΤΕΘΕΜΙΣΤΕ
ΗΗΝΤΗΙΔΗΚΑΙΣΦΙΘΕΩΝΕΤΕΤΕΥΧΑΤΟΒΩΜΟΙ
ΕΝΘΑΟΙΕΥΡΥΠΥΛΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣΑΝΤΕΒΟΛΗΣΕ
ΔΙΟΓΕΝΗΣΕΥΑΙΜΟΝΙΔΗΣΚΑΤΑΜΗΡΟΝΟΙΣΤΩΙ
ΣΚΑΖΩΝΕΚΠΟΛΕΜΟΥΚΑΤΑΔΕΝΟΤΙΟΣΡΕΕΝΙΔΡΩΣ
ΩΜΩΝΚΑΙΚΕΦΑΛΗΣΑΠΟΔΕΛΚΕΟΣΑΡΓΑΛΕΟΙΟ
ΑΙΜΑΜΕΛΑΝΚΕΛΑΡΥΖΕΝΟΟΣΓΕΜΕΝΕΜΠΕΔΟΣΗΕΝ
ΤΟΝΔΕΙΔΩΝΩΙΚΤΕΙΡΕΜΕΝΟΙΤΙΟΥΑΛΚΙΜΟΣΥΙΟΣ
ΚΑΙΡΟΛΟΦΥΡΟΜΕΝΟΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΑΔΕΙΛΟΙΔΑΝΑΩΝΗΓΗΤΟΡΕΣΗΔΕΜΕΔΟΝΤΕΣ
ΩΣΑΡΕΜΕΛΛΕΤΕΤΗΛΕΦΙΛΩΝΚΑΙΠΑΤΡΙΔΟΣΑΙΗΣ
ΑΣΕΙΝΕΝΤΡΟΙΗΙΤΑΧΕΑΣΚΥΝΑΣΑΡΓΕΤΙΔΗΜΩΙ
ΑΛΛΑΓΕΜΟΙΤΟΔΕΕΙΠΕΔΙΟΤΡΕΦΕΣΕΥΡΥΠΥΛΗΡΩΣ
ΗΡΕΤΙΠΟΥΣΧΗΣΟΥΣΙΠΕΛΩΡΙΟΝΕΚΤΟΡΑΧΑΙΟΙ
ΗΗΔΗΦΘΙΣΟΝΤΑΙΥΠΑΥΤΟΥΔΟΥΡΙΔΑΜΕΝΤΕΣ

822

ΤΟΝΔΑΥΤΕΥΡΥΠΥΛΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣΑΝΤΙΟΝΗΥΔΑ
ΟΥΚΕΤΙΔΙΟΓΕΝΕΣΠΑΤΡΟΚΛΕΕΣΑΛΚΑΡΑΧΑΙΩΝ
ΕΣΣΕΤΑΙΑΛΛΕΝΝΗΥΣΙΜΕΛΑΙΝΗΙΣΙΝΠΕΣΕΟΝΤΑΙ
ΟΙΜΕΝΓΑΡΔΗΠΑΝΤΕΣΟΣΟΙΠΑΡΟΣΗΣΑΝΑΡΙΣΤΟΙ
ΕΝΝΗΥΣΙΝΚΕΑΤΑΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙΟΥΤΑΜΕΝΟΙΤΕ
ΧΕΡΣΙΝΥΠΟΤΡΩΩΝΤΩΝΔΕΣΘΕΝΟΣΟΡΝΥΤΑΙΑΙΕΝ
ΑΛΛΕΜΕΜΕΝΣΥΣΑΩΣΟΝΑΓΩΝΕΠΙΝΗΑΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΜΗΡΟΥΔΕΚΤΑΜΟΙΣΤΟΝΑΠΑΥΤΟΥΔΑΙΜΑΚΕΛΑΙΝΟΝ
ΝΙΖΥΔΑΤΙΛΙΑΡΩΙΕΠΙΔΗΠΙΑΦΑΡΜΑΚΑΠΑΣΣΕ
ΕΣΘΛΑΤΑΣΕΠΡΟΤΙΦΑΣΙΝΑΧΙΛΛΗΟΣΔΕΔΙΔΑΧΘΑΙ
ΟΝΧΕΙΡΩΝΕΔΙΔΑΞΕΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟΣΚΕΝΤΑΥΡΩΝ
ΙΗΤΡΟΙΜΕΝΓΑΡΠΟΔΑΛΕΙΡΙΟΣΗΔΕΜΑΧΑΩΝ
ΤΟΝΜΕΝΕΝΙΚΛΙΣΙΗΙΣΙΝΟΙΟΜΑΙΕΛΚΟΣΕΧΟΝΤΑ
ΧΡΗΙΖΟΝΤΑΚΑΙΑΥΤΟΝΑΜΥΜΟΝΟΣΙΗΤΗΡΟΣ
ΚΕΙΣΘΑΙΟΔΕΝΠΕΔΙΩΙΤΡΩΩΝΜΕΝΕΙΟΞΥΝΑΡΗΑ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΜΕΝΟΙΤΙΟΥΑΛΚΙΜΟΣΥΙΟΣ
ΠΩΣΤΑΡΕΟΙΤΑΔΕΕΡΓΑΤΙΡΕΞΟΜΕΝΕΥΡΥΠΥΛΗΡΩΣ
ΕΡΧΟΜΑΙΟΦΡΑΧΙΛΗΙΔΑΙΦΡΟΝΙΜΥΘΟΝΕΝΙΣΠΩ
ΟΝΝΕΣΤΩΡΕΠΕΤΕΛΛΕΓΕΡΗΝΙΟΣΟΥΡΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΑΛΛΟΥΔΩΣΠΕΡΣΕΙΟΜΕΘΗΣΩΤΕΙΡΟΜΕΝΟΙΟ
ΗΚΑΙΥΠΟΣΤΕΡΝΟΙΟΛΑΒΩΝΑΓΕΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΕΣΚΛΙΣΙΗΝΘΕΡΑΠΩΝΔΕΙΔΩΝΥΠΕΧΕΥΕΒΟΕΙΑΣ
ΕΝΘΑΜΙΝΕΚΤΑΝΥΣΑΣΕΚΜΗΡΟΥΤΑΜΝΕΜΑΧΑΙΡΗΙ
ΟΞΥΒΕΛΟΣΠΕΡΙΠΕΥΚΕΣΑΠΑΥΤΟΥΔΑΙΜΑΚΕΛΑΙΝΟΝ
ΝΙΖΥΔΑΤΙΛΙΑΡΩΙΕΠΙΔΕΡΙΖΑΝΒΑΛΕΠΙΚΡΗΝ
ΧΕΡΣΙΔΙΑΤΡΙΨΑΣΟΔΥΝΗΦΑΤΟΝΗΟΙΑΠΑΣΑΣ
ΕΣΧΟΔΥΝΑΣΤΟΜΕΝΕΛΚΟΣΕΤΕΡΣΕΤΟΠΑΥΣΑΤΟΔΑΙΜΑ

Book 12

1

ΩΣΟΜΕΝΕΝΚΛΙΣΙΗΙΣΙΜΕΝΟΙΤΙΟΥΑΛΚΙΜΟΣΥΙΟΣ
ΙΑΤΕΥΡΥΠΥΛΟΝΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝΟΙΔΕΜΑΧΟΝΤΟ
ΑΡΓΕΙΟΙΚΑΙΤΡΩΕΣΟΜΙΛΑΔΟΝΟΥΔΑΡΕΜΕΛΛΕ
ΤΑΦΡΟΣΕΤΙΣΧΗΣΕΙΝΔΑΝΑΩΝΚΑΙΤΕΙΧΟΣΥΠΕΡΘΕΝ
ΕΥΡΥΤΟΠΟΙΗΣΑΝΤΟΝΕΩΝΥΠΕΡΑΜΦΙΔΕΤΑΦΡΟΝ
ΗΛΑΣΑΝΟΥΔΕΘΕΟΙΣΙΔΟΣΑΝΚΛΕΙΤΑΣΕΚΑΤΟΜΒΑΣ
ΟΦΡΑΣΦΙΝΝΗΑΣΤΕΘΟΑΣΚΑΙΛΗΙΔΑΠΟΛΛΗΝ
ΕΝΤΟΣΕΧΟΝΡΥΟΙΤΟΘΕΩΝΔΑΕΚΗΤΙΤΕΤΥΚΤΟ
ΑΘΑΝΑΤΩΝΤΟΚΑΙΟΥΤΙΠΟΛΥΝΧΡΟΝΟΝΕΜΠΕΔΟΝΗΕΝ
ΟΦΡΑΜΕΝΕΚΤΩΡΖΩΟΣΕΗΝΚΑΙΜΗΝΙΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΚΑΙΠΡΙΑΜΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣΑΠΟΡΘΗΤΟΣΠΟΛΙΣΕΠΛΕΝ
ΤΟΦΡΑΔΕΚΑΙΜΕΓΑΤΕΙΧΟΣΑΧΑΙΩΝΕΜΠΕΔΟΝΗΕΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΚΑΤΑΜΕΝΤΡΩΩΝΘΑΝΟΝΟΣΣΟΙΑΡΙΣΤΟΙ
ΠΟΛΛΟΙΔΑΡΓΕΙΩΝΟΙΜΕΝΔΑΜΕΝΟΙΔΕΛΙΠΟΝΤΟ
ΠΕΡΘΕΤΟΔΕΠΡΙΑΜΟΙΟΠΟΛΙΣΔΕΚΑΤΩΙΕΝΙΑΥΤΩΙ
ΑΡΓΕΙΟΙΔΕΝΝΗΥΣΙΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΕΒΗΣΑΝ
ΔΗΤΟΤΕΜΗΤΙΟΩΝΤΟΠΟΣΕΙΔΑΩΝΚΑΙΑΠΟΛΛΩΝ
ΤΕΙΧΟΣΑΜΑΛΔΥΝΑΙΠΟΤΑΜΩΝΜΕΝΟΣΕΙΣΑΓΑΓΟΝΤΕΣ
ΟΣΣΟΙΑΠΙΔΑΙΩΝΟΡΕΩΝΑΛΑΔΕΠΡΟΡΕΟΥΣΙ
ΡΗΣΟΣΘΕΠΤΑΠΟΡΟΣΤΕΚΑΡΗΣΟΣΤΕΡΟΔΙΟΣΤΕ
ΓΡΗΝΙΚΟΣΤΕΚΑΙΑΙΣΗΠΟΣΔΙΟΣΤΕΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΙΣΙΜΟΕΙΣΟΘΙΠΟΛΛΑΒΟΑΓΡΙΑΚΑΙΤΡΥΦΑΛΕΙΑΙ
ΚΑΠΠΕΣΟΝΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΚΑΙΗΜΙΘΕΩΝΓΕΝΟΣΑΝΔΡΩΝ
ΤΩΝΠΑΝΤΩΝΟΜΟΣΕΣΤΟΜΑΤΕΤΡΑΠΕΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΝΝΗΜΑΡΔΕΣΤΕΙΧΟΣΙΕΙΡΟΟΝΥΕΔΑΡΑΖΕΥΣ
ΣΥΝΕΧΕΣΟΦΡΑΚΕΘΑΣΣΟΝΑΛΙΠΛΟΑΤΕΙΧΕΑΘΕΙΗ
ΑΥΤΟΣΔΕΝΝΟΣΙΓΑΙΟΣΕΧΩΝΧΕΙΡΕΣΣΙΤΡΙΑΙΝΑΝ
ΗΓΕΙΤΕΚΔΑΡΑΠΑΝΤΑΘΕΜΕΙΛΙΑΚΥΜΑΣΙΠΕΜΠΕ
ΦΙΤΡΩΝΚΑΙΛΑΩΝΤΑΘΕΣΑΝΜΟΓΕΟΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΛΕΙΑΔΕΠΟΙΗΣΕΝΠΑΡΑΓΑΡΡΟΟΝΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΝ
ΑΥΤΙΣΔΗΙΟΝΑΜΕΓΑΛΗΝΨΑΜΑΘΟΙΣΙΚΑΛΥΨΕ
ΤΕΙΧΟΣΑΜΑΛΔΥΝΑΣΠΟΤΑΜΟΥΣΔΕΤΡΕΨΕΝΕΕΣΘΑΙ
ΚΑΡΡΟΟΝΗΙΠΕΡΠΡΟΣΘΕΝΙΕΝΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝΥΔΩΡ

34

ΩΣΑΡΕΜΕΛΛΟΝΟΠΙΣΘΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΚΑΙΑΠΟΛΛΩΝ
ΘΗΣΕΜΕΝΑΙΤΟΤΕΔΑΜΦΙΜΑΧΗΕΝΟΠΗΤΕΔΕΔΗΕΙ
ΤΕΙΧΟΣΕΥΔΜΗΤΟΝΚΑΝΑΧΙΖΕΔΕΔΟΥΡΑΤΑΠΥΡΓΩΝ
ΒΑΛΛΟΜΕΝΑΡΓΕΙΟΙΔΕΔΙΟΣΜΑΣΤΙΓΙΔΑΜΕΝΤΕΣ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΓΛΑΦΥΡΗΙΣΙΝΕΕΛΜΕΝΟΙΙΣΧΑΝΟΩΝΤΟ
ΕΚΤΟΡΑΔΕΙΔΙΟΤΕΣΚΡΑΤΕΡΟΝΜΗΣΤΩΡΑΦΟΒΟΙΟ
ΑΥΤΑΡΟΓΩΣΤΟΠΡΟΣΘΕΝΕΜΑΡΝΑΤΟΙΣΟΣΑΕΛΛΗΙ
ΩΣΔΟΤΑΝΕΝΤΕΚΥΝΕΣΣΙΚΑΙΑΝΔΡΑΣΙΘΗΡΕΥΤΗΙΣΙ
ΚΑΠΡΙΟΣΗΕΛΕΩΝΣΤΡΕΦΕΤΑΙΣΘΕΝΕΙΒΛΕΜΕΑΙΝΩΝ
ΟΙΔΕΤΕΠΥΡΓΗΔΟΝΣΦΕΑΣΑΥΤΟΥΣΑΡΤΥΝΑΝΤΕΣ
ΑΝΤΙΟΝΙΣΤΑΝΤΑΙΚΑΙΑΚΟΝΤΙΖΟΥΣΙΘΑΜΕΙΑΣ
ΑΙΧΜΑΣΕΚΧΕΙΡΩΝΤΟΥΔΟΥΠΟΤΕΚΥΔΑΛΙΜΟΝΚΗΡ
ΤΑΡΒΕΙΟΥΔΕΦΟΒΕΙΤΑΙΑΓΗΝΟΡΙΗΔΕΜΙΝΕΚΤΑ
ΤΑΡΦΕΑΤΕΣΤΡΕΦΕΤΑΙΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝΠΕΙΡΗΤΙΖΩΝ
ΟΠΠΗΙΤΙΘΥΣΗΙΤΗΙΕΙΚΟΥΣΙΣΤΙΧΕΣΑΝΔΡΩΝ
ΩΣΕΚΤΩΡΑΝΟΜΙΛΟΝΙΩΝΕΛΛΙΣΣΕΘΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΤΑΦΡΟΝΕΠΟΤΡΥΝΩΝΔΙΑΒΑΙΝΕΜΕΝΟΥΔΕΟΙΙΠΠΟΙ
ΤΟΛΜΩΝΩΚΥΠΟΔΕΣΜΑΛΑΔΕΧΡΕΜΕΤΙΖΟΝΕΠΑΚΡΩΙ
ΧΕΙΛΕΙΕΦΕΣΤΑΟΤΕΣΑΠΟΓΑΡΔΕΙΔΙΣΣΕΤΟΤΑΦΡΟΣ
ΕΥΡΕΙΟΥΤΑΡΥΠΕΡΘΟΡΕΕΙΝΣΧΕΔΟΝΟΥΤΕΠΕΡΗΣΑΙ
ΡΗΙΔΙΗΚΡΗΜΝΟΙΓΑΡΕΠΗΡΕΦΕΕΣΠΕΡΙΠΑΣΑΝ
ΕΣΤΑΣΑΝΑΜΦΟΤΕΡΩΘΕΝΥΠΕΡΘΕΝΔΕΣΚΟΛΟΠΕΣΣΙΝ
ΟΞΕΣΙΝΗΡΗΡΕΙΤΟΥΣΙΣΤΑΣΑΝΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΠΥΚΝΟΥΣΚΑΙΜΕΓΑΛΟΥΣΔΗΙΩΝΑΝΔΡΩΝΑΛΕΩΡΗΝ
ΕΝΘΟΥΚΕΝΡΕΑΙΠΠΟΣΕΥΤΡΟΧΟΝΑΡΜΑΤΙΤΑΙΝΩΝ
ΕΣΒΑΙΗΠΕΖΟΙΔΕΜΕΝΟΙΝΕΟΝΕΙΤΕΛΕΟΥΣΙ
ΔΗΤΟΤΕΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΘΡΑΣΥΝΕΚΤΟΡΑΕΙΠΕΠΑΡΑΣΤΑΣ
ΕΚΤΟΡΤΗΔΑΛΛΟΙΤΡΩΩΝΑΓΟΙΗΔΕΠΙΚΟΥΡΩΝ
ΑΦΡΑΔΕΩΣΔΙΑΤΑΦΡΟΝΕΛΑΥΝΟΜΕΝΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΗΔΕΜΑΛΑΡΓΑΛΕΗΠΕΡΑΑΝΣΚΟΛΟΠΕΣΓΑΡΕΝΑΥΤΗΙ
ΟΞΕΕΣΕΣΤΑΣΙΝΠΟΤΙΔΑΥΤΟΥΣΤΕΙΧΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΕΝΘΟΥΠΩΣΕΣΤΙΝΚΑΤΑΒΗΜΕΝΑΙΟΥΔΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΙΠΠΕΥΣΙΣΤΕΙΝΟΣΓΑΡΟΘΙΤΡΩΣΕΣΘΑΙΟΙΩ
ΕΙΜΕΝΓΑΡΤΟΥΣΠΑΓΧΥΚΑΚΑΦΡΟΝΕΩΝΑΛΑΠΑΖΕΙ
ΖΕΥΣΥΨΙΒΡΕΜΕΤΗΣΤΡΩΕΣΣΙΔΕΙΕΤΑΡΗΓΕΙΝ
ΗΤΑΝΕΓΩΓΕΘΕΛΟΙΜΙΚΑΙΑΥΤΙΚΑΤΟΥΤΟΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΝΩΝΥΜΝΟΥΣΑΠΟΛΕΣΘΑΙΑΠΑΡΓΕΟΣΕΝΘΑΔΑΧΑΙΟΥΣ
ΕΙΔΕΧΥΠΟΣΤΡΕΨΩΣΙΠΑΛΙΩΞΙΣΔΕΓΕΝΗΤΑΙ
ΕΚΝΗΩΝΚΑΙΤΑΦΡΩΙΕΝΙΠΛΗΞΩΜΕΝΟΡΥΚΤΗΙ
ΟΥΚΕΤΕΠΕΙΤΟΙΩΟΥΔΑΓΓΕΛΟΝΑΠΟΝΕΕΣΘΑΙ
ΑΨΟΡΡΟΝΠΡΟΤΙΑΣΤΥΕΛΙΧΘΕΝΤΩΝΥΠΑΧΑΙΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΘΩΣΑΝΕΓΩΕΙΠΩΠΕΙΘΩΜΕΘΑΠΑΝΤΕΣ
ΙΠΠΟΥΣΜΕΝΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣΕΡΥΚΟΝΤΩΝΕΠΙΤΑΦΡΩΙ
ΑΥΤΟΙΔΕΠΡΥΛΕΕΣΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΘΩΡΗΧΘΕΝΤΕΣ
ΕΚΤΟΡΙΠΑΝΤΕΣΕΠΩΜΕΘΑΟΛΛΕΕΣΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΙ
ΟΥΜΕΝΕΟΥΣΕΙΔΗΣΦΙΝΟΛΕΘΡΟΥΠΕΙΡΑΤΕΦΗΠΤΑΙ

80

ΩΣΦΑΤΟΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΑΔΕΔΕΚΤΟΡΙΜΥΘΟΣΑΠΗΜΩΝ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΞΟΧΕΩΝΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΑΛΤΟΧΑΜΑΖΕ
ΟΥΔΕΜΕΝΑΛΛΟΙΤΡΩΕΣΕΦΙΠΠΩΝΗΓΕΡΕΘΟΝΤΟ
ΑΛΛΑΠΟΠΑΝΤΕΣΟΡΟΥΣΑΝΕΠΕΙΙΔΟΝΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΗΝΙΟΧΩΙΜΕΝΕΠΕΙΤΑΕΩΙΕΠΕΤΕΛΛΕΝΕΚΑΣΤΟΣ
ΙΠΠΟΥΣΕΥΚΑΤΑΚΟΣΜΟΝΕΡΥΚΕΜΕΝΑΥΘΕΠΙΤΑΦΡΩΙ
ΟΙΔΕΔΙΑΣΤΑΝΤΕΣΣΦΕΑΣΑΥΤΟΥΣΑΡΤΥΝΑΝΤΕΣ
ΠΕΝΤΑΧΑΚΟΣΜΗΘΕΝΤΕΣΑΜΗΓΕΜΟΝΕΣΣΙΝΕΠΟΝΤΟ
ΟΙΜΕΝΑΜΕΚΤΟΡΙΣΑΝΚΑΙΑΜΥΜΟΝΙΠΟΥΛΥΔΑΜΑΝΤΙ
ΟΙΠΛΕΙΣΤΟΙΚΑΙΑΡΙΣΤΟΙΕΣΑΝΜΕΜΑΣΑΝΔΕΜΑΛΙΣΤΑ
ΤΕΙΧΟΣΡΗΞΑΜΕΝΟΙΚΟΙΛΗΙΣΕΠΙΝΗΥΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΚΑΙΣΦΙΝΚΕΒΡΙΟΝΗΣΤΡΙΤΟΣΕΙΠΕΤΟΠΑΡΔΑΡΟΧΕΣΦΙΝ
ΑΛΛΟΝΚΕΒΡΙΟΝΑΟΧΕΡΕΙΟΝΑΚΑΛΛΙΠΕΝΕΚΤΩΡ
ΤΩΝΔΕΤΕΡΩΝΠΑΡΙΣΗΡΧΕΚΑΙΑΛΚΑΘΟΟΣΚΑΙΑΓΗΝΩΡ
ΤΩΝΔΕΤΡΙΤΩΝΕΛΕΝΟΣΚΑΙΔΗΙΦΟΒΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ
ΥΙΕΔΥΩΠΡΙΑΜΟΙΟΤΡΙΤΟΣΔΗΝΑΣΙΟΣΗΡΩΣ
ΑΣΙΟΣΥΡΤΑΚΙΔΗΣΟΝΑΡΙΣΒΗΘΕΝΦΕΡΟΝΙΠΠΟΙ
ΑΙΘΩΝΕΣΜΕΓΑΛΟΙΠΟΤΑΜΟΥΑΠΟΣΕΛΛΗΕΝΤΟΣ
ΤΩΝΔΕΤΕΤΑΡΤΩΝΗΡΧΕΝΕΥΣΠΑΙΣΑΓΧΙΣΑΟ
ΑΙΝΕΙΑΣΑΜΑΤΩΙΓΕΔΥΩΑΝΤΗΝΟΡΟΣΥΙΕ
ΑΡΧΕΛΟΧΟΣΤΑΚΑΜΑΣΤΕΜΑΧΗΣΕΥΕΙΔΟΤΕΠΑΣΗΣ
ΣΑΡΠΗΔΩΝΔΗΓΗΣΑΤΑΓΑΚΛΕΙΤΩΝΕΠΙΚΟΥΡΩΝ
ΠΡΟΣΔΕΛΕΤΟΓΛΑΥΚΟΝΚΑΙΑΡΗΙΟΝΑΣΤΕΡΟΠΑΙΟΝ
ΟΙΓΑΡΟΙΕΙΣΑΝΤΟΔΙΑΚΡΙΔΟΝΕΙΝΑΙΑΡΙΣΤΟΙ
ΤΩΝΑΛΛΩΝΜΕΤΑΓΑΥΤΟΝΟΔΕΠΡΕΠΕΚΑΙΔΙΑΠΑΝΤΩΝ
ΟΙΔΕΠΕΙΑΛΛΗΛΟΥΣΑΡΑΡΟΝΤΥΚΤΗΙΣΙΒΟΕΣΣΙ
ΒΑΝΡΙΘΥΣΔΑΝΑΩΝΛΕΛΙΗΜΕΝΟΙΟΥΔΕΤΕΦΑΝΤΟ
ΣΧΗΣΕΣΘΑΛΛΕΝΝΗΥΣΙΜΕΛΑΙΝΗΙΣΙΝΠΕΣΕΕΣΘΑΙ

108

ΕΝΘΑΛΛΟΙΤΡΩΕΣΤΗΛΕΚΛΕΙΤΟΙΤΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΒΟΥΛΗΙΠΟΥΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣΑΜΩΜΗΤΟΙΟΠΙΘΟΝΤΟ
ΑΛΛΟΥΧΥΡΤΑΚΙΔΗΣΕΘΕΛΑΣΙΟΣΟΡΧΑΜΟΣΑΝΔΡΩΝ
ΑΥΘΙΛΙΠΕΙΝΙΠΠΟΥΣΤΕΚΑΙΗΝΙΟΧΟΝΘΕΡΑΠΟΝΤΑ
ΑΛΛΑΣΥΝΑΥΤΟΙΣΙΝΠΕΛΑΣΕΝΝΗΕΣΣΙΘΟΗΙΣΙ
ΝΗΠΙΟΣΟΥΔΑΡΕΜΕΛΛΕΚΑΚΑΣΥΠΟΚΗΡΑΣΑΛΥΞΑΣ
ΙΠΠΟΙΣΙΝΚΑΙΟΧΕΣΦΙΝΑΓΑΛΛΟΜΕΝΟΣΠΑΡΑΝΗΩΝ
ΑΨΑΠΟΝΟΣΤΗΣΕΙΝΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΗΝΕΜΟΕΣΣΑΝ
ΠΡΟΣΘΕΝΓΑΡΜΙΝΜΟΙΡΑΔΥΣΩΝΥΜΟΣΑΜΦΕΚΑΛΥΨΕΝ
ΕΓΧΕΙΙΔΟΜΕΝΗΟΣΑΓΑΥΟΥΔΕΥΚΑΛΙΔΑΟ
ΕΙΣΑΤΟΓΑΡΝΗΩΝΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑΤΗΙΠΕΡΑΧΑΙΟΙ
ΕΚΠΕΔΙΟΥΝΙΣΟΝΤΟΣΥΝΙΠΠΟΙΣΙΝΚΑΙΟΧΕΣΦΙ
ΤΗΙΡΙΠΠΟΥΣΤΕΚΑΙΑΡΜΑΔΙΗΛΑΣΕΝΟΥΔΕΠΥΛΗΙΣΙΝ
ΕΥΡΕΠΙΚΕΚΛΙΜΕΝΑΣΣΑΝΙΔΑΣΚΑΙΜΑΚΡΟΝΟΧΗΑ
ΑΛΛΑΝΑΠΕΠΤΑΜΕΝΑΣΕΧΟΝΑΝΕΡΕΣΕΙΤΙΝΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΚΠΟΛΕΜΟΥΦΕΥΓΟΝΤΑΣΑΩΣΕΙΑΝΜΕΤΑΝΗΑΣ
ΤΗΙΡΙΘΥΣΦΡΟΝΕΩΝΙΠΠΟΥΣΕΧΕΤΟΙΔΑΜΕΠΟΝΤΟ
ΟΞΕΑΚΕΚΛΗΓΟΝΤΕΣΕΦΑΝΤΟΓΑΡΟΥΚΕΤΑΧΑΙΟΥΣ
ΣΧΗΣΕΣΘΑΛΛΕΝΝΗΥΣΙΜΕΛΑΙΝΗΙΣΙΝΠΕΣΕΕΣΘΑΙ
ΝΗΠΙΟΙΕΝΔΕΠΥΛΗΙΣΙΔΥΑΝΕΡΑΣΕΥΡΟΝΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΥΙΑΣΥΠΕΡΘΥΜΟΥΣΛΑΠΙΘΑΩΝΑΙΧΜΗΤΑΩΝ
ΤΟΝΜΕΝΠΕΙΡΙΘΟΟΥΥΙΑΚΡΑΤΕΡΟΝΠΟΛΥΠΟΙΤΗΝ
ΤΟΝΔΕΛΕΟΝΤΗΑΒΡΟΤΟΛΟΙΓΩΙΙΣΟΝΑΡΗΙ
ΤΩΜΕΝΑΡΑΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΠΥΛΑΩΝΥΨΗΛΑΩΝ
ΕΣΤΑΣΑΝΩΣΟΤΕΤΕΔΡΥΕΣΟΥΡΕΣΙΝΥΨΙΚΑΡΗΝΟΙ
ΑΙΤΑΝΕΜΟΝΜΙΜΝΟΥΣΙΚΑΙΥΕΤΟΝΗΜΑΤΑΠΑΝΤΑ
ΡΙΖΗΙΣΙΝΜΕΓΑΛΗΙΣΙΔΙΗΝΕΚΕΕΣΣΑΡΑΡΥΙΑΙ
ΩΣΑΡΑΤΩΧΕΙΡΕΣΣΙΠΕΠΟΙΘΟΤΕΣΗΔΕΒΙΗΦΙ
ΜΙΜΝΟΝΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΝΜΕΓΑΝΑΣΙΟΝΟΥΔΕΦΕΒΟΝΤΟ
ΟΙΔΙΘΥΣΠΡΟΣΤΕΙΧΟΣΕΥΔΜΗΤΟΝΒΟΑΣΑΥΑΣ
ΥΨΟΣΑΝΑΣΧΟΜΕΝΟΙΕΚΙΟΝΜΕΓΑΛΩΙΑΛΑΛΗΤΩΙ
ΑΣΙΟΝΑΜΦΙΑΝΑΚΤΑΚΑΙΙΑΜΕΝΟΝΚΑΙΟΡΕΣΤΗΝ
ΑΣΙΑΔΗΝΤΑΔΑΜΑΝΤΑΘΟΩΝΑΤΕΟΙΝΟΜΑΟΝΤΕ
ΟΙΔΗΤΟΙΕΙΟΣΜΕΝΕΥΚΝΗΜΙΔΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΟΡΝΥΟΝΕΝΔΟΝΕΟΝΤΕΣΑΜΥΝΕΣΘΑΙΠΕΡΙΝΗΩΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΗΤΕΙΧΟΣΕΠΕΣΣΥΜΕΝΟΥΣΕΝΟΗΣΑΝ
ΤΡΩΑΣΑΤΑΡΔΑΝΑΩΝΓΕΝΕΤΟΙΑΧΗΤΕΦΟΒΟΣΤΕ
ΕΚΔΕΤΩΑΙΞΑΝΤΕΠΥΛΑΩΝΠΡΟΣΘΕΜΑΧΕΣΘΗΝ
ΑΓΡΟΤΕΡΟΙΣΙΣΥΕΣΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΤΩΤΕΝΟΡΕΣΣΙΝ
ΑΝΔΡΩΝΗΔΕΚΥΝΩΝΔΕΧΑΤΑΙΚΟΛΟΣΥΡΤΟΝΙΟΝΤΑ
ΔΟΧΜΩΤΑΙΣΣΟΝΤΕΠΕΡΙΣΦΙΣΙΝΑΓΝΥΤΟΝΥΛΗΝ
ΠΡΥΜΝΗΝΕΚΤΑΜΝΟΝΤΕΣΥΠΑΙΔΕΤΕΚΟΜΠΟΣΟΔΟΝΤΩΝ
ΓΙΓΝΕΤΑΙΕΙΣΟΚΕΤΙΣΤΕΒΑΛΩΝΕΚΘΥΜΟΝΕΛΗΤΑΙ
ΩΣΤΩΝΚΟΜΠΕΙΧΑΛΚΟΣΕΠΙΣΤΗΘΕΣΣΙΦΑΕΙΝΟΣ
ΑΝΤΗΝΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝΜΑΛΑΓΑΡΚΡΑΤΕΡΩΣΕΜΑΧΟΝΤΟ
ΛΑΟΙΣΙΝΚΑΘΥΠΕΡΘΕΠΕΠΟΙΘΟΤΕΣΗΔΕΒΙΗΦΙΝ

153

ΟΙΔΑΡΑΧΕΡΜΑΔΙΟΙΣΙΝΕΥΔΜΗΤΩΝΑΠΟΠΥΡΓΩΝ
ΒΑΛΛΟΝΑΜΥΝΟΜΕΝΟΙΣΦΩΝΤΑΥΤΩΝΚΑΙΚΛΙΣΙΑΩΝ
ΝΗΩΝΤΩΚΥΠΟΡΩΝΝΙΦΑΔΕΣΔΩΣΠΙΠΤΟΝΕΡΑΖΕ
ΑΣΤΑΝΕΜΟΣΖΑΗΣΝΕΦΕΑΣΚΙΟΕΝΤΑΔΟΝΗΣΑΣ
ΤΑΡΦΕΙΑΣΚΑΤΕΧΕΥΕΝΕΠΙΧΘΟΝΙΠΟΥΛΥΒΟΤΕΙΡΗΙ
ΩΣΤΩΝΕΚΧΕΙΡΩΝΒΕΛΕΑΡΕΟΝΗΜΕΝΑΧΑΙΩΝ
ΗΔΕΚΑΙΕΚΤΡΩΩΝΚΟΡΥΘΕΣΔΑΜΦΑΥΟΝΑΥΤΕΥΝ
ΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝΜΥΛΑΚΕΣΣΙΚΑΙΑΣΠΙΔΕΣΟΜΦΑΛΟΕΣΣΑΙ
ΔΗΡΑΤΟΤΩΙΜΩΞΕΝΚΑΙΩΠΕΠΛΗΓΕΤΟΜΗΡΩ
ΑΣΙΟΣΥΡΤΑΚΙΔΗΣΚΑΙΑΛΑΣΤΗΣΑΣΕΠΟΣΗΥΔΑ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΗΡΑΝΥΚΑΙΣΥΦΙΛΟΨΕΥΔΗΣΕΤΕΤΥΞΟ
ΠΑΓΧΥΜΑΛΟΥΓΑΡΕΓΩΓΕΦΑΜΗΝΗΡΩΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΣΧΗΣΕΙΝΗΜΕΤΕΡΟΝΓΕΜΕΝΟΣΚΑΙΧΕΙΡΑΣΑΑΠΤΟΥΣ
ΟΙΔΩΣΤΕΣΦΗΚΕΣΜΕΣΟΝΑΙΟΛΟΙΗΕΜΕΛΙΣΣΑΙ
ΟΙΚΙΑΠΟΙΗΣΩΝΤΑΙΟΔΩΙΕΠΙΠΑΙΠΑΛΟΕΣΣΗΙ
ΟΥΔΑΠΟΛΕΙΠΟΥΣΙΝΚΟΙΛΟΝΔΟΜΟΝΑΛΛΑΜΕΝΟΝΤΕΣ
ΑΝΔΡΑΣΘΗΡΗΤΗΡΑΣΑΜΥΝΟΝΤΑΙΠΕΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΩΣΟΙΓΟΥΚΕΘΕΛΟΥΣΙΠΥΛΑΩΝΚΑΙΔΥΕΟΝΤΕ
ΧΑΣΣΑΣΘΑΙΠΡΙΝΓΗΕΚΑΤΑΚΤΑΜΕΝΗΕΑΛΩΝΑΙ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΕΔΙΟΣΠΕΙΘΕΦΡΕΝΑΤΑΥΤΑΓΟΡΕΥΩΝ
ΕΚΤΟΡΙΓΑΡΟΙΘΥΜΟΣΕΒΟΥΛΕΤΟΚΥΔΟΣΟΡΕΞΑΙ
ΑΛΛΟΙΔΑΜΦΑΛΛΗΙΣΙΜΑΧΗΝΕΜΑΧΟΝΤΟΠΥΛΗΙΣΙΝ
ΑΡΓΑΛΕΟΝΔΕΜΕΤΑΥΤΑΘΕΟΝΩΣΠΑΝΤΑΓΟΡΕΥΣΑΙ
ΠΑΝΤΗΙΓΑΡΠΕΡΙΤΕΙΧΟΣΟΡΩΡΕΙΘΕΣΠΙΔΑΕΣΠΥΡ
ΛΑΙΝΟΝΑΡΓΕΙΟΙΔΕΚΑΙΑΧΝΥΜΕΝΟΙΠΕΡΑΝΑΓΚΗΙ
ΝΗΩΝΗΜΥΝΟΝΤΟΘΕΟΙΔΑΚΑΧΗΑΤΟΘΥΜΟΝ
ΠΑΝΤΕΣΟΣΟΙΔΑΝΑΟΙΣΙΜΑΧΗΣΕΠΙΤΑΡΡΟΘΟΙΗΣΑΝ
ΣΥΝΔΕΒΑΛΟΝΛΑΠΙΘΑΙΠΟΛΕΜΟΝΚΑΙΔΗΙΟΤΗΤΑ
ΕΝΘΑΥΠΕΙΡΙΘΟΟΥΥΙΟΣΚΡΑΤΕΡΟΣΠΟΛΥΠΟΙΤΗΣ
ΔΟΥΡΙΒΑΛΕΝΔΑΜΑΣΟΝΚΥΝΕΗΣΔΙΑΧΑΛΚΟΠΑΡΗΙΟΥ
ΟΥΔΑΡΑΧΑΛΚΕΙΗΚΟΡΥΣΕΣΧΕΘΕΝΑΛΛΑΔΙΑΠΡΟ
ΑΙΧΜΗΧΑΛΚΕΙΗΡΗΞΟΣΤΕΟΝΕΓΚΕΦΑΛΟΣΔΕ
ΕΝΔΟΝΑΠΑΣΠΕΠΑΛΑΚΤΟΔΑΜΑΣΣΕΔΕΜΙΝΜΕΜΑΩΤΑ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΠΥΛΩΝΑΚΑΙΟΡΜΕΝΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕΝ
ΥΙΟΝΔΑΝΤΙΜΑΧΟΙΟΛΕΟΝΤΕΥΣΟΖΟΣΑΡΗΟΣ
ΙΠΠΟΜΑΧΟΝΒΑΛΕΔΟΥΡΙΚΑΤΑΖΩΣΤΗΡΑΤΥΧΗΣΑΣ
ΑΥΤΙΣΔΕΚΚΟΛΕΟΙΟΕΡΥΣΣΑΜΕΝΟΣΞΙΦΟΣΟΞΥ
ΑΝΤΙΦΑΤΗΝΜΕΝΠΡΩΤΟΝΕΠΑΙΞΑΣΔΙΟΜΙΛΟΥ
ΠΛΗΞΑΥΤΟΣΧΕΔΙΗΝΟΔΑΡΥΠΤΙΟΣΟΥΔΕΙΕΡΕΙΣΘΗ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΜΕΝΩΝΑΚΑΙΙΑΜΕΝΟΝΚΑΙΟΡΕΣΤΗΝ
ΠΑΝΤΑΣΕΠΑΣΣΥΤΕΡΟΥΣΠΕΛΑΣΕΧΘΟΝΙΠΟΥΛΥΒΟΤΕΙΡΗΙ

195

ΟΦΡΟΙΤΟΥΣΕΝΑΡΙΖΟΝΑΠΕΝΤΕΑΜΑΡΜΑΙΡΟΝΤΑ
ΤΟΦΡΟΙΠΟΥΛΥΔΑΜΑΝΤΙΚΑΙΕΚΤΟΡΙΚΟΥΡΟΙΕΠΟΝΤΟ
ΟΙΠΛΕΙΣΤΟΙΚΑΙΑΡΙΣΤΟΙΕΣΑΝΜΕΜΑΣΑΝΔΕΜΑΛΙΣΤΑ
ΤΕΙΧΟΣΤΕΡΗΞΕΙΝΚΑΙΕΝΙΠΡΗΣΕΙΝΠΥΡΙΝΗΑΣ
ΟΙΡΕΤΙΜΕΡΜΗΡΙΖΟΝΕΦΕΣΤΑΟΤΕΣΠΑΡΑΤΑΦΡΩΙ
ΟΡΝΙΣΓΑΡΣΦΙΝΕΠΗΛΘΕΠΕΡΗΣΕΜΕΝΑΙΜΕΜΑΩΣΙΝ
ΑΙΕΤΟΣΥΨΙΠΕΤΗΣΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑΛΑΟΝΕΕΡΓΩΝ
ΦΟΙΝΗΕΝΤΑΔΡΑΚΟΝΤΑΦΕΡΩΝΟΝΥΧΕΣΣΙΠΕΛΩΡΟΝ
ΖΩΟΝΕΤΑΣΠΑΙΡΟΝΤΑΚΑΙΟΥΠΩΛΗΘΕΤΟΧΑΡΜΗΣ
ΚΟΨΕΓΑΡΑΥΤΟΝΕΧΟΝΤΑΚΑΤΑΣΤΗΘΟΣΠΑΡΑΔΕΙΡΗΝ
ΙΔΝΩΘΕΙΣΟΠΙΣΩΟΔΑΠΟΕΘΕΝΗΚΕΧΑΜΑΖΕ
ΑΛΓΗΣΑΣΟΔΥΝΗΙΣΙΜΕΣΩΙΔΕΝΙΚΑΒΒΑΛΟΜΙΛΩΙ
ΑΥΤΟΣΔΕΚΛΑΓΞΑΣΠΕΤΕΤΟΠΝΟΙΗΙΣΑΝΕΜΟΙΟ
ΤΡΩΕΣΔΕΡΡΙΓΗΣΑΝΟΠΩΣΙΔΟΝΑΙΟΛΟΝΟΦΙΝ
ΚΕΙΜΕΝΟΝΕΝΜΕΣΣΟΙΣΙΔΙΟΣΤΕΡΑΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΔΗΤΟΤΕΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΘΡΑΣΥΝΕΚΤΟΡΑΕΙΠΕΠΑΡΑΣΤΑΣ
ΕΚΤΟΡΑΕΙΜΕΝΠΩΣΜΟΙΕΠΙΠΛΗΣΣΕΙΣΑΓΟΡΗΙΣΙΝ
ΕΣΘΛΑΦΡΑΖΟΜΕΝΩΙΕΠΕΙΟΥΔΕΜΕΝΟΥΔΕΕΟΙΚΕ
ΔΗΜΟΝΕΟΝΤΑΠΑΡΕΞΑΓΟΡΕΥΕΜΕΝΟΥΤΕΝΙΒΟΥΛΗΙ
ΟΥΤΕΠΟΤΕΝΠΟΛΕΜΩΙΣΟΝΔΕΚΡΑΤΟΣΑΙΕΝΑΕΞΕΙΝ
ΝΥΝΑΥΤΕΞΕΡΕΩΩΣΜΟΙΔΟΚΕΙΕΙΝΑΙΑΡΙΣΤΑ
ΜΗΙΟΜΕΝΔΑΝΑΟΙΣΙΜΑΧΗΣΟΜΕΝΟΙΠΕΡΙΝΗΩΝ
ΩΔΕΓΑΡΕΚΤΕΛΕΕΣΘΑΙΟΙΟΜΑΙΕΙΕΤΕΟΝΓΕ
ΤΡΩΣΙΝΟΔΟΡΝΙΣΗΛΘΕΠΕΡΗΣΕΜΕΝΑΙΜΕΜΑΩΣΙΝ
ΑΙΕΤΟΣΥΨΙΠΕΤΗΣΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑΛΑΟΝΕΕΡΓΩΝ
ΦΟΙΝΗΕΝΤΑΔΡΑΚΟΝΤΑΦΕΡΩΝΟΝΥΧΕΣΣΙΠΕΛΩΡΟΝ
ΖΩΟΝΑΦΑΡΔΑΦΕΗΚΕΠΑΡΟΣΦΙΛΑΟΙΚΙΙΚΕΣΘΑΙ
ΟΥΔΕΤΕΛΕΣΣΕΦΕΡΩΝΔΟΜΕΝΑΙΤΕΚΕΕΣΣΙΝΕΟΙΣΙΝ
ΩΣΗΜΕΙΣΕΙΠΕΡΤΕΠΥΛΑΣΚΑΙΤΕΙΧΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΡΗΞΟΜΕΘΑΣΘΕΝΕΙΜΕΓΑΛΩΙΕΙΞΩΣΙΔΑΧΑΙΟΙ
ΟΥΚΟΣΜΩΙΠΑΡΑΝΑΥΦΙΝΕΛΕΥΣΟΜΕΘΑΥΤΑΚΕΛΕΥΘΑ
ΠΟΛΛΟΥΣΓΑΡΤΡΩΩΝΚΑΤΑΛΕΙΨΟΜΕΝΟΥΣΚΕΝΑΧΑΙΟΙ
ΧΑΛΚΩΙΔΗΙΩΣΩΣΙΝΑΜΥΝΟΜΕΝΟΙΠΕΡΙΝΗΩΝ
ΩΔΕΧΥΠΟΚΡΙΝΑΙΤΟΘΕΟΠΡΟΠΟΣΟΣΣΑΦΑΘΥΜΩΙ
ΕΙΔΕΙΗΤΕΡΑΩΝΚΑΙΟΙΠΕΙΘΟΙΑΤΟΛΑΟΙ

230

ΤΟΝΔΑΡΥΠΟΔΡΑΙΔΩΝΠΡΟΣΕΦΗΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΥΜΕΝΟΥΚΕΤΕΜΟΙΦΙΛΑΤΑΥΤΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
ΟΙΣΘΑΚΑΙΑΛΛΟΝΜΥΘΟΝΑΜΕΙΝΟΝΑΤΟΥΔΕΝΟΗΣΑΙ
ΕΙΔΕΤΕΟΝΔΗΤΟΥΤΟΝΑΠΟΣΠΟΥΔΗΣΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
ΕΞΑΡΑΔΗΤΟΙΕΠΕΙΤΑΘΕΟΙΦΡΕΝΑΣΩΛΕΣΑΝΑΥΤΟΙ
ΟΣΚΕΛΕΑΙΖΗΝΟΣΜΕΝΕΡΙΓΔΟΥΠΟΙΟΛΑΘΕΣΘΑΙ
ΒΟΥΛΕΩΝΑΣΤΕΜΟΙΑΥΤΟΣΥΠΕΣΧΕΤΟΚΑΙΚΑΤΕΝΕΥΣΕ
ΤΥΝΗΔΟΙΩΝΟΙΣΙΤΑΝΥΠΤΕΡΥΓΕΣΣΙΚΕΛΕΥΕΙΣ
ΠΕΙΘΕΣΘΑΙΤΩΝΟΥΤΙΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΟΥΔΑΛΕΓΙΖΩ
ΕΙΤΕΠΙΔΕΞΙΙΩΣΙΠΡΟΣΗΩΤΗΕΛΙΟΝΤΕ
ΕΙΤΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑΤΟΙΓΕΠΟΤΙΖΟΦΟΝΗΕΡΟΕΝΤΑ
ΗΜΕΙΣΔΕΜΕΓΑΛΟΙΟΔΙΟΣΠΕΙΘΩΜΕΘΑΒΟΥΛΗΙ
ΟΣΠΑΣΙΘΝΗΤΟΙΣΙΚΑΙΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝΑΝΑΣΣΕΙ
ΕΙΣΟΙΩΝΟΣΑΡΙΣΤΟΣΑΜΥΝΕΣΘΑΙΠΕΡΙΠΑΤΡΗΣ
ΤΙΠΤΕΣΥΔΕΙΔΟΙΚΑΣΠΟΛΕΜΟΝΚΑΙΔΗΙΟΤΗΤΑ
ΕΙΠΕΡΓΑΡΤΑΛΛΟΙΓΕΠΕΡΙΚΤΕΙΝΩΜΕΘΑΠΑΝΤΕΣ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΑΡΓΕΙΩΝΣΟΙΔΟΥΔΕΟΣΕΣΤΑΠΟΛΕΣΘΑΙ
ΟΥΓΑΡΤΟΙΚΡΑΔΙΗΜΕΝΕΔΗΙΟΣΟΥΔΕΜΑΧΗΜΩΝ
ΕΙΔΕΣΥΔΗΙΟΤΗΤΟΣΑΦΕΞΕΑΙΗΕΤΙΝΑΛΛΟΝ
ΠΑΡΦΑΜΕΝΟΣΕΠΕΕΣΣΙΝΑΠΟΤΡΕΨΕΙΣΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΑΥΤΙΚΕΜΩΙΥΠΟΔΟΥΡΙΤΥΠΕΙΣΑΠΟΘΥΜΟΝΟΛΕΣΣΕΙΣ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΗΓΗΣΑΤΟΤΟΙΔΑΜΕΠΟΝΤΟ
ΗΧΗΙΘΕΣΠΕΣΙΗΙΕΠΙΔΕΖΕΥΣΤΕΡΠΙΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΩΡΣΕΝΑΠΙΔΑΙΩΝΟΡΕΩΝΑΝΕΜΟΙΟΘΥΕΛΛΑΝ
ΗΡΙΘΥΣΝΗΩΝΚΟΝΙΗΝΦΕΡΕΝΑΥΤΑΡΑΧΑΙΩΝ
ΘΕΛΓΕΝΟΟΝΤΡΩΣΙΝΔΕΚΑΙΕΚΤΟΡΙΚΥΔΟΣΟΠΑΖΕ
ΤΟΥΠΕΡΔΗΤΕΡΑΕΣΣΙΠΕΠΟΙΘΟΤΕΣΗΔΕΒΙΗΦΙ
ΡΗΓΝΥΣΘΑΙΜΕΓΑΤΕΙΧΟΣΑΧΑΙΩΝΠΕΙΡΗΤΙΖΟΝ
ΚΡΟΣΣΑΣΜΕΝΠΥΡΓΩΝΕΡΥΟΝΚΑΙΕΡΕΙΠΟΝΕΠΑΛΞΕΙΣ
ΣΤΗΛΑΣΤΕΠΡΟΒΛΗΤΑΣΕΜΟΧΛΕΟΝΑΣΑΡΑΧΑΙΟΙ
ΠΡΩΤΑΣΕΝΓΑΙΗΙΘΕΣΑΝΕΜΜΕΝΑΙΕΧΜΑΤΑΠΥΡΓΩΝ
ΤΑΣΟΙΓΑΥΕΡΥΟΝΕΛΠΟΝΤΟΔΕΤΕΙΧΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΡΗΞΕΙΝΟΥΔΕΝΥΠΩΔΑΝΑΟΙΧΑΖΟΝΤΟΚΕΛΕΥΘΟΥ
ΑΛΛΟΙΓΕΡΙΝΟΙΣΙΒΟΩΝΦΡΑΞΑΝΤΕΣΕΠΑΛΞΕΙΣ
ΒΑΛΛΟΝΑΠΑΥΤΑΩΝΔΗΙΟΥΣΥΠΟΤΕΙΧΟΣΙΟΝΤΑΣ
ΑΜΦΟΤΕΡΩΔΑΙΑΝΤΕΚΕΛΕΥΤΙΟΩΝΤΕΠΙΠΥΡΓΩΝ
ΠΑΝΤΟΣΕΦΟΙΤΗΤΗΝΜΕΝΟΣΟΤΡΥΝΟΝΤΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΑΛΛΟΝΜΕΙΛΙΧΙΟΙΣΑΛΛΟΝΣΤΕΡΕΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙ
ΝΕΙΚΕΟΝΟΝΤΙΝΑΠΑΓΧΥΜΑΧΗΣΜΕΘΙΕΝΤΑΙΔΟΙΕΝ
ΩΦΙΛΟΙΑΡΓΕΙΩΝΟΣΤΕΞΟΧΟΣΟΣΤΕΜΕΣΗΕΙΣ
ΟΣΤΕΧΕΡΕΙΟΤΕΡΟΣΕΠΕΙΟΥΠΩΠΑΝΤΕΣΟΜΟΙΟΙ
ΑΝΕΡΕΣΕΝΠΟΛΕΜΩΙΝΥΝΕΠΛΕΤΟΕΡΓΟΝΑΠΑΣΙ
ΚΑΙΔΑΥΤΟΙΤΟΔΕΠΟΥΓΙΓΝΩΣΚΕΤΕΜΗΤΙΣΟΠΙΣΣΩ
ΤΕΤΡΑΦΘΩΠΟΤΙΝΗΑΣΟΜΟΚΛΗΤΗΡΟΣΑΚΟΥΣΑΣ
ΑΛΛΑΠΡΟΣΩΙΕΣΘΕΚΑΙΑΛΛΗΛΟΙΣΙΚΕΛΕΣΘΕ
ΑΙΚΕΖΕΥΣΔΩΗΙΣΙΝΟΛΥΜΠΙΟΣΑΣΤΕΡΟΠΗΤΗΣ
ΝΕΙΚΟΣΑΠΩΣΑΜΕΝΟΥΣΔΗΙΟΥΣΠΡΟΤΙΑΣΤΥΔΙΕΣΘΑΙ

277

ΩΣΤΩΓΕΠΡΟΒΟΩΝΤΕΜΑΧΗΝΟΤΡΥΝΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΤΩΝΔΩΣΤΕΝΙΦΑΔΕΣΧΙΟΝΟΣΠΙΠΤΩΣΙΘΑΜΕΙΑΙ
ΗΜΑΤΙΧΕΙΜΕΡΙΩΙΟΤΕΤΩΡΕΤΟΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥΣ
ΝΙΦΕΜΕΝΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΠΙΦΑΥΣΚΟΜΕΝΟΣΤΑΑΚΗΛΑ
ΚΟΙΜΗΣΑΣΔΑΝΕΜΟΥΣΧΕΕΙΕΜΠΕΔΟΝΟΦΡΑΚΑΛΥΨΗΙ
ΥΨΗΛΩΝΟΡΕΩΝΚΟΡΥΦΑΣΚΑΙΠΡΩΟΝΑΣΑΚΡΟΥΣ
ΚΑΙΠΕΔΙΑΛΩΤΟΥΝΤΑΚΑΙΑΝΔΡΩΝΠΙΟΝΑΕΡΓΑ
ΚΑΙΤΕΦΑΛΟΣΠΟΛΙΗΣΚΕΧΥΤΑΙΛΙΜΕΣΙΝΤΕΚΑΙΑΚΤΑΙΣ
ΚΥΜΑΔΕΜΙΝΠΡΟΣΠΛΑΖΟΝΕΡΥΚΕΤΑΙΑΛΛΑΤΕΠΑΝΤΑ
ΕΙΛΥΤΑΙΚΑΘΥΠΕΡΘΟΤΕΠΙΒΡΙΣΗΙΔΙΟΣΟΜΒΡΟΣ
ΩΣΤΩΝΑΜΦΟΤΕΡΩΣΕΛΙΘΟΙΠΩΤΩΝΤΟΘΑΜΕΙΑΙ
ΑΙΜΕΝΑΡΕΣΤΡΩΑΣΑΙΔΕΚΤΡΩΩΝΕΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝΤΟΔΕΤΕΙΧΟΣΥΠΕΡΠΑΝΔΟΥΠΟΣΟΡΩΡΕΙ
ΟΥΔΑΝΠΩΤΟΤΕΓΕΤΡΩΕΣΚΑΙΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΤΕΙΧΕΟΣΕΡΡΗΞΑΝΤΟΠΥΛΑΣΚΑΙΜΑΚΡΟΝΟΧΗΑ
ΕΙΜΗΑΡΥΙΟΝΕΟΝΣΑΡΠΗΔΟΝΑΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥΣ
ΩΡΣΕΝΕΠΑΡΓΕΙΟΙΣΙΛΕΟΝΘΩΣΒΟΥΣΙΝΕΛΙΞΙΝ
ΑΥΤΙΚΑΔΑΣΠΙΔΑΜΕΝΠΡΟΣΘΕΣΧΕΤΟΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΝ
ΚΑΛΗΝΧΑΛΚΕΙΗΝΕΞΗΛΑΤΟΝΗΝΑΡΑΧΑΛΚΕΥΣ
ΗΛΑΣΕΝΕΝΤΟΣΘΕΝΔΕΒΟΕΙΑΣΡΑΨΕΘΑΜΕΙΑΣ
ΧΡΥΣΕΙΗΙΣΡΑΒΔΟΙΣΙΔΙΗΝΕΚΕΣΙΝΠΕΡΙΚΥΚΛΟΝ
ΤΗΝΑΡΟΓΕΠΡΟΣΘΕΣΧΟΜΕΝΟΣΔΥΟΔΟΥΡΕΤΙΝΑΣΣΩΝ
ΒΗΡΙΜΕΝΩΣΤΕΛΕΩΝΟΡΕΣΙΤΡΟΦΟΣΟΣΤΕΠΙΔΕΥΗΣ
ΔΗΡΟΝΕΗΙΚΡΕΙΩΝΚΕΛΕΤΑΙΔΕΕΘΥΜΟΣΑΓΗΝΩΡ
ΜΗΛΩΝΠΕΙΡΗΣΟΝΤΑΚΑΙΕΣΠΥΚΙΝΟΝΔΟΜΟΝΕΛΘΕΙΝ
ΕΙΠΕΡΓΑΡΧΕΥΡΗΙΣΙΠΑΡΑΥΤΟΦΙΒΩΤΟΡΑΣΑΝΔΡΑΣ
ΣΥΝΚΥΣΙΚΑΙΔΟΥΡΕΣΣΙΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΣΠΕΡΙΜΗΛΑ
ΟΥΡΑΤΑΠΕΙΡΗΤΟΣΜΕΜΟΝΕΣΤΑΘΜΟΙΟΔΙΕΣΘΑΙ
ΑΛΛΟΓΑΡΗΗΡΠΑΞΕΜΕΤΑΛΜΕΝΟΣΗΕΚΑΙΑΥΤΟΣ
ΕΒΛΗΤΕΝΠΡΩΤΟΙΣΙΘΟΗΣΑΠΟΧΕΙΡΟΣΑΚΟΝΤΙ
ΩΣΡΑΤΟΤΑΝΤΙΘΕΟΝΣΑΡΠΗΔΟΝΑΘΥΜΟΣΑΝΗΚΕ
ΤΕΙΧΟΣΕΠΑΙΞΑΙΔΙΑΤΕΡΗΞΑΣΘΑΙΕΠΑΛΞΕΙΣ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΓΛΑΥΚΟΝΠΡΟΣΕΦΗΠΑΙΔΙΠΠΟΛΟΧΟΙΟ
ΓΛΑΥΚΕΤΙΗΔΗΝΩΙΤΕΤΙΜΗΜΕΣΘΑΜΑΛΙΣΤΑ
ΕΔΡΗΙΤΕΚΡΕΑΣΙΝΤΕΙΔΕΠΛΕΙΟΙΣΔΕΠΑΕΣΣΙΝ
ΕΝΛΥΚΙΗΙΠΑΝΤΕΣΔΕΘΕΟΥΣΩΣΕΙΣΟΡΟΩΣΙ
ΚΑΙΤΕΜΕΝΟΣΝΕΜΟΜΕΣΘΑΜΕΓΑΞΑΝΘΟΙΟΠΑΡΟΧΘΑΣ
ΚΑΛΟΝΦΥΤΑΛΙΗΣΚΑΙΑΡΟΥΡΗΣΠΥΡΟΦΟΡΟΙΟ
ΤΩΝΥΝΧΡΗΛΥΚΙΟΙΣΙΜΕΤΑΠΡΩΤΟΙΣΙΝΕΟΝΤΑΣ
ΕΣΤΑΜΕΝΗΔΕΜΑΧΗΣΚΑΥΣΤΕΙΡΗΣΑΝΤΙΒΟΛΗΣΑΙ
ΟΦΡΑΤΙΣΩΔΕΙΠΗΙΛΥΚΙΩΝΠΥΚΑΘΩΡΗΚΤΑΩΝ
ΟΥΜΑΝΑΚΛΕΕΕΣΛΥΚΙΗΝΚΑΤΑΚΟΙΡΑΝΕΟΥΣΙΝ
ΗΜΕΤΕΡΟΙΒΑΣΙΛΗΕΣΕΔΟΥΣΙΤΕΠΙΟΝΑΜΗΛΑ
ΟΙΝΟΝΤΕΞΑΙΤΟΝΜΕΛΙΗΔΕΑΑΛΛΑΡΑΚΑΙΙΣ
ΕΣΘΛΗΕΠΕΙΛΥΚΙΟΙΣΙΜΕΤΑΠΡΩΤΟΙΣΙΜΑΧΟΝΤΑΙ
ΩΠΕΠΟΝΕΙΜΕΝΓΑΡΠΟΛΕΜΟΝΠΕΡΙΤΟΝΔΕΦΥΓΟΝΤΕ
ΑΙΕΙΔΗΜΕΛΛΟΙΜΕΝΑΓΗΡΩΤΑΘΑΝΑΤΩΤΕ
ΕΣΣΕΣΘΟΥΤΕΚΕΝΑΥΤΟΣΕΝΙΠΡΩΤΟΙΣΙΜΑΧΟΙΜΗΝ
ΟΥΤΕΚΕΣΕΣΤΕΛΛΟΙΜΙΜΑΧΗΝΕΣΚΥΔΙΑΝΕΙΡΑΝ
ΝΥΝΔΕΜΠΗΣΓΑΡΚΗΡΕΣΕΦΕΣΤΑΣΙΝΘΑΝΑΤΟΙΟ
ΜΥΡΙΑΙΑΣΟΥΚΕΣΤΙΦΥΓΕΙΝΒΡΟΤΟΝΟΥΔΥΠΑΛΥΞΑΙ
ΙΟΜΕΝΗΕΤΩΙΕΥΧΟΣΟΡΕΞΟΜΕΝΗΕΤΙΣΗΜΙΝ

329

ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΕΓΛΑΥΚΟΣΑΠΕΤΡΑΠΕΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕ
ΤΩΔΙΘΥΣΒΗΤΗΝΛΥΚΙΩΝΜΕΓΑΕΘΝΟΣΑΓΟΝΤΕ
ΤΟΥΣΔΕΙΔΩΝΡΙΓΗΣΥΙΟΣΠΕΤΕΩΟΜΕΝΕΣΘΕΥΣ
ΤΟΥΓΑΡΔΗΠΡΟΣΠΥΡΓΟΝΙΣΑΝΚΑΚΟΤΗΤΑΦΕΡΟΝΤΕΣ
ΠΑΠΤΗΝΕΝΔΑΝΑΠΥΡΓΟΝΑΧΑΙΩΝΕΙΤΙΝΙΔΟΙΤΟ
ΗΓΕΜΟΝΩΝΟΣΤΙΣΟΙΑΡΗΝΕΤΑΡΟΙΣΙΝΑΜΥΝΑΙ
ΕΣΔΕΝΟΗΣΑΙΑΝΤΕΔΥΩΠΟΛΕΜΟΥΑΚΟΡΗΤΩ
ΕΣΤΑΟΤΑΣΤΕΥΚΡΟΝΤΕΝΕΟΝΚΛΙΣΙΗΘΕΝΙΟΝΤΑ
ΕΓΓΥΘΕΝΑΛΛΟΥΠΩΣΟΙΕΗΝΒΩΣΑΝΤΙΓΕΓΩΝΕΙΝ
ΤΟΣΣΟΣΓΑΡΚΤΥΠΟΣΗΕΝΑΥΤΗΔΟΥΡΑΝΟΝΙΚΕ
ΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝΣΑΚΕΩΝΤΕΚΑΙΙΠΠΟΚΟΜΩΝΤΡΥΦΑΛΕΙΩΝ
ΚΑΙΠΥΛΕΩΝΠΑΣΑΙΓΑΡΕΠΩΧΑΤΟΤΟΙΔΕΚΑΤΑΥΤΑΣ
ΙΣΤΑΜΕΝΟΙΠΕΙΡΩΝΤΟΒΙΗΙΡΗΞΑΝΤΕΣΕΣΕΛΘΕΙΝ
ΑΙΨΑΔΕΠΑΙΑΝΤΑΠΡΟΙΕΙΚΗΡΥΚΑΘΟΩΤΗΝ
ΕΡΧΕΟΔΙΕΘΟΩΤΑΘΕΩΝΑΙΑΝΤΑΚΑΛΕΣΣΟΝ
ΑΜΦΟΤΕΡΩΜΕΝΜΑΛΛΟΝΟΓΑΡΚΟΧΑΡΙΣΤΟΝΑΠΑΝΤΩΝ
ΕΙΗΕΠΕΙΤΑΧΑΤΗΙΔΕΤΕΤΕΥΞΕΤΑΙΑΙΠΥΣΟΛΕΘΡΟΣ
ΩΔΕΓΑΡΕΒΡΙΣΑΝΛΥΚΙΩΝΑΓΟΙΟΙΤΟΠΑΡΟΣΠΕΡ
ΖΑΧΡΗΕΙΣΤΕΛΕΘΟΥΣΙΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΑΣΥΣΜΙΝΑΣ
ΕΙΔΕΣΦΙΝΚΑΙΚΕΙΘΙΠΟΝΟΣΚΑΙΝΕΙΚΟΣΟΡΩΡΕΝ
ΑΛΛΑΠΕΡΟΙΟΣΙΤΩΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΛΚΙΜΟΣΑΙΑΣ
ΚΑΙΟΙΤΕΥΚΡΟΣΑΜΑΣΠΕΣΘΩΤΟΞΩΝΕΥΕΙΔΩΣ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΡΑΟΙΚΗΡΥΞΑΠΙΘΗΣΕΝΑΚΟΥΣΑΣ
ΒΗΔΕΘΕΕΙΝΠΑΡΑΤΕΙΧΟΣΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΣΤΗΔΕΠΑΡΑΙΑΝΤΕΣΣΙΚΙΩΝΕΙΘΑΡΔΕΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΑΙΑΝΤΑΡΓΕΙΩΝΗΓΗΤΟΡΕΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΗΝΩΓΕΙΠΕΤΕΩΟΔΙΟΤΡΕΦΕΟΣΦΙΛΟΣΥΙΟΣ
ΚΕΙΣΙΜΕΝΟΦΡΑΠΟΝΟΙΟΜΙΝΥΝΘΑΠΕΡΑΝΤΙΑΣΗΤΟΝ
ΑΜΦΟΤΕΡΩΜΕΝΜΑΛΛΟΝΟΓΑΡΚΟΧΑΡΙΣΤΟΝΑΠΑΝΤΩΝ
ΕΙΗΕΠΕΙΤΑΧΑΚΕΙΘΙΤΕΤΕΥΞΕΤΑΙΑΙΠΥΣΟΛΕΘΡΟΣ
ΩΔΕΓΑΡΕΒΡΙΣΑΝΛΥΚΙΩΝΑΓΟΙΟΙΤΟΠΑΡΟΣΠΕΡ
ΖΑΧΡΗΕΙΣΤΕΛΕΘΟΥΣΙΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΑΣΥΣΜΙΝΑΣ
ΕΙΔΕΚΑΙΕΝΘΑΔΕΠΕΡΠΟΛΕΜΟΣΚΑΙΝΕΙΚΟΣΟΡΩΡΕΝ
ΑΛΛΑΠΕΡΟΙΟΣΙΤΩΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΛΚΙΜΟΣΑΙΑΣ
ΚΑΙΟΙΤΕΥΚΡΟΣΑΜΑΣΠΕΣΘΩΤΟΞΩΝΕΥΕΙΔΩΣ

364

ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΜΕΓΑΣΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΑΥΤΙΚΟΙΛΙΑΔΗΝΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΑΙΑΝΣΦΩΙΜΕΝΑΥΘΙΣΥΚΑΙΚΡΑΤΕΡΟΣΛΥΚΟΜΗΔΗΣ
ΕΣΤΑΟΤΕΣΔΑΝΑΟΥΣΟΤΡΥΝΕΤΟΝΙΦΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΚΕΙΣΕΙΜΙΚΑΙΑΝΤΙΟΩΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΑΙΨΑΔΕΛΕΥΣΟΜΑΙΑΥΤΙΣΕΠΗΝΕΥΤΟΙΣΕΠΑΜΥΝΩ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΑΠΕΒΗΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΚΑΙΟΙΤΕΥΚΡΟΣΑΜΗΙΕΚΑΣΙΓΝΗΤΟΣΚΑΙΟΠΑΤΡΟΣ
ΤΟΙΣΔΑΜΑΠΑΝΔΙΩΝΤΕΥΚΡΟΥΦΕΡΕΚΑΜΠΥΛΑΤΟΞΑ
ΕΥΤΕΜΕΝΕΣΘΗΟΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΠΥΡΓΟΝΙΚΟΝΤΟ
ΤΕΙΧΕΟΣΕΝΤΟΣΙΟΝΤΕΣΕΠΕΙΓΟΜΕΝΟΙΣΙΔΙΚΟΝΤΟ
ΟΙΔΕΠΕΠΑΛΞΕΙΣΒΑΙΝΟΝΕΡΕΜΝΗΙΛΑΙΛΑΠΙΙΣΟΙ
ΙΦΘΙΜΟΙΛΥΚΙΩΝΗΓΗΤΟΡΕΣΗΔΕΜΕΔΟΝΤΕΣ
ΣΥΝΔΕΒΑΛΟΝΤΟΜΑΧΕΣΘΑΙΕΝΑΝΤΙΟΝΩΡΤΟΔΑΥΤΗ
ΑΙΑΣΔΕΠΡΩΤΟΣΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΝΔΡΑΚΑΤΕΚΤΑ
ΣΑΡΠΗΔΟΝΤΟΣΕΤΑΙΡΟΝΕΠΙΚΛΗΑΜΕΓΑΘΥΜΟΝ
ΜΑΡΜΑΡΩΙΟΚΡΙΟΕΝΤΙΒΑΛΩΝΟΡΑΤΕΙΧΕΟΣΕΝΤΟΣ
ΚΕΙΤΟΜΕΓΑΣΠΑΡΕΠΑΛΞΙΝΥΠΕΡΤΑΤΟΣΟΥΔΕΚΕΜΙΝΡΕΑ
ΧΕΙΡΕΣΣΑΜΦΟΤΕΡΗΙΣΕΧΟΙΑΝΗΡΟΥΔΕΜΑΛΗΒΩΝ
ΟΙΟΙΝΥΝΒΡΟΤΟΙΕΙΣΟΔΑΡΥΨΟΘΕΝΕΜΒΑΛΑΕΙΡΑΣ
ΘΛΑΣΣΕΔΕΤΕΤΡΑΦΑΛΟΝΚΥΝΕΗΝΣΥΝΔΟΣΤΕΑΡΑΞΕ
ΠΑΝΤΑΜΥΔΙΣΚΕΦΑΛΗΣΟΔΑΡΑΡΝΕΥΤΗΡΙΕΟΙΚΩΣ
ΚΑΠΠΕΣΑΦΥΨΗΛΟΥΠΥΡΓΟΥΛΙΠΕΔΟΣΤΕΑΘΥΜΟΣ
ΤΕΥΚΡΟΣΔΕΓΛΑΥΚΟΝΚΡΑΤΕΡΟΝΠΑΙΔΙΠΠΟΛΟΧΟΙΟ
ΙΩΙΕΠΕΣΣΥΜΕΝΟΝΒΑΛΕΤΕΙΧΕΟΣΥΨΗΛΟΙΟ
ΗΙΡΙΔΕΓΥΜΝΩΘΕΝΤΑΒΡΑΧΙΟΝΑΠΑΥΣΕΔΕΧΑΡΜΗΣ
ΑΨΔΑΠΟΤΕΙΧΕΟΣΑΛΤΟΛΑΘΩΝΙΝΑΜΗΤΙΣΑΧΑΙΩΝ
ΒΛΗΜΕΝΟΝΑΘΡΗΣΕΙΕΚΑΙΕΥΧΕΤΟΩΙΤΕΠΕΕΣΣΙ
ΣΑΡΠΗΔΟΝΤΙΔΑΧΟΣΓΕΝΕΤΟΓΛΑΥΚΟΥΑΠΙΟΝΤΟΣ
ΑΥΤΙΚΕΠΕΙΤΕΝΟΗΣΕΝΟΜΩΣΔΟΥΛΗΘΕΤΟΧΑΡΜΗΣ
ΑΛΛΟΓΕΘΕΣΤΟΡΙΔΗΝΑΛΚΜΑΟΝΑΔΟΥΡΙΤΥΧΗΣΑΣ
ΝΥΞΕΚΔΕΣΠΑΣΕΝΕΓΧΟΣΟΔΕΣΠΟΜΕΝΟΣΠΕΣΕΔΟΥΡΙ
ΠΡΗΝΗΣΑΜΦΙΔΕΟΙΒΡΑΧΕΤΕΥΧΕΑΠΟΙΚΙΛΑΧΑΛΚΩΙ
ΣΑΡΠΗΔΩΝΔΑΡΕΠΑΛΞΙΝΕΛΩΝΧΕΡΣΙΣΤΙΒΑΡΗΙΣΙΝ
ΕΛΧΗΔΕΣΠΕΤΟΠΑΣΑΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΥΤΑΡΥΠΕΡΘΕ
ΤΕΙΧΟΣΕΓΥΜΝΩΘΗΠΟΛΕΕΣΣΙΔΕΘΗΚΕΚΕΛΕΥΘΟΝ

400

ΤΟΝΔΑΙΑΣΚΑΙΤΕΥΚΡΟΣΟΜΑΡΤΗΣΑΝΘΟΜΕΝΙΩΙ
ΒΕΒΛΗΚΕΙΤΕΛΑΜΩΝΑΠΕΡΙΣΤΗΘΕΣΣΙΦΑΕΙΝΟΝ
ΑΣΠΙΔΟΣΑΜΦΙΒΡΟΤΗΣΑΛΛΑΖΕΥΣΚΗΡΑΣΑΜΥΝΕ
ΠΑΙΔΟΣΕΟΥΜΗΝΗΥΣΙΝΕΠΙΠΡΥΜΝΗΙΣΙΔΑΜΕΙΗ
ΑΙΑΣΔΑΣΠΙΔΑΝΥΞΕΝΕΠΑΛΜΕΝΟΣΟΥΔΕΔΙΑΠΡΟ
ΗΛΥΘΕΝΕΓΧΕΙΗΣΤΥΦΕΛΙΞΕΔΕΜΙΝΜΕΜΑΩΤΑ
ΧΩΡΗΣΕΝΔΑΡΑΤΥΤΘΟΝΕΠΑΛΞΙΟΣΟΥΔΟΓΕΠΑΜΠΑΝ
ΧΑΖΕΤΕΠΕΙΟΙΘΥΜΟΣΕΕΛΠΕΤΟΚΥΔΟΣΑΡΕΣΘΑΙ
ΚΕΚΛΕΤΟΔΑΝΤΙΘΕΟΙΣΙΝΕΛΙΞΑΜΕΝΟΣΛΥΚΙΟΙΣΙΝ
ΩΛΥΚΙΟΙΤΙΤΑΡΩΔΕΜΕΘΙΕΤΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΑΡΓΑΛΕΟΝΔΕΜΟΙΕΣΤΙΚΑΙΙΦΘΙΜΩΙΠΕΡΕΟΝΤΙ
ΜΟΥΝΩΙΡΗΞΑΜΕΝΩΙΘΕΣΘΑΙΠΑΡΑΝΗΥΣΙΚΕΛΕΥΘΟΝ
ΑΛΛΕΦΟΜΑΡΤΕΙΤΕΠΛΕΟΝΩΝΔΕΤΙΕΡΓΟΝΑΜΕΙΝΟΝ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΕΑΝΑΚΤΟΣΥΠΟΔΕΙΣΑΝΤΕΣΟΜΟΚΛΗΝ
ΜΑΛΛΟΝΕΠΕΒΡΙΣΑΝΒΟΥΛΗΦΟΡΟΝΑΜΦΙΑΝΑΚΤΑ
ΑΡΓΕΙΟΙΔΕΤΕΡΩΘΕΝΕΚΑΡΤΥΝΑΝΤΟΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΤΕΙΧΕΟΣΕΝΤΟΣΘΕΝΜΕΓΑΔΕΣΦΙΣΙΦΑΙΝΕΤΟΕΡΓΟΝ
ΟΥΤΕΓΑΡΙΦΘΙΜΟΙΛΥΚΙΟΙΔΑΝΑΩΝΕΔΥΝΑΝΤΟ
ΤΕΙΧΟΣΡΗΞΑΜΕΝΟΙΘΕΣΘΑΙΠΑΡΑΝΗΥΣΙΚΕΛΕΥΘΟΝ
ΟΥΤΕΠΟΤΑΙΧΜΗΤΑΙΔΑΝΑΟΙΛΥΚΙΟΥΣΕΔΥΝΑΝΤΟ
ΤΕΙΧΕΟΣΑΨΩΣΑΣΘΑΙΕΠΕΙΤΑΠΡΩΤΑΠΕΛΑΣΘΕΝ
ΑΛΛΩΣΤΑΜΦΟΥΡΟΙΣΙΔΥΑΝΕΡΕΔΗΡΙΑΑΣΘΟΝ
ΜΕΤΡΕΝΧΕΡΣΙΝΕΧΟΝΤΕΣΕΠΙΞΥΝΩΙΕΝΑΡΟΥΡΗΙ
ΩΤΟΛΙΓΩΙΕΝΙΧΩΡΩΙΕΡΙΖΗΤΟΝΠΕΡΙΙΣΗΣ
ΩΣΑΡΑΤΟΥΣΔΙΕΕΡΓΟΝΕΠΑΛΞΙΕΣΟΙΔΥΠΕΡΑΥΤΕΩΝ
ΔΗΙΟΥΝΑΛΛΗΛΩΝΑΜΦΙΣΤΗΘΕΣΣΙΒΟΕΙΑΣ
ΑΣΠΙΔΑΣΕΥΚΥΚΛΟΥΣΛΑΙΣΗΙΑΤΕΠΤΕΡΟΕΝΤΑ
ΠΟΛΛΟΙΔΟΥΤΑΖΟΝΤΟΚΑΤΑΧΡΟΑΝΗΛΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΗΜΕΝΟΤΕΩΙΣΤΡΕΦΘΕΝΤΙΜΕΤΑΦΡΕΝΑΓΥΜΝΩΘΕΙΗ
ΜΑΡΝΑΜΕΝΩΝΠΟΛΛΟΙΔΕΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΣΠΙΔΟΣΑΥΤΗΣ
ΠΑΝΤΗΙΔΗΠΥΡΓΟΙΚΑΙΕΠΑΛΞΙΕΣΑΙΜΑΤΙΦΩΤΩΝ
ΕΡΡΑΔΑΤΑΜΦΟΤΕΡΩΘΕΝΑΠΟΤΡΩΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝ
ΑΛΛΟΥΔΩΣΕΔΥΝΑΝΤΟΦΟΒΟΝΠΟΙΗΣΑΙΑΧΑΙΩΝ
ΑΛΛΕΧΟΝΩΣΤΕΤΑΛΑΝΤΑΓΥΝΗΧΕΡΝΗΤΙΣΑΛΗΘΗΣ
ΗΤΕΣΤΑΘΜΟΝΕΧΟΥΣΑΚΑΙΕΙΡΙΟΝΑΜΦΙΣΑΝΕΛΚΕΙ
ΙΣΑΖΟΥΣΙΝΑΠΑΙΣΙΝΑΕΙΚΕΑΜΙΣΘΟΝΑΡΗΤΑΙ
ΩΣΜΕΝΤΩΝΕΠΙΙΣΑΜΑΧΗΤΕΤΑΤΟΠΤΟΛΕΜΟΣΤΕ
ΠΡΙΝΓΟΤΕΔΗΖΕΥΣΚΥΔΟΣΥΠΕΡΤΕΡΟΝΕΚΤΟΡΙΔΩΚΕ
ΠΡΙΑΜΙΔΗΙΟΣΠΡΩΤΟΣΕΣΗΛΑΤΟΤΕΙΧΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΗΥΣΕΝΔΕΔΙΑΠΡΥΣΙΟΝΤΡΩΕΣΣΙΓΕΓΩΝΩΣ
ΟΡΝΥΣΘΙΠΠΟΔΑΜΟΙΤΡΩΕΣΡΗΓΝΥΣΘΕΔΕΤΕΙΧΟΣ
ΑΡΓΕΙΩΝΚΑΙΝΗΥΣΙΝΕΝΙΕΤΕΘΕΣΠΙΔΑΕΣΠΥΡ

442

ΩΣΦΑΤΕΠΟΤΡΥΝΩΝΟΙΔΟΥΑΣΙΠΑΝΤΕΣΑΚΟΥΟΝ
ΙΘΥΣΑΝΔΕΠΙΤΕΙΧΟΣΑΟΛΛΕΕΣΟΙΜΕΝΕΠΕΙΤΑ
ΚΡΟΣΣΑΩΝΕΠΕΒΑΙΝΟΝΑΚΑΧΜΕΝΑΔΟΥΡΑΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΩΡΔΑΡΠΑΞΑΣΛΑΑΝΦΕΡΕΝΟΣΡΑΠΥΛΑΩΝ
ΕΣΤΗΚΕΙΠΡΟΣΘΕΠΡΥΜΝΟΣΠΑΧΥΣΑΥΤΑΡΥΠΕΡΘΕΝ
ΟΞΥΣΕΗΝΤΟΝΔΟΥΚΕΔΥΑΝΕΡΕΔΗΜΟΥΑΡΙΣΤΩ
ΡΗΙΔΙΩΣΕΠΑΜΑΞΑΝΑΠΟΥΔΕΟΣΟΧΛΙΣΣΕΙΑΝ
ΟΙΟΙΝΥΝΒΡΟΤΟΙΕΙΣΟΔΕΜΙΝΡΕΑΠΑΛΛΕΚΑΙΟΙΟΣ
ΤΟΝΟΙΕΛΑΦΡΟΝΕΘΗΚΕΚΡΟΝΟΥΠΑΙΣΑΓΚΥΛΟΜΗΤΕΩ
ΩΣΔΟΤΕΠΟΙΜΗΝΡΕΙΑΦΕΡΕΙΠΟΚΟΝΑΡΣΕΝΟΣΟΙΟΣ
ΧΕΙΡΙΛΑΒΩΝΕΤΕΡΗΙΟΛΙΓΟΝΤΕΜΙΝΑΧΘΟΣΕΠΕΙΓΕΙ
ΩΣΕΚΤΩΡΙΘΥΣΣΑΝΙΔΩΝΦΕΡΕΛΑΑΝΑΕΙΡΑΣ
ΑΙΡΑΠΥΛΑΣΕΙΡΥΝΤΟΠΥΚΑΣΤΙΒΑΡΩΣΑΡΑΡΥΙΑΣ
ΔΙΚΛΙΔΑΣΥΨΗΛΑΣΔΟΙΟΙΔΕΝΤΟΣΘΕΝΟΧΗΕΣ
ΕΙΧΟΝΕΠΗΜΟΙΒΟΙΜΙΑΔΕΚΛΗΙΣΕΠΑΡΗΡΕΙ
ΣΤΗΔΕΜΑΛΕΓΓΥΣΙΩΝΚΑΙΕΡΕΙΣΑΜΕΝΟΣΒΑΛΕΜΕΣΣΑΣ
ΕΥΔΙΑΒΑΣΙΝΑΜΗΟΙΑΦΑΥΡΟΤΕΡΟΝΒΕΛΟΣΕΙΗ
ΡΗΞΕΔΑΠΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣΘΑΙΡΟΥΣΠΕΣΕΔΕΛΙΘΟΣΕΙΣΩ
ΒΡΙΘΟΣΥΝΗΙΜΕΓΑΔΑΜΦΙΠΥΛΑΙΜΥΚΟΝΟΥΔΑΡΟΧΗΕΣ
ΕΣΧΕΘΕΤΗΝΣΑΝΙΔΕΣΔΕΔΙΕΤΜΑΓΕΝΑΛΛΥΔΙΣΑΛΛΗ
ΛΑΟΣΥΠΟΡΙΠΗΣΟΔΑΡΕΣΘΟΡΕΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΝΥΚΤΙΘΟΗΙΑΤΑΛΑΝΤΟΣΥΠΩΠΙΑΛΑΜΠΕΔΕΧΑΛΚΩΙ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΩΙΤΟΝΕΕΣΤΟΠΕΡΙΧΡΟΙΔΟΙΑΔΕΧΕΡΣΙ
ΔΟΥΡΕΧΕΝΟΥΚΕΝΤΙΣΜΙΝΕΡΥΚΑΚΕΝΑΝΤΙΒΟΛΗΣΑΣ
ΝΟΣΦΙΘΕΩΝΟΤΕΣΑΛΤΟΠΥΛΑΣΠΥΡΙΔΟΣΣΕΔΕΔΗΕΙ
ΚΕΚΛΕΤΟΔΕΤΡΩΕΣΣΙΝΕΛΙΞΑΜΕΝΟΣΚΑΘΟΜΙΛΟΝ
ΤΕΙΧΟΣΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙΝΤΟΙΔΟΤΡΥΝΟΝΤΙΠΙΘΟΝΤΟ
ΑΥΤΙΚΑΔΟΙΜΕΝΤΕΙΧΟΣΥΠΕΡΒΑΣΑΝΟΙΔΕΚΑΤΑΥΤΑΣ
ΠΟΙΗΤΑΣΕΣΕΧΥΝΤΟΠΥΛΑΣΔΑΝΑΟΙΔΕΦΟΒΗΘΕΝ
ΝΗΑΣΑΝΑΓΛΑΦΥΡΑΣΟΜΑΔΟΣΔΑΛΙΑΣΤΟΣΕΤΥΧΘΗ

Book 13

1

ΖΕΥΣΔΕΠΕΙΟΥΝΤΡΩΑΣΤΕΚΑΙΕΚΤΟΡΑΝΗΥΣΙΠΕΛΑΣΣΕ
ΤΟΥΣΜΕΝΕΑΠΑΡΑΤΗΙΣΙΠΟΝΟΝΤΕΧΕΜΕΝΚΑΙΟΙΖΥΝ
ΝΩΛΕΜΕΩΣΑΥΤΟΣΔΕΠΑΛΙΝΤΡΕΠΕΝΟΣΣΕΦΑΕΙΝΩ
ΝΟΣΦΙΝΕΦΙΠΠΟΠΟΛΩΝΘΡΗΙΚΩΝΚΑΘΟΡΩΜΕΝΟΣΑΙΑΝ
ΜΥΣΩΝΤΑΓΧΕΜΑΧΩΝΚΑΙΑΓΑΥΩΝΙΠΠΗΜΟΛΓΩΝ
ΓΛΑΚΤΟΦΑΓΩΝΑΒΙΩΝΤΕΔΙΚΑΙΟΤΑΤΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΕΣΤΡΟΙΗΝΔΟΥΠΑΜΠΑΝΕΤΙΤΡΕΠΕΝΟΣΣΕΦΑΕΙΝΩ
ΟΥΓΑΡΟΓΑΘΑΝΑΤΩΝΤΙΝΑΕΛΠΕΤΟΟΝΚΑΤΑΘΥΜΟΝ
ΕΛΘΟΝΤΗΤΡΩΕΣΣΙΝΑΡΗΞΕΜΕΝΗΔΑΝΑΟΙΣΙΝ
ΟΥΔΑΛΑΟΣΚΟΠΙΗΝΕΙΧΕΚΡΕΙΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΚΑΙΓΑΡΟΘΑΥΜΑΖΩΝΗΣΤΟΠΤΟΛΕΜΟΝΤΕΜΑΧΗΝΤΕ
ΥΨΟΥΕΠΑΚΡΟΤΑΤΗΣΚΟΡΥΦΗΣΣΑΜΟΥΥΛΗΕΣΣΗΣ
ΘΡΗΙΚΙΗΣΕΝΘΕΝΓΑΡΕΦΑΙΝΕΤΟΠΑΣΑΜΕΝΙΔΗ
ΦΑΙΝΕΤΟΔΕΠΡΙΑΜΟΙΟΠΟΛΙΣΚΑΙΝΗΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΕΝΘΑΡΟΓΕΞΑΛΟΣΕΖΕΤΙΩΝΕΛΕΑΙΡΕΔΑΧΑΙΟΥΣ
ΤΡΩΣΙΝΔΑΜΝΑΜΕΝΟΥΣΔΙΙΔΕΚΡΑΤΕΡΩΣΕΝΕΜΕΣΣΑ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΞΟΡΕΟΣΚΑΤΕΒΗΣΕΤΟΠΑΙΠΑΛΟΕΝΤΟΣ
ΚΡΑΙΠΝΑΠΟΣΙΠΡΟΒΙΒΑΣΤΡΕΜΕΔΟΥΡΕΑΜΑΚΡΑΚΑΙΥΛΗ
ΠΟΣΣΙΝΥΠΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΠΟΣΕΙΔΑΩΝΟΣΙΟΝΤΟΣ
ΤΡΙΣΜΕΝΟΡΕΞΑΤΙΩΝΤΟΔΕΤΕΤΡΑΤΟΝΙΚΕΤΟΤΕΚΜΩΡ
ΑΙΓΑΣΕΝΘΑΔΕΟΙΚΛΥΤΑΔΩΜΑΤΑΒΕΝΘΕΣΙΛΙΜΝΗΣ
ΧΡΥΣΕΑΜΑΡΜΑΙΡΟΝΤΑΤΕΤΕΥΧΑΤΑΙΑΦΘΙΤΑΑΙΕΙ
ΕΝΘΕΛΘΩΝΥΠΟΧΕΣΦΙΤΙΤΥΣΚΕΤΟΧΑΛΚΟΠΟΔΙΠΠΩ
ΩΚΥΠΕΤΑΧΡΥΣΕΗΙΣΙΝΕΘΕΙΡΗΙΣΙΝΚΟΜΟΩΝΤΕ
ΧΡΥΣΟΝΔΑΥΤΟΣΕΔΥΝΕΠΕΡΙΧΡΟΙΓΕΝΤΟΔΙΜΑΣΘΛΗΝ
ΧΡΥΣΕΙΗΝΕΥΤΥΚΤΟΝΕΟΥΔΕΠΕΒΗΣΕΤΟΔΙΦΡΟΥ
ΒΗΔΕΛΑΑΝΕΠΙΚΥΜΑΤΑΤΑΛΛΕΔΕΚΗΤΕΥΠΑΥΤΟΥ
ΠΑΝΤΟΘΕΝΕΚΚΕΥΘΜΩΝΟΥΔΗΓΝΟΙΗΣΕΝΑΝΑΚΤΑ
ΓΗΘΟΣΥΝΗΙΔΕΘΑΛΑΣΣΑΔΙΙΣΤΑΤΟΤΟΙΔΕΠΕΤΟΝΤΟ
ΡΙΜΦΑΜΑΛΟΥΔΥΠΕΝΕΡΘΕΔΙΑΙΝΕΤΟΧΑΛΚΕΟΣΑΞΩΝ
ΤΟΝΔΕΣΑΧΑΙΩΝΝΗΑΣΕΥΣΚΑΡΘΜΟΙΦΕΡΟΝΙΠΠΟΙ

32

ΕΣΤΙΔΕΤΙΣΠΕΟΣΕΥΡΥΒΑΘΕΙΗΣΒΕΝΘΕΣΙΛΙΜΝΗΣ
ΜΕΣΣΗΓΥΣΤΕΝΕΔΟΙΟΚΑΙΙΜΒΡΟΥΠΑΙΠΑΛΟΕΣΣΗΣ
ΕΝΘΙΠΠΟΥΣΕΣΤΗΣΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΛΥΣΑΣΕΞΟΧΕΩΝΠΑΡΑΔΑΜΒΡΟΣΙΟΝΒΑΛΕΝΕΙΔΑΡ
ΕΔΜΕΝΑΙΑΜΦΙΔΕΠΟΣΣΙΠΕΔΑΣΕΒΑΛΕΧΡΥΣΕΙΑΣ
ΑΡΡΗΚΤΟΥΣΑΛΥΤΟΥΣΟΦΡΕΜΠΕΔΟΝΑΥΘΙΜΕΝΟΙΕΝ
ΝΟΣΤΗΣΑΝΤΑΑΝΑΚΤΑΟΔΕΣΣΤΡΑΤΟΝΩΙΧΕΤΑΧΑΙΩΝ
ΤΡΩΕΣΔΕΦΛΟΓΙΙΣΟΙΑΟΛΛΕΕΣΗΕΘΥΕΛΛΗΙ
ΕΚΤΟΡΙΠΡΙΑΜΙΔΗΙΑΜΟΤΟΝΜΕΜΑΩΤΕΣΕΠΟΝΤΟ
ΑΒΡΟΜΟΙΑΥΙΑΧΟΙΕΛΠΟΝΤΟΔΕΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΑΙΡΗΣΕΙΝΚΤΕΝΕΕΙΝΔΕΠΑΡΑΥΤΟΘΙΠΑΝΤΑΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΑΛΛΑΠΟΣΕΙΔΑΩΝΓΑΙΗΟΧΟΣΕΝΝΟΣΙΓΑΙΟΣ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΟΤΡΥΝΕΒΑΘΕΙΗΣΕΞΑΛΟΣΕΛΘΩΝ
ΕΙΣΑΜΕΝΟΣΚΑΛΧΑΝΤΙΔΕΜΑΣΚΑΙΑΤΕΙΡΕΑΦΩΝΗΝ
ΑΙΑΝΤΕΠΡΩΤΩΠΡΟΣΕΦΗΜΕΜΑΩΤΕΚΑΙΑΥΤΩ
ΑΙΑΝΤΕΣΦΩΜΕΝΤΕΣΑΩΣΕΤΕΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΑΛΚΗΣΜΝΗΣΑΜΕΝΩΜΗΔΕΚΡΥΕΡΟΙΟΦΟΒΟΙΟ
ΑΛΛΗΙΜΕΝΓΑΡΕΓΩΓΟΥΔΕΙΔΙΑΧΕΙΡΑΣΑΑΠΤΟΥΣ
ΤΡΩΩΝΟΙΜΕΓΑΤΕΙΧΟΣΥΠΕΡΚΑΤΕΒΗΣΑΝΟΜΙΛΩΙ
ΕΞΟΥΣΙΝΓΑΡΠΑΝΤΑΣΕΥΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΤΗΙΔΕΔΗΑΙΝΟΤΑΤΟΝΠΕΡΙΔΕΙΔΙΑΜΗΤΙΠΑΘΩΜΕΝ
ΗΙΡΟΓΟΛΥΣΣΩΔΗΣΦΛΟΓΙΕΙΚΕΛΟΣΗΓΕΜΟΝΕΥΕΙ
ΕΚΤΩΡΟΣΔΙΟΣΕΥΧΕΤΕΡΙΣΘΕΝΕΟΣΠΑΙΣΕΙΝΑΙ
ΣΦΩΙΝΔΩΔΕΘΕΩΝΤΙΣΕΝΙΦΡΕΣΙΠΟΙΗΣΕΙΕΝ
ΑΥΤΩΘΕΣΤΑΜΕΝΑΙΚΡΑΤΕΡΩΣΚΑΙΑΝΩΓΕΜΕΝΑΛΛΟΥΣ
ΤΩΚΕΚΑΙΕΣΣΥΜΕΝΟΝΠΕΡΕΡΩΗΣΑΙΤΑΠΟΝΗΩΝ
ΩΚΥΠΟΡΩΝΕΙΚΑΙΜΙΝΟΛΥΜΠΙΟΣΑΥΤΟΣΕΓΕΙΡΕΙ

59

ΗΚΑΙΣΚΗΠΑΝΙΩΙΓΑΙΗΟΧΟΣΕΝΝΟΣΙΓΑΙΟΣ
ΑΜΦΟΤΕΡΩΚΕΚΟΠΩΣΠΛΗΣΕΝΜΕΝΕΟΣΚΡΑΤΕΡΟΙΟ
ΓΥΙΑΔΕΘΗΚΕΝΕΛΑΦΡΑΠΟΔΑΣΚΑΙΧΕΙΡΑΣΥΠΕΡΘΕΝ
ΑΥΤΟΣΔΩΣΤΙΡΗΞΩΚΥΠΤΕΡΟΣΩΡΤΟΠΕΤΕΣΘΑΙ
ΟΣΡΑΤΑΠΑΙΓΙΛΙΠΟΣΠΕΤΡΗΣΠΕΡΙΜΗΚΕΟΣΑΡΘΕΙΣ
ΟΡΜΗΣΗΙΠΕΔΙΟΙΟΔΙΩΚΕΙΝΟΡΝΕΟΝΑΛΛΟ
ΩΣΑΠΟΤΩΝΗΙΞΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΤΟΙΙΝΔΕΓΝΩΠΡΟΣΘΕΝΟΙΛΗΟΣΤΑΧΥΣΑΙΑΣ
ΑΙΨΑΔΑΡΑΙΑΝΤΑΠΡΟΣΕΦΗΤΕΛΑΜΩΝΙΟΝΥΙΟΝ
ΑΙΑΝΕΠΕΙΤΙΣΝΩΙΘΕΩΝΟΙΟΛΥΜΠΟΝΕΧΟΥΣΙ
ΜΑΝΤΕΙΕΙΔΟΜΕΝΟΣΚΕΛΕΤΑΙΠΑΡΑΝΗΥΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΟΥΔΟΓΕΚΑΛΧΑΣΕΣΤΙΘΕΟΠΡΟΠΟΣΟΙΩΝΙΣΤΗΣ
ΙΧΝΙΑΓΑΡΜΕΤΟΠΙΣΘΕΠΟΔΩΝΗΔΕΚΝΗΜΑΩΝ
ΡΕΙΕΓΝΩΝΑΠΙΟΝΤΟΣΑΡΙΓΝΩΤΟΙΔΕΘΕΟΙΠΕΡ
ΚΑΙΔΕΜΟΙΑΥΤΩΙΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΦΙΛΟΙΣΙ
ΜΑΛΛΟΝΕΦΟΡΜΑΤΑΙΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝΗΔΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΜΑΙΜΩΩΣΙΔΕΝΕΡΘΕΠΟΔΕΣΚΑΙΧΕΙΡΕΣΥΠΕΡΘΕ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΟΥΤΩΝΥΝΚΑΙΕΜΟΙΠΕΡΙΔΟΥΡΑΤΙΧΕΙΡΕΣΑΑΠΤΟΙ
ΜΑΙΜΩΣΙΝΚΑΙΜΟΙΜΕΝΟΣΩΡΟΡΕΝΕΡΘΕΔΕΠΟΣΣΙΝ
ΕΣΣΥΜΑΙΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΜΕΝΟΙΝΩΩΔΕΚΑΙΟΙΟΣ
ΕΚΤΟΡΙΠΡΙΑΜΙΔΗΙΑΜΟΤΟΝΜΕΜΑΩΤΙΜΑΧΕΣΘΑΙ

81

ΩΣΟΙΜΕΝΤΟΙΑΥΤΑΠΡΟΣΑΛΛΗΛΟΥΣΑΓΟΡΕΥΟΝ
ΧΑΡΜΗΙΓΗΘΟΣΥΝΟΙΤΗΝΣΦΙΝΘΕΟΣΕΜΒΑΛΕΘΥΜΩΙ
ΤΟΦΡΑΔΕΤΟΥΣΟΠΙΘΕΝΓΑΙΗΟΧΟΣΩΡΣΕΝΑΧΑΙΟΥΣ
ΟΙΠΑΡΑΝΗΥΣΙΘΟΗΙΣΙΝΑΝΕΨΥΧΟΝΦΙΛΟΝΗΤΟΡ
ΤΩΝΡΑΜΑΤΑΡΓΑΛΕΩΙΚΑΜΑΤΩΙΦΙΛΑΓΥΙΑΛΕΛΥΝΤΟ
ΚΑΙΣΦΙΝΑΧΟΣΚΑΤΑΘΥΜΟΝΕΓΙΓΝΕΤΟΔΕΡΚΟΜΕΝΟΙΣΙ
ΤΡΩΑΣΤΟΙΜΕΓΑΤΕΙΧΟΣΥΠΕΡΚΑΤΕΒΗΣΑΝΟΜΙΛΩΙ
ΤΟΥΣΟΙΓΕΙΣΟΡΟΩΝΤΕΣΥΠΟΦΡΥΣΙΔΑΚΡΥΑΛΕΙΒΟΝ
ΟΥΓΑΡΕΦΑΝΦΕΥΞΕΣΘΑΙΥΠΕΚΚΑΚΟΥΑΛΛΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΡΕΙΑΜΕΤΕΙΣΑΜΕΝΟΣΚΡΑΤΕΡΑΣΟΤΡΥΝΕΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΤΕΥΚΡΟΝΕΠΙΠΡΩΤΟΝΚΑΙΛΗΙΤΟΝΗΛΘΕΚΕΛΕΥΩΝ
ΠΗΝΕΛΕΩΝΘΗΡΩΑΘΟΑΝΤΑΤΕΔΗΙΠΥΡΟΝΤΕ
ΜΗΡΙΟΝΗΝΤΕΚΑΙΑΝΤΙΛΟΧΟΝΜΗΣΤΩΡΑΣΑΥΤΗΣ
ΤΟΥΣΟΓΕΠΟΤΡΥΝΩΝΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΑΙΔΩΣΑΡΓΕΙΟΙΚΟΥΡΟΙΝΕΟΙΥΜΜΙΝΕΓΩΓΕ
ΜΑΡΝΑΜΕΝΟΙΣΙΠΕΠΟΙΘΑΣΑΩΣΕΜΕΝΑΙΝΕΑΣΑΜΑΣ
ΕΙΔΥΜΕΙΣΠΟΛΕΜΟΙΟΜΕΘΗΣΕΤΕΛΕΥΓΑΛΕΟΙΟ
ΝΥΝΔΗΕΙΔΕΤΑΙΗΜΑΡΥΠΟΤΡΩΕΣΣΙΔΑΜΗΝΑΙ
ΩΠΟΠΟΙΗΜΕΓΑΘΑΥΜΑΤΟΔΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝΟΡΩΜΑΙ
ΔΕΙΝΟΝΟΟΥΠΟΤΕΓΩΓΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΣΘΑΙΕΦΑΣΚΟΝ
ΤΡΩΑΣΕΦΗΜΕΤΕΡΑΣΙΕΝΑΙΝΕΑΣΟΙΤΟΠΑΡΟΣΠΕΡ
ΦΥΖΑΚΙΝΗΙΣΕΛΑΦΟΙΣΙΝΕΟΙΚΕΣΑΝΑΙΤΕΚΑΘΥΛΗΝ
ΘΩΩΝΠΑΡΔΑΛΙΩΝΤΕΛΥΚΩΝΤΗΙΑΠΕΛΟΝΤΑΙ
ΑΥΤΩΣΗΛΑΣΚΟΥΣΑΙΑΝΑΛΚΙΔΕΣΟΥΔΕΠΙΧΑΡΜΗ
ΩΣΤΡΩΕΣΤΟΠΡΙΝΓΕΜΕΝΟΣΚΑΙΧΕΙΡΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΜΙΜΝΕΙΝΟΥΚΕΘΕΛΕΣΚΟΝΕΝΑΝΤΙΟΝΟΥΔΗΒΑΙΟΝ
ΝΥΝΔΕΕΚΑΣΠΟΛΙΟΣΚΟΙΛΗΙΣΕΠΙΝΗΥΣΙΜΑΧΟΝΤΑΙ
ΗΓΕΜΟΝΟΣΚΑΚΟΤΗΤΙΜΕΘΗΜΟΣΥΝΗΙΣΙΤΕΛΑΩΝ
ΟΙΚΕΙΝΩΙΕΡΙΣΑΝΤΕΣΑΜΥΝΕΜΕΝΟΥΚΕΘΕΛΟΥΣΙ
ΝΗΩΝΩΚΥΠΟΡΩΝΑΛΛΑΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙΑΝΑΥΤΑΣ
ΑΛΛΕΙΔΗΚΑΙΠΑΜΠΑΝΕΤΗΤΥΜΟΝΑΙΤΙΟΣΕΣΤΙΝ
ΗΡΩΣΑΤΡΕΙΔΗΣΕΥΡΥΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΟΥΝΕΚΑΠΗΤΙΜΗΣΕΠΟΔΩΚΕΑΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΗΜΕΑΣΓΟΥΠΩΣΕΣΤΙΜΕΘΙΕΜΕΝΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΑΛΛΑΚΕΩΜΕΘΑΘΑΣΣΟΝΑΚΕΣΤΑΙΤΟΙΦΡΕΝΕΣΕΣΘΛΩΝ
ΥΜΕΙΣΔΟΥΚΕΤΙΚΑΛΑΜΕΘΙΕΤΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΣΑΡΙΣΤΟΙΕΟΝΤΕΣΑΝΑΣΤΡΑΤΟΝΟΥΔΑΝΕΓΩΓΕ
ΑΝΔΡΙΜΑΧΕΣΣΑΙΜΗΝΟΣΤΙΣΠΟΛΕΜΟΙΟΜΕΘΕΙΗ
ΛΥΓΡΟΣΕΩΝΥΜΙΝΔΕΝΕΜΕΣΣΩΜΑΙΠΕΡΙΚΗΡΙ
ΩΠΕΠΟΝΕΣΤΑΧΑΔΗΤΙΚΑΚΟΝΠΟΙΗΣΕΤΕΜΕΙΖΟΝ
ΤΗΙΔΕΜΕΘΗΜΟΣΥΝΗΙΑΛΛΕΝΦΡΕΣΙΘΕΣΘΕΕΚΑΣΤΟΣ
ΑΙΔΩΚΑΙΝΕΜΕΣΙΝΔΗΓΑΡΜΕΓΑΝΕΙΚΟΣΟΡΩΡΕΝ
ΕΚΤΩΡΔΗΠΑΡΑΝΗΥΣΙΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΠΟΛΕΜΙΖΕΙ
ΚΑΡΤΕΡΟΣΕΡΡΗΞΕΝΔΕΠΥΛΑΣΚΑΙΜΑΚΡΟΝΟΧΗΑ

125

ΩΣΡΑΚΕΛΕΥΤΙΟΩΝΓΑΙΗΟΧΟΣΩΡΣΕΝΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΜΦΙΔΑΡΑΙΑΝΤΑΣΔΟΙΟΥΣΙΣΤΑΝΤΟΦΑΛΑΓΓΕΣ
ΚΑΡΤΕΡΑΙΑΣΟΥΤΑΝΚΕΝΑΡΗΣΟΝΟΣΑΙΤΟΜΕΤΕΛΘΩΝ
ΟΥΤΕΚΑΘΗΝΑΙΗΛΑΟΣΣΟΟΣΟΙΓΑΡΑΡΙΣΤΟΙ
ΚΡΙΝΘΕΝΤΕΣΤΡΩΑΣΤΕΚΑΙΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝΕΜΙΜΝΟΝ
ΦΡΑΞΑΝΤΕΣΔΟΡΥΔΟΥΡΙΣΑΚΟΣΣΑΚΕΙΠΡΟΘΕΛΥΜΝΩΙ
ΑΣΠΙΣΑΡΑΣΠΙΔΕΡΕΙΔΕΚΟΡΥΣΚΟΡΥΝΑΝΕΡΑΔΑΝΗΡ
ΨΑΥΟΝΔΙΠΠΟΚΟΜΟΙΚΟΡΥΘΕΣΛΑΜΠΡΟΙΣΙΦΑΛΟΙΣΙ
ΝΕΥΟΝΤΩΝΩΣΠΥΚΝΟΙΕΦΕΣΤΑΣΑΝΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝ
ΕΓΧΕΑΔΕΠΤΥΣΣΟΝΤΟΘΡΑΣΕΙΑΩΝΑΠΟΧΕΙΡΩΝ
ΣΕΙΟΜΕΝΟΙΔΙΘΥΣΦΡΟΝΕΟΝΜΕΜΑΣΑΝΔΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΤΡΩΕΣΔΕΠΡΟΥΤΥΨΑΝΑΟΛΛΕΕΣΗΡΧΕΔΑΡΕΚΤΩΡ
ΑΝΤΙΚΡΥΜΕΜΑΩΣΟΛΟΟΙΤΡΟΧΟΣΩΣΑΠΟΠΕΤΡΗΣ
ΟΝΤΕΚΑΤΑΣΤΕΦΑΝΗΣΠΟΤΑΜΟΣΧΕΙΜΑΡΡΟΟΣΩΣΗΙ
ΡΗΞΑΣΑΣΠΕΤΩΙΟΜΒΡΩΙΑΝΑΙΔΕΟΣΕΧΜΑΤΑΠΕΤΡΗΣ
ΥΨΙΔΑΝΑΘΡΩΙΣΚΩΝΠΕΤΕΤΑΙΚΤΥΠΕΕΙΔΕΘΥΠΑΥΤΟΥ
ΥΛΗΟΔΑΣΦΑΛΕΩΣΘΕΕΙΕΜΠΕΔΟΝΕΙΟΣΙΚΗΤΑΙ
ΙΣΟΠΕΔΟΝΤΟΤΕΔΟΥΤΙΚΥΛΙΝΔΕΤΑΙΕΣΣΥΜΕΝΟΣΠΕΡ
ΩΣΕΚΤΩΡΕΙΟΣΜΕΝΑΠΕΙΛΕΙΜΕΧΡΙΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΡΕΑΔΙΕΛΕΥΣΕΣΘΑΙΚΛΙΣΙΑΣΚΑΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΚΤΕΙΝΩΝΑΛΛΟΤΕΔΗΠΥΚΙΝΗΙΣΕΝΕΚΥΡΣΕΦΑΛΑΓΞΙ
ΣΤΗΡΑΜΑΛΕΓΧΡΙΜΦΘΕΙΣΟΙΔΑΝΤΙΟΙΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΝΥΣΣΟΝΤΕΣΞΙΦΕΣΙΝΤΕΚΑΙΕΓΧΕΣΙΝΑΜΦΙΓΥΟΙΣΙΝ
ΩΣΑΝΑΠΟΣΦΕΙΩΝΟΔΕΧΑΣΣΑΜΕΝΟΣΠΕΛΕΜΙΧΘΗ
ΗΥΣΕΝΔΕΔΙΑΠΡΥΣΙΟΝΤΡΩΕΣΣΙΓΕΓΩΝΩΣ
ΤΡΩΕΣΚΑΙΛΥΚΙΟΙΚΑΙΔΑΡΔΑΝΟΙΑΓΧΙΜΑΧΗΤΑΙ
ΠΑΡΜΕΝΕΤΟΥΤΟΙΔΗΡΟΝΕΜΕΣΧΗΣΟΥΣΙΝΑΧΑΙΟΙ
ΚΑΙΜΑΛΑΠΥΡΓΗΔΟΝΣΦΕΑΣΑΥΤΟΥΣΑΡΤΥΝΑΝΤΕΣ
ΑΛΛΟΙΩΧΑΣΣΟΝΤΑΙΥΠΕΓΧΕΟΣΕΙΕΤΕΟΝΜΕ
ΩΡΣΕΘΕΩΝΩΡΙΣΤΟΣΕΡΙΓΔΟΥΠΟΣΠΟΣΙΣΗΡΗΣ

155

ΩΣΕΙΠΩΝΟΤΡΥΝΕΜΕΝΟΣΚΑΙΘΥΜΟΝΕΚΑΣΤΟΥ
ΔΗΙΦΟΒΟΣΔΕΝΤΟΙΣΙΜΕΓΑΦΡΟΝΕΩΝΕΒΕΒΗΚΕΙ
ΠΡΙΑΜΙΔΗΣΠΡΟΣΘΕΝΔΕΧΕΝΑΣΠΙΔΑΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΝ
ΚΟΥΦΑΠΟΣΙΠΡΟΒΙΒΑΣΚΑΙΥΠΑΣΠΙΔΙΑΠΡΟΠΟΔΙΖΩΝ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΔΑΥΤΟΙΟΤΙΤΥΣΚΕΤΟΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΚΑΙΒΑΛΕΝΟΥΔΑΦΑΜΑΡΤΕΚΑΤΑΣΠΙΔΑΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΝ
ΤΑΥΡΕΙΗΝΤΗΣΔΟΥΤΙΔΙΗΛΑΣΕΝΑΛΛΑΠΟΛΥΠΡΙΝ
ΕΝΚΑΥΛΩΙΕΑΓΗΔΟΛΙΧΟΝΔΟΡΥΔΗΙΦΟΒΟΣΔΕ
ΑΣΠΙΔΑΤΑΥΡΕΙΗΝΣΧΕΘΑΠΟΕΟΔΕΙΣΕΔΕΘΥΜΩΙ
ΕΓΧΟΣΜΗΡΙΟΝΑΟΔΑΙΦΡΟΝΟΣΑΥΤΑΡΟΓΗΡΩΣ
ΑΨΕΤΑΡΩΝΕΙΣΕΘΝΟΣΕΧΑΖΕΤΟΧΩΣΑΤΟΔΑΙΝΩΣ
ΑΜΦΟΤΕΡΟΝΝΙΚΗΣΤΕΚΑΙΕΓΧΕΟΣΟΞΥΝΕΑΞΕ
ΒΗΔΙΕΝΑΙΠΑΡΑΤΕΚΛΙΣΙΑΣΚΑΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΟΙΣΟΜΕΝΟΣΔΟΡΥΜΑΚΡΟΝΟΟΙΚΛΙΣΙΗΦΙΛΕΛΕΙΠΤΟ
ΟΙΔΑΛΛΟΙΜΑΡΝΑΝΤΟΒΟΗΔΑΣΒΕΣΤΟΣΟΡΩΡΕΙ
ΤΕΥΚΡΟΣΔΕΠΡΩΤΟΣΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΝΔΡΑΚΑΤΕΚΤΑ
ΙΜΒΡΙΟΝΑΙΧΜΗΤΗΝΠΟΛΥΙΠΠΟΥΜΕΝΤΟΡΟΣΥΙΟΝ
ΝΑΙΕΔΕΠΗΔΑΙΟΝΠΡΙΝΕΛΘΕΙΝΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΚΟΥΡΗΝΔΕΠΡΙΑΜΟΙΟΝΟΘΗΝΕΧΕΜΗΔΕΣΙΚΑΣΤΗΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΑΝΑΩΝΝΕΕΣΗΛΥΘΟΝΑΜΦΙΕΛΙΣΣΑΙ
ΑΨΕΣΙΛΙΟΝΗΛΘΕΜΕΤΕΠΡΕΠΕΔΕΤΡΩΕΣΣΙ
ΝΑΙΕΔΕΠΑΡΠΡΙΑΜΩΙΟΔΕΜΙΝΤΙΕΝΙΣΑΤΕΚΕΣΣΙ
ΤΟΝΡΥΙΟΣΤΕΛΑΜΩΝΟΣΥΠΟΥΑΤΟΣΕΓΧΕΙΜΑΚΡΩΙ
ΝΥΞΕΚΔΕΣΠΑΣΕΝΕΓΧΟΣΟΔΑΥΤΕΠΕΣΕΝΜΕΛΙΗΩΣ
ΗΤΟΡΕΟΣΚΟΡΥΦΗΙΕΚΑΘΕΝΠΕΡΙΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙΟ
ΧΑΛΚΩΙΤΑΜΝΟΜΕΝΗΤΕΡΕΝΑΧΘΟΝΙΦΥΛΛΑΠΕΛΑΣΣΗΙ
ΩΣΠΕΣΕΝΑΜΦΙΔΕΟΙΒΡΑΧΕΤΕΥΧΕΑΠΟΙΚΙΛΑΧΑΛΚΩΙ
ΤΕΥΚΡΟΣΔΟΡΜΗΘΗΜΕΜΑΩΣΑΠΟΤΕΥΧΕΑΔΥΣΑΙ
ΕΚΤΩΡΔΟΡΜΗΘΕΝΤΟΣΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΑΛΛΟΜΕΝΑΝΤΑΙΔΩΝΗΛΕΥΑΤΟΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΤΥΤΘΟΝΟΔΑΜΦΙΜΑΧΟΝΚΤΕΑΤΟΥΥΙΑΚΤΟΡΙΩΝΟΣ
ΝΙΣΟΜΕΝΟΝΠΟΛΕΜΟΝΔΕΚΑΤΑΣΤΗΘΟΣΒΑΛΕΔΟΥΡΙ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΑΡΑΒΗΣΕΔΕΤΕΥΧΕΕΠΑΥΤΩΙ
ΕΚΤΩΡΔΟΡΜΗΘΗΚΟΡΥΘΑΚΡΟΤΑΦΟΙΣΑΡΑΡΥΙΑΝ
ΚΡΑΤΟΣΑΦΑΡΠΑΞΑΙΜΕΓΑΛΗΤΟΡΟΣΑΜΦΙΜΑΧΟΙΟ
ΑΙΑΣΔΟΡΜΗΘΕΝΤΟΣΟΡΕΞΑΤΟΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΕΚΤΟΡΟΣΑΛΛΟΥΠΗΙΧΡΟΟΣΕΙΣΑΤΟΠΑΣΔΑΡΑΧΑΛΚΩΙ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΩΙΚΕΚΑΛΥΦΘΟΔΑΡΑΣΠΙΔΟΣΟΜΦΑΛΟΝΟΥΤΑ
ΩΣΕΔΕΜΙΝΣΘΕΝΕΙΜΕΓΑΛΩΙΟΔΕΧΑΣΣΑΤΟΠΙΣΣΩ
ΝΕΚΡΩΝΑΜΦΟΤΕΡΩΝΤΟΥΣΔΕΞΕΙΡΥΣΣΑΝΑΧΑΙΟΙ

195

ΑΜΦΙΜΑΧΟΝΜΕΝΑΡΑΣΤΙΧΙΟΣΔΙΟΣΤΕΜΕΝΕΣΘΕΥΣ
ΑΡΧΟΙΑΘΗΝΑΙΩΝΚΟΜΙΣΑΝΜΕΤΑΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΙΜΒΡΙΟΝΑΥΤΑΙΑΝΤΕΜΕΜΑΟΤΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΩΣΤΕΔΥΑΙΓΑΛΕΟΝΤΕΚΥΝΩΝΥΠΟΚΑΡΧΑΡΟΔΟΝΤΩΝ
ΑΡΠΑΞΑΝΤΕΦΕΡΗΤΟΝΑΝΑΡΩΠΗΙΑΠΥΚΝΑ
ΥΨΟΥΥΠΕΡΓΑΙΗΣΜΕΤΑΓΑΜΦΗΛΗΙΣΙΝΕΧΟΝΤΕ
ΩΣΡΑΤΟΝΥΨΟΥΕΧΟΝΤΕΔΥΩΑΙΑΝΤΕΚΟΡΥΣΤΑ
ΤΕΥΧΕΑΣΥΛΗΤΗΝΚΕΦΑΛΗΝΔΑΠΑΛΗΣΑΠΟΔΕΙΡΗΣ
ΚΟΨΕΝΟΙΛΙΑΔΗΣΚΕΧΟΛΩΜΕΝΟΣΑΜΦΙΜΑΧΟΙΟ
ΗΚΕΔΕΜΙΝΣΦΑΙΡΗΔΟΝΕΛΙΞΑΜΕΝΟΣΔΙΟΜΙΛΟΥ
ΕΚΤΟΡΙΔΕΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΠΟΔΩΝΠΕΣΕΝΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙ
ΚΑΙΤΟΤΕΔΗΠΕΡΙΚΗΡΙΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΧΟΛΩΘΗ
ΥΙΩΝΟΙΟΠΕΣΟΝΤΟΣΕΝΑΙΝΗΙΔΗΙΟΤΗΤΙ
ΒΗΔΙΕΝΑΙΠΑΡΑΤΕΚΛΙΣΙΑΣΚΑΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΟΤΡΥΝΕΩΝΔΑΝΑΟΥΣΤΡΩΕΣΣΙΔΕΚΗΔΕΑΤΕΥΧΕΝ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΑΡΑΟΙΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΑΝΤΕΒΟΛΗΣΕΝ
ΕΡΧΟΜΕΝΟΣΠΑΡΕΤΑΙΡΟΥΟΟΙΝΕΟΝΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΗΛΘΕΚΑΤΙΓΝΥΗΝΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΤΟΝΜΕΝΕΤΑΙΡΟΙΕΝΕΙΚΑΝΟΔΙΗΤΡΟΙΣΕΠΙΤΕΙΛΑΣ
ΗΙΕΝΕΣΚΛΙΣΙΗΝΕΤΙΓΑΡΠΟΛΕΜΟΙΟΜΕΝΟΙΝΑ
ΑΝΤΙΑΑΝΤΟΝΔΕΠΡΟΣΕΦΗΚΡΕΙΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΕΙΣΑΜΕΝΟΣΦΘΟΓΓΗΝΑΝΔΡΑΙΜΟΝΟΣΥΙΙΘΟΑΝΤΙ
ΟΣΠΑΣΗΙΠΛΕΥΡΩΝΙΚΑΙΑΙΠΕΙΝΗΙΚΑΛΥΔΩΝΙ
ΑΙΤΩΛΟΙΣΙΝΑΝΑΣΣΕΘΕΟΣΔΩΣΤΙΕΤΟΔΗΜΩΙ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΚΡΗΤΩΝΒΟΥΛΗΦΟΡΕΠΟΥΤΟΙΑΠΕΙΛΑΙ
ΟΙΧΟΝΤΑΙΤΑΣΤΡΩΣΙΝΑΠΕΙΛΕΟΝΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΟΝΔΑΥΤΙΔΟΜΕΝΕΥΣΚΡΗΤΩΝΑΓΟΣΑΝΤΙΟΝΗΥΔΑ
ΩΘΟΑΝΟΥΤΙΣΑΝΗΡΝΥΝΓΑΙΤΙΟΣΟΣΣΟΝΕΓΩΓΕ
ΓΙΓΝΩΣΚΩΠΑΝΤΕΣΓΑΡΕΠΙΣΤΑΜΕΘΑΠΤΟΛΕΜΙΖΕΙΝ
ΟΥΤΕΤΙΝΑΔΕΟΣΙΣΧΕΙΑΚΗΡΙΟΝΟΥΤΕΤΙΣΟΚΝΩΙ
ΕΙΚΩΝΑΝΔΥΕΤΑΙΠΟΛΕΜΟΝΚΑΚΟΝΑΛΛΑΠΟΥΟΥΤΩ
ΜΕΛΛΕΙΔΗΦΙΛΟΝΕΙΝΑΙΥΠΕΡΜΕΝΕΙΚΡΟΝΙΩΝΙ
ΝΩΝΥΜΝΟΥΣΑΠΟΛΕΣΘΑΙΑΠΑΡΓΕΟΣΕΝΘΑΔΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΛΛΑΘΟΑΝΚΑΙΓΑΡΤΟΠΑΡΟΣΜΕΝΕΔΗΙΟΣΗΣΘΑ
ΟΤΡΥΝΕΙΣΔΕΚΑΙΑΛΛΟΝΟΘΙΜΕΘΙΕΝΤΑΙΔΗΑΙ
ΤΩΝΥΝΜΗΤΑΠΟΛΗΓΕΚΕΛΕΥΕΤΕΦΩΤΙΕΚΑΣΤΩΙ

231

ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΜΗΚΕΙΝΟΣΑΝΗΡΕΤΙΝΟΣΤΗΣΕΙΕΝ
ΕΚΤΡΟΙΗΣΑΛΛΑΥΘΙΚΥΝΩΝΜΕΛΠΗΘΡΑΓΕΝΟΙΤΟ
ΟΣΤΙΣΕΠΗΜΑΤΙΤΩΙΔΕΕΚΩΝΜΕΘΙΗΙΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΛΛΑΓΕΤΕΥΧΕΑΔΕΥΡΟΛΑΒΩΝΙΘΙΤΑΥΤΑΔΑΜΑΧΡΗ
ΣΠΕΥΔΕΙΝΑΙΚΟΦΕΛΟΣΤΙΓΕΝΩΜΕΘΑΚΑΙΔΥΕΟΝΤΕ
ΣΥΜΦΕΡΤΗΔΑΡΕΤΗΠΕΛΕΙΑΝΔΡΩΝΚΑΙΜΑΛΑΛΥΓΡΩΝ
ΝΩΙΔΕΚΑΙΚΑΓΑΘΟΙΣΙΝΕΠΙΣΤΑΙΜΕΣΘΑΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΩΣΕΙΠΩΝΟΜΕΝΑΥΤΙΣΕΒΗΘΕΟΣΑΜΠΟΝΟΝΑΝΔΡΩΝ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΟΤΕΔΗΚΛΙΣΙΗΝΕΥΤΥΚΤΟΝΙΚΑΝΕ
ΔΥΣΕΤΟΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑΠΕΡΙΧΡΟΙΓΕΝΤΟΔΕΔΟΥΡΕ
ΒΗΔΙΜΕΝΑΣΤΕΡΟΠΗΙΕΝΑΛΙΓΚΙΟΣΗΝΤΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΧΕΙΡΙΛΑΒΩΝΕΤΙΝΑΞΕΝΑΠΑΙΓΛΗΕΝΤΟΣΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΕΙΚΝΥΣΣΗΜΑΒΡΟΤΟΙΣΙΝΑΡΙΖΗΛΟΙΔΕΟΙΑΥΓΑΙ
ΩΣΤΟΥΧΑΛΚΟΣΕΛΑΜΠΕΠΕΡΙΣΤΗΘΕΣΣΙΘΕΟΝΤΟΣ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΔΑΡΑΟΙΘΕΡΑΠΩΝΕΥΣΑΝΤΕΒΟΛΗΣΕΝ
ΕΓΓΥΣΕΤΙΚΛΙΣΙΗΣΜΕΤΑΓΑΡΔΟΡΥΧΑΛΚΕΟΝΗΙΕΙ
ΟΙΣΟΜΕΝΟΣΤΟΝΔΕΠΡΟΣΕΦΗΣΘΕΝΟΣΙΔΟΜΕΝΗΟΣ
ΜΗΡΙΟΝΗΜΟΛΟΥΥΙΕΠΟΔΑΣΤΑΧΥΦΙΛΤΑΘΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΙΠΤΗΛΘΕΣΠΟΛΕΜΟΝΤΕΛΙΠΩΝΚΑΙΔΗΙΟΤΗΤΑ
ΗΕΤΙΒΕΒΛΗΑΙΒΕΛΕΟΣΔΕΣΕΤΕΙΡΕΙΑΚΩΚΗ
ΗΕΤΕΥΑΓΓΕΛΙΗΣΜΕΤΕΜΗΛΥΘΕΣΟΥΔΕΤΟΙΑΥΤΟΣ
ΗΣΘΑΙΕΝΙΚΛΙΣΙΗΙΣΙΛΙΛΑΙΟΜΑΙΑΛΛΑΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΤΟΝΔΑΥΜΗΡΙΟΝΗΣΠΕΠΝΥΜΕΝΟΣΑΝΤΙΟΝΗΥΔΑ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΚΡΗΤΩΝΒΟΥΛΗΦΟΡΕΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΕΡΧΟΜΑΙΕΙΤΙΤΟΙΕΓΧΟΣΕΝΙΚΛΙΣΙΗΙΣΙΛΕΛΕΙΠΤΑΙ
ΟΙΣΟΜΕΝΟΣΤΟΝΥΓΑΡΚΑΤΕΑΞΑΜΕΝΟΠΡΙΝΕΧΕΣΚΟΝ
ΑΣΠΙΔΑΔΗΙΦΟΒΟΙΟΒΑΛΩΝΥΠΕΡΗΝΟΡΕΟΝΤΟΣ
ΤΟΝΔΑΥΤΙΔΟΜΕΝΕΥΣΚΡΗΤΩΝΑΓΟΣΑΝΤΙΟΝΗΥΔΑ
ΔΟΥΡΑΤΑΔΑΙΚΕΘΕΛΗΙΣΘΑΚΑΙΕΝΚΑΙΕΙΚΟΣΙΔΗΕΙΣ
ΕΣΤΑΟΤΕΝΚΛΙΣΙΗΙΠΡΟΣΕΝΩΠΙΑΠΑΜΦΑΝΟΩΝΤΑ
ΤΡΩΙΑΤΑΚΤΑΜΕΝΩΝΑΠΟΑΙΝΥΜΑΙΟΥΓΑΡΟΙΩ
ΑΝΔΡΩΝΔΥΣΜΕΝΕΩΝΕΚΑΣΙΣΤΑΜΕΝΟΣΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝ
ΤΩΜΟΙΔΟΥΡΑΤΑΤΕΣΤΙΚΑΙΑΣΠΙΔΕΣΟΜΦΑΛΟΕΣΣΑΙ
ΚΑΙΚΟΡΥΘΕΣΚΑΙΘΩΡΗΚΕΣΛΑΜΠΡΟΝΓΑΝΟΩΝΤΕΣ

266

ΤΟΝΔΑΥΜΗΡΙΟΝΗΣΠΕΠΝΥΜΕΝΟΣΑΝΤΙΟΝΗΥΔΑ
ΚΑΙΤΟΙΕΜΟΙΠΑΡΑΤΕΚΛΙΣΙΗΙΚΑΙΝΗΙΜΕΛΑΙΝΗΙ
ΠΟΛΛΕΝΑΡΑΤΡΩΩΝΑΛΛΟΥΣΧΕΔΟΝΕΣΤΙΝΕΛΕΣΘΑΙ
ΟΥΔΕΓΑΡΟΥΔΕΜΕΦΗΜΙΛΕΛΑΣΜΕΝΟΝΕΜΜΕΝΑΙΑΛΚΗΣ
ΑΛΛΑΜΕΤΑΠΡΩΤΟΙΣΙΜΑΧΗΝΑΝΑΚΥΔΙΑΝΕΙΡΑΝ
ΙΣΤΑΜΑΙΟΠΠΟΤΕΝΕΙΚΟΣΟΡΩΡΗΤΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΑΛΛΟΝΠΟΥΤΙΝΑΜΑΛΛΟΝΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΛΗΘΩΜΑΡΝΑΜΕΝΟΣΣΕΔΕΙΔΜΕΝΑΙΑΥΤΟΝΟΙΩ
ΤΟΝΔΑΥΤΙΔΟΜΕΝΕΥΣΚΡΗΤΩΝΑΓΟΣΑΝΤΙΟΝΗΥΔΑ
ΟΙΔΑΡΕΤΗΝΟΙΟΣΕΣΣΙΤΙΣΕΧΡΗΤΑΥΤΑΛΕΓΕΣΘΑΙ
ΕΙΓΑΡΝΥΝΠΑΡΑΝΗΥΣΙΛΕΓΟΙΜΕΘΑΠΑΝΤΕΣΑΡΙΣΤΟΙ
ΕΣΛΟΧΟΝΕΝΘΑΜΑΛΙΣΤΑΡΕΤΗΔΙΑΕΙΔΕΤΑΙΑΝΔΡΩΝ
ΕΝΘΟΤΕΔΕΙΛΟΣΑΝΗΡΟΣΤΑΛΚΙΜΟΣΕΞΕΦΑΑΝΘΗ
ΤΟΥΜΕΝΓΑΡΤΕΚΑΚΟΥΤΡΕΠΕΤΑΙΧΡΩΣΑΛΛΥΔΙΣΑΛΛΗΙ
ΟΥΔΕΟΙΑΤΡΕΜΑΣΗΣΘΑΙΕΡΗΤΥΕΤΕΝΦΡΕΣΙΘΥΜΟΣ
ΑΛΛΑΜΕΤΟΚΛΑΖΕΙΚΑΙΕΠΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣΠΟΔΑΣΙΖΕΙ
ΕΝΔΕΤΕΟΙΚΡΑΔΙΗΜΕΓΑΛΑΣΤΕΡΝΟΙΣΙΠΑΤΑΣΣΕΙ
ΚΗΡΑΣΟΙΟΜΕΝΩΙΠΑΤΑΓΟΣΔΕΤΕΓΙΓΝΕΤΟΔΟΝΤΩΝ
ΤΟΥΔΑΓΑΘΟΥΟΥΤΑΡΤΡΕΠΕΤΑΙΧΡΩΣΟΥΤΕΤΙΛΙΗΝ
ΤΑΡΒΕΙΕΠΕΙΔΑΝΠΡΩΤΟΝΕΣΙΖΗΤΑΙΛΟΧΟΝΑΝΔΡΩΝ
ΑΡΑΤΑΙΔΕΤΑΧΙΣΤΑΜΙΓΗΜΕΝΑΙΕΝΔΑΙΛΥΓΡΗΙ
ΟΥΔΕΚΕΝΕΝΘΑΤΕΟΝΓΕΜΕΝΟΣΚΑΙΧΕΙΡΑΣΟΝΟΙΤΟ
ΕΙΠΕΡΓΑΡΚΕΒΛΕΙΟΠΟΝΕΥΜΕΝΟΣΗΕΤΥΠΕΙΗΣ
ΟΥΚΑΝΕΝΑΥΧΕΝΟΠΙΣΘΕΠΕΣΟΙΒΕΛΟΣΟΥΔΕΝΙΝΩΤΩΙ
ΑΛΛΑΚΕΝΗΣΤΕΡΝΩΝΗΝΗΔΥΟΣΑΝΤΙΑΣΕΙΕ
ΠΡΟΣΣΩΙΕΜΕΝΟΙΟΜΕΤΑΠΡΟΜΑΧΩΝΟΑΡΙΣΤΥΝ
ΑΛΛΑΓΕΜΗΚΕΤΙΤΑΥΤΑΛΕΓΩΜΕΘΑΝΗΠΥΤΙΟΙΩΣ
ΕΣΤΑΟΤΕΣΜΗΠΟΥΤΙΣΥΠΕΡΦΙΑΛΩΣΝΕΜΕΣΗΣΗΙ
ΑΛΛΑΣΥΓΕΚΛΙΣΙΗΝΔΕΚΙΩΝΕΛΕΥΟΒΡΙΜΟΝΕΓΧΟΣ

295

ΩΣΦΑΤΟΜΗΡΙΟΝΗΣΔΕΘΟΩΙΑΤΑΛΑΝΤΟΣΑΡΗΙ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΚΛΙΣΙΗΘΕΝΑΝΕΙΛΕΤΟΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΒΗΔΕΜΕΤΙΔΟΜΕΝΗΑΜΕΓΑΠΤΟΛΕΜΟΙΟΜΕΜΗΛΩΣ
ΟΙΟΣΔΕΒΡΟΤΟΛΟΙΓΟΣΑΡΗΣΠΟΛΕΜΟΝΔΕΜΕΤΕΙΣΙ
ΤΩΙΔΕΦΟΒΟΣΦΙΛΟΣΥΙΟΣΑΜΑΚΡΑΤΕΡΟΣΚΑΙΑΤΑΡΒΗΣ
ΕΣΠΕΤΟΟΣΤΕΦΟΒΗΣΕΤΑΛΑΦΡΟΝΑΠΕΡΠΟΛΕΜΙΣΤΗΝ
ΤΩΜΕΝΑΡΕΚΘΡΗΙΚΗΣΕΦΥΡΟΥΣΜΕΤΑΘΩΡΗΣΣΕΣΘΟΝ
ΗΕΜΕΤΑΦΛΕΓΥΑΣΜΕΓΑΛΗΤΟΡΑΣΟΥΔΑΡΑΤΩΓΕ
ΕΚΛΥΟΝΑΜΦΟΤΕΡΩΝΕΤΕΡΟΙΣΙΔΕΚΥΔΟΣΕΔΩΚΑΝ
ΤΟΙΟΙΜΗΡΙΟΝΗΣΤΕΚΑΙΙΔΟΜΕΝΕΥΣΑΓΟΙΑΝΔΡΩΝ
ΗΙΣΑΝΕΣΠΟΛΕΜΟΝΚΕΚΟΡΥΘΜΕΝΟΙΑΙΘΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΤΟΝΚΑΙΜΗΡΙΟΝΗΣΠΡΟΤΕΡΟΣΠΡΟΣΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕ
ΔΕΥΚΑΛΙΔΗΠΗΙΤΑΡΜΕΜΟΝΑΣΚΑΤΑΔΥΝΑΙΟΜΙΛΟΝ
ΗΕΠΙΔΕΞΙΟΦΙΝΠΑΝΤΟΣΣΤΡΑΤΟΥΗΑΝΑΜΕΣΣΟΥΣ
ΗΕΠΑΡΙΣΤΕΡΟΦΙΝΕΠΕΙΟΥΠΟΘΙΕΛΠΟΜΑΙΟΥΤΩ
ΔΕΥΕΣΘΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΤΟΝΔΑΥΤΙΔΟΜΕΝΕΥΣΚΡΗΤΩΝΑΓΟΣΑΝΤΙΟΝΗΥΔΑ
ΝΗΥΣΙΜΕΝΕΝΜΕΣΣΗΙΣΙΝΑΜΥΝΕΙΝΕΙΣΙΚΑΙΑΛΛΟΙ
ΑΙΑΝΤΕΣΤΕΔΥΩΤΕΥΚΡΟΣΘΟΣΑΡΙΣΤΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΟΞΟΣΥΝΗΙΑΓΑΘΟΣΔΕΚΑΙΕΝΣΤΑΔΙΗΙΥΣΜΙΝΗΙ
ΟΙΜΙΝΑΔΗΝΕΛΟΩΣΙΚΑΙΕΣΣΥΜΕΝΟΝΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΕΚΤΟΡΑΠΡΙΑΜΙΔΗΝΚΑΙΕΙΜΑΛΑΚΑΡΤΕΡΟΣΕΣΤΙΝ
ΑΙΠΥΟΙΕΣΣΕΙΤΑΙΜΑΛΑΠΕΡΜΕΜΑΩΤΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΚΕΙΝΩΝΝΙΚΗΣΑΝΤΙΜΕΝΟΣΚΑΙΧΕΙΡΑΣΑΑΠΤΟΥΣ
ΝΗΑΣΕΝΙΠΡΗΣΑΙΟΤΕΜΗΑΥΤΟΣΓΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΕΜΒΑΛΟΙΑΙΘΟΜΕΝΟΝΔΑΛΟΝΝΗΕΣΣΙΘΟΗΙΣΙΝ
ΑΝΔΡΙΔΕΚΟΥΚΕΙΞΕΙΕΜΕΓΑΣΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΟΣΘΝΗΤΟΣΤΕΙΗΚΑΙΕΔΟΙΔΗΜΗΤΕΡΟΣΑΚΤΗΝ
ΧΑΛΚΩΙΤΕΡΗΚΤΟΣΜΕΓΑΛΟΙΣΙΤΕΧΕΡΜΑΔΙΟΙΣΙΝ
ΟΥΔΑΝΑΧΙΛΛΗΙΡΗΞΗΝΟΡΙΧΩΡΗΣΕΙΕΝ
ΕΝΓΑΥΤΟΣΤΑΔΙΗΙΠΟΣΙΔΟΥΠΩΣΕΣΤΙΝΕΡΙΖΕΙΝ
ΝΩΙΝΔΩΔΕΠΑΡΙΣΤΕΡΕΧΕΣΤΡΑΤΟΥΟΦΡΑΤΑΧΙΣΤΑ
ΕΙΔΟΜΕΝΗΕΤΩΙΕΥΧΟΣΟΡΕΞΟΜΕΝΗΕΤΙΣΗΜΙΝ

328

ΩΣΦΑΤΟΜΗΡΙΟΝΗΣΔΕΘΟΩΙΑΤΑΛΑΝΤΟΣΑΡΗΙ
ΗΡΧΙΜΕΝΟΦΡΑΦΙΚΟΝΤΟΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΗΙΜΙΝΑΝΩΓΕΙ
ΟΙΔΩΣΙΔΟΜΕΝΗΑΙΔΟΝΦΛΟΓΙΕΙΚΕΛΟΝΑΛΚΗΝ
ΑΥΤΟΝΚΑΙΘΕΡΑΠΟΝΤΑΣΥΝΕΝΤΕΣΙΔΑΙΔΑΛΕΟΙΣΙ
ΚΕΚΛΟΜΕΝΟΙΚΑΘΟΜΙΛΟΝΕΠΑΥΤΩΙΠΑΝΤΕΣΕΒΗΣΑΝ
ΤΩΝΔΟΜΟΝΙΣΤΑΤΟΝΕΙΚΟΣΕΠΙΠΡΥΜΝΗΙΣΙΝΕΕΣΣΙΝ
ΩΣΔΟΘΥΠΟΛΙΓΕΩΝΑΝΕΜΩΝΣΠΕΡΧΩΣΙΝΑΕΛΛΑΙ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΕΤΕΠΛΕΙΣΤΗΚΟΝΙΣΑΜΦΙΚΕΛΕΥΘΟΥΣ
ΟΙΤΑΜΥΔΙΣΚΟΝΙΗΣΜΕΓΑΛΗΝΙΣΤΑΣΙΝΟΜΙΧΛΗΝ
ΩΣΑΡΑΤΩΝΟΜΟΣΗΛΘΕΜΑΧΗΜΕΜΑΣΑΝΔΕΝΙΘΥΜΩΙ
ΑΛΛΗΛΟΥΣΚΑΘΟΜΙΛΟΝΕΝΑΙΡΕΜΕΝΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΕΦΡΙΞΕΝΔΕΜΑΧΗΦΘΙΣΙΜΒΡΟΤΟΣΕΓΧΕΙΗΙΣΙ
ΜΑΚΡΗΙΣΑΣΕΙΧΟΝΤΑΜΕΣΙΧΡΟΑΣΟΣΣΕΔΑΜΕΡΔΕΝ
ΑΥΓΗΧΑΛΚΕΙΗΚΟΡΥΘΩΝΑΠΟΛΑΜΠΟΜΕΝΑΩΝ
ΘΩΡΗΚΩΝΤΕΝΕΟΣΜΗΚΤΩΝΣΑΚΕΩΝΤΕΦΑΕΙΝΩΝ
ΕΡΧΟΜΕΝΩΝΑΜΥΔΙΣΜΑΛΑΚΕΝΘΡΑΣΥΚΑΡΔΙΟΣΕΙΗ
ΟΣΤΟΤΕΓΗΘΗΣΕΙΕΝΙΔΩΝΠΟΝΟΝΟΥΔΑΚΑΧΟΙΤΟ
ΤΩΔΑΜΦΙΣΦΡΟΝΕΟΝΤΕΔΥΩΚΡΟΝΟΥΥΙΕΚΡΑΤΑΙΩ
ΑΝΔΡΑΣΙΝΗΡΩΕΣΣΙΝΕΤΕΥΧΕΤΟΝΑΛΓΕΑΛΥΓΡΑ
ΖΕΥΣΜΕΝΡΑΤΡΩΕΣΣΙΚΑΙΕΚΤΟΡΙΒΟΥΛΕΤΟΝΙΚΗΝ
ΚΥΔΑΙΝΩΝΑΧΙΛΗΑΠΟΔΑΣΤΑΧΥΝΟΥΔΕΤΙΠΑΜΠΑΝ
ΗΘΕΛΕΛΑΟΝΟΛΕΣΘΑΙΑΧΑΙΙΚΟΝΙΛΙΟΘΙΠΡΟ
ΑΛΛΑΘΕΤΙΝΚΥΔΑΙΝΕΚΑΙΥΙΕΑΚΑΡΤΕΡΟΘΥΜΟΝ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΔΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΟΡΟΘΥΝΕΜΕΤΕΛΘΩΝ
ΛΑΘΡΗΙΥΠΕΞΑΝΑΔΥΣΠΟΛΙΗΣΑΛΟΣΗΧΘΕΤΟΓΑΡΡΑ
ΤΡΩΣΙΝΔΑΜΝΑΜΕΝΟΥΣΔΙΙΔΕΚΡΑΤΕΡΩΣΕΝΕΜΕΣΣΑ
ΗΜΑΝΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΝΟΜΟΝΓΕΝΟΣΗΔΙΑΠΑΤΡΗ
ΑΛΛΑΖΕΥΣΠΡΟΤΕΡΟΣΓΕΓΟΝΕΙΚΑΙΠΛΕΙΟΝΑΗΙΔΗ
ΤΩΡΑΚΑΙΑΜΦΑΔΙΗΝΜΕΝΑΛΕΞΕΜΕΝΑΙΑΛΕΕΙΝΕ
ΛΑΘΡΗΙΔΑΙΕΝΕΓΕΙΡΕΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΑΝΔΡΙΕΟΙΚΩΣ
ΤΟΙΔΕΡΙΔΟΣΚΡΑΤΕΡΗΣΚΑΙΟΜΟΙΙΟΥΠΤΟΛΕΜΟΙΟ
ΠΕΙΡΑΡΕΠΑΛΛΑΞΑΝΤΕΣΕΠΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΤΑΝΥΣΣΑΝ
ΑΡΡΗΚΤΟΝΤΑΛΥΤΟΝΤΕΤΟΠΟΛΛΩΝΓΟΥΝΑΤΕΛΥΣΕΝ

361

ΕΝΘΑΜΕΣΑΙΠΟΛΙΟΣΠΕΡΕΩΝΔΑΝΑΟΙΣΙΚΕΛΕΥΣΑΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΤΡΩΕΣΣΙΜΕΤΑΛΜΕΝΟΣΕΝΦΟΒΟΝΩΡΣΕ
ΠΕΦΝΕΓΑΡΟΘΡΥΟΝΗΑΚΑΒΗΣΟΘΕΝΕΝΔΟΝΕΟΝΤΑ
ΟΣΡΑΝΕΟΝΠΟΛΕΜΟΙΟΜΕΤΑΚΛΕΟΣΕΙΛΗΛΟΥΘΕΙ
ΗΙΤΕΕΔΕΠΡΙΑΜΟΙΟΘΥΓΑΤΡΩΝΕΙΔΟΣΑΡΙΣΤΗΝ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΝΑΝΑΕΔΝΟΝΥΠΕΣΧΕΤΟΔΕΜΕΓΑΕΡΓΟΝ
ΕΚΤΡΟΙΗΣΑΕΚΟΝΤΑΣΑΠΩΣΕΜΕΝΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΩΙΔΟΓΕΡΩΝΠΡΙΑΜΟΣΥΠΟΤΕΣΧΕΤΟΚΑΙΚΑΤΕΝΕΥΣΕ
ΔΩΣΕΜΕΝΑΙΟΔΕΜΑΡΝΑΘΥΠΟΣΧΕΣΙΗΙΣΙΠΙΘΗΣΑΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΑΥΤΟΙΟΤΙΤΥΣΚΕΤΟΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΚΑΙΒΑΛΕΝΥΨΙΒΙΒΑΝΤΑΤΥΧΩΝΟΥΔΗΡΚΕΣΕΘΩΡΗΞ
ΧΑΛΚΕΟΣΟΝΦΟΡΕΕΣΚΕΜΕΣΗΙΔΕΝΓΑΣΤΕΡΙΠΗΞΕ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΟΔΕΠΕΥΞΑΤΟΦΩΝΗΣΕΝΤΕ
ΟΘΡΥΟΝΕΥΠΕΡΙΔΗΣΕΒΡΟΤΩΝΑΙΝΙΖΟΜΑΠΑΝΤΩΝ
ΕΙΕΤΕΟΝΔΗΠΑΝΤΑΤΕΛΕΥΤΗΣΕΙΣΟΣΥΠΕΣΤΗΣ
ΔΑΡΔΑΝΙΔΗΙΠΡΙΑΜΩΙΟΔΥΠΕΣΧΕΤΟΘΥΓΑΤΕΡΑΗΝ
ΚΑΙΚΕΤΟΙΗΜΕΙΣΤΑΥΤΑΓΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΙΤΕΛΕΣΑΙΜΕΝ
ΔΟΙΜΕΝΔΑΤΡΕΙΔΑΟΘΥΓΑΤΡΩΝΕΙΔΟΣΑΡΙΣΤΗΝ
ΑΡΓΕΟΣΕΞΑΓΑΓΟΝΤΕΣΟΠΥΙΕΜΕΝΕΙΚΕΣΥΝΑΜΜΙΝ
ΙΛΙΟΥΕΚΠΕΡΣΗΙΣΕΥΝΑΙΟΜΕΝΟΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ
ΑΛΛΕΠΕΟΦΡΕΠΙΝΗΥΣΙΣΥΝΩΜΕΘΑΠΟΝΤΟΠΟΡΟΙΣΙΝ
ΑΜΦΙΓΑΜΩΙΕΠΕΙΟΥΤΟΙΕΕΔΝΩΤΑΙΚΑΚΟΙΕΙΜΕΝ
ΩΣΕΙΠΩΝΠΟΔΟΣΕΛΚΕΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΗΝΥΣΜΙΝΗΝ
ΗΡΩΣΙΔΟΜΕΝΕΥΣΤΩΙΔΑΣΙΟΣΗΛΘΕΠΑΜΥΝΤΩΡ
ΠΕΖΟΣΠΡΟΣΘΙΠΠΩΝΤΩΔΕΠΝΕΙΟΝΤΕΚΑΤΩΜΩΝ
ΑΙΕΝΕΧΗΝΙΟΧΟΣΘΕΡΑΠΩΝΟΔΕΙΕΤΟΘΥΜΩΙ
ΙΔΟΜΕΝΗΑΒΑΛΕΙΝΟΔΕΜΙΝΦΘΑΜΕΝΟΣΒΑΛΕΔΟΥΡΙ
ΛΑΙΜΟΝΥΠΑΝΘΕΡΕΩΝΑΔΙΑΠΡΟΔΕΧΑΛΚΟΝΕΛΑΣΣΕΝ
ΗΡΙΠΕΔΩΣΟΤΕΤΙΣΔΡΥΣΗΡΙΠΕΝΗΑΧΕΡΩΙΣ
ΗΕΠΙΤΥΣΒΛΩΘΡΗΤΗΝΤΟΥΡΕΣΙΤΕΚΤΟΝΕΣΑΝΔΡΕΣ
ΕΞΕΤΑΜΟΝΠΕΛΕΚΕΣΣΙΝΕΗΚΕΣΙΝΗΙΟΝΕΙΝΑΙ
ΩΣΟΠΡΟΣΘΙΠΠΩΝΚΑΙΔΙΦΡΟΥΚΕΙΤΟΤΑΝΥΣΘΕΙΣ
ΒΕΒΡΥΧΩΣΚΟΝΙΟΣΔΕΔΡΑΓΜΕΝΟΣΑΙΜΑΤΟΕΣΣΗΣ
ΕΚΔΕΟΙΗΝΙΟΧΟΣΠΛΗΓΗΦΡΕΝΑΣΑΣΠΑΡΟΣΕΙΧΕΝ
ΟΥΔΟΓΕΤΟΛΜΗΣΕΝΔΗΙΩΝΥΠΟΧΕΙΡΑΣΑΛΥΞΑΣ
ΑΨΙΠΠΟΥΣΣΤΡΕΨΑΙΤΟΝΔΑΝΤΙΛΟΧΟΣΜΕΝΕΧΑΡΜΗΣ
ΔΟΥΡΙΜΕΣΟΝΠΕΡΟΝΗΣΕΤΥΧΩΝΟΥΔΗΡΚΕΣΕΘΩΡΗΞ
ΧΑΛΚΕΟΣΟΝΦΟΡΕΕΣΚΕΜΕΣΗΙΔΕΝΓΑΣΤΕΡΙΠΗΞΕΝ
ΑΥΤΑΡΟΑΣΘΜΑΙΝΩΝΕΥΕΡΓΕΟΣΕΚΠΕΣΕΔΙΦΡΟΥ
ΙΠΠΟΥΣΔΑΝΤΙΛΟΧΟΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΝΕΣΤΟΡΟΣΥΙΟΣ
ΕΞΕΛΑΣΕΤΡΩΩΝΜΕΤΕΥΚΝΗΜΙΔΑΣΑΧΑΙΟΥΣ

402

ΔΗΙΦΟΒΟΣΔΕΜΑΛΑΣΧΕΔΟΝΗΛΥΘΕΝΙΔΟΜΕΝΗΟΣ
ΑΣΙΟΥΑΧΝΥΜΕΝΟΣΚΑΙΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΑΛΛΟΜΕΝΑΝΤΑΙΔΩΝΗΛΕΥΑΤΟΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΚΡΥΦΘΗΓΑΡΥΠΑΣΠΙΔΙΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΙ
ΤΗΝΑΡΟΓΕΡΙΝΟΙΣΙΒΟΩΝΚΑΙΝΩΡΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΔΙΝΩΤΗΝΦΟΡΕΕΣΚΕΔΥΩΚΑΝΟΝΕΣΣΑΡΑΡΥΙΑΝ
ΤΗΙΥΠΟΠΑΣΕΑΛΗΤΟΔΥΠΕΡΠΤΑΤΟΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΚΑΡΦΑΛΕΟΝΔΕΟΙΑΣΠΙΣΕΠΙΘΡΕΞΑΝΤΟΣΑΥΣΕΝ
ΕΓΧΕΟΣΟΥΔΑΛΙΟΝΡΑΒΑΡΕΙΗΣΧΕΙΡΟΣΑΦΗΚΕΝ
ΑΛΛΕΒΑΛΙΠΠΑΣΙΔΗΝΥΨΗΝΟΡΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΗΠΑΡΥΠΟΠΡΑΠΙΔΩΝΕΙΘΑΡΔΥΠΟΓΟΥΝΑΤΕΛΥΣΕ
ΔΗΙΦΟΒΟΣΔΕΚΠΑΓΛΟΝΕΠΕΥΞΑΤΟΜΑΚΡΟΝΑΥΣΑΣ
ΟΥΜΑΝΑΥΤΑΤΙΤΟΣΚΕΙΤΑΣΙΟΣΑΛΛΑΕΦΗΜΙ
ΕΙΣΑΙΔΟΣΠΕΡΙΟΝΤΑΠΥΛΑΡΤΑΟΚΡΑΤΕΡΟΙΟ
ΓΗΘΗΣΕΙΝΚΑΤΑΘΥΜΟΝΕΠΕΙΡΑΟΙΩΠΑΣΑΠΟΜΠΟΝ
ΩΣΕΦΑΤΑΡΓΕΙΟΙΣΙΔΑΧΟΣΓΕΝΕΤΕΥΞΑΜΕΝΟΙΟ
ΑΝΤΙΛΟΧΩΙΔΕΜΑΛΙΣΤΑΔΑΙΦΡΟΝΙΘΥΜΟΝΟΡΙΝΕΝ
ΑΛΛΟΥΔΑΧΝΥΜΕΝΟΣΠΕΡΕΟΥΑΜΕΛΗΣΕΝΕΤΑΙΡΟΥ
ΑΛΛΑΘΕΩΝΠΕΡΙΒΗΚΑΙΟΙΣΑΚΟΣΑΜΦΕΚΑΛΥΨΕ
ΤΟΝΜΕΝΕΠΕΙΘΥΠΟΔΥΝΤΕΔΥΩΕΡΙΗΡΕΣΕΤΑΙΡΟΙ
ΜΗΚΙΣΤΕΥΣΕΧΙΟΙΟΠΑΙΣΚΑΙΔΙΟΣΑΛΑΣΤΩΡ
ΝΗΑΣΕΠΙΓΛΑΦΥΡΑΣΦΕΡΕΤΗΝΒΑΡΕΑΣΤΕΝΑΧΟΝΤΑ

424

ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΟΥΛΗΓΕΜΕΝΟΣΜΕΓΑΙΕΤΟΔΑΙΕΙ
ΗΕΤΙΝΑΤΡΩΩΝΕΡΕΒΕΝΝΗΙΝΥΚΤΙΚΑΛΥΨΑΙ
ΗΑΥΤΟΣΔΟΥΠΗΣΑΙΑΜΥΝΩΝΛΟΙΓΟΝΑΧΑΙΟΙΣ
ΕΝΘΑΙΣΥΗΤΑΟΔΙΟΤΡΕΦΕΟΣΦΙΛΟΝΥΙΟΝ
ΗΡΩΑΛΚΑΘΟΟΝΓΑΜΒΡΟΣΔΗΝΑΓΧΙΣΑΟ
ΠΡΕΣΒΥΤΑΤΗΝΔΩΠΥΙΕΘΥΓΑΤΡΩΝΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΝ
ΤΗΝΠΕΡΙΚΗΡΙΦΙΛΗΣΕΠΑΤΗΡΚΑΙΠΟΤΝΙΑΜΗΤΗΡ
ΕΝΜΕΓΑΡΩΙΠΑΣΑΝΓΑΡΟΜΗΛΙΚΙΗΝΕΚΕΚΑΣΤΟ
ΚΑΛΛΕΙΚΑΙΕΡΓΟΙΣΙΝΙΔΕΦΡΕΣΙΤΟΥΝΕΚΑΚΑΙΜΙΝ
ΓΗΜΕΝΑΝΗΡΩΡΙΣΤΟΣΕΝΙΤΡΟΙΗΙΕΥΡΕΙΗΙ
ΤΟΝΤΟΘΥΠΙΔΟΜΕΝΗΙΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΔΑΜΑΣΣΕ
ΘΕΛΞΑΣΟΣΣΕΦΑΕΙΝΑΠΕΔΗΣΕΔΕΦΑΙΔΙΜΑΓΥΙΑ
ΟΥΤΕΓΑΡΕΞΟΠΙΣΩΦΥΓΕΕΙΝΔΥΝΑΤΟΥΤΑΛΕΑΣΘΑΙ
ΑΛΛΩΣΤΕΣΤΗΛΗΝΗΔΕΝΔΡΕΟΝΥΨΙΠΕΤΗΛΟΝ
ΑΤΡΕΜΑΣΕΣΤΑΟΤΑΣΤΗΘΟΣΜΕΣΟΝΟΥΤΑΣΕΔΟΥΡΙ
ΗΡΩΣΙΔΟΜΕΝΕΥΣΡΗΞΕΝΔΕΟΙΑΜΦΙΧΙΤΩΝΑ
ΧΑΛΚΕΟΝΟΣΟΙΠΡΟΣΘΕΝΑΠΟΧΡΟΟΣΗΡΚΕΙΟΛΕΘΡΟΝ
ΔΗΤΟΤΕΓΑΥΟΝΑΥΣΕΝΕΡΕΙΚΟΜΕΝΟΣΠΕΡΙΔΟΥΡΙ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΔΟΡΥΔΕΝΚΡΑΔΙΗΙΕΠΕΠΗΓΕΙ
ΗΡΑΟΙΑΣΠΑΙΡΟΥΣΑΚΑΙΟΥΡΙΑΧΟΝΠΕΛΕΜΙΖΕΝ
ΕΓΧΕΟΣΕΝΘΑΔΕΠΕΙΤΑΦΙΕΙΜΕΝΟΣΟΒΡΙΜΟΣΑΡΗΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΕΚΠΑΓΛΟΝΕΠΕΥΞΑΤΟΜΑΚΡΟΝΑΥΣΑΣ
ΔΗΙΦΟΒΗΑΡΑΔΗΤΙΕΙΣΚΟΜΕΝΑΞΙΟΝΕΙΝΑΙ
ΤΡΕΙΣΕΝΟΣΑΝΤΙΠΕΦΑΣΘΑΙΕΠΕΙΣΥΠΕΡΕΥΧΕΑΙΟΥΤΩ
ΔΑΙΜΟΝΙΑΛΛΑΚΑΙΑΥΤΟΣΕΝΑΝΤΙΟΝΙΣΤΑΣΕΜΕΙΟ
ΟΦΡΑΙΔΗΙΟΙΟΣΖΗΝΟΣΓΟΝΟΣΕΝΘΑΔΙΚΑΝΩ
ΟΣΠΡΩΤΟΝΜΙΝΩΑΤΕΚΕΚΡΗΤΗΙΕΠΙΟΥΡΟΝ
ΜΙΝΩΣΔΑΥΤΕΚΕΘΥΙΟΝΑΜΥΜΟΝΑΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΔΕΜΕΤΙΚΤΕΠΟΛΕΣΣΑΝΔΡΕΣΣΙΝΑΝΑΚΤΑ
ΚΡΗΤΗΙΕΝΕΥΡΕΙΗΙΝΥΝΔΕΝΘΑΔΕΝΗΕΣΕΝΕΙΚΑΝ
ΣΟΙΤΕΚΑΚΟΝΚΑΙΠΑΤΡΙΚΑΙΑΛΛΟΙΣΙΤΡΩΕΣΣΙΝ

455

ΩΣΦΑΤΟΔΗΙΦΟΒΟΣΔΕΔΙΑΝΔΙΧΑΜΕΡΜΗΡΙΞΕΝ
ΗΤΙΝΑΠΟΥΤΡΩΩΝΕΤΑΡΙΣΣΑΙΤΟΜΕΓΑΘΥΜΩΝ
ΑΨΑΝΑΧΩΡΗΣΑΣΗΠΕΙΡΗΣΑΙΤΟΚΑΙΟΙΟΣ
ΩΔΕΔΕΟΙΦΡΟΝΕΟΝΤΙΔΟΑΣΣΑΤΟΚΕΡΔΙΟΝΕΙΝΑΙ
ΒΗΝΑΙΕΠΑΙΝΕΙΑΝΤΟΝΔΥΣΤΑΤΟΝΕΥΡΕΝΟΜΙΛΟΥ
ΕΣΤΑΟΤΑΙΕΙΓΑΡΠΡΙΑΜΩΙΕΠΕΜΗΝΙΕΔΙΩΙ
ΟΥΝΕΚΑΡΕΣΘΛΟΝΕΟΝΤΑΜΕΤΑΝΔΡΑΣΙΝΟΥΤΙΤΙΕΣΚΕΝ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΟΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΑΙΝΕΙΑΤΡΩΩΝΒΟΥΛΗΦΟΡΕΝΥΝΣΕΜΑΛΑΧΡΗ
ΓΑΜΒΡΩΙΑΜΥΝΕΜΕΝΑΙΕΙΠΕΡΤΙΣΕΚΗΔΟΣΙΚΑΝΕΙ
ΑΛΛΕΠΕΥΑΛΚΑΘΟΩΙΕΠΑΜΥΝΟΜΕΝΟΣΣΕΠΑΡΟΣΓΕ
ΓΑΜΒΡΟΣΕΩΝΕΘΡΕΨΕΔΟΜΟΙΣΕΝΙΤΥΤΘΟΝΕΟΝΤΑ
ΤΟΝΔΕΤΟΙΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΕΞΕΝΑΡΙΞΕΝ
ΩΣΦΑΤΟΤΩΙΔΑΡΑΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΟΡΙΝΕ
ΒΗΔΕΜΕΤΙΔΟΜΕΝΗΑΜΕΓΑΠΤΟΛΕΜΟΙΟΜΕΜΗΛΩΣ
ΑΛΛΟΥΚΙΔΟΜΕΝΗΑΦΟΒΟΣΛΑΒΕΤΗΛΥΓΕΤΟΝΩΣ
ΑΛΛΕΜΕΝΩΣΟΤΕΤΙΣΣΥΣΟΥΡΕΣΙΝΑΛΚΙΠΕΠΟΙΘΩΣ
ΟΣΤΕΜΕΝΕΙΚΟΛΟΣΥΡΤΟΝΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΝΠΟΛΥΝΑΝΔΡΩΝ
ΧΩΡΩΙΕΝΟΙΟΠΟΛΩΙΦΡΙΣΣΕΙΔΕΤΕΝΩΤΟΝΥΠΕΡΘΕΝ
ΟΦΘΑΛΜΩΔΑΡΑΟΙΠΥΡΙΛΑΜΠΕΤΟΝΑΥΤΑΡΟΔΟΝΤΑΣ
ΘΗΓΕΙΑΛΕΞΑΣΘΑΙΜΕΜΑΩΣΚΥΝΑΣΗΔΕΚΑΙΑΝΔΡΑΣ
ΩΣΜΕΝΕΝΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΟΥΔΥΠΕΧΩΡΕΙ
ΑΙΝΕΙΑΝΕΠΙΟΝΤΑΒΟΗΘΟΟΝΑΥΕΔΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΑΣΚΑΛΑΦΟΝΤΕΣΟΡΩΝΑΦΑΡΗΑΤΕΔΗΙΠΥΡΟΝΤΕ
ΜΗΡΙΟΝΗΝΤΕΚΑΙΑΝΤΙΛΟΧΟΝΜΗΣΤΩΡΑΣΑΥΤΗΣ
ΤΟΥΣΟΓΕΠΟΤΡΥΝΩΝΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΔΕΥΤΕΦΙΛΟΙΚΑΙΜΟΙΩΙΑΜΥΝΕΤΕΔΕΙΔΙΑΔΑΙΝΩΣ
ΑΙΝΕΙΑΝΕΠΙΟΝΤΑΠΟΔΑΣΤΑΧΥΝΟΣΜΟΙΕΠΕΙΣΙΝ
ΟΣΜΑΛΑΚΑΡΤΕΡΟΣΕΣΤΙΜΑΧΗΙΕΝΙΦΩΤΑΣΕΝΑΙΡΕΙΝ
ΚΑΙΔΕΧΕΙΗΒΗΣΑΝΘΟΣΟΤΕΚΡΑΤΟΣΕΣΤΙΜΕΓΙΣΤΟΝ
ΕΙΓΑΡΟΜΗΛΙΚΙΗΓΕΓΕΝΟΙΜΕΘΑΤΩΙΔΕΠΙΘΥΜΩΙ
ΑΙΨΑΚΕΝΗΕΦΕΡΟΙΤΟΜΕΓΑΚΡΑΤΟΣΗΕΦΕΡΟΙΜΗΝ

487

ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΕΝΑΦΡΕΣΙΘΥΜΟΝΕΧΟΝΤΕΣ
ΠΛΗΣΙΟΙΕΣΤΗΣΑΝΣΑΚΕΩΜΟΙΣΙΚΛΙΝΑΝΤΕΣ
ΑΙΝΕΙΑΣΔΕΤΕΡΩΘΕΝΕΚΕΚΛΕΤΟΟΙΣΕΤΑΡΟΙΣΙ
ΔΗΙΦΟΒΟΝΤΕΠΑΡΙΝΤΕΣΟΡΩΝΚΑΙΑΓΗΝΟΡΑΔΙΟΝ
ΟΙΟΙΑΜΗΓΕΜΟΝΕΣΤΡΩΩΝΕΣΑΝΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑ
ΛΑΟΙΕΠΟΝΘΩΣΕΙΤΕΜΕΤΑΚΤΙΛΟΝΕΣΠΕΤΟΜΗΛΑ
ΠΙΟΜΕΝΕΚΒΟΤΑΝΗΣΓΑΝΥΤΑΙΔΑΡΑΤΕΦΡΕΝΑΠΟΙΜΗΝ
ΩΣΑΙΝΕΙΑΙΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΓΕΓΗΘΕΙ
ΩΣΙΔΕΛΑΩΝΕΘΝΟΣΕΠΙΣΠΟΜΕΝΟΝΕΟΙΑΥΤΩΙ
ΟΙΔΑΜΦΑΛΚΑΘΟΩΙΑΥΤΟΣΧΕΔΟΝΟΡΜΗΘΗΣΑΝ
ΜΑΚΡΟΙΣΙΞΥΣΤΟΙΣΙΠΕΡΙΣΤΗΘΕΣΣΙΔΕΧΑΛΚΟΣ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΟΝΚΟΝΑΒΙΖΕΤΙΤΥΣΚΟΜΕΝΩΝΚΑΘΟΜΙΛΟΝ
ΑΛΛΗΛΩΝΔΥΟΔΑΝΔΡΕΣΑΡΗΙΟΙΕΞΟΧΟΝΑΛΛΩΝ
ΑΙΝΕΙΑΣΤΕΚΑΙΙΔΟΜΕΝΕΥΣΑΤΑΛΑΝΤΟΙΑΡΗΙ
ΙΕΝΤΑΛΛΗΛΩΝΤΑΜΕΕΙΝΧΡΟΑΝΗΛΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΑΙΝΕΙΑΣΔΕΠΡΩΤΟΣΑΚΟΝΤΙΣΕΝΙΔΟΜΕΝΗΟΣ
ΑΛΛΟΜΕΝΑΝΤΑΙΔΩΝΗΛΕΥΑΤΟΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΑΙΧΜΗΔΑΙΝΕΙΑΟΚΡΑΔΑΙΝΟΜΕΝΗΚΑΤΑΓΑΙΗΣ
ΩΙΧΕΤΕΠΕΙΡΑΛΙΟΝΣΤΙΒΑΡΗΣΑΠΟΧΕΙΡΟΣΟΡΟΥΣΕΝ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΑΡΑΟΙΝΟΜΑΟΝΒΑΛΕΓΑΣΤΕΡΑΜΕΣΣΗΝ
ΡΗΞΕΔΕΘΩΡΗΚΟΣΓΥΑΛΟΝΔΙΑΔΕΝΤΕΡΑΧΑΛΚΟΣ
ΗΦΥΣΟΔΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΠΕΣΩΝΕΛΕΓΑΙΑΝΑΓΟΣΤΩΙ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΕΚΜΕΝΝΕΚΥΟΣΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΕΣΠΑΣΑΤΟΥΔΑΡΕΤΑΛΛΑΔΥΝΗΣΑΤΟΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑ
ΩΜΟΙΙΝΑΦΕΛΕΣΘΑΙΕΠΕΙΓΕΤΟΓΑΡΒΕΛΕΕΣΣΙΝ
ΟΥΓΑΡΕΤΕΜΠΕΔΑΓΥΙΑΠΟΔΩΝΗΝΟΡΜΗΘΕΝΤΙ
ΟΥΤΑΡΕΠΑΙΞΑΙΜΕΘΕΟΝΒΕΛΟΣΟΥΤΑΛΕΑΣΘΑΙ
ΤΩΡΑΚΑΙΕΝΣΤΑΔΙΗΙΜΕΝΑΜΥΝΕΤΟΝΗΛΕΕΣΗΜΑΡ
ΤΡΕΣΣΑΙΔΟΥΚΕΤΙΡΙΜΦΑΠΟΔΕΣΦΕΡΟΝΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΤΟΥΔΕΒΑΔΗΝΑΠΙΟΝΤΟΣΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΔΗΙΦΟΒΟΣΔΗΓΑΡΟΙΕΧΕΝΚΟΤΟΝΕΜΜΕΝΕΣΑΙΕΙ
ΑΛΛΟΓΕΚΑΙΤΟΘΑΜΑΡΤΕΝΟΔΑΣΚΑΛΑΦΟΝΒΑΛΕΔΟΥΡΙ
ΥΙΟΝΕΝΥΑΛΙΟΙΟΔΙΩΜΟΥΔΟΒΡΙΜΟΝΕΓΧΟΣ
ΕΣΧΕΝΟΔΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΠΕΣΩΝΕΛΕΓΑΙΑΝΑΓΟΣΤΩΙ
ΟΥΔΑΡΑΠΩΤΙΠΕΠΥΣΤΟΒΡΙΗΠΥΟΣΟΒΡΙΜΟΣΑΡΗΣ
ΥΙΟΣΕΟΙΟΠΕΣΟΝΤΟΣΕΝΙΚΡΑΤΕΡΗΙΥΣΜΙΝΗΙ
ΑΛΛΟΓΑΡΑΚΡΩΙΟΛΥΜΠΩΙΥΠΟΧΡΥΣΕΟΙΣΙΝΕΦΕΣΣΙΝ
ΗΣΤΟΔΙΟΣΒΟΥΛΗΙΣΙΝΕΕΛΜΕΝΟΣΕΝΘΑΠΕΡΑΛΛΟΙ
ΑΘΑΝΑΤΟΙΘΕΟΙΗΣΑΝΕΕΡΓΟΜΕΝΟΙΠΟΛΕΜΟΙΟ

526

ΟΙΔΑΜΦΑΣΚΑΛΑΦΩΙΑΥΤΟΣΧΕΔΟΝΟΡΜΗΘΗΣΑΝ
ΔΗΙΦΟΒΟΣΜΕΝΑΠΑΣΚΑΛΑΦΟΥΠΗΛΗΚΑΦΑΕΙΝΗΝ
ΗΡΠΑΣΕΜΗΡΙΟΝΗΣΔΕΘΟΩΙΑΤΑΛΑΝΤΟΣΑΡΗΙ
ΔΟΥΡΙΒΡΑΧΙΟΝΑΤΥΨΕΝΕΠΑΛΜΕΝΟΣΕΚΔΑΡΑΧΕΙΡΟΣ
ΑΥΛΩΠΙΣΤΡΥΦΑΛΕΙΑΧΑΜΑΙΒΟΜΒΗΣΕΠΕΣΟΥΣΑ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΔΕΞΑΥΤΙΣΕΠΑΛΜΕΝΟΣΑΙΓΥΠΙΟΣΩΣ
ΕΞΕΡΥΣΕΠΡΥΜΝΟΙΟΒΡΑΧΙΟΝΟΣΟΒΡΙΜΟΝΕΓΧΟΣ
ΑΨΔΕΤΑΡΩΝΕΙΣΕΘΝΟΣΕΧΑΖΕΤΟΤΟΝΔΕΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΑΣΙΓΝΗΤΟΣΠΕΡΙΜΕΣΣΩΙΧΕΙΡΕΤΙΤΗΝΑΣ
ΕΞΗΓΕΝΠΟΛΕΜΟΙΟΔΥΣΗΧΕΟΣΟΦΡΙΚΕΘΙΠΠΟΥΣ
ΩΚΕΑΣΟΙΟΙΟΠΙΣΘΕΜΑΧΗΣΗΔΕΠΤΟΛΕΜΟΙΟ
ΕΣΤΑΣΑΝΗΝΙΟΧΟΝΤΕΚΑΙΑΡΜΑΤΑΠΟΙΚΙΛΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΙΤΟΝΓΕΠΡΟΤΙΑΣΤΥΦΕΡΟΝΒΑΡΕΑΣΤΕΝΑΧΟΝΤΑ
ΤΕΙΡΟΜΕΝΟΝΚΑΤΑΔΑΙΜΑΝΕΟΥΤΑΤΟΥΕΡΡΕΕΧΕΙΡΟΣ
ΟΙΔΑΛΛΟΙΜΑΡΝΑΝΤΟΒΟΗΔΑΣΒΕΣΤΟΣΟΡΩΡΕΙ
ΕΝΘΑΙΝΕΑΣΑΦΑΡΗΑΚΑΛΗΤΟΡΙΔΗΝΕΠΟΡΟΥΣΑΣ
ΛΑΙΜΟΝΤΥΨΕΠΙΟΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΝΟΞΕΙΔΟΥΡΙ
ΕΚΛΙΝΘΗΔΕΤΕΡΩΣΕΚΑΡΗΕΠΙΔΑΣΠΙΣΕΑΦΘΗ
ΚΑΙΚΟΡΥΣΑΜΦΙΔΕΟΙΘΑΝΑΤΟΣΧΥΤΟΘΥΜΟΡΑΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΣΔΕΘΟΩΝΑΜΕΤΑΣΤΡΕΦΘΕΝΤΑΔΟΚΕΥΣΑΣ
ΟΥΤΑΣΕΠΑΙΞΑΣΑΠΟΔΕΦΛΕΒΑΠΑΣΑΝΕΚΕΡΣΕΝ
ΗΤΑΝΑΝΩΤΑΘΕΟΥΣΑΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΥΧΕΝΙΚΑΝΕΙ
ΤΗΝΑΠΟΠΑΣΑΝΕΚΕΡΣΕΝΟΔΥΠΤΙΟΣΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙ
ΚΑΠΠΕΣΕΝΑΜΦΩΧΕΙΡΕΦΙΛΟΙΣΕΤΑΡΟΙΣΙΠΕΤΑΣΣΑΣ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΣΔΕΠΟΡΟΥΣΕΚΑΙΑΙΝΥΤΟΤΕΥΧΕΑΠΩΜΩΝ
ΠΑΠΤΑΙΝΩΝΤΡΩΕΣΔΕΠΕΡΙΣΤΑΔΟΝΑΛΛΟΘΕΝΑΛΛΟΣ
ΟΥΤΑΖΟΝΣΑΚΟΣΕΥΡΥΠΑΝΑΙΟΛΟΝΟΥΔΕΔΥΝΑΝΤΟ
ΕΙΣΩΕΠΙΓΡΑΨΑΙΤΕΡΕΝΑΧΡΟΑΝΗΛΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΥΠΕΡΙΓΑΡΡΑΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΝΕΣΤΟΡΟΣΥΙΟΝΕΡΥΤΟΚΑΙΕΝΠΟΛΛΟΙΣΙΒΕΛΕΣΣΙΝ
ΟΥΜΕΝΓΑΡΠΟΤΑΝΕΥΔΗΙΩΝΗΝΑΛΛΑΚΑΤΑΥΤΟΥΣ
ΣΤΡΩΦΑΤΟΥΔΕΟΙΕΓΧΟΣΕΧΑΤΡΕΜΑΣΑΛΛΑΜΑΛΑΙΕΙ
ΣΕΙΟΜΕΝΟΝΕΛΕΛΙΚΤΟΤΙΤΥΣΚΕΤΟΔΕΦΡΕΣΙΝΗΙΣΙΝ
ΗΤΕΥΑΚΟΝΤΙΣΣΑΙΗΕΣΧΕΔΟΝΟΡΜΗΘΗΝΑΙ

560

ΑΛΛΟΥΛΗΘΑΔΑΜΑΝΤΑΤΙΤΥΣΚΟΜΕΝΟΣΚΑΘΟΜΙΛΟΝ
ΑΣΙΑΔΗΝΟΟΙΟΥΤΑΜΕΣΟΝΣΑΚΟΣΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΕΓΓΥΘΕΝΟΡΜΗΘΕΙΣΑΜΕΝΗΝΩΣΕΝΔΕΟΙΑΙΧΜΗΝ
ΚΥΑΝΟΧΑΙΤΑΠΟΣΕΙΔΑΩΝΒΙΟΤΟΙΟΜΕΓΗΡΑΣ
ΚΑΙΤΟΜΕΝΑΥΤΟΥΜΕΙΝΩΣΤΕΣΚΩΛΟΣΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ
ΕΝΣΑΚΕΙΑΝΤΙΛΟΧΟΙΟΤΟΔΗΜΙΣΥΚΕΙΤΕΠΙΓΑΙΗΣ
ΑΨΔΕΤΑΡΩΝΕΙΣΕΘΝΟΣΕΧΑΖΕΤΟΚΗΡΑΛΕΕΙΝΩΝ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΔΑΠΙΟΝΤΑΜΕΤΑΣΠΟΜΕΝΟΣΒΑΛΕΔΟΥΡΙ
ΑΙΔΟΙΩΝΤΕΜΕΣΗΓΥΚΑΙΟΜΦΑΛΟΥΕΝΘΑΜΑΛΙΣΤΑ
ΓΙΓΝΕΤΑΡΗΣΑΛΕΓΕΙΝΟΣΟΙΖΥΡΟΙΣΙΒΡΟΤΟΙΣΙΝ
ΕΝΘΑΟΙΕΓΧΟΣΕΠΗΞΕΝΟΔΕΣΠΟΜΕΝΟΣΠΕΡΙΔΟΥΡΙ
ΗΣΠΑΙΡΩΣΟΤΕΒΟΥΣΤΟΝΤΟΥΡΕΣΙΒΟΥΚΟΛΟΙΑΝΔΡΕΣ
ΙΛΛΑΣΙΝΟΥΚΕΘΕΛΟΝΤΑΒΙΗΙΔΗΣΑΝΤΕΣΑΓΟΥΣΙΝ
ΩΣΟΤΥΠΕΙΣΗΣΠΑΙΡΕΜΙΝΥΝΘΑΠΕΡΟΥΤΙΜΑΛΑΔΗΝ
ΟΦΡΑΟΙΕΚΧΡΟΟΣΕΓΧΟΣΑΝΕΣΠΑΣΑΤΕΓΓΥΘΕΝΕΛΘΩΝ
ΗΡΩΣΜΗΡΙΟΝΗΣΤΟΝΔΕΣΚΟΤΟΣΟΣΣΕΚΑΛΥΨΕ
ΔΗΙΠΥΡΟΝΔΕΛΕΝΟΣΞΙΦΕΙΣΧΕΔΟΝΗΛΑΣΕΚΟΡΣΗΝ
ΘΡΗΙΚΙΩΙΜΕΓΑΛΩΙΑΠΟΔΕΤΡΥΦΑΛΕΙΑΝΑΡΑΞΕΝ
ΗΜΕΝΑΠΟΠΛΑΓΧΘΕΙΣΑΧΑΜΑΙΠΕΣΕΚΑΙΤΙΣΑΧΑΙΩΝ
ΜΑΡΝΑΜΕΝΩΝΜΕΤΑΠΟΣΣΙΚΥΛΙΝΔΟΜΕΝΗΝΕΚΟΜΙΣΣΕ
ΤΟΝΔΕΚΑΤΟΦΘΑΛΜΩΝΕΡΕΒΕΝΝΗΝΥΞΕΚΑΛΥΨΕΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΝΔΑΧΟΣΕΙΛΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΝΜΕΝΕΛΑΟΝ
ΒΗΔΕΠΑΠΕΙΛΗΣΑΣΕΛΕΝΩΙΗΡΩΙΑΝΑΚΤΙ
ΟΞΥΔΟΡΥΚΡΑΔΑΩΝΟΔΕΤΟΞΟΥΠΗΧΥΝΑΝΕΛΚΕ
ΤΩΔΑΡΟΜΑΡΤΗΔΗΝΟΜΕΝΕΓΧΕΙΟΞΥΟΕΝΤΙ
ΙΕΤΑΚΟΝΤΙΣΣΑΙΟΔΑΠΟΝΕΥΡΗΦΙΝΟΙΣΤΩΙ
ΠΡΙΑΜΙΔΗΣΜΕΝΕΠΕΙΤΑΚΑΤΑΣΤΗΘΟΣΒΑΛΕΝΙΩΙ
ΘΩΡΗΚΟΣΓΥΑΛΟΝΑΠΟΔΕΠΤΑΤΟΠΙΚΡΟΣΟΙΣΤΟΣ
ΩΣΔΟΤΑΠΟΠΛΑΤΕΟΣΠΤΥΟΦΙΝΜΕΓΑΛΗΝΚΑΤΑΛΩΗΝ
ΘΡΩΙΣΚΩΣΙΝΚΥΑΜΟΙΜΕΛΑΝΟΧΡΟΕΣΗΕΡΕΒΙΝΘΟΙ
ΠΝΟΙΗΙΥΠΟΛΙΓΥΡΗΙΚΑΙΛΙΚΜΗΤΗΡΟΣΕΡΩΗΙ
ΩΣΑΠΟΘΩΡΗΚΟΣΜΕΝΕΛΑΟΥΚΥΔΑΛΙΜΟΙΟ
ΠΟΛΛΟΝΑΠΟΠΛΑΓΧΘΕΙΣΕΚΑΣΕΠΤΑΤΟΠΙΚΡΟΣΟΙΣΤΟΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΑΡΑΧΕΙΡΑΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΤΗΝΒΑΛΕΝΗΙΡΕΧΕΤΟΞΟΝΕΥΞΟΟΝΕΝΔΑΡΑΤΟΞΩΙ
ΑΝΤΙΚΡΥΔΙΑΧΕΙΡΟΣΕΛΗΛΑΤΟΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΑΨΔΕΤΑΡΩΝΕΙΣΕΘΝΟΣΕΧΑΖΕΤΟΚΗΡΑΛΕΕΙΝΩΝ
ΧΕΙΡΑΠΑΡΑΚΡΕΜΑΣΑΣΤΟΔΕΦΕΛΚΕΤΟΜΕΙΛΙΝΟΝΕΓΧΟΣ
ΚΑΙΤΟΜΕΝΕΚΧΕΙΡΟΣΕΡΥΣΕΝΜΕΓΑΘΥΜΟΣΑΓΗΝΩΡ
ΑΥΤΗΝΔΕΞΥΝΕΔΗΣΕΝΕΥΣΤΡΕΦΕΙΟΙΟΣΑΩΤΩΙ
ΣΦΕΝΔΟΝΗΙΗΝΑΡΑΟΙΘΕΡΑΠΩΝΕΧΕΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ

601

ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΣΔΙΘΥΣΜΕΝΕΛΑΟΥΚΥΔΑΛΙΜΟΙΟ
ΗΙΕΤΟΝΔΑΓΕΜΟΙΡΑΚΑΚΗΘΑΝΑΤΟΙΟΤΕΛΟΣΔΕ
ΣΟΙΜΕΝΕΛΑΕΔΑΜΗΝΑΙΕΝΑΙΝΗΙΔΗΙΟΤΗΤΙ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΣΧΕΔΟΝΗΣΑΝΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΙΟΝΤΕΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΜΕΝΑΜΑΡΤΕΠΑΡΑΙΔΕΟΙΕΤΡΑΠΕΤΕΓΧΟΣ
ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΣΔΕΣΑΚΟΣΜΕΝΕΛΑΟΥΚΥΔΑΛΙΜΟΙΟ
ΟΥΤΑΣΕΝΟΥΔΕΔΙΑΠΡΟΔΥΝΗΣΑΤΟΧΑΛΚΟΝΕΛΑΣΣΑΙ
ΕΣΧΕΘΕΓΑΡΣΑΚΟΣΕΥΡΥΚΑΤΕΚΛΑΣΘΗΔΕΝΙΚΑΥΛΩΙ
ΕΓΧΟΣΟΔΕΦΡΕΣΙΝΗΙΣΙΧΑΡΗΚΑΙΕΕΛΠΕΤΟΝΙΚΗΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΕΕΡΥΣΣΑΜΕΝΟΣΞΙΦΟΣΑΡΓΥΡΟΗΛΟΝ
ΑΛΤΕΠΙΠΕΙΣΑΝΔΡΩΙΟΔΥΠΑΣΠΙΔΟΣΕΙΛΕΤΟΚΑΛΗΝ
ΑΞΙΝΗΝΕΥΧΑΛΚΟΝΕΛΑΙΝΩΙΑΜΦΙΠΕΛΕΚΚΩΙ
ΜΑΚΡΩΙΕΥΞΕΣΤΩΙΑΜΑΔΑΛΛΗΛΩΝΕΦΙΚΟΝΤΟ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΚΟΡΥΘΟΣΦΑΛΟΝΗΛΑΣΕΝΙΠΠΟΔΑΣΕΙΗΣ
ΑΚΡΟΝΥΠΟΛΟΦΟΝΑΥΤΟΝΟΔΕΠΡΟΣΙΟΝΤΑΜΕΤΩΠΟΝ
ΡΙΝΟΣΥΠΕΡΠΥΜΑΤΗΣΛΑΚΕΔΟΣΤΕΑΤΩΔΕΟΙΟΣΣΕ
ΠΑΡΠΟΣΙΝΑΙΜΑΤΟΕΝΤΑΧΑΜΑΙΠΕΣΟΝΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΝ
ΙΔΝΩΘΗΔΕΠΕΣΩΝΟΔΕΛΑΞΕΝΣΤΗΘΕΣΙΒΑΙΝΩΝ
ΤΕΥΧΕΑΤΕΞΕΝΑΡΙΞΕΚΑΙΕΥΧΟΜΕΝΟΣΕΠΟΣΗΥΔΑ
ΛΕΙΨΕΤΕΘΗΝΟΥΤΩΓΕΝΕΑΣΔΑΝΑΩΝΤΑΧΥΠΩΛΩΝ
ΤΡΩΕΣΥΠΕΡΦΙΑΛΟΙΔΕΙΝΗΣΑΚΟΡΗΤΟΙΑΥΤΗΣ
ΑΛΛΗΣΜΕΝΛΩΒΗΣΤΕΚΑΙΑΙΣΧΕΟΣΟΥΚΕΠΙΔΕΥΕΙΣ
ΗΝΕΜΕΛΩΒΗΣΑΣΘΕΚΑΚΑΙΚΥΝΕΣΟΥΔΕΤΙΘΥΜΩΙ
ΖΗΝΟΣΕΡΙΒΡΕΜΕΤΕΩΧΑΛΕΠΗΝΕΔΕΙΣΑΤΕΜΗΝΙΝ
ΞΕΙΝΙΟΥΟΣΤΕΠΟΤΥΜΜΙΔΙΑΦΘΕΡΣΕΙΠΟΛΙΝΑΙΠΗΝ
ΟΙΜΕΥΚΟΥΡΙΔΙΗΝΑΛΟΧΟΝΚΑΙΚΤΗΜΑΤΑΠΟΛΛΑ
ΜΑΨΟΙΧΕΣΘΑΝΑΓΟΝΤΕΣΕΠΕΙΦΙΛΕΕΣΘΕΠΑΡΑΥΤΗΙ
ΝΥΝΑΥΤΕΝΝΗΥΣΙΝΜΕΝΕΑΙΝΕΤΕΠΟΝΤΟΠΟΡΟΙΣΙ
ΠΥΡΟΛΟΟΝΒΑΛΕΕΙΝΚΤΕΙΝΑΙΔΗΡΩΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΛΛΑΠΟΘΙΣΧΗΣΕΣΘΕΚΑΙΕΣΣΥΜΕΝΟΙΠΕΡΑΡΗΟΣ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΗΤΕΣΕΦΑΣΙΠΕΡΙΦΡΕΝΑΣΕΜΜΕΝΑΙΑΛΛΩΝ
ΑΝΔΡΩΝΗΔΕΘΕΩΝΣΕΟΔΕΚΤΑΔΕΠΑΝΤΑΠΕΛΟΝΤΑΙ
ΟΙΟΝΔΗΑΝΔΡΕΣΣΙΧΑΡΙΖΕΑΙΥΒΡΙΣΤΗΙΣΙ
ΤΡΩΣΙΝΤΩΝΜΕΝΟΣΑΙΕΝΑΤΑΣΘΑΛΟΝΟΥΔΕΔΥΝΑΝΤΑΙ
ΦΥΛΟΠΙΔΟΣΚΟΡΕΣΑΣΘΑΙΟΜΟΙΙΟΥΠΤΟΛΕΜΟΙΟ
ΠΑΝΤΩΝΜΕΝΚΟΡΟΣΕΣΤΙΚΑΙΥΠΝΟΥΚΑΙΦΙΛΟΤΗΤΟΣ
ΜΟΛΠΗΣΤΕΓΛΥΚΕΡΗΣΚΑΙΑΜΥΜΟΝΟΣΟΡΧΗΘΜΟΙΟ
ΤΩΝΠΕΡΤΙΣΚΑΙΜΑΛΛΟΝΕΕΛΔΕΤΑΙΕΞΕΡΟΝΕΙΝΑΙ
ΗΠΟΛΕΜΟΥΤΡΩΕΣΔΕΜΑΧΗΣΑΚΟΡΗΤΟΙΕΑΣΙΝ

640

ΩΣΕΙΠΩΝΤΑΜΕΝΕΝΤΕΑΠΟΧΡΟΟΣΑΙΜΑΤΟΕΝΤΑ
ΣΥΛΗΣΑΣΕΤΑΡΟΙΣΙΔΙΔΟΥΜΕΝΕΛΑΟΣΑΜΥΜΩΝ
ΑΥΤΟΣΔΑΥΤΕΞΑΥΤΙΣΙΩΝΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΝΕΜΙΧΘΗ
ΕΝΘΑΟΙΥΙΟΣΕΠΑΛΤΟΠΥΛΑΙΜΕΝΕΟΣΒΑΣΙΛΗΟΣ
ΑΡΠΑΛΙΩΝΟΡΑΠΑΤΡΙΦΙΛΩΙΕΠΕΤΟΠΤΟΛΕΜΙΞΩΝ
ΕΣΤΡΟΙΗΝΟΥΔΑΥΤΙΣΑΦΙΚΕΤΟΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΟΣΡΑΤΟΤΑΤΡΕΙΔΑΟΜΕΣΟΝΣΑΚΟΣΟΥΤΑΣΕΔΟΥΡΙ
ΕΓΓΥΘΕΝΟΥΔΕΔΙΑΠΡΟΔΥΝΗΣΑΤΟΧΑΛΚΟΝΕΛΑΣΣΑΙ
ΑΨΔΕΤΑΡΩΝΕΙΣΕΘΝΟΣΕΧΑΖΕΤΟΚΗΡΑΛΕΕΙΝΩΝ
ΠΑΝΤΟΣΕΠΑΠΤΑΙΝΩΝΜΗΤΙΣΧΡΟΑΧΑΛΚΩΙΕΠΑΥΡΗΙ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΔΑΠΙΟΝΤΟΣΙΕΙΧΑΛΚΗΡΕΟΙΣΤΟΝ
ΚΑΙΡΕΒΑΛΕΓΛΟΥΤΟΝΚΑΤΑΔΕΞΙΟΝΑΥΤΑΡΟΙΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΡΥΚΑΤΑΚΥΣΤΙΝΥΠΟΣΤΕΟΝΕΞΕΠΕΡΗΣΕΝ
ΕΖΟΜΕΝΟΣΔΕΚΑΤΑΥΘΙΦΙΛΩΝΕΝΧΕΡΣΙΝΕΤΑΙΡΩΝ
ΘΥΜΟΝΑΠΟΠΝΕΙΩΝΩΣΤΕΣΚΩΛΗΞΕΠΙΓΑΙΗΙ
ΚΕΙΤΟΤΑΘΕΙΣΕΚΔΑΙΜΑΜΕΛΑΝΡΕΕΔΕΥΕΔΕΓΑΙΑΝ
ΤΟΝΜΕΝΠΑΦΛΑΓΟΝΕΣΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣΑΜΦΕΠΕΝΟΝΤΟ
ΕΣΔΙΦΡΟΝΔΑΝΕΣΑΝΤΕΣΑΓΟΝΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΙΡΗΝ
ΑΧΝΥΜΕΝΟΙΜΕΤΑΔΕΣΦΙΠΑΤΗΡΚΙΕΔΑΚΡΥΑΛΕΙΒΩΝ
ΠΟΙΝΗΔΟΥΤΙΣΠΑΙΔΟΣΕΓΙΓΝΕΤΟΤΕΘΝΗΩΤΟΣ
ΤΟΥΔΕΠΑΡΙΣΜΑΛΑΘΥΜΟΝΑΠΟΚΤΑΜΕΝΟΙΟΧΟΛΩΘΗ
ΞΕΙΝΟΣΓΑΡΟΙΕΗΝΠΟΛΕΣΙΝΜΕΤΑΠΑΦΛΑΓΟΝΕΣΣΙ
ΤΟΥΟΓΕΧΩΟΜΕΝΟΣΠΡΟΙΕΙΧΑΛΚΗΡΕΟΙΣΤΟΝ
ΗΝΔΕΤΙΣΕΥΧΗΝΩΡΠΟΛΥΙΔΟΥΜΑΝΤΙΟΣΥΙΟΣ
ΑΦΝΕΙΟΣΤΑΓΑΘΟΣΤΕΚΟΡΙΝΘΟΘΙΟΙΚΙΑΝΑΙΩΝ
ΟΣΡΕΥΕΙΔΩΣΚΗΡΟΛΟΗΝΕΠΙΝΗΟΣΕΒΑΙΝΕ
ΠΟΛΛΑΚΙΓΑΡΟΙΕΕΙΠΕΓΕΡΩΝΑΓΑΘΟΣΠΟΛΥΙΔΟΣ
ΝΟΥΣΩΙΥΠΑΡΓΑΛΕΗΙΦΘΙΣΘΑΙΟΙΣΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙΝ
ΗΜΕΤΑΧΑΙΩΝΝΗΥΣΙΝΥΠΟΤΡΩΕΣΣΙΔΑΜΗΝΑΙ
ΤΩΡΑΜΑΤΑΡΓΑΛΕΗΝΘΩΗΝΑΛΕΕΙΝΕΝΑΧΑΙΩΝ
ΝΟΥΣΟΝΤΕΣΤΥΓΕΡΗΝΙΝΑΜΗΠΑΘΟΙΑΛΓΕΑΘΥΜΩΙ
ΤΟΝΒΑΛΥΠΟΓΝΑΘΜΟΙΟΚΑΙΟΥΑΤΟΣΩΚΑΔΕΘΥΜΟΣ
ΩΙΧΕΤΑΠΟΜΕΛΕΩΝΣΤΥΓΕΡΟΣΔΑΡΑΜΙΝΣΚΟΤΟΣΕΙΛΕΝ

673

ΩΣΟΙΜΕΝΜΑΡΝΑΝΤΟΔΕΜΑΣΠΥΡΟΣΑΙΘΟΜΕΝΟΙΟ
ΕΚΤΩΡΔΟΥΚΕΠΕΠΥΣΤΟΔΙΙΦΙΛΟΣΟΥΔΕΤΙΗΙΔΗ
ΟΤΤΙΡΑΟΙΝΗΩΝΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑΔΗΙΟΩΝΤΟ
ΛΑΟΙΥΠΑΡΓΕΙΩΝΤΑΧΑΔΑΝΚΑΙΚΥΔΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΕΠΛΕΤΟΤΟΙΟΣΓΑΡΓΑΙΗΟΧΟΣΕΝΝΟΣΙΓΑΙΟΣ
ΟΤΡΥΝΑΡΓΕΙΟΥΣΠΡΟΣΔΕΣΘΕΝΕΙΑΥΤΟΣΑΜΥΝΕΝ
ΑΛΛΕΧΕΝΗΙΤΑΠΡΩΤΑΠΥΛΑΣΚΑΙΤΕΙΧΟΣΕΣΑΛΤΟ
ΡΗΞΑΜΕΝΟΣΔΑΝΑΩΝΠΥΚΙΝΑΣΣΤΙΧΑΣΑΣΠΙΣΤΑΩΝ
ΕΝΘΕΣΑΝΑΙΑΝΤΟΣΤΕΝΕΕΣΚΑΙΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ
ΘΙΝΕΦΑΛΟΣΠΟΛΙΗΣΕΙΡΥΜΕΝΑΙΑΥΤΑΡΥΠΕΡΘΕ
ΤΕΙΧΟΣΕΔΕΔΜΗΤΟΧΘΑΜΑΛΩΤΑΤΟΝΕΝΘΑΜΑΛΙΣΤΑ
ΖΑΧΡΗΕΙΣΓΙΓΝΟΝΤΟΜΑΧΗΙΑΥΤΟΙΤΕΚΑΙΙΠΠΟΙ
ΕΝΘΑΔΕΒΟΙΩΤΟΙΚΑΙΙΑΟΝΕΣΕΛΚΕΧΙΤΩΝΕΣ
ΛΟΚΡΟΙΚΑΙΦΘΙΟΙΚΑΙΦΑΙΔΙΜΟΕΝΤΕΣΕΠΕΙΟΙ
ΣΠΟΥΔΗΙΕΠΑΙΣΣΟΝΤΑΝΕΩΝΕΧΟΝΟΥΔΕΔΥΝΑΝΤΟ
ΩΣΑΙΑΠΟΣΦΕΙΩΝΦΛΟΓΙΕΙΚΕΛΟΝΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΟΙΜΕΝΑΘΗΝΑΙΩΝΠΡΟΛΕΛΕΓΜΕΝΟΙΕΝΔΑΡΑΤΟΙΣΙΝ
ΗΡΧΥΙΟΣΠΕΤΕΩΟΜΕΝΕΣΘΕΥΣΟΙΔΑΜΕΠΟΝΤΟ
ΦΕΙΔΑΣΤΕΣΤΙΧΙΟΣΤΕΒΙΑΣΤΕΥΣΑΥΤΑΡΕΠΕΙΩΝ
ΦΥΛΕΙΔΗΣΤΕΜΕΓΗΣΑΜΦΙΩΝΤΕΔΡΑΚΙΟΣΤΕ
ΠΡΟΦΘΙΩΝΔΕΜΕΔΩΝΤΕΜΕΝΕΠΤΟΛΕΜΟΣΤΕΠΟΔΑΡΚΗΣ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΝΟΘΟΣΥΙΟΣΟΙΛΗΟΣΘΕΙΟΙΟ
ΕΣΚΕΜΕΔΩΝΑΙΑΝΤΟΣΑΔΕΛΦΕΟΣΑΥΤΑΡΕΝΑΙΕΝ
ΕΝΦΥΛΑΚΗΙΓΑΙΗΣΑΠΟΠΑΤΡΙΔΟΣΑΝΔΡΑΚΑΤΑΚΤΑΣ
ΓΝΩΤΟΝΜΗΤΡΥΙΗΣΕΡΙΩΠΙΔΟΣΗΝΕΧΟΙΛΕΥΣ
ΑΥΤΑΡΟΙΦΙΚΛΟΙΟΠΑΙΣΤΟΥΦΥΛΑΚΙΔΑΟ
ΟΙΜΕΝΠΡΟΦΘΙΩΝΜΕΓΑΘΥΜΩΝΘΩΡΗΧΘΕΝΤΕΣ
ΝΑΥΦΙΝΑΜΥΝΟΜΕΝΟΙΜΕΤΑΒΟΙΩΤΩΝΕΜΑΧΟΝΤΟ
ΑΙΑΣΔΟΥΚΕΤΙΠΑΜΠΑΝΟΙΛΗΟΣΤΑΧΥΣΥΙΟΣ
ΙΣΤΑΤΑΠΑΙΑΝΤΟΣΤΕΛΑΜΩΝΙΟΥΟΥΔΗΒΑΙΟΝ
ΑΛΛΩΣΤΕΝΝΕΙΩΙΒΟΕΟΙΝΟΠΕΠΗΚΤΟΝΑΡΟΤΡΟΝ
ΙΣΟΝΘΥΜΟΝΕΧΟΝΤΕΤΙΤΑΙΝΕΤΟΝΑΜΦΙΔΑΡΑΣΦΙ
ΠΡΥΜΝΟΙΣΙΝΚΕΡΑΕΣΣΙΠΟΛΥΣΑΝΑΚΗΚΙΕΙΙΔΡΩΣ
ΤΩΜΕΝΤΕΖΥΓΟΝΟΙΟΝΕΥΞΟΟΝΑΜΦΙΣΕΕΡΓΕΙ
ΙΕΜΕΝΩΚΑΤΑΩΛΚΑΤΕΜΕΙΔΕΤΕΤΕΛΣΟΝΑΡΟΥΡΗΣ
ΩΣΤΩΠΑΡΒΕΒΑΩΤΕΜΑΛΕΣΤΑΣΑΝΑΛΛΗΛΟΙΙΝ
ΑΛΛΗΤΟΙΤΕΛΑΜΩΝΙΑΔΗΙΠΟΛΛΟΙΤΕΚΑΙΕΣΘΛΟΙ
ΛΑΟΙΕΠΟΝΘΕΤΑΡΟΙΟΙΟΙΣΑΚΟΣΕΞΕΔΕΧΟΝΤΟ
ΟΠΠΟΤΕΜΙΝΚΑΜΑΤΟΣΤΕΚΑΙΙΔΡΩΣΓΟΥΝΑΘΙΚΟΙΤΟ
ΟΥΔΑΡΟΙΛΙΑΔΗΙΜΕΓΑΛΗΤΟΡΙΛΟΚΡΟΙΕΠΟΝΤΟ
ΟΥΓΑΡΣΦΙΣΤΑΔΙΗΙΥΣΜΙΝΗΙΜΙΜΝΕΦΙΛΟΝΚΗΡ
ΟΥΓΑΡΕΧΟΝΚΟΡΥΘΑΣΧΑΛΚΗΡΕΑΣΙΠΠΟΔΑΣΕΙΑΣ
ΟΥΔΕΧΟΝΑΣΠΙΔΑΣΕΥΚΥΚΛΟΥΣΚΑΙΜΕΙΛΙΝΑΔΟΥΡΑ
ΑΛΛΑΡΑΤΟΞΟΙΣΙΝΚΑΙΕΥΣΤΡΕΦΕΙΟΙΟΣΑΩΤΩΙ
ΙΛΙΟΝΕΙΣΑΜΕΠΟΝΤΟΠΕΠΟΙΘΟΤΕΣΟΙΣΙΝΕΠΕΙΤΑ
ΤΑΡΦΕΑΒΑΛΛΟΝΤΕΣΤΡΩΩΝΡΗΓΝΥΝΤΟΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΔΗΡΑΤΟΘΟΙΜΕΝΠΡΟΣΘΕΣΥΝΕΝΤΕΣΙΔΑΙΔΑΛΕΟΙΣΙ
ΜΑΡΝΑΝΤΟΤΡΩΣΙΝΤΕΚΑΙΕΚΤΟΡΙΧΑΛΚΟΚΟΡΥΣΤΗΙ
ΟΙΔΟΠΙΘΕΝΒΑΛΛΟΝΤΕΣΕΛΑΝΘΑΝΟΝΟΥΔΕΤΙΧΑΡΜΗΣ
ΤΡΩΕΣΜΙΜΝΗΣΚΟΝΤΟΣΥΝΕΚΛΟΝΕΟΝΓΑΡΟΙΣΤΟΙ

723

ΕΝΘΑΚΕΛΕΥΓΑΛΕΩΣΝΗΩΝΑΠΟΚΑΙΚΛΙΣΙΑΩΝ
ΤΡΩΕΣΕΧΩΡΗΣΑΝΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΗΝΕΜΟΕΣΣΑΝ
ΕΙΜΗΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΘΡΑΣΥΝΕΚΤΟΡΑΕΙΠΕΠΑΡΑΣΤΑΣ
ΕΚΤΟΡΑΜΗΧΑΝΟΣΕΣΣΙΠΑΡΑΡΡΗΤΟΙΣΙΠΙΘΕΣΘΑΙ
ΟΥΝΕΚΑΤΟΙΠΕΡΙΔΩΚΕΘΕΟΣΠΟΛΕΜΗΙΑΕΡΓΑ
ΤΟΥΝΕΚΑΚΑΙΒΟΥΛΗΙΕΘΕΛΕΙΣΠΕΡΙΙΔΜΕΝΑΙΑΛΛΩΝ
ΑΛΛΟΥΠΩΣΑΜΑΠΑΝΤΑΔΥΝΗΣΕΑΙΑΥΤΟΣΕΛΕΣΘΑΙ
ΑΛΛΩΙΜΕΝΓΑΡΕΔΩΚΕΘΕΟΣΠΟΛΕΜΗΙΑΕΡΓΑ
ΑΛΛΩΙΔΟΡΧΗΣΤΥΝΕΤΕΡΩΙΚΙΘΑΡΙΝΚΑΙΑΟΙΔΗΝ
ΑΛΛΩΙΔΕΝΣΤΗΘΕΣΣΙΤΙΘΕΙΝΟΟΝΕΥΡΥΟΠΑΖΕΥΣ
ΕΣΘΛΟΝΤΟΥΔΕΤΕΠΟΛΛΟΙΕΠΑΥΡΙΣΚΟΝΤΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΚΑΙΤΕΠΟΛΕΑΣΕΣΑΩΣΕΜΑΛΙΣΤΑΔΕΚΑΥΤΟΣΑΝΕΓΝΩ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΝΕΡΕΩΩΣΜΟΙΔΟΚΕΙΕΙΝΑΙΑΡΙΣΤΑ
ΠΑΝΤΗΙΓΑΡΣΕΠΕΡΙΣΤΕΦΑΝΟΣΠΟΛΕΜΟΙΟΔΕΔΗΕ
ΤΡΩΕΣΔΕΜΕΓΑΘΥΜΟΙΕΠΕΙΚΑΤΑΤΕΙΧΟΣΕΒΗΣΑΝ
ΟΙΜΕΝΑΦΕΣΤΑΣΙΝΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΟΙΔΕΜΑΧΟΝΤΑΙ
ΠΑΥΡΟΤΕΡΟΙΠΛΕΟΝΕΣΣΙΚΕΔΑΣΘΕΝΤΕΣΚΑΤΑΝΗΑΣ
ΑΛΛΑΝΑΧΑΣΣΑΜΕΝΟΣΚΑΛΕΙΕΝΘΑΔΕΠΑΝΤΑΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΕΝΘΕΝΔΑΝΜΑΛΑΠΑΣΑΝΕΠΙΦΡΑΣΣΑΙΜΕΘΑΒΟΥΛΗΝ
ΗΚΕΝΕΝΙΝΗΕΣΣΙΠΟΛΥΚΛΗΙΣΙΠΕΣΩΜΕΝ
ΑΙΚΕΘΕΛΗΙΣΙΘΕΟΣΔΟΜΕΝΑΙΚΡΑΤΟΣΗΚΕΝΕΠΕΙΤΑ
ΠΑΡΝΗΩΝΕΛΘΩΜΕΝΑΠΗΜΟΝΕΣΗΓΑΡΕΓΩΓΕ
ΔΕΙΔΩΜΗΤΟΧΘΙΖΟΝΑΠΟΣΤΗΣΩΝΤΑΙΑΧΑΙΟΙ
ΧΡΕΙΟΣΕΠΕΙΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΑΝΗΡΑΤΟΣΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΜΙΜΝΕΙΟΝΟΥΚΕΤΙΠΑΓΧΥΜΑΧΗΣΣΧΗΣΕΣΘΑΙΟΙΩ
ΩΣΦΑΤΟΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΑΔΕΔΕΚΤΟΡΙΜΥΘΟΣΑΠΗΜΩΝ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΞΟΧΕΩΝΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΑΛΤΟΧΑΜΑΖΕ
ΚΑΙΜΙΝΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΥΜΕΝΑΥΤΟΥΕΡΥΚΑΚΕΠΑΝΤΑΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΚΕΙΣΕΙΜΙΚΑΙΑΝΤΙΟΩΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΑΙΨΑΔΕΛΕΥΣΟΜΑΙΑΥΤΙΣΕΠΗΝΕΥΤΟΙΣΕΠΙΤΕΙΛΩ

754

ΗΡΑΚΑΙΟΡΜΗΘΗΟΡΕΙΝΙΦΟΕΝΤΙΕΟΙΚΩΣ
ΚΕΚΛΗΓΩΝΔΙΑΔΕΤΡΩΩΝΠΕΤΕΤΗΔΕΠΙΚΟΥΡΩΝ
ΟΙΔΕΣΠΑΝΘΟΙΔΗΝΑΓΑΠΗΝΟΡΑΠΟΥΛΥΔΑΜΑΝΤΑ
ΠΑΝΤΕΣΕΠΕΣΣΕΥΟΝΤΕΠΕΙΕΚΤΟΡΟΣΕΚΛΥΟΝΑΥΔΗΝ
ΑΥΤΑΡΟΔΗΙΦΟΒΟΝΤΕΒΙΗΝΘΕΛΕΝΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΑΣΙΑΔΗΝΤΑΔΑΜΑΝΤΑΚΑΙΑΣΙΟΝΥΡΤΑΚΟΥΥΙΟΝ
ΦΟΙΤΑΑΝΑΠΡΟΜΑΧΟΥΣΔΙΖΗΜΕΝΟΣΕΙΠΟΥΕΦΕΥΡΟΙ
ΤΟΥΣΔΕΥΡΟΥΚΕΤΙΠΑΜΠΑΝΑΠΗΜΟΝΑΣΟΥΔΑΝΟΛΕΘΡΟΥΣ
ΑΛΛΟΙΜΕΝΔΗΝΗΥΣΙΝΕΠΙΠΡΥΜΝΗΙΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΧΕΡΣΙΝΥΠΑΡΓΕΙΩΝΚΕΑΤΟΨΥΧΑΣΟΛΕΣΑΝΤΕΣ
ΟΙΔΕΝΤΕΙΧΕΙΕΣΑΝΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙΟΥΤΑΜΕΝΟΙΤΕ
ΤΟΝΔΕΤΑΧΕΥΡΕΜΑΧΗΣΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑΔΑΚΡΥΟΕΣΣΗΣ
ΔΙΟΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝΕΛΕΝΗΣΠΟΣΙΝΗΥΚΟΜΟΙΟ
ΘΑΡΣΥΝΟΝΘΕΤΑΡΟΥΣΚΑΙΕΠΟΤΡΥΝΟΝΤΑΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΑΙΣΧΡΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙ
ΔΥΣΠΑΡΙΕΙΔΟΣΑΡΙΣΤΕΓΥΝΑΙΜΑΝΕΣΗΠΕΡΟΠΕΥΤΑ
ΠΟΥΤΟΙΔΗΙΦΟΒΟΣΤΕΒΙΗΘΕΛΕΝΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΑΣΙΑΔΗΣΤΑΔΑΜΑΣΗΔΑΣΙΟΣΥΡΤΑΚΟΥΥΙΟΣ
ΠΟΥΔΕΤΟΙΟΘΡΥΟΝΕΥΣΝΥΝΩΛΕΤΟΠΑΣΑΚΑΤΑΚΡΗΣ
ΙΛΙΟΣΑΙΠΕΙΝΗΝΥΝΤΟΙΣΩΣΑΙΠΥΣΟΛΕΘΡΟΣ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ
ΕΚΤΟΡΕΠΕΙΤΟΙΘΥΜΟΣΑΝΑΙΤΙΟΝΑΙΤΙΑΑΣΘΑΙ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΠΟΤΕΜΑΛΛΟΝΕΡΩΗΣΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΜΕΛΛΩΕΠΕΙΟΥΔΕΜΕΠΑΜΠΑΝΑΝΑΛΚΙΔΑΓΕΙΝΑΤΟΜΗΤΗΡ
ΕΞΟΥΓΑΡΠΑΡΑΝΗΥΣΙΜΑΧΗΝΗΓΕΙΡΑΣΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΚΤΟΥΔΕΝΘΑΔΕΟΝΤΕΣΟΜΙΛΕΟΜΕΝΔΑΝΑΟΙΣΙ
ΝΩΛΕΜΕΩΣΕΤΑΡΟΙΔΕΚΑΤΕΚΤΑΘΕΝΟΥΣΣΥΜΕΤΑΛΛΑΙΣ
ΟΙΩΔΗΙΦΟΒΟΣΤΕΒΙΗΘΕΛΕΝΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΟΙΧΕΣΘΟΝΜΑΚΡΗΙΣΙΤΕΤΥΜΜΕΝΩΕΓΧΕΙΗΙΣΙΝ
ΑΜΦΟΤΕΡΩΚΑΤΑΧΕΙΡΑΦΟΝΟΝΔΗΜΥΝΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΝΥΝΔΑΡΧΟΠΠΗΙΣΕΚΡΑΔΙΗΘΥΜΟΣΤΕΚΕΛΕΥΕΙ
ΗΜΕΙΣΔΕΜΜΕΜΑΩΤΕΣΑΜΕΨΟΜΕΘΟΥΔΕΤΙΦΗΜΙ
ΑΛΚΗΣΔΕΥΗΣΕΣΘΑΙΟΣΗΔΥΝΑΜΙΣΓΕΠΑΡΕΣΤΙ
ΠΑΡΔΥΝΑΜΙΝΔΟΥΚΕΣΤΙΚΑΙΕΣΣΥΜΕΝΟΝΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝ

788

ΩΣΕΙΠΩΝΠΑΡΕΠΕΙΣΕΝΑΔΕΛΦΕΙΟΥΦΡΕΝΑΣΗΡΩΣ
ΒΑΝΔΙΜΕΝΕΝΘΑΜΑΛΙΣΤΑΜΑΧΗΚΑΙΦΥΛΟΠΙΣΗΕΝ
ΑΜΦΙΤΕΚΕΒΡΙΟΝΗΝΚΑΙΑΜΥΜΟΝΑΠΟΥΛΥΔΑΜΑΝΤΑ
ΦΑΛΚΗΝΟΡΘΑΙΟΝΤΕΚΑΙΑΝΤΙΘΕΟΝΠΟΛΥΦΗΤΗΝ
ΠΑΛΜΥΝΤΑΣΚΑΝΙΟΝΤΕΜΟΡΥΝΘΥΙΙΠΠΟΤΙΩΝΟΣ
ΟΙΡΕΞΑΣΚΑΝΙΗΣΕΡΙΒΩΛΑΚΟΣΗΛΘΟΝΑΜΟΙΒΟΙ
ΗΟΙΤΗΙΠΡΟΤΕΡΗΙΤΟΤΕΔΕΖΕΥΣΩΡΣΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΟΙΔΙΣΑΝΑΡΓΑΛΕΩΝΑΝΕΜΩΝΑΤΑΛΑΝΤΟΙΑΕΛΛΗΙ
ΗΡΑΘΥΠΟΒΡΟΝΤΗΣΠΑΤΡΟΣΔΙΟΣΕΙΣΙΠΕΔΟΝΔΕ
ΘΕΣΠΕΣΙΩΙΔΟΜΑΔΩΙΑΛΙΜΙΣΓΕΤΑΙΕΝΔΕΤΕΠΟΛΛΑ
ΚΥΜΑΤΑΠΑΦΛΑΖΟΝΤΑΠΟΛΥΦΛΟΙΣΒΟΙΟΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΚΥΡΤΑΦΑΛΗΡΙΟΩΝΤΑΠΡΟΜΕΝΤΑΛΛΑΥΤΑΡΕΠΑΛΛΑ
ΩΣΤΡΩΕΣΠΡΟΜΕΝΑΛΛΟΙΑΡΗΡΟΤΕΣΑΥΤΑΡΕΠΑΛΛΟΙ
ΧΑΛΚΩΙΜΑΡΜΑΙΡΟΝΤΕΣΑΜΗΓΕΜΟΝΕΣΣΙΝΕΠΟΝΤΟ
ΕΚΤΩΡΔΗΓΕΙΤΟΒΡΟΤΟΛΟΙΓΩΙΙΣΟΣΑΡΗΙ
ΠΡΙΑΜΙΔΗΣΠΡΟΣΘΕΝΔΕΧΕΝΑΣΠΙΔΑΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΝ
ΡΙΝΟΙΣΙΝΠΥΚΙΝΗΝΠΟΛΛΟΣΔΕΠΕΛΗΛΑΤΟΧΑΛΚΟΣ
ΑΜΦΙΔΕΟΙΚΡΟΤΑΦΟΙΣΙΦΑΕΙΝΗΣΕΙΕΤΟΠΗΛΗΞ
ΠΑΝΤΗΙΔΑΜΦΙΦΑΛΑΓΓΑΣΕΠΕΙΡΑΤΟΠΡΟΠΟΔΙΖΩΝ
ΕΙΠΩΣΟΙΕΙΞΕΙΑΝΥΠΑΣΠΙΔΙΑΠΡΟΒΙΒΩΝΤΙ
ΑΛΛΟΥΣΥΓΧΕΙΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΑΙΑΣΔΕΠΡΩΤΟΣΠΡΟΚΑΛΕΣΣΑΤΟΜΑΚΡΑΒΙΒΑΣΘΩΝ
ΔΑΙΜΟΝΙΕΣΧΕΔΟΝΕΛΘΕΤΙΗΔΕΙΔΙΣΣΕΑΙΑΥΤΩΣ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΟΥΤΟΙΤΙΜΑΧΗΣΑΔΑΗΜΟΝΕΣΕΙΜΕΝ
ΑΛΛΑΔΙΟΣΜΑΣΤΙΓΙΚΑΚΗΙΕΔΑΜΗΜΕΝΑΧΑΙΟΙ
ΗΘΗΝΠΟΥΤΟΙΘΥΜΟΣΕΕΛΠΕΤΑΙΕΞΑΛΑΠΑΞΕΙΝ
ΝΗΑΣΑΦΑΡΔΕΤΕΧΕΙΡΕΣΑΜΥΝΕΙΝΕΙΣΙΚΑΙΗΜΙΝ
ΗΚΕΠΟΛΥΦΘΑΙΗΕΥΝΑΙΟΜΕΝΗΠΟΛΙΣΥΜΗ
ΧΕΡΣΙΝΥΦΗΜΕΤΕΡΗΙΣΙΝΑΛΟΥΣΑΤΕΠΕΡΘΟΜΕΝΗΤΕ
ΣΟΙΔΑΥΤΩΙΦΗΜΙΣΧΕΔΟΝΕΜΜΕΝΑΙΟΠΠΟΤΕΦΕΥΓΩΝ
ΑΡΗΣΗΙΔΙΙΠΑΤΡΙΚΑΙΑΛΛΟΙΣΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙ
ΘΑΣΣΟΝΑΣΙΡΗΚΩΝΕΜΕΝΑΙΚΑΛΛΙΤΡΙΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΟΙΣΕΠΟΛΙΝΔΟΙΣΟΥΣΙΚΟΝΙΟΝΤΕΣΠΕΔΙΟΙΟ

821

ΩΣΑΡΑΟΙΕΙΠΟΝΤΙΕΠΕΠΤΑΤΟΔΕΞΙΟΣΟΡΝΙΣ
ΑΙΕΤΟΣΥΨΙΠΕΤΗΣΕΠΙΔΙΑΧΕΛΑΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΘΑΡΣΥΝΟΣΟΙΩΝΩΙΟΔΑΜΕΙΒΕΤΟΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΙΑΝΑΜΑΡΤΟΕΠΕΣΒΟΥΓΑΙΕΠΟΙΟΝΕΕΙΠΕΣ
ΕΙΓΑΡΕΓΩΝΟΥΤΩΓΕΔΙΟΣΠΑΙΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΕΙΗΝΗΜΑΤΑΠΑΝΤΑΤΕΚΟΙΔΕΜΕΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΤΙΟΙΜΗΝΔΩΣΤΙΕΤΑΘΗΝΑΙΗΚΑΙΑΠΟΛΛΩΝ
ΩΣΝΥΝΗΜΕΡΗΗΔΕΚΑΚΟΝΦΕΡΕΙΑΡΓΕΙΟΙΣΙ
ΠΑΣΙΜΑΛΕΝΔΕΣΥΤΟΙΣΙΠΕΦΗΣΕΑΙΑΙΚΕΤΑΛΑΣΣΗΙΣ
ΜΕΙΝΑΙΕΜΟΝΔΟΡΥΜΑΚΡΟΝΟΤΟΙΧΡΟΑΛΕΙΡΙΟΕΝΤΑ
ΔΑΨΕΙΑΤΑΡΤΡΩΩΝΚΟΡΕΕΙΣΚΥΝΑΣΗΔΟΙΩΝΟΥΣ
ΔΗΜΩΙΚΑΙΣΑΡΚΕΣΣΙΠΕΣΩΝΕΠΙΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΗΓΗΣΑΤΟΤΟΙΔΑΜΕΠΟΝΤΟ
ΗΧΗΙΘΕΣΠΕΣΙΗΙΕΠΙΔΙΑΧΕΛΑΟΣΟΠΙΣΘΕΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΔΕΤΕΡΩΘΕΝΕΠΙΑΧΟΝΟΥΔΕΛΑΘΟΝΤΟ
ΑΛΚΗΣΑΛΛΕΜΕΝΟΝΤΡΩΩΝΕΠΙΟΝΤΑΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΗΧΗΔΑΜΦΟΤΕΡΩΝΙΚΕΤΑΙΘΕΡΑΚΑΙΔΙΟΣΑΥΓΑΣ

Book 14

1

ΝΕΣΤΟΡΑΔΟΥΚΕΛΑΘΕΝΙΑΧΗΠΙΝΟΝΤΑΠΕΡΕΜΠΗΣ
ΑΛΛΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΝΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΦΡΑΖΕΟΔΙΕΜΑΧΑΟΝΟΠΩΣΕΣΤΑΙΤΑΔΕΕΡΓΑ
ΜΕΙΖΩΝΔΗΠΑΡΑΝΗΥΣΙΒΟΗΘΑΛΕΡΩΝΑΙΖΗΩΝ
ΑΛΛΑΣΥΜΕΝΝΥΝΠΙΝΕΚΑΘΗΜΕΝΟΣΑΙΘΟΠΑΟΙΝΟΝ
ΕΙΣΟΚΕΘΕΡΜΑΛΟΕΤΡΑΕΥΠΛΟΚΑΜΟΣΕΚΑΜΗΔΗ
ΘΕΡΜΗΝΗΙΚΑΙΛΟΥΣΗΙΑΠΟΒΡΟΤΟΝΑΙΜΑΤΟΕΝΤΑ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΝΕΛΘΩΝΤΑΧΑΕΙΣΟΜΑΙΕΣΠΕΡΙΩΠΗΝ
ΩΣΕΙΠΩΝΣΑΚΟΣΕΙΛΕΤΕΤΥΓΜΕΝΟΝΥΙΟΣΕΟΙΟ
ΚΕΙΜΕΝΟΝΕΝΚΛΙΣΙΗΙΘΡΑΣΥΜΗΔΕΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΧΑΛΚΩΙΠΑΜΦΑΙΝΟΝΟΔΕΧΑΣΠΙΔΑΠΑΤΡΟΣΕΟΙΟ
ΕΙΛΕΤΟΔΑΛΚΙΜΟΝΕΓΧΟΣΑΚΑΧΜΕΝΟΝΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΣΤΗΔΕΚΤΟΣΚΛΙΣΙΗΣΤΑΧΑΔΕΙΣΙΔΕΝΕΡΓΟΝΑΕΙΚΕΣ
ΤΟΥΣΜΕΝΟΡΙΝΟΜΕΝΟΥΣΤΟΥΣΔΕΚΛΟΝΕΟΝΤΑΣΟΠΙΣΘΕ
ΤΡΩΑΣΥΠΕΡΘΥΜΟΥΣΕΡΕΡΙΠΤΟΔΕΤΕΙΧΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΩΣΔΟΤΕΠΟΡΦΥΡΗΙΠΕΛΑΓΟΣΜΕΓΑΚΥΜΑΤΙΚΩΦΩΙ
ΟΣΣΟΜΕΝΟΝΛΙΓΕΩΝΑΝΕΜΩΝΛΑΙΨΗΡΑΚΕΛΕΥΘΑ
ΑΥΤΩΣΟΥΔΑΡΑΤΕΠΡΟΚΥΛΙΝΔΕΤΑΙΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕ
ΠΡΙΝΤΙΝΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝΚΑΤΑΒΗΜΕΝΑΙΕΚΔΙΟΣΟΥΡΟΝ
ΩΣΟΓΕΡΩΝΟΡΜΑΙΝΕΔΑΙΖΟΜΕΝΟΣΚΑΤΑΘΥΜΟΝ
ΔΙΧΘΑΔΙΗΜΕΘΟΜΙΛΟΝΙΟΙΔΑΝΑΩΝΤΑΧΥΠΩΛΩΝ
ΗΕΜΕΤΑΤΡΕΙΔΗΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΩΔΕΔΕΟΙΦΡΟΝΕΟΝΤΙΔΟΑΣΣΑΤΟΚΕΡΔΙΟΝΕΙΝΑΙ
ΒΗΝΑΙΕΠΑΤΡΕΙΔΗΝΟΙΔΑΛΛΗΛΟΥΣΕΝΑΡΙΖΟΝ
ΜΑΡΝΑΜΕΝΟΙΛΑΚΕΔΕΣΦΙΠΕΡΙΧΡΟΙΧΑΛΚΟΣΑΤΕΙΡΗΣ
ΝΥΣΣΟΜΕΝΩΝΞΙΦΕΣΙΝΤΕΚΑΙΕΓΧΕΣΙΝΑΜΦΙΓΥΟΙΣΙ

27

ΝΕΣΤΟΡΙΔΕΞΥΜΒΛΗΝΤΟΔΙΟΤΡΕΦΕΕΣΒΑΣΙΛΗΕΣ
ΠΑΡΝΗΩΝΑΝΙΟΝΤΕΣΟΣΟΙΒΕΒΛΗΑΤΟΧΑΛΚΩΙ
ΤΥΔΕΙΔΗΣΟΔΥΣΕΥΣΤΕΚΑΙΑΤΡΕΙΔΗΣΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΟΛΛΟΝΓΑΡΡΑΠΑΝΕΥΘΕΜΑΧΗΣΕΙΡΥΑΤΟΝΗΕΣ
ΘΙΝΕΦΑΛΟΣΠΟΛΙΗΣΤΑΣΓΑΡΠΡΩΤΑΣΠΕΔΙΟΝΔΕ
ΕΙΡΥΣΑΝΑΥΤΑΡΤΕΙΧΟΣΕΠΙΠΡΥΜΝΗΙΣΙΝΕΔΕΙΜΑΝ
ΟΥΔΕΓΑΡΟΥΔΕΥΡΥΣΠΕΡΕΩΝΕΔΥΝΗΣΑΤΟΠΑΣΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΟΣΝΗΑΣΧΑΔΕΕΙΝΣΤΕΙΝΟΝΤΟΔΕΛΑΟΙ
ΤΩΡΑΠΡΟΚΡΟΣΣΑΣΕΡΥΣΑΝΚΑΙΠΛΗΣΑΝΑΠΑΣΗΣ
ΗΙΟΝΟΣΣΤΟΜΑΜΑΚΡΟΝΟΣΟΝΣΥΝΕΕΡΓΑΘΟΝΑΚΡΑΙ
ΤΩΡΟΙΓΟΨΕΙΟΝΤΕΣΑΥΤΗΣΚΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΕΓΧΕΙΕΡΕΙΔΟΜΕΝΟΙΚΙΟΝΑΘΡΟΟΙΑΧΝΥΤΟΔΕΣΦΙ
ΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΟΔΕΞΥΜΒΛΗΤΟΓΕΡΑΙΟΣ
ΝΕΣΤΩΡΠΤΗΞΕΔΕΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΤΟΝΚΑΙΦΩΝΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΩΝΕΣΤΟΡΝΗΛΗΙΑΔΗΜΕΓΑΚΥΔΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΙΠΤΕΛΙΠΩΝΠΟΛΕΜΟΝΦΘΙΣΗΝΟΡΑΔΕΥΡΑΦΙΚΑΝΕΙΣ
ΔΕΙΔΩΜΗΔΗΜΟΙΤΕΛΕΣΗΙΕΠΟΣΟΒΡΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΩΣΠΟΤΕΠΗΠΕΙΛΗΣΕΝΕΝΙΤΡΩΕΣΣΑΓΟΡΕΥΩΝ
ΜΗΠΡΙΝΠΑΡΝΗΩΝΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΑΠΟΝΕΕΣΘΑΙ
ΠΡΙΝΠΥΡΙΝΗΑΣΕΝΙΠΡΗΣΑΙΚΤΕΙΝΑΙΔΕΚΑΙΑΥΤΟΥΣ
ΚΕΙΝΟΣΤΩΣΑΓΟΡΕΥΕΤΑΔΗΝΥΝΠΑΝΤΑΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΩΠΟΠΟΙΗΡΑΚΑΙΑΛΛΟΙΕΥΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΕΝΘΥΜΩΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙΕΜΟΙΧΟΛΟΝΩΣΠΕΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΟΥΔΕΘΕΛΟΥΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙΕΠΙΠΡΥΜΝΗΙΣΙΝΕΕΣΣΙ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΓΕΡΗΝΙΟΣΙΠΠΟΤΑΝΕΣΤΩΡ
ΗΔΗΤΑΥΤΑΓΕΤΟΙΜΑΤΕΤΕΥΧΑΤΑΙΟΥΔΕΚΕΝΑΛΛΩΣ
ΖΕΥΣΥΨΙΒΡΕΜΕΤΗΣΑΥΤΟΣΠΑΡΑΤΕΚΤΗΝΑΙΤΟ
ΤΕΙΧΟΣΜΕΝΓΑΡΔΗΚΑΤΕΡΗΡΙΠΕΝΩΙΕΠΕΠΙΘΜΕΝ
ΑΡΡΗΚΤΟΝΝΗΩΝΤΕΚΑΙΑΥΤΩΝΕΙΛΑΡΕΣΕΣΘΑΙ
ΟΙΔΕΠΙΝΗΥΣΙΘΟΗΙΣΙΜΑΧΗΝΑΛΙΑΣΤΟΝΕΧΟΥΣΙ
ΝΩΛΕΜΕΣΟΥΔΑΝΕΤΙΓΝΟΙΗΣΜΑΛΑΠΕΡΣΚΟΠΙΑΖΩΝ
ΟΠΠΟΤΕΡΩΘΕΝΑΧΑΙΟΙΟΡΙΝΟΜΕΝΟΙΚΛΟΝΕΟΝΤΑΙ
ΩΣΕΠΙΜΙΞΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙΑΥΤΗΔΟΥΡΑΝΟΝΙΚΕΙ
ΗΜΕΙΣΔΕΦΡΑΖΩΜΕΘΟΠΩΣΕΣΤΑΙΤΑΔΕΕΡΓΑ
ΕΙΤΙΝΟΟΣΡΕΞΕΙΠΟΛΕΜΟΝΔΟΥΚΑΜΜΕΚΕΛΕΥΩ
ΔΥΜΕΝΑΙΟΥΓΑΡΠΩΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝΕΣΤΙΜΑΧΕΣΘΑΙ

64

ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΝΕΣΤΟΡΕΠΕΙΔΗΝΗΥΣΙΝΕΠΙΠΡΥΜΝΗΙΣΙΜΑΧΟΝΤΑΙ
ΤΕΙΧΟΣΔΟΥΚΕΧΡΑΙΣΜΕΤΕΤΥΓΜΕΝΟΝΟΥΔΕΤΙΤΑΦΡΟΣ
ΗΙΕΠΙΠΟΛΛΑΠΑΘΟΝΔΑΝΑΟΙΕΛΠΟΝΤΟΔΕΘΥΜΩΙ
ΑΡΡΗΚΤΟΝΝΗΩΝΤΕΚΑΙΑΥΤΩΝΕΙΛΑΡΕΣΕΣΘΑΙ
ΟΥΤΩΠΟΥΔΙΙΜΕΛΛΕΙΥΠΕΡΜΕΝΕΙΦΙΛΟΝΕΙΝΑΙ
ΝΩΝΥΜΝΟΥΣΑΠΟΛΕΣΘΑΙΑΠΑΡΓΕΟΣΕΝΘΑΔΑΧΑΙΟΥΣ
ΗΙΔΕΑΜΕΝΓΑΡΟΤΕΠΡΟΦΡΩΝΔΑΝΑΟΙΣΙΝΑΜΥΝΕΝ
ΟΙΔΑΔΕΝΥΝΟΤΕΤΟΥΣΜΕΝΟΜΩΣΜΑΚΑΡΕΣΣΙΘΕΟΙΣΙ
ΚΥΔΑΝΕΙΗΜΕΤΕΡΟΝΔΕΜΕΝΟΣΚΑΙΧΕΙΡΑΣΕΔΗΣΕΝ
ΑΛΛΑΓΕΘΩΣΑΝΕΓΩΝΕΙΠΩΠΕΙΘΩΜΕΘΑΠΑΝΤΕΣ
ΝΗΕΣΟΣΑΙΠΡΩΤΑΙΕΙΡΥΑΤΑΙΑΓΧΙΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΕΛΚΩΜΕΝΠΑΣΑΣΔΕΕΡΥΣΣΟΜΕΝΕΙΣΑΛΑΔΙΑΝ
ΥΨΙΔΕΠΕΥΝΑΩΝΟΡΜΙΣΣΟΜΕΝΕΙΣΟΚΕΝΕΛΘΗΙ
ΝΥΞΑΒΡΟΤΗΗΝΚΑΙΤΗΙΑΠΟΣΧΩΝΤΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΤΡΩΕΣΕΠΕΙΤΑΔΕΚΕΝΕΡΥΣΑΙΜΕΘΑΝΗΑΣΑΠΑΣΑΣ
ΟΥΓΑΡΤΙΣΝΕΜΕΣΙΣΦΥΓΕΕΙΝΚΑΚΟΝΟΥΔΑΝΑΝΥΚΤΑ
ΒΕΛΤΕΡΟΝΟΣΦΕΥΓΩΝΠΡΟΦΥΓΗΙΚΑΚΟΝΗΕΑΛΩΗΙ
ΤΟΝΔΑΡΥΠΟΔΡΑΙΔΩΝΠΡΟΣΕΦΗΠΟΛΥΜΗΤΙΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΠΟΙΟΝΣΕΕΠΟΣΦΥΓΕΝΕΡΚΟΣΟΔΟΝΤΩΝ
ΟΥΛΟΜΕΝΑΙΘΩΦΕΛΛΕΣΑΕΙΚΕΛΙΟΥΣΤΡΑΤΟΥΑΛΛΟΥ
ΣΗΜΑΙΝΕΙΝΜΗΔΑΜΜΙΝΑΝΑΣΣΕΜΕΝΟΙΣΙΝΑΡΑΖΕΥΣ
ΕΚΝΕΟΤΗΤΟΣΕΔΩΚΕΚΑΙΕΣΓΗΡΑΣΤΟΛΥΠΕΥΕΙΝ
ΑΡΓΑΛΕΟΥΣΠΟΛΕΜΟΥΣΟΦΡΑΦΘΙΟΜΕΣΘΑΕΚΑΣΤΟΣ
ΟΥΤΩΔΗΜΕΜΟΝΑΣΤΡΩΩΝΠΟΛΙΝΕΥΡΥΑΓΥΙΑΝ
ΚΑΛΛΕΙΨΕΙΝΗΣΕΙΝΕΚΟΙΖΥΟΜΕΝΚΑΚΑΠΟΛΛΑ
ΣΙΓΑΜΗΤΙΣΤΑΛΛΟΣΑΧΑΙΩΝΤΟΥΤΟΝΑΚΟΥΣΗΙ
ΜΥΘΟΝΟΝΟΥΚΕΝΑΝΗΡΓΕΔΙΑΣΤΟΜΑΠΑΜΠΑΝΑΓΟΙΤΟ
ΟΣΤΙΣΕΠΙΣΤΑΙΤΟΗΙΣΙΦΡΕΣΙΝΑΡΤΙΑΒΑΖΕΙΝ
ΣΚΗΠΤΟΥΧΟΣΤΕΙΗΚΑΙΟΙΠΕΙΘΟΙΑΤΟΛΑΟΙ
ΤΟΣΣΟΙΔΟΣΣΟΙΣΙΝΣΥΜΕΤΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΑΝΑΣΣΕΙΣ
ΝΥΝΔΕΣΕΥΩΝΟΣΑΜΗΝΠΑΓΧΥΦΡΕΝΑΣΟΙΟΝΕΕΙΠΕΣ
ΟΣΚΕΛΕΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟΣΥΝΕΣΤΑΟΤΟΣΚΑΙΑΥΤΗΣ
ΝΗΑΣΕΥΣΣΕΛΜΟΥΣΑΛΑΔΕΛΚΕΜΕΝΟΦΡΕΤΙΜΑΛΛΟΝ
ΤΡΩΣΙΜΕΝΕΥΚΤΑΓΕΝΗΤΑΙΕΠΙΚΡΑΤΕΟΥΣΙΠΕΡΕΜΠΗΣ
ΗΜΙΝΔΑΙΠΥΣΟΛΕΘΡΟΣΕΠΙΡΡΕΠΗΙΟΥΓΑΡΑΧΑΙΟΙ
ΣΧΗΣΟΥΣΙΝΠΟΛΕΜΟΝΝΗΩΝΑΛΑΔΕΛΚΟΜΕΝΑΩΝ
ΑΛΛΑΠΟΠΑΠΤΑΝΕΟΥΣΙΝΕΡΩΗΣΟΥΣΙΔΕΧΑΡΜΗΣ
ΕΝΘΑΚΕΣΗΒΟΥΛΗΔΗΛΗΣΕΤΑΙΟΡΧΑΜΕΛΑΩΝ

103

ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΩΟΔΥΣΕΥΜΑΛΑΠΩΣΜΕΚΑΘΙΚΕΟΘΥΜΟΝΕΝΙΠΗΙ
ΑΡΓΑΛΕΗΙΑΤΑΡΟΥΜΕΝΕΓΩΝΑΕΚΟΝΤΑΣΑΝΩΓΑ
ΝΗΑΣΕΥΣΣΕΛΜΟΥΣΑΛΑΔΕΛΚΕΜΕΝΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΝΥΝΔΕΙΗΟΣΤΗΣΔΕΓΑΜΕΙΝΟΝΑΜΗΤΙΝΕΝΙΣΠΟΙ
ΗΝΕΟΣΗΕΠΑΛΑΙΟΣΕΜΟΙΔΕΚΕΝΑΣΜΕΝΩΙΕΙΗ
ΤΟΙΣΙΔΕΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΕΓΓΥΣΑΝΗΡΟΥΔΗΘΑΜΑΤΕΥΣΟΜΕΝΑΙΚΕΘΕΛΗΤΕ
ΠΕΙΘΕΣΘΑΙΚΑΙΜΗΤΙΚΟΤΩΙΑΓΑΣΗΣΘΕΕΚΑΣΤΟΣ
ΟΥΝΕΚΑΔΗΓΕΝΕΗΦΙΝΕΩΤΑΤΟΣΕΙΜΙΜΕΘΥΜΙΝ
ΠΑΤΡΟΣΔΕΞΑΓΑΘΟΥΚΑΙΕΓΩΓΕΝΟΣΕΥΧΟΜΑΙΕΙΝΑΙ
ΤΥΔΕΟΣΟΝΘΗΒΗΙΣΙΧΥΤΗΚΑΤΑΓΑΙΑΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΠΟΡΘΕΙΓΑΡΤΡΕΙΣΠΑΙΔΕΣΑΜΥΜΟΝΕΣΕΞΕΓΕΝΟΝΤΟ
ΟΙΚΕΟΝΔΕΝΠΛΕΥΡΩΝΙΚΑΙΑΙΠΕΙΝΗΙΚΑΛΥΔΩΝΙ
ΑΓΡΙΟΣΗΔΕΜΕΛΑΣΤΡΙΤΑΤΟΣΔΗΝΙΠΠΟΤΑΟΙΝΕΥΣ
ΠΑΤΡΟΣΕΜΟΙΟΠΑΤΗΡΑΡΕΤΗΙΔΗΝΕΞΟΧΟΣΑΥΤΩΝ
ΑΛΛΟΜΕΝΑΥΤΟΘΙΜΕΙΝΕΠΑΤΗΡΔΕΜΟΣΑΡΓΕΙΝΑΣΘΗ
ΠΛΑΓΧΘΕΙΣΩΣΓΑΡΠΟΥΖΕΥΣΗΘΕΛΕΚΑΙΘΕΟΙΑΛΛΟΙ
ΑΔΡΗΣΤΟΙΟΔΕΓΗΜΕΘΥΓΑΤΡΩΝΝΑΙΕΔΕΔΩΜΑ
ΑΦΝΕΙΟΝΒΙΟΤΟΙΟΑΛΙΣΔΕΟΙΗΣΑΝΑΡΟΥΡΑΙ
ΠΥΡΟΦΟΡΟΙΠΟΛΛΟΙΔΕΦΥΤΩΝΕΣΑΝΟΡΧΑΤΟΙΑΜΦΙΣ
ΠΟΛΛΑΔΕΟΙΠΡΟΒΑΤΕΣΚΕΚΕΚΑΣΤΟΔΕΠΑΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΕΓΧΕΙΗΙΤΑΔΕΜΕΛΛΕΤΑΚΟΥΕΜΕΝΕΙΕΤΕΟΝΠΕΡ
ΤΩΟΥΚΑΝΜΕΓΕΝΟΣΓΕΚΑΚΟΝΚΑΙΑΝΑΛΚΙΔΑΦΑΝΤΕΣ
ΜΥΘΟΝΑΤΙΜΗΣΑΙΤΕΠΕΦΑΣΜΕΝΟΝΟΝΚΕΥΕΙΠΩ
ΔΕΥΤΙΟΜΕΝΠΟΛΕΜΟΝΔΕΚΑΙΟΥΤΑΜΕΝΟΙΠΕΡΑΝΑΓΚΗΙ
ΕΝΘΑΔΕΠΕΙΤΑΥΤΟΙΜΕΝΕΧΩΜΕΘΑΔΗΙΟΤΗΤΟΣ
ΕΚΒΕΛΕΩΝΜΗΠΟΥΤΙΣΕΦΕΛΚΕΙΕΛΚΟΣΑΡΗΤΑΙ
ΑΛΛΟΥΣΔΟΤΡΥΝΟΝΤΕΣΕΝΗΣΟΜΕΝΟΙΤΟΠΑΡΟΣΠΕΡ
ΘΥΜΩΙΗΡΑΦΕΡΟΝΤΕΣΑΦΕΣΤΑΣΟΥΔΕΜΑΧΟΝΤΑΙ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΤΟΥΜΑΛΑΜΕΝΚΛΥΟΝΗΔΕΠΙΘΟΝΤΟ
ΒΑΝΔΙΜΕΝΗΡΧΕΔΑΡΑΣΦΙΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΟΥΔΑΛΑΟΣΚΟΠΙΗΝΕΙΧΕΚΛΥΤΟΣΕΝΝΟΣΙΓΑΙΟΣ
ΑΛΛΑΜΕΤΑΥΤΟΥΣΗΛΘΕΠΑΛΑΙΩΙΦΩΤΙΕΟΙΚΩΣ
ΔΕΞΙΤΕΡΗΝΔΕΛΕΧΕΙΡΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣΑΤΡΕΙΔΑΟ
ΚΑΙΜΙΝΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΑΤΡΕΙΔΗΝΥΝΔΗΠΟΥΑΧΙΛΛΗΟΣΟΛΟΟΝΚΗΡ
ΓΗΘΕΙΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΦΟΝΟΝΚΑΙΦΥΖΑΝΑΧΑΙΩΝ
ΔΕΡΚΟΜΕΝΩΙΕΠΕΙΟΥΟΙΕΝΙΦΡΕΝΕΣΟΥΔΗΒΑΙΑΙ
ΑΛΛΟΜΕΝΩΣΑΠΟΛΟΙΤΟΘΕΟΣΔΕΕΣΙΦΛΩΣΕΙΕ
ΣΟΙΔΟΥΠΩΜΑΛΑΠΑΓΧΥΘΕΟΙΜΑΚΑΡΕΣΚΟΤΕΟΥΣΙΝ
ΑΛΛΕΤΙΠΟΥΤΡΩΩΝΗΓΗΤΟΡΕΣΗΔΕΜΕΔΟΝΤΕΣ
ΕΥΡΥΚΟΝΙΣΟΥΣΙΝΠΕΔΙΟΝΣΥΔΕΠΟΨΕΑΙΑΥΤΟΣ
ΦΕΥΓΟΝΤΑΣΠΡΟΤΙΑΣΤΥΝΕΩΝΑΠΟΚΑΙΚΛΙΣΙΑΩΝ
ΩΣΕΙΠΩΝΜΕΓΑΥΣΕΝΕΠΕΣΣΥΜΕΝΟΣΠΕΔΙΟΙΟ
ΟΣΣΟΝΤΕΝΝΕΑΧΙΛΟΙΕΠΙΑΧΟΝΗΔΕΚΑΧΙΛΟΙ
ΑΝΕΡΕΣΕΝΠΟΛΕΜΩΙΕΡΙΔΑΞΥΝΑΓΟΝΤΕΣΑΡΗΟΣ
ΤΟΣΣΗΝΕΚΣΤΗΘΕΣΦΙΝΟΠΑΚΡΕΙΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΗΚΕΝΑΧΑΙΟΙΣΙΝΔΕΜΕΓΑΣΘΕΝΟΣΕΜΒΑΛΕΚΑΣΤΩΙ
ΚΑΡΔΙΗΙΑΛΗΚΤΟΝΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝΗΔΕΜΑΧΕΣΘΑΙ

154

ΗΡΗΔΕΙΣΕΙΔΕΧΡΥΣΟΘΡΟΝΟΣΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙ
ΣΤΑΣΕΞΟΥΛΥΜΠΟΙΟΑΠΟΡΙΟΥΑΥΤΙΚΑΔΕΓΝΩ
ΤΟΝΜΕΝΠΟΙΠΝΥΟΝΤΑΜΑΧΗΝΑΝΑΚΥΔΙΑΝΕΙΡΑΝ
ΑΥΤΟΚΑΣΙΓΝΗΤΟΝΚΑΙΔΑΕΡΑΧΑΙΡΕΔΕΘΥΜΩΙ
ΖΗΝΑΔΕΠΑΚΡΟΤΑΤΗΣΚΟΡΥΦΗΣΠΟΛΥΠΙΔΑΚΟΣΙΔΗΣ
ΗΜΕΝΟΝΕΙΣΕΙΔΕΣΤΥΓΕΡΟΣΔΕΟΙΕΠΛΕΤΟΘΥΜΩΙ
ΜΕΡΜΗΡΙΞΕΔΕΠΕΙΤΑΒΟΩΠΙΣΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΟΠΠΩΣΕΞΑΠΑΦΟΙΤΟΔΙΟΣΝΟΟΝΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΗΔΕΔΕΟΙΚΑΤΑΘΥΜΟΝΑΡΙΣΤΗΦΑΙΝΕΤΟΒΟΥΛΗ
ΕΛΘΕΙΝΕΙΣΙΔΗΝΕΥΕΝΤΥΝΑΣΑΝΕΑΥΤΗΝ
ΕΙΠΩΣΙΜΕΙΡΑΙΤΟΠΑΡΑΔΡΑΘΕΕΙΝΦΙΛΟΤΗΤΙ
ΗΙΧΡΟΙΗΙΤΩΙΔΥΠΝΟΝΑΠΗΜΟΝΑΤΕΛΙΑΡΟΝΤΕ
ΧΕΥΗΙΕΠΙΒΛΕΦΑΡΟΙΣΙΝΙΔΕΦΡΕΣΙΠΕΥΚΑΛΙΜΗΙΣΙ
ΒΗΔΙΜΕΝΕΣΘΑΛΑΜΟΝΤΟΝΟΙΦΙΛΟΣΥΙΟΣΕΤΕΥΞΕΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΣΠΥΚΙΝΑΣΔΕΘΥΡΑΣΣΤΑΘΜΟΙΣΙΝΕΠΗΡΣΕ
ΚΛΗΙΔΙΚΡΥΠΤΗΙΤΗΝΔΟΥΘΕΟΣΑΛΛΟΣΑΝΩΙΓΕΝ
ΕΝΘΗΓΕΙΣΕΛΘΟΥΣΑΘΥΡΑΣΕΠΕΘΗΚΕΦΑΕΙΝΑΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΗΙΜΕΝΠΡΩΤΟΝΑΠΟΧΡΟΟΣΙΜΕΡΟΕΝΤΟΣ
ΛΥΜΑΤΑΠΑΝΤΑΚΑΘΗΡΕΝΑΛΕΙΨΑΤΟΔΕΛΙΠΕΛΑΙΩΙ
ΑΜΒΡΟΣΙΩΙΕΔΑΝΩΙΤΟΡΑΟΙΤΕΘΥΩΜΕΝΟΝΗΕΝ
ΤΟΥΚΑΙΚΙΝΥΜΕΝΟΙΟΔΙΟΣΚΑΤΑΧΑΛΚΟΒΑΤΕΣΔΩ
ΕΜΠΗΣΕΣΓΑΙΑΝΤΕΚΑΙΟΥΡΑΝΟΝΙΚΕΤΑΥΤΜΗ
ΤΩΙΡΗΓΕΧΡΟΑΚΑΛΟΝΑΛΕΙΨΑΜΕΝΗΙΔΕΧΑΙΤΑΣ
ΠΕΞΑΜΕΝΗΧΕΡΣΙΠΛΟΚΑΜΟΥΣΕΠΛΕΞΕΦΑΕΙΝΟΥΣ
ΚΑΛΟΥΣΑΜΒΡΟΣΙΟΥΣΕΚΚΡΑΑΤΟΣΑΘΑΝΑΤΟΙΟ
ΑΜΦΙΔΑΡΑΜΒΡΟΣΙΟΝΕΑΝΟΝΕΣΑΘΟΝΟΙΑΘΗΝΗ
ΕΞΥΣΑΣΚΗΣΑΣΑΤΙΘΕΙΔΕΝΙΔΑΙΔΑΛΑΠΟΛΛΑ
ΧΡΥΣΕΙΗΙΣΔΕΝΕΤΗΙΣΙΚΑΤΑΣΤΗΘΟΣΠΕΡΟΝΑΤΟ
ΖΩΣΑΤΟΔΕΖΩΝΗΙΕΚΑΤΟΝΘΥΣΑΝΟΙΣΑΡΑΡΥΙΗΙ
ΕΝΔΑΡΑΕΡΜΑΤΑΗΚΕΝΕΥΤΡΗΤΟΙΣΙΛΟΒΟΙΣΙ
ΤΡΙΓΛΗΝΑΜΟΡΟΕΝΤΑΧΑΡΙΣΔΑΠΕΛΑΜΠΕΤΟΠΟΛΛΗ
ΚΡΗΔΕΜΝΩΙΔΕΦΥΠΕΡΘΕΚΑΛΥΨΑΤΟΔΙΑΘΕΑΩΝ
ΚΑΛΩΙΝΗΓΑΤΕΩΙΛΕΥΚΟΝΔΗΝΗΕΛΙΟΣΩΣ
ΠΟΣΣΙΔΥΠΟΛΙΠΑΡΟΙΣΙΝΕΔΗΣΑΤΟΚΑΛΑΠΕΔΙΛΑ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΗΠΑΝΤΑΠΕΡΙΧΡΟΙΘΗΚΑΤΟΚΟΣΜΟΝ
ΒΗΡΙΜΕΝΕΚΘΑΛΑΜΟΙΟΚΑΛΕΣΣΑΜΕΝΗΔΑΦΡΟΔΙΤΗΝ
ΤΩΝΑΛΛΩΝΑΠΑΝΕΥΘΕΘΕΩΝΠΡΟΣΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕ
ΗΡΑΝΥΜΟΙΤΙΠΙΘΟΙΟΦΙΛΟΝΤΕΚΟΣΟΤΤΙΚΕΝΕΙΠΩ
ΗΕΚΕΝΑΡΝΗΣΑΙΟΚΟΤΕΣΣΑΜΕΝΗΤΟΓΕΘΥΜΩΙ
ΟΥΝΕΚΕΓΩΔΑΝΑΟΙΣΙΣΥΔΕΤΡΩΕΣΣΙΝΑΡΗΓΕΙΣ

193

ΤΗΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΔΙΟΣΘΥΓΑΤΗΡΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΗΡΗΠΡΕΣΒΑΘΕΑΘΥΓΑΤΕΡΜΕΓΑΛΟΙΟΚΡΟΝΟΙΟ
ΑΥΔΑΟΤΙΦΡΟΝΕΕΙΣΤΕΛΕΣΑΙΔΕΜΕΘΥΜΟΣΑΝΩΓΕΝ
ΕΙΔΥΝΑΜΑΙΤΕΛΕΣΑΙΓΕΚΑΙΕΙΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝΕΣΤΙΝ
ΤΗΝΔΕΔΟΛΟΦΡΟΝΕΟΥΣΑΠΡΟΣΗΥΔΑΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΔΟΣΝΥΝΜΟΙΦΙΛΟΤΗΤΑΚΑΙΙΜΕΡΟΝΩΙΤΕΣΥΠΑΝΤΑΣ
ΔΑΜΝΑΙΑΘΑΝΑΤΟΥΣΗΔΕΘΝΗΤΟΥΣΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΕΙΜΙΓΑΡΟΨΟΜΕΝΗΠΟΛΥΦΟΡΒΟΥΠΕΙΡΑΤΑΓΑΙΗΣ
ΩΚΕΑΝΟΝΤΕΘΕΩΝΓΕΝΕΣΙΝΚΑΙΜΗΤΕΡΑΤΗΘΥΝ
ΟΙΜΕΝΣΦΟΙΣΙΔΟΜΟΙΣΙΝΕΥΤΡΕΦΟΝΗΔΑΤΙΤΑΛΛΟΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΟΙΡΕΙΑΣΟΤΕΤΕΚΡΟΝΟΝΕΥΡΥΟΠΑΖΕΥΣ
ΓΑΙΗΣΝΕΡΘΕΚΑΘΕΙΣΕΚΑΙΑΤΡΥΓΕΤΟΙΟΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΤΟΥΣΕΙΜΟΨΟΜΕΝΗΚΑΙΣΦΑΚΡΙΤΑΝΕΙΚΕΑΛΥΣΩ
ΗΔΗΓΑΡΔΗΡΟΝΧΡΟΝΟΝΑΛΛΗΛΩΝΑΠΕΧΟΝΤΑΙ
ΕΥΝΗΣΚΑΙΦΙΛΟΤΗΤΟΣΕΠΕΙΧΟΛΟΣΕΜΠΕΣΕΘΥΜΩΙ
ΕΙΚΕΙΝΩΕΠΕΕΣΣΙΠΑΡΑΙΠΕΠΙΘΟΥΣΑΦΙΛΟΝΚΗΡ
ΕΙΣΕΥΝΗΝΑΝΕΣΑΙΜΙΟΜΩΘΗΝΑΙΦΙΛΟΤΗΤΙ
ΑΙΕΙΚΕΣΦΙΦΙΛΗΤΕΚΑΙΑΙΔΟΙΗΚΑΛΕΟΙΜΗΝ
ΤΗΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΦΙΛΟΜΕΙΔΗΣΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΟΥΚΕΣΤΟΥΔΕΕΟΙΚΕΤΕΟΝΕΠΟΣΑΡΝΗΣΑΣΘΑΙ
ΖΗΝΟΣΓΑΡΤΟΥΑΡΙΣΤΟΥΕΝΑΓΚΟΙΝΗΙΣΙΝΙΑΥΕΙΣ
ΗΚΑΙΑΠΟΣΤΗΘΕΣΦΙΝΕΛΥΣΑΤΟΚΕΣΤΟΝΙΜΑΝΤΑ
ΠΟΙΚΙΛΟΝΕΝΘΑΔΕΟΙΘΕΛΚΤΗΡΙΑΠΑΝΤΑΤΕΤΥΚΤΟ
ΕΝΘΕΝΙΜΕΝΦΙΛΟΤΗΣΕΝΔΙΜΕΡΟΣΕΝΔΟΑΡΙΣΤΥΣ
ΠΑΡΦΑΣΙΣΗΤΕΚΛΕΨΕΝΟΟΝΠΥΚΑΠΕΡΦΡΟΝΕΟΝΤΩΝ
ΤΟΝΡΑΟΙΕΜΒΑΛΕΧΕΡΣΙΝΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕ
ΤΗΝΥΝΤΟΥΤΟΝΙΜΑΝΤΑΤΕΩΙΕΓΚΑΤΘΕΟΚΟΛΠΩΙ
ΠΟΙΚΙΛΟΝΩΙΕΝΙΠΑΝΤΑΤΕΤΕΥΧΑΤΑΙΟΥΔΕΣΕΦΗΜΙ
ΑΠΡΗΚΤΟΝΓΕΝΕΕΣΘΑΙΟΤΙΦΡΕΣΙΣΗΙΣΙΜΕΝΟΙΝΑΙΣ
ΩΣΦΑΤΟΜΕΙΔΗΣΕΝΔΕΒΟΩΠΙΣΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΜΕΙΔΗΣΑΣΑΔΕΠΕΙΤΑΕΩΙΕΓΚΑΤΘΕΤΟΚΟΛΠΩΙ
ΗΜΕΝΕΒΗΠΡΟΣΔΩΜΑΔΙΟΣΘΥΓΑΤΗΡΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΗΡΗΔΑΙΞΑΣΑΛΙΠΕΝΡΙΟΝΟΥΛΥΜΠΟΙΟ
ΠΙΕΡΙΗΝΔΕΠΙΒΑΣΑΚΑΙΗΜΑΘΙΗΝΕΡΑΤΕΙΝΗΝ
ΣΕΥΑΤΕΦΙΠΠΟΠΟΛΩΝΘΡΗΙΚΩΝΟΡΕΑΝΙΦΟΕΝΤΑ
ΑΚΡΟΤΑΤΑΣΚΟΡΥΦΑΣΟΥΔΕΧΘΟΝΑΜΑΡΠΤΕΠΟΔΟΙΙΝ
ΕΞΑΘΟΩΔΕΠΙΠΟΝΤΟΝΕΒΗΣΕΤΟΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑ
ΛΗΜΝΟΝΔΕΙΣΑΦΙΚΑΝΕΠΟΛΙΝΘΕΙΟΙΟΘΟΑΝΤΟΣ
ΕΝΘΥΠΝΩΙΞΥΜΒΛΗΤΟΚΑΣΙΓΝΗΤΩΙΘΑΝΑΤΟΙΟ
ΕΝΤΑΡΑΟΙΦΥΧΕΙΡΙΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕΝ
ΥΠΝΕΑΝΑΞΠΑΝΤΩΝΤΕΘΕΩΝΠΑΝΤΩΝΤΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΗΜΕΝΔΗΠΟΤΕΜΟΝΕΠΟΣΕΚΛΥΕΣΗΔΕΤΙΚΑΙΝΥΝ
ΠΕΙΘΕΥΕΓΩΔΕΚΕΤΟΙΙΔΕΩΧΑΡΙΝΗΜΑΤΑΠΑΝΤΑ
ΚΟΙΜΗΣΟΝΜΟΙΖΗΝΟΣΥΠΟΦΡΥΣΙΝΟΣΣΕΦΑΕΙΝΩ
ΑΥΤΙΚΕΠΕΙΚΕΝΕΓΩΠΑΡΑΛΕΞΟΜΑΙΕΝΦΙΛΟΤΗΤΙ
ΔΩΡΑΔΕΤΟΙΔΩΣΩΚΑΛΟΝΘΡΟΝΟΝΑΦΘΙΤΟΝΑΙΕΙ
ΧΡΥΣΕΟΝΗΦΑΙΣΤΟΣΔΕΚΕΜΟΣΠΑΙΣΑΜΦΙΓΥΗΕΙΣ
ΤΕΥΞΕΙΑΣΚΗΣΑΣΥΠΟΔΕΘΡΗΝΥΝΠΟΣΙΝΗΣΕΙ
ΤΩΙΚΕΝΕΠΙΣΧΟΙΗΣΛΙΠΑΡΟΥΣΠΟΔΑΣΕΙΛΑΠΙΝΑΖΩΝ

242

ΤΗΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΩΝΕΕΝΗΔΥΜΟΣΥΠΝΟΣ
ΗΡΗΠΡΕΣΒΑΘΕΑΘΥΓΑΤΕΡΜΕΓΑΛΟΙΟΚΡΟΝΟΙΟ
ΑΛΛΟΝΜΕΝΚΕΝΕΓΩΓΕΘΕΩΝΑΙΕΙΓΕΝΕΤΑΩΝ
ΡΕΙΑΚΑΤΕΥΝΗΣΑΙΜΙΚΑΙΑΝΠΟΤΑΜΟΙΟΡΕΕΘΡΑ
ΩΚΕΑΝΟΥΟΣΠΕΡΓΕΝΕΣΙΣΠΑΝΤΕΣΣΙΤΕΤΥΚΤΑΙ
ΖΗΝΟΣΔΟΥΚΑΝΕΓΩΓΕΚΡΟΝΙΟΝΟΣΑΣΣΟΝΙΚΟΙΜΗΝ
ΟΥΔΕΚΑΤΕΥΝΗΣΑΙΜΟΤΕΜΗΑΥΤΟΣΓΕΚΕΛΕΥΟΙ
ΗΔΗΓΑΡΜΕΚΑΙΑΛΛΟΤΕΗΕΠΙΝΥΣΣΕΝΕΦΕΤΜΗ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΕΚΕΙΝΟΣΥΠΕΡΘΥΜΟΣΔΙΟΣΥΙΟΣ
ΕΠΛΕΕΝΙΛΙΟΘΕΝΤΡΩΩΝΠΟΛΙΝΕΞΑΛΑΠΑΞΑΣ
ΗΤΟΙΕΓΩΜΕΝΕΛΕΞΑΔΙΟΣΝΟΟΝΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΝΗΔΥΜΟΣΑΜΦΙΧΥΘΕΙΣΣΥΔΕΟΙΚΑΚΑΜΗΣΑΟΘΥΜΩΙ
ΟΡΣΑΣΑΡΓΑΛΕΩΝΑΝΕΜΩΝΕΠΙΠΟΝΤΟΝΑΗΤΑΣ
ΚΑΙΜΙΝΕΠΕΙΤΑΚΟΩΝΔΕΥΝΑΙΟΜΕΝΗΝΑΠΕΝΕΙΚΑΣ
ΝΟΣΦΙΦΙΛΩΝΠΑΝΤΩΝΟΔΕΠΕΓΡΟΜΕΝΟΣΧΑΛΕΠΑΙΝΕ
ΡΙΠΤΑΖΩΝΚΑΤΑΔΩΜΑΘΕΟΥΣΕΜΕΔΕΞΟΧΑΠΑΝΤΩΝ
ΖΗΤΕΙΚΑΙΚΕΜΑΙΣΤΟΝΑΠΑΙΘΕΡΟΣΕΜΒΑΛΕΠΟΝΤΩΙ
ΕΙΜΗΝΥΞΔΜΗΤΕΙΡΑΘΕΩΝΕΣΑΩΣΕΚΑΙΑΝΔΡΩΝ
ΤΗΝΙΚΟΜΗΝΦΕΥΓΩΝΟΔΕΠΑΥΣΑΤΟΧΩΟΜΕΝΟΣΠΕΡ
ΑΖΕΤΟΓΑΡΜΗΝΥΚΤΙΘΟΗΙΑΠΟΘΥΜΙΑΕΡΔΟΙ
ΝΥΝΑΥΤΟΥΤΟΜΑΝΩΓΑΣΑΜΗΧΑΝΟΝΑΛΛΟΤΕΛΕΣΣΑΙ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΒΟΩΠΙΣΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΥΠΝΕΤΙΗΔΕΣΥΤΑΥΤΑΜΕΤΑΦΡΕΣΙΣΗΙΣΙΜΕΝΟΙΝΑΙΣ
ΗΦΗΙΣΩΣΤΡΩΕΣΣΙΝΑΡΗΞΕΜΕΝΕΥΡΥΟΠΑΖΗΝ
ΩΣΗΡΑΚΛΗΟΣΠΕΡΙΧΩΣΑΤΟΠΑΙΔΟΣΕΟΙΟ
ΑΛΛΙΘΕΓΩΔΕΚΕΤΟΙΧΑΡΙΤΩΝΜΙΑΝΟΠΛΟΤΕΡΑΩΝ
ΔΩΣΩΟΠΥΙΕΜΕΝΑΙΚΑΙΣΗΝΚΕΚΛΗΣΘΑΙΑΚΟΙΤΙΝ

270

ΩΣΦΑΤΟΧΗΡΑΤΟΔΥΠΝΟΣΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΔΕΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΑΓΡΕΙΝΥΝΜΟΙΟΜΟΣΣΟΝΑΑΑΤΟΝΣΤΥΓΟΣΥΔΩΡ
ΧΕΙΡΙΔΕΤΗΙΕΤΕΡΗΙΜΕΝΕΛΕΧΘΟΝΑΠΟΥΛΥΒΟΤΕΙΡΑΝ
ΤΗΙΔΕΤΕΡΗΙΑΛΑΜΑΡΜΑΡΕΗΝΙΝΑΝΩΙΝΑΠΑΝΤΕΣ
ΜΑΡΤΥΡΟΙΩΣΟΙΕΝΕΡΘΕΘΕΟΙΚΡΟΝΟΝΑΜΦΙΣΕΟΝΤΕΣ
ΗΜΕΝΕΜΟΙΔΩΣΕΙΝΧΑΡΙΤΩΝΜΙΑΝΟΠΛΟΤΕΡΑΩΝ
ΠΑΣΙΘΕΗΝΗΣΤΑΥΤΟΣΕΕΛΔΟΜΑΙΗΜΑΤΑΠΑΝΤΑ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΟΜΝΥΕΔΩΣΕΚΕΛΕΥΕΘΕΟΥΣΔΟΝΟΜΗΝΕΝΑΠΑΝΤΑΣ
ΤΟΥΣΥΠΟΤΑΡΤΑΡΙΟΥΣΟΙΤΙΤΗΝΕΣΚΑΛΕΟΝΤΑΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΡΟΜΟΣΕΝΤΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝΤΕΤΟΝΟΡΚΟΝ
ΤΩΒΗΤΗΝΛΗΜΝΟΥΤΕΚΑΙΙΜΒΡΟΥΑΣΤΥΛΙΠΟΝΤΕ
ΗΕΡΑΕΣΣΑΜΕΝΩΡΙΜΦΑΠΡΗΣΣΟΝΤΕΚΕΛΕΥΘΟΝ
ΙΔΗΝΔΙΚΕΣΘΗΝΠΟΛΥΠΙΔΑΚΑΜΗΤΕΡΑΘΗΡΩΝ
ΛΕΚΤΟΝΟΘΙΠΡΩΤΟΝΛΙΠΕΤΗΝΑΛΑΤΩΔΕΠΙΧΕΡΣΟΥ
ΒΗΤΗΝΑΚΡΟΤΑΤΗΔΕΠΟΔΩΝΥΠΟΣΕΙΕΤΟΥΛΗ
ΕΝΘΥΠΝΟΣΜΕΝΕΜΕΙΝΕΠΑΡΟΣΔΙΟΣΟΣΣΕΙΔΕΣΘΑΙ
ΕΙΣΕΛΑΤΗΝΑΝΑΒΑΣΠΕΡΙΜΗΚΕΤΟΝΗΤΟΤΕΝΙΔΗΙ
ΜΑΚΡΟΤΑΤΗΠΕΦΥΥΙΑΔΙΗΕΡΟΣΑΙΘΕΡΙΚΑΝΕΝ
ΕΝΘΗΣΤΟΖΟΙΣΙΝΠΕΠΥΚΑΣΜΕΝΟΣΕΙΛΑΤΙΝΟΙΣΙΝ
ΟΡΝΙΘΙΛΙΓΥΡΗΙΕΝΑΛΙΓΚΙΟΣΗΝΤΕΝΟΡΕΣΣΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΚΙΚΛΗΣΚΟΥΣΙΘΕΟΙΑΝΔΡΕΣΔΕΚΥΜΙΝΔΙΝ
ΗΡΗΔΕΚΡΑΙΠΝΩΣΠΡΟΣΕΒΗΣΕΤΟΓΑΡΓΑΡΟΝΑΚΡΟΝ
ΙΔΗΣΥΨΗΛΗΣΙΔΕΔΕΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΩΣΔΙΔΕΝΩΣΜΙΝΕΡΩΣΠΥΚΙΝΑΣΦΡΕΝΑΣΑΜΦΕΚΑΛΥΨΕΝ
ΟΙΟΝΟΤΕΠΡΩΤΟΝΠΕΡΕΜΙΣΓΕΣΘΗΝΦΙΛΟΤΗΤΙ
ΕΙΣΕΥΝΗΝΦΟΙΤΩΝΤΕΦΙΛΟΥΣΛΗΘΟΝΤΕΤΟΚΗΑΣ
ΣΤΗΔΑΥΤΗΣΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΝΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕΝ
ΗΡΗΠΗΙΜΕΜΑΥΙΑΚΑΤΟΥΛΥΜΠΟΥΤΟΔΙΚΑΝΕΙΣ
ΙΠΠΟΙΔΟΥΠΑΡΕΑΣΙΚΑΙΑΡΜΑΤΑΤΩΝΚΕΠΙΒΑΙΗΣ
ΤΟΝΔΕΔΟΛΟΦΡΟΝΕΟΥΣΑΠΡΟΣΗΥΔΑΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΕΡΧΟΜΑΙΟΨΟΜΕΝΗΠΟΛΥΦΟΡΒΟΥΠΕΙΡΑΤΑΓΑΙΗΣ
ΩΚΕΑΝΟΝΤΕΘΕΩΝΓΕΝΕΣΙΝΚΑΙΜΗΤΕΡΑΤΗΘΥΝ
ΟΙΜΕΣΦΟΙΣΙΔΟΜΟΙΣΙΝΕΥΤΡΕΦΟΝΗΔΑΤΙΤΑΛΛΟΝ
ΤΟΥΣΕΙΜΟΨΟΜΕΝΗΚΑΙΣΦΑΚΡΙΤΑΝΕΙΚΕΑΛΥΣΩ
ΗΔΗΓΑΡΔΗΡΟΝΧΡΟΝΟΝΑΛΛΗΛΩΝΑΠΕΧΟΝΤΑΙ
ΕΥΝΗΣΚΑΙΦΙΛΟΤΗΤΟΣΕΠΕΙΧΟΛΟΣΕΜΠΕΣΕΘΥΜΩΙ
ΙΠΠΟΙΔΕΝΠΡΥΜΝΩΡΕΙΗΙΠΟΛΥΠΙΔΑΚΟΣΙΔΗΣ
ΕΣΤΑΣΟΙΜΟΙΣΟΥΣΙΝΕΠΙΤΡΑΦΕΡΗΝΤΕΚΑΙΥΓΡΗΝ
ΝΥΝΔΕΣΕΥΕΙΝΕΚΑΔΕΥΡΟΚΑΤΟΥΛΥΜΠΟΥΤΟΔΙΚΑΝΩ
ΜΗΠΩΣΜΟΙΜΕΤΕΠΕΙΤΑΧΟΛΩΣΕΑΙΑΙΚΕΣΙΩΠΗΙ
ΟΙΧΩΜΑΙΠΡΟΣΔΩΜΑΒΑΘΥΡΡΟΟΥΩΚΕΑΝΟΙΟ

312

ΤΗΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΗΡΗΚΕΙΣΕΜΕΝΕΣΤΙΚΑΙΥΣΤΕΡΟΝΟΡΜΗΘΗΝΑΙ
ΝΩΙΔΑΓΕΝΦΙΛΟΤΗΤΙΤΡΑΠΕΙΟΜΕΝΕΥΝΗΘΕΝΤΕ
ΟΥΓΑΡΠΩΠΟΤΕΜΩΔΕΘΕΑΣΕΡΟΣΟΥΔΕΓΥΝΑΙΚΟΣ
ΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΠΕΡΙΠΡΟΧΥΘΕΙΣΕΔΑΜΑΣΣΕΝ
ΟΥΔΟΠΟΤΗΡΑΣΑΜΗΝΙΞΙΟΝΙΗΣΑΛΟΧΟΙΟ
ΗΤΕΚΕΠΕΙΡΙΘΟΟΝΘΕΟΦΙΝΜΗΣΤΩΡΑΤΑΛΑΝΤΟΝ
ΟΥΔΟΤΕΠΕΡΔΑΝΑΗΣΚΑΛΛΙΣΦΥΡΟΥΑΚΡΙΣΙΩΝΗΣ
ΗΤΕΚΕΠΕΡΣΗΑΠΑΝΤΩΝΑΡΙΔΕΙΚΕΤΟΝΑΝΔΡΩΝ
ΟΥΔΟΤΕΦΟΙΝΙΚΟΣΚΟΥΡΗΣΤΗΛΕΚΛΕΙΤΟΙΟ
ΗΤΕΚΕΜΟΙΜΙΝΩΝΤΕΚΑΙΑΝΤΙΘΕΟΝΡΑΔΑΜΑΝΘΥΝ
ΟΥΔΟΤΕΠΕΡΣΕΜΕΛΗΣΟΥΔΑΛΚΜΗΝΗΣΕΝΙΘΗΒΗΙ
ΗΡΗΡΑΚΛΗΑΚΡΑΤΕΡΟΦΡΟΝΑΓΕΙΝΑΤΟΠΑΙΔΑ
ΗΔΕΔΙΩΝΥΣΟΝΣΕΜΕΛΗΤΕΚΕΧΑΡΜΑΒΡΟΤΟΙΣΙΝ
ΟΥΔΟΤΕΔΗΜΗΤΡΟΣΚΑΛΛΙΠΛΟΚΑΜΟΙΟΑΝΑΣΣΗΣ
ΟΥΔΟΠΟΤΕΛΗΤΟΥΣΕΡΙΚΥΔΕΟΣΟΥΔΕΣΕΥΑΥΤΗΣ
ΩΣΣΕΟΝΥΝΕΡΑΜΑΙΚΑΙΜΕΓΛΥΚΥΣΙΜΕΡΟΣΑΙΡΕΙ
ΤΟΝΔΕΔΟΛΟΦΡΟΝΕΟΥΣΑΠΡΟΣΗΥΔΑΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΑΙΝΟΤΑΤΕΚΡΟΝΙΔΗΠΟΙΟΝΤΟΝΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΣ
ΕΙΝΥΝΕΝΦΙΛΟΤΗΤΙΛΙΛΑΙΕΑΙΕΥΝΗΘΗΝΑΙ
ΙΔΗΣΕΝΚΟΡΥΦΗΙΣΙΤΑΔΕΠΡΟΠΕΦΑΝΤΑΙΑΠΑΝΤΑ
ΠΩΣΚΕΟΙΕΙΤΙΣΝΩΙΘΕΩΝΑΙΕΙΓΕΝΕΤΑΩΝ
ΕΥΔΟΝΤΑΘΡΗΣΕΙΕΘΕΟΙΣΙΔΕΠΑΣΙΜΕΤΕΛΘΩΝ
ΠΕΦΡΑΔΟΙΟΥΚΑΝΕΓΩΓΕΤΕΟΝΠΡΟΣΔΩΜΑΝΕΟΙΜΗΝ
ΕΞΕΥΝΗΣΑΝΣΤΑΣΑΝΕΜΕΣΣΗΤΟΝΔΕΚΕΝΕΙΗ
ΑΛΛΕΙΔΗΡΕΘΕΛΕΙΣΚΑΙΤΟΙΦΙΛΟΝΕΠΛΕΤΟΘΥΜΩΙ
ΕΣΤΙΝΤΟΙΘΑΛΑΜΟΣΤΟΝΤΟΙΦΙΛΟΣΥΙΟΣΕΤΕΥΞΕΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΣΠΥΚΙΝΑΣΔΕΘΥΡΑΣΣΤΑΘΜΟΙΣΙΝΕΠΗΡΣΕΝ
ΕΝΘΙΟΜΕΝΚΕΙΟΝΤΕΣΕΠΕΙΝΥΤΟΙΕΥΑΔΕΝΕΥΝΗ
ΤΗΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΗΡΗΜΗΤΕΘΕΩΝΤΟΓΕΔΕΙΔΙΘΙΜΗΤΕΤΙΝΑΝΔΡΩΝ
ΟΨΕΣΘΑΙΤΟΙΟΝΤΟΙΕΓΩΝΕΦΟΣΑΜΦΙΚΑΛΥΨΩ
ΧΡΥΣΕΟΝΟΥΔΑΝΝΩΙΔΙΑΔΡΑΚΟΙΗΕΛΙΟΣΠΕΡ
ΟΥΤΕΚΑΙΟΞΥΤΑΤΟΝΠΕΛΕΤΑΙΦΑΟΣΕΙΣΟΡΑΑΣΘΑΙ
ΗΡΑΚΑΙΑΓΚΑΣΕΜΑΡΠΤΕΚΡΟΝΟΥΠΑΙΣΗΝΠΑΡΑΚΟΙΤΙΝ
ΤΟΙΣΙΔΥΠΟΧΘΩΝΔΙΑΦΥΕΝΝΕΟΘΗΛΕΑΠΟΙΗΝ
ΛΩΤΟΝΘΕΡΣΗΕΝΤΑΙΔΕΚΡΟΚΟΝΗΔΥΑΚΙΝΘΟΝ
ΠΥΚΝΟΝΚΑΙΜΑΛΑΚΟΝΟΣΑΠΟΧΘΟΝΟΣΥΨΟΣΕΕΡΓΕ
ΤΩΙΕΝΙΛΕΞΑΣΘΗΝΕΠΙΔΕΝΕΦΕΛΗΝΕΣΣΑΝΤΟ
ΚΑΛΗΝΧΡΥΣΕΙΗΝΣΤΙΛΠΝΑΙΔΑΠΕΠΙΠΤΟΝΕΕΡΣΑΙ

352

ΩΣΟΜΕΝΑΤΡΕΜΑΣΕΥΔΕΠΑΤΗΡΑΝΑΓΑΡΓΑΡΩΙΑΚΡΩΙ
ΥΠΝΩΙΚΑΙΦΙΛΟΤΗΤΙΔΑΜΕΙΣΕΧΕΔΑΓΚΑΣΑΚΟΙΤΙΝ
ΒΗΔΕΘΕΕΙΝΕΠΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝΝΗΔΥΜΟΣΥΠΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΗΝΕΡΕΩΝΓΑΙΗΟΧΩΙΕΝΝΟΣΙΓΑΙΩΙ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΟΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΠΡΟΦΡΩΝΝΥΝΔΑΝΑΟΙΣΙΠΟΣΕΙΔΑΟΝΕΠΑΜΥΝΕ
ΚΑΙΣΦΙΝΚΥΔΟΣΟΠΑΖΕΜΙΝΥΝΘΑΠΕΡΟΦΡΕΤΙΕΥΔΕΙ
ΖΕΥΣΕΠΕΙΑΥΤΩΙΕΓΩΜΑΛΑΚΟΝΠΕΡΙΚΩΜΕΚΑΛΥΨΑ
ΗΡΗΔΕΝΦΙΛΟΤΗΤΙΠΑΡΗΠΑΦΕΝΕΥΝΗΘΗΝΑΙ
ΩΣΕΙΠΩΝΟΜΕΝΩΙΧΕΤΕΠΙΚΛΥΤΑΦΥΛΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΤΟΝΔΕΤΙΜΑΛΛΟΝΑΝΗΚΕΝΑΜΥΝΕΜΕΝΑΙΔΑΝΑΟΙΣΙΝ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΝΠΡΩΤΟΙΣΙΜΕΓΑΠΡΟΘΟΡΩΝΕΚΕΛΕΥΣΕΝ
ΑΡΓΕΙΟΙΚΑΙΔΑΥΤΕΜΕΘΙΕΜΕΝΕΚΤΟΡΙΝΙΚΗΝ
ΠΡΙΑΜΙΔΗΙΙΝΑΝΗΑΣΕΛΗΙΚΑΙΚΥΔΟΣΑΡΗΤΑΙ
ΑΛΛΟΜΕΝΟΥΤΩΦΗΣΙΚΑΙΕΥΧΕΤΑΙΟΥΝΕΚΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΓΛΑΦΥΡΗΙΣΙΜΕΝΕΙΚΕΧΟΛΩΜΕΝΟΣΗΤΟΡ
ΚΕΙΝΟΥΔΟΥΤΙΛΙΗΝΠΟΘΗΕΣΣΕΤΑΙΕΙΚΕΝΟΙΑΛΛΟΙ
ΗΜΕΙΣΟΤΡΥΝΩΜΕΘΑΜΥΝΕΜΕΝΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝ
ΑΛΛΑΓΕΘΩΣΑΝΕΓΩΕΙΠΩΠΕΙΘΩΜΕΘΑΠΑΝΤΕΣ
ΑΣΠΙΔΕΣΟΣΣΑΙΑΡΙΣΤΑΙΕΝΙΣΤΡΑΤΩΙΗΔΕΜΕΓΙΣΤΑΙ
ΕΣΣΑΜΕΝΟΙΚΕΦΑΛΑΣΔΕΠΑΝΑΙΘΗΙΣΙΝΚΟΡΥΘΕΣΣΙ
ΚΡΥΨΑΝΤΕΣΧΕΡΣΙΝΤΕΤΑΜΑΚΡΟΤΑΤΕΓΧΕΕΛΟΝΤΕΣ
ΙΟΜΕΝΑΥΤΑΡΕΓΩΝΗΓΗΣΟΜΑΙΟΥΔΕΤΙΦΗΜΙ
ΕΚΤΟΡΑΠΡΙΑΜΙΔΗΝΜΕΝΕΕΙΝΜΑΛΑΠΕΡΜΕΜΑΩΤΑ
ΟΣΔΕΚΑΝΗΡΜΕΝΕΧΑΡΜΟΣΕΧΕΙΔΟΛΙΓΟΝΣΑΚΟΣΩΜΩΙ
ΧΕΙΡΟΝΙΦΩΤΙΔΟΤΩΟΔΕΝΑΣΠΙΔΙΜΕΙΖΟΝΙΔΥΤΩ

378

ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΤΟΥΜΑΛΑΜΕΝΚΛΥΟΝΗΔΕΠΙΘΟΝΤΟ
ΤΟΥΣΔΑΥΤΟΙΒΑΣΙΛΗΕΣΕΚΟΣΜΕΟΝΟΥΤΑΜΕΝΟΙΠΕΡ
ΤΥΔΕΙΔΗΣΟΔΥΣΕΥΣΤΕΚΑΙΑΤΡΕΙΔΗΣΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΟΙΧΟΜΕΝΟΙΔΕΠΙΠΑΝΤΑΣΑΡΗΙΑΤΕΥΧΕΑΜΕΙΒΟΝ
ΕΣΘΛΑΜΕΝΕΣΘΛΟΣΕΔΥΝΕΧΕΡΕΙΑΔΕΧΕΙΡΟΝΙΔΟΣΚΕΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΡΕΣΣΑΝΤΟΠΕΡΙΧΡΟΙΝΩΡΟΠΑΧΑΛΚΟΝ
ΒΑΝΡΙΜΕΝΗΡΧΕΔΑΡΑΣΦΙΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΔΕΙΝΟΝΑΟΡΤΑΝΥΗΚΕΣΕΧΩΝΕΝΧΕΙΡΙΠΑΧΕΙΗΙ
ΕΙΚΕΛΟΝΑΣΤΕΡΟΠΗΙΤΩΙΔΟΥΘΕΜΙΣΕΣΤΙΜΙΓΗΝΑΙ
ΕΝΔΑΙΛΕΥΓΑΛΕΗΙΑΛΛΑΔΕΟΣΙΣΧΑΝΕΙΑΝΔΡΑΣ
ΤΡΩΑΣΔΑΥΘΕΤΕΡΩΘΕΝΕΚΟΣΜΕΙΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΔΗΡΑΤΟΤΑΙΝΟΤΑΤΗΝΕΡΙΔΑΠΤΟΛΕΜΟΙΟΤΑΝΥΣΣΑΝ
ΚΥΑΝΟΧΑΙΤΑΠΟΣΕΙΔΑΩΝΚΑΙΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΤΡΩΕΣΣΙΝΟΔΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΑΡΗΓΩΝ
ΕΚΛΥΣΘΗΔΕΘΑΛΑΣΣΑΠΟΤΙΚΛΙΣΙΑΣΤΕΝΕΑΣΤΕ
ΑΡΓΕΙΩΝΟΙΔΕΞΥΝΙΣΑΝΜΕΓΑΛΩΙΑΛΑΛΗΤΩΙ
ΟΥΤΕΘΑΛΑΣΣΗΣΚΥΜΑΤΟΣΟΝΒΟΑΑΙΠΟΤΙΧΕΡΣΟΝ
ΠΟΝΤΟΘΕΝΟΡΝΥΜΕΝΟΝΠΝΟΙΗΙΒΟΡΕΩΑΛΕΓΕΙΝΗΙ
ΟΥΤΕΠΥΡΟΣΤΟΣΣΟΣΓΕΠΟΤΙΒΡΟΜΟΣΑΙΘΟΜΕΝΟΙΟ
ΟΥΡΕΟΣΕΝΒΗΣΣΗΙΣΟΤΕΤΩΡΕΤΟΚΑΙΕΜΕΝΥΛΗΝ
ΟΥΤΑΝΕΜΟΣΤΟΣΣΟΝΓΕΠΕΡΙΔΡΥΣΙΝΥΨΙΚΟΜΟΙΣΙ
ΗΠΥΕΙΟΣΤΕΜΑΛΙΣΤΑΜΕΓΑΒΡΕΜΕΤΑΙΧΑΛΕΠΑΙΝΩΝ
ΟΣΣΗΑΡΑΤΡΩΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΕΠΛΕΤΟΦΩΝΗ
ΔΕΙΝΟΝΑΥΣΑΝΤΩΝΟΤΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΟΡΟΥΣΑΝ

402

ΑΙΑΝΤΟΣΔΕΠΡΩΤΟΣΑΚΟΝΤΙΣΕΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΕΓΧΕΙΕΠΕΙΤΕΤΡΑΠΤΟΠΡΟΣΙΘΥΟΙΟΥΔΑΦΑΜΑΡΤΕ
ΤΗΙΡΑΔΥΩΤΕΛΑΜΩΝΕΠΕΡΙΣΤΗΘΕΣΣΙΤΕΤΑΣΘΗΝ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΣΑΚΕΟΣΟΔΕΦΑΣΓΑΝΟΥΑΡΓΥΡΟΗΛΟΥ
ΤΩΟΙΡΥΣΑΣΘΗΝΤΕΡΕΝΑΧΡΟΑΧΩΣΑΤΟΔΕΚΤΩΡ
ΟΤΤΙΡΑΟΙΒΕΛΟΣΩΚΥΕΤΩΣΙΟΝΕΚΦΥΓΕΧΕΙΡΟΣ
ΑΨΔΕΤΑΡΩΝΕΙΣΕΘΝΟΣΕΧΑΖΕΤΟΚΗΡΑΛΕΕΙΝΩΝ
ΤΟΝΜΕΝΕΠΕΙΤΑΠΙΟΝΤΑΜΕΓΑΣΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΧΕΡΜΑΔΙΩΙΤΑΡΑΠΟΛΛΑΘΟΑΩΝΕΧΜΑΤΑΝΗΩΝ
ΠΑΡΠΟΣΙΜΑΡΝΑΜΕΝΩΝΕΚΥΛΙΝΔΕΤΟΤΩΝΕΝΑΕΙΡΑΣ
ΣΤΗΘΟΣΒΕΒΛΗΚΕΙΥΠΕΡΑΝΤΥΓΟΣΑΓΧΟΘΙΔΕΙΡΗΣ
ΣΤΡΟΜΒΟΝΔΩΣΕΣΣΕΥΕΒΑΛΩΝΠΕΡΙΔΕΔΡΑΜΕΠΑΝΤΗΙ
ΩΣΔΟΘΥΠΟΠΛΗΓΗΣΠΑΤΡΟΣΔΙΟΣΕΞΕΡΙΠΗΙΔΡΥΣ
ΠΡΟΡΡΙΖΟΣΔΕΙΝΗΔΕΘΕΕΙΟΥΓΙΓΝΕΤΑΙΟΔΜΗ
ΕΞΑΥΤΗΣΤΟΝΔΟΥΠΕΡΕΧΕΙΘΡΑΣΟΣΟΣΚΕΝΙΔΗΤΑΙ
ΕΓΓΥΣΕΩΝΧΑΛΕΠΟΣΔΕΔΙΟΣΜΕΓΑΛΟΙΟΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΩΣΕΠΕΣΕΚΤΟΡΟΣΩΚΑΧΑΜΑΙΜΕΝΟΣΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙ
ΧΕΙΡΟΣΔΕΚΒΑΛΕΝΕΓΧΟΣΕΠΑΥΤΩΙΔΑΣΠΙΣΕΑΦΘΗ
ΚΑΙΚΟΡΥΣΑΜΦΙΔΕΟΙΒΡΑΧΕΤΕΥΧΕΑΠΟΙΚΙΛΑΧΑΛΚΩΙ
ΟΙΔΕΜΕΓΑΙΑΧΟΝΤΕΣΕΠΕΔΡΑΜΟΝΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΕΛΠΟΜΕΝΟΙΕΡΥΕΣΘΑΙΑΚΟΝΤΙΖΟΝΔΕΘΑΜΕΙΑΣ
ΑΙΧΜΑΣΑΛΛΟΥΤΙΣΕΔΥΝΗΣΑΤΟΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΟΥΤΑΣΑΙΟΥΔΕΒΑΛΕΙΝΠΡΙΝΓΑΡΠΕΡΙΒΗΣΑΝΑΡΙΣΤΟΙ
ΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΤΕΚΑΙΑΙΝΕΙΑΣΚΑΙΔΙΟΣΑΓΗΝΩΡ
ΣΑΡΠΗΔΩΝΤΑΡΧΟΣΛΥΚΙΩΝΚΑΙΓΛΑΥΚΟΣΑΜΥΜΩΝ
ΤΩΝΔΑΛΛΩΝΟΥΤΙΣΕΥΑΚΗΔΕΣΕΝΑΛΛΑΠΑΡΟΙΘΕΝ
ΑΣΠΙΔΑΣΕΥΚΥΚΛΟΥΣΣΧΕΘΟΝΑΥΤΟΥΤΟΝΔΑΡΕΤΑΙΡΟΙ
ΧΕΡΣΙΝΑΕΙΡΑΝΤΕΣΦΕΡΟΝΕΚΠΟΝΟΥΟΦΡΙΚΕΘΙΠΠΟΥΣ
ΩΚΕΑΣΟΙΟΙΟΠΙΣΘΕΜΑΧΗΣΗΔΕΠΤΟΛΕΜΟΙΟ
ΕΣΤΑΣΑΝΗΝΙΟΧΟΝΤΕΚΑΙΑΡΜΑΤΑΠΟΙΚΙΛΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΙΤΟΝΓΕΠΡΟΤΙΑΣΤΥΦΕΡΟΝΒΑΡΕΑΣΤΕΝΑΧΟΝΤΑ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΠΟΡΟΝΙΞΟΝΕΥΡΡΕΙΟΣΠΟΤΑΜΟΙΟ
ΞΑΝΘΟΥΔΙΝΗΕΝΤΟΣΟΝΑΘΑΝΑΤΟΣΤΕΚΕΤΟΖΕΥΣ
ΕΝΘΑΜΙΝΕΞΙΠΠΩΝΠΕΛΑΣΑΝΧΘΟΝΙΚΑΔΔΕΟΙΥΔΩΡ
ΧΕΥΑΝΟΔΑΜΠΝΥΝΘΗΚΑΙΑΝΕΔΡΑΚΕΝΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝ
ΕΖΟΜΕΝΟΣΔΕΠΙΓΟΥΝΑΚΕΛΑΙΝΕΦΕΣΑΙΜΑΠΕΜΕΣΣΕΝ
ΑΥΤΙΣΔΕΞΟΠΙΣΩΠΛΗΤΟΧΘΟΝΙΤΩΔΕΟΙΟΣΣΕ
ΝΥΞΕΚΑΛΥΨΕΜΕΛΑΙΝΑΒΕΛΟΣΔΕΤΙΘΥΜΟΝΕΔΑΜΝΑ

440

ΑΡΓΕΙΟΙΔΩΣΟΥΝΙΔΟΝΕΚΤΟΡΑΝΟΣΦΙΚΙΟΝΤΑ
ΜΑΛΛΟΝΕΠΙΤΡΩΕΣΣΙΘΟΡΟΝΜΝΗΣΑΝΤΟΔΕΧΑΡΜΗΣ
ΕΝΘΑΠΟΛΥΠΡΩΤΙΣΤΟΣΟΙΛΗΟΣΤΑΧΥΣΑΙΑΣ
ΣΑΤΝΙΟΝΟΥΤΑΣΕΔΟΥΡΙΜΕΤΑΛΜΕΝΟΣΟΞΥΟΕΝΤΙ
ΗΝΟΠΙΔΗΝΟΝΑΡΑΝΥΜΦΗΤΕΚΕΝΗΙΣΑΜΥΜΩΝ
ΗΝΟΠΙΒΟΥΚΟΛΕΟΝΤΙΠΑΡΟΧΘΑΣΣΑΤΝΙΟΕΝΤΟΣ
ΤΟΝΜΕΝΟΙΛΙΑΔΗΣΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΕΓΓΥΘΕΝΕΛΘΩΝ
ΟΥΤΑΚΑΤΑΛΑΠΑΡΗΝΟΔΑΝΕΤΡΑΠΕΤΑΜΦΙΔΑΡΑΥΤΩΙ
ΤΡΩΕΣΚΑΙΔΑΝΑΟΙΣΥΝΑΓΟΝΚΡΑΤΕΡΗΝΥΣΜΙΝΗΝ
ΤΩΙΔΕΠΙΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΕΓΧΕΣΠΑΛΟΣΗΛΘΕΝΑΜΥΝΤΩΡ
ΠΑΝΘΟΙΔΗΣΒΑΛΕΔΕΠΡΟΘΟΗΝΟΡΑΔΕΞΙΟΝΩΜΟΝ
ΥΙΟΝΑΡΗΙΛΥΚΟΙΟΔΙΩΜΟΥΔΟΒΡΙΜΟΝΕΓΧΟΣ
ΕΣΧΕΝΟΔΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΠΕΣΩΝΕΛΕΓΑΙΑΝΑΓΟΣΤΩΙ
ΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΔΕΚΠΑΓΛΟΝΕΠΕΥΞΑΤΟΜΑΚΡΟΝΑΥΣΑΣ
ΟΥΜΑΝΑΥΤΟΙΩΜΕΓΑΘΥΜΟΥΠΑΝΘΟΙΔΑΟ
ΧΕΙΡΟΣΑΠΟΣΤΙΒΑΡΗΣΑΛΙΟΝΠΗΔΗΣΑΙΑΚΟΝΤΑ
ΑΛΛΑΤΙΣΑΡΓΕΙΩΝΚΟΜΙΣΕΧΡΟΙΚΑΙΜΙΝΟΙΩ
ΑΥΤΩΙΣΚΗΠΤΟΜΕΝΟΝΚΑΤΙΜΕΝΔΟΜΟΝΑΙΔΟΣΕΙΣΩ
ΩΣΕΦΑΤΑΡΓΕΙΟΙΣΙΔΑΧΟΣΓΕΝΕΤΕΥΞΑΜΕΝΟΙΟ
ΑΙΑΝΤΙΔΕΜΑΛΙΣΤΑΔΑΙΦΡΟΝΙΘΥΜΟΝΟΡΙΝΕ
ΤΩΙΤΕΛΑΜΩΝΙΑΔΗΙΤΟΥΓΑΡΠΕΣΕΝΑΓΧΙΜΑΛΙΣΤΑ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΔΑΠΙΟΝΤΟΣΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΔΑΥΤΟΣΜΕΝΑΛΕΥΑΤΟΚΗΡΑΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΛΙΚΡΙΦΙΣΑΙΞΑΣΚΟΜΙΣΕΝΔΑΝΤΗΝΟΡΟΣΥΙΟΣ
ΑΡΧΕΛΟΧΟΣΤΩΙΓΑΡΡΑΘΕΟΙΒΟΥΛΕΥΣΑΝΟΛΕΘΡΟΝ
ΤΟΝΡΕΒΑΛΕΝΚΕΦΑΛΗΣΤΕΚΑΙΑΥΧΕΝΟΣΕΝΣΥΝΕΟΧΜΩΙ
ΝΕΙΑΤΟΝΑΣΤΡΑΓΑΛΟΝΑΠΟΔΑΜΦΩΚΕΡΣΕΤΕΝΟΝΤΕ
ΤΟΥΔΕΠΟΛΥΠΡΟΤΕΡΗΚΕΦΑΛΗΣΤΟΜΑΤΕΡΙΝΕΣΤΕ
ΟΥΔΕΙΠΛΗΝΤΗΠΕΡΚΝΗΜΑΙΚΑΙΓΟΥΝΑΠΕΣΟΝΤΟΣ
ΑΙΑΣΔΑΥΤΕΓΕΓΩΝΕΝΑΜΥΜΟΝΙΠΟΥΛΥΔΑΜΑΝΤΙ
ΦΡΑΖΕΟΠΟΥΛΥΔΑΜΑΚΑΙΜΟΙΝΗΜΕΡΤΕΣΕΝΙΣΠΕΣ
ΗΡΟΥΧΟΥΤΟΣΑΝΗΡΠΡΟΘΟΗΝΟΡΟΣΑΝΤΙΠΕΦΑΣΘΑΙ
ΑΞΙΟΣΟΥΜΕΝΜΟΙΚΑΚΟΣΕΙΔΕΤΑΙΟΥΔΕΚΑΚΩΝΕΞ
ΑΛΛΑΚΑΣΙΓΝΗΤΟΣΑΝΤΗΝΟΡΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΗΠΑΙΣΑΥΤΩΙΓΑΡΓΕΝΕΗΝΑΓΧΙΣΤΑΕΩΙΚΕΙ

475

ΗΡΕΥΓΙΓΝΩΣΚΩΝΤΡΩΑΣΔΑΧΟΣΕΛΛΑΒΕΘΥΜΟΝ
ΕΝΘΑΚΑΜΑΣΠΡΟΜΑΧΟΝΒΟΙΩΤΙΟΝΟΥΤΑΣΕΔΟΥΡΙ
ΑΜΦΙΚΑΣΙΓΝΗΤΩΙΒΕΒΑΩΣΟΔΥΦΕΛΚΕΠΟΔΟΙΙΝ
ΤΩΙΔΑΚΑΜΑΣΕΚΠΑΓΛΟΝΕΠΕΥΞΑΤΟΜΑΚΡΟΝΑΥΣΑΣ
ΑΡΓΕΙΟΙΙΟΜΩΡΟΙΑΠΕΙΛΑΩΝΑΚΟΡΗΤΟΙ
ΟΥΘΗΝΟΙΟΙΣΙΝΓΕΠΟΝΟΣΤΕΣΕΤΑΙΚΑΙΟΙΖΥΣ
ΗΜΙΝΑΛΛΑΠΟΘΩΔΕΚΑΤΑΚΤΕΝΕΕΣΘΕΚΑΙΥΜΜΕΣ
ΦΡΑΖΕΣΘΩΣΥΜΙΝΠΡΟΜΑΧΟΣΔΕΔΜΗΜΕΝΟΣΕΥΔΕΙ
ΕΓΧΕΙΕΜΩΙΙΝΑΜΗΤΙΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΟΓΕΠΟΙΝΗ
ΔΗΡΟΝΑΤΙΤΟΣΕΗΙΤΩΚΑΙΚΕΤΙΣΕΥΧΕΤΑΙΑΝΗΡ
ΓΝΩΤΟΝΕΝΙΜΕΓΑΡΟΙΣΙΝΑΡΗΣΑΛΚΤΗΡΑΛΙΠΕΣΘΑΙ
ΩΣΕΦΑΤΑΡΓΕΙΟΙΣΙΔΑΧΟΣΓΕΝΕΤΕΥΞΑΜΕΝΟΙΟ
ΠΗΝΕΛΕΩΙΔΕΜΑΛΙΣΤΑΔΑΙΦΡΟΝΙΘΥΜΟΝΟΡΙΝΕΝ
ΟΡΜΗΘΗΔΑΚΑΜΑΝΤΟΣΟΔΟΥΧΥΠΕΜΕΙΝΕΝΕΡΩΗΝ
ΠΗΝΕΛΕΩΟΑΝΑΚΤΟΣΟΔΟΥΤΑΣΕΝΙΛΙΟΝΗΑ
ΥΙΟΝΦΟΡΒΑΝΤΟΣΠΟΛΥΜΗΛΟΥΤΟΝΡΑΜΑΛΙΣΤΑ
ΕΡΜΕΙΑΣΤΡΩΩΝΕΦΙΛΕΙΚΑΙΚΤΗΣΙΝΟΠΑΣΣΕ
ΤΩΙΔΑΡΥΠΟΜΗΤΗΡΜΟΥΝΟΝΤΕΚΕΝΙΛΙΟΝΗΑ
ΤΟΝΤΟΘΥΠΟΦΡΥΟΣΟΥΤΑΚΑΤΟΦΘΑΛΜΟΙΟΘΕΜΕΘΛΑ
ΕΚΔΩΣΕΓΛΗΝΗΝΔΟΡΥΔΟΦΘΑΛΜΟΙΟΔΙΑΠΡΟ
ΚΑΙΔΙΑΙΝΙΟΥΗΛΘΕΝΟΔΕΖΕΤΟΧΕΙΡΕΠΕΤΑΣΣΑΣ
ΑΜΦΩΠΗΝΕΛΕΩΣΔΕΕΡΥΣΣΑΜΕΝΟΣΞΙΦΟΣΟΞΥ
ΑΥΧΕΝΑΜΕΣΣΟΝΕΛΑΣΣΕΝΑΠΗΡΑΞΕΝΔΕΧΑΜΑΖΕ
ΑΥΤΗΙΣΥΝΠΗΛΗΚΙΚΑΡΗΕΤΙΔΟΒΡΙΜΟΝΕΓΧΟΣ
ΗΕΝΕΝΟΦΘΑΛΜΩΙΟΔΕΦΗΚΩΔΕΙΑΝΑΝΑΣΧΩΝ
ΠΕΦΡΑΔΕΤΕΤΡΩΕΣΣΙΚΑΙΕΥΧΟΜΕΝΟΣΕΠΟΣΗΥΔΑ
ΕΙΠΕΜΕΝΑΙΜΟΙΤΡΩΕΣΑΓΑΥΟΥΙΛΙΟΝΗΟΣ
ΠΑΤΡΙΦΙΛΩΙΚΑΙΜΗΤΡΙΓΟΗΜΕΝΑΙΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙΝ
ΟΥΔΕΓΑΡΗΠΡΟΜΑΧΟΙΟΔΑΜΑΡΑΛΕΓΗΝΟΡΙΔΑΟ
ΑΝΔΡΙΦΙΛΩΙΕΛΘΟΝΤΙΓΑΝΥΣΣΕΤΑΙΟΠΠΟΤΕΚΕΝΔΗ
ΕΚΤΡΟΙΗΣΣΥΝΝΗΥΣΙΝΕΩΜΕΘΑΚΟΥΡΟΙΑΧΑΙΩΝ

506

ΩΣΦΑΤΟΤΟΥΣΔΑΡΑΠΑΝΤΑΣΥΠΟΤΡΟΜΟΣΕΛΛΑΒΕΓΥΙΑ
ΠΑΠΤΗΝΕΝΔΕΕΚΑΣΤΟΣΟΠΗΙΦΥΓΟΙΑΙΠΥΝΟΛΕΘΡΟΝ
ΕΣΠΕΤΕΝΥΝΜΟΙΜΟΥΣΑΙΟΛΥΜΠΙΑΔΩΜΑΤΕΧΟΥΣΑΙ
ΟΣΤΙΣΔΗΠΡΩΤΟΣΒΡΟΤΟΕΝΤΑΝΔΡΑΓΡΙΑΧΑΙΩΝ
ΗΡΑΤΕΠΕΙΡΕΚΛΙΝΕΜΑΧΗΝΚΛΥΤΟΣΕΝΝΟΣΙΓΑΙΟΣ
ΑΙΑΣΡΑΠΡΩΤΟΣΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΥΡΤΙΟΝΟΥΤΑ
ΓΥΡΤΙΑΔΗΝΜΥΣΩΝΗΓΗΤΟΡΑΚΑΡΤΕΡΟΘΥΜΩΝ
ΦΑΛΚΗΝΔΑΝΤΙΛΟΧΟΣΚΑΙΜΕΡΜΕΡΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΔΕΜΟΡΥΝΤΕΚΑΙΙΠΠΟΤΙΩΝΑΚΑΤΕΚΤΑ
ΤΕΥΚΡΟΣΔΕΠΡΟΘΟΩΝΑΤΕΝΗΡΑΤΟΚΑΙΠΕΡΙΦΗΤΗΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΑΡΕΠΕΙΘΥΠΕΡΗΝΟΡΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΟΥΤΑΚΑΤΑΛΑΠΑΡΗΝΔΙΑΔΕΝΤΕΡΑΧΑΛΚΟΣΑΦΥΣΣΕ
ΔΗΙΩΣΑΣΨΥΧΗΔΕΚΑΤΟΥΤΑΜΕΝΗΝΩΤΕΙΛΗΝ
ΕΣΣΥΤΕΠΕΙΓΟΜΕΝΗΤΟΝΔΕΣΚΟΤΟΣΟΣΣΕΚΑΛΥΨΕ
ΠΛΕΙΣΤΟΥΣΔΑΙΑΣΕΙΛΕΝΟΙΛΗΟΣΤΑΧΥΣΥΙΟΣ
ΟΥΓΑΡΟΙΤΙΣΟΜΟΙΟΣΕΠΙΣΠΕΣΘΑΙΠΟΣΙΝΗΕΝ
ΑΝΔΡΩΝΤΡΕΣΣΑΝΤΩΝΟΤΕΤΕΖΕΥΣΕΝΦΟΒΟΝΟΡΣΗΙ

Book 15

1

ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΙΑΤΕΣΚΟΛΟΠΑΣΚΑΙΤΑΦΡΟΝΕΒΗΣΑΝ
ΦΕΥΓΟΝΤΕΣΠΟΛΛΟΙΔΕΔΑΜΕΝΔΑΝΑΩΝΥΠΟΧΕΡΣΙΝ
ΟΙΜΕΝΔΗΠΑΡΟΧΕΣΦΙΝΕΡΗΤΥΟΝΤΟΜΕΝΟΝΤΕΣ
ΧΛΩΡΟΙΥΠΑΙΔΕΙΟΥΣΠΕΦΟΒΗΜΕΝΟΙΕΓΡΕΤΟΔΕΖΕΥΣ
ΙΔΗΣΕΝΚΟΡΥΦΗΙΣΙΠΑΡΑΧΡΥΣΟΘΡΟΝΟΥΗΡΗΣ
ΣΤΗΔΑΡΑΝΑΙΞΑΣΙΔΕΔΕΤΡΩΑΣΚΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΤΟΥΣΜΕΝΟΡΙΝΟΜΕΝΟΥΣΤΟΥΣΔΕΚΛΟΝΕΟΝΤΑΣΟΠΙΣΘΕΝ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΜΕΤΑΔΕΣΦΙΠΟΣΕΙΔΑΩΝΑΑΝΑΚΤΑ
ΕΚΤΟΡΑΔΕΝΠΕΔΙΩΙΙΔΕΚΕΙΜΕΝΟΝΑΜΦΙΔΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΙΑΘΟΔΑΡΓΑΛΕΩΙΕΧΕΤΑΣΘΜΑΤΙΚΗΡΑΠΙΝΥΣΣΩΝ
ΑΙΜΕΜΕΩΝΕΠΕΙΟΥΜΙΝΑΦΑΥΡΟΤΑΤΟΣΒΑΛΑΧΑΙΩΝ
ΤΟΝΔΕΙΔΩΝΕΛΕΗΣΕΠΑΤΗΡΑΝΔΡΩΝΤΕΘΕΩΝΤΕ
ΔΕΙΝΑΔΥΠΟΔΡΑΙΔΩΝΗΡΗΝΠΡΟΣΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΝ
ΗΜΑΛΑΔΗΚΑΚΟΤΕΧΝΟΣΑΜΗΧΑΝΕΣΟΣΔΟΛΟΣΗΡΗ
ΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝΕΠΑΥΣΕΜΑΧΗΣΕΦΟΒΗΣΕΔΕΛΑΟΥΣ
ΟΥΜΑΝΟΙΔΕΙΑΥΤΕΚΑΚΟΡΡΑΦΙΗΣΑΛΕΓΕΙΝΗΣ
ΠΡΩΤΗΕΠΑΥΡΗΑΙΚΑΙΣΕΠΛΗΓΗΙΣΙΝΙΜΑΣΣΩ
ΗΟΥΜΕΜΝΗΙΟΤΕΤΕΚΡΕΜΩΥΨΟΘΕΝΕΚΔΕΠΟΔΟΙΙΝ
ΑΚΜΟΝΑΣΗΚΑΔΥΩΠΕΡΙΧΕΡΣΙΔΕΔΕΣΜΟΝΙΗΛΑ
ΧΡΥΣΕΟΝΑΡΡΗΚΤΟΝΣΥΔΕΝΑΙΘΕΡΙΚΑΙΝΕΦΕΛΗΙΣΙΝ
ΕΚΡΕΜΩΗΛΑΣΤΕΟΝΔΕΘΕΟΙΚΑΤΑΜΑΚΡΟΝΟΛΥΜΠΟΝ
ΛΥΣΑΙΔΟΥΚΕΔΥΝΑΝΤΟΠΑΡΑΣΤΑΔΟΝΟΝΔΕΛΑΒΟΙΜΙ
ΡΙΠΤΑΣΚΟΝΤΕΤΑΓΩΝΑΠΟΒΗΛΟΥΟΦΡΑΝΙΚΗΤΑΙ
ΓΗΝΟΛΙΓΗΠΕΛΕΩΝΕΜΕΔΟΥΔΩΣΘΥΜΟΝΑΝΙΕΙ
ΑΖΗΧΗΣΟΔΥΝΗΗΡΑΚΛΗΟΣΘΕΙΟΙΟ
ΤΟΝΣΥΞΥΝΒΟΡΕΗΙΑΝΕΜΩΙΠΕΠΙΘΟΥΣΑΘΥΕΛΛΑΣ
ΠΕΜΨΑΣΕΠΑΤΡΥΓΕΤΟΝΠΟΝΤΟΝΚΑΚΑΜΗΤΙΟΩΣΑ
ΚΑΙΜΙΝΕΠΕΙΤΑΚΟΩΝΔΕΥΝΑΙΟΜΕΝΗΝΑΠΕΝΕΙΚΑΣ
ΤΟΝΜΕΝΕΓΩΝΕΝΘΕΝΡΥΣΑΜΗΝΚΑΙΑΝΗΓΑΓΟΝΑΥΤΙΣ
ΑΡΓΟΣΕΣΙΠΠΟΒΟΤΟΝΚΑΙΠΟΛΛΑΠΕΡΑΘΛΗΣΑΝΤΑ
ΤΩΝΣΑΥΤΙΣΜΝΗΣΩΙΝΑΠΟΛΛΗΞΗΙΣΑΠΑΤΑΩΝ
ΟΦΡΑΙΔΗΙΗΝΤΟΙΧΡΑΙΣΜΗΙΦΙΛΟΤΗΣΤΕΚΑΙΕΥΝΗ
ΗΝΕΜΙΓΗΣΕΛΘΟΥΣΑΘΕΩΝΑΠΟΚΑΙΜΑΠΑΤΗΣΑΣ

34

ΩΣΦΑΤΟΡΙΓΗΣΕΝΔΕΒΟΩΠΙΣΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΚΑΙΜΙΝΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΙΣΤΩΝΥΝΤΟΔΕΓΑΙΑΚΑΙΟΥΡΑΝΟΣΕΥΡΥΣΥΠΕΡΘΕ
ΚΑΙΤΟΚΑΤΕΙΒΟΜΕΝΟΝΣΤΥΓΟΣΥΔΩΡΟΣΤΕΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΟΡΚΟΣΔΕΙΝΟΤΑΤΟΣΤΕΠΕΛΕΙΜΑΚΑΡΕΣΣΙΘΕΟΙΣΙ
ΣΗΘΙΕΡΗΚΕΦΑΛΗΚΑΙΝΩΙΤΕΡΟΝΛΕΧΟΣΑΥΤΩΝ
ΚΟΥΡΙΔΙΟΝΤΟΜΕΝΟΥΚΑΝΕΓΩΠΟΤΕΜΑΨΟΜΟΣΑΙΜΙ
ΜΗΔΙΕΜΗΝΙΟΤΗΤΑΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΠΗΜΑΙΝΕΙΤΡΩΑΣΤΕΚΑΙΕΚΤΟΡΑΤΟΙΣΙΔΑΡΗΓΕΙ
ΑΛΛΑΠΟΥΑΥΤΟΝΘΥΜΟΣΕΠΟΤΡΥΝΕΙΚΑΙΑΝΩΓΕΙ
ΤΕΙΡΟΜΕΝΟΥΣΔΕΠΙΝΗΥΣΙΝΙΔΩΝΕΛΕΗΣΕΝΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΥΤΑΡΤΟΙΚΑΙΚΕΙΝΩΙΕΓΩΠΑΡΑΜΥΘΗΣΑΙΜΗΝ
ΤΗΙΙΜΕΝΗΙΚΕΝΔΗΣΥΚΕΛΑΙΝΕΦΕΣΗΓΕΜΟΝΕΥΗΙΣ
ΩΣΦΑΤΟΜΕΙΔΗΣΕΝΔΕΠΑΤΗΡΑΝΔΡΩΝΤΕΘΕΩΝΤΕ
ΚΑΙΜΙΝΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΕΙΜΕΝΔΗΣΥΓΕΠΕΙΤΑΒΟΩΠΙΣΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΙΣΟΝΕΜΟΙΦΡΟΝΕΟΥΣΑΜΕΤΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΚΑΘΙΖΟΙΣ
ΤΩΚΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΓΕΚΑΙΕΙΜΑΛΑΒΟΥΛΕΤΑΙΑΛΛΗΙ
ΑΙΨΑΜΕΤΑΣΤΡΕΨΕΙΕΝΟΟΝΜΕΤΑΣΟΝΚΑΙΕΜΟΝΚΗΡ
ΑΛΛΕΙΔΗΡΕΤΕΟΝΓΕΚΑΙΑΤΡΕΚΕΩΣΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
ΕΡΧΕΟΝΥΝΜΕΤΑΦΥΛΑΘΕΩΝΚΑΙΔΕΥΡΟΚΑΛΕΣΣΟΝ
ΙΡΙΝΤΕΛΘΕΜΕΝΑΙΚΑΙΑΠΟΛΛΩΝΑΚΛΥΤΟΤΟΞΟΝ
ΟΦΡΗΜΕΝΜΕΤΑΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΕΛΘΗΙΚΑΙΕΙΠΗΙΣΙΠΟΣΕΙΔΑΩΝΙΑΝΑΚΤΙ
ΠΑΥΣΑΜΕΝΟΝΠΟΛΕΜΟΙΟΤΑΑΠΡΟΣΔΩΜΑΘΙΚΕΣΘΑΙ
ΕΚΤΟΡΑΔΟΤΡΥΝΗΙΣΙΜΑΧΗΝΕΣΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΥΤΙΣΔΕΜΠΝΕΥΣΗΙΣΙΜΕΝΟΣΛΕΛΑΘΗΙΔΟΔΥΝΑΩΝ
ΑΙΝΥΝΜΙΝΤΕΙΡΟΥΣΙΚΑΤΑΦΡΕΝΑΣΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΥΤΙΣΑΠΟΣΤΡΕΨΗΙΣΙΝΑΝΑΛΚΙΔΑΦΥΖΑΝΕΝΟΡΣΑΣ
ΦΕΥΓΟΝΤΕΣΔΕΝΝΗΥΣΙΠΟΛΥΚΛΗΙΣΙΠΕΣΩΣΙ
ΠΗΛΕΙΔΕΩΑΧΙΛΗΟΣΟΔΑΝΣΤΗΣΕΙΟΝΕΤΑΙΡΟΝ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΝΤΟΝΔΕΚΤΕΝΕΙΕΓΧΕΙΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΙΛΙΟΥΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΠΟΛΕΑΣΟΛΕΣΑΝΤΑΙΖΗΟΥΣ
ΤΟΥΣΑΛΛΟΥΣΜΕΤΑΔΥΙΟΝΕΜΟΝΣΑΡΠΗΔΟΝΑΔΙΟΝ
ΤΟΥΔΕΧΟΛΩΣΑΜΕΝΟΣΚΤΕΝΕΙΕΚΤΟΡΑΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΚΤΟΥΔΑΝΤΟΙΕΠΕΙΤΑΠΑΛΙΩΞΙΝΠΑΡΑΝΗΩΝ
ΑΙΕΝΕΓΩΤΕΥΧΟΙΜΙΔΙΑΜΠΕΡΕΣΕΙΣΟΚΑΧΑΙΟΙ
ΙΛΙΟΝΑΙΠΥΕΛΟΙΕΝΑΘΗΝΑΙΗΣΔΙΑΒΟΥΛΑΣ
ΤΟΠΡΙΝΔΟΥΤΑΡΕΓΩΠΑΥΩΧΟΛΟΝΟΥΤΕΤΙΝΑΛΛΟΝ
ΑΘΑΝΑΤΩΝΔΑΝΑΟΙΣΙΝΑΜΥΝΕΜΕΝΕΝΘΑΔΕΑΣΩ
ΠΡΙΝΓΕΤΟΠΗΛΕΙΔΑΟΤΕΛΕΥΤΗΘΗΝΑΙΕΕΛΔΩΡ
ΩΣΟΙΥΠΕΣΤΗΝΠΡΩΤΟΝΕΜΩΙΔΕΠΕΝΕΥΣΑΚΑΡΗΤΙ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΕΜΕΙΟΘΕΑΘΕΤΙΣΗΨΑΤΟΓΟΥΝΩΝ
ΛΙΣΣΟΜΕΝΗΤΙΜΗΣΑΙΑΧΙΛΛΗΑΠΤΟΛΙΠΟΡΘΟΝ

78

ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΒΗΔΕΞΙΔΑΙΩΝΟΡΕΩΝΕΣΜΑΚΡΟΝΟΛΥΜΠΟΝ
ΩΣΔΟΤΑΝΑΙΞΗΙΝΟΟΣΑΝΕΡΟΣΟΣΤΕΠΙΠΟΛΛΗΝ
ΓΑΙΑΝΕΛΗΛΟΥΘΩΣΦΡΕΣΙΠΕΥΚΑΛΙΜΗΙΣΙΝΟΗΣΗΙ
ΕΝΘΕΙΗΝΗΕΝΘΑΜΕΝΟΙΝΗΗΙΣΙΤΕΠΟΛΛΑ
ΩΣΚΡΑΙΠΝΩΣΜΕΜΑΥΙΑΔΙΕΠΤΑΤΟΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΙΚΕΤΟΔΑΙΠΥΝΟΛΥΜΠΟΝΟΜΗΓΕΡΕΕΣΣΙΔΕΠΗΛΘΕΝ
ΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΘΕΟΙΣΙΔΙΟΣΔΟΜΩΙΟΙΔΕΙΔΟΝΤΕΣ
ΠΑΝΤΕΣΑΝΗΙΞΑΝΚΑΙΔΕΙΚΑΝΟΩΝΤΟΔΕΠΑΣΣΙΝ
ΗΔΑΛΛΟΥΣΜΕΝΕΑΣΕΘΕΜΙΣΤΙΔΕΚΑΛΛΙΠΑΡΗΙΩΙ
ΔΕΚΤΟΔΕΠΑΣΠΡΩΤΗΓΑΡΕΝΑΝΤΙΗΗΛΘΕΘΕΟΥΣΑ
ΚΑΙΜΙΝΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΗΡΗΤΙΠΤΕΒΕΒΗΚΑΣΑΤΥΖΟΜΕΝΗΙΔΕΕΟΙΚΑΣ
ΗΜΑΛΑΔΗΣΕΦΟΒΗΣΕΚΡΟΝΟΥΠΑΙΣΟΣΤΟΙΑΚΟΙΤΗΣ
ΤΗΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΜΗΜΕΘΕΑΘΕΜΙΤΑΥΤΑΔΙΕΙΡΕΟΟΙΣΘΑΚΑΙΑΥΤΗ
ΟΙΟΣΚΕΙΝΟΥΘΥΜΟΣΥΠΕΡΦΙΑΛΟΣΚΑΙΑΠΗΝΗΣ
ΑΛΛΑΣΥΓΑΡΧΕΘΕΟΙΣΙΔΟΜΟΙΣΕΝΙΔΑΙΤΟΣΕΙΣΗΣ
ΤΑΥΤΑΔΕΚΑΙΜΕΤΑΠΑΣΙΝΑΚΟΥΣΕΑΙΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝ
ΟΙΑΖΕΥΣΚΑΚΑΕΡΓΑΠΙΦΑΥΣΚΕΤΑΙΟΥΔΕΤΙΦΗΜΙ
ΠΑΣΙΝΟΜΩΣΘΥΜΟΝΚΕΧΑΡΗΣΕΜΕΝΟΥΤΕΒΡΟΤΟΙΣΙΝ
ΟΥΤΕΘΕΟΙΣΕΙΠΕΡΤΙΣΕΤΙΝΥΝΔΑΙΝΥΤΑΙΕΥΦΡΩΝ
ΗΜΕΝΑΡΩΣΕΙΠΟΥΣΑΚΑΘΕΖΕΤΟΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΟΧΘΗΣΑΝΔΑΝΑΔΩΜΑΔΙΟΣΘΕΟΙΗΔΕΓΕΛΑΣΣΕ
ΧΕΙΛΕΣΙΝΟΥΔΕΜΕΤΩΠΟΝΕΠΟΦΡΥΣΙΚΥΑΝΕΗΙΣΙΝ
ΙΑΝΘΗΠΑΣΙΝΔΕΝΕΜΕΣΣΗΘΕΙΣΑΜΕΤΗΥΔΑ
ΝΗΠΙΟΙΟΙΖΗΝΙΜΕΝΕΑΙΝΟΜΕΝΑΦΡΟΝΕΟΝΤΕΣ
ΗΕΤΙΜΙΝΜΕΜΑΜΕΝΚΑΤΑΠΑΥΣΕΜΕΝΑΣΣΟΝΙΟΝΤΕΣ
ΗΕΠΕΙΗΕΒΙΗΙΟΔΑΦΗΜΕΝΟΣΟΥΚΑΛΕΓΙΖΕΙ
ΟΥΔΟΘΕΤΑΙΦΗΣΙΝΓΑΡΕΝΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΘΕΟΙΣΙ
ΚΑΡΤΕΙΤΕΣΘΕΝΕΙΤΕΔΙΑΚΡΙΔΟΝΕΙΝΑΙΑΡΙΣΤΟΣ
ΤΩΕΧΕΘΟΤΤΙΚΕΝΥΜΜΙΚΑΚΟΝΠΕΜΠΗΙΣΙΝΕΚΑΣΤΩΙ
ΗΔΗΓΑΡΝΥΝΕΛΠΟΜΑΡΗΙΓΕΠΗΜΑΤΕΤΥΧΘΑΙ
ΥΙΟΣΓΑΡΟΙΟΛΩΛΕΜΑΧΗΙΕΝΙΦΙΛΤΑΤΟΣΑΝΔΡΩΝ
ΑΣΚΑΛΑΦΟΣΤΟΝΦΗΣΙΝΟΝΕΜΜΕΝΑΙΟΒΡΙΜΟΣΑΡΗΣ

113

ΩΣΕΦΑΤΑΥΤΑΡΑΡΗΣΘΑΛΕΡΩΠΕΠΛΗΓΕΤΟΜΗΡΩ
ΧΕΡΣΙΚΑΤΑΠΡΗΝΕΣΣΟΛΟΦΥΡΟΜΕΝΟΣΔΕΠΟΣΗΥΔΑ
ΜΗΝΥΝΜΟΙΝΕΜΕΣΗΣΕΤΟΛΥΜΠΙΑΔΩΜΑΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΤΙΣΑΣΘΑΙΦΟΝΟΝΥΙΟΣΙΟΝΤΕΠΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΕΙΠΕΡΜΟΙΚΑΙΜΟΙΡΑΔΙΟΣΠΛΗΓΕΝΤΙΚΕΡΑΥΝΩΙ
ΚΕΙΣΘΑΙΟΜΟΥΝΕΚΥΕΣΣΙΜΕΘΑΙΜΑΤΙΚΑΙΚΟΝΙΗΙΣΙΝ
ΩΣΦΑΤΟΚΑΙΡΙΠΠΟΥΣΚΕΛΕΤΟΔΕΙΜΟΝΤΕΦΟΒΟΝΤΕ
ΖΕΥΓΝΥΜΕΝΑΥΤΟΣΔΕΝΤΕΕΔΥΣΕΤΟΠΑΜΦΑΝΟΩΝΤΑ
ΕΝΘΑΚΕΤΙΜΕΙΖΩΝΤΕΚΑΙΑΡΓΑΛΕΩΤΕΡΟΣΑΛΛΟΣ
ΠΑΡΔΙΟΣΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΧΟΛΟΣΚΑΙΜΗΝΙΣΕΤΥΧΘΗ
ΕΙΜΗΑΘΗΝΗΠΑΣΙΠΕΡΙΔΕΙΣΑΣΑΘΕΟΙΣΙΝ
ΩΡΤΟΔΙΕΚΠΡΟΘΥΡΟΥΛΙΠΕΔΕΘΡΟΝΟΝΕΝΘΑΘΑΑΣΣΕ
ΤΟΥΔΑΠΟΜΕΝΚΕΦΑΛΗΣΚΟΡΥΘΕΙΛΕΤΟΚΑΙΣΑΚΟΣΩΜΩΝ
ΕΓΧΟΣΔΕΣΤΗΣΕΣΤΙΒΑΡΗΣΑΠΟΧΕΙΡΟΣΕΛΟΥΣΑ
ΧΑΛΚΕΟΝΗΔΕΠΕΕΣΣΙΚΑΘΑΠΤΕΤΟΘΟΥΡΟΝΑΡΗΑ
ΜΑΙΝΟΜΕΝΕΦΡΕΝΑΣΗΛΕΔΙΕΦΘΟΡΑΣΗΝΥΤΟΙΑΥΤΩΣ
ΟΥΑΤΑΚΟΥΕΜΕΝΕΣΤΙΝΟΟΣΔΑΠΟΛΩΛΕΚΑΙΑΙΔΩΣ
ΟΥΚΑΙΕΙΣΑΤΕΦΗΣΙΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΗΔΗΝΥΝΠΑΡΖΗΝΟΣΟΛΥΜΠΙΟΥΕΙΛΗΛΟΥΘΕΝ
ΗΕΘΕΛΕΙΣΑΥΤΟΣΜΕΝΑΝΑΠΛΗΣΑΣΚΑΚΑΠΟΛΛΑ
ΑΨΙΜΕΝΟΥΛΥΜΠΟΝΔΕΚΑΙΑΧΝΥΜΕΝΟΣΠΕΡΑΝΑΓΚΗΙ
ΑΥΤΑΡΤΟΙΣΑΛΛΟΙΣΙΚΑΚΟΝΜΕΓΑΠΑΣΙΦΥΤΕΥΣΑΙ
ΑΥΤΙΚΑΓΑΡΤΡΩΑΣΜΕΝΥΠΕΡΘΥΜΟΥΣΚΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΛΕΙΨΕΙΟΔΗΜΕΑΣΕΙΣΙΚΥΔΟΙΜΗΣΩΝΕΣΟΛΥΜΠΟΝ
ΜΑΡΨΕΙΔΕΞΕΙΗΣΟΣΤΑΙΤΙΟΣΟΣΤΕΚΑΙΟΥΚΙ
ΤΩΣΑΥΝΥΝΚΕΛΟΜΑΙΜΕΘΕΜΕΝΧΟΛΟΝΥΙΟΣΕΗΟΣ
ΗΔΗΓΑΡΤΙΣΤΟΥΓΕΒΙΗΝΚΑΙΧΕΙΡΑΣΑΜΕΙΝΩΝ
ΗΠΕΦΑΤΗΚΑΙΕΠΕΙΤΑΠΕΦΗΣΕΤΑΙΑΡΓΑΛΕΟΝΔΕ
ΠΑΝΤΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝΡΥΣΘΑΙΓΕΝΕΗΝΤΕΤΟΚΟΝΤΕ
ΩΣΕΙΠΟΥΣΙΔΡΥΣΕΘΡΟΝΩΙΕΝΙΘΟΥΡΟΝΑΡΗΑ
ΗΡΗΔΑΠΟΛΛΩΝΑΚΑΛΕΣΣΑΤΟΔΩΜΑΤΟΣΕΚΤΟΣ
ΙΡΙΝΘΗΤΕΘΕΟΙΣΙΜΕΤΑΓΓΕΛΟΣΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙ
ΚΑΙΣΦΕΑΣΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΖΕΥΣΣΦΩΕΙΣΙΔΗΝΚΕΛΕΤΕΛΘΕΜΕΝΟΤΤΙΤΑΧΙΣΤΑ
ΑΥΤΑΡΕΠΗΝΕΛΘΗΤΕΔΙΟΣΤΕΙΣΩΠΑΙΔΗΣΘΕ
ΕΡΔΕΙΝΟΤΤΙΚΕΚΕΙΝΟΣΕΠΟΤΡΥΝΗΙΚΑΙΑΝΩΓΗΙ

149

ΗΜΕΝΑΡΩΣΕΙΠΟΥΣΑΠΑΛΙΝΚΙΕΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΕΖΕΤΟΔΕΙΝΙΘΡΟΝΩΙΤΩΔΑΙΞΑΝΤΕΠΕΤΕΣΘΗΝ
ΙΔΗΝΔΙΚΑΝΟΝΠΟΛΥΠΙΔΑΚΑΜΗΤΕΡΑΘΗΡΩΝ
ΕΥΡΟΝΔΕΥΡΥΟΠΑΚΡΟΝΙΔΗΝΑΝΑΓΑΡΓΑΡΩΙΑΚΡΩΙ
ΗΜΕΝΟΝΑΜΦΙΔΕΜΙΝΘΥΟΕΝΝΕΦΟΣΕΣΤΕΦΑΝΩΤΟ
ΤΩΔΕΠΑΡΟΙΘΕΛΘΟΝΤΕΔΙΟΣΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΟ
ΣΤΗΤΗΝΟΥΔΕΣΦΩΙΝΙΔΩΝΕΧΟΛΩΣΑΤΟΘΥΜΩΙ
ΟΤΤΙΟΙΩΚΕΠΕΕΣΣΙΦΙΛΗΣΑΛΟΧΟΙΟΠΙΘΕΣΘΗΝ
ΙΡΙΝΔΕΠΡΟΤΕΡΗΝΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΒΑΣΚΙΘΙΙΡΙΤΑΧΕΙΑΠΟΣΕΙΔΑΩΝΙΑΝΑΚΤΙ
ΠΑΝΤΑΤΑΔΑΓΓΕΙΛΑΙΜΗΔΕΨΕΥΔΑΓΓΕΛΟΣΕΙΝΑΙ
ΠΑΥΣΑΜΕΝΟΝΜΙΝΑΝΩΧΘΙΜΑΧΗΣΗΔΕΠΤΟΛΕΜΟΙΟ
ΕΡΧΕΣΘΑΙΜΕΤΑΦΥΛΑΘΕΩΝΗΕΙΣΑΛΑΔΙΑΝ
ΕΙΔΕΜΟΙΟΥΚΕΠΕΕΣΣΕΠΙΠΕΙΣΕΤΑΙΑΛΛΑΛΟΓΗΣΕΙ
ΦΡΑΖΕΣΘΩΔΗΕΠΕΙΤΑΚΑΤΑΦΡΕΝΑΚΑΙΚΑΤΑΘΥΜΟΝ
ΜΗΜΟΥΔΕΚΡΑΤΕΡΟΣΠΕΡΕΩΝΕΠΙΟΝΤΑΤΑΛΑΣΣΗΙ
ΜΕΙΝΑΙΕΠΕΙΕΥΦΗΜΙΒΙΗΙΠΟΛΥΦΕΡΤΕΡΟΣΕΙΝΑΙ
ΚΑΙΓΕΝΕΗΙΠΡΟΤΕΡΟΣΤΟΥΔΟΥΚΟΘΕΤΑΙΦΙΛΟΝΗΤΟΡ
ΙΣΟΝΕΜΟΙΦΑΣΘΑΙΤΟΝΤΕΣΤΥΓΕΟΥΣΙΚΑΙΑΛΛΟΙ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΠΟΔΗΝΕΜΟΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΒΗΔΕΚΑΤΙΔΑΙΩΝΟΡΕΩΝΕΙΣΙΛΙΟΝΙΡΗΝ
ΩΣΔΟΤΑΝΕΚΝΕΦΕΩΝΠΤΗΤΑΙΝΙΦΑΣΗΕΧΑΛΑΖΑ
ΨΥΧΡΗΥΠΟΡΙΠΗΣΑΙΘΡΗΓΕΝΕΟΣΒΟΡΕΑΟ
ΩΣΚΡΑΙΠΝΩΣΜΕΜΑΥΙΑΔΙΕΠΤΑΤΟΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΗΠΡΟΣΕΦΗΚΛΥΤΟΝΕΝΝΟΣΙΓΑΙΟΝ
ΑΓΓΕΛΙΗΝΤΙΝΑΤΟΙΓΑΙΗΟΧΕΚΥΑΝΟΧΑΙΤΑ
ΗΛΘΟΝΔΕΥΡΟΦΕΡΟΥΣΑΠΑΡΑΙΔΙΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΠΑΥΣΑΜΕΝΟΝΣΕΚΕΛΕΥΣΕΜΑΧΗΣΗΔΕΠΤΟΛΕΜΟΙΟ
ΕΡΧΕΣΘΑΙΜΕΤΑΦΥΛΑΘΕΩΝΗΕΙΣΑΛΑΔΙΑΝ
ΕΙΔΕΟΙΟΥΚΕΠΕΕΣΣΕΠΙΠΕΙΣΕΑΙΑΛΛΑΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΗΠΕΙΛΕΙΚΑΙΚΕΙΝΟΣΕΝΑΝΤΙΒΙΟΝΠΟΛΕΜΙΞΩΝ
ΕΝΘΑΔΕΛΕΥΣΕΣΘΑΙΣΕΔΥΠΕΞΑΛΕΑΣΘΑΙΑΝΩΓΕ
ΧΕΙΡΑΣΕΠΕΙΣΕΟΦΗΣΙΒΙΗΙΠΟΛΥΦΕΡΤΕΡΟΣΕΙΝΑΙ
ΚΑΙΓΕΝΕΗΙΠΡΟΤΕΡΟΣΣΟΝΔΟΥΚΟΘΕΤΑΙΦΙΛΟΝΗΤΟΡ
ΙΣΟΝΟΙΦΑΣΘΑΙΤΟΝΤΕΣΤΥΓΕΟΥΣΙΚΑΙΑΛΛΟΙ

184

ΤΗΝΔΕΜΕΓΟΧΘΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΚΛΥΤΟΣΕΝΝΟΣΙΓΑΙΟΣ
ΩΠΟΠΟΙΗΡΑΓΑΘΟΣΠΕΡΕΩΝΥΠΕΡΟΠΛΟΝΕΕΙΠΕΝ
ΕΙΜΟΜΟΤΙΜΟΝΕΟΝΤΑΒΙΗΙΑΕΚΟΝΤΑΚΑΘΕΞΕΙ
ΤΡΕΙΣΓΑΡΤΕΚΚΡΟΝΟΥΕΙΜΕΝΑΔΕΛΦΕΟΙΟΥΣΤΕΚΕΤΟΡΕΑ
ΖΕΥΣΚΑΙΕΓΩΤΡΙΤΑΤΟΣΔΑΙΔΗΣΕΝΕΡΟΙΣΙΝΑΝΑΣΣΩΝ
ΤΡΙΧΘΑΔΕΠΑΝΤΑΔΕΔΑΣΤΑΙΕΚΑΣΤΟΣΔΕΜΜΟΡΕΤΙΜΗΣ
ΗΤΟΙΕΓΩΝΕΛΑΧΟΝΠΟΛΙΗΝΑΛΑΝΑΙΕΜΕΝΑΙΕΙ
ΠΑΛΛΟΜΕΝΩΝΑΙΔΗΣΔΕΛΑΧΕΖΟΦΟΝΗΕΡΟΕΝΤΑ
ΖΕΥΣΔΕΛΑΧΟΥΡΑΝΟΝΕΥΡΥΝΕΝΑΙΘΕΡΙΚΑΙΝΕΦΕΛΗΙΣΙ
ΓΑΙΑΔΕΤΙΞΥΝΗΠΑΝΤΩΝΚΑΙΜΑΚΡΟΣΟΛΥΜΠΟΣ
ΤΩΡΑΚΑΙΟΥΤΙΔΙΟΣΒΕΟΜΑΙΦΡΕΣΙΝΑΛΛΑΕΚΗΛΟΣ
ΚΑΙΚΡΑΤΕΡΟΣΠΕΡΕΩΝΜΕΝΕΤΩΤΡΙΤΑΤΗΙΕΝΙΜΟΙΡΗΙ
ΧΕΡΣΙΔΕΜΗΤΙΜΕΠΑΓΧΥΚΑΚΟΝΩΣΔΕΙΔΙΣΣΕΣΘΩ
ΘΥΓΑΤΕΡΕΣΣΙΝΓΑΡΤΕΚΑΙΥΙΑΣΙΒΕΛΤΕΡΟΝΕΙΗ
ΕΚΠΑΓΛΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΝΕΝΙΣΣΕΜΕΝΟΥΣΤΕΚΕΝΑΥΤΟΣ
ΟΙΕΘΕΝΟΤΡΥΝΟΝΤΟΣΑΚΟΥΣΟΝΤΑΙΚΑΙΑΝΑΓΚΗΙ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΠΟΔΗΝΕΜΟΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΟΥΤΩΓΑΡΔΗΤΟΙΓΑΙΗΟΧΕΚΥΑΝΟΧΑΙΤΑ
ΤΟΝΔΕΦΕΡΩΔΙΙΜΥΘΟΝΑΠΗΝΕΑΤΕΚΡΑΤΕΡΟΝΤΕ
ΗΤΙΜΕΤΑΣΤΡΕΨΕΙΣΣΤΡΕΠΤΑΙΜΕΝΤΕΦΡΕΝΕΣΕΣΘΛΩΝ
ΟΙΣΘΩΣΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙΣΙΝΕΡΙΝΥΕΣΑΙΕΝΕΠΟΝΤΑΙ
ΤΗΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΙΡΙΘΕΑΜΑΛΑΤΟΥΤΟΕΠΟΣΚΑΤΑΜΟΙΡΑΝΕΕΙΠΕΣ
ΕΣΘΛΟΝΚΑΙΤΟΤΕΤΥΚΤΑΙΟΤΑΓΓΕΛΟΣΑΙΣΙΜΑΕΙΔΗΙ
ΑΛΛΑΤΟΔΑΙΝΟΝΑΧΟΣΚΡΑΔΙΗΝΚΑΙΘΥΜΟΝΙΚΑΝΕΙ
ΟΠΠΟΤΑΝΙΣΟΜΟΡΟΝΚΑΙΟΜΗΙΠΕΠΡΩΜΕΝΟΝΑΙΣΗΙ
ΝΕΙΚΕΙΕΙΝΕΘΕΛΗΙΣΙΧΟΛΩΤΟΙΣΙΝΕΠΕΕΣΣΙΝ
ΑΛΛΗΤΟΙΝΥΝΜΕΝΚΕΝΕΜΕΣΣΗΘΕΙΣΥΠΟΕΙΞΩ
ΑΛΛΟΔΕΤΟΙΕΡΕΩΚΑΙΑΠΕΙΛΗΣΩΤΟΓΕΘΥΜΩΙ
ΑΙΚΕΝΑΝΕΥΕΜΕΘΕΝΚΑΙΑΘΗΝΑΙΗΣΑΓΕΛΕΙΗΣ
ΗΡΗΣΕΡΜΕΙΩΤΕΚΑΙΗΦΑΙΣΤΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΙΛΙΟΥΑΙΠΕΙΝΗΣΠΕΦΙΔΗΣΕΤΑΙΟΥΔΕΘΕΛΗΣΕΙ
ΕΚΠΕΡΣΑΙΔΟΥΝΑΙΔΕΜΕΓΑΚΡΑΤΟΣΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝ
ΙΣΤΩΤΟΥΘΟΤΙΝΩΙΝΑΝΗΚΕΣΤΟΣΧΟΛΟΣΕΣΤΑΙ
ΩΣΕΙΠΩΝΛΙΠΕΛΑΟΝΑΧΑΙΙΚΟΝΕΝΝΟΣΙΓΑΙΟΣ
ΔΥΝΕΔΕΠΟΝΤΟΝΙΩΝΠΟΘΕΣΑΝΔΗΡΩΕΣΑΧΑΙΟΙ

220

ΚΑΙΤΟΤΑΠΟΛΛΩΝΑΠΡΟΣΕΦΗΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΕΡΧΕΟΝΥΝΦΙΛΕΦΟΙΒΕΜΕΘΕΚΤΟΡΑΧΑΛΚΟΚΟΡΥΣΤΗΝ
ΗΔΗΜΕΝΓΑΡΤΟΙΓΑΙΗΟΧΟΣΕΝΝΟΣΙΓΑΙΟΣ
ΟΙΧΕΤΑΙΕΙΣΑΛΑΔΙΑΝΑΛΕΥΑΜΕΝΟΣΧΟΛΟΝΑΙΠΥΝ
ΗΜΕΤΕΡΟΝΜΑΛΑΓΑΡΚΕΜΑΧΗΣΕΠΥΘΟΝΤΟΚΑΙΑΛΛΟΙ
ΟΙΠΕΡΕΝΕΡΤΕΡΟΙΕΙΣΙΘΕΟΙΚΡΟΝΟΝΑΜΦΙΣΕΟΝΤΕΣ
ΑΛΛΑΤΟΔΗΜΕΝΕΜΟΙΠΟΛΥΚΕΡΔΙΟΝΗΔΕΟΙΑΥΤΩΙ
ΕΠΛΕΤΟΟΤΤΙΠΑΡΟΙΘΕΝΕΜΕΣΣΗΘΕΙΣΥΠΟΕΙΞΕ
ΧΕΙΡΑΣΕΜΑΣΕΠΕΙΟΥΚΕΝΑΝΙΔΡΩΤΙΓΕΤΕΛΕΣΘΗ
ΑΛΛΑΣΥΓΕΝΧΕΙΡΕΣΣΙΛΑΒΑΙΓΙΔΑΘΥΣΣΑΝΟΕΣΣΑΝ
ΤΗΙΜΑΛΕΠΙΣΣΕΙΩΝΦΟΒΕΕΙΝΗΡΩΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΣΟΙΔΑΥΤΩΙΜΕΛΕΤΩΕΚΑΤΗΒΟΛΕΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΤΟΦΡΑΓΑΡΟΥΝΟΙΕΓΕΙΡΕΜΕΝΟΣΜΕΓΑΟΦΡΑΝΑΧΑΙΟΙ
ΦΕΥΓΟΝΤΕΣΝΗΑΣΤΕΚΑΙΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΝΙΚΩΝΤΑΙ
ΚΕΙΘΕΝΔΑΥΤΟΣΕΓΩΦΡΑΣΟΜΑΙΕΡΓΟΝΤΕΕΠΟΣΤΕ
ΩΣΚΕΚΑΙΑΥΤΙΣΑΧΑΙΟΙΑΝΑΠΝΕΥΣΩΣΙΠΟΝΟΙΟ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΡΑΠΑΤΡΟΣΑΝΗΚΟΥΣΤΗΣΕΝΑΠΟΛΛΩΝ
ΒΗΔΕΚΑΤΙΔΑΙΩΝΟΡΕΩΝΙΡΗΚΙΕΟΙΚΩΣ
ΩΚΕΙΦΑΣΣΟΦΟΝΩΙΟΣΤΩΚΙΣΤΟΣΠΕΤΕΗΝΩΝ
ΕΥΡΥΙΟΝΠΡΙΑΜΟΙΟΔΑΙΦΡΟΝΟΣΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΗΜΕΝΟΝΟΥΔΕΤΙΚΕΙΤΟΝΕΟΝΔΕΣΑΓΕΙΡΕΤΟΘΥΜΟΝ
ΑΜΦΙΕΓΙΓΝΩΣΚΩΝΕΤΑΡΟΥΣΑΤΑΡΑΣΘΜΑΚΑΙΙΔΡΩΣ
ΠΑΥΕΤΕΠΕΙΜΙΝΕΓΕΙΡΕΔΙΟΣΝΟΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΕΚΑΕΡΓΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΚΤΟΡΥΙΕΠΡΙΑΜΟΙΟΤΙΗΔΕΣΥΝΟΣΦΙΝΑΠΑΛΛΩΝ
ΗΣΟΛΙΓΗΠΕΛΕΩΝΗΠΟΥΤΙΣΕΚΗΔΟΣΙΚΑΝΕΙ
ΤΟΝΔΟΛΙΓΟΔΡΑΝΕΩΝΠΡΟΣΕΦΗΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΤΙΣΔΕΣΥΕΣΣΙΦΕΡΙΣΤΕΘΕΩΝΟΣΜΕΙΡΕΑΙΑΝΤΗΝ
ΟΥΚΑΙΕΙΣΟΜΕΝΗΥΣΙΝΕΠΙΠΡΥΜΝΗΙΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΟΥΣΕΤΑΡΟΥΣΟΛΕΚΟΝΤΑΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΒΑΛΕΝΑΙΑΣ
ΧΕΡΜΑΔΙΩΙΠΡΟΣΣΤΗΘΟΣΕΠΑΥΣΕΔΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΚΑΙΔΗΕΓΩΓΕΦΑΜΗΝΝΕΚΥΑΣΚΑΙΔΩΜΑΙΔΑΟ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΔΙΞΕΣΘΑΙΕΠΕΙΦΙΛΟΝΑΙΟΝΗΤΟΡ

253

ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΝΑΞΕΚΑΕΡΓΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΘΑΡΣΕΙΝΥΝΤΟΙΟΝΤΟΙΑΟΣΣΗΤΗΡΑΚΡΟΝΙΩΝ
ΕΞΙΔΗΣΠΡΟΕΗΚΕΠΑΡΕΣΤΑΜΕΝΑΙΚΑΙΑΜΥΝΕΙΝ
ΦΟΙΒΟΝΑΠΟΛΛΩΝΑΧΡΥΣΑΟΡΟΝΟΣΣΕΠΑΡΟΣΠΕΡ
ΡΥΟΜΟΜΩΣΑΥΤΟΝΤΕΚΑΙΑΙΠΕΙΝΟΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ
ΑΛΛΑΓΕΝΥΝΙΠΠΕΥΣΙΝΕΠΟΤΡΥΝΟΝΠΟΛΕΕΣΣΙ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΓΛΑΦΥΡΗΙΣΙΝΕΛΑΥΝΕΜΕΝΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΚΙΩΝΙΠΠΟΙΣΙΚΕΛΕΥΘΟΝ
ΠΑΣΑΝΛΕΙΑΝΕΩΤΡΕΨΩΔΗΡΩΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΩΣΕΙΠΩΝΕΜΠΝΕΥΣΕΜΕΝΟΣΜΕΓΑΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΩΣΔΟΤΕΤΙΣΣΤΑΤΟΣΙΠΠΟΣΑΚΟΣΤΗΣΑΣΕΠΙΦΑΤΝΗΙ
ΔΕΣΜΟΝΑΠΟΡΡΗΞΑΣΘΕΙΗΙΠΕΔΙΟΙΟΚΡΟΑΙΝΩΝ
ΕΙΩΘΩΣΛΟΥΕΣΘΑΙΕΥΡΡΕΙΟΣΠΟΤΑΜΟΙΟ
ΚΥΔΙΟΩΝΥΨΟΥΔΕΚΑΡΗΕΧΕΙΑΜΦΙΔΕΧΑΙΤΑΙ
ΩΜΟΙΣΑΙΣΣΟΝΤΑΙΟΔΑΓΛΑΙΗΦΙΠΕΠΟΙΘΩΣ
ΡΙΜΦΑΕΓΟΥΝΑΦΕΡΕΙΜΕΤΑΤΗΘΕΑΚΑΙΝΟΜΟΝΙΠΠΩΝ
ΩΣΕΚΤΩΡΛΑΙΨΗΡΑΠΟΔΑΣΚΑΙΓΟΥΝΑΤΕΝΩΜΑ
ΟΤΡΥΝΩΝΙΠΠΗΑΣΕΠΕΙΘΕΟΥΕΚΛΥΕΝΑΥΔΗΝ
ΟΙΔΩΣΤΗΕΛΑΦΟΝΚΕΡΑΟΝΗΑΓΡΙΟΝΑΙΓΑ
ΕΣΣΕΥΑΝΤΟΚΥΝΕΣΤΕΚΑΙΑΝΕΡΕΣΑΓΡΟΙΩΤΑΙ
ΤΟΝΜΕΝΤΗΛΙΒΑΤΟΣΠΕΤΡΗΚΑΙΔΑΣΚΙΟΣΥΛΗ
ΕΙΡΥΣΑΤΟΥΔΑΡΑΤΕΣΦΙΚΙΧΗΜΕΝΑΙΑΙΣΙΜΟΝΗΕΝ
ΤΩΝΔΕΘΥΠΟΙΑΧΗΣΕΦΑΝΗΛΙΣΗΥΓΕΝΕΙΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΝΑΙΨΑΔΕΠΑΝΤΑΣΑΠΕΤΡΑΠΕΚΑΙΜΕΜΑΩΤΑΣ
ΩΣΔΑΝΑΟΙΕΙΟΣΜΕΝΟΜΙΛΑΔΟΝΑΙΕΝΕΠΟΝΤΟ
ΝΥΣΣΟΝΤΕΣΞΙΦΕΣΙΝΤΕΚΑΙΕΓΧΕΣΙΝΑΜΦΙΓΥΟΙΣΙΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΙΔΟΝΕΚΤΟΡΕΠΟΙΧΟΜΕΝΟΝΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝ

281

ΤΑΡΒΗΣΑΝΠΑΣΙΝΔΕΠΑΡΑΙΠΟΣΙΚΑΠΠΕΣΕΘΥΜΟΣ
ΤΟΙΣΙΔΕΠΕΙΤΑΓΟΡΕΥΕΘΟΑΣΑΝΔΡΑΙΜΟΝΟΣΥΙΟΣ
ΑΙΤΩΛΩΝΟΧΑΡΙΣΤΟΣΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΣΜΕΝΑΚΟΝΤΙ
ΕΣΘΛΟΣΔΕΝΣΤΑΔΙΗΙΑΓΟΡΗΙΔΕΕΠΑΥΡΟΙΑΧΑΙΩΝ
ΝΙΚΩΝΟΠΠΟΤΕΚΟΥΡΟΙΕΡΙΣΣΕΙΑΝΠΕΡΙΜΥΘΩΝ
ΟΣΦΙΝΕΥΦΡΟΝΕΩΝΑΓΟΡΗΣΑΤΟΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΝ
ΩΠΟΠΟΙΗΜΕΓΑΘΑΥΜΑΤΟΔΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝΟΡΩΜΑΙ
ΟΙΟΝΔΑΥΤΕΞΑΥΤΙΣΑΝΕΣΤΗΚΗΡΑΣΑΛΥΞΑΣ
ΕΚΤΩΡΗΘΗΝΜΙΝΜΑΛΑΕΛΠΕΤΟΘΥΜΟΣΕΚΑΣΤΟΥ
ΧΕΡΣΙΝΥΠΑΙΑΝΤΟΣΘΑΝΕΕΙΝΤΕΛΑΜΩΝΙΑΔΑΟ
ΑΛΛΑΤΙΣΑΥΤΕΘΕΩΝΕΡΡΥΣΑΤΟΚΑΙΕΣΑΩΣΕΝ
ΕΚΤΟΡΟΔΗΠΟΛΛΩΝΔΑΝΑΩΝΥΠΟΓΟΥΝΑΤΕΛΥΣΕΝ
ΩΣΚΑΙΝΥΝΕΣΣΕΣΘΑΙΟΙΟΜΑΙΟΥΓΑΡΑΤΕΡΓΕ
ΖΗΝΟΣΕΡΙΓΔΟΥΠΟΥΠΡΟΜΟΣΙΣΤΑΤΑΙΩΔΕΜΕΝΟΙΝΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΘΩΣΑΝΕΓΩΝΕΙΠΩΠΕΙΘΩΜΕΘΑΠΑΝΤΕΣ
ΠΛΗΘΥΝΜΕΝΠΟΤΙΝΗΑΣΑΝΩΞΟΜΕΝΑΠΟΝΕΕΣΘΑΙ
ΑΥΤΟΙΔΟΣΣΟΙΑΡΙΣΤΟΙΕΝΙΣΤΡΑΤΩΙΕΥΧΟΜΕΘΕΙΝΑΙ
ΣΤΗΟΜΕΝΕΙΚΕΝΠΡΩΤΟΝΕΡΥΞΟΜΕΝΑΝΤΙΑΣΑΝΤΕΣ
ΔΟΥΡΑΤΑΝΑΣΧΟΜΕΝΟΙΤΟΝΔΟΙΩΚΑΙΜΕΜΑΩΤΑ
ΘΥΜΩΙΔΕΙΣΕΣΘΑΙΔΑΝΑΩΝΚΑΤΑΔΥΝΑΙΟΜΙΛΟΝ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΤΟΥΜΑΛΑΜΕΝΚΛΥΟΝΗΔΕΠΙΘΟΝΤΟ
ΟΙΜΕΝΑΡΑΜΦΑΙΑΝΤΑΚΑΙΙΔΟΜΕΝΗΑΑΝΑΚΤΑ
ΤΕΥΚΡΟΝΜΗΡΙΟΝΗΝΤΕΜΕΓΗΝΤΑΤΑΛΑΝΤΟΝΑΡΗΙ
ΥΣΜΙΝΗΝΗΡΤΥΝΟΝΑΡΙΣΤΗΑΣΚΑΛΕΣΑΝΤΕΣ
ΕΚΤΟΡΙΚΑΙΤΡΩΕΣΣΙΝΕΝΑΝΤΙΟΝΑΥΤΑΡΟΠΙΣΣΩ
ΗΠΛΗΘΥΣΕΠΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝΑΠΟΝΕΟΝΤΟ
ΤΡΩΕΣΔΕΠΡΟΥΤΥΨΑΝΑΟΛΛΕΕΣΗΡΧΕΔΑΡΕΚΤΩΡ
ΜΑΚΡΑΒΙΒΑΣΠΡΟΣΘΕΝΔΕΚΙΑΥΤΟΥΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΙΜΕΝΟΣΩΜΟΙΙΝΝΕΦΕΛΗΝΕΧΕΔΑΙΓΙΔΑΘΟΥΡΙΝ
ΔΕΙΝΗΝΑΜΦΙΔΑΣΕΙΑΝΑΡΙΠΡΕΠΕΗΝΑΡΑΧΑΛΚΕΥΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣΔΙΙΔΩΚΕΦΟΡΗΜΕΝΑΙΕΣΦΟΒΟΝΑΝΔΡΩΝ
ΤΗΝΑΡΟΓΕΝΧΕΙΡΕΣΣΙΝΕΧΩΝΗΓΗΣΑΤΟΛΑΩΝ

312

ΑΡΓΕΙΟΙΔΥΠΕΜΕΙΝΑΝΑΟΛΛΕΕΣΩΡΤΟΔΑΥΤΗ
ΟΞΕΙΑΜΦΟΤΕΡΩΘΕΝΑΠΟΝΕΥΡΗΦΙΔΟΙΣΤΟΙ
ΘΡΩΙΣΚΟΝΠΟΛΛΑΔΕΔΟΥΡΑΘΡΑΣΕΙΑΩΝΑΠΟΧΕΙΡΩΝ
ΑΛΛΑΜΕΝΕΝΧΡΟΙΠΗΓΝΥΤΑΡΗΙΘΟΩΝΑΙΖΗΩΝ
ΠΟΛΛΑΔΕΚΑΙΜΕΣΣΗΓΥΠΑΡΟΣΧΡΟΑΛΕΥΚΟΝΕΠΑΥΡΕΙΝ
ΕΝΓΑΙΗΙΙΣΤΑΝΤΟΛΙΛΑΙΟΜΕΝΑΧΡΟΟΣΑΣΑΙ
ΟΦΡΑΜΕΝΑΙΓΙΔΑΧΕΡΣΙΝΕΧΑΤΡΕΜΑΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΤΟΦΡΑΜΑΛΑΜΦΟΤΕΡΩΝΒΕΛΕΗΠΤΕΤΟΠΙΠΤΕΔΕΛΑΟΣ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΚΑΤΕΝΩΠΑΙΔΩΝΔΑΝΑΩΝΤΑΧΥΠΩΛΩΝ
ΣΕΙΣΕΠΙΔΑΥΤΟΣΑΥΣΕΜΑΛΑΜΕΓΑΤΟΙΣΙΔΕΘΥΜΟΝ
ΕΝΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΘΕΛΞΕΛΑΘΟΝΤΟΔΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΟΙΔΩΣΤΗΕΒΟΩΝΑΓΕΛΗΝΗΠΩΥΜΕΓΟΙΩΝ
ΘΗΡΕΔΥΩΚΛΟΝΕΩΣΙΜΕΛΑΙΝΗΣΝΥΚΤΟΣΑΜΟΛΓΩΙ
ΕΛΘΟΝΤΕΞΑΠΙΝΗΣΣΗΜΑΝΤΟΡΟΣΟΥΠΑΡΕΟΝΤΟΣ
ΩΣΕΦΟΒΗΘΕΝΑΧΑΙΟΙΑΝΑΛΚΙΔΕΣΕΝΓΑΡΑΠΟΛΛΩΝ
ΗΚΕΦΟΒΟΝΤΡΩΣΙΝΔΕΚΑΙΕΚΤΟΡΙΚΥΔΟΣΟΠΑΖΕΝ
ΕΝΘΑΔΑΝΗΡΕΛΕΝΑΝΔΡΑΚΕΔΑΣΘΕΙΣΗΣΥΣΜΙΝΗΣ
ΕΚΤΩΡΜΕΝΣΤΙΧΙΟΝΤΕΚΑΙΑΡΚΕΣΙΛΑΟΝΕΠΕΦΝΕ
ΤΟΝΜΕΝΒΟΙΩΤΩΝΗΓΗΤΟΡΑΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΤΟΝΔΕΜΕΝΕΣΘΗΟΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΠΙΣΤΟΝΕΤΑΙΡΟΝ
ΑΙΝΕΙΑΣΔΕΜΕΔΟΝΤΑΚΑΙΙΑΣΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕΝ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΝΟΘΟΣΥΙΟΣΟΙΛΗΟΣΘΕΙΟΙΟ
ΕΣΚΕΜΕΔΩΝΑΙΑΝΤΟΣΑΔΕΛΦΕΟΣΑΥΤΑΡΕΝΑΙΕΝ
ΕΝΦΥΛΑΚΗΙΓΑΙΗΣΑΠΟΠΑΤΡΙΔΟΣΑΝΔΡΑΚΑΤΑΚΤΑΣ
ΓΝΩΤΟΝΜΗΤΡΥΙΗΣΕΡΙΩΠΙΔΟΣΗΝΕΧΟΙΛΕΥΣ
ΙΑΣΟΣΑΥΤΑΡΧΟΣΜΕΝΑΘΗΝΑΙΩΝΕΤΕΤΥΚΤΟ
ΥΙΟΣΔΕΣΦΗΛΟΙΟΚΑΛΕΣΚΕΤΟΒΟΥΚΟΛΙΔΑΟ
ΜΗΚΙΣΤΗΔΕΛΕΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΕΧΙΟΝΔΕΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΡΩΤΗΙΕΝΥΣΜΙΝΗΙΚΛΟΝΙΟΝΔΕΛΕΔΙΟΣΑΓΗΝΩΡ
ΔΗΙΟΧΟΝΔΕΠΑΡΙΣΒΑΛΕΝΕΙΑΤΟΝΩΜΟΝΟΠΙΣΘΕ
ΦΕΥΓΟΝΤΕΝΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΔΙΑΠΡΟΔΕΧΑΛΚΟΝΕΛΑΣΣΕΝ

343

ΟΦΡΟΙΤΟΥΣΕΝΑΡΙΖΟΝΑΠΕΝΤΕΑΤΟΦΡΑΔΑΧΑΙΟΙ
ΤΑΦΡΩΙΚΑΙΣΚΟΛΟΠΕΣΣΙΝΕΝΙΠΛΗΞΑΝΤΕΣΟΡΥΚΤΗΙ
ΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΑΦΕΒΟΝΤΟΔΥΟΝΤΟΔΕΤΕΙΧΟΣΑΝΑΓΚΗΙ
ΕΚΤΩΡΔΕΤΡΩΕΣΣΙΝΕΚΕΚΛΕΤΟΜΑΚΡΟΝΑΥΣΑΣ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΣΣΕΥΕΣΘΑΙΕΑΝΔΕΝΑΡΑΒΡΟΤΟΕΝΤΑ
ΟΝΔΑΝΕΓΩΝΑΠΑΝΕΥΘΕΝΕΩΝΕΤΕΡΩΘΙΝΟΗΣΩ
ΑΥΤΟΥΟΙΘΑΝΑΤΟΝΜΗΤΙΣΟΜΑΙΟΥΔΕΝΥΤΟΝΓΕ
ΓΝΩΤΟΙΤΕΓΝΩΤΑΙΤΕΠΥΡΟΣΛΕΛΑΧΩΣΙΘΑΝΟΝΤΑ
ΑΛΛΑΚΥΝΕΣΕΡΥΟΥΣΙΠΡΟΑΣΤΕΟΣΗΜΕΤΕΡΟΙΟ
ΩΣΕΙΠΩΝΜΑΣΤΙΓΙΚΑΤΩΜΑΔΟΝΗΛΑΣΕΝΙΠΠΟΥΣ
ΚΕΚΛΟΜΕΝΟΣΤΡΩΕΣΣΙΚΑΤΑΣΤΙΧΑΣΟΙΔΕΣΥΝΑΥΤΩΙ
ΠΑΝΤΕΣΟΜΟΚΛΗΣΑΝΤΕΣΕΧΟΝΕΡΥΣΑΡΜΑΤΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΗΧΗΙΘΕΣΠΕΣΙΗΙΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΔΕΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΡΕΙΟΧΘΑΣΚΑΠΕΤΟΙΟΒΑΘΕΙΗΣΠΟΣΣΙΝΕΡΕΙΠΩΝ
ΕΣΜΕΣΣΟΝΚΑΤΕΒΑΛΛΕΓΕΦΥΡΩΣΕΝΔΕΚΕΛΕΥΘΟΝ
ΜΑΚΡΗΝΗΔΕΥΡΕΙΑΝΟΣΟΝΤΕΠΙΔΟΥΡΟΣΕΡΩΗ
ΓΙΓΝΕΤΑΙΟΠΠΟΤΑΝΗΡΣΘΕΝΕΟΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΣΗΙΣΙ
ΤΗΙΡΟΙΓΕΠΡΟΧΕΟΝΤΟΦΑΛΑΓΓΗΔΟΝΠΡΟΔΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΙΓΙΔΕΧΩΝΕΡΙΤΙΜΟΝΕΡΕΙΠΕΔΕΤΕΙΧΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΡΕΙΑΜΑΛΩΣΟΤΕΤΙΣΨΑΜΑΘΟΝΠΑΙΣΑΓΧΙΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΟΣΤΕΠΕΙΟΥΝΠΟΙΗΣΗΙΑΘΥΡΜΑΤΑΝΗΠΙΕΗΙΣΙΝ
ΑΨΑΥΤΙΣΣΥΝΕΧΕΥΕΠΟΣΙΝΚΑΙΧΕΡΣΙΝΑΘΥΡΩΝ
ΩΣΡΑΣΥΗΙΕΦΟΙΒΕΠΟΛΥΝΚΑΜΑΤΟΝΚΑΙΟΙΖΥΝ
ΣΥΓΧΕΑΣΑΡΓΕΙΩΝΑΥΤΟΙΣΙΔΕΦΥΖΑΝΕΝΩΡΣΑΣ
ΩΣΟΙΜΕΝΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΕΡΗΤΥΟΝΤΟΜΕΝΟΝΤΕΣ
ΑΛΛΗΛΟΙΣΙΤΕΚΕΚΛΟΜΕΝΟΙΚΑΙΠΑΣΙΘΕΟΙΣΙ
ΧΕΙΡΑΣΑΝΙΣΧΟΝΤΕΣΜΕΓΑΛΕΥΧΕΤΟΩΝΤΟΕΚΑΣΤΟΣ
ΝΕΣΤΩΡΑΥΤΕΜΑΛΙΣΤΑΓΕΡΗΝΙΟΣΟΥΡΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΕΥΧΕΤΟΧΕΙΡΟΡΕΓΩΝΕΙΣΟΥΡΑΝΟΝΑΣΤΕΡΟΕΝΤΑ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΕΙΠΟΤΕΤΙΣΤΟΙΕΝΑΡΓΕΙΠΕΡΠΟΛΥΠΥΡΩΙ
ΗΒΟΟΣΗΟΙΟΣΚΑΤΑΠΙΟΝΑΜΗΡΙΑΚΑΙΩΝ
ΕΥΧΕΤΟΝΟΣΤΗΣΑΙΣΥΔΥΠΕΣΧΕΟΚΑΙΚΑΤΕΝΕΥΣΑΣ
ΤΩΝΜΝΗΣΑΙΚΑΙΑΜΥΝΟΝΟΛΥΜΠΙΕΝΗΛΕΕΣΗΜΑΡ
ΜΗΔΟΥΤΩΤΡΩΕΣΣΙΝΕΑΔΑΜΝΑΣΘΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΩΣΕΦΑΤΕΥΧΟΜΕΝΟΣΜΕΓΑΔΕΚΤΥΠΕΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥΣ
ΑΡΑΩΝΑΙΩΝΝΗΛΗΙΑΔΑΟΓΕΡΟΝΤΟΣ

379

ΤΡΩΕΣΔΩΣΕΠΥΘΟΝΤΟΔΙΟΣΚΤΥΠΟΝΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΜΑΛΛΟΝΕΠΑΡΓΕΙΟΙΣΙΘΟΡΟΝΜΝΗΣΑΝΤΟΔΕΧΑΡΜΗΣ
ΟΙΔΩΣΤΕΜΕΓΑΚΥΜΑΘΑΛΑΣΣΗΣΕΥΡΥΠΟΡΟΙΟ
ΝΗΟΣΥΠΕΡΤΟΙΧΩΝΚΑΤΑΒΗΣΕΤΑΙΟΠΠΟΤΕΠΕΙΓΗΙ
ΙΣΑΝΕΜΟΥΗΓΑΡΤΕΜΑΛΙΣΤΑΓΕΚΥΜΑΤΟΦΕΛΛΕΙ
ΩΣΤΡΩΕΣΜΕΓΑΛΗΙΙΑΧΗΙΚΑΤΑΤΕΙΧΟΣΕΒΑΙΝΟΝ
ΙΠΠΟΥΣΔΕΙΣΕΛΑΣΑΝΤΕΣΕΠΙΠΡΥΜΝΗΙΣΙΜΑΧΟΝΤΟ
ΕΓΧΕΣΙΝΑΜΦΙΓΥΟΙΣΑΥΤΟΣΧΕΔΟΝΟΙΜΕΝΑΦΙΠΠΩΝ
ΟΙΔΑΠΟΝΗΩΝΥΨΙΜΕΛΑΙΝΑΩΝΕΠΙΒΑΝΤΕΣ
ΜΑΚΡΟΙΣΙΞΥΣΤΟΙΣΙΤΑΡΑΣΦΕΠΙΝΗΥΣΙΝΕΚΕΙΤΟ
ΝΑΥΜΑΧΑΚΟΛΛΗΕΝΤΑΚΑΤΑΣΤΟΜΑΕΙΜΕΝΑΧΑΛΚΩΙ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΙΟΣΜΕΝΑΧΑΙΟΙΤΕΤΡΩΕΣΤΕ
ΤΕΙΧΕΟΣΑΜΦΕΜΑΧΟΝΤΟΘΟΑΩΝΕΚΤΟΘΙΝΗΩΝ
ΤΟΦΡΟΓΕΝΙΚΛΙΣΙΗΙΑΓΑΠΗΝΟΡΟΣΕΥΡΥΠΥΛΟΙΟ
ΗΣΤΟΤΕΚΑΙΤΟΝΕΤΕΡΠΕΛΟΓΟΙΣΕΠΙΔΕΛΚΕΙΛΥΓΡΩΙ
ΦΑΡΜΑΚΑΚΕΣΜΑΤΕΠΑΣΣΕΜΕΛΑΙΝΑΩΝΟΔΥΝΑΩΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΗΤΕΙΧΟΣΕΠΕΣΣΥΜΕΝΟΥΣΕΝΟΗΣΕ
ΤΡΩΑΣΑΤΑΡΔΑΝΑΩΝΓΕΝΕΤΟΙΑΧΗΤΕΦΟΒΟΣΤΕ
ΩΙΜΩΞΕΝΤΑΡΕΠΕΙΤΑΚΑΙΩΠΕΠΛΗΓΕΤΟΜΗΡΩ
ΧΕΡΣΙΚΑΤΑΠΡΗΝΕΣΣΟΛΟΦΥΡΟΜΕΝΟΣΔΕΠΟΣΗΥΔΑ
ΕΥΡΥΠΥΛΟΥΚΕΤΙΤΟΙΔΥΝΑΜΑΙΧΑΤΕΟΝΤΙΠΕΡΕΜΠΗΣ
ΕΝΘΑΔΕΠΑΡΜΕΝΕΜΕΝΔΗΓΑΡΜΕΓΑΝΕΙΚΟΣΟΡΩΡΕΝ
ΑΛΛΑΣΕΜΕΝΘΕΡΑΠΩΝΠΟΤΙΤΕΡΠΕΤΩΑΥΤΑΡΕΓΩΓΕ
ΣΠΕΥΣΟΜΑΙΕΙΣΑΧΙΛΗΑΙΝΟΤΡΥΝΩΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝ
ΤΙΣΔΟΙΔΕΙΚΕΝΟΙΣΥΝΔΑΙΜΟΝΙΘΥΜΟΝΟΡΙΝΩ
ΠΑΡΕΙΠΩΝΑΓΑΘΗΔΕΠΑΡΑΙΦΑΣΙΣΕΣΤΙΝΕΤΑΙΡΟΥ

405

ΤΟΝΜΕΝΑΡΩΣΕΙΠΟΝΤΑΠΟΔΕΣΦΕΡΟΝΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΙ
ΤΡΩΑΣΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣΜΕΝΟΝΕΜΠΕΔΟΝΟΥΔΕΔΥΝΑΝΤΟ
ΠΑΥΡΟΤΕΡΟΥΣΠΕΡΕΟΝΤΑΣΑΠΩΣΑΣΘΑΙΠΑΡΑΝΗΩΝ
ΟΥΔΕΠΟΤΕΤΡΩΕΣΔΑΝΑΩΝΕΔΥΝΑΝΤΟΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΡΗΞΑΜΕΝΟΙΚΛΙΣΙΗΙΣΙΜΙΓΗΜΕΝΑΙΗΔΕΝΕΕΣΣΙΝ
ΑΛΛΩΣΤΕΣΤΑΘΜΗΔΟΡΥΝΗΙΟΝΕΞΙΘΥΝΕΙ
ΤΕΚΤΟΝΟΣΕΝΠΑΛΑΜΗΙΣΙΔΑΗΜΟΝΟΣΟΣΡΑΤΕΠΑΣΗΣ
ΕΥΕΙΔΗΙΣΟΦΙΗΣΥΠΟΘΗΜΟΣΥΝΗΙΣΙΝΑΘΗΝΗΣ
ΩΣΜΕΝΤΩΝΕΠΙΙΣΑΜΑΧΗΤΕΤΑΤΟΠΤΟΛΕΜΟΣΤΕ
ΑΛΛΟΙΔΑΜΦΑΛΛΗΙΣΙΜΑΧΗΝΕΜΑΧΟΝΤΟΝΕΕΣΣΙΝ
ΕΚΤΩΡΔΑΝΤΑΙΑΝΤΟΣΕΕΙΣΑΤΟΚΥΔΑΛΙΜΟΙΟ
ΤΩΔΕΜΙΗΣΠΕΡΙΝΗΟΣΕΧΟΝΠΟΝΟΝΟΥΔΕΔΥΝΑΝΤΟ
ΟΥΘΟΤΟΝΕΞΕΛΑΣΑΙΚΑΙΕΝΙΠΡΗΣΑΙΠΥΡΙΝΗΑ
ΟΥΘΟΤΟΝΑΨΩΣΑΣΘΑΙΕΠΕΙΡΕΠΕΛΑΣΣΕΓΕΔΑΙΜΩΝ
ΕΝΘΥΙΑΚΛΥΤΙΟΙΟΚΑΛΗΤΟΡΑΦΑΙΔΙΜΟΣΑΙΑΣ
ΠΥΡΕΣΝΗΑΦΕΡΟΝΤΑΚΑΤΑΣΤΗΘΟΣΒΑΛΕΔΟΥΡΙ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΔΑΛΟΣΔΕΟΙΕΚΠΕΣΕΧΕΙΡΟΣ
ΕΚΤΩΡΔΩΣΕΝΟΗΣΕΝΑΝΕΨΙΟΝΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝ
ΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΠΕΣΟΝΤΑΝΕΟΣΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΜΕΛΑΙΝΗΣ
ΤΡΩΣΙΤΕΚΑΙΛΥΚΙΟΙΣΙΝΕΚΕΚΛΕΤΟΜΑΚΡΟΝΑΥΣΑΣ
ΤΡΩΕΣΚΑΙΛΥΚΙΟΙΚΑΙΔΑΡΔΑΝΟΙΑΓΧΙΜΑΧΗΤΑΙ
ΜΗΔΗΠΩΧΑΖΕΣΘΕΜΑΧΗΣΕΝΣΤΕΙΝΕΙΤΩΙΔΕ
ΑΛΛΥΙΑΚΛΥΤΙΟΙΟΣΑΩΣΑΤΕΜΗΜΙΝΑΧΑΙΟΙ
ΤΕΥΧΕΑΣΥΛΗΣΩΣΙΝΕΩΝΕΝΑΓΩΝΙΠΕΣΟΝΤΑ
ΩΣΕΙΠΩΝΑΙΑΝΤΟΣΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΤΟΥΜΕΝΑΜΑΡΘΟΔΕΠΕΙΤΑΛΥΚΟΦΡΟΝΑΜΑΣΤΟΡΟΣΥΙΟΝ
ΑΙΑΝΤΟΣΘΕΡΑΠΟΝΤΑΚΥΘΗΡΙΟΝΟΣΡΑΠΑΡΑΥΤΩΙ
ΝΑΙΕΠΕΙΑΝΔΡΑΚΑΤΕΚΤΑΚΥΘΗΡΟΙΣΙΖΑΘΕΟΙΣΙ
ΤΟΝΡΕΒΑΛΕΝΚΕΦΑΛΗΝΥΠΕΡΟΥΑΤΟΣΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΕΣΤΑΟΤΑΓΧΑΙΑΝΤΟΣΟΔΥΠΤΙΟΣΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙ
ΝΗΟΣΑΠΟΠΡΥΜΝΗΣΧΑΜΑΔΙΣΠΕΣΕΛΥΝΤΟΔΕΓΥΙΑ
ΑΙΑΣΔΕΡΡΙΓΗΣΕΚΑΣΙΓΝΗΤΟΝΔΕΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΤΕΥΚΡΕΠΕΠΟΝΔΗΝΩΙΝΑΠΕΚΤΑΤΟΠΙΣΤΟΣΕΤΑΙΡΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣΟΝΝΩΙΚΥΘΗΡΟΘΕΝΕΝΔΟΝΕΟΝΤΑ
ΙΣΑΦΙΛΟΙΣΙΤΟΚΕΥΣΙΝΕΤΙΟΜΕΝΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙ
ΤΟΝΔΕΚΤΩΡΜΕΓΑΘΥΜΟΣΑΠΕΚΤΑΝΕΠΟΥΝΥΤΟΙΙΟΙ
ΩΚΥΜΟΡΟΙΚΑΙΤΟΞΟΝΟΤΟΙΠΟΡΕΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ

442

ΩΣΦΑΘΟΔΕΞΥΝΕΗΚΕΘΕΩΝΔΕΟΙΑΓΧΙΠΑΡΕΣΤΗ
ΤΟΞΟΝΕΧΩΝΕΝΧΕΙΡΙΠΑΛΙΝΤΟΝΟΝΗΔΕΦΑΡΕΤΡΗΝ
ΙΟΔΟΚΟΝΜΑΛΑΔΩΚΑΒΕΛΕΑΤΡΩΕΣΣΙΝΕΦΙΕΙ
ΚΑΙΡΕΒΑΛΕΚΛΕΙΤΟΝΠΕΙΣΗΝΟΡΟΣΑΓΛΑΟΝΥΙΟΝ
ΠΟΥΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣΕΤΑΙΡΟΝΑΓΑΥΟΥΠΑΝΘΟΙΔΑΟ
ΗΝΙΑΧΕΡΣΙΝΕΧΟΝΤΑΟΜΕΝΠΕΠΟΝΗΤΟΚΑΘΙΠΠΟΥΣ
ΤΗΙΓΑΡΕΧΗΙΡΑΠΟΛΥΠΛΕΙΣΤΑΙΚΛΟΝΕΟΝΤΟΦΑΛΑΓΓΕΣ
ΕΚΤΟΡΙΚΑΙΤΡΩΕΣΣΙΧΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣΤΑΧΑΔΑΥΤΩΙ
ΗΛΘΕΚΑΚΟΝΤΟΟΙΟΥΤΙΣΕΡΥΚΑΚΕΝΙΕΜΕΝΩΝΠΕΡ
ΑΥΧΕΝΙΓΑΡΟΙΟΠΙΣΘΕΠΟΛΥΣΤΟΝΟΣΕΜΠΕΣΕΝΙΟΣ
ΗΡΙΠΕΔΕΞΟΧΕΩΝΥΠΕΡΩΗΣΑΝΔΕΟΙΙΠΠΟΙ
ΚΕΙΝΟΧΕΑΚΡΟΤΕΟΝΤΕΣΑΝΑΞΔΕΝΟΗΣΕΤΑΧΙΣΤΑ
ΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΚΑΙΠΡΩΤΟΣΕΝΑΝΤΙΟΣΗΛΥΘΕΝΙΠΠΩΝ
ΤΟΥΣΜΕΝΟΓΑΣΤΥΝΟΩΙΠΡΟΤΙΑΟΝΟΣΥΙΕΙΔΩΚΕ
ΠΟΛΛΑΔΕΠΟΤΡΥΝΕΣΧΕΔΟΝΙΣΧΕΙΝΕΙΣΟΡΟΩΝΤΑ
ΙΠΠΟΥΣΑΥΤΟΣΔΑΥΤΙΣΙΩΝΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΝΕΜΙΧΘΗ
ΤΕΥΚΡΟΣΔΑΛΛΟΝΟΙΣΤΟΝΕΦΕΚΤΟΡΙΧΑΛΚΟΚΟΡΥΣΤΗΙ
ΑΙΝΥΤΟΚΑΙΚΕΝΕΠΑΥΣΕΜΑΧΗΣΕΠΙΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΕΙΜΙΝΑΡΙΣΤΕΥΟΝΤΑΒΑΛΩΝΕΞΕΙΛΕΤΟΘΥΜΟΝ
ΑΛΛΟΥΛΗΘΕΔΙΟΣΠΥΚΙΝΟΝΝΟΟΝΟΣΡΕΦΥΛΑΣΣΕΝ
ΕΚΤΟΡΑΤΑΡΤΕΥΚΡΟΝΤΕΛΑΜΩΝΙΟΝΕΥΧΟΣΑΠΗΥΡΑ
ΟΣΟΙΕΥΣΤΡΕΦΕΑΝΕΥΡΗΝΕΝΑΜΥΜΟΝΙΤΟΞΩΙ
ΡΗΞΕΠΙΤΩΙΕΡΥΟΝΤΙΠΑΡΕΠΛΑΓΧΘΗΔΕΟΙΑΛΛΗΙ
ΙΟΣΧΑΛΚΟΒΑΡΗΣΤΟΞΟΝΔΕΟΙΕΚΠΕΣΕΧΕΙΡΟΣ
ΤΕΥΚΡΟΣΔΕΡΡΙΓΗΣΕΚΑΣΙΓΝΗΤΟΝΔΕΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΩΠΟΠΟΙΗΔΗΠΑΓΧΥΜΑΧΗΣΕΠΙΜΗΔΕΑΚΕΙΡΕΙ
ΔΑΙΜΩΝΗΜΕΤΕΡΗΣΟΤΕΜΟΙΒΙΟΝΕΚΒΑΛΕΧΕΙΡΟΣ
ΝΕΥΡΗΝΔΕΞΕΡΡΗΞΕΝΕΟΣΤΡΟΦΟΝΗΝΕΝΕΔΗΣΑ
ΠΡΩΙΟΝΟΦΡΑΝΕΧΟΙΤΟΘΑΜΑΘΡΩΙΣΚΟΝΤΑΣΟΙΣΤΟΥΣ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΜΕΓΑΣΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΩΠΕΠΟΝΑΛΛΑΒΙΟΝΜΕΝΕΑΚΑΙΤΑΡΦΕΑΣΙΟΥΣ
ΚΕΙΣΘΑΙΕΠΕΙΣΥΝΕΧΕΥΕΘΕΟΣΔΑΝΑΟΙΣΙΜΕΓΗΡΑΣ
ΑΥΤΑΡΧΕΡΣΙΝΕΛΩΝΔΟΛΙΧΟΝΔΟΡΥΚΑΙΣΑΚΟΣΩΜΩΙ
ΜΑΡΝΑΟΤΕΤΡΩΕΣΣΙΚΑΙΑΛΛΟΥΣΟΡΝΥΘΙΛΑΟΥΣ
ΜΗΜΑΝΑΣΠΟΥΔΙΓΕΔΑΜΑΣΣΑΜΕΝΟΙΠΕΡΕΛΟΙΕΝ
ΝΗΑΣΕΥΣΣΕΛΜΟΥΣΑΛΛΑΜΝΗΣΩΜΕΘΑΧΑΡΜΗΣ

478

ΩΣΦΑΘΟΔΕΤΟΞΟΝΜΕΝΕΝΙΚΛΙΣΙΗΙΣΙΝΕΘΗΚΕΝ
ΑΥΤΑΡΟΓΑΜΦΩΜΟΙΣΙΣΑΚΟΣΘΕΤΟΤΕΤΡΑΘΕΛΥΜΝΟΝ
ΚΡΑΤΙΔΕΠΙΦΘΙΜΩΙΚΥΝΕΗΝΕΥΤΥΚΤΟΝΕΘΗΚΕΝ
ΙΠΠΟΥΡΙΝΔΕΙΝΟΝΔΕΛΟΦΟΣΚΑΘΥΠΕΡΘΕΝΕΝΕΥΕΝ
ΕΙΛΕΤΟΔΑΛΚΙΜΟΝΕΓΧΟΣΑΚΑΧΜΕΝΟΝΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΒΗΔΙΕΝΑΙΜΑΛΑΔΩΚΑΘΕΩΝΑΙΑΝΤΙΠΑΡΕΣΤΗ
ΕΚΤΩΡΔΩΣΕΙΔΕΝΤΕΥΚΡΟΥΒΛΑΦΘΕΝΤΑΒΕΛΕΜΝΑ
ΤΡΩΣΙΤΕΚΑΙΛΥΚΙΟΙΣΙΝΕΚΕΚΛΕΤΟΜΑΚΡΟΝΑΥΣΑΣ
ΤΡΩΕΣΚΑΙΛΥΚΙΟΙΚΑΙΔΑΡΔΑΝΟΙΑΓΧΙΜΑΧΗΤΑΙ
ΑΝΕΡΕΣΕΣΤΕΦΙΛΟΙΜΝΗΣΑΣΘΕΔΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΝΗΑΣΑΝΑΓΛΑΦΥΡΑΣΔΗΓΑΡΙΔΟΝΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝ
ΑΝΔΡΟΣΑΡΙΣΤΗΟΣΔΙΟΘΕΝΒΛΑΦΘΕΝΤΑΒΕΛΕΜΝΑ
ΡΕΙΑΔΑΡΙΓΝΩΤΟΣΔΙΟΣΑΝΔΡΑΣΙΓΙΓΝΕΤΑΙΑΛΚΗ
ΗΜΕΝΟΤΕΟΙΣΙΝΚΥΔΟΣΥΠΕΡΤΕΡΟΝΕΓΓΥΑΛΙΞΗΙ
ΗΔΟΤΙΝΑΣΜΙΝΥΘΗΙΤΕΚΑΙΟΥΚΕΘΕΛΗΙΣΙΝΑΜΥΝΕΙΝ
ΩΣΝΥΝΑΡΓΕΙΩΝΜΙΝΥΘΕΙΜΕΝΟΣΑΜΜΙΔΑΡΗΓΕΙ
ΑΛΛΑΜΑΧΕΣΘΕΠΙΝΗΥΣΙΝΑΟΛΛΕΕΣΟΣΔΕΚΕΝΥΜΕΩΝ
ΒΛΗΜΕΝΟΣΗΕΤΥΠΕΙΣΘΑΝΑΤΟΝΚΑΙΠΟΤΜΟΝΕΠΙΣΠΗΙ
ΤΕΘΝΑΤΩΟΥΟΙΑΕΙΚΕΣΑΜΥΝΟΜΕΝΩΙΠΕΡΙΠΑΤΡΗΣ
ΤΕΘΝΑΜΕΝΑΛΛΑΛΟΧΟΣΤΕΣΟΗΚΑΙΠΑΙΔΕΣΟΠΙΣΣΩ
ΚΑΙΟΙΚΟΣΚΑΙΚΛΗΡΟΣΑΚΗΡΑΤΟΣΕΙΚΕΝΑΧΑΙΟΙ
ΟΙΧΩΝΤΑΙΣΥΝΝΗΥΣΙΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΩΣΕΙΠΩΝΟΤΡΥΝΕΜΕΝΟΣΚΑΙΘΥΜΟΝΕΚΑΣΤΟΥ
ΑΙΑΣΔΑΥΘΕΤΕΡΩΘΕΝΕΚΕΚΛΕΤΟΟΙΣΕΤΑΡΟΙΣΙΝ
ΑΙΔΩΣΑΡΓΕΙΟΙΝΥΝΑΡΚΙΟΝΗΑΠΟΛΕΣΘΑΙ
ΗΕΣΑΩΘΗΝΑΙΚΑΙΑΠΩΣΑΣΘΑΙΚΑΚΑΝΗΩΝ
ΗΕΛΠΕΣΘΗΝΝΗΑΣΕΛΗΙΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΕΜΒΑΔΟΝΙΞΕΣΘΑΙΗΝΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝΕΚΑΣΤΟΣ
ΗΟΥΚΟΤΡΥΝΟΝΤΟΣΑΚΟΥΕΤΕΛΑΟΝΑΠΑΝΤΑ
ΕΚΤΟΡΟΣΟΣΔΗΝΗΑΣΕΝΙΠΡΗΣΑΙΜΕΝΕΑΙΝΕΙ
ΟΥΜΑΝΕΣΓΕΧΟΡΟΝΚΕΛΕΤΕΛΘΕΜΕΝΑΛΛΑΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΗΜΙΝΔΟΥΤΙΣΤΟΥΔΕΝΟΟΣΚΑΙΜΗΤΙΣΑΜΕΙΝΩΝ
ΗΑΥΤΟΣΧΕΔΙΗΙΜΙΞΑΙΧΕΙΡΑΣΤΕΜΕΝΟΣΤΕ
ΒΕΛΤΕΡΟΝΗΑΠΟΛΕΣΘΑΙΕΝΑΧΡΟΝΟΝΗΕΒΙΩΝΑΙ
ΗΔΗΘΑΣΤΡΕΥΓΕΣΘΑΙΕΝΑΙΝΗΙΔΗΙΟΤΗΤΙ
ΩΔΑΥΤΩΣΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΥΠΑΝΔΡΑΣΙΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙΣΙΝ

514

ΩΣΕΙΠΩΝΟΤΡΥΝΕΜΕΝΟΣΚΑΙΘΥΜΟΝΕΚΑΣΤΟΥ
ΕΝΘΕΚΤΩΡΜΕΝΕΛΕΣΧΕΔΙΟΝΠΕΡΙΜΗΔΕΟΣΥΙΟΝ
ΑΡΧΟΝΦΩΚΗΩΝΑΙΑΣΔΕΛΕΛΑΟΔΑΜΑΝΤΑ
ΗΓΕΜΟΝΑΠΡΥΛΕΩΝΑΝΤΗΝΟΡΟΣΑΓΛΑΟΝΥΙΟΝ
ΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΔΩΤΟΝΚΥΛΛΗΝΙΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕ
ΦΥΛΕΙΔΕΩΕΤΑΡΟΝΜΕΓΑΘΥΜΩΝΑΡΧΟΝΕΠΕΙΩΝ
ΤΩΙΔΕΜΕΓΗΣΕΠΟΡΟΥΣΕΝΙΔΩΝΟΔΥΠΑΙΘΑΛΙΑΣΘΗ
ΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΚΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΗΜΒΡΟΤΕΝΟΥΓΑΡΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΙΑΠΑΝΘΟΥΥΙΟΝΕΝΙΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΔΑΜΗΝΑΙ
ΑΥΤΑΡΟΓΕΚΡΟΙΣΜΟΥΣΤΗΘΟΣΜΕΣΟΝΟΥΤΑΣΕΔΟΥΡΙ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΟΔΑΠΩΜΩΝΤΕΥΧΕΕΣΥΛΑ
ΤΟΦΡΑΔΕΤΩΙΕΠΟΡΟΥΣΕΔΟΛΟΨΑΙΧΜΗΣΕΥΕΙΔΩΣ
ΛΑΜΠΕΤΙΔΗΣΟΝΛΑΜΠΟΣΕΓΕΙΝΑΤΟΦΕΡΤΑΤΟΝΥΙΟΝ
ΛΑΟΜΕΔΟΝΤΙΑΔΗΣΕΥΕΙΔΟΤΑΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΟΣΤΟΤΕΦΥΛΕΙΔΑΟΜΕΣΟΝΣΑΚΟΣΟΥΤΑΣΕΔΟΥΡΙ
ΕΓΓΥΘΕΝΟΡΜΗΘΕΙΣΠΥΚΙΝΟΣΔΕΟΙΗΡΚΕΣΕΘΩΡΗΞ
ΤΟΝΡΕΦΟΡΕΙΓΥΑΛΟΙΣΙΝΑΡΗΡΟΤΑΤΟΝΠΟΤΕΦΥΛΕΥΣ
ΗΓΑΓΕΝΕΞΕΦΥΡΗΣΠΟΤΑΜΟΥΑΠΟΣΕΛΛΗΕΝΤΟΣ
ΞΕΙΝΟΣΓΑΡΟΙΕΔΩΚΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΕΥΦΗΤΗΣ
ΕΣΠΟΛΕΜΟΝΦΟΡΕΕΙΝΔΗΙΩΝΑΝΔΡΩΝΑΛΕΩΡΗΝ
ΟΣΟΙΚΑΙΤΟΤΕΠΑΙΔΟΣΑΠΟΧΡΟΟΣΗΡΚΕΣΟΛΕΘΡΟΝ
ΤΟΥΔΕΜΕΓΗΣΚΟΡΥΘΟΣΧΑΛΚΗΡΕΟΣΙΠΠΟΔΑΣΕΙΗΣ
ΚΥΜΒΑΧΟΝΑΚΡΟΤΑΤΟΝΝΥΞΕΓΧΕΙΟΞΥΟΕΝΤΙ
ΡΗΞΕΔΑΦΙΠΠΕΙΟΝΛΟΦΟΝΑΥΤΟΥΠΑΣΔΕΧΑΜΑΖΕ
ΚΑΠΠΕΣΕΝΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΝΕΟΝΦΟΙΝΙΚΙΦΑΕΙΝΟΣ
ΕΙΟΣΟΤΩΙΠΟΛΕΜΙΖΕΜΕΝΩΝΕΤΙΔΕΛΠΕΤΟΝΙΚΗΝ
ΤΟΦΡΑΔΕΟΙΜΕΝΕΛΑΟΣΑΡΗΙΟΣΗΛΘΕΝΑΜΥΝΤΩΡ
ΣΤΗΔΕΥΡΑΞΣΥΝΔΟΥΡΙΛΑΘΩΝΒΑΛΕΔΩΜΟΝΟΠΙΣΘΕΝ
ΑΙΧΜΗΔΕΣΤΕΡΝΟΙΟΔΙΕΣΣΥΤΟΜΑΙΜΩΩΣΑ
ΠΡΟΣΣΩΙΕΜΕΝΗΟΔΑΡΑΠΡΗΝΗΣΕΛΙΑΣΘΗ
ΤΩΜΕΝΕΕΙΣΑΣΘΗΝΧΑΛΚΗΡΕΑΤΕΥΧΕΑΠΩΜΩΝ
ΣΥΛΗΣΕΙΝΕΚΤΩΡΔΕΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΣΙΚΕΛΕΥΣΕ
ΠΑΣΙΜΑΛΑΠΡΩΤΟΝΔΙΚΕΤΑΟΝΙΔΗΝΕΝΕΝΙΠΕΝ
ΙΦΘΙΜΟΝΜΕΛΑΝΙΠΠΟΝΟΔΟΦΡΑΜΕΝΕΙΛΙΠΟΔΑΣΒΟΥΣ
ΒΟΣΚΕΝΠΕΡΚΩΤΗΙΔΗΙΩΝΑΠΟΝΟΣΦΙΝΕΟΝΤΩΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΑΝΑΩΝΝΕΕΣΗΛΥΘΟΝΑΜΦΙΕΛΙΣΣΑΙ
ΑΨΕΙΣΙΛΙΟΝΗΛΘΕΜΕΤΕΠΡΕΠΕΔΕΤΡΩΕΣΣΙ
ΝΑΙΕΔΕΠΑΡΠΡΙΑΜΩΙΟΔΕΜΙΝΤΙΕΝΙΣΑΤΕΚΕΣΣΙ
ΤΟΝΡΕΚΤΩΡΕΝΕΝΙΠΕΝΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕΝ
ΟΥΤΩΔΗΜΕΛΑΝΙΠΠΕΜΕΘΗΣΟΜΕΝΟΥΔΕΝΥΣΟΙΠΕΡ
ΕΝΤΡΕΠΕΤΑΙΦΙΛΟΝΗΤΟΡΑΝΕΨΙΟΥΚΤΑΜΕΝΟΙΟ
ΟΥΧΟΡΑΑΙΣΟΙΟΝΔΟΛΟΠΟΣΠΕΡΙΤΕΥΧΕΕΠΟΥΣΙΝ
ΑΛΛΕΠΕΥΟΥΓΑΡΕΤΕΣΤΙΝΑΠΟΣΤΑΔΟΝΑΡΓΕΙΟΙΣΙ
ΜΑΡΝΑΣΘΑΙΠΡΙΝΓΗΕΚΑΤΑΚΤΑΜΕΝΗΕΚΑΤΑΚΡΗΣ
ΙΛΙΟΝΑΙΠΕΙΝΗΝΕΛΕΕΙΝΚΤΑΣΘΑΙΤΕΠΟΛΙΤΑΣ

559

ΩΣΕΙΠΩΝΟΜΕΝΗΡΧΟΔΑΜΕΣΠΕΤΟΙΣΟΘΕΟΣΦΩΣ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΔΟΤΡΥΝΕΜΕΓΑΣΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΩΦΙΛΟΙΑΝΕΡΕΣΕΣΤΕΚΑΙΑΙΔΩΘΕΣΘΕΝΙΘΥΜΩΙ
ΑΛΛΗΛΟΥΣΤΑΙΔΕΙΣΘΕΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΑΣΥΣΜΙΝΑΣ
ΑΙΔΟΜΕΝΩΝΔΑΝΔΡΩΝΠΛΕΟΝΕΣΣΟΟΙΗΕΠΕΦΑΝΤΑΙ
ΦΕΥΓΟΝΤΩΝΔΟΥΤΑΡΚΛΕΟΣΟΡΝΥΤΑΙΟΥΤΕΤΙΣΑΛΚΗ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΕΚΑΙΑΥΤΟΙΑΛΕΞΑΣΘΑΙΜΕΝΕΑΙΝΟΝ
ΕΝΘΥΜΩΙΔΕΒΑΛΟΝΤΟΕΠΟΣΦΡΑΞΑΝΤΟΔΕΝΗΑΣ
ΕΡΚΕΙΧΑΛΚΕΙΩΙΕΠΙΔΕΖΕΥΣΤΡΩΑΣΕΓΕΙΡΕΝ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΝΔΟΤΡΥΝΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΥΤΙΣΣΕΙΟΝΕΩΤΕΡΟΣΑΛΛΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΟΥΤΕΠΟΣΙΝΘΑΣΣΩΝΟΥΤΑΛΚΙΜΟΣΩΣΣΥΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΕΙΤΙΝΑΠΟΥΤΡΩΩΝΕΞΑΛΜΕΝΟΣΑΝΔΡΑΒΑΛΟΙΣΘΑ
ΩΣΕΙΠΩΝΟΜΕΝΑΥΤΙΣΑΠΕΣΣΥΤΟΤΟΝΔΟΡΟΘΥΝΕΝ
ΕΚΔΕΘΟΡΕΠΡΟΜΑΧΩΝΚΑΙΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΑΜΦΙΕΠΑΠΤΗΝΑΣΥΠΟΔΕΤΡΩΕΣΚΕΚΑΔΟΝΤΟ
ΑΝΔΡΟΣΑΚΟΝΤΙΣΣΑΝΤΟΣΟΔΟΥΧΑΛΙΟΝΒΕΛΟΣΗΚΕΝ
ΑΛΛΙΚΕΤΑΟΝΟΣΥΙΟΝΥΠΕΡΘΥΜΟΝΜΕΛΑΝΙΠΠΟΝ
ΝΙΣΟΜΕΝΟΝΠΟΛΕΜΟΝΔΕΒΑΛΕΣΤΗΘΟΣΠΑΡΑΜΑΖΟΝ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΤΟΝΔΕΣΚΟΤΟΣΟΣΣΕΚΑΛΥΨΕΝ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΣΔΕΠΟΡΟΥΣΕΚΥΩΝΩΣΟΣΤΕΠΙΝΕΒΡΩΙ
ΒΛΗΜΕΝΩΙΑΙΞΗΙΤΟΝΤΕΞΕΥΝΗΦΙΘΟΡΟΝΤΑ
ΘΗΡΗΤΗΡΕΤΥΧΗΣΕΒΑΛΩΝΥΠΕΛΥΣΕΔΕΓΥΙΑ
ΩΣΕΠΙΣΟΙΜΕΛΑΝΙΠΠΕΘΟΡΑΝΤΙΛΟΧΟΣΜΕΝΕΧΑΡΜΗΣ
ΤΕΥΧΕΑΣΥΛΗΣΩΝΑΛΛΟΥΛΑΘΕΝΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΟΣΡΑΟΙΑΝΤΙΟΣΗΛΘΕΘΕΩΝΑΝΑΔΗΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΣΔΟΥΜΕΙΝΕΘΟΟΣΠΕΡΕΩΝΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ
ΑΛΛΟΓΑΡΕΤΡΕΣΕΘΗΡΙΚΑΚΟΝΡΕΞΑΝΤΙΕΟΙΚΩΣ
ΟΣΤΕΚΥΝΑΚΤΕΙΝΑΣΗΒΟΥΚΟΛΟΝΑΜΦΙΒΟΕΣΣΙ
ΦΕΥΓΕΙΠΡΙΝΠΕΡΟΜΙΛΟΝΑΟΛΛΙΣΘΗΜΕΝΑΙΑΝΔΡΩΝ
ΩΣΤΡΕΣΕΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣΕΠΙΔΕΤΡΩΕΣΤΕΚΑΙΕΚΤΩΡ
ΗΧΗΙΘΕΣΠΕΣΙΗΙΒΕΛΕΑΣΤΟΝΟΕΝΤΑΧΕΟΝΤΟ
ΣΤΗΔΕΜΕΤΑΣΤΡΕΦΘΕΙΣΕΠΕΙΙΚΕΤΟΕΘΝΟΣΕΤΑΙΡΩΝ

592

ΤΡΩΕΣΔΕΛΕΙΟΥΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΣΩΜΟΦΑΓΟΙΣΙ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΕΣΣΕΥΟΝΤΟΔΙΟΣΔΕΤΕΛΕΙΟΝΕΦΕΤΜΑΣ
ΟΣΦΙΣΙΝΑΙΕΝΕΓΕΙΡΕΜΕΝΟΣΜΕΓΑΘΕΛΓΕΔΕΘΥΜΟΝ
ΑΡΓΕΙΩΝΚΑΙΚΥΔΟΣΑΠΑΙΝΥΤΟΤΟΥΣΔΟΡΟΘΥΝΕΝ
ΕΚΤΟΡΙΓΑΡΟΙΘΥΜΟΣΕΒΟΥΛΕΤΟΚΥΔΟΣΟΡΕΞΑΙ
ΠΡΙΑΜΙΔΗΙΙΝΑΝΗΥΣΙΚΟΡΩΝΙΣΙΘΕΣΠΙΔΑΕΣΠΥΡ
ΕΜΒΑΛΟΙΑΚΑΜΑΤΟΝΘΕΤΙΔΟΣΔΕΞΑΙΣΙΟΝΑΡΗΝ
ΠΑΣΑΝΕΠΙΚΡΗΝΕΙΕΤΟΓΑΡΜΕΝΕΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥΣ
ΝΗΟΣΚΑΙΟΜΕΝΗΣΣΕΛΑΣΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝΙΔΕΣΘΑΙ
ΕΚΓΑΡΔΗΤΟΥΜΕΛΛΕΠΑΛΙΩΞΙΝΠΑΡΑΝΗΩΝ
ΘΗΣΕΜΕΝΑΙΤΡΩΩΝΔΑΝΑΟΙΣΙΔΕΚΥΔΟΣΟΡΕΞΕΙΝ
ΤΑΦΡΟΝΕΩΝΝΗΕΣΣΙΝΕΠΙΓΛΑΦΥΡΗΙΣΙΝΕΓΕΙΡΕΝ
ΕΚΤΟΡΑΠΡΙΑΜΙΔΗΝΜΑΛΑΠΕΡΜΕΜΑΩΤΑΚΑΙΑΥΤΟΝ
ΜΑΙΝΕΤΟΔΩΣΟΤΑΡΗΣΕΓΧΕΣΠΑΛΟΣΗΟΛΟΟΝΠΥΡ
ΟΥΡΕΣΙΜΑΙΝΗΤΑΙΒΑΘΕΗΣΕΝΤΑΡΦΕΣΙΝΥΛΗΣ
ΑΦΛΟΙΣΜΟΣΔΕΠΕΡΙΣΤΟΜΑΓΙΓΝΕΤΟΤΩΔΕΟΙΟΣΣΕ
ΛΑΜΠΕΣΘΗΝΒΛΟΣΥΡΗΙΣΙΝΥΠΟΦΡΥΣΙΝΑΜΦΙΔΕΠΗΛΗΞ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΟΝΚΡΟΤΑΦΟΙΣΙΤΙΝΑΣΣΕΤΟΜΑΡΝΑΜΕΝΟΙΟ
ΕΚΤΟΡΟΣΑΥΤΟΣΓΑΡΟΙΑΠΑΙΘΕΡΟΣΗΕΝΑΜΥΝΤΩΡ
ΖΕΥΣΟΣΜΙΝΠΛΕΟΝΕΣΣΙΜΕΤΑΝΔΡΑΣΙΜΟΥΝΟΝΕΟΝΤΑ
ΤΙΜΑΚΑΙΚΥΔΑΙΝΕΜΙΝΥΝΘΑΔΙΟΣΓΑΡΕΜΕΛΛΕΝ
ΕΣΣΕΣΘΗΔΗΓΑΡΟΙΕΠΟΡΝΥΕΜΟΡΣΙΜΟΝΗΜΑΡ
ΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΑΙΗΥΠΟΠΗΛΕΙΔΑΟΒΙΗΦΙΝ
ΚΑΙΡΕΘΕΛΕΝΡΗΞΑΙΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝΠΕΙΡΗΤΙΖΩΝ
ΗΙΔΗΠΛΕΙΣΤΟΝΟΜΙΛΟΝΟΡΑΚΑΙΤΕΥΧΕΑΡΙΣΤΑ
ΑΛΛΟΥΔΩΣΔΥΝΑΤΟΡΗΞΑΙΜΑΛΑΠΕΡΜΕΝΕΑΙΝΩΝ
ΙΣΧΟΝΓΑΡΠΥΡΓΗΔΟΝΑΡΗΡΟΤΕΣΗΥΤΕΠΕΤΡΗ
ΗΛΙΒΑΤΟΣΜΕΓΑΛΗΠΟΛΙΗΣΑΛΟΣΕΓΓΥΣΕΟΥΣΑ
ΗΤΕΜΕΝΕΙΛΙΓΕΩΝΑΝΕΜΩΝΛΑΙΨΗΡΑΚΕΛΕΥΘΑ
ΚΥΜΑΤΑΤΕΤΡΟΦΟΕΝΤΑΤΑΤΕΠΡΟΣΕΡΕΥΓΕΤΑΙΑΥΤΗΝ
ΩΣΔΑΝΑΟΙΤΡΩΑΣΜΕΝΟΝΕΜΠΕΔΟΝΟΥΔΕΦΕΒΟΝΤΟ
ΑΥΤΑΡΟΛΑΜΠΟΜΕΝΟΣΠΥΡΙΠΑΝΤΟΘΕΝΕΝΘΟΡΟΜΙΛΩΙ
ΕΝΔΕΠΕΣΩΣΟΤΕΚΥΜΑΘΟΗΙΕΝΝΗΙΠΕΣΗΙΣΙ
ΛΑΒΡΟΝΥΠΑΙΝΕΦΕΩΝΑΝΕΜΟΤΡΕΦΕΣΗΔΕΤΕΠΑΣΑ
ΑΧΝΗΙΥΠΕΚΡΥΦΘΗΑΝΕΜΟΙΟΔΕΔΕΙΝΟΣΑΗΤΗ
ΙΣΤΙΩΙΕΜΒΡΕΜΕΤΑΙΤΡΟΜΕΟΥΣΙΔΕΤΕΦΡΕΝΑΝΑΥΤΑΙ
ΔΕΙΔΙΟΤΕΣΤΥΤΘΟΝΓΑΡΥΠΕΚΘΑΝΑΤΟΙΟΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΩΣΕΔΑΙΖΕΤΟΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΑΥΤΑΡΟΓΩΣΤΕΛΕΩΝΟΛΟΟΦΡΩΝΒΟΥΣΙΝΕΠΕΛΘΩΝ
ΑΙΡΑΤΕΝΕΙΑΜΕΝΗΙΕΛΕΟΣΜΕΓΑΛΟΙΟΝΕΜΟΝΤΑΙ
ΜΥΡΙΑΙΕΝΔΕΤΕΤΗΙΣΙΝΟΜΕΥΣΟΥΠΩΣΑΦΑΕΙΔΩΣ
ΘΗΡΙΜΑΧΕΣΣΑΣΘΑΙΕΛΙΚΟΣΒΟΟΣΑΜΦΙΦΟΝΗΙΣΙΝ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΠΡΩΤΗΙΣΙΚΑΙΥΣΤΑΤΙΗΙΣΙΒΟΕΣΣΙΝ
ΑΙΕΝΟΜΟΣΤΙΧΑΕΙΟΔΕΤΕΝΜΕΣΣΗΙΣΙΝΟΡΟΥΣΑΣ
ΒΟΥΝΕΔΕΙΑΙΔΕΤΕΠΑΣΑΙΥΠΕΤΡΕΣΑΝΩΣΤΟΤΑΧΑΙΟΙ
ΘΕΣΠΕΣΙΩΣΕΦΟΒΗΘΕΝΥΦΕΚΤΟΡΙΚΑΙΔΙΙΠΑΤΡΙ
ΠΑΝΤΕΣΟΔΟΙΟΝΕΠΕΦΝΕΜΥΚΗΝΑΙΟΝΠΕΡΙΦΗΤΗΝ
ΚΟΠΡΗΟΣΦΙΛΟΝΥΙΟΝΟΣΕΥΡΥΣΘΗΟΣΑΝΑΚΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΗΣΟΙΧΝΕΣΚΕΒΙΗΙΗΡΑΚΛΗΕΙΗΙ
ΤΟΥΓΕΝΕΤΕΚΠΑΤΡΟΣΠΟΛΥΧΕΙΡΟΝΟΣΥΙΟΣΑΜΕΙΝΩΝ
ΠΑΝΤΟΙΑΣΑΡΕΤΑΣΗΜΕΝΠΟΔΑΣΗΔΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΚΑΙΝΟΟΝΕΝΠΡΩΤΟΙΣΙΜΥΚΗΝΑΙΩΝΕΤΕΤΥΚΤΟ
ΟΣΡΑΤΟΘΕΚΤΟΡΙΚΥΔΟΣΥΠΕΡΤΕΡΟΝΕΓΓΥΑΛΙΞΕ
ΣΤΡΕΦΘΕΙΣΓΑΡΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝΕΝΑΣΠΙΔΟΣΑΝΤΥΓΙΠΑΛΤΟ
ΤΗΝΑΥΤΟΣΦΟΡΕΕΣΚΕΠΟΔΗΝΕΚΕΕΡΚΟΣΑΚΟΝΤΩΝ
ΤΗΙΟΓΕΝΙΒΛΑΦΘΕΙΣΠΕΣΕΝΥΠΤΙΟΣΑΜΦΙΔΕΠΗΛΗΞ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΟΝΚΟΝΑΒΗΣΕΠΕΡΙΚΡΟΤΑΦΟΙΣΙΠΕΣΟΝΤΟΣ
ΕΚΤΩΡΔΟΞΥΝΟΗΣΕΘΕΩΝΔΕΟΙΑΓΧΙΠΑΡΕΣΤΗ
ΣΤΗΘΕΙΔΕΝΔΟΡΥΠΗΞΕΦΙΛΩΝΔΕΜΙΝΕΓΓΥΣΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΤΕΙΝΟΙΔΟΥΚΕΔΥΝΑΝΤΟΚΑΙΑΧΝΥΜΕΝΟΙΠΕΡΕΤΑΙΡΟΥ
ΧΡΑΙΣΜΕΙΝΑΥΤΟΙΓΑΡΜΑΛΑΔΕΙΔΙΣΑΝΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝ

653

ΕΙΣΩΠΟΙΔΕΓΕΝΟΝΤΟΝΕΩΝΠΕΡΙΔΕΣΧΕΘΟΝΑΚΡΑΙ
ΝΗΕΣΟΣΑΙΠΡΩΤΑΙΕΙΡΥΑΤΟΤΟΙΔΕΠΕΧΥΝΤΟ
ΑΡΓΕΙΟΙΔΕΝΕΩΝΜΕΝΕΧΩΡΗΣΑΝΚΑΙΑΝΑΓΚΗΙ
ΤΩΝΠΡΩΤΕΩΝΑΥΤΟΥΔΕΠΑΡΑΚΛΙΣΙΗΙΣΙΝΕΜΕΙΝΑΝ
ΑΘΡΟΟΙΟΥΔΕΚΕΔΑΣΘΕΝΑΝΑΣΤΡΑΤΟΝΙΣΧΕΓΑΡΑΙΔΩΣ
ΚΑΙΔΕΟΣΑΖΗΧΕΣΓΑΡΟΜΟΚΛΕΟΝΑΛΛΗΛΟΙΣΙ
ΝΕΣΤΩΡΑΥΤΕΜΑΛΙΣΤΑΓΕΡΗΝΙΟΣΟΥΡΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΛΙΣΣΕΘΥΠΕΡΤΟΚΕΩΝΓΟΥΝΟΥΜΕΝΟΣΑΝΔΡΑΕΚΑΣΤΟΝ
ΩΦΙΛΟΙΑΝΕΡΕΣΕΣΤΕΚΑΙΑΙΔΩΘΕΣΘΕΝΙΘΥΜΩΙ
ΑΛΛΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝΕΠΙΔΕΜΝΗΣΑΣΘΕΕΚΑΣΤΟΣ
ΠΑΙΔΩΝΗΔΑΛΟΧΩΝΚΑΙΚΤΗΣΙΟΣΗΔΕΤΟΚΗΩΝ
ΗΜΕΝΟΤΕΩΙΖΩΟΥΣΙΚΑΙΩΙΚΑΤΑΤΕΘΝΗΚΑΣΙ
ΤΩΝΥΠΕΡΕΝΘΑΔΕΓΩΓΟΥΝΑΖΟΜΑΙΟΥΠΑΡΕΟΝΤΩΝ
ΕΣΤΑΜΕΝΑΙΚΡΑΤΕΡΩΣΜΗΔΕΤΡΩΠΑΣΘΕΦΟΒΟΝΔΕ
ΩΣΕΙΠΩΝΟΤΡΥΝΕΜΕΝΟΣΚΑΙΘΥΜΟΝΕΚΑΣΤΟΥ
ΤΟΙΣΙΔΑΠΟΦΘΑΛΜΩΝΝΕΦΟΣΑΧΛΥΟΣΩΣΕΝΑΘΗΝΗ
ΘΕΣΠΕΣΙΟΝΜΑΛΑΔΕΣΦΙΦΟΩΣΓΕΝΕΤΑΜΦΟΤΕΡΩΘΕΝ
ΗΜΕΝΠΡΟΣΝΗΩΝΚΑΙΟΜΟΙΙΟΥΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΕΚΤΟΡΑΔΕΦΡΑΣΣΑΝΤΟΒΟΗΝΑΓΑΘΟΝΚΑΙΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΗΜΕΝΟΣΟΙΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝΑΦΕΣΤΑΣΑΝΟΥΔΕΜΑΧΟΝΤΟ
ΗΔΟΣΣΟΙΠΑΡΑΝΗΥΣΙΜΑΧΗΝΕΜΑΧΟΝΤΟΘΟΗΙΣΙΝ
ΟΥΔΑΡΕΤΑΙΑΝΤΙΜΕΓΑΛΗΤΟΡΙΗΝΔΑΝΕΘΥΜΩΙ
ΕΣΤΑΜΕΝΕΝΘΑΠΕΡΑΛΛΟΙΑΦΕΣΤΑΣΑΝΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΑΛΛΟΓΕΝΗΩΝΙΚΡΙΕΠΩΙΧΕΤΟΜΑΚΡΑΒΙΒΑΣΘΩΝ
ΝΩΜΑΔΕΞΥΣΤΟΝΜΕΓΑΝΑΥΜΑΧΟΝΕΝΠΑΛΑΜΗΙΣΙ
ΚΟΛΛΗΤΟΝΒΛΗΤΡΟΙΣΙΔΥΩΚΑΙΕΙΚΟΣΙΠΗΧΥ
ΩΣΔΟΤΑΝΗΡΙΠΠΟΙΣΙΚΕΛΗΤΙΖΕΙΝΕΥΕΙΔΩΣ
ΟΣΤΕΠΕΙΕΚΠΟΛΕΩΝΠΙΣΥΡΑΣΣΥΝΑΕΙΡΕΤΑΙΙΠΠΟΥΣ
ΣΕΥΑΣΕΚΠΕΔΙΟΙΟΜΕΓΑΠΡΟΤΙΑΣΤΥΔΙΗΤΑΙ
ΛΑΟΦΟΡΟΝΚΑΘΟΔΟΝΠΟΛΕΕΣΤΕΕΘΗΗΣΑΝΤΟ
ΑΝΕΡΕΣΗΔΕΓΥΝΑΙΚΕΣΟΔΕΜΠΕΔΟΝΑΣΦΑΛΕΣΑΙΕΙ
ΘΡΩΙΣΚΩΝΑΛΛΟΤΕΠΑΛΛΟΝΑΜΕΙΒΕΤΑΙΟΙΔΕΠΕΤΟΝΤΑΙ
ΩΣΑΙΑΣΕΠΙΠΟΛΛΑΘΟΑΩΝΙΚΡΙΑΝΗΩΝ
ΦΟΙΤΑΜΑΚΡΑΒΙΒΑΣΦΩΝΗΔΕΟΙΑΙΘΕΡΙΚΑΝΕΝ
ΑΙΕΙΔΕΣΜΕΡΔΝΟΝΒΟΟΩΝΔΑΝΑΟΙΣΙΚΕΛΕΥΕ
ΝΗΥΣΙΤΕΚΑΙΚΛΙΣΙΗΙΣΙΝΑΜΥΝΕΜΕΝΟΥΔΕΜΕΝΕΚΤΩΡ
ΜΙΜΝΕΝΕΝΙΤΡΩΩΝΟΜΑΔΩΙΠΥΚΑΘΩΡΗΚΤΑΩΝ
ΑΛΛΩΣΤΟΡΝΙΘΩΝΠΕΤΕΗΝΩΝΑΙΕΤΟΣΑΙΘΩΝ
ΕΘΝΟΣΕΦΟΡΜΑΤΑΙΠΟΤΑΜΟΝΠΑΡΑΒΟΣΚΟΜΕΝΑΩΝ
ΧΗΝΩΝΗΓΕΡΑΝΩΝΗΚΥΚΝΩΝΔΟΥΛΙΧΟΔΕΙΡΩΝ
ΩΣΕΚΤΩΡΙΘΥΣΕΝΕΟΣΚΥΑΝΟΠΡΩΙΡΟΙΟ
ΑΝΤΙΟΣΑΙΞΑΣΤΟΝΔΕΖΕΥΣΩΣΕΝΟΠΙΣΘΕ
ΧΕΙΡΙΜΑΛΑΜΕΓΑΛΗΙΟΤΡΥΝΕΔΕΛΑΟΝΑΜΑΥΤΩΙ

696

ΑΥΤΙΣΔΕΔΡΙΜΕΙΑΜΑΧΗΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΕΤΥΧΘΗ
ΦΑΙΗΣΚΑΚΜΗΤΑΣΚΑΙΑΤΕΙΡΕΑΣΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝ
ΑΝΤΕΣΘΕΝΠΟΛΕΜΩΙΩΣΕΣΣΥΜΕΝΩΣΕΜΑΧΟΝΤΟ
ΤΟΙΣΙΔΕΜΑΡΝΑΜΕΝΟΙΣΙΝΟΔΗΝΝΟΟΣΗΤΟΙΑΧΑΙΟΙ
ΟΥΚΕΦΑΣΑΝΦΕΥΞΕΣΘΑΙΥΠΕΚΚΑΚΟΥΑΛΛΟΛΕΕΣΘΑΙ
ΤΡΩΣΙΝΔΕΛΠΕΤΟΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΚΑΣΤΟΥ
ΝΗΑΣΕΝΙΠΡΗΣΕΙΝΚΤΕΝΕΕΙΝΘΗΡΩΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΟΙΜΕΝΤΑΦΡΟΝΕΟΝΤΕΣΕΦΕΣΤΑΣΑΝΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝ
ΕΚΤΩΡΔΕΠΡΥΜΝΗΣΝΕΟΣΗΨΑΤΟΠΟΝΤΟΠΟΡΟΙΟ
ΚΑΛΗΣΩΚΥΑΛΟΥΗΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΝΕΝΕΙΚΕΝ
ΕΣΤΡΟΙΗΝΟΥΔΑΥΤΙΣΑΠΗΓΑΓΕΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΤΟΥΠΕΡΔΗΠΕΡΙΝΗΟΣΑΧΑΙΟΙΤΕΤΡΩΕΣΤΕ
ΔΗΙΟΥΝΑΛΛΗΛΟΥΣΑΥΤΟΣΧΕΔΟΝΟΥΔΑΡΑΤΟΙΓΕ
ΤΟΞΩΝΑΙΚΑΣΑΜΦΙΣΜΕΝΟΝΟΥΔΕΤΑΚΟΝΤΩΝ
ΑΛΛΟΙΓΕΓΓΥΘΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΙΕΝΑΘΥΜΟΝΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΞΕΣΙΔΗΠΕΛΕΚΕΣΣΙΚΑΙΑΞΙΝΗΙΣΙΜΑΧΟΝΤΟ
ΚΑΙΞΙΦΕΣΙΝΜΕΓΑΛΟΙΣΙΚΑΙΕΓΧΕΣΙΝΑΜΦΙΓΥΟΙΣΙ
ΠΟΛΛΑΔΕΦΑΣΓΑΝΑΚΑΛΑΜΕΛΑΝΔΕΤΑΚΩΠΗΕΝΤΑ
ΑΛΛΑΜΕΝΕΚΧΕΙΡΩΝΧΑΜΑΔΙΣΠΕΣΟΝΑΛΛΑΔΑΠΩΜΩΝ
ΑΝΔΡΩΝΜΑΡΝΑΜΕΝΩΝΡΕΕΔΑΙΜΑΤΙΓΑΙΑΜΕΛΑΙΝΑ
ΕΚΤΩΡΔΕΠΡΥΜΝΗΘΕΝΕΠΕΙΛΑΒΕΝΟΥΧΙΜΕΘΙΕΙ
ΑΦΛΑΣΤΟΝΜΕΤΑΧΕΡΣΙΝΕΧΩΝΤΡΩΣΙΝΔΕΚΕΛΕΥΕΝ
ΟΙΣΕΤΕΠΥΡΑΜΑΔΑΥΤΟΙΑΟΛΛΕΕΣΟΡΝΥΤΑΥΤΗΝ
ΝΥΝΗΜΙΝΠΑΝΤΩΝΖΕΥΣΑΞΙΟΝΗΜΑΡΕΔΩΚΕ
ΝΗΑΣΕΛΕΙΝΑΙΔΕΥΡΟΘΕΩΝΑΕΚΗΤΙΜΟΛΟΥΣΑΙ
ΗΜΙΝΠΗΜΑΤΑΠΟΛΛΑΘΕΣΑΝΚΑΚΟΤΗΤΙΓΕΡΟΝΤΩΝ
ΟΙΜΕΘΕΛΟΝΤΑΜΑΧΕΣΘΑΙΕΠΙΠΡΥΜΝΗΙΣΙΝΕΕΣΣΙΝ
ΑΥΤΟΝΤΙΣΧΑΝΑΑΣΚΟΝΕΡΗΤΥΟΝΤΟΤΕΛΑΟΝ
ΑΛΛΕΙΔΗΡΑΤΟΤΕΒΛΑΠΤΕΦΡΕΝΑΣΕΥΡΥΟΠΑΖΕΥΣ
ΗΜΕΤΕΡΑΣΝΥΝΑΥΤΟΣΕΠΟΤΡΥΝΕΙΚΑΙΑΝΩΓΕΙ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΜΑΛΛΟΝΕΠΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΟΡΟΥΣΑΝ
ΑΙΑΣΔΟΥΚΕΤΕΜΙΜΝΕΒΙΑΖΕΤΟΓΑΡΒΕΛΕΕΣΣΙΝ
ΑΛΛΑΝΕΧΑΖΕΤΟΤΥΤΘΟΝΟΙΟΜΕΝΟΣΘΑΝΕΕΣΘΑΙ
ΘΡΗΝΥΝΕΦΕΠΤΑΠΟΔΗΝΛΙΠΕΔΙΚΡΙΑΝΗΟΣΕΙΣΗΣ
ΕΝΘΑΡΟΓΕΣΤΗΚΕΙΔΕΔΟΚΗΜΕΝΟΣΕΓΧΕΙΔΑΙΕΙ
ΤΡΩΑΣΑΜΥΝΕΝΕΩΝΟΣΤΙΣΦΕΡΟΙΑΚΑΜΑΤΟΝΠΥΡ
ΑΙΕΙΔΕΣΜΕΡΔΝΟΝΒΟΟΩΝΔΑΝΑΟΙΣΙΚΕΛΕΥΕ
ΩΦΙΛΟΙΗΡΩΕΣΔΑΝΑΟΙΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣΑΡΗΟΣ
ΑΝΕΡΕΣΕΣΤΕΦΙΛΟΙΜΝΗΣΑΣΘΕΔΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΗΕΤΙΝΑΣΦΑΜΕΝΕΙΝΑΙΑΟΣΣΗΤΗΡΑΣΟΠΙΣΣΩ
ΗΕΤΙΤΕΙΧΟΣΑΡΕΙΟΝΟΚΑΝΔΡΑΣΙΛΟΙΓΟΝΑΜΥΝΑΙ
ΟΥΜΕΝΤΙΣΧΕΔΟΝΕΣΤΙΠΟΛΙΣΠΥΡΓΟΙΣΑΡΑΡΥΙΑ
ΗΙΚΑΠΑΜΥΝΑΙΜΕΣΘΕΤΕΡΑΛΚΕΑΔΗΜΟΝΕΧΟΝΤΕΣ
ΑΛΛΕΝΓΑΡΤΡΩΩΝΠΕΔΙΩΙΠΥΚΑΘΩΡΗΚΤΑΩΝ
ΠΟΝΤΩΙΚΕΚΛΙΜΕΝΟΙΕΚΑΣΗΜΕΘΑΠΑΤΡΙΔΟΣΑΙΗΣ
ΤΩΕΝΧΕΡΣΙΦΟΩΣΟΥΜΕΙΛΙΧΙΗΙΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΗΚΑΙΜΑΙΜΩΩΝΕΦΕΠΕΓΧΕΙΟΞΥΟΕΝΤΙ
ΟΣΤΙΣΔΕΤΡΩΩΝΚΟΙΛΗΙΣΕΠΙΝΗΥΣΙΦΕΡΟΙΤΟ
ΣΥΝΠΥΡΙΚΗΛΕΙΩΙΧΑΡΙΝΕΚΤΟΡΟΣΟΤΡΥΝΑΝΤΟΣ
ΤΟΝΔΑΙΑΣΟΥΤΑΣΚΕΔΕΔΕΓΜΕΝΟΣΕΓΧΕΙΜΑΚΡΩΙ
ΔΩΔΕΚΑΔΕΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΝΕΩΝΑΥΤΟΣΧΕΔΟΝΟΥΤΑ

Book 16

1

ΩΣΟΙΜΕΝΠΕΡΙΝΗΟΣΕΥΣΣΕΛΜΟΙΟΜΑΧΟΝΤΟ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΑΧΙΛΗΙΠΑΡΙΣΤΑΤΟΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΔΑΚΡΥΑΘΕΡΜΑΧΕΩΝΩΣΤΕΚΡΗΝΗΜΕΛΑΝΥΔΡΟΣ
ΗΤΕΚΑΤΑΙΓΙΛΙΠΟΣΠΕΤΡΗΣΔΝΟΦΕΡΟΝΧΕΕΙΥΔΩΡ
ΤΟΝΔΕΙΔΩΝΩΙΚΤΙΡΕΠΟΔΑΡΚΗΣΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΚΑΙΜΙΝΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΤΙΠΤΕΔΕΔΑΚΡΥΣΑΙΠΑΤΡΟΚΛΕΕΣΗΥΤΕΚΟΥΡΗ
ΝΗΠΙΗΗΘΑΜΑΜΗΤΡΙΘΕΟΥΣΑΝΕΛΕΣΘΑΙΑΝΩΓΕΙ
ΕΙΑΝΟΥΑΠΤΟΜΕΝΗΚΑΙΤΕΣΣΥΜΕΝΗΝΚΑΤΕΡΥΚΕΙ
ΔΑΚΡΥΟΕΣΣΑΔΕΜΙΝΠΟΤΙΔΕΡΚΕΤΑΙΟΦΡΑΝΕΛΗΤΑΙ
ΤΗΙΙΚΕΛΟΣΠΑΤΡΟΚΛΕΤΕΡΕΝΚΑΤΑΔΑΚΡΥΟΝΕΙΒΕΙΣ
ΗΕΤΙΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΣΙΠΙΦΑΥΣΚΕΑΙΗΕΜΟΙΑΥΤΩΙ
ΗΕΤΙΝΑΓΓΕΛΙΗΝΦΘΙΗΣΕΞΕΚΛΥΕΣΟΙΟΣ
ΖΩΕΙΝΜΑΝΕΤΙΦΑΣΙΜΕΝΟΙΤΙΟΝΑΚΤΟΡΟΣΥΙΟΝ
ΖΩΕΙΔΑΙΑΚΙΔΗΣΠΗΛΕΥΣΜΕΤΑΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΣΙ
ΤΩΝΚΕΜΑΛΑΜΦΟΤΕΡΩΝΑΚΑΧΟΙΜΕΘΑΤΕΘΝΗΩΤΩΝ
ΗΕΣΥΓΑΡΓΕΙΩΝΟΛΟΦΥΡΕΑΙΩΣΟΛΕΚΟΝΤΑΙ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΓΛΑΦΥΡΗΙΣΙΝΥΠΕΡΒΑΣΙΗΣΕΝΕΚΑΣΦΗΣ
ΕΞΑΥΔΑΜΗΚΕΥΘΕΝΟΩΙΙΝΑΕΙΔΟΜΕΝΑΜΦΩ
ΤΟΝΔΕΒΑΡΥΣΤΕΝΑΧΩΝΠΡΟΣΕΦΗΣΠΑΤΡΟΚΛΕΕΣΙΠΠΕΥ
ΩΑΧΙΛΕΥΠΗΛΗΟΣΥΙΕΜΕΓΑΦΕΡΤΑΤΑΧΑΙΩΝ
ΜΗΝΕΜΕΣΑΤΟΙΟΝΓΑΡΑΧΟΣΒΕΒΙΗΚΕΝΑΧΑΙΟΥΣ
ΟΙΜΕΝΓΑΡΔΗΠΑΝΤΕΣΟΣΟΙΠΑΡΟΣΗΣΑΝΑΡΙΣΤΟΙ
ΕΝΝΗΥΣΙΝΚΕΑΤΑΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙΟΥΤΑΜΕΝΟΙΤΕ
ΒΕΒΛΗΤΑΙΜΕΝΟΤΥΔΕΙΔΗΣΚΡΑΤΕΡΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΟΥΤΑΣΤΑΙΔΟΔΥΣΕΥΣΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΗΔΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΒΕΒΛΗΤΑΙΔΕΚΑΙΕΥΡΥΠΥΛΟΣΚΑΤΑΜΗΡΟΝΟΙΣΤΩΙ
ΤΟΥΣΜΕΝΤΙΗΤΡΟΙΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΟΙΑΜΦΙΠΕΝΟΝΤΑΙ
ΕΛΚΕΑΚΕΙΟΜΕΝΟΙΣΥΔΑΜΗΧΑΝΟΣΕΠΛΕΥΑΧΙΛΛΕΥ
ΜΗΕΜΕΓΟΥΝΟΥΤΟΣΓΕΛΑΒΟΙΧΟΛΟΣΟΝΣΥΦΥΛΑΣΣΕΙΣ
ΑΙΝΑΡΕΤΗΤΙΣΕΥΑΛΛΟΣΟΝΗΣΕΤΑΙΟΨΙΓΟΝΟΣΠΕΡ
ΑΙΚΕΜΗΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΑΕΙΚΕΑΛΟΙΓΟΝΑΜΥΝΗΙΣ
ΝΗΛΕΕΣΟΥΚΑΡΑΣΟΙΓΕΠΑΤΗΡΗΝΙΠΠΟΤΑΠΗΛΕΥΣ
ΟΥΔΕΘΕΤΙΣΜΗΤΗΡΓΛΑΥΚΗΔΕΣΕΤΙΚΤΕΘΑΛΑΣΣΑ
ΠΕΤΡΑΙΤΗΛΙΒΑΤΟΙΟΤΙΤΟΙΝΟΟΣΕΣΤΙΝΑΠΗΝΗΣ
ΕΙΔΕΤΙΝΑΦΡΕΣΙΣΗΙΣΙΘΕΟΠΡΟΠΙΗΝΑΛΕΕΙΝΕΙΣ
ΚΑΙΤΙΝΑΤΟΙΠΑΡΖΗΝΟΣΕΠΕΦΡΑΔΕΠΟΤΝΙΑΜΗΤΗΡ
ΑΛΛΕΜΕΠΕΡΠΡΟΕΣΩΧΑΜΑΔΑΛΛΟΝΛΑΟΝΟΠΑΣΣΟΝ
ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝΗΝΠΟΥΤΙΦΟΩΣΔΑΝΑΟΙΣΙΓΕΝΩΜΑΙ
ΔΟΣΔΕΜΟΙΩΜΟΙΙΝΤΑΣΑΤΕΥΧΕΑΘΩΡΗΧΘΗΝΑΙ
ΑΙΚΕΜΕΣΟΙΙΣΚΟΝΤΕΣΑΠΟΣΧΩΝΤΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΤΡΩΕΣΑΝΑΠΝΕΥΣΩΣΙΔΑΡΗΙΟΙΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΕΙΡΟΜΕΝΟΙΟΛΙΓΗΔΕΤΑΝΑΠΝΕΥΣΙΣΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΡΕΙΑΔΕΚΑΚΜΗΤΕΣΚΕΚΜΗΟΤΑΣΑΝΔΡΑΣΑΥΤΗΙ
ΩΣΑΙΜΕΝΠΡΟΤΙΑΣΤΥΝΕΩΝΑΠΟΚΑΙΚΛΙΣΙΑΩΝ

46

ΩΣΦΑΤΟΛΙΣΣΟΜΕΝΟΣΜΕΓΑΝΗΠΙΟΣΗΓΑΡΕΜΕΛΛΕΝ
ΟΙΑΥΤΩΙΘΑΝΑΤΟΝΤΕΚΑΚΟΝΚΑΙΚΗΡΑΛΙΤΕΣΘΑΙ
ΤΟΝΔΕΜΕΓΟΧΘΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΩΜΟΙΔΙΟΓΕΝΕΣΠΑΤΡΟΚΛΕΕΣΟΙΟΝΕΕΙΠΕΣ
ΟΥΤΕΘΕΟΠΡΟΠΙΗΣΕΜΠΑΖΟΜΑΙΗΝΤΙΝΑΟΙΔΑ
ΟΥΤΕΤΙΜΟΙΠΑΡΖΗΝΟΣΕΠΕΦΡΑΔΕΠΟΤΝΙΑΜΗΤΗΡ
ΑΛΛΑΤΟΔΑΙΝΟΝΑΧΟΣΚΡΑΔΙΗΝΚΑΙΘΥΜΟΝΙΚΑΝΕΙ
ΟΠΠΟΤΕΔΗΤΟΝΟΜΟΙΟΝΑΝΗΡΕΘΕΛΗΙΣΙΝΑΜΕΡΣΑΙ
ΚΑΙΓΕΡΑΣΑΨΑΦΕΛΕΣΘΑΙΟΤΕΚΡΑΤΕΙΠΡΟΒΕΒΗΚΗΙ
ΑΙΝΟΝΑΧΟΣΤΟΜΟΙΕΣΤΙΝΕΠΕΙΠΑΘΟΝΑΛΓΕΑΘΥΜΩΙ
ΚΟΥΡΗΝΗΝΑΡΑΜΟΙΓΕΡΑΣΕΞΕΛΟΝΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΔΟΥΡΙΔΕΜΩΙΚΤΕΑΤΙΣΣΑΠΟΛΙΝΕΥΤΕΙΧΕΑΠΕΡΣΑΣ
ΤΗΝΑΨΕΚΧΕΙΡΩΝΕΛΕΤΟΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΩΣΕΙΤΙΝΑΤΙΜΗΤΟΝΜΕΤΑΝΑΣΤΗΝ
ΑΛΛΑΤΑΜΕΝΠΡΟΤΕΤΥΧΘΑΙΕΑΣΟΜΕΝΟΥΔΑΡΑΠΩΣΗΝ
ΑΣΠΕΡΧΕΣΚΕΧΟΛΩΣΘΑΙΕΝΙΦΡΕΣΙΝΗΤΟΙΕΦΗΝΓΕ
ΟΥΠΡΙΝΜΗΝΙΘΜΟΝΚΑΤΑΠΑΥΣΕΜΕΝΑΛΛΟΠΟΤΑΝΔΗ
ΝΗΑΣΕΜΑΣΑΦΙΚΗΤΑΙΑΥΤΗΤΕΠΤΟΛΕΜΟΣΤΕ
ΤΥΝΗΔΩΜΟΙΙΝΜΕΝΕΜΑΚΛΥΤΑΤΕΥΧΕΑΔΥΘΙ
ΑΡΧΕΔΕΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΣΙΦΙΛΟΠΤΟΛΕΜΟΙΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΕΙΔΗΚΥΑΝΕΟΝΤΡΩΩΝΝΕΦΟΣΑΜΦΙΒΕΒΗΚΕ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΚΡΑΤΕΩΣΟΙΔΕΡΗΓΜΙΝΙΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΚΕΚΛΙΑΤΑΙΧΩΡΗΣΟΛΙΓΗΝΕΤΙΜΟΙΡΑΝΕΧΟΝΤΕΣ
ΑΡΓΕΙΟΙΤΡΩΩΝΔΕΠΟΛΙΣΕΠΙΠΑΣΑΒΕΒΗΚΕ
ΘΑΡΣΥΝΟΣΟΥΓΑΡΕΜΗΣΚΟΡΥΘΟΣΛΕΥΣΣΟΥΣΙΜΕΤΩΠΟΝ
ΕΓΓΥΘΙΛΑΜΠΟΜΕΝΗΣΤΑΧΑΚΕΝΦΕΥΓΟΝΤΕΣΕΝΑΥΛΟΥΣ
ΠΛΗΣΕΙΑΝΝΕΚΥΩΝΕΙΜΟΙΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΗΠΙΑΕΙΔΕΙΗΝΥΝΔΕΣΤΡΑΤΟΝΑΜΦΙΜΑΧΟΝΤΑΙ

74

ΟΥΓΑΡΤΥΔΕΙΔΕΩΔΙΟΜΗΔΕΟΣΕΝΠΑΛΑΜΗΙΣΙ
ΜΑΙΝΕΤΑΙΕΓΧΕΙΗΔΑΝΑΩΝΑΠΟΛΟΙΓΟΝΑΜΥΝΑΙ
ΟΥΔΕΠΩΑΤΡΕΙΔΕΩΟΠΟΣΕΚΛΥΟΝΑΥΔΗΣΑΝΤΟΣ
ΕΧΘΡΗΣΕΚΚΕΦΑΛΗΣΑΛΛΕΚΤΟΡΟΣΑΝΔΡΟΦΟΝΟΙΟ
ΤΡΩΣΙΚΕΛΕΥΟΝΤΟΣΠΕΡΙΑΓΝΥΤΑΙΟΙΔΑΛΑΛΗΤΩΙ
ΠΑΝΠΕΔΙΟΝΚΑΤΕΧΟΥΣΙΜΑΧΗΙΝΙΚΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΛΛΑΚΑΙΩΣΠΑΤΡΟΚΛΕΝΕΩΝΑΠΟΛΟΙΓΟΝΑΜΥΝΩΝ
ΕΜΠΕΣΕΠΙΚΡΑΤΕΩΣΜΗΔΗΠΥΡΟΣΑΙΘΟΜΕΝΟΙΟ
ΝΗΑΣΕΝΙΠΡΗΣΩΣΙΦΙΛΟΝΔΑΠΟΝΟΣΤΟΝΕΛΩΝΤΑΙ
ΠΕΙΘΕΟΔΩΣΤΟΙΕΓΩΜΥΘΟΥΤΕΛΟΣΕΝΦΡΕΣΙΘΕΙΩ
ΩΣΑΝΜΟΙΤΙΜΗΝΜΕΓΑΛΗΝΚΑΙΚΥΔΟΣΑΡΗΑΙ
ΠΡΟΣΠΑΝΤΩΝΔΑΝΑΩΝΑΤΑΡΟΙΠΕΡΙΚΑΛΛΕΑΚΟΥΡΗΝ
ΑΨΑΠΟΝΑΣΣΩΣΙΝΠΟΤΙΔΑΓΛΑΑΔΩΡΑΠΟΡΩΣΙΝ
ΕΚΝΗΩΝΕΛΑΣΑΣΙΕΝΑΙΠΑΛΙΝΕΙΔΕΚΕΝΑΥΤΟΙ
ΔΩΗΙΚΥΔΟΣΑΡΕΣΘΑΙΕΡΙΓΔΟΥΠΟΣΠΟΣΙΣΗΡΗΣ
ΜΗΣΥΓΑΝΕΥΘΕΝΕΜΕΙΟΛΙΛΑΙΕΣΘΑΙΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝ
ΤΡΩΣΙΦΙΛΟΠΤΟΛΕΜΟΙΣΙΝΑΤΙΜΟΤΕΡΟΝΔΕΜΕΘΗΣΕΙΣ
ΜΗΔΕΠΑΓΑΛΛΟΜΕΝΟΣΠΟΛΕΜΩΙΚΑΙΔΗΙΟΤΗΤΙ
ΤΡΩΑΣΕΝΑΙΡΟΜΕΝΟΣΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΗΓΕΜΟΝΕΥΕΙΝ
ΜΗΤΙΣΑΠΟΥΛΥΜΠΟΙΟΘΕΩΝΑΙΕΙΓΕΝΕΤΑΩΝ
ΕΜΒΗΗΙΜΑΛΑΤΟΥΣΓΕΦΙΛΕΙΕΚΑΕΡΓΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΛΛΑΠΑΛΙΝΤΡΩΠΑΣΘΑΙΕΠΗΝΦΑΟΣΕΝΝΗΕΣΣΙ
ΘΗΗΙΣΤΟΥΣΔΕΤΕΑΝΠΕΔΙΟΝΚΑΤΑΔΗΡΙΑΑΣΘΑΙ
ΑΙΓΑΡΖΕΥΤΕΠΑΤΕΡΚΑΙΑΘΗΝΑΙΗΚΑΙΑΠΟΛΛΟΝ
ΜΗΤΕΤΙΣΟΥΝΤΡΩΩΝΘΑΝΑΤΟΝΦΥΓΟΙΟΣΣΟΙΕΑΣΙ
ΜΗΤΕΤΙΣΑΡΓΕΙΩΝΝΩΙΝΔΕΚΔΥΜΕΝΟΛΕΘΡΟΝ
ΟΦΡΟΙΟΙΤΡΟΙΗΣΙΕΡΑΚΡΗΔΕΜΝΑΛΥΩΜΕΝ
ΩΣΟΙΜΕΝΤΟΙΑΥΤΑΠΡΟΣΑΛΛΗΛΟΥΣΑΓΟΡΕΥΟΝ
ΑΙΑΣΔΟΥΚΕΤΕΜΙΜΝΕΒΙΑΖΕΤΟΓΑΡΒΕΛΕΕΣΣΙ
ΔΑΜΝΑΜΙΝΖΗΝΟΣΤΕΝΟΟΣΚΑΙΤΡΩΕΣΑΓΑΥΟΙ
ΒΑΛΛΟΝΤΕΣΔΕΙΝΗΝΔΕΠΕΡΙΚΡΟΤΑΦΟΙΣΙΦΑΕΙΝΗ
ΠΗΛΗΞΒΑΛΛΟΜΕΝΗΚΑΝΑΧΗΝΕΧΕΒΑΛΛΕΤΟΔΑΙΕΙ
ΚΑΠΦΑΛΑΡΕΥΠΟΙΗΘΟΔΑΡΙΣΤΕΡΟΝΩΜΟΝΕΚΑΜΝΕΝ
ΕΜΠΕΔΟΝΑΙΕΝΕΧΩΝΣΑΚΟΣΑΙΟΛΟΝΟΥΔΕΔΥΝΑΝΤΟ
ΑΜΦΑΥΤΩΙΠΕΛΕΜΙΞΑΙΕΡΕΙΔΟΝΤΕΣΒΕΛΕΕΣΣΙΝ
ΑΙΕΙΔΑΡΓΑΛΕΩΙΕΧΕΤΑΣΘΜΑΤΙΚΑΔΔΕΟΙΙΔΡΩΣ
ΠΑΝΤΟΘΕΝΕΚΜΕΛΕΩΝΠΟΛΥΣΕΡΡΕΕΝΟΥΔΕΠΗΙΕΙΧΕΝ
ΑΜΠΝΕΥΣΑΙΠΑΝΤΗΙΔΕΚΑΚΟΝΚΑΚΩΙΕΣΤΗΡΙΚΤΟ

112

ΕΣΠΕΤΕΝΥΝΜΟΙΜΟΥΣΑΙΟΛΥΜΠΙΑΔΩΜΑΤΕΧΟΥΣΑΙ
ΟΠΠΩΣΔΗΠΡΩΤΟΝΠΥΡΕΜΠΕΣΕΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΩΝ
ΕΚΤΩΡΑΙΑΝΤΟΣΔΟΡΥΜΕΙΛΙΝΟΝΑΓΧΙΠΑΡΑΣΤΑΣ
ΠΛΗΞΑΟΡΙΜΕΓΑΛΩΙΑΙΧΜΗΣΠΑΡΑΚΑΥΛΟΝΟΠΙΣΘΕΝ
ΑΝΤΙΚΡΥΔΑΠΑΡΑΞΕΤΟΜΕΝΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΠΗΛΑΥΤΩΣΕΝΧΕΙΡΙΚΟΛΟΝΔΟΡΥΤΗΛΕΔΑΠΑΥΤΟΥ
ΑΙΧΜΗΧΑΛΚΕΙΗΧΑΜΑΔΙΣΒΟΜΒΗΣΕΠΕΣΟΥΣΑ
ΓΝΩΔΑΙΑΣΚΑΤΑΘΥΜΟΝΑΜΥΜΟΝΑΡΙΓΗΣΕΝΤΕ
ΕΡΓΑΘΕΩΝΟΡΑΠΑΓΧΥΜΑΧΗΣΕΠΙΜΗΔΕΑΚΕΙΡΕ
ΖΕΥΣΥΨΙΒΡΕΜΕΤΗΣΤΡΩΕΣΣΙΔΕΒΟΥΛΕΤΟΝΙΚΗΝ
ΧΑΖΕΤΟΔΕΚΒΕΛΕΩΝΤΟΙΔΕΜΒΑΛΟΝΑΚΑΜΑΤΟΝΠΥΡ
ΝΗΙΘΟΗΙΤΗΣΔΑΙΨΑΚΑΤΑΣΒΕΣΤΗΚΕΧΥΤΟΦΛΟΞ
ΩΣΤΗΝΜΕΝΠΡΥΜΝΗΝΠΥΡΑΜΦΕΠΕΝΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΜΗΡΩΠΛΗΞΑΜΕΝΟΣΠΑΤΡΟΚΛΗΑΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝ
ΟΡΣΕΟΔΙΟΓΕΝΕΣΠΑΤΡΟΚΛΕΕΣΙΠΠΟΚΕΛΕΥΘΕ
ΛΕΥΣΣΩΔΗΠΑΡΑΝΗΥΣΙΠΥΡΟΣΔΗΙΟΙΟΙΩΗΝ
ΜΗΔΗΝΗΑΣΕΛΩΣΙΚΑΙΟΥΚΕΤΙΦΥΚΤΑΠΕΛΩΝΤΑΙ
ΔΥΣΕΟΤΕΥΧΕΑΘΑΣΣΟΝΕΓΩΔΕΚΕΛΑΟΝΑΓΕΙΡΩ
ΩΣΦΑΤΟΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΚΟΡΥΣΣΕΤΟΝΩΡΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΚΝΗΜΙΔΑΣΜΕΝΠΡΩΤΑΠΕΡΙΚΝΗΜΗΙΣΙΝΕΘΗΚΕ
ΚΑΛΑΣΑΡΓΥΡΕΟΙΣΙΝΕΠΙΣΦΥΡΙΟΙΣΑΡΑΡΥΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΑΥΘΩΡΗΚΑΠΕΡΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΔΥΝΕ
ΠΟΙΚΙΛΟΝΑΣΤΕΡΟΕΝΤΑΠΟΔΩΚΕΟΣΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΑΜΦΙΔΑΡΩΜΟΙΣΙΝΒΑΛΕΤΟΞΙΦΟΣΑΡΓΥΡΟΗΛΟΝ
ΧΑΛΚΕΟΝΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΣΑΚΟΣΜΕΓΑΤΕΣΤΙΒΑΡΟΝΤΕ
ΚΡΑΤΙΔΕΠΙΦΘΙΜΩΙΚΥΝΕΗΝΕΥΤΥΚΤΟΝΕΘΗΚΕΝ
ΙΠΠΟΥΡΙΝΔΕΙΝΟΝΔΕΛΟΦΟΣΚΑΘΥΠΕΡΘΕΝΕΝΕΥΕΝ
ΕΙΛΕΤΟΔΑΛΚΙΜΑΔΟΥΡΕΤΑΟΙΠΑΛΑΜΗΦΙΝΑΡΗΡΕΙ
ΕΓΧΟΣΔΟΥΧΕΛΕΤΟΙΟΝΑΜΥΜΟΝΟΣΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΒΡΙΘΥΜΕΓΑΣΤΙΒΑΡΟΝΤΟΜΕΝΟΥΔΥΝΑΤΑΛΛΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΠΑΛΛΕΙΝΑΛΛΑΜΙΝΟΙΟΣΕΠΙΣΤΑΤΟΠΗΛΑΙΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΗΛΙΑΔΑΜΕΛΙΗΝΤΗΝΠΑΤΡΙΦΙΛΩΙΠΟΡΕΧΕΙΡΩΝ
ΠΗΛΙΟΥΕΚΚΟΡΥΦΗΣΦΟΝΟΝΕΜΜΕΝΑΙΗΡΩΕΣΣΙΝ
ΙΠΠΟΥΣΔΑΥΤΟΜΕΔΟΝΤΑΘΟΩΣΖΕΥΓΝΥΜΕΝΑΝΩΓΕ
ΤΟΝΜΕΤΑΧΙΛΛΗΑΡΗΞΗΝΟΡΑΤΙΕΜΑΛΙΣΤΑ
ΠΙΣΤΟΤΑΤΟΣΔΕΟΙΕΣΚΕΜΑΧΗΙΕΝΙΜΕΙΝΑΙΟΜΟΚΛΗΝ
ΤΩΙΔΕΚΑΙΑΥΤΟΜΕΔΩΝΥΠΑΓΕΖΥΓΟΝΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΞΑΝΘΟΝΚΑΙΒΑΛΙΟΝΤΩΑΜΑΠΝΟΙΗΙΣΙΠΕΤΕΣΘΗΝ
ΤΟΥΣΕΤΕΚΕΖΕΦΥΡΩΙΑΝΕΜΩΙΑΡΠΥΙΑΠΟΔΑΡΓΗ
ΒΟΣΚΟΜΕΝΗΛΕΙΜΩΝΙΠΑΡΑΡΟΟΝΩΚΕΑΝΟΙΟ
ΕΝΔΕΠΑΡΗΟΡΙΗΙΣΙΝΑΜΥΜΟΝΑΠΗΔΑΣΟΝΙΕΙ
ΤΟΝΡΑΠΟΤΗΕΤΙΩΝΟΣΕΛΩΝΠΟΛΙΝΗΓΑΓΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΟΣΚΑΙΘΝΗΤΟΣΕΩΝΕΠΕΘΙΠΠΟΙΣΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙ

155

ΜΥΡΜΙΔΟΝΑΣΔΑΡΕΠΟΙΧΟΜΕΝΟΣΘΩΡΗΞΕΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΑΝΤΑΣΑΝΑΚΛΙΣΙΑΣΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΟΙΔΕΛΥΚΟΙΩΣ
ΩΜΟΦΑΓΟΙΤΟΙΣΙΝΤΕΠΕΡΙΦΡΕΣΙΝΑΣΠΕΤΟΣΑΛΚΗ
ΟΙΤΕΛΑΦΟΝΚΕΡΑΟΝΜΕΓΑΝΟΥΡΕΣΙΔΗΙΩΣΑΝΤΕΣ
ΔΑΠΤΟΥΣΙΝΠΑΣΙΝΔΕΠΑΡΗΙΟΝΑΙΜΑΤΙΦΟΙΝΟΝ
ΚΑΙΤΑΓΕΛΗΔΟΝΙΑΣΙΝΑΠΟΚΡΗΝΗΣΜΕΛΑΝΥΔΡΟΥ
ΛΑΨΟΝΤΕΣΓΛΩΣΣΗΙΣΙΝΑΡΑΙΗΙΣΙΝΜΕΛΑΝΥΔΩΡ
ΑΚΡΟΝΕΡΕΥΓΟΜΕΝΟΙΦΟΝΟΝΑΙΜΑΤΟΣΕΝΔΕΤΕΘΥΜΟΣ
ΣΤΗΘΕΣΙΝΑΤΡΟΜΟΣΕΣΤΙΠΕΡΙΣΤΕΝΕΤΑΙΔΕΤΕΓΑΣΤΗΡ
ΤΟΙΟΙΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝΗΓΗΤΟΡΕΣΗΔΕΜΕΔΟΝΤΕΣ
ΑΜΦΑΓΑΘΟΝΘΕΡΑΠΟΝΤΑΠΟΔΩΚΕΟΣΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΡΩΟΝΤΕΝΔΑΡΑΤΟΙΣΙΝΑΡΗΙΟΣΙΣΤΑΤΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΟΤΡΥΝΩΝΙΠΠΟΥΣΤΕΚΑΙΑΝΕΡΑΣΑΣΠΙΔΙΩΤΑΣ
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΗΣΑΝΝΗΕΣΘΟΑΙΗΙΣΙΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΣΤΡΟΙΗΝΗΓΕΙΤΟΔΙΙΦΙΛΟΣΕΝΔΕΕΚΑΣΤΗΙ
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΕΣΑΝΑΝΔΡΕΣΕΠΙΚΛΗΙΣΙΝΕΤΑΙΡΟΙ
ΠΕΝΤΕΔΑΡΗΓΕΜΟΝΑΣΠΟΙΗΣΑΤΟΤΟΙΣΕΠΕΠΟΙΘΕΙ
ΣΗΜΑΙΝΕΙΝΑΥΤΟΣΔΕΜΕΓΑΚΡΑΤΕΩΝΗΝΑΣΣΕ
ΤΗΣΜΕΝΙΗΣΣΤΙΧΟΣΗΡΧΕΜΕΝΕΣΘΙΟΣΑΙΟΛΟΘΩΡΗΞ
ΥΙΟΣΣΠΕΡΧΕΙΟΙΟΔΙΙΠΕΤΕΟΣΠΟΤΑΜΟΙΟ
ΟΝΤΕΚΕΠΗΛΗΟΣΘΥΓΑΤΗΡΚΑΛΗΠΟΛΥΔΩΡΗ
ΣΠΕΡΧΕΙΩΙΑΚΑΜΑΝΤΙΓΥΝΗΘΕΩΙΕΥΝΗΘΕΙΣΑ
ΑΥΤΑΡΕΠΙΚΛΗΣΙΝΒΩΡΩΙΠΕΡΙΗΡΕΟΣΥΙΙ
ΟΣΡΑΝΑΦΑΝΔΟΝΟΠΥΙΕΠΟΡΩΝΑΠΕΡΕΙΣΙΑΕΔΝΑ
ΤΗΣΔΕΤΕΡΗΣΕΥΔΩΡΟΣΑΡΗΙΟΣΗΓΕΜΟΝΕΥΕ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣΤΟΝΕΤΙΚΤΕΧΟΡΩΙΚΑΛΗΠΟΛΥΜΗΛΗ
ΦΥΛΑΝΤΟΣΘΥΓΑΤΗΡΤΗΣΔΕΚΡΑΤΥΣΑΡΓΕΙΦΟΝΤΗΣ
ΗΡΑΣΑΤΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝΙΔΩΝΜΕΤΑΜΕΛΠΟΜΕΝΗΙΣΙΝ
ΕΝΧΟΡΩΙΑΡΤΕΜΙΔΟΣΧΡΥΣΗΛΑΚΑΤΟΥΚΕΛΑΔΕΙΝΗΣ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΙΣΥΠΕΡΩΙΑΝΑΒΑΣΠΑΡΕΛΕΞΑΤΟΛΑΘΡΗΙ
ΕΡΜΕΙΑΣΑΚΑΚΗΤΑΠΟΡΕΝΔΕΟΙΑΓΛΑΟΝΥΙΟΝ
ΕΥΔΩΡΟΝΠΕΡΙΜΕΝΘΕΙΕΙΝΤΑΧΥΝΗΔΕΜΑΧΗΤΗΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΗΤΟΝΓΕΜΟΓΟΣΤΟΚΟΣΕΙΛΕΙΘΥΙΑ
ΕΞΑΓΑΓΕΠΡΟΦΟΩΣΔΕΚΑΙΗΕΛΙΟΥΙΔΕΝΑΥΓΑΣ
ΤΗΝΜΕΝΕΧΕΚΛΗΟΣΚΡΑΤΕΡΟΝΜΕΝΟΣΑΚΤΟΡΙΔΑΟ
ΗΓΑΓΕΤΟΠΡΟΣΔΩΜΑΤΕΠΕΙΠΟΡΕΜΥΡΙΑΕΔΝΑ
ΤΟΝΔΟΓΕΡΩΝΦΥΛΑΣΕΥΕΤΡΕΦΕΝΗΔΑΤΙΤΑΛΛΕΝ
ΑΜΦΑΓΑΠΑΖΟΜΕΝΟΣΩΣΕΙΘΕΟΝΥΙΟΝΕΟΝΤΑ
ΤΗΣΔΕΤΡΙΤΗΣΠΕΙΣΑΝΔΡΟΣΑΡΗΙΟΣΗΓΕΜΟΝΕΥΕ
ΜΑΙΜΑΛΙΔΗΣΟΣΠΑΣΙΜΕΤΕΠΡΕΠΕΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΣΙΝ
ΕΓΧΕΙΜΑΡΝΑΣΘΑΙΜΕΤΑΠΗΛΕΙΩΝΟΣΕΤΑΙΡΟΝ
ΤΗΣΔΕΤΕΤΑΡΤΗΣΗΡΧΕΓΕΡΩΝΙΠΠΗΛΑΤΑΦΟΙΝΙΞ
ΠΕΜΠΤΗΣΔΑΛΚΙΜΕΔΩΝΛΑΕΡΚΕΟΣΥΙΟΣΑΜΥΜΩΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΗΠΑΝΤΑΣΑΜΗΓΕΜΟΝΕΣΣΙΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΣΤΗΣΕΝΕΥΚΡΙΝΑΣΚΡΑΤΕΡΟΝΔΕΠΙΜΥΘΟΝΕΤΕΛΛΕ

200

ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΜΗΤΙΣΜΟΙΑΠΕΙΛΑΩΝΛΕΛΑΘΕΣΘΩ
ΑΣΕΠΙΝΗΥΣΙΘΟΗΙΣΙΝΑΠΕΙΛΕΙΤΕΤΡΩΕΣΣΙ
ΠΑΝΘΥΠΟΜΗΝΙΘΜΟΝΚΑΙΜΗΙΤΙΑΑΣΘΕΕΚΑΣΤΟΣ
ΣΧΕΤΛΙΕΠΗΛΕΟΣΥΙΕΧΟΛΩΙΑΡΑΣΕΤΡΕΦΕΜΗΤΗΡ
ΝΗΛΕΕΣΟΣΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΕΧΕΙΣΑΕΚΟΝΤΑΣΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΟΙΚΑΔΕΠΕΡΣΥΝΝΗΥΣΙΝΕΩΜΕΘΑΠΟΝΤΟΠΟΡΟΙΣΙΝ
ΑΥΤΙΣΕΠΕΙΡΑΤΟΙΩΔΕΚΑΚΟΣΧΟΛΟΣΕΜΠΕΣΕΘΥΜΩΙ
ΤΑΥΤΑΜΑΓΕΙΡΟΜΕΝΟΙΘΑΜΕΒΑΖΕΤΕΝΥΝΔΕΠΕΦΑΝΤΑΙ
ΦΥΛΟΠΙΔΟΣΜΕΓΑΕΡΓΟΝΕΗΣΤΟΠΡΙΝΓΕΡΑΑΣΘΕ
ΕΝΘΑΤΙΣΑΛΚΙΜΟΝΗΤΟΡΕΧΩΝΤΡΩΕΣΣΙΜΑΧΕΣΘΩ
ΩΣΕΙΠΩΝΟΤΡΥΝΕΜΕΝΟΣΚΑΙΘΥΜΟΝΕΚΑΣΤΟΥ
ΜΑΛΛΟΝΔΕΣΤΙΧΕΣΑΡΘΕΝΕΠΕΙΒΑΣΙΛΗΟΣΑΚΟΥΣΑΝ
ΩΣΔΟΤΕΤΟΙΧΟΝΑΝΗΡΑΡΑΡΗΙΠΥΚΙΝΟΙΣΙΛΙΘΟΙΣΙ
ΔΩΜΑΤΟΣΥΨΗΛΟΙΟΒΙΑΣΑΝΕΜΩΝΑΛΕΕΙΝΩΝ
ΩΣΑΡΑΡΟΝΚΟΡΥΘΕΣΤΕΚΑΙΑΣΠΙΔΕΣΟΜΦΑΛΟΕΣΣΑΙ
ΑΣΠΙΣΑΡΑΣΠΙΔΕΡΕΙΔΕΚΟΡΥΣΚΟΡΥΝΑΝΕΡΑΔΑΝΗΡ
ΨΑΥΟΝΔΙΠΠΟΚΟΜΟΙΚΟΡΥΘΕΣΛΑΜΠΡΟΙΣΙΦΑΛΟΙΣΙ
ΝΕΥΟΝΤΩΝΩΣΠΥΚΝΟΙΕΦΕΣΤΑΣΑΝΑΛΛΗΛΟΙΣΙ
ΠΑΝΤΩΝΔΕΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΔΥΑΝΕΡΕΘΩΡΗΣΣΟΝΤΟ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΤΕΚΑΙΑΥΤΟΜΕΔΩΝΕΝΑΘΥΜΟΝΕΧΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΣΘΕΝΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝΠΟΛΕΜΙΖΕΜΕΝΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΒΗΡΙΜΕΝΕΣΚΛΙΣΙΗΝΧΗΛΟΥΔΑΠΟΠΩΜΑΝΕΩΙΓΕ
ΚΑΛΗΣΔΑΙΔΑΛΕΗΣΤΗΝΟΙΘΕΤΙΣΑΡΓΥΡΟΠΕΖΑ
ΘΗΚΕΠΙΝΗΟΣΑΓΕΣΘΑΙΕΥΠΛΗΣΑΣΑΧΙΤΩΝΩΝ
ΧΛΑΙΝΑΩΝΤΑΝΕΜΟΣΚΕΠΕΩΝΟΥΛΩΝΤΕΤΑΠΗΤΩΝ
ΕΝΘΑΔΕΟΙΔΕΠΑΣΕΣΚΕΤΕΤΥΓΜΕΝΟΝΟΥΔΕΤΙΣΑΛΛΟΣ
ΟΥΤΑΝΔΡΩΝΠΙΝΕΣΚΕΝΑΠΑΥΤΟΥΑΙΘΟΠΑΟΙΝΟΝ
ΟΥΤΕΤΕΩΙΣΠΕΝΔΕΣΚΕΘΕΩΝΟΤΕΜΗΔΙΙΠΑΤΡΙ
ΤΟΡΑΤΟΤΕΚΧΗΛΟΙΟΛΑΒΩΝΕΚΑΘΗΡΕΘΕΕΙΩΙ
ΠΡΩΤΟΝΕΠΕΙΤΑΔΕΝΙΨΥΔΑΤΟΣΚΑΛΗΙΣΙΡΟΗΙΣΙ
ΝΙΨΑΤΟΔΑΥΤΟΣΧΕΙΡΑΣΑΦΥΣΣΑΤΟΔΑΙΘΟΠΑΟΙΝΟΝ
ΕΥΧΕΤΕΠΕΙΤΑΣΤΑΣΜΕΣΩΙΕΡΚΕΙΛΕΙΒΕΔΕΟΙΝΟΝ
ΟΥΡΑΝΟΝΕΙΣΑΝΙΔΩΝΔΙΑΔΟΥΛΑΘΕΤΕΡΠΙΚΕΡΑΥΝΟΝ
ΖΕΥΑΝΑΔΩΔΩΝΑΙΕΠΕΛΑΣΓΙΚΕΤΗΛΟΘΙΝΑΙΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣΜΕΔΕΩΝΔΥΣΧΕΙΜΕΡΟΥΑΜΦΙΔΕΣΕΛΛΟΙ
ΣΟΙΝΑΙΟΥΣΥΠΟΦΗΤΑΙΑΝΙΠΤΟΠΟΔΕΣΧΑΜΑΙΕΥΝΑΙ
ΗΜΕΝΔΗΠΟΤΕΜΟΝΕΠΟΣΕΚΛΥΕΣΕΥΞΑΜΕΝΟΙΟ
ΤΙΜΗΣΑΣΜΕΝΕΜΕΜΕΓΑΔΙΨΑΟΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΗΔΕΤΙΚΑΙΝΥΝΜΟΙΤΟΔΕΠΙΚΡΗΗΝΟΝΕΕΛΔΩΡ
ΑΥΤΟΣΜΕΝΓΑΡΕΓΩΜΕΝΕΩΝΗΩΝΕΝΑΓΩΝΙ
ΑΛΛΕΤΑΡΟΝΠΕΜΠΩΠΟΛΕΣΙΝΜΕΤΑΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΣΙ
ΜΑΡΝΑΣΘΑΙΤΩΙΚΥΔΟΣΑΜΑΠΡΟΕΣΕΥΡΥΟΠΑΖΕΥ
ΘΑΡΣΥΝΟΝΔΕΟΙΗΤΟΡΕΝΙΦΡΕΣΙΝΟΦΡΑΚΑΙΕΚΤΩΡ
ΕΙΣΕΤΑΙΗΡΑΚΑΙΟΙΟΣΕΠΙΣΤΗΤΑΙΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝ
ΗΜΕΤΕΡΟΣΘΕΡΑΠΩΝΗΟΙΤΟΤΕΧΕΙΡΕΣΑΑΠΤΟΙ
ΜΑΙΝΟΝΘΟΠΠΟΤΕΓΩΠΕΡΙΩΜΕΤΑΜΩΛΟΝΑΡΗΟΣ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΚΑΠΟΝΑΥΦΙΜΑΧΗΝΕΝΟΠΗΝΤΕΔΙΗΤΑΙ
ΑΣΚΗΘΗΣΜΟΙΕΠΕΙΤΑΘΟΑΣΕΠΙΝΗΑΣΙΚΟΙΤΟ
ΤΕΥΧΕΣΙΤΕΞΥΝΠΑΣΙΚΑΙΑΓΧΕΜΑΧΟΙΣΕΤΑΡΟΙΣΙΝ

249

ΩΣΕΦΑΤΕΥΧΟΜΕΝΟΣΤΟΥΔΕΚΛΥΕΜΗΤΙΕΤΑΖΕΥΣ
ΤΩΙΔΕΤΕΡΟΝΜΕΝΕΔΩΚΕΠΑΤΗΡΕΤΕΡΟΝΔΑΝΕΝΕΥΣΕ
ΝΗΩΝΜΕΝΟΙΑΠΩΣΑΣΘΑΙΠΟΛΕΜΟΝΤΕΜΑΧΗΝΤΕ
ΔΩΚΕΣΟΟΝΔΑΝΕΝΕΥΣΕΜΑΧΗΣΕΞΑΠΟΝΕΕΣΘΑΙ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΣΠΕΙΣΑΣΤΕΚΑΙΕΥΞΑΜΕΝΟΣΔΙΙΠΑΤΡΙ
ΑΨΚΛΙΣΙΗΝΕΙΣΗΛΘΕΔΕΠΑΣΔΑΠΕΘΗΚΕΝΙΧΗΛΩΙ
ΣΤΗΔΕΠΑΡΟΙΘΕΛΘΩΝΚΛΙΣΙΗΣΕΤΙΔΗΘΕΛΕΘΥΜΩΙ
ΕΙΣΙΔΕΕΙΝΤΡΩΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΦΥΛΟΠΙΝΑΙΝΗΝ
ΟΙΔΑΜΑΠΑΤΡΟΚΛΩΙΜΕΓΑΛΗΤΟΡΙΘΩΡΗΧΘΕΝΤΕΣ
ΕΣΤΙΧΟΝΟΦΡΕΝΤΡΩΣΙΜΕΓΑΦΡΟΝΕΟΝΤΕΣΟΡΟΥΣΑΝ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΣΦΗΚΕΣΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΣΕΞΕΧΕΟΝΤΟ
ΕΙΝΟΔΙΟΙΣΟΥΣΠΑΙΔΕΣΕΡΙΔΜΑΙΝΩΣΙΝΕΘΟΝΤΕΣ
ΑΙΕΙΚΕΡΤΟΜΕΟΝΤΕΣΟΔΩΙΕΠΙΟΙΚΙΕΧΟΝΤΑΣ
ΝΗΠΙΑΧΟΙΞΥΝΟΝΔΕΚΑΚΟΝΠΟΛΕΕΣΣΙΤΙΘΕΙΣΙ
ΤΟΥΣΔΕΙΠΕΡΠΑΡΑΤΙΣΤΕΚΙΩΝΑΝΘΡΩΠΟΣΟΔΙΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΙΑΕΚΩΝΟΙΔΑΛΚΙΜΟΝΗΤΟΡΕΧΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΣΣΩΠΑΣΠΕΤΕΤΑΙΚΑΙΑΜΥΝΕΙΟΙΣΙΤΕΚΕΣΣΙ
ΤΩΝΤΟΤΕΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΚΡΑΔΙΗΝΚΑΙΘΥΜΟΝΕΧΟΝΤΕΣ
ΕΚΝΗΩΝΕΧΕΟΝΤΟΒΟΗΔΑΣΒΕΣΤΟΣΟΡΩΡΕΙ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΤΑΡΟΙΣΙΝΕΚΕΚΛΕΤΟΜΑΚΡΟΝΑΥΣΑΣ
ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΕΤΑΡΟΙΠΗΛΗΙΑΔΕΩΑΧΙΛΗΟΣ
ΑΝΕΡΕΣΕΣΤΕΦΙΛΟΙΜΝΗΣΑΣΘΕΔΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΩΣΑΝΠΗΛΕΙΔΗΝΤΙΜΗΣΟΜΕΝΟΣΜΕΓΑΡΙΣΤΟΣ
ΑΡΓΕΙΩΝΠΑΡΑΝΗΥΣΙΚΑΙΑΓΧΕΜΑΧΟΙΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ
ΓΝΩΙΔΕΚΑΙΑΤΡΕΙΔΗΣΕΥΡΥΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΗΝΑΤΗΝΟΤΑΡΙΣΤΟΝΑΧΑΙΩΝΟΥΔΕΝΕΤΙΣΕΝ
ΩΣΕΙΠΩΝΟΤΡΥΝΕΜΕΝΟΣΚΑΙΘΥΜΟΝΕΚΑΣΤΟΥ
ΕΝΔΕΠΕΣΟΝΤΡΩΕΣΣΙΝΑΟΛΛΕΕΣΑΜΦΙΔΕΝΗΕΣ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΟΝΚΟΝΑΒΗΣΑΝΑΥΣΑΝΤΩΝΥΠΑΧΑΙΩΝ
ΤΡΩΕΣΔΩΣΕΙΔΟΝΤΟΜΕΝΟΙΤΙΟΥΑΛΚΙΜΟΝΥΙΟΝ
ΑΥΤΟΝΚΑΙΘΕΡΑΠΟΝΤΑΣΥΝΕΝΤΕΣΙΜΑΡΜΑΙΡΟΝΤΑΣ
ΠΑΣΙΝΟΡΙΝΘΗΘΥΜΟΣΕΚΙΝΗΘΕΝΔΕΦΑΛΑΓΓΕΣ
ΕΛΠΟΜΕΝΟΙΠΑΡΑΝΑΥΦΙΠΟΔΩΚΕΑΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΜΗΝΙΘΜΟΝΜΕΝΑΠΟΡΡΙΨΑΙΦΙΛΟΤΗΤΑΔΕΛΕΣΘΑΙ
ΠΑΠΤΗΝΕΝΔΕΕΚΑΣΤΟΣΟΠΗΙΦΥΓΟΙΑΙΠΥΝΟΛΕΘΡΟΝ

284

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΠΡΩΤΟΣΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΑΝΤΙΚΡΥΚΑΤΑΜΕΣΣΟΝΟΘΙΠΛΕΙΣΤΟΙΚΛΟΝΕΟΝΤΟ
ΝΗΙΠΑΡΑΠΡΥΜΝΗΙΜΕΓΑΘΥΜΟΥΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ
ΚΑΙΒΑΛΕΠΥΡΑΙΧΜΗΝΟΣΠΑΙΟΝΑΣΙΠΠΟΚΟΡΥΣΤΑΣ
ΗΓΑΓΕΝΕΞΑΜΥΔΩΝΟΣΑΠΑΞΙΟΥΕΥΡΥΡΕΟΝΤΟΣ
ΤΟΝΒΑΛΕΔΕΞΙΟΝΩΜΟΝΟΔΥΠΤΙΟΣΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙ
ΚΑΠΠΕΣΕΝΟΙΜΩΞΑΣΕΤΑΡΟΙΔΕΜΙΝΑΜΦΕΦΟΒΗΘΕΝ
ΠΑΙΟΝΕΣΕΝΓΑΡΠΑΤΡΟΚΛΟΣΦΟΒΟΝΗΚΕΝΑΠΑΣΙΝ
ΗΓΕΜΟΝΑΚΤΕΙΝΑΣΟΣΑΡΙΣΤΕΥΕΣΚΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΕΚΝΗΩΝΔΕΛΑΣΕΝΚΑΤΑΔΕΣΒΕΣΕΝΑΙΘΟΜΕΝΟΝΠΥΡ
ΗΜΙΔΑΗΣΔΑΡΑΝΗΥΣΛΙΠΕΤΑΥΤΟΘΙΤΟΙΔΕΦΟΒΗΘΕΝ
ΤΡΩΕΣΘΕΣΠΕΣΙΩΙΟΜΑΔΩΙΔΑΝΑΟΙΔΕΠΕΧΥΝΤΟ
ΝΗΑΣΑΝΑΓΛΑΦΥΡΑΣΟΜΑΔΟΣΔΑΛΙΑΣΤΟΣΕΤΥΧΘΗ
ΩΣΔΟΤΑΦΥΨΗΛΗΣΚΟΡΥΦΗΣΟΡΕΟΣΜΕΓΑΛΟΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΙΠΥΚΙΝΗΝΝΕΦΕΛΗΝΣΤΕΡΟΠΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΕΚΤΕΦΑΝΕΝΠΑΣΑΙΣΚΟΠΙΑΙΚΑΙΠΡΩΟΝΕΣΑΚΡΟΙ
ΚΑΙΝΑΠΑΙΟΥΡΑΝΟΘΕΝΔΑΡΥΠΕΡΡΑΓΗΑΣΠΕΤΟΣΑΙΘΗΡ
ΩΣΔΑΝΑΟΙΝΗΩΝΜΕΝΑΠΩΣΑΜΕΝΟΙΔΗΙΟΝΠΥΡ
ΤΥΤΘΟΝΑΝΕΠΝΕΥΣΑΝΠΟΛΕΜΟΥΔΟΥΓΙΓΝΕΤΕΡΩΗ
ΟΥΓΑΡΠΩΤΙΤΡΩΕΣΑΡΗΙΦΙΛΩΝΥΠΑΧΑΙΩΝ
ΠΡΟΤΡΟΠΑΔΗΝΦΟΒΕΟΝΤΟΜΕΛΑΙΝΑΩΝΑΠΟΝΗΩΝ
ΑΛΛΕΤΑΡΑΝΘΙΣΤΑΝΤΟΝΕΩΝΔΥΠΟΕΙΚΟΝΑΝΑΓΚΗΙ

306

ΕΝΘΑΔΑΝΗΡΕΛΕΝΑΝΔΡΑΚΕΔΑΣΘΕΙΣΗΣΥΣΜΙΝΗΣ
ΗΓΕΜΟΝΩΝΠΡΩΤΟΣΔΕΜΕΝΟΙΤΙΟΥΑΛΚΙΜΟΣΥΙΟΣ
ΑΥΤΙΚΑΡΑΣΤΡΕΦΘΕΝΤΟΣΑΡΗΙΛΥΚΟΥΒΑΛΕΜΗΡΟΝ
ΕΓΧΕΙΟΞΥΟΕΝΤΙΔΙΑΠΡΟΔΕΧΑΛΚΟΝΕΛΑΣΣΕ
ΡΗΞΕΝΔΟΣΤΕΟΝΕΓΧΟΣΟΔΕΠΡΗΝΗΣΕΠΙΓΑΙΗΙ
ΚΑΠΠΕΣΑΤΑΡΜΕΝΕΛΑΟΣΑΡΗΙΟΣΟΥΤΑΘΟΑΝΤΑ
ΣΤΕΡΝΟΝΓΥΜΝΩΘΕΝΤΑΠΑΡΑΣΠΙΔΑΛΥΣΕΔΕΓΥΙΑ
ΦΥΛΕΙΔΗΣΔΑΜΦΙΚΛΟΝΕΦΟΡΜΗΘΕΝΤΑΔΟΚΕΥΣΑΣ
ΕΦΘΗΟΡΕΞΑΜΕΝΟΣΠΡΥΜΝΟΝΣΚΕΛΟΣΕΝΘΑΠΑΧΙΣΤΟΣ
ΜΥΩΝΑΝΘΡΩΠΟΥΠΕΛΕΤΑΙΠΕΡΙΔΕΓΧΕΟΣΑΙΧΜΗΙ
ΝΕΥΡΑΔΙΕΣΧΙΣΘΗΤΟΝΔΕΣΚΟΤΟΣΟΣΣΕΚΑΛΥΨΕ
ΝΕΣΤΟΡΙΔΑΙΔΟΜΕΝΟΥΤΑΣΑΤΥΜΝΙΟΝΟΞΕΙΔΟΥΡΙ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΣΛΑΠΑΡΗΣΔΕΔΙΗΛΑΣΕΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΗΡΙΠΕΔΕΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΜΑΡΙΣΔΑΥΤΟΣΧΕΔΑΔΟΥΡΙ
ΑΝΤΙΛΟΧΩΙΕΠΟΡΟΥΣΕΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΟΧΟΛΩΘΕΙΣ
ΣΤΑΣΠΡΟΣΘΕΝΝΕΚΥΟΣΤΟΥΔΑΝΤΙΘΕΟΣΘΡΑΣΥΜΗΔΗΣ
ΕΦΘΗΟΡΕΞΑΜΕΝΟΣΠΡΙΝΟΥΤΑΣΑΙΟΥΔΑΦΑΜΑΡΤΕΝ
ΩΜΟΝΑΦΑΡΠΡΥΜΝΟΝΔΕΒΡΑΧΙΟΝΑΔΟΥΡΟΣΑΚΩΚΗ
ΔΡΥΨΑΠΟΜΥΩΝΩΝΑΠΟΔΟΣΤΕΟΝΑΧΡΙΣΑΡΑΞΕ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΚΑΤΑΔΕΣΚΟΤΟΣΟΣΣΕΚΑΛΥΨΕΝ
ΩΣΤΩΜΕΝΔΟΙΟΙΣΙΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΣΙΔΑΜΕΝΤΕ
ΒΗΤΗΝΕΙΣΕΡΕΒΟΣΣΑΡΠΗΔΟΝΟΣΕΣΘΛΟΙΕΤΑΙΡΟΙ
ΥΙΕΣΑΚΟΝΤΙΣΤΑΙΑΜΙΣΩΔΑΡΟΥΟΣΡΑΧΙΜΑΙΡΑΝ
ΘΡΕΨΕΝΑΜΑΙΜΑΚΕΤΗΝΠΟΛΕΣΙΝΚΑΚΟΝΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝ
ΑΙΑΣΔΕΚΛΕΟΒΟΥΛΟΝΟΙΛΙΑΔΗΣΕΠΟΡΟΥΣΑΣ
ΖΩΟΝΕΛΕΒΛΑΦΘΕΝΤΑΚΑΤΑΚΛΟΝΟΝΑΛΛΑΟΙΑΥΘΙ
ΛΥΣΕΜΕΝΟΣΠΛΗΞΑΣΞΙΦΕΙΑΥΧΕΝΑΚΩΠΗΕΝΤΙ
ΠΑΝΔΥΠΕΘΕΡΜΑΝΘΗΞΙΦΟΣΑΙΜΑΤΙΤΟΝΔΕΚΑΤΟΣΣΕ
ΕΛΛΑΒΕΠΟΡΦΥΡΕΟΣΘΑΝΑΤΟΣΚΑΙΜΟΙΡΑΚΡΑΤΑΙΗ
ΠΗΝΕΛΕΩΣΔΕΛΥΚΩΝΤΕΣΥΝΕΔΡΑΜΟΝΕΓΧΕΣΙΜΕΝΓΑΡ
ΗΜΒΡΟΤΟΝΑΛΛΗΛΩΝΜΕΛΕΟΝΔΗΚΟΝΤΙΣΑΝΑΜΦΩ
ΤΩΔΑΥΤΙΣΞΙΦΕΕΣΣΙΣΥΝΕΔΡΑΜΟΝΕΝΘΑΛΥΚΩΝΜΕΝ
ΙΠΠΟΚΟΜΟΥΚΟΡΥΘΟΣΦΑΛΟΝΗΛΑΣΕΝΑΜΦΙΔΕΚΑΥΛΟΝ
ΦΑΣΓΑΝΟΝΕΡΡΑΙΣΘΗΟΔΥΠΟΥΑΤΟΣΑΥΧΕΝΑΘΕΙΝΕ
ΠΗΝΕΛΕΩΣΠΑΝΔΕΙΣΩΕΔΥΞΙΦΟΣΕΣΧΕΘΕΔΟΙΟΝ
ΔΕΡΜΑΠΑΡΗΕΡΘΗΔΕΚΑΡΗΥΠΕΛΥΝΤΟΔΕΓΥΙΑ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΔΑΚΑΜΑΝΤΑΚΙΧΕΙΣΠΟΣΙΚΑΡΠΑΛΙΜΟΙΣΙ
ΝΥΞΙΠΠΩΝΕΠΙΒΗΣΟΜΕΝΟΝΚΑΤΑΔΕΞΙΟΝΩΜΟΝ
ΗΡΙΠΕΔΕΞΟΧΕΩΝΚΑΤΑΔΟΦΘΑΛΜΩΝΚΕΧΥΤΑΧΛΥΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΕΡΥΜΑΝΤΑΚΑΤΑΣΤΟΜΑΝΗΛΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΝΥΞΕΤΟΔΑΝΤΙΚΡΥΔΟΡΥΧΑΛΚΕΟΝΕΞΕΠΕΡΗΣΕ
ΝΕΡΘΕΝΥΠΕΓΚΕΦΑΛΟΙΟΚΕΑΣΣΕΔΑΡΟΣΤΕΑΛΕΥΚΑ
ΕΚΔΕΤΙΝΑΧΘΕΝΟΔΟΝΤΕΣΕΝΕΠΛΗΣΘΕΝΔΕΟΙΑΜΦΩ
ΑΙΜΑΤΟΣΟΦΘΑΛΜΟΙΤΟΔΑΝΑΣΤΟΜΑΚΑΙΚΑΤΑΡΙΝΑΣ
ΠΡΗΣΕΧΑΝΩΝΘΑΝΑΤΟΥΔΕΜΕΛΑΝΝΕΦΟΣΑΜΦΕΚΑΛΥΨΕΝ

351

ΟΥΤΟΙΑΡΗΓΕΜΟΝΕΣΔΑΝΑΩΝΕΛΟΝΑΝΔΡΑΕΚΑΣΤΟΣ
ΩΣΔΕΛΥΚΟΙΑΡΝΕΣΣΙΝΕΠΕΧΡΑΟΝΗΕΡΙΦΟΙΣΙ
ΣΙΝΤΑΙΥΠΕΚΜΗΛΩΝΑΙΡΕΥΜΕΝΟΙΑΙΤΕΝΟΡΕΣΣΙ
ΠΟΙΜΕΝΟΣΑΦΡΑΔΙΗΙΣΙΔΙΕΤΜΑΓΕΝΟΙΔΕΙΔΟΝΤΕΣ
ΑΙΨΑΔΙΑΡΠΑΖΟΥΣΙΝΑΝΑΛΚΙΔΑΘΥΜΟΝΕΧΟΥΣΑΣ
ΩΣΔΑΝΑΟΙΤΡΩΕΣΣΙΝΕΠΕΧΡΑΟΝΟΙΔΕΦΟΒΟΙΟ
ΔΥΣΚΕΛΑΔΟΥΜΝΗΣΑΝΤΟΛΑΘΟΝΤΟΔΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΑΙΑΣΔΟΜΕΓΑΣΑΙΕΝΕΦΕΚΤΟΡΙΧΑΛΚΟΚΟΡΥΣΤΗΙ
ΙΕΤΑΚΟΝΤΙΣΣΑΙΟΔΕΙΔΡΕΙΗΙΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΑΣΠΙΔΙΤΑΥΡΕΙΗΙΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣΕΥΡΕΑΣΩΜΟΥΣ
ΣΚΕΠΤΕΤΟΙΣΤΩΝΤΕΡΟΙΖΟΝΚΑΙΔΟΥΠΟΝΑΚΟΝΤΩΝ
ΗΜΕΝΔΗΓΙΓΝΩΣΚΕΜΑΧΗΣΕΤΕΡΑΛΚΕΑΝΙΚΗΝ
ΑΛΛΑΚΑΙΩΣΑΝΕΜΙΜΝΕΣΑΩΔΕΡΙΗΡΑΣΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΩΣΔΟΤΑΠΟΥΛΥΜΠΟΥΝΕΦΟΣΕΡΧΕΤΑΙΟΥΡΑΝΟΝΕΙΣΩ
ΑΙΘΕΡΟΣΕΚΔΙΗΣΟΤΕΤΕΖΕΥΣΛΑΙΛΑΠΑΤΕΙΝΗΙ
ΩΣΤΩΝΕΚΝΗΩΝΓΕΝΕΤΟΙΑΧΗΤΕΦΟΒΟΣΤΕ
ΟΥΔΕΚΑΤΑΜΟΙΡΑΝΠΕΡΑΟΝΠΑΛΙΝΕΚΤΟΡΑΔΙΠΠΟΙ
ΕΚΦΕΡΟΝΩΚΥΠΟΔΕΣΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΛΕΙΠΕΔΕΛΑΟΝ
ΤΡΩΙΚΟΝΟΥΣΑΕΚΟΝΤΑΣΟΡΥΚΤΗΤΑΦΡΟΣΕΡΥΚΕ
ΠΟΛΛΟΙΔΕΝΤΑΦΡΩΙΕΡΥΣΑΡΜΑΤΕΣΩΚΕΕΣΙΠΠΟΙ
ΑΞΑΝΤΕΝΠΡΩΤΩΙΡΥΜΩΙΛΙΠΟΝΑΡΜΑΤΑΝΑΚΤΩΝ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΠΕΤΟΣΦΕΔΑΝΟΝΔΑΝΑΟΙΣΙΚΕΛΕΥΩΝ
ΤΡΩΣΙΚΑΚΑΦΡΟΝΕΩΝΟΙΔΕΙΑΧΗΙΤΕΦΟΒΩΙΤΕ
ΠΑΣΑΣΠΛΗΣΑΝΟΔΟΥΣΕΠΕΙΑΡΤΜΑΓΕΝΥΨΙΔΑΕΛΛΗ
ΣΚΙΔΝΑΘΥΠΟΝΕΦΕΩΝΤΑΝΥΟΝΤΟΔΕΜΩΝΥΧΕΣΙΠΠΟΙ
ΑΨΟΡΡΟΝΠΡΟΤΙΑΣΤΥΝΕΩΝΑΠΟΚΑΙΚΛΙΣΙΑΩΝ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΗΙΠΛΕΙΣΤΟΝΟΡΙΝΟΜΕΝΟΝΙΔΕΛΑΟΝ
ΤΗΙΡΕΧΟΜΟΚΛΗΣΑΣΥΠΟΔΑΞΟΣΙΦΩΤΕΣΕΠΙΠΤΟΝ
ΠΡΗΝΕΕΣΕΞΟΧΕΩΝΔΙΦΡΟΙΔΑΝΑΚΥΜΒΑΛΙΑΖΟΝ
ΑΝΤΙΚΡΥΔΑΡΑΤΑΦΡΟΝΥΠΕΡΘΟΡΟΝΩΚΕΕΣΙΠΠΟΙ
ΑΜΒΡΟΤΟΙΟΥΣΠΗΛΗΙΘΕΟΙΔΟΣΑΝΑΓΛΑΑΔΩΡΑ
ΠΡΟΣΣΩΙΕΜΕΝΟΙΕΠΙΔΕΚΤΟΡΙΚΕΚΛΕΤΟΘΥΜΟΣ
ΙΕΤΟΓΑΡΒΑΛΕΕΙΝΤΟΝΔΕΚΦΕΡΟΝΩΚΕΕΣΙΠΠΟΙ
ΩΣΔΥΠΟΛΑΙΛΑΠΙΠΑΣΑΚΕΛΑΙΝΗΒΕΒΡΙΘΕΧΘΩΝ
ΗΜΑΤΟΠΩΡΙΝΩΙΟΤΕΛΑΒΡΟΤΑΤΟΝΧΕΕΙΥΔΩΡ
ΖΕΥΣΟΤΕΔΗΡΑΝΔΡΕΣΣΙΚΟΤΕΣΣΑΜΕΝΟΣΧΑΛΕΠΗΝΗΙ
ΟΙΒΙΗΙΕΙΝΑΓΟΡΗΙΣΚΟΛΙΑΣΚΡΙΝΩΣΙΘΕΜΙΣΤΑΣ
ΕΚΔΕΔΙΚΗΝΕΛΑΣΩΣΙΘΕΩΝΟΠΙΝΟΥΚΑΛΕΓΟΝΤΕΣ
ΤΩΝΔΕΤΕΠΑΝΤΕΣΜΕΝΠΟΤΑΜΟΙΠΛΗΘΟΥΣΙΡΕΟΝΤΕΣ
ΠΟΛΛΑΣΔΕΚΛΙΤΥΣΤΟΤΑΠΟΤΜΗΓΟΥΣΙΧΑΡΑΔΡΑΙ
ΕΣΔΑΛΑΠΟΡΦΥΡΕΗΝΜΕΓΑΛΑΣΤΕΝΑΧΟΥΣΙΡΕΟΥΣΑΙ
ΕΞΟΡΕΩΝΕΠΙΚΑΡΜΙΝΥΘΕΙΔΕΤΕΕΡΓΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΩΣΙΠΠΟΙΤΡΩΙΑΙΜΕΓΑΛΑΣΤΕΝΑΧΟΝΤΟΘΕΟΥΣΑΙ

394

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΠΕΙΟΥΝΠΡΩΤΑΣΕΠΕΚΕΡΣΕΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΑΨΕΠΙΝΗΑΣΕΕΡΓΕΠΑΛΙΜΠΕΤΕΣΟΥΔΕΠΟΛΗΟΣ
ΕΙΑΙΕΜΕΝΟΥΣΕΠΙΒΑΙΝΕΜΕΝΑΛΛΑΜΕΣΗΓΥ
ΝΗΩΝΚΑΙΠΟΤΑΜΟΥΚΑΙΤΕΙΧΕΟΣΥΨΗΛΟΙΟ
ΚΤΕΙΝΕΜΕΤΑΙΣΣΩΝΠΟΛΕΩΝΔΑΠΕΤΙΝΥΤΟΠΟΙΝΗΝ
ΕΝΘΗΤΟΙΠΡΟΝΟΟΝΠΡΩΤΟΝΒΑΛΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΣΤΕΡΝΟΝΓΥΜΝΩΘΕΝΤΑΠΑΡΑΣΠΙΔΑΛΥΣΕΔΕΓΥΙΑ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΟΔΕΘΕΣΤΟΡΑΗΝΟΠΟΣΥΙΟΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΡΜΗΘΕΙΣΟΜΕΝΕΥΞΕΣΤΩΙΕΝΙΔΙΦΡΩΙ
ΗΣΤΟΑΛΕΙΣΕΚΓΑΡΠΛΗΓΗΦΡΕΝΑΣΕΚΔΑΡΑΧΕΙΡΩΝ
ΗΝΙΑΗΙΧΘΗΣΑΝΟΔΕΓΧΕΙΝΥΞΕΠΑΡΑΣΤΑΣ
ΓΝΑΘΜΟΝΔΕΞΙΤΕΡΟΝΔΙΑΔΑΥΤΟΥΠΕΙΡΕΝΟΔΟΝΤΩΝ
ΕΛΚΕΔΕΔΟΥΡΟΣΕΛΩΝΥΠΕΡΑΝΤΥΓΟΣΩΣΟΤΕΤΙΣΦΩΣ
ΠΕΤΡΗΙΕΠΙΠΡΟΒΛΗΤΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣΙΕΡΟΝΙΧΘΥΝ
ΕΚΠΟΝΤΟΙΟΘΥΡΑΖΕΛΙΝΩΙΚΑΙΗΝΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΩΣΕΛΚΕΚΔΙΦΡΟΙΟΚΕΧΗΝΟΤΑΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΚΑΔΔΑΡΕΠΙΣΤΟΜΕΩΣΕΠΕΣΟΝΤΑΔΕΜΙΝΛΙΠΕΘΥΜΟΣ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΕΡΥΛΑΟΝΕΠΕΣΣΥΜΕΝΟΝΒΑΛΕΠΕΤΡΩΙ
ΜΕΣΣΗΝΚΑΚΚΕΦΑΛΗΝΗΔΑΝΔΙΧΑΠΑΣΑΚΕΑΣΘΗ
ΕΝΚΟΡΥΘΙΒΡΙΑΡΗΙΟΔΑΡΑΠΡΗΝΗΣΕΠΙΓΑΙΗΙ
ΚΑΠΠΕΣΕΝΑΜΦΙΔΕΜΙΝΘΑΝΑΤΟΣΧΥΤΟΘΥΜΟΡΑΙΣΤΗΣ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΕΡΥΜΑΝΤΑΚΑΙΑΜΦΟΤΕΡΟΝΚΑΙΕΠΑΛΤΗΝ
ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΝΤΕΔΑΜΑΣΤΟΡΙΔΗΝΕΧΙΟΝΤΕΠΥΡΙΝΤΕ
ΙΦΕΑΤΕΥΙΠΠΟΝΤΕΚΑΙΑΡΓΕΑΔΗΝΠΟΛΥΜΗΛΟΝ
ΠΑΝΤΑΣΕΠΑΣΣΥΤΕΡΟΥΣΠΕΛΑΣΕΧΘΟΝΙΠΟΥΛΥΒΟΤΕΙΡΗΙ
ΣΑΡΠΗΔΩΝΔΩΣΟΥΝΙΔΑΜΙΤΡΟΧΙΤΩΝΑΣΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΧΕΡΣΥΠΟΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΜΕΝΟΙΤΙΑΔΑΟΔΑΜΕΝΤΑΣ
ΚΕΚΛΕΤΑΡΑΝΤΙΘΕΟΙΣΙΚΑΘΑΠΤΟΜΕΝΟΣΛΥΚΙΟΙΣΙΝ
ΑΙΔΩΣΩΛΥΚΙΟΙΠΟΣΕΦΕΥΓΕΤΕΝΥΝΘΟΟΙΕΣΤΕ
ΑΝΤΗΣΩΓΑΡΕΓΩΤΟΥΔΑΝΕΡΟΣΟΦΡΑΔΑΕΙΩ
ΟΣΤΙΣΟΔΕΚΡΑΤΕΕΙΚΑΙΔΗΚΑΚΑΠΟΛΛΑΕΟΡΓΕ
ΤΡΩΑΣΕΠΕΙΠΟΛΛΩΝΤΕΚΑΙΕΣΘΛΩΝΓΟΥΝΑΤΕΛΥΣΕΝ
ΗΡΑΚΑΙΕΞΟΧΕΩΝΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΑΛΤΟΧΑΜΑΖΕ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΤΕΡΩΘΕΝΕΠΕΙΙΔΕΝΕΚΘΟΡΕΔΙΦΡΟΥ
ΟΙΔΩΣΤΑΙΓΥΠΙΟΙΓΑΜΨΩΝΥΧΕΣΑΓΚΥΛΟΧΕΙΛΑΙ
ΠΕΤΡΗΙΕΦΥΨΗΛΗΙΜΕΓΑΛΑΚΛΑΖΟΝΤΕΜΑΧΩΝΤΑΙ
ΩΣΟΙΚΕΚΛΗΓΟΝΤΕΣΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΟΡΟΥΣΑΝ
ΤΟΥΣΔΕΙΔΩΝΕΛΕΗΣΕΚΡΟΝΟΥΠΑΙΣΑΓΚΥΛΟΜΗΤΕΩ
ΗΡΗΝΔΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΚΑΣΙΓΝΗΤΗΝΑΛΟΧΟΝΤΕ
ΩΜΟΙΕΓΩΝΟΤΕΜΟΙΣΑΡΠΗΔΟΝΑΦΙΛΤΑΤΟΝΑΝΔΡΩΝ
ΜΟΙΡΥΠΟΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΜΕΝΟΙΤΙΑΔΑΟΔΑΜΗΝΑΙ
ΔΙΧΘΑΔΕΜΟΙΚΡΑΔΙΗΜΕΜΟΝΕΦΡΕΣΙΝΟΡΜΑΙΝΟΝΤΙ
ΗΜΙΝΖΩΟΝΕΟΝΤΑΜΑΧΗΣΑΠΟΔΑΚΡΥΟΕΣΣΗΣ
ΘΕΙΩΑΝΑΡΠΑΞΑΣΛΥΚΙΗΣΕΝΠΙΟΝΙΔΗΜΩΙ
ΗΗΔΗΥΠΟΧΕΡΣΙΜΕΝΟΙΤΙΑΔΑΟΔΑΜΑΣΣΩ

439

ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΒΟΩΠΙΣΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΑΙΝΟΤΑΤΕΚΡΟΝΙΔΗΠΟΙΟΝΤΟΝΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΣ
ΑΝΔΡΑΘΝΗΤΟΝΕΟΝΤΑΠΑΛΑΙΠΕΠΡΩΜΕΝΟΝΑΙΣΗΙ
ΑΨΕΘΕΛΕΙΣΘΑΝΑΤΟΙΟΔΥΣΗΧΕΟΣΕΞΑΝΑΛΥΣΑΙ
ΕΡΔΑΤΑΡΟΥΤΟΙΠΑΝΤΕΣΕΠΑΙΝΕΟΜΕΝΘΕΟΙΑΛΛΟΙ
ΑΛΛΟΔΕΤΟΙΕΡΕΩΣΥΔΕΝΙΦΡΕΣΙΒΑΛΛΕΟΣΗΙΣΙΝ
ΑΙΚΕΖΩΝΠΕΜΨΗΙΣΣΑΡΠΗΔΟΝΑΟΝΔΕΔΟΜΟΝΔΕ
ΦΡΑΖΕΟΜΗΤΙΣΕΠΕΙΤΑΘΕΩΝΕΘΕΛΗΙΣΙΚΑΙΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΕΙΝΟΝΦΙΛΟΝΥΙΟΝΑΠΟΚΡΑΤΕΡΗΣΥΣΜΙΝΗΣ
ΠΟΛΛΟΙΓΑΡΠΕΡΙΑΣΤΥΜΕΓΑΠΡΙΑΜΟΙΟΜΑΧΟΝΤΑΙ
ΥΙΕΕΣΑΘΑΝΑΤΩΝΤΟΙΣΙΝΚΟΤΟΝΑΙΝΟΝΕΝΗΣΕΙΣ
ΑΛΛΕΙΤΟΙΦΙΛΟΣΕΣΤΙΤΕΟΝΔΟΛΟΦΥΡΕΤΑΙΗΤΟΡ
ΗΤΟΙΜΕΝΜΙΝΕΑΣΟΝΕΝΙΚΡΑΤΕΡΗΙΥΣΜΙΝΗΙ
ΧΕΡΣΥΠΟΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΜΕΝΟΙΤΙΑΔΑΟΔΑΜΗΝΑΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΗΝΔΗΤΟΝΓΕΛΙΠΗΙΨΥΧΗΤΕΚΑΙΑΙΩΝ
ΠΕΜΠΕΙΝΜΙΝΘΑΝΑΤΟΝΤΕΦΕΡΕΙΝΚΑΙΝΗΔΥΜΟΝΥΠΝΟΝ
ΕΙΣΟΚΕΔΗΛΥΚΙΗΣΕΥΡΕΙΗΣΔΗΜΟΝΙΚΩΝΤΑΙ
ΕΝΘΑΕΤΑΡΧΥΣΟΥΣΙΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΤΕΕΤΑΙΤΕ
ΤΥΜΒΩΙΤΕΣΤΗΛΗΙΤΕΤΟΓΑΡΓΕΡΑΣΕΣΤΙΘΑΝΟΝΤΩΝ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΠΑΤΗΡΑΝΔΡΩΝΤΕΘΕΩΝΤΕ
ΑΙΜΑΤΟΕΣΣΑΣΔΕΨΙΑΔΑΣΚΑΤΕΧΕΥΕΝΕΡΑΖΕ
ΠΑΙΔΑΦΙΛΟΝΤΙΜΩΝΤΟΝΟΙΠΑΤΡΟΚΛΟΣΕΜΕΛΛΕ
ΦΘΙΣΕΙΝΕΝΤΡΟΙΗΙΕΡΙΒΩΛΑΚΙΤΗΛΟΘΙΠΑΤΡΗΣ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΣΧΕΔΟΝΗΣΑΝΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΙΟΝΤΕΣ
ΕΝΘΗΤΟΙΠΑΤΡΟΚΛΟΣΑΓΑΚΛΕΙΤΟΝΘΡΑΣΥΜΗΛΟΝ
ΟΣΡΗΥΣΘΕΡΑΠΩΝΣΑΡΠΗΔΟΝΟΣΗΕΝΑΝΑΚΤΟΣ
ΤΟΝΒΑΛΕΝΕΙΑΙΡΑΝΚΑΤΑΓΑΣΤΕΡΑΛΥΣΕΔΕΓΥΙΑ
ΣΑΡΠΗΔΩΝΔΑΥΤΟΥΜΕΝΑΠΗΜΒΡΟΤΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΡΜΗΘΕΙΣΟΔΕΠΗΔΑΣΟΝΟΥΤΑΣΕΝΙΠΠΟΝ
ΕΓΧΕΙΔΕΞΙΟΝΩΜΟΝΟΔΕΒΡΑΧΕΘΥΜΟΝΑΙΣΘΩΝ
ΚΑΔΔΕΠΕΣΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΜΑΚΩΝΑΠΟΔΕΠΤΑΤΟΘΥΜΟΣ
ΤΩΔΕΔΙΑΣΤΗΤΗΝΚΡΙΚΕΔΕΖΥΓΟΝΗΝΙΑΔΕΣΦΙ
ΣΥΓΧΥΤΕΠΕΙΔΗΚΕΙΤΟΠΑΡΗΟΡΟΣΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙ
ΤΟΙΟΜΕΝΑΥΤΟΜΕΔΩΝΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΕΥΡΕΤΟΤΕΚΜΩΡ
ΣΠΑΣΣΑΜΕΝΟΣΤΑΝΥΗΚΕΣΑΟΡΠΑΧΕΟΣΠΑΡΑΜΗΡΟΥ
ΑΙΞΑΣΑΠΕΚΟΨΕΠΑΡΗΟΡΟΝΟΥΔΕΜΑΤΗΣΕ
ΤΩΔΙΘΥΝΘΗΤΗΝΕΝΔΕΡΥΤΗΡΣΙΤΑΝΥΣΘΕΝ
ΤΩΔΑΥΤΙΣΣΥΝΙΤΗΝΕΡΙΔΟΣΠΕΡΙΘΥΜΟΒΟΡΟΙΟ

477

ΕΝΘΑΥΣΑΡΠΗΔΩΝΜΕΝΑΠΗΜΒΡΟΤΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥΔΥΠΕΡΩΜΟΝΑΡΙΣΤΕΡΟΝΗΛΥΘΑΚΩΚΗ
ΕΓΧΕΟΣΟΥΔΕΒΑΛΑΥΤΟΝΟΔΥΣΤΕΡΟΣΟΡΝΥΤΟΧΑΛΚΩΙ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΤΟΥΔΟΥΧΑΛΙΟΝΒΕΛΟΣΕΚΦΥΓΕΧΕΙΡΟΣ
ΑΛΛΕΒΑΛΕΝΘΑΡΑΤΕΦΡΕΝΕΣΕΡΧΑΤΑΙΑΜΦΑΔΙΝΟΝΚΗΡ
ΗΡΙΠΕΔΩΣΟΤΕΤΙΣΔΡΥΣΗΡΙΠΕΝΗΑΧΕΡΩΙΣ
ΗΕΠΙΤΥΣΒΛΩΘΡΗΤΗΝΤΟΥΡΕΣΙΤΕΚΤΟΝΕΣΑΝΔΡΕΣ
ΕΞΕΤΑΜΟΝΠΕΛΕΚΕΣΣΙΝΕΗΚΕΣΙΝΗΙΟΝΕΙΝΑΙ
ΩΣΟΠΡΟΣΘΙΠΠΩΝΚΑΙΔΙΦΡΟΥΚΕΙΤΟΤΑΝΥΣΘΕΙΣ
ΒΕΒΡΥΧΩΣΚΟΝΙΟΣΔΕΔΡΑΓΜΕΝΟΣΑΙΜΑΤΟΕΣΣΗΣ
ΗΥΤΕΤΑΥΡΟΝΕΠΕΦΝΕΛΕΩΝΑΓΕΛΗΦΙΜΕΤΕΛΘΩΝ
ΑΙΘΩΝΑΜΕΓΑΘΥΜΟΝΕΝΕΙΛΙΠΟΔΕΣΣΙΒΟΕΣΣΙ
ΩΛΕΤΟΤΕΣΤΕΝΑΧΩΝΥΠΟΓΑΜΦΗΛΗΙΣΙΛΕΟΝΤΟΣ
ΩΣΥΠΟΠΑΤΡΟΚΛΩΙΛΥΚΙΩΝΑΓΟΣΑΣΠΙΣΤΑΩΝ
ΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣΜΕΝΕΑΙΝΕΦΙΛΟΝΔΟΝΟΜΗΝΕΝΕΤΑΙΡΟΝ
ΓΛΑΥΚΕΠΕΠΟΝΠΟΛΕΜΙΣΤΑΜΕΤΑΝΔΡΑΣΙΝΥΝΣΕΜΑΛΑΧΡΗ
ΑΙΧΜΗΤΗΝΤΕΜΕΝΑΙΚΑΙΘΑΡΣΑΛΕΟΝΠΟΛΕΜΙΣΤΗΝ
ΝΥΝΤΟΙΕΕΛΔΕΣΘΩΠΟΛΕΜΟΣΚΑΚΟΣΕΙΘΟΟΣΕΣΣΙ
ΠΡΩΤΑΜΕΝΟΤΡΥΝΟΝΛΥΚΙΩΝΗΓΗΤΟΡΑΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΑΝΤΗΙΕΠΟΙΧΟΜΕΝΟΣΣΑΡΠΗΔΟΝΟΣΑΜΦΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΚΑΙΑΥΤΟΣΕΜΕΥΠΕΡΙΜΑΡΝΑΟΧΑΛΚΩΙ
ΣΟΙΓΑΡΕΓΩΚΑΙΕΠΕΙΤΑΚΑΤΗΦΕΙΗΚΑΙΟΝΕΙΔΟΣ
ΕΣΣΟΜΑΙΗΜΑΤΑΠΑΝΤΑΔΙΑΜΠΕΡΕΣΕΙΚΕΜΑΧΑΙΟΙ
ΤΕΥΧΕΑΣΥΛΗΣΩΣΙΝΕΩΝΕΝΑΓΩΝΙΠΕΣΟΝΤΑ
ΑΛΛΕΧΕΟΚΡΑΤΕΡΩΣΟΤΡΥΝΕΔΕΛΑΟΝΑΠΑΝΤΑ
ΩΣΑΡΑΜΙΝΕΙΠΟΝΤΑΤΕΛΟΣΘΑΝΑΤΟΙΟΚΑΛΥΨΕΝ
ΟΦΘΑΛΜΟΥΣΡΙΝΑΣΘΟΔΕΛΑΞΕΝΣΤΗΘΕΣΙΒΑΙΝΩΝ
ΕΚΧΡΟΟΣΕΛΚΕΔΟΡΥΠΡΟΤΙΔΕΦΡΕΝΕΣΑΥΤΩΙΕΠΟΝΤΟ
ΤΟΙΟΔΑΜΑΨΥΧΗΝΤΕΚΑΙΕΓΧΕΟΣΕΞΕΡΥΣΑΙΧΜΗΝ
ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΔΑΥΤΟΥΣΧΕΘΟΝΙΠΠΟΥΣΦΥΣΙΟΩΝΤΑΣ
ΙΕΜΕΝΟΥΣΦΟΒΕΕΣΘΑΙΕΠΕΙΛΙΠΟΝΑΡΜΑΤΑΝΑΚΤΩΝ

508

ΓΛΑΥΚΩΙΔΑΙΝΟΝΑΧΟΣΓΕΝΕΤΟΦΘΟΓΓΗΣΑΙΟΝΤΙ
ΩΡΙΝΘΗΔΕΟΙΗΤΟΡΟΤΟΥΔΥΝΑΤΟΠΡΟΣΑΜΥΝΑΙ
ΧΕΙΡΙΔΕΛΩΝΕΠΙΕΖΕΒΡΑΧΙΟΝΑΤΕΙΡΕΓΑΡΑΥΤΟΝ
ΕΛΚΟΣΟΔΗΜΙΝΤΕΥΚΡΟΣΕΠΕΣΣΥΜΕΝΟΝΒΑΛΕΝΙΩΙ
ΤΕΙΧΕΟΣΥΨΗΛΟΙΟΑΡΗΝΕΤΑΡΟΙΣΙΝΑΜΥΝΩΝ
ΕΥΧΟΜΕΝΟΣΔΑΡΑΕΙΠΕΝΕΚΗΒΟΛΩΙΑΠΟΛΛΩΝΙ
ΚΛΥΘΙΑΝΑΞΟΣΠΟΥΛΥΚΙΗΣΕΝΠΙΟΝΙΔΗΜΩΙ
ΕΙΣΗΕΝΙΤΡΟΙΗΙΔΥΝΑΣΑΙΔΕΣΥΠΑΝΤΟΣΑΚΟΥΕΙΝ
ΑΝΕΡΙΚΗΔΟΜΕΝΩΙΩΣΝΥΝΕΜΕΚΗΔΟΣΙΚΑΝΕΙ
ΕΛΚΟΣΜΕΝΓΑΡΕΧΩΤΟΔΕΚΑΡΤΕΡΟΝΑΜΦΙΔΕΜΟΙΧΕΙΡ
ΟΞΕΙΗΙΣΟΔΥΝΗΙΣΙΝΕΛΗΛΑΤΑΙΟΥΔΕΜΟΙΑΙΜΑ
ΤΕΡΣΗΝΑΙΔΥΝΑΤΑΙΒΑΡΥΘΕΙΔΕΜΟΙΩΜΟΣΥΠΑΥΤΟΥ
ΕΓΧΟΣΔΟΥΔΥΝΑΜΑΙΣΧΕΙΝΕΜΠΕΔΟΝΟΥΔΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΕΛΘΩΝΔΥΣΜΕΝΕΕΣΣΙΝΑΝΗΡΔΩΡΙΣΤΟΣΟΛΩΛΕ
ΣΑΡΠΗΔΩΝΔΙΟΣΥΙΟΣΟΔΟΥΟΥΠΑΙΔΟΣΑΜΥΝΕΙ
ΑΛΛΑΣΥΠΕΡΜΟΙΑΝΑΞΤΟΔΕΚΑΡΤΕΡΟΝΕΛΚΟΣΑΚΕΣΣΑΙ
ΚΟΙΜΗΣΟΝΔΟΔΥΝΑΣΔΟΣΔΕΚΡΑΤΟΣΟΦΡΕΤΑΡΟΙΣΙ
ΚΕΚΛΟΜΕΝΟΣΛΥΚΙΟΙΣΙΝΕΠΟΤΡΥΝΩΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝ
ΑΥΤΟΣΤΑΜΦΙΝΕΚΥΙΚΑΤΑΤΕΘΝΗΩΤΙΜΑΧΩΜΑΙ
ΩΣΕΦΑΤΕΥΧΟΜΕΝΟΣΤΟΥΔΕΚΛΥΕΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΥΤΙΚΑΠΑΥΣΟΔΥΝΑΣΑΠΟΔΕΛΚΕΟΣΑΡΓΑΛΕΟΙΟ
ΑΙΜΑΜΕΛΑΝΤΕΡΣΗΝΕΜΕΝΟΣΔΕΟΙΕΜΒΑΛΕΘΥΜΩΙ
ΓΛΑΥΚΟΣΔΕΓΝΩΗΙΣΙΝΕΝΙΦΡΕΣΙΓΗΘΗΣΕΝΤΕ
ΟΤΤΙΟΙΩΚΗΚΟΥΣΕΜΕΓΑΣΘΕΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΙΟ
ΠΡΩΤΑΜΕΝΟΤΡΥΝΕΝΛΥΚΙΩΝΗΓΗΤΟΡΑΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΑΝΤΗΙΕΠΟΙΧΟΜΕΝΟΣΣΑΡΠΗΔΟΝΟΣΑΜΦΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΜΕΤΑΤΡΩΑΣΚΙΕΜΑΚΡΑΒΙΒΑΣΘΩΝ
ΠΟΥΛΥΔΑΜΑΝΤΕΠΙΠΑΝΘΟΙΔΗΝΚΑΙΑΓΗΝΟΡΑΔΙΟΝ
ΒΗΔΕΜΕΤΑΙΝΕΙΑΝΤΕΚΑΙΕΚΤΟΡΑΧΑΛΚΟΚΟΡΥΣΤΗΝ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΟΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΕΚΤΟΡΝΥΝΔΗΠΑΓΧΥΛΕΛΑΣΜΕΝΟΣΕΙΣΕΠΙΚΟΥΡΩΝ
ΟΙΣΕΘΕΝΕΙΝΕΚΑΤΗΛΕΦΙΛΩΝΚΑΙΠΑΤΡΙΔΟΣΑΙΗΣ
ΘΥΜΟΝΑΠΟΦΘΙΝΥΘΟΥΣΙΣΥΔΟΥΚΕΘΕΛΕΙΣΕΠΑΜΥΝΕΙΝ
ΚΕΙΤΑΙΣΑΡΠΗΔΩΝΛΥΚΙΩΝΑΓΟΣΑΣΠΙΣΤΑΩΝ
ΟΣΛΥΚΙΗΝΕΙΡΥΤΟΔΙΚΗΙΣΙΤΕΚΑΙΣΘΕΝΕΙΩΙ
ΤΟΝΔΥΠΟΠΑΤΡΟΚΛΩΙΔΑΜΑΣΕΓΧΕΙΧΑΛΚΕΟΣΑΡΗΣ
ΑΛΛΑΦΙΛΟΙΠΑΡΣΤΗΤΕΝΕΜΕΣΣΗΘΗΤΕΔΕΘΥΜΩΙ
ΜΗΑΠΟΤΕΥΧΕΕΛΩΝΤΑΙΑΕΙΚΙΣΣΩΣΙΔΕΝΕΚΡΟΝ
ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΔΑΝΑΩΝΚΕΧΟΛΩΜΕΝΟΙΟΣΣΟΙΟΛΟΝΤΟ
ΤΟΥΣΕΠΙΝΗΥΣΙΘΟΗΙΣΙΝΕΠΕΦΝΟΜΕΝΕΓΧΕΙΗΙΣΙΝ

548

ΩΣΕΦΑΤΟΤΡΩΑΣΔΕΚΑΤΑΚΡΗΘΕΝΛΑΒΕΠΕΝΘΟΣ
ΑΣΧΕΤΟΝΟΥΚΕΠΙΕΙΚΤΟΝΕΠΕΙΣΦΙΣΙΝΕΡΜΑΠΟΛΗΟΣ
ΕΣΚΕΚΑΙΑΛΛΟΔΑΠΟΣΠΕΡΕΩΝΠΟΛΕΕΣΓΑΡΑΜΑΥΤΩΙ
ΛΑΟΙΕΠΟΝΤΕΝΔΑΥΤΟΣΑΡΙΣΤΕΥΕΣΚΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΒΑΝΔΙΘΥΣΔΑΝΑΩΝΛΕΛΙΗΜΕΝΟΙΗΡΧΕΔΑΡΑΣΦΙΝ
ΕΚΤΩΡΧΩΟΜΕΝΟΣΣΑΡΠΗΔΟΝΟΣΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΥΣ
ΩΡΣΕΜΕΝΟΙΤΙΑΔΕΩΠΑΤΡΟΚΛΗΟΣΛΑΣΙΟΝΚΗΡ
ΑΙΑΝΤΕΠΡΩΤΩΠΡΟΣΕΦΗΜΕΜΑΩΤΕΚΑΙΑΥΤΩ
ΑΙΑΝΤΕΝΥΝΣΦΩΙΝΑΜΥΝΕΣΘΑΙΦΙΛΟΝΕΣΤΩ
ΟΙΟΙΠΕΡΠΑΡΟΣΗΤΕΜΕΤΑΝΔΡΑΣΙΝΗΚΑΙΑΡΕΙΟΥΣ
ΚΕΙΤΑΙΑΝΗΡΟΣΠΡΩΤΟΣΕΣΗΛΑΤΟΤΕΙΧΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΣΑΡΠΗΔΩΝΑΛΛΕΙΜΙΝΑΕΙΚΙΣΣΑΙΜΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΤΕΥΧΕΑΤΩΜΟΙΙΝΑΦΕΛΟΙΜΕΘΑΚΑΙΤΙΝΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΥΤΟΥΑΜΥΝΟΜΕΝΩΝΔΑΜΑΣΑΙΜΕΘΑΝΗΛΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΕΚΑΙΑΥΤΟΙΑΛΕΞΑΣΘΑΙΜΕΝΕΑΙΝΟΝ
ΟΙΔΕΠΕΙΑΜΦΟΤΕΡΩΘΕΝΕΚΑΡΤΥΝΑΝΤΟΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΤΡΩΕΣΚΑΙΛΥΚΙΟΙΚΑΙΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΚΑΙΑΧΑΙΟΙ
ΣΥΜΒΑΛΟΝΑΜΦΙΝΕΚΥΙΚΑΤΑΤΕΘΝΗΩΤΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΔΕΙΝΟΝΑΥΣΑΝΤΕΣΜΕΓΑΔΕΒΡΑΧΕΤΕΥΧΕΑΦΩΤΩΝ
ΖΕΥΣΔΕΠΙΝΥΚΤΟΛΟΗΝΤΑΝΥΣΕΚΡΑΤΕΡΗΙΥΣΜΙΝΗΙ
ΟΦΡΑΦΙΛΩΙΠΕΡΙΠΑΙΔΙΜΑΧΗΣΟΛΟΟΣΠΟΝΟΣΕΙΗ

569

ΩΣΑΝΔΕΠΡΟΤΕΡΟΙΤΡΩΕΣΕΛΙΚΩΠΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΒΛΗΤΟΓΑΡΟΥΤΙΚΑΚΙΣΤΟΣΑΝΗΡΜΕΤΑΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΣΙΝ
ΥΙΟΣΑΓΑΚΛΗΟΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΔΙΟΣΕΠΕΙΓΕΥΣ
ΟΣΡΕΝΒΟΥΔΕΙΩΙΕΥΝΑΙΟΜΕΝΩΙΗΝΑΣΣΕ
ΤΟΠΡΙΝΑΤΑΡΤΟΤΕΓΕΣΘΛΟΝΑΝΕΨΙΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΑΣ
ΕΣΠΗΛΗΙΚΕΤΕΥΣΕΚΑΙΕΣΘΕΤΙΝΑΡΓΥΡΟΠΕΖΑΝ
ΟΙΔΑΜΑΧΙΛΛΗΙΡΗΞΗΝΟΡΙΠΕΜΠΟΝΕΠΕΣΘΑΙ
ΙΛΙΟΝΕΙΣΕΥΠΩΛΟΝΙΝΑΤΡΩΕΣΣΙΜΑΧΟΙΤΟ
ΤΟΝΡΑΤΟΘΑΠΤΟΜΕΝΟΝΝΕΚΥΟΣΒΑΛΕΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΧΕΡΜΑΔΙΩΙΚΕΦΑΛΗΝΗΔΑΝΔΙΧΑΠΑΣΑΚΕΑΣΘΗ
ΕΝΚΟΡΥΘΙΒΡΙΑΡΗΙΟΔΑΡΑΠΡΗΝΗΣΕΠΙΝΕΚΡΩΙ
ΚΑΠΠΕΣΕΝΑΜΦΙΔΕΜΙΝΘΑΝΑΤΟΣΧΥΤΟΘΥΜΟΡΑΙΣΤΗΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΩΙΔΑΡΑΧΟΣΓΕΝΕΤΟΦΘΙΜΕΝΟΥΕΤΑΡΟΙΟ
ΙΘΥΣΕΝΔΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΙΡΗΚΙΕΟΙΚΩΣ
ΩΚΕΙΟΣΤΕΦΟΒΗΣΕΚΟΛΟΙΟΥΣΤΕΨΗΡΑΣΤΕ
ΩΣΙΘΥΣΛΥΚΙΩΝΠΑΤΡΟΚΛΕΕΣΙΠΠΟΚΕΛΕΥΘΕ
ΕΣΣΥΟΚΑΙΤΡΩΩΝΚΕΧΟΛΩΣΟΔΕΚΗΡΕΤΑΡΟΙΟ
ΚΑΙΡΕΒΑΛΕΣΘΕΝΕΛΑΟΝΙΘΑΙΜΕΝΕΟΣΦΙΛΟΝΥΙΟΝ
ΑΥΧΕΝΑΧΕΡΜΑΔΙΩΙΡΗΞΕΝΔΑΠΟΤΟΙΟΤΕΝΟΝΤΑΣ
ΧΩΡΗΣΑΝΔΥΠΟΤΕΠΡΟΜΑΧΟΙΚΑΙΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΟΣΣΗΔΑΙΓΑΝΕΗΣΡΙΠΗΤΑΝΑΟΙΟΤΕΤΥΚΤΑΙ
ΗΝΡΑΤΑΝΗΡΑΦΕΗΙΠΕΙΡΩΜΕΝΟΣΗΕΝΑΕΘΛΩΙ
ΗΕΚΑΙΕΝΠΟΛΕΜΩΙΔΗΙΩΝΥΠΟΘΥΜΟΡΑΙΣΤΕΩΝ
ΤΟΣΣΟΝΕΧΩΡΗΣΑΝΤΡΩΕΣΩΣΑΝΤΟΔΑΧΑΙΟΙ
ΓΛΑΥΚΟΣΔΕΠΡΩΤΟΣΛΥΚΙΩΝΑΓΟΣΑΣΠΙΣΤΑΩΝ
ΕΤΡΑΠΕΤΕΚΤΕΙΝΕΝΔΕΒΑΘΥΚΛΗΑΜΕΓΑΘΥΜΟΝ
ΧΑΛΚΩΝΟΣΦΙΛΟΝΥΙΟΝΟΣΕΛΛΑΔΙΟΙΚΙΑΝΑΙΩΝ
ΟΛΒΩΙΤΕΠΛΟΥΤΩΙΤΕΜΕΤΕΠΡΕΠΕΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΣΙ
ΤΟΝΜΕΝΑΡΑΓΛΑΥΚΟΣΣΤΗΘΟΣΜΕΣΟΝΟΥΤΑΣΕΔΟΥΡΙ
ΣΤΡΕΦΘΕΙΣΕΞΑΠΙΝΗΣΟΤΕΜΙΝΚΑΤΕΜΑΡΠΤΕΔΙΩΚΩΝ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΠΥΚΙΝΟΝΔΑΧΟΣΕΛΛΑΒΑΧΑΙΟΥΣ
ΩΣΕΠΕΣΕΣΘΛΟΣΑΝΗΡΜΕΓΑΔΕΤΡΩΕΣΚΕΧΑΡΟΝΤΟ
ΣΤΑΝΔΑΜΦΑΥΤΟΝΙΟΝΤΕΣΑΟΛΛΕΕΣΟΥΔΑΡΑΧΑΙΟΙ
ΑΛΚΗΣΕΞΕΛΑΘΟΝΤΟΜΕΝΟΣΔΙΘΥΣΦΕΡΟΝΑΥΤΩΝ
ΕΝΘΑΥΜΗΡΙΟΝΗΣΤΡΩΩΝΕΛΕΝΑΝΔΡΑΚΟΡΥΣΤΗΝ
ΛΑΟΓΟΝΟΝΘΡΑΣΥΝΥΙΟΝΟΝΗΤΟΡΟΣΟΣΔΙΟΣΙΡΕΥΣ
ΙΔΑΙΟΥΕΤΕΤΥΚΤΟΘΕΟΣΔΩΣΤΙΕΤΟΔΗΜΩΙ
ΤΟΝΒΑΛΥΠΟΓΝΑΘΜΟΙΟΚΑΙΟΥΑΤΟΣΩΚΑΔΕΘΥΜΟΣ
ΩΙΧΕΤΑΠΟΜΕΛΕΩΝΣΤΥΓΕΡΟΣΔΑΡΑΜΙΝΣΚΟΤΟΣΕΙΛΕΝ
ΑΙΝΕΙΑΣΔΕΠΙΜΗΡΙΟΝΗΙΔΟΡΥΧΑΛΚΕΟΝΗΚΕΝ
ΕΛΠΕΤΟΓΑΡΤΕΥΞΕΣΘΑΙΥΠΑΣΠΙΔΙΑΠΡΟΒΙΒΩΝΤΟΣ
ΑΛΛΟΜΕΝΑΝΤΑΙΔΩΝΗΛΕΥΑΤΟΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΠΡΟΣΣΩΓΑΡΚΑΤΕΚΥΨΕΤΟΔΕΞΟΠΙΘΕΝΔΟΡΥΜΑΚΡΟΝ
ΟΥΔΕΙΕΝΙΣΚΙΜΦΘΗΕΠΙΔΟΥΡΙΑΧΟΣΠΕΛΕΜΙΧΘΗ
ΕΓΧΕΟΣΕΝΘΑΔΕΠΕΙΤΑΦΙΕΙΜΕΝΟΣΟΒΡΙΜΟΣΑΡΗΣ
ΑΙΧΜΗΔΑΙΝΕΙΑΟΚΡΑΔΑΙΝΟΜΕΝΗΚΑΤΑΓΑΙΗΣ
ΩΙΧΕΤΕΠΕΙΡΑΛΙΟΝΣΤΙΒΑΡΗΣΑΠΟΧΕΙΡΟΣΟΡΟΥΣΕΝ
ΑΙΝΕΙΑΣΔΑΡΑΘΥΜΟΝΕΧΩΣΑΤΟΦΩΝΗΣΕΝΤΕ
ΜΗΡΙΟΝΗΤΑΧΑΚΕΝΣΕΚΑΙΟΡΧΗΣΤΗΝΠΕΡΕΟΝΤΑ
ΕΓΧΟΣΕΜΟΝΚΑΤΕΠΑΥΣΕΔΙΑΜΠΕΡΕΣΕΙΣΕΒΑΛΟΝΠΕΡ

619

ΤΟΝΔΑΥΜΗΡΙΟΝΗΣΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΑΝΤΙΟΝΗΥΔΑ
ΑΙΝΕΙΑΧΑΛΕΠΟΝΣΕΚΑΙΙΦΘΙΜΟΝΠΕΡΕΟΝΤΑ
ΠΑΝΤΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝΣΒΕΣΣΑΙΜΕΝΟΣΟΣΚΕΣΕΥΑΝΤΑ
ΕΛΘΗΙΑΜΥΝΟΜΕΝΟΣΘΝΗΤΟΣΔΕΝΥΚΑΙΣΥΤΕΤΥΞΑΙ
ΕΙΚΑΙΕΓΩΣΕΒΑΛΟΙΜΙΤΥΧΩΝΜΕΣΟΝΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΑΙΨΑΚΕΚΑΙΚΡΑΤΕΡΟΣΠΕΡΕΩΝΚΑΙΧΕΡΣΙΠΕΠΟΙΘΩΣ
ΕΥΧΟΣΕΜΟΙΔΟΙΗΣΨΥΧΗΝΔΑΙΔΙΚΛΥΤΟΠΩΛΩΙ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΝΔΕΝΕΝΙΠΕΜΕΝΟΙΤΙΟΥΑΛΚΙΜΟΣΥΙΟΣ
ΜΗΡΙΟΝΗΤΙΣΥΤΑΥΤΑΚΑΙΕΣΘΛΟΣΕΩΝΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
ΩΠΕΠΟΝΟΥΤΟΙΤΡΩΕΣΟΝΕΙΔΕΙΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙ
ΝΕΚΡΟΥΧΩΡΗΣΟΥΣΙΠΑΡΟΣΤΙΝΑΓΑΙΑΚΑΘΕΞΕΙ
ΕΝΓΑΡΧΕΡΣΙΤΕΛΟΣΠΟΛΕΜΟΥΕΠΕΩΝΔΕΝΙΒΟΥΛΗΙ
ΤΩΟΥΤΙΧΡΗΜΥΘΟΝΟΦΕΛΛΕΙΝΑΛΛΑΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΩΣΕΙΠΩΝΟΜΕΝΗΡΧΟΔΑΜΕΣΠΕΤΟΙΣΟΘΕΟΣΦΩΣ
ΤΩΝΔΩΣΤΕΔΡΥΤΟΜΩΝΑΝΔΡΩΝΟΡΥΜΑΓΔΟΣΟΡΩΡΕΙ
ΟΥΡΕΟΣΕΝΒΗΣΣΗΙΣΕΚΑΘΕΝΔΕΤΕΓΙΓΝΕΤΑΚΟΥΗ
ΩΣΤΩΝΟΡΝΥΤΟΔΟΥΠΟΣΑΠΟΧΘΟΝΟΣΕΥΡΥΟΔΕΙΗΣ
ΧΑΛΚΟΥΤΕΡΙΝΟΥΤΕΒΟΩΝΤΕΥΠΟΙΗΤΑΩΝ
ΝΥΣΣΟΜΕΝΩΝΞΙΦΕΣΙΝΤΕΚΑΙΕΓΧΕΣΙΝΑΜΦΙΓΥΟΙΣΙΝ
ΟΥΔΑΝΕΤΙΦΡΑΔΜΩΝΠΕΡΑΝΗΡΣΑΡΠΗΔΟΝΑΔΙΟΝ
ΕΓΝΩΕΠΕΙΒΕΛΕΕΣΣΙΚΑΙΑΙΜΑΤΙΚΑΙΚΟΝΙΗΙΣΙΝ
ΕΚΚΕΦΑΛΗΣΕΙΛΥΤΟΔΙΑΜΠΕΡΕΣΕΣΠΟΔΑΣΑΚΡΟΥΣ
ΟΙΔΑΙΕΙΠΕΡΙΝΕΚΡΟΝΟΜΙΛΕΟΝΩΣΟΤΕΜΥΙΑΙ
ΣΤΑΘΜΩΙΕΝΙΒΡΟΜΕΩΣΙΠΕΡΙΓΛΑΓΕΑΣΚΑΤΑΠΕΛΛΑΣ
ΩΡΗΙΕΝΕΙΑΡΙΝΗΙΟΤΕΤΕΓΛΑΓΟΣΑΓΓΕΑΔΕΥΕΙ
ΩΣΑΡΑΤΟΙΠΕΡΙΝΕΚΡΟΝΟΜΙΛΕΟΝΟΥΔΕΠΟΤΕΖΕΥΣ
ΤΡΕΨΕΝΑΠΟΚΡΑΤΕΡΗΣΥΣΜΙΝΗΣΟΣΣΕΦΑΕΙΝΩ
ΑΛΛΑΚΑΤΑΥΤΟΥΣΑΙΕΝΟΡΑΚΑΙΦΡΑΖΕΤΟΘΥΜΩΙ
ΠΟΛΛΑΜΑΛΑΜΦΙΦΟΝΩΙΠΑΤΡΟΚΛΟΥΜΕΡΜΗΡΙΖΩΝ
ΗΗΔΗΚΑΙΚΕΙΝΟΝΕΝΙΚΡΑΤΕΡΗΙΥΣΜΙΝΗΙ
ΑΥΤΟΥΕΠΑΝΤΙΘΕΩΙΣΑΡΠΗΔΟΝΙΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΧΑΛΚΩΙΔΗΙΩΣΗΙΑΠΟΤΩΜΩΝΤΕΥΧΕΕΛΗΤΑΙ
ΗΕΤΙΚΑΙΠΛΕΟΝΕΣΣΙΝΟΦΕΛΛΕΙΕΝΠΟΝΟΝΑΙΠΥΝ
ΩΔΕΔΕΟΙΦΡΟΝΕΟΝΤΙΔΟΑΣΣΑΤΟΚΕΡΔΙΟΝΕΙΝΑΙ
ΟΦΡΗΥΣΘΕΡΑΠΩΝΠΗΛΗΙΑΔΕΩΑΧΙΛΗΟΣ
ΕΞΑΥΤΙΣΤΡΩΑΣΤΕΚΑΙΕΚΤΟΡΑΧΑΛΚΟΚΟΡΥΣΤΗΝ
ΩΣΑΙΤΟΠΡΟΤΙΑΣΤΥΠΟΛΕΩΝΔΑΠΟΘΥΜΟΝΕΛΟΙΤΟ
ΕΚΤΟΡΙΔΕΠΡΩΤΙΣΤΩΙΑΝΑΛΚΙΔΑΘΥΜΟΝΕΝΗΚΕΝ
ΕΣΔΙΦΡΟΝΔΑΝΑΒΑΣΦΥΓΑΔΕΤΡΑΠΕΚΕΚΛΕΤΟΔΑΛΛΟΥΣ
ΤΡΩΑΣΦΕΥΓΕΜΕΝΑΙΓΝΩΓΑΡΔΙΟΣΙΡΑΤΑΛΑΝΤΑ

659

ΕΝΘΟΥΔΙΦΘΙΜΟΙΛΥΚΙΟΙΜΕΝΟΝΑΛΛΑΦΟΒΗΘΕΝ
ΠΑΝΤΕΣΕΠΕΙΒΑΣΙΛΗΑΙΔΟΝΒΕΒΛΑΜΜΕΝΟΝΗΤΟΡ
ΚΕΙΜΕΝΟΝΕΝΝΕΚΥΩΝΑΓΥΡΕΙΠΟΛΕΕΣΓΑΡΕΠΑΥΤΩΙ
ΚΑΠΠΕΣΟΝΕΥΤΕΡΙΔΑΚΡΑΤΕΡΗΝΕΤΑΝΥΣΣΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΟΙΔΑΡΑΠΩΜΟΙΙΝΣΑΡΠΗΔΟΝΟΣΕΝΤΕΕΛΟΝΤΟ
ΧΑΛΚΕΑΜΑΡΜΑΙΡΟΝΤΑΤΑΜΕΝΚΟΙΛΑΣΕΠΙΝΗΑΣ
ΔΩΚΕΦΕΡΕΙΝΕΤΑΡΟΙΣΙΜΕΝΟΙΤΙΟΥΑΛΚΙΜΟΣΥΙΟΣ
ΚΑΙΤΟΤΑΠΟΛΛΩΝΑΠΡΟΣΕΦΗΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΕΙΔΑΓΕΝΥΝΦΙΛΕΦΟΙΒΕΚΕΛΑΙΝΕΦΕΣΑΙΜΑΚΑΘΗΡΟΝ
ΕΛΘΩΝΕΚΒΕΛΕΩΝΣΑΡΠΗΔΟΝΑΚΑΙΜΙΝΕΠΕΙΤΑ
ΠΟΛΛΟΝΑΠΟΠΡΟΦΕΡΩΝΛΟΥΣΟΝΠΟΤΑΜΟΙΟΡΟΗΙΣΙ
ΧΡΙΣΟΝΤΑΜΒΡΟΣΙΗΙΠΕΡΙΔΑΜΒΡΟΤΑΕΙΜΑΤΑΕΣΣΟΝ
ΠΕΜΠΕΔΕΜΙΝΠΟΜΠΟΙΣΙΝΑΜΑΚΡΑΙΠΝΟΙΣΙΦΕΡΕΣΘΑΙ
ΥΠΝΩΙΚΑΙΘΑΝΑΤΩΙΔΙΔΥΜΑΟΣΙΝΟΙΡΑΜΙΝΩΚΑ
ΘΗΣΟΥΣΕΝΛΥΚΙΗΣΕΥΡΕΙΗΣΠΙΟΝΙΔΗΜΩΙ
ΕΝΘΑΕΤΑΡΧΥΣΟΥΣΙΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΤΕΕΤΑΙΤΕ
ΤΥΜΒΩΙΤΕΣΤΗΛΗΙΤΕΤΟΓΑΡΓΕΡΑΣΕΣΤΙΘΑΝΟΝΤΩΝ
ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΡΑΠΑΤΡΟΣΑΝΗΚΟΥΣΤΗΣΕΝΑΠΟΛΛΩΝ
ΒΗΔΕΚΑΤΙΔΑΙΩΝΟΡΕΩΝΕΣΦΥΛΟΠΙΝΑΙΝΗΝ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΚΒΕΛΕΩΝΣΑΡΠΗΔΟΝΑΔΙΟΝΑΕΙΡΑΣ
ΠΟΛΛΟΝΑΠΟΠΡΟΦΕΡΩΝΛΟΥΣΕΝΠΟΤΑΜΟΙΟΡΟΗΙΣΙ
ΧΡΙΣΕΝΤΑΜΒΡΟΣΙΗΙΠΕΡΙΔΑΜΒΡΟΤΑΕΙΜΑΤΑΕΣΣΕ
ΠΕΜΠΕΔΕΜΙΝΠΟΜΠΟΙΣΙΝΑΜΑΚΡΑΙΠΝΟΙΣΙΦΕΡΕΣΘΑΙ
ΥΠΝΩΙΚΑΙΘΑΝΑΤΩΙΔΙΔΥΜΑΟΣΙΝΟΙΡΑΜΙΝΩΚΑ
ΚΑΤΘΕΣΑΝΕΝΛΥΚΙΗΣΕΥΡΕΙΗΣΠΙΟΝΙΔΗΜΩΙ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΙΠΠΟΙΣΙΚΑΙΑΥΤΟΜΕΔΟΝΤΙΚΕΛΕΥΣΑΣ
ΤΡΩΑΣΚΑΙΛΥΚΙΟΥΣΜΕΤΕΚΙΑΘΕΚΑΙΜΕΓΑΑΣΘΗ
ΝΗΠΙΟΣΕΙΔΕΕΠΟΣΠΗΛΗΙΑΔΑΟΦΥΛΑΞΕΝ
ΗΤΑΝΥΠΕΚΦΥΓΕΚΗΡΑΚΑΚΗΝΜΕΛΑΝΟΣΘΑΝΑΤΟΙΟ
ΑΛΛΑΙΕΙΤΕΔΙΟΣΚΡΕΙΣΣΩΝΝΟΟΣΗΕΠΕΡΑΝΔΡΩΝ
ΟΣΤΕΚΑΙΑΛΚΙΜΟΝΑΝΔΡΑΦΟΒΕΙΚΑΙΑΦΕΙΛΕΤΟΝΙΚΗΝ
ΡΗΙΔΙΩΣΟΤΕΔΑΥΤΟΣΕΠΟΤΡΥΝΗΙΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΟΣΟΙΚΑΙΤΟΤΕΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΑΝΗΚΕΝ
ΕΝΘΑΤΙΝΑΠΡΩΤΟΝΤΙΝΑΔΥΣΤΑΤΟΝΕΞΕΝΑΡΙΞΑΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΕΙΣΟΤΕΔΗΣΕΘΕΟΙΘΑΝΑΤΟΝΔΕΚΑΛΕΣΣΑΝ
ΑΔΡΗΣΤΟΝΜΕΝΠΡΩΤΑΚΑΙΑΥΤΟΝΟΟΝΚΑΙΕΧΕΚΛΟΝ
ΚΑΙΠΕΡΙΜΟΝΜΕΓΑΔΗΝΚΑΙΕΠΙΣΤΟΡΑΚΑΙΜΕΛΑΝΙΠΠΟΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΕΛΑΣΟΝΚΑΙΜΟΥΛΙΟΝΗΔΕΠΥΛΑΡΤΗΝ
ΤΟΥΣΕΛΕΝΟΙΔΑΛΛΟΙΦΥΓΑΔΕΜΝΩΟΝΤΟΕΚΑΣΤΟΣ

698

ΕΝΘΑΚΕΝΥΨΙΠΥΛΟΝΤΡΟΙΗΝΕΛΟΝΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥΥΠΟΧΕΡΣΙΠΕΡΙΠΡΟΓΑΡΕΓΧΕΙΘΥΕΝ
ΕΙΜΗΑΠΟΛΛΩΝΦΟΙΒΟΣΕΥΔΜΗΤΟΥΕΠΙΠΥΡΓΟΥ
ΕΣΤΗΤΩΙΟΛΟΑΦΡΟΝΕΩΝΤΡΩΕΣΣΙΔΑΡΗΓΩΝ
ΤΡΙΣΜΕΝΕΠΑΓΚΩΝΟΣΒΗΤΕΙΧΕΟΣΥΨΗΛΟΙΟ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΤΡΙΣΔΑΥΤΟΝΑΠΕΣΤΥΦΕΛΙΞΕΝΑΠΟΛΛΩΝ
ΧΕΙΡΕΣΣΑΘΑΝΑΤΗΙΣΙΦΑΕΙΝΗΝΑΣΠΙΔΑΝΥΣΣΩΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΤΟΤΕΤΑΡΤΟΝΕΠΕΣΣΥΤΟΔΑΙΜΟΝΙΙΣΟΣ
ΔΕΙΝΑΔΟΜΟΚΛΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΧΑΖΕΟΔΙΟΓΕΝΕΣΠΑΤΡΟΚΛΕΕΣΟΥΝΥΤΟΙΑΙΣΑ
ΣΩΙΥΠΟΔΟΥΡΙΠΟΛΙΝΠΕΡΘΑΙΤΡΩΩΝΑΓΕΡΩΧΩΝ
ΟΥΔΥΠΑΧΙΛΛΗΟΣΟΣΠΕΡΣΕΟΠΟΛΛΟΝΑΜΕΙΝΩΝ
ΩΣΦΑΤΟΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΑΝΕΧΑΖΕΤΟΠΟΛΛΟΝΟΠΙΣΣΩ
ΜΗΝΙΝΑΛΕΥΑΜΕΝΟΣΕΚΑΤΗΒΟΛΟΥΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΕΚΤΩΡΔΕΝΣΚΑΙΗΙΣΙΠΥΛΗΙΣΕΧΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΔΙΖΕΓΑΡΗΕΜΑΧΟΙΤΟΚΑΤΑΚΛΟΝΟΝΑΥΤΙΣΕΛΑΣΣΑΣ
ΗΛΑΟΥΣΕΣΤΕΙΧΟΣΟΜΟΚΛΗΣΕΙΕΝΑΛΗΝΑΙ
ΤΑΥΤΑΡΑΟΙΦΡΟΝΕΟΝΤΙΠΑΡΙΣΤΑΤΟΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΝΕΡΙΕΙΣΑΜΕΝΟΣΑΙΖΗΩΙΤΕΚΡΑΤΕΡΩΙΤΕ
ΑΣΙΩΙΟΣΜΗΤΡΩΣΗΝΕΚΤΟΡΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΑΥΤΟΚΑΣΙΓΝΗΤΟΣΕΚΑΒΗΣΥΙΟΣΔΕΔΥΜΑΝΤΟΣ
ΟΣΦΡΥΓΙΗΙΝΑΙΕΣΚΕΡΟΗΙΣΕΠΙΣΑΓΓΑΡΙΟΙΟ
ΤΩΙΜΙΝΕΕΙΣΑΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΔΙΟΣΥΙΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΚΤΟΡΤΙΠΤΕΜΑΧΗΣΑΠΟΠΑΥΕΑΙΟΥΔΕΤΙΣΕΧΡΗ
ΑΙΘΟΣΟΝΗΣΣΩΝΕΙΜΙΤΟΣΟΝΣΕΟΦΕΡΤΕΡΟΣΕΙΗΝ
ΤΩΚΕΤΑΧΑΣΤΥΓΕΡΩΣΠΟΛΕΜΟΥΑΠΕΡΩΗΣΕΙΑΣ
ΑΛΛΑΓΕΠΑΤΡΟΚΛΩΙΕΦΕΠΕΚΡΑΤΕΡΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΑΙΚΕΝΠΩΣΜΙΝΕΛΗΙΣΔΩΗΙΔΕΤΟΙΕΥΧΟΣΑΠΟΛΛΩΝ

726

ΩΣΕΙΠΩΝΟΜΕΝΑΥΤΙΣΕΒΗΘΕΟΣΑΜΠΟΝΟΝΑΝΔΡΩΝ
ΚΕΒΡΙΟΝΗΙΔΕΚΕΛΕΥΣΕΔΑΙΦΡΟΝΙΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΙΠΠΟΥΣΕΣΠΟΛΕΜΟΝΠΕΠΛΗΓΕΜΕΝΑΥΤΑΡΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΣΕΘΟΜΙΛΟΝΙΩΝΕΝΔΕΚΛΟΝΟΝΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝ
ΗΚΕΚΑΚΟΝΤΡΩΣΙΝΔΕΚΑΙΕΚΤΟΡΙΚΥΔΟΣΟΠΑΖΕΝ
ΕΚΤΩΡΔΑΛΛΟΥΣΜΕΝΔΑΝΑΟΥΣΕΑΟΥΔΕΝΑΡΙΖΕΝ
ΑΥΤΑΡΟΠΑΤΡΟΚΛΩΙΕΦΕΠΕΚΡΑΤΕΡΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΤΕΡΩΘΕΝΑΦΙΠΠΩΝΑΛΤΟΧΑΜΑΖΕ
ΣΚΑΙΗΙΕΓΧΟΣΕΧΩΝΕΤΕΡΗΦΙΔΕΛΑΖΕΤΟΠΕΤΡΟΝ
ΜΑΡΜΑΡΟΝΟΚΡΙΟΕΝΤΑΤΟΝΟΙΠΕΡΙΧΕΙΡΕΚΑΛΥΨΕΝ
ΗΚΕΔΕΡΕΙΣΑΜΕΝΟΣΟΥΔΕΔΗΝΧΑΖΕΤΟΦΩΤΟΣ
ΟΥΔΑΛΙΩΣΕΒΕΛΟΣΒΑΛΕΔΕΚΤΟΡΟΣΗΝΙΟΧΗΑ
ΚΕΒΡΙΟΝΗΝΝΟΘΟΝΥΙΟΝΑΓΑΚΛΗΟΣΠΡΙΑΜΟΙΟ
ΙΠΠΩΝΗΝΙΕΧΟΝΤΑΜΕΤΩΠΙΟΝΟΞΕΙΛΑΙ
ΑΜΦΟΤΕΡΑΣΔΟΦΡΥΣΣΥΝΕΛΕΝΛΙΘΟΣΟΥΔΕΟΙΕΣΧΕΝ
ΟΣΤΕΟΝΟΦΘΑΛΜΟΙΔΕΧΑΜΑΙΠΕΣΟΝΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΝ
ΑΥΤΟΥΠΡΟΣΘΕΠΟΔΩΝΟΔΑΡΑΡΝΕΥΤΗΡΙΕΟΙΚΩΣ
ΚΑΠΠΕΣΑΠΕΥΕΡΓΕΟΣΔΙΦΡΟΥΛΙΠΕΔΟΣΤΕΑΘΥΜΟΣ
ΤΟΝΔΕΠΙΚΕΡΤΟΜΕΩΝΠΡΟΣΕΦΗΣΠΑΤΡΟΚΛΕΕΣΙΠΠΕΥ
ΩΠΟΠΟΙΗΜΑΛΕΛΑΦΡΟΣΑΝΗΡΩΣΡΕΙΑΚΥΒΙΣΤΑΙ
ΕΙΔΗΠΟΥΚΑΙΠΟΝΤΩΙΕΝΙΧΘΥΟΕΝΤΙΓΕΝΟΙΤΟ
ΠΟΛΛΟΥΣΑΝΚΟΡΕΣΕΙΕΝΑΝΗΡΟΔΕΤΗΘΕΑΔΙΦΩΝ
ΝΗΟΣΑΠΟΘΡΩΙΣΚΩΝΕΙΚΑΙΔΥΣΠΕΜΦΕΛΟΣΕΙΗ
ΩΣΝΥΝΕΝΠΕΔΙΩΙΕΞΙΠΠΩΝΡΕΙΑΚΥΒΙΣΤΑΙ
ΗΡΑΚΑΙΕΝΤΡΩΕΣΣΙΚΥΒΙΣΤΗΤΗΡΕΣΕΑΣΙΝ

750

ΩΣΕΙΠΩΝΕΠΙΚΕΒΡΙΟΝΗΙΗΡΩΙΒΕΒΗΚΕΙ
ΟΙΜΑΛΕΟΝΤΟΣΕΧΩΝΟΣΤΕΣΤΑΘΜΟΥΣΚΕΡΑΙΖΩΝ
ΕΒΛΗΤΟΠΡΟΣΣΤΗΘΟΣΕΗΤΕΜΙΝΩΛΕΣΕΝΑΛΚΗ
ΩΣΕΠΙΚΕΒΡΙΟΝΗΙΠΑΤΡΟΚΛΕΕΣΑΛΣΟΜΕΜΑΩΣ
ΕΚΤΩΡΔΑΥΘΕΤΕΡΩΘΕΝΑΦΙΠΠΩΝΑΛΤΟΧΑΜΑΖΕ
ΤΩΠΕΡΙΚΕΒΡΙΟΝΑΟΛΕΟΝΘΩΣΔΗΡΙΝΘΗΤΗΝ
ΩΤΟΡΕΟΣΚΟΡΥΦΗΙΣΙΠΕΡΙΚΤΑΜΕΝΗΣΕΛΑΦΟΙΟ
ΑΜΦΩΠΕΙΝΑΟΝΤΕΜΕΓΑΦΡΟΝΕΟΝΤΕΜΑΧΕΣΘΟΝ
ΩΣΠΕΡΙΚΕΒΡΙΟΝΑΟΔΥΩΜΗΣΤΩΡΕΣΑΥΤΗΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΤΕΜΕΝΟΙΤΙΑΔΗΣΚΑΙΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΙΕΝΤΑΛΛΗΛΩΝΤΑΜΕΕΙΝΧΡΟΑΝΗΛΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΕΚΤΩΡΜΕΝΚΕΦΑΛΗΦΙΝΕΠΕΙΛΑΒΕΝΟΥΧΙΜΕΘΙΕΙ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΤΕΡΩΘΕΝΕΧΕΝΠΟΔΟΣΟΙΔΕΔΗΑΛΛΟΙ
ΤΡΩΕΣΚΑΙΔΑΝΑΟΙΣΥΝΑΓΟΝΚΡΑΤΕΡΗΝΥΣΜΙΝΗΝ
ΩΣΔΕΥΡΟΣΤΕΝΟΤΟΣΤΕΡΙΔΑΙΝΕΤΟΝΑΛΛΗΛΟΙΙΝ
ΟΥΡΕΟΣΕΝΒΗΣΣΗΙΣΒΑΘΕΗΝΠΕΛΕΜΙΖΕΜΕΝΥΛΗΝ
ΦΗΓΟΝΤΕΜΕΛΙΗΝΤΕΤΑΝΥΦΛΟΙΟΝΤΕΚΡΑΝΕΙΑΝ
ΑΙΤΕΠΡΟΣΑΛΛΗΛΑΣΕΒΑΛΟΝΤΑΝΥΗΚΕΑΣΟΖΟΥΣ
ΗΧΗΙΘΕΣΠΕΣΙΗΙΠΑΤΑΓΟΣΔΕΤΕΑΓΝΥΜΕΝΑΩΝ
ΩΣΤΡΩΕΣΚΑΙΑΧΑΙΟΙΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΘΟΡΟΝΤΕΣ
ΔΗΙΟΥΝΟΥΔΕΤΕΡΟΙΜΝΩΟΝΤΟΛΟΟΙΟΦΟΒΟΙΟ
ΠΟΛΛΑΔΕΚΕΒΡΙΟΝΗΝΑΜΦΟΞΕΑΔΟΥΡΑΠΕΠΗΓΕΙ
ΙΟΙΤΕΠΤΕΡΟΕΝΤΕΣΑΠΟΝΕΥΡΗΦΙΘΟΡΟΝΤΕΣ
ΠΟΛΛΑΔΕΧΕΡΜΑΔΙΑΜΕΓΑΛΑΣΠΙΔΑΣΕΣΤΥΦΕΛΙΞΑΝ
ΜΑΡΝΑΜΕΝΩΝΑΜΦΑΥΤΟΝΟΔΕΝΣΤΡΟΦΑΛΙΓΓΙΚΟΝΙΗΣ
ΚΕΙΤΟΜΕΓΑΣΜΕΓΑΛΩΣΤΙΛΕΛΑΣΜΕΝΟΣΙΠΠΟΣΥΝΑΩΝ

777

ΟΦΡΑΜΕΝΗΕΛΙΟΣΜΕΣΟΝΟΥΡΑΝΟΝΑΜΦΙΒΕΒΗΚΕΙ
ΤΟΦΡΑΜΑΛΑΜΦΟΤΕΡΩΝΒΕΛΕΗΠΤΕΤΟΠΙΠΤΕΔΕΛΑΟΣ
ΗΜΟΣΔΗΕΛΙΟΣΜΕΤΕΝΙΣΕΤΟΒΟΥΛΥΤΟΝΔΕ
ΚΑΙΤΟΤΕΔΗΡΥΠΕΡΑΙΣΑΝΑΧΑΙΟΙΦΕΡΤΕΡΟΙΗΣΑΝ
ΕΚΜΕΝΚΕΒΡΙΟΝΗΝΒΕΛΕΩΝΗΡΩΑΕΡΥΣΣΑΝ
ΤΡΩΩΝΕΞΕΝΟΠΗΣΚΑΙΑΠΩΜΩΝΤΕΥΧΕΕΛΟΝΤΟ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΤΡΩΣΙΚΑΚΑΦΡΟΝΕΩΝΕΝΟΡΟΥΣΕ
ΤΡΙΣΜΕΝΕΠΕΙΤΕΠΟΡΟΥΣΕΘΟΩΙΑΤΑΛΑΝΤΟΣΑΡΗΙ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΑΙΑΧΩΝΤΡΙΣΔΕΝΝΕΑΦΩΤΑΣΕΠΕΦΝΕΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΤΟΤΕΤΑΡΤΟΝΕΠΕΣΣΥΤΟΔΑΙΜΟΝΙΙΣΟΣ
ΕΝΘΑΡΑΤΟΙΠΑΤΡΟΚΛΕΦΑΝΗΒΙΟΤΟΙΟΤΕΛΕΥΤΗ
ΗΝΤΕΤΟΓΑΡΤΟΙΦΟΙΒΟΣΕΝΙΚΡΑΤΕΡΗΙΥΣΜΙΝΗΙ
ΔΕΙΝΟΣΟΜΕΝΤΟΝΙΟΝΤΑΚΑΤΑΚΛΟΝΟΝΟΥΚΕΝΟΗΣΕΝ
ΗΕΡΙΓΑΡΠΟΛΛΗΙΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣΑΝΤΕΒΟΛΗΣΕ
ΣΤΗΔΟΠΙΘΕΝΠΛΗΞΕΝΔΕΜΕΤΑΦΡΕΝΟΝΕΥΡΕΕΤΩΜΩ
ΧΕΙΡΙΚΑΤΑΠΡΗΝΕΙΣΤΡΕΦΕΔΙΝΗΘΕΝΔΕΟΙΟΣΣΕ
ΤΟΥΔΑΠΟΜΕΝΚΡΑΤΟΣΚΥΝΕΗΝΒΑΛΕΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΗΔΕΚΥΛΙΝΔΟΜΕΝΗΚΑΝΑΧΗΝΕΧΕΠΟΣΣΙΝΥΦΙΠΠΩΝ
ΑΥΛΩΠΙΣΤΡΥΦΑΛΕΙΑΜΙΑΝΘΗΣΑΝΔΕΕΘΕΙΡΑΙ
ΑΙΜΑΤΙΚΑΙΚΟΝΙΗΙΣΙΠΑΡΟΣΓΕΜΕΝΟΥΘΕΜΙΣΗΕΝ
ΙΠΠΟΚΟΜΟΝΠΗΛΗΚΑΜΙΑΙΝΕΣΘΑΙΚΟΝΙΗΙΣΙΝ
ΑΛΛΑΝΔΡΟΣΘΕΙΟΙΟΚΑΡΗΧΑΡΙΕΝΤΕΜΕΤΩΠΟΝ
ΡΥΕΤΑΧΙΛΛΗΟΣΤΟΤΕΔΕΖΕΥΣΕΚΤΟΡΙΔΩΚΕΝ
ΗΙΚΕΦΑΛΗΙΦΟΡΕΕΙΝΣΧΕΔΟΘΕΝΔΕΟΙΗΕΝΟΛΕΘΡΟΣ
ΠΑΝΔΕΟΙΕΝΧΕΙΡΕΣΣΙΝΑΓΗΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΒΡΙΘΥΜΕΓΑΣΤΙΒΑΡΟΝΚΕΚΟΡΥΘΜΕΝΟΝΑΥΤΑΡΑΠΩΜΩΝ
ΑΣΠΙΣΣΥΝΤΕΛΑΜΩΝΙΧΑΜΑΙΠΕΣΕΤΕΡΜΙΟΕΣΣΑ
ΛΥΣΕΔΕΟΙΘΩΡΗΚΑΑΝΑΞΔΙΟΣΥΙΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΤΟΝΔΑΤΗΦΡΕΝΑΣΕΙΛΕΛΥΘΕΝΔΥΠΟΦΑΙΔΙΜΑΓΥΙΑ
ΣΤΗΔΕΤΑΦΩΝΟΠΙΘΕΝΔΕΜΕΤΑΦΡΕΝΟΝΟΞΕΙΔΟΥΡΙ
ΩΜΩΝΜΕΣΣΗΓΥΣΣΧΕΔΟΘΕΝΒΑΛΕΔΑΡΔΑΝΟΣΑΝΗΡ
ΠΑΝΘΟΙΔΗΣΕΥΦΟΡΒΟΣΟΣΗΛΙΚΙΗΝΕΚΕΚΑΣΤΟ
ΕΓΧΕΙΘΙΠΠΟΣΥΝΗΙΤΕΠΟΔΕΣΣΙΤΕΚΑΡΠΑΛΙΜΟΙΣΙ
ΚΑΙΓΑΡΔΗΤΟΤΕΦΩΤΑΣΕΕΙΚΟΣΙΒΗΣΕΝΑΦΙΠΠΩΝ
ΠΡΩΤΕΛΘΩΝΣΥΝΟΧΕΣΦΙΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΟΣΤΟΙΠΡΩΤΟΣΕΦΗΚΕΒΕΛΟΣΠΑΤΡΟΚΛΕΕΣΙΠΠΕΥ
ΟΥΔΕΔΑΜΑΣΣΟΜΕΝΑΥΤΙΣΑΝΕΔΡΑΜΕΜΙΚΤΟΔΟΜΙΛΩΙ
ΕΚΧΡΟΟΣΑΡΠΑΞΑΣΔΟΡΥΜΕΙΛΙΝΟΝΟΥΔΥΠΕΜΕΙΝΕ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΝΓΥΜΝΟΝΠΕΡΕΟΝΤΕΝΔΗΙΟΤΗΤΙ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΔΕΘΕΟΥΠΛΗΓΗΙΚΑΙΔΟΥΡΙΔΑΜΑΣΘΕΙΣ
ΑΨΕΤΑΡΩΝΕΙΣΕΘΝΟΣΕΧΑΖΕΤΟΚΗΡΑΛΕΕΙΝΩΝ

818

ΕΚΤΩΡΔΩΣΕΙΔΕΝΠΑΤΡΟΚΛΗΑΜΕΓΑΘΥΜΟΝ
ΑΨΑΝΑΧΑΖΟΜΕΝΟΝΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΑΓΧΙΜΟΛΟΝΡΑΟΙΗΛΘΕΚΑΤΑΣΤΙΧΑΣΟΥΤΑΔΕΔΟΥΡΙ
ΝΕΙΑΤΟΝΕΣΚΕΝΕΩΝΑΔΙΑΠΡΟΔΕΧΑΛΚΟΝΕΛΑΣΣΕ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΜΕΓΑΔΗΚΑΧΕΛΑΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΩΣΔΟΤΕΣΥΝΑΚΑΜΑΝΤΑΛΕΩΝΕΒΙΗΣΑΤΟΧΑΡΜΗΙ
ΩΤΟΡΕΟΣΚΟΡΥΦΗΙΣΙΜΕΓΑΦΡΟΝΕΟΝΤΕΜΑΧΕΣΘΟΝ
ΠΙΔΑΚΟΣΑΜΦΟΛΙΓΗΣΕΘΕΛΟΥΣΙΔΕΠΙΕΜΕΝΑΜΦΩ
ΠΟΛΛΑΔΕΤΑΣΘΜΑΙΝΟΝΤΑΛΕΩΝΕΔΑΜΑΣΣΕΒΙΗΦΙΝ
ΩΣΠΟΛΕΑΣΠΕΦΝΟΝΤΑΜΕΝΟΙΤΙΟΥΑΛΚΙΜΟΝΥΙΟΝ
ΕΚΤΩΡΠΡΙΑΜΙΔΗΣΣΧΕΔΟΝΕΓΧΕΙΘΥΜΟΝΑΠΗΥΡΑ
ΚΑΙΟΙΕΠΕΥΧΟΜΕΝΟΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΠΑΤΡΟΚΛΗΠΟΥΕΦΗΣΘΑΠΟΛΙΝΚΕΡΑΙΞΕΜΕΝΑΜΗΝ
ΤΡΩΙΑΔΑΣΔΕΓΥΝΑΙΚΑΣΕΛΕΥΘΕΡΟΝΗΜΑΡΑΠΟΥΡΑΣ
ΑΞΕΙΝΕΝΝΗΕΣΣΙΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΝΗΠΙΕΤΑΩΝΔΕΠΡΟΣΘΕΚΤΟΡΟΣΩΚΕΕΣΙΠΠΟΙ
ΠΟΣΣΙΝΟΡΩΡΕΧΑΤΑΙΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝΕΓΧΕΙΔΑΥΤΟΣ
ΤΡΩΣΙΦΙΛΟΠΤΟΛΕΜΟΙΣΙΜΕΤΑΠΡΕΠΩΟΣΦΙΝΑΜΥΝΩ
ΗΜΑΡΑΝΑΓΚΑΙΟΝΣΕΔΕΤΕΝΘΑΔΕΓΥΠΕΣΕΔΟΝΤΑΙ
ΑΔΕΙΛΟΥΔΕΤΟΙΕΣΘΛΟΣΕΩΝΧΡΑΙΣΜΗΣΕΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΟΣΠΟΥΤΟΙΜΑΛΑΠΟΛΛΑΜΕΝΩΝΕΠΕΤΕΛΛΕΤΙΟΝΤΙ
ΜΗΜΟΙΠΡΙΝΙΕΝΑΙΠΑΤΡΟΚΛΕΕΣΙΠΠΟΚΕΛΕΥΘΕ
ΝΗΑΣΕΠΙΓΛΑΦΥΡΑΣΠΡΙΝΕΚΤΟΡΟΣΑΝΔΡΟΦΟΝΟΙΟ
ΑΙΜΑΤΟΕΝΤΑΧΙΤΩΝΑΠΕΡΙΣΤΗΘΕΣΣΙΔΑΙΞΑΙ
ΩΣΠΟΥΣΕΠΡΟΣΕΦΗΣΟΙΔΕΦΡΕΝΑΣΑΦΡΟΝΙΠΕΙΘΕ
ΤΟΝΔΟΛΙΓΟΔΡΑΝΕΩΝΠΡΟΣΕΦΗΣΠΑΤΡΟΚΛΕΕΣΙΠΠΕΥ
ΗΔΗΝΥΝΕΚΤΟΡΜΕΓΑΛΕΥΧΕΟΣΟΙΓΑΡΕΔΩΚΕ
ΝΙΚΗΝΖΕΥΣΚΡΟΝΙΔΗΣΚΑΙΑΠΟΛΛΩΝΟΙΜΕΔΑΜΑΣΣΑΝ
ΡΗΙΔΙΩΣΑΥΤΟΙΓΑΡΑΠΩΜΩΝΤΕΥΧΕΕΛΟΝΤΟ
ΤΟΙΟΥΤΟΙΔΕΙΠΕΡΜΟΙΕΕΙΚΟΣΙΝΑΝΤΕΒΟΛΗΣΑΝ
ΠΑΝΤΕΣΚΑΥΤΟΘΟΛΟΝΤΟΕΜΩΙΥΠΟΔΟΥΡΙΔΑΜΕΝΤΕΣ
ΑΛΛΑΜΕΜΟΙΡΟΛΟΗΚΑΙΛΗΤΟΥΣΕΚΤΑΝΕΝΥΙΟΣ
ΑΝΔΡΩΝΔΕΥΦΟΡΒΟΣΣΥΔΕΜΕΤΡΙΤΟΣΕΞΕΝΑΡΙΖΕΙΣ
ΑΛΛΟΔΕΤΟΙΕΡΕΩΣΥΔΕΝΙΦΡΕΣΙΒΑΛΛΕΟΣΗΙΣΙΝ
ΟΥΘΗΝΟΥΔΑΥΤΟΣΔΗΡΟΝΒΕΗΙΑΛΛΑΤΟΙΗΔΗ
ΑΓΧΙΠΑΡΕΣΤΗΚΕΝΘΑΝΑΤΟΣΚΑΙΜΟΙΡΑΚΡΑΤΑΙΗ
ΧΕΡΣΙΔΑΜΕΝΤΑΧΙΛΗΟΣΑΜΥΜΟΝΟΣΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΩΣΑΡΑΜΙΝΕΙΠΟΝΤΑΤΕΛΟΣΘΑΝΑΤΟΙΟΚΑΛΥΨΕ
ΨΥΧΗΔΕΚΡΕΘΕΩΝΠΤΑΜΕΝΗΑΙΔΟΣΔΕΒΕΒΗΚΕΙ
ΟΝΠΟΤΜΟΝΓΟΟΩΣΑΛΙΠΟΥΣΑΝΔΡΟΤΗΤΑΚΑΙΗΒΗΝ
ΤΟΝΚΑΙΤΕΘΝΗΩΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΠΑΤΡΟΚΛΕΙΣΤΙΝΥΜΟΙΜΑΝΤΕΥΕΑΙΑΙΠΥΝΟΛΕΘΡΟΝ
ΤΙΣΔΟΙΔΕΙΚΑΧΙΛΕΥΣΘΕΤΙΔΟΣΠΑΙΣΗΥΚΟΜΟΙΟ
ΦΘΗΗΙΕΜΩΙΥΠΟΔΟΥΡΙΤΥΠΕΙΣΑΠΟΘΥΜΟΝΟΛΕΣΣΑΙ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΔΟΡΥΧΑΛΚΕΟΝΕΞΩΤΕΙΛΗΣ
ΕΙΡΥΣΕΛΑΞΠΡΟΣΒΑΣΤΟΝΔΥΠΤΙΟΝΩΣΑΠΟΔΟΥΡΟΣ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΞΥΝΔΟΥΡΙΜΕΤΑΥΤΟΜΕΔΟΝΤΑΒΕΒΗΚΕΙ
ΑΝΤΙΘΕΟΝΘΕΡΑΠΟΝΤΑΠΟΔΩΚΕΟΣΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΙΕΤΟΓΑΡΒΑΛΕΕΙΝΤΟΝΔΕΚΦΕΡΟΝΩΚΕΕΣΙΠΠΟΙ
ΑΜΒΡΟΤΟΙΟΥΣΠΗΛΗΙΘΕΟΙΔΟΣΑΝΑΓΛΑΑΔΩΡΑ

Book 17

1

ΟΥΔΕΛΑΘΑΤΡΕΟΣΥΙΟΝΑΡΗΙΦΙΛΟΝΜΕΝΕΛΑΟΝ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΤΡΩΕΣΣΙΔΑΜΕΙΣΕΝΔΗΙΟΤΗΤΙ
ΒΗΔΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΚΕΚΟΡΥΘΜΕΝΟΣΑΙΘΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΑΜΦΙΔΑΡΑΥΤΩΙΒΑΙΝΩΣΤΙΣΠΕΡΙΠΟΡΤΑΚΙΜΗΤΗΡ
ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣΚΙΝΥΡΗΟΥΠΡΙΝΕΙΔΥΙΑΤΟΚΟΙΟ
ΩΣΠΕΡΙΠΑΤΡΟΚΛΩΙΒΑΙΝΕΞΑΝΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΡΟΣΘΕΔΕΟΙΔΟΡΥΤΕΣΧΕΚΑΙΑΣΠΙΔΑΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΝ
ΤΟΝΚΤΑΜΕΝΑΙΜΕΜΑΩΣΟΣΤΙΣΤΟΥΓΑΝΤΙΟΣΕΛΘΟΙ
ΟΥΔΑΡΑΠΑΝΘΟΥΥΙΟΣΕΥΜΜΕΛΙΗΣΑΜΕΛΗΣΕ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΠΕΣΟΝΤΟΣΑΜΥΜΟΝΟΣΑΓΧΙΔΑΡΑΥΤΟΥ
ΕΣΤΗΚΑΙΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΡΗΙΦΙΛΟΝΜΕΝΕΛΑΟΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΜΕΝΕΛΑΕΔΙΟΤΡΕΦΕΣΟΡΧΑΜΕΛΑΩΝ
ΧΑΖΕΟΛΕΙΠΕΔΕΝΕΚΡΟΝΕΑΔΕΝΑΡΑΒΡΟΤΟΕΝΤΑ
ΟΥΓΑΡΤΙΣΠΡΟΤΕΡΟΣΤΡΩΩΝΚΛΕΙΤΩΝΤΕΠΙΚΟΥΡΩΝ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΝΒΑΛΕΔΟΥΡΙΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΗΝΥΣΜΙΝΗΝ
ΤΩΜΕΕΑΚΛΕΟΣΕΣΘΛΟΝΕΝΙΤΡΩΕΣΣΙΝΑΡΕΣΘΑΙ
ΜΗΣΕΒΑΛΩΑΠΟΔΕΜΕΛΙΗΔΕΑΘΥΜΟΝΕΛΩΜΑΙ
ΤΟΝΔΕΜΕΓΟΧΘΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΞΑΝΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΟΥΜΕΝΚΑΛΟΝΥΠΕΡΒΙΟΝΕΥΧΕΤΑΑΣΘΑΙ
ΟΥΤΟΥΝΠΑΡΔΑΛΙΟΣΤΟΣΣΟΝΜΕΝΟΣΟΥΤΕΛΕΟΝΤΟΣ
ΟΥΤΕΣΥΟΣΚΑΠΡΟΥΟΛΟΟΦΡΟΝΟΣΟΥΤΕΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΠΕΡΙΣΘΕΝΕΙΒΛΕΜΕΑΙΝΕΙ
ΟΣΣΟΝΠΑΝΘΟΥΥΙΕΣΕΥΜΜΕΛΙΑΙΦΡΟΝΕΟΥΣΙΝ
ΟΥΔΕΜΕΝΟΥΔΕΒΙΗΥΠΕΡΗΝΟΡΟΣΙΠΠΟΔΑΜΟΙΟ
ΗΣΗΒΗΣΑΠΟΝΗΘΟΤΕΜΩΝΑΤΟΚΑΙΜΥΠΕΜΕΙΝΕ
ΚΑΙΜΕΦΑΤΕΝΔΑΝΑΟΙΣΙΝΕΛΕΓΧΙΣΤΟΝΠΟΛΕΜΙΣΤΗΝ
ΕΜΜΕΝΑΙΟΥΔΕΕΦΗΜΙΠΟΔΕΣΣΙΓΕΟΙΣΙΚΙΟΝΤΑ
ΕΥΦΡΗΝΑΙΑΛΟΧΟΝΤΕΦΙΛΗΝΚΕΔΝΟΥΣΤΕΤΟΚΗΑΣ
ΩΣΘΗΝΚΑΙΣΟΝΕΓΩΛΥΣΩΜΕΝΟΣΕΙΚΕΜΕΥΑΝΤΑ
ΣΤΗΗΙΣΑΛΛΑΣΕΓΩΓΑΝΑΧΩΡΗΣΑΝΤΑΚΕΛΕΥΩ
ΕΣΠΛΗΘΥΝΙΕΝΑΙΜΗΔΑΝΤΙΟΣΙΣΤΑΣΕΜΕΙΟ
ΠΡΙΝΤΙΚΑΚΟΝΠΑΘΕΕΙΝΡΕΧΘΕΝΔΕΤΕΝΗΠΙΟΣΕΓΝΩ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΝΔΟΥΠΕΙΘΕΝΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΔΕΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΝΥΝΜΕΝΔΗΜΕΝΕΛΑΕΔΙΟΤΡΕΦΕΣΗΜΑΛΑΤΕΙΣΕΙΣ
ΓΝΩΤΟΝΕΜΟΝΤΟΝΕΠΕΦΝΕΣΕΠΕΥΧΟΜΕΝΟΣΔΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
ΧΗΡΩΣΑΣΔΕΓΥΝΑΙΚΑΜΥΧΩΙΘΑΛΑΜΟΙΟΝΕΟΙΟ
ΑΡΗΤΟΝΔΕΤΟΚΕΥΣΙΓΟΟΝΚΑΙΠΕΝΘΟΣΕΘΗΚΑΣ
ΗΚΕΣΦΙΝΔΕΙΛΟΙΣΙΓΟΟΥΚΑΤΑΠΑΥΜΑΓΕΝΟΙΜΗΝ
ΕΙΚΕΝΕΓΩΚΕΦΑΛΗΝΤΕΤΕΗΝΚΑΙΤΕΥΧΕΕΝΕΙΚΑΣ
ΠΑΝΘΩΙΕΝΧΕΙΡΕΣΣΙΒΑΛΩΚΑΙΦΡΟΝΤΙΔΙΔΙΗΙ
ΑΛΛΟΥΜΑΝΕΤΙΔΗΡΟΝΑΠΕΙΡΗΤΟΣΠΟΝΟΣΕΣΤΑΙ
ΟΥΔΕΤΑΔΗΡΙΤΟΣΗΤΑΛΚΗΣΗΤΕΦΟΒΟΙΟ

44

ΩΣΕΙΠΩΝΟΥΤΗΣΕΚΑΤΑΣΠΙΔΑΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΝ
ΟΥΔΕΡΡΗΞΕΝΧΑΛΚΟΣΑΝΕΓΝΑΜΦΘΗΔΕΟΙΑΙΧΜΗ
ΑΣΠΙΔΕΝΙΚΡΑΤΕΡΗΙΟΔΕΔΕΥΤΕΡΟΣΟΡΝΥΤΟΧΑΛΚΩΙ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΜΕΝΕΛΑΟΣΕΠΕΥΞΑΜΕΝΟΣΔΙΙΠΑΤΡΙ
ΑΨΔΑΝΑΧΑΖΟΜΕΝΟΙΟΚΑΤΑΣΤΟΜΑΧΟΙΟΘΕΜΕΘΛΑ
ΝΥΞΕΠΙΔΑΥΤΟΣΕΡΕΙΣΕΒΑΡΕΙΗΙΧΕΙΡΙΠΙΘΗΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΡΥΔΑΠΑΛΟΙΟΔΙΑΥΧΕΝΟΣΗΛΥΘΑΚΩΚΗ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΑΡΑΒΗΣΕΔΕΤΕΥΧΕΕΠΑΥΤΩΙ
ΑΙΜΑΤΙΟΙΔΕΥΟΝΤΟΚΟΜΑΙΧΑΡΙΤΕΣΣΙΝΟΜΟΙΑΙ
ΠΛΟΧΜΟΙΘΟΙΧΡΥΣΩΙΤΕΚΑΙΑΡΓΥΡΩΙΕΣΦΗΚΩΝΤΟ
ΟΙΟΝΔΕΤΡΕΦΕΙΕΡΝΟΣΑΝΗΡΕΡΙΘΗΛΕΣΕΛΑΙΗΣ
ΧΩΡΩΙΕΝΟΙΟΠΟΛΩΙΟΘΑΛΙΣΑΝΑΒΕΒΡΟΧΕΝΥΔΩΡ
ΚΑΛΟΝΤΗΛΕΘΑΟΝΤΟΔΕΤΕΠΝΟΙΑΙΔΟΝΕΟΥΣΙ
ΠΑΝΤΟΙΩΝΑΝΕΜΩΝΚΑΙΤΕΒΡΥΕΙΑΝΘΕΙΛΕΥΚΩΙ
ΕΛΘΩΝΔΕΞΑΠΙΝΗΣΑΝΕΜΟΣΣΥΝΛΑΙΛΑΠΙΠΟΛΛΗΙ
ΒΟΘΡΟΥΤΕΞΕΣΤΡΕΨΕΚΑΙΕΞΕΤΑΝΥΣΣΕΠΙΓΑΙΗΙ
ΤΟΙΟΝΠΑΝΘΟΥΥΙΟΝΕΥΜΜΕΛΙΗΝΕΥΦΟΡΒΟΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΜΕΝΕΛΑΟΣΕΠΕΙΚΤΑΝΕΤΕΥΧΕΕΣΥΛΑ
ΩΣΔΟΤΕΤΙΣΤΕΛΕΩΝΟΡΕΣΙΤΡΟΦΟΣΑΛΚΙΠΕΠΟΙΘΩΣ
ΒΟΣΚΟΜΕΝΗΣΑΓΕΛΗΣΒΟΥΝΑΡΠΑΣΗΙΗΤΙΣΑΡΙΣΤΗ
ΤΗΣΔΕΞΑΥΧΕΝΕΑΞΕΛΑΒΩΝΚΡΑΤΕΡΟΙΣΙΝΟΔΟΥΣΙ
ΠΡΩΤΟΝΕΠΕΙΤΑΔΕΘΑΙΜΑΚΑΙΕΓΚΑΤΑΠΑΝΤΑΛΑΦΥΣΣΕΙ
ΔΗΙΩΝΑΜΦΙΔΕΤΟΝΓΕΚΥΝΕΣΤΑΝΔΡΕΣΤΕΝΟΜΗΕΣ
ΠΟΛΛΑΜΑΛΙΥΖΟΥΣΙΝΑΠΟΠΡΟΘΕΝΟΥΔΕΘΕΛΟΥΣΙΝ
ΑΝΤΙΟΝΕΛΘΕΜΕΝΑΙΜΑΛΑΓΑΡΧΛΩΡΟΝΔΕΟΣΑΙΡΕΙ
ΩΣΤΩΝΟΥΤΙΝΙΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΤΟΛΜΑ
ΑΝΤΙΟΝΕΛΘΕΜΕΝΑΙΜΕΝΕΛΑΟΥΚΥΔΑΛΙΜΟΙΟ
ΕΝΘΑΚΕΡΕΙΑΦΕΡΟΙΚΛΥΤΑΤΕΥΧΕΑΠΑΝΘΟΙΔΑΟ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΕΙΜΗΟΙΑΓΑΣΣΑΤΟΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΟΣΡΑΟΙΕΚΤΟΡΕΠΩΡΣΕΘΟΩΙΑΤΑΛΑΝΤΟΝΑΡΗΙ
ΑΝΕΡΙΕΙΣΑΜΕΝΟΣΚΙΚΟΝΩΝΗΓΗΤΟΡΙΜΕΝΤΗΙ
ΚΑΙΜΙΝΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΕΚΤΟΡΝΥΝΣΥΜΕΝΩΔΕΘΕΕΙΣΑΚΙΧΗΤΑΔΙΩΚΩΝ
ΙΠΠΟΥΣΑΙΑΚΙΔΑΟΔΑΙΦΡΟΝΟΣΟΙΔΑΛΕΓΕΙΝΟΙ
ΑΝΔΡΑΣΙΓΕΘΝΗΤΟΙΣΙΔΑΜΗΜΕΝΑΙΗΔΟΧΕΕΣΘΑΙ
ΑΛΛΩΙΓΗΑΧΙΛΗΙΤΟΝΑΘΑΝΑΤΗΤΕΚΕΜΗΤΗΡ
ΤΟΦΡΑΔΕΤΟΙΜΕΝΕΛΑΟΣΑΡΗΙΟΣΑΤΡΕΟΣΥΙΟΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΩΙΠΕΡΙΒΑΣΤΡΩΩΝΤΟΝΑΡΙΣΤΟΝΕΠΕΦΝΕ
ΠΑΝΘΟΙΔΗΝΕΥΦΟΡΒΟΝΕΠΑΥΣΕΔΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ

82

ΩΣΕΙΠΩΝΟΜΕΝΑΥΤΙΣΕΒΗΘΕΟΣΑΜΠΟΝΟΝΑΝΔΡΩΝ
ΕΚΤΟΡΑΔΑΙΝΟΝΑΧΟΣΠΥΚΑΣΕΦΡΕΝΑΣΑΜΦΙΜΕΛΑΙΝΑΣ
ΠΑΠΤΗΝΕΝΔΑΡΕΠΕΙΤΑΚΑΤΑΣΤΙΧΑΣΑΥΤΙΚΑΔΕΓΝΩ
ΤΟΝΜΕΝΑΠΑΙΝΥΜΕΝΟΝΚΛΥΤΑΤΕΥΧΕΑΤΟΝΔΕΠΙΓΑΙΗΙ
ΚΕΙΜΕΝΟΝΕΡΡΕΙΔΑΙΜΑΚΑΤΟΥΤΑΜΕΝΗΝΩΤΕΙΛΗΝ
ΒΗΔΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΚΕΚΟΡΥΘΜΕΝΟΣΑΙΘΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΟΞΕΑΚΕΚΛΗΓΩΝΦΛΟΓΙΕΙΚΕΛΟΣΗΦΑΙΣΤΟΙΟ
ΑΣΒΕΣΤΩΙΟΥΔΥΙΟΝΛΑΘΕΝΑΤΡΕΟΣΟΞΥΒΟΗΣΑΣ
ΟΧΘΗΣΑΣΔΑΡΑΕΙΠΕΠΡΟΣΟΝΜΕΓΑΛΗΤΟΡΑΘΥΜΟΝ
ΩΜΟΙΕΓΩΝΕΙΜΕΝΚΕΛΙΠΩΚΑΤΑΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΝΘΟΣΚΕΙΤΑΙΕΜΗΣΕΝΕΚΕΝΘΑΔΕΤΙΜΗΣ
ΜΗΤΙΣΜΟΙΔΑΝΑΩΝΝΕΜΕΣΗΣΕΤΑΙΟΣΚΕΝΙΔΗΤΑΙ
ΕΙΔΕΚΕΝΕΚΤΟΡΙΜΟΥΝΟΣΕΩΝΚΑΙΤΡΩΣΙΜΑΧΩΜΑΙ
ΑΙΔΕΣΘΕΙΣΜΗΠΩΣΜΕΠΕΡΙΣΤΗΩΣΕΝΑΠΟΛΛΟΙ
ΤΡΩΑΣΔΕΝΘΑΔΕΠΑΝΤΑΣΑΓΕΙΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΛΛΑΤΙΗΜΟΙΤΑΥΤΑΦΙΛΟΣΔΙΕΛΕΞΑΤΟΘΥΜΟΣ
ΟΠΠΟΤΑΝΗΡΕΘΕΛΗΙΠΡΟΣΔΑΙΜΟΝΑΦΩΤΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΟΝΚΕΘΕΟΣΤΙΜΑΙΤΑΧΑΟΙΜΕΓΑΠΗΜΑΚΥΛΙΣΘΗ
ΤΩΜΟΥΤΙΣΔΑΝΑΩΝΝΕΜΕΣΗΣΕΤΑΙΟΣΚΕΝΙΔΗΤΑΙ
ΕΚΤΟΡΙΧΩΡΗΣΑΝΤΕΠΕΙΕΚΘΕΟΦΙΝΠΟΛΕΜΙΖΕΙ
ΕΙΔΕΠΟΥΑΙΑΝΤΟΣΓΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΙΟΠΥΘΟΙΜΗΝ
ΑΜΦΩΚΑΥΤΙΣΙΟΝΤΕΣΕΠΙΜΝΗΣΑΙΜΕΘΑΧΑΡΜΗΣ
ΚΑΙΠΡΟΣΔΑΙΜΟΝΑΠΕΡΕΙΠΩΣΕΡΥΣΑΙΜΕΘΑΝΕΚΡΟΝ
ΠΗΛΕΙΔΗΙΑΧΙΛΗΙΚΑΚΩΝΔΕΚΕΦΕΡΤΑΤΟΝΕΙΗ

106

ΕΙΟΣΟΤΑΥΘΟΡΜΑΙΝΕΚΑΤΑΦΡΕΝΑΚΑΙΚΑΤΑΘΥΜΟΝ
ΤΟΦΡΑΔΕΠΙΤΡΩΩΝΣΤΙΧΕΣΗΛΥΘΟΝΗΡΧΕΔΑΡΕΚΤΩΡ
ΑΥΤΑΡΟΓΕΞΟΠΙΣΩΑΝΕΧΑΖΕΤΟΛΕΙΠΕΔΕΝΕΚΡΟΝ
ΕΝΤΡΟΠΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣΩΣΤΕΛΙΣΗΥΓΕΝΕΙΟΣ
ΟΝΡΑΚΥΝΕΣΤΕΚΑΙΑΝΔΡΕΣΑΠΟΣΤΑΘΜΟΙΟΔΙΩΝΤΑΙ
ΕΓΧΕΣΙΚΑΙΦΩΝΗΙΤΟΥΔΕΝΦΡΕΣΙΝΑΛΚΙΜΟΝΗΤΟΡ
ΠΑΧΝΟΥΤΑΙΑΕΚΩΝΔΕΤΕΒΗΑΠΟΜΕΣΣΑΥΛΟΙΟ
ΩΣΑΠΟΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΚΙΕΞΑΝΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΣΤΗΔΕΜΕΤΑΣΤΡΕΦΘΕΙΣΕΠΕΙΙΚΕΤΟΕΘΝΟΣΕΤΑΙΡΩΝ
ΠΑΠΤΑΙΝΩΝΑΙΑΝΤΑΜΕΓΑΝΤΕΛΑΜΩΝΙΟΝΥΙΟΝ
ΤΟΝΔΕΜΑΛΑΙΨΕΝΟΗΣΕΜΑΧΗΣΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑΠΑΣΗΣ
ΘΑΡΣΥΝΟΝΘΕΤΑΡΟΥΣΚΑΙΕΠΟΤΡΥΝΟΝΤΑΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΘΕΣΠΕΣΙΟΝΓΑΡΣΦΙΝΦΟΒΟΝΕΜΒΑΛΕΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΒΗΔΕΘΕΕΙΝΕΙΘΑΡΔΕΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣΕΠΟΣΗΥΔΑ
ΑΙΑΝΔΕΥΡΟΠΕΠΟΝΠΕΡΙΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΘΑΝΟΝΤΟΣ
ΣΠΕΥΣΟΜΕΝΑΙΚΕΝΕΚΥΝΠΕΡΑΧΙΛΛΗΙΠΡΟΦΕΡΩΜΕΝ
ΓΥΜΝΟΝΑΤΑΡΤΑΓΕΤΕΥΧΕΕΧΕΙΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΩΣΕΦΑΤΑΙΑΝΤΙΔΕΔΑΙΦΡΟΝΙΘΥΜΟΝΟΡΙΝΕ
ΒΗΔΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΑΜΑΔΕΞΑΝΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΕΚΤΩΡΜΕΝΠΑΤΡΟΚΛΟΝΕΠΕΙΚΛΥΤΑΤΕΥΧΕΑΠΗΥΡΑ
ΕΛΧΙΝΑΠΩΜΟΙΙΝΚΕΦΑΛΗΝΤΑΜΟΙΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΤΟΝΔΕΝΕΚΥΝΤΡΩΙΗΙΣΙΝΕΡΥΣΣΑΜΕΝΟΣΚΥΣΙΔΟΙΗ
ΑΙΑΣΔΕΓΓΥΘΕΝΗΛΘΕΦΕΡΩΝΣΑΚΟΣΗΥΤΕΠΥΡΓΟΝ
ΕΚΤΩΡΔΑΨΕΣΟΜΙΛΟΝΙΩΝΑΝΕΧΑΖΕΘΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΣΔΙΦΡΟΝΔΑΝΟΡΟΥΣΕΔΙΔΟΥΔΟΓΕΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑ
ΤΡΩΣΙΦΕΡΕΙΝΠΡΟΤΙΑΣΤΥΜΕΓΑΚΛΕΟΣΕΜΜΕΝΑΙΑΥΤΩΙ
ΑΙΑΣΔΑΜΦΙΜΕΝΟΙΤΙΑΔΗΙΣΑΚΟΣΕΥΡΥΚΑΛΥΨΑΣ
ΕΣΤΗΚΕΙΩΣΤΙΣΤΕΛΕΩΝΠΕΡΙΟΙΣΙΤΕΚΕΣΣΙΝ
ΩΙΡΑΤΕΝΗΠΙΑΓΟΝΤΙΣΥΝΑΝΤΗΣΩΝΤΑΙΕΝΥΛΗΙ
ΑΝΔΡΕΣΕΠΑΚΤΗΡΕΣΟΔΕΤΕΣΘΕΝΕΙΒΛΕΜΕΑΙΝΕΙ
ΠΑΝΔΕΤΕΠΙΣΚΥΝΙΟΝΚΑΤΩΕΛΚΕΤΑΙΟΣΣΕΚΑΛΥΠΤΩΝ
ΩΣΑΙΑΣΠΕΡΙΠΑΤΡΟΚΛΩΙΗΡΩΙΒΕΒΗΚΕΙ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΕΤΕΡΩΘΕΝΑΡΗΙΦΙΛΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΕΣΤΗΚΕΙΜΕΓΑΠΕΝΘΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΑΕΞΩΝ

140

ΓΛΑΥΚΟΣΔΙΠΠΟΛΟΧΟΙΟΠΑΙΣΛΥΚΙΩΝΑΓΟΣΑΝΔΡΩΝ
ΕΚΤΟΡΥΠΟΔΡΑΙΔΩΝΧΑΛΕΠΩΙΗΝΙΠΑΠΕΜΥΘΩΙ
ΕΚΤΟΡΕΙΔΟΣΑΡΙΣΤΕΜΑΧΗΣΑΡΑΠΟΛΛΟΝΕΔΕΥΕΟ
ΗΣΑΥΤΩΣΚΛΕΟΣΕΣΘΛΟΝΕΧΕΙΦΥΞΗΛΙΝΕΟΝΤΑ
ΦΡΑΖΕΟΝΥΝΟΠΠΩΣΚΕΠΟΛΙΝΚΑΙΑΣΤΥΣΑΩΣΗΙΣ
ΟΙΟΣΣΥΝΛΑΟΙΣΤΟΙΙΛΙΩΙΕΓΓΕΓΑΑΣΙΝ
ΟΥΓΑΡΤΙΣΛΥΚΙΩΝΓΕΜΑΧΗΣΟΜΕΝΟΣΔΑΝΑΟΙΣΙΝ
ΕΙΣΙΠΕΡΙΠΤΟΛΙΟΣΕΠΕΙΟΥΚΑΡΑΤΙΣΧΑΡΙΣΗΕΝ
ΜΑΡΝΑΣΘΑΙΔΗΙΟΙΣΙΝΕΠΑΝΔΡΑΣΙΝΩΛΕΜΕΣΑΙΕΙ
ΠΩΣΚΕΣΥΧΕΙΡΟΝΑΦΩΤΑΣΑΩΣΕΙΑΣΜΕΘΟΜΙΛΟΝ
ΣΧΕΤΛΙΕΠΕΙΣΑΡΠΗΔΟΝΑΜΑΞΕΙΝΟΝΚΑΙΕΤΑΙΡΟΝ
ΚΑΛΛΙΠΕΣΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΕΛΩΡΚΑΙΚΥΡΜΑΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΟΣΤΟΙΠΟΛΛΟΦΕΛΟΣΓΕΝΕΤΟΠΤΟΛΕΙΤΕΚΑΙΑΥΤΩΙ
ΖΩΟΣΕΩΝΝΥΝΔΟΥΟΙΑΛΑΛΚΕΜΕΝΑΙΚΥΝΑΣΕΤΛΗΣ
ΤΩΝΥΝΕΙΤΙΣΕΜΟΙΛΥΚΙΩΝΕΠΙΠΕΙΣΕΤΑΙΑΝΔΡΩΝ
ΟΙΚΑΔΙΜΕΝΤΡΟΙΗΙΔΕΠΕΦΗΣΕΤΑΙΑΙΠΥΣΟΛΕΘΡΟΣ
ΕΙΓΑΡΝΥΝΤΡΩΕΣΣΙΜΕΝΟΣΠΟΛΥΘΑΡΣΕΣΕΝΕΙΗ
ΑΤΡΟΜΟΝΟΙΟΝΤΑΝΔΡΑΣΕΣΕΡΧΕΤΑΙΟΙΠΕΡΙΠΑΤΡΗΣ
ΑΝΔΡΑΣΙΔΥΣΜΕΝΕΕΣΣΙΠΟΝΟΝΚΑΙΔΗΡΙΝΕΘΕΝΤΟ
ΑΙΨΑΚΕΠΑΤΡΟΚΛΟΝΕΡΥΣΑΙΜΕΘΑΙΛΙΟΝΕΙΣΩ
ΕΙΔΟΥΤΟΣΠΡΟΤΙΑΣΤΥΜΕΓΑΠΡΙΑΜΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΕΛΘΟΙΤΕΘΝΗΩΣΚΑΙΜΙΝΕΡΥΣΑΙΜΕΘΑΧΑΡΜΗΣ
ΑΙΨΑΚΕΝΑΡΓΕΙΟΙΣΑΡΠΗΔΟΝΟΣΕΝΤΕΑΚΑΛΑ
ΛΥΣΕΙΑΝΚΑΙΚΑΥΤΟΝΑΓΟΙΜΕΘΑΙΛΙΟΝΕΙΣΩ
ΤΟΙΟΥΓΑΡΘΕΡΑΠΩΝΠΕΦΑΤΑΝΕΡΟΣΟΣΜΕΓΑΡΙΣΤΟΣ
ΑΡΓΕΙΩΝΠΑΡΑΝΗΥΣΙΚΑΙΑΓΧΕΜΑΧΟΙΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΛΛΑΣΥΓΑΙΑΝΤΟΣΜΕΓΑΛΗΤΟΡΟΣΟΥΚΕΤΑΛΑΣΣΑΣ
ΣΤΗΜΕΝΑΙΑΝΤΑΚΑΤΟΣΣΕΙΔΩΝΔΗΙΩΝΕΝΑΥΤΗΙ
ΟΥΔΙΘΥΣΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙΕΠΕΙΣΕΟΦΕΡΤΕΡΟΣΕΣΤΙ
ΤΟΝΔΑΡΥΠΟΔΡΑΙΔΩΝΠΡΟΣΕΦΗΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΓΛΑΥΚΕΤΙΗΔΕΣΥΤΟΙΟΣΕΩΝΥΠΕΡΟΠΛΟΝΕΕΙΠΕΣ
ΩΠΟΠΟΙΗΤΕΦΑΜΗΝΣΕΠΕΡΙΦΡΕΝΑΣΕΜΜΕΝΑΙΑΛΛΩΝ
ΤΩΝΟΣΣΟΙΛΥΚΙΗΝΕΡΙΒΩΛΑΚΑΝΑΙΕΤΑΟΥΣΙ
ΝΥΝΔΕΣΕΥΩΝΟΣΑΜΗΝΠΑΓΧΥΦΡΕΝΑΣΟΙΟΝΕΕΙΠΕΣ
ΟΣΤΕΜΕΦΗΙΣΑΙΑΝΤΑΠΕΛΩΡΙΟΝΟΥΧΥΠΟΜΕΙΝΑΙ
ΟΥΤΟΙΕΓΩΝΕΡΡΙΓΑΜΑΧΗΝΟΥΔΕΚΤΥΠΟΝΙΠΠΩΝ
ΑΛΛΑΙΕΙΤΕΔΙΟΣΚΡΕΙΣΣΩΝΝΟΟΣΑΙΓΙΟΧΟΙΟ
ΟΣΤΕΚΑΙΑΛΚΙΜΟΝΑΝΔΡΑΦΟΒΕΙΚΑΙΑΦΕΙΛΕΤΟΝΙΚΗΝ
ΡΗΙΔΙΩΣΟΤΕΔΑΥΤΟΣΕΠΟΤΡΥΝΕΙΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙ
ΑΛΛΑΓΕΔΕΥΡΟΠΕΠΟΝΠΑΡΕΜΙΣΤΑΣΟΚΑΙΙΔΕΕΡΓΟΝ
ΗΕΠΑΝΗΜΕΡΙΟΣΚΑΚΟΣΕΣΣΟΜΑΙΩΣΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
ΗΤΙΝΑΚΑΙΔΑΝΑΩΝΑΛΚΗΣΜΑΛΑΠΕΡΜΕΜΑΩΤΑ
ΣΧΗΣΩΑΜΥΝΕΜΕΝΑΙΠΕΡΙΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΘΑΝΟΝΤΟΣ
ΩΣΕΙΠΩΝΤΡΩΕΣΣΙΝΕΚΕΚΛΕΤΟΜΑΚΡΟΝΑΥΣΑΣ
ΤΡΩΕΣΚΑΙΛΥΚΙΟΙΚΑΙΔΑΡΔΑΝΟΙΑΓΧΙΜΑΧΗΤΑΙ

185

ΑΝΕΡΕΣΕΣΤΕΦΙΛΟΙΜΝΗΣΑΣΘΕΔΕΘΟΥΡΙΔΟΣΑΛΚΗΣ
ΟΦΡΑΝΕΓΩΝΑΧΙΛΗΟΣΑΜΥΜΟΝΟΣΕΝΤΕΑΔΥΩ
ΚΑΛΑΤΑΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΒΙΗΝΕΝΑΡΙΞΑΚΑΤΑΚΤΑΣ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΑΠΕΒΗΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΔΗΙΟΥΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟΘΕΩΝΔΕΚΙΧΑΝΕΝΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΩΚΑΜΑΛΟΥΠΩΤΗΛΕΠΟΣΙΚΡΑΙΠΝΟΙΣΙΜΕΤΑΣΠΩΝ
ΟΙΠΡΟΤΙΑΣΤΥΦΕΡΟΝΚΛΥΤΑΤΕΥΧΕΑΠΗΛΕΙΩΝΟΣ
ΣΤΑΣΔΑΠΑΝΕΥΘΕΜΑΧΗΣΠΟΛΥΔΑΚΡΥΟΥΕΝΤΕΑΜΕΙΒΕΝ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΤΑΑΔΩΚΕΦΕΡΕΙΝΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΙΡΗΝ
ΤΡΩΣΙΦΙΛΟΠΤΟΛΕΜΟΙΣΙΝΟΔΑΜΒΡΟΤΑΤΕΥΧΕΑΔΥΝΕ
ΠΗΛΕΙΔΕΩΑΧΙΛΗΟΣΑΟΙΘΕΟΙΟΥΡΑΝΙΩΝΕΣ
ΠΑΤΡΙΦΙΛΩΙΕΠΟΡΟΝΟΔΑΡΑΩΙΠΑΙΔΙΟΠΑΣΣΕ
ΓΗΡΑΣΑΛΛΟΥΧΥΙΟΣΕΝΕΝΤΕΣΙΠΑΤΡΟΣΕΓΗΡΑ
ΤΟΝΔΩΣΟΥΝΑΠΑΝΕΥΘΕΝΙΔΕΝΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΤΕΥΧΕΣΙΠΗΛΕΙΔΑΟΚΟΡΥΣΣΟΜΕΝΟΝΘΕΙΟΙΟ
ΚΙΝΗΣΑΣΡΑΚΑΡΗΠΡΟΤΙΟΝΜΥΘΗΣΑΤΟΘΥΜΟΝ
ΑΔΕΙΛΟΥΔΕΤΙΤΟΙΘΑΝΑΤΟΣΚΑΤΑΘΥΜΙΟΣΕΣΤΙΝ
ΟΣΔΗΤΟΙΣΧΕΔΟΝΕΙΣΙΣΥΔΑΜΒΡΟΤΑΤΕΥΧΕΑΔΥΝΕΙΣ
ΑΝΔΡΟΣΑΡΙΣΤΗΟΣΤΟΝΤΕΤΡΟΜΕΟΥΣΙΚΑΙΑΛΛΟΙ
ΤΟΥΔΗΕΤΑΙΡΟΝΕΠΕΦΝΕΣΕΝΗΕΑΤΕΚΡΑΤΕΡΟΝΤΕ
ΤΕΥΧΕΑΔΟΥΚΑΤΑΚΟΣΜΟΝΑΠΟΚΡΑΤΟΣΤΕΚΑΙΩΜΩΝ
ΕΙΛΕΥΑΤΑΡΤΟΙΝΥΝΓΕΜΕΓΑΚΡΑΤΟΣΕΓΓΥΑΛΙΞΩ
ΤΩΝΠΟΙΝΗΝΟΤΟΙΟΥΤΙΜΑΧΗΣΕΚΝΟΣΤΗΣΑΝΤΙ
ΔΕΞΕΤΑΙΑΝΔΡΟΜΑΧΗΚΛΥΤΑΤΕΥΧΕΑΠΗΛΕΙΩΝΟΣ

209

ΗΚΑΙΚΥΑΝΕΗΙΣΙΝΕΠΟΦΡΥΣΙΝΕΥΣΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΕΚΤΟΡΙΔΗΡΜΟΣΕΤΕΥΧΕΕΠΙΧΡΟΙΔΥΔΕΜΙΝΑΡΗΣ
ΔΕΙΝΟΣΕΝΥΑΛΙΟΣΠΛΗΣΘΕΝΔΑΡΑΟΙΜΕΛΕΕΝΤΟΣ
ΑΛΚΗΣΚΑΙΣΘΕΝΕΟΣΜΕΤΑΔΕΚΛΕΙΤΟΥΣΕΠΙΚΟΥΡΟΥΣ
ΒΗΡΑΜΕΓΑΙΑΧΩΝΙΝΔΑΛΛΕΤΟΔΕΣΦΙΣΙΠΑΣΙ
ΤΕΥΧΕΣΙΛΑΜΠΟΜΕΝΟΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΠΗΛΕΙΩΝΟΣ
ΟΤΡΥΝΕΝΔΕΕΚΑΣΤΟΝΕΠΟΙΧΟΜΕΝΟΣΕΠΕΕΣΣΙ
ΜΕΣΘΛΗΝΤΕΓΛΑΥΚΟΝΤΕΜΕΔΟΝΤΑΤΕΘΕΡΣΙΛΟΧΟΝΤΕ
ΑΣΤΕΡΟΠΑΙΟΝΤΕΔΕΙΣΗΝΟΡΑΘΙΠΠΟΘΟΟΝΤΕ
ΦΟΡΚΥΝΤΕΧΡΟΜΙΟΝΤΕΚΑΙΕΝΝΟΜΟΝΟΙΩΝΙΣΤΗΝ
ΤΟΥΣΟΓΕΠΟΤΡΥΝΩΝΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΚΕΚΛΥΤΕΜΥΡΙΑΦΥΛΑΠΕΡΙΚΤΙΟΝΩΝΕΠΙΚΟΥΡΩΝ
ΟΥΓΑΡΕΓΩΠΛΗΘΥΝΔΙΖΗΜΕΝΟΣΟΥΔΕΧΑΤΙΖΩΝ
ΕΝΘΑΔΑΦΥΜΕΤΕΡΩΝΠΟΛΙΩΝΗΓΕΙΡΑΕΚΑΣΤΟΝ
ΑΛΛΙΝΑΜΟΙΤΡΩΩΝΑΛΟΧΟΥΣΚΑΙΝΗΠΙΑΤΕΚΝΑ
ΠΡΟΦΡΟΝΕΩΣΡΥΟΙΣΘΕΦΙΛΟΠΤΟΛΕΜΩΝΥΠΑΧΑΙΩΝ
ΤΑΦΡΟΝΕΩΝΔΩΡΟΙΣΙΚΑΤΑΤΡΥΧΩΚΑΙΕΔΩΔΗΙ
ΛΑΟΥΣΥΜΕΤΕΡΟΝΔΕΕΚΑΣΤΟΥΘΥΜΟΝΑΕΞΩ
ΤΩΤΙΣΝΥΝΙΘΥΣΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΣΗΑΠΟΛΕΣΘΩ
ΗΕΣΑΩΘΗΤΩΗΓΑΡΠΟΛΕΜΟΥΟΑΡΙΣΤΥΣ
ΟΣΔΕΚΕΠΑΤΡΟΚΛΟΝΚΑΙΤΕΘΝΗΩΤΑΠΕΡΕΜΠΗΣ
ΤΡΩΑΣΕΣΙΠΠΟΔΑΜΟΥΣΕΡΥΣΗΙΕΙΞΗΙΔΕΟΙΑΙΑΣ
ΗΜΙΣΥΤΩΙΕΝΑΡΩΝΑΠΟΔΑΣΣΟΜΑΙΗΜΙΣΥΔΑΥΤΟΣ
ΕΞΩΕΓΩΤΟΔΕΟΙΚΛΕΟΣΕΣΣΕΤΑΙΟΣΣΟΝΕΜΟΙΠΕΡ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΙΘΥΣΔΑΝΑΩΝΒΡΙΣΑΝΤΕΣΕΒΗΣΑΝ
ΔΟΥΡΑΤΑΝΑΣΧΟΜΕΝΟΙΜΑΛΑΔΕΣΦΙΣΙΝΕΛΠΕΤΟΘΥΜΟΣ
ΝΕΚΡΟΝΥΠΑΙΑΝΤΟΣΕΡΥΕΙΝΤΕΛΑΜΩΝΙΑΔΑΟ
ΝΗΠΙΟΙΗΤΕΠΟΛΕΣΣΙΝΕΠΑΥΤΩΙΘΥΜΟΝΑΠΗΥΡΑ
ΚΑΙΤΟΤΑΡΑΙΑΣΕΙΠΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΝΜΕΝΕΛΑΟΝ
ΩΠΕΠΟΝΩΜΕΝΕΛΑΕΔΙΟΤΡΕΦΕΣΟΥΚΕΤΙΝΩΙ
ΕΛΠΟΜΑΙΑΥΤΩΠΕΡΝΟΣΤΗΣΕΜΕΝΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΟΥΤΙΤΟΣΟΝΝΕΚΥΟΣΠΕΡΙΔΕΙΔΙΑΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟ
ΟΣΚΕΤΑΧΑΤΡΩΩΝΚΟΡΕΕΙΚΥΝΑΣΗΔΟΙΩΝΟΥΣ
ΟΣΣΟΝΕΜΗΙΚΕΦΑΛΗΙΠΕΡΙΔΕΙΔΙΑΜΗΤΙΠΑΘΗΙΣΙ
ΚΑΙΣΗΙΕΠΕΙΠΟΛΕΜΟΙΟΝΕΦΟΣΠΕΡΙΠΑΝΤΑΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΕΚΤΩΡΗΜΙΝΔΑΥΤΑΝΑΦΑΙΝΕΤΑΙΑΙΠΥΣΟΛΕΘΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΑΡΙΣΤΗΑΣΔΑΝΑΩΝΚΑΛΕΙΗΝΤΙΣΑΚΟΥΣΗΙ

246

ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΗΥΣΕΝΔΕΔΙΑΠΡΥΣΙΟΝΔΑΝΑΟΙΣΙΓΕΓΩΝΩΣ
ΩΦΙΛΟΙΑΡΓΕΙΩΝΗΓΗΤΟΡΕΣΗΔΕΜΕΔΟΝΤΕΣ
ΟΙΤΕΠΑΡΑΤΡΕΙΔΗΙΣΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΚΑΙΜΕΝΕΛΑΩΙ
ΔΗΜΙΑΠΙΝΟΥΣΙΝΚΑΙΣΗΜΑΙΝΟΥΣΙΝΕΚΑΣΤΟΣ
ΛΑΟΙΣΕΚΔΕΔΙΟΣΤΙΜΗΚΑΙΚΥΔΟΣΟΠΗΔΕΙ
ΑΡΓΑΛΕΟΝΔΕΜΟΙΕΣΤΙΔΙΑΣΚΟΠΙΑΣΘΑΙΕΚΑΣΤΟΝ
ΗΓΕΜΟΝΩΝΤΟΣΣΗΓΑΡΕΡΙΣΠΟΛΕΜΟΙΟΔΕΔΗΕΝ
ΑΛΛΑΤΙΣΑΥΤΟΣΙΤΩΝΕΜΕΣΙΖΕΣΘΩΔΕΝΙΘΥΜΩΙ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΝΤΡΩΙΗΙΣΙΚΥΣΙΝΜΕΛΠΗΘΡΑΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΩΣΕΦΑΤΟΞΥΔΑΚΟΥΣΕΝΟΙΛΗΟΣΤΑΧΥΣΑΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΣΔΑΝΤΙΟΣΗΛΘΕΘΕΩΝΑΝΑΔΗΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΝΔΕΜΕΤΙΔΟΜΕΝΕΥΣΚΑΙΟΠΑΩΝΙΔΟΜΕΝΗΟΣ
ΜΗΡΙΟΝΗΣΑΤΑΛΑΝΤΟΣΕΝΥΑΛΙΩΙΑΝΔΡΕΙΦΟΝΤΗΙ
ΤΩΝΔΑΛΛΩΝΤΙΣΚΕΝΗΙΣΙΦΡΕΣΙΝΟΥΝΟΜΑΤΕΙΠΟΙ
ΟΣΣΟΙΔΗΜΕΤΟΠΙΣΘΕΜΑΧΗΝΗΓΕΙΡΑΝΑΧΑΙΩΝ
ΤΡΩΕΣΔΕΠΡΟΥΤΥΨΑΝΑΟΛΛΕΕΣΗΡΧΕΔΑΡΕΚΤΩΡ
ΩΣΔΟΤΕΠΙΠΡΟΧΟΗΙΣΙΔΙΙΠΕΤΕΟΣΠΟΤΑΜΟΙΟ
ΒΕΒΡΥΧΕΝΜΕΓΑΚΥΜΑΠΟΤΙΡΟΟΝΑΜΦΙΔΕΤΑΚΡΑΙ
ΗΙΟΝΕΣΒΟΟΩΣΙΝΕΡΕΥΓΟΜΕΝΗΣΑΛΟΣΕΞΩ
ΤΟΣΣΗΙΑΡΑΤΡΩΕΣΙΑΧΗΙΙΣΑΝΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΙ
ΕΣΤΑΣΑΝΑΜΦΙΜΕΝΟΙΤΙΑΔΗΙΕΝΑΘΥΜΟΝΕΧΟΝΤΕΣ
ΦΡΑΧΘΕΝΤΕΣΣΑΚΕΣΙΝΧΑΛΚΗΡΕΣΙΝΑΜΦΙΔΑΡΑΣΦΙ
ΛΑΜΠΡΗΙΣΙΝΚΟΡΥΘΕΣΣΙΚΡΟΝΙΩΝΗΕΡΑΠΟΛΛΗΝ
ΧΕΥΕΠΕΙΟΥΔΕΜΕΝΟΙΤΙΑΔΗΝΕΧΘΑΙΡΕΠΑΡΟΣΓΕ
ΟΦΡΑΖΩΟΣΕΩΝΘΕΡΑΠΩΝΗΝΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΜΙΣΗΣΕΝΔΑΡΑΜΙΝΔΗΙΩΝΚΥΣΙΚΥΡΜΑΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΤΡΩΙΗΙΣΙΝΤΩΚΑΙΟΙΑΜΥΝΕΜΕΝΩΡΣΕΝΕΤΑΙΡΟΥΣ

274

ΩΣΑΝΔΕΠΡΟΤΕΡΟΙΤΡΩΕΣΕΛΙΚΩΠΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΝΕΚΡΟΝΔΕΠΡΟΛΙΠΟΝΤΕΣΥΠΕΤΡΕΣΑΝΟΥΔΕΤΙΝΑΥΤΩΝ
ΤΡΩΕΣΥΠΕΡΘΥΜΟΙΕΛΟΝΕΓΧΕΣΙΝΙΕΜΕΝΟΙΠΕΡ
ΑΛΛΑΝΕΚΥΝΕΡΥΟΝΤΟΜΙΝΥΝΘΑΔΕΚΑΙΤΟΥΑΧΑΙΟΙ
ΜΕΛΛΟΝΑΠΕΣΣΕΣΘΑΙΜΑΛΑΓΑΡΣΦΕΑΣΩΚΕΛΕΛΙΞΕΝ
ΑΙΑΣΟΣΠΕΡΙΜΕΝΕΙΔΟΣΠΕΡΙΔΕΡΓΑΤΕΤΥΚΤΟ
ΤΩΝΑΛΛΩΝΔΑΝΑΩΝΜΕΤΑΜΥΜΟΝΑΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΙΘΥΣΕΝΔΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΣΥΙΕΙΚΕΛΟΣΑΛΚΗΝ
ΚΑΠΡΙΩΙΟΣΤΕΝΟΡΕΣΣΙΚΥΝΑΣΘΑΛΕΡΟΥΣΤΑΙΖΗΟΥΣ
ΡΗΙΔΙΩΣΕΚΕΔΑΣΣΕΝΕΛΙΞΑΜΕΝΟΣΔΙΑΒΗΣΣΑΣ
ΩΣΥΙΟΣΤΕΛΑΜΩΝΟΣΑΓΑΥΟΥΦΑΙΔΙΜΟΣΑΙΑΣ
ΡΕΙΑΜΕΤΕΙΣΑΜΕΝΟΣΤΡΩΩΝΕΚΕΔΑΣΣΕΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΟΙΠΕΡΙΠΑΤΡΟΚΛΩΙΒΕΒΑΣΑΝΦΡΟΝΕΟΝΔΕΜΑΛΙΣΤΑ
ΑΣΤΥΠΟΤΙΣΦΕΤΕΡΟΝΕΡΥΕΙΝΚΑΙΚΥΔΟΣΑΡΕΣΘΑΙ
ΗΤΟΙΤΟΝΛΗΘΟΙΟΠΕΛΑΣΓΟΥΦΑΙΔΙΜΟΣΥΙΟΣ
ΙΠΠΟΘΟΟΣΠΟΔΟΣΕΛΚΕΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΗΝΥΣΜΙΝΗΝ
ΔΗΣΑΜΕΝΟΣΤΕΛΑΜΩΝΙΠΑΡΑΣΦΥΡΟΝΑΜΦΙΤΕΝΟΝΤΑΣ
ΕΚΤΟΡΙΚΑΙΤΡΩΕΣΣΙΧΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣΤΑΧΑΔΑΥΤΩΙ
ΗΛΘΕΚΑΚΟΝΤΟΟΙΟΥΤΙΣΕΡΥΚΑΚΕΝΙΕΜΕΝΩΝΠΕΡ
ΤΟΝΔΥΙΟΣΤΕΛΑΜΩΝΟΣΕΠΑΙΞΑΣΔΙΟΜΙΛΟΥ
ΠΛΗΞΑΥΤΟΣΧΕΔΙΗΝΚΥΝΕΗΣΔΙΑΧΑΛΚΟΠΑΡΗΙΟΥ
ΗΡΙΚΕΔΙΠΠΟΔΑΣΕΙΑΚΟΡΥΣΠΕΡΙΔΟΥΡΟΣΑΚΩΚΗΙ
ΠΛΗΓΕΙΣΕΓΧΕΙΤΕΜΕΓΑΛΩΙΚΑΙΧΕΙΡΙΠΑΧΕΙΗΙ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣΔΕΠΑΡΑΥΛΟΝΑΝΕΔΡΑΜΕΝΕΞΩΤΕΙΛΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΕΙΣΤΟΥΔΑΥΘΙΛΥΘΗΜΕΝΟΣΕΚΔΑΡΑΧΕΙΡΩΝ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΠΟΔΑΜΕΓΑΛΗΤΟΡΟΣΗΚΕΧΑΜΑΖΕ
ΚΕΙΣΘΑΙΟΔΑΓΧΑΥΤΟΙΟΠΕΣΕΠΡΗΝΗΣΕΠΙΝΕΚΡΩΙ
ΤΗΛΑΠΟΛΑΡΙΣΗΣΕΡΙΒΩΛΑΚΟΣΟΥΔΕΤΟΚΕΥΣΙ
ΘΡΕΠΤΡΑΦΙΛΟΙΣΑΠΕΔΩΚΕΜΙΝΥΝΘΑΔΙΟΣΔΕΟΙΑΙΩΝ
ΕΠΛΕΘΥΠΑΙΑΝΤΟΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΔΟΥΡΙΔΑΜΕΝΤΙ
ΕΚΤΩΡΔΑΥΤΑΙΑΝΤΟΣΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΑΛΛΟΜΕΝΑΝΤΑΙΔΩΝΗΛΕΥΑΤΟΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΤΥΤΘΟΝΟΔΕΣΧΕΔΙΟΝΜΕΓΑΘΥΜΟΥΙΦΙΤΟΥΥΙΟΝ
ΦΩΚΗΩΝΟΧΑΡΙΣΤΟΝΟΣΕΝΚΛΕΙΤΩΙΠΑΝΟΠΗΙ
ΟΙΚΙΑΝΑΙΕΤΑΑΣΚΕΠΟΛΕΣΣΑΝΔΡΕΣΣΙΝΑΝΑΣΣΩΝ
ΤΟΝΒΑΛΥΠΟΚΛΗΙΔΑΜΕΣΗΝΔΙΑΔΑΜΠΕΡΕΣΑΚΡΗ
ΑΙΧΜΗΧΑΛΚΕΙΗΠΑΡΑΝΕΙΑΤΟΝΩΜΟΝΑΝΕΣΧΕ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΑΡΑΒΗΣΕΔΕΤΕΥΧΕΕΠΑΥΤΩΙ
ΑΙΑΣΔΑΥΦΟΡΚΥΝΑΔΑΙΦΡΟΝΑΦΑΙΝΟΠΟΣΥΙΟΝ
ΙΠΠΟΘΟΩΙΠΕΡΙΒΑΝΤΑΜΕΣΗΝΚΑΤΑΓΑΣΤΕΡΑΤΥΨΕ
ΡΗΞΕΔΕΘΩΡΗΚΟΣΓΥΑΛΟΝΔΙΑΔΕΝΤΕΡΑΧΑΛΚΟΣ
ΗΦΥΣΟΔΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΠΕΣΩΝΕΛΕΓΑΙΑΝΑΓΟΣΤΩΙ
ΧΩΡΗΣΑΝΔΥΠΟΤΕΠΡΟΜΑΧΟΙΚΑΙΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΡΓΕΙΟΙΔΕΜΕΓΑΙΑΧΟΝΕΡΥΣΑΝΤΟΔΕΝΕΚΡΟΥΣ
ΦΟΡΚΥΝΘΙΠΠΟΘΟΟΝΤΕΛΥΟΝΤΟΔΕΤΕΥΧΕΑΠΩΜΩΝ

319

ΕΝΘΑΚΕΝΑΥΤΕΤΡΩΕΣΑΡΗΙΦΙΛΩΝΥΠΑΧΑΙΩΝ
ΙΛΙΟΝΕΙΣΑΝΕΒΗΣΑΝΑΝΑΛΚΕΙΗΙΣΙΔΑΜΕΝΤΕΣ
ΑΡΓΕΙΟΙΔΕΚΕΚΥΔΟΣΕΛΟΝΚΑΙΥΠΕΡΔΙΟΣΑΙΣΑΝ
ΚΑΡΤΕΙΚΑΙΣΘΕΝΕΙΣΦΕΤΕΡΩΙΑΛΛΑΥΤΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΙΝΕΙΑΝΟΤΡΥΝΕΔΕΜΑΣΠΕΡΙΦΑΝΤΙΕΟΙΚΩΣ
ΚΗΡΥΚΙΗΠΥΤΙΔΗΙΟΣΟΙΠΑΡΑΠΑΤΡΙΓΕΡΟΝΤΙ
ΚΗΡΥΣΣΩΝΓΗΡΑΣΚΕΦΙΛΑΦΡΕΣΙΜΗΔΕΑΕΙΔΩΣ
ΤΩΙΜΙΝΕΕΙΣΑΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΔΙΟΣΥΙΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΙΝΕΙΑΠΩΣΑΝΚΑΙΥΠΕΡΘΕΟΝΕΙΡΥΣΣΑΙΣΘΕ
ΙΛΙΟΝΑΙΠΕΙΝΗΝΩΣΔΗΙΔΟΝΑΝΕΡΑΣΑΛΛΟΥΣ
ΚΑΡΤΕΙΤΕΣΘΕΝΕΙΤΕΠΕΠΟΙΘΟΤΑΣΗΝΟΡΕΗΙΤΕ
ΠΛΗΘΕΙΤΕΣΦΕΤΕΡΩΙΚΑΙΥΠΕΡΔΕΑΔΗΜΟΝΕΧΟΝΤΑΣ
ΗΜΙΝΔΕΖΕΥΣΜΕΝΠΟΛΥΒΟΥΛΕΤΑΙΗΔΑΝΑΟΙΣΙ
ΝΙΚΗΝΑΛΛΑΥΤΟΙΤΡΕΙΤΑΣΠΕΤΟΝΟΥΔΕΜΑΧΕΣΘΕ
ΩΣΕΦΑΤΑΙΝΕΙΑΣΔΕΚΑΤΗΒΟΛΟΝΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΕΓΝΩΕΣΑΝΤΑΙΔΩΝΜΕΓΑΔΕΚΤΟΡΑΕΙΠΕΒΟΗΣΑΣ
ΕΚΤΟΡΤΗΔΑΛΛΟΙΤΡΩΩΝΑΓΟΙΗΔΕΠΙΚΟΥΡΩΝ
ΑΙΔΩΣΜΕΝΝΥΝΗΔΕΓΑΡΗΙΦΙΛΩΝΥΠΑΧΑΙΩΝ
ΙΛΙΟΝΕΙΣΑΝΑΒΗΝΑΙΑΝΑΛΚΕΙΗΙΣΙΔΑΜΕΝΤΑΣ
ΑΛΛΕΤΙΓΑΡΤΙΣΦΗΣΙΘΕΩΝΕΜΟΙΑΓΧΙΠΑΡΑΣΤΑΣ
ΖΗΝΥΠΑΤΟΝΜΗΣΤΩΡΑΜΑΧΗΣΕΠΙΤΑΡΡΟΘΟΝΕΙΝΑΙ
ΤΩΡΙΘΥΣΔΑΝΑΩΝΙΟΜΕΝΜΗΔΟΙΓΕΕΚΗΛΟΙ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΝΝΗΥΣΙΝΠΕΛΑΣΑΙΑΤΟΤΕΘΝΗΩΤΑ
ΩΣΦΑΤΟΚΑΙΡΑΠΟΛΥΠΡΟΜΑΧΩΝΕΞΑΛΜΕΝΟΣΕΣΤΗ
ΟΙΔΕΛΕΛΙΧΘΗΣΑΝΚΑΙΕΝΑΝΤΙΟΙΕΣΤΑΝΑΧΑΙΩΝ
ΕΝΘΑΥΤΑΙΝΕΙΑΣΛΕΙΩΚΡΙΤΟΝΟΥΤΑΣΕΔΟΥΡΙ
ΥΙΟΝΑΡΙΣΒΑΝΤΟΣΛΥΚΟΜΗΔΕΟΣΕΣΘΛΟΝΕΤΑΙΡΟΝ
ΤΟΝΔΕΠΕΣΟΝΤΕΛΕΗΣΕΝΑΡΗΙΦΙΛΟΣΛΥΚΟΜΗΔΗΣ
ΣΤΗΔΕΜΑΛΕΓΓΥΣΙΩΝΚΑΙΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΚΑΙΒΑΛΕΝΙΠΠΑΣΙΔΗΝΑΠΙΣΑΟΝΑΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ
ΗΠΑΡΥΠΟΠΡΑΠΙΔΩΝΕΙΘΑΡΔΥΠΟΓΟΥΝΑΤΕΛΥΣΕΝ
ΟΣΡΕΚΠΑΙΟΝΙΗΣΕΡΙΒΩΛΑΚΟΣΕΙΛΗΛΟΥΘΕΙ
ΚΑΙΔΕΜΕΤΑΣΤΕΡΟΠΑΙΟΝΑΡΙΣΤΕΥΕΣΚΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΤΟΝΔΕΠΕΣΟΝΤΕΛΕΗΣΕΝΑΡΗΙΟΣΑΣΤΕΡΟΠΑΙΟΣ
ΙΘΥΣΕΝΔΕΚΑΙΟΠΡΟΦΡΩΝΔΑΝΑΟΙΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΛΛΟΥΠΩΣΕΤΙΕΙΧΕΣΑΚΕΣΣΙΓΑΡΕΡΧΑΤΟΠΑΝΤΗΙ
ΕΣΤΑΟΤΕΣΠΕΡΙΠΑΤΡΟΚΛΩΙΠΡΟΔΕΔΟΥΡΑΤΕΧΟΝΤΟ
ΑΙΑΣΓΑΡΜΑΛΑΠΑΝΤΑΣΕΠΩΙΧΕΤΟΠΟΛΛΑΚΕΛΕΥΩΝ
ΟΥΤΕΤΙΝΕΞΟΠΙΣΩΝΕΚΡΟΥΧΑΖΕΣΘΑΙΑΝΩΓΕΙ
ΟΥΤΕΤΙΝΑΠΡΟΜΑΧΕΣΘΑΙΑΧΑΙΩΝΕΞΟΧΟΝΑΛΛΩΝ
ΑΛΛΑΜΑΛΑΜΦΑΥΤΩΙΒΕΒΑΜΕΝΣΧΕΔΟΘΕΝΔΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΩΣΑΙΑΣΕΠΕΤΕΛΛΕΠΕΛΩΡΙΟΣΑΙΜΑΤΙΔΕΧΘΩΝ
ΔΕΥΕΤΟΠΟΡΦΥΡΕΩΙΤΟΙΔΑΓΧΙΣΤΙΝΟΙΕΠΙΠΤΟΝ
ΝΕΚΡΟΙΟΜΟΥΤΡΩΩΝΚΑΙΥΠΕΡΜΕΝΕΩΝΕΠΙΚΟΥΡΩΝ
ΚΑΙΔΑΝΑΩΝΟΥΔΟΙΓΑΡΑΝΑΙΜΩΤΙΓΕΜΑΧΟΝΤΟ
ΠΑΥΡΟΤΕΡΟΙΔΕΠΟΛΥΦΘΙΝΥΘΟΝΜΕΜΝΗΝΤΟΓΑΡΑΙΕΙ
ΑΛΛΗΛΟΙΣΑΝΟΜΙΛΟΝΑΛΕΞΕΜΕΝΑΙΦΟΝΟΝΑΙΠΥΝ

366

ΩΣΟΙΜΕΝΜΑΡΝΑΝΤΟΔΕΜΑΣΠΥΡΟΣΟΥΔΕΚΕΦΑΙΗΣ
ΟΥΤΕΠΟΤΗΕΛΙΟΝΣΩΝΕΜΜΕΝΑΙΟΥΤΕΣΕΛΗΝΗΝ
ΗΕΡΙΓΑΡΚΑΤΕΧΟΝΤΟΜΑΧΗΣΕΠΙΘΟΣΣΟΝΑΡΙΣΤΟΙ
ΕΣΤΑΣΑΝΑΜΦΙΜΕΝΟΙΤΙΑΔΗΙΚΑΤΑΤΕΘΝΗΩΤΙ
ΟΙΔΑΛΛΟΙΤΡΩΕΣΚΑΙΕΥΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΕΥΚΗΛΟΙΠΟΛΕΜΙΖΟΝΥΠΑΙΘΕΡΙΠΕΠΤΑΤΟΔΑΥΓΗ
ΗΕΛΙΟΥΟΞΕΙΑΝΕΦΟΣΔΟΥΦΑΙΝΕΤΟΠΑΣΗΣ
ΓΑΙΗΣΟΥΔΟΡΕΩΝΜΕΤΑΠΑΥΟΜΕΝΟΙΔΕΜΑΧΟΝΤΟ
ΑΛΛΗΛΩΝΑΛΕΕΙΝΟΝΤΕΣΒΕΛΕΑΣΤΟΝΟΕΝΤΑ
ΠΟΛΛΟΝΑΦΕΣΤΑΟΤΕΣΤΟΙΔΕΝΜΕΣΩΙΑΛΓΕΕΠΑΣΧΟΝ
ΗΕΡΙΚΑΙΠΟΛΕΜΩΙΤΕΙΡΟΝΤΟΔΕΝΗΛΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΟΣΣΟΙΑΡΙΣΤΟΙΕΣΑΝΔΥΟΔΟΥΠΩΦΩΤΕΠΕΠΥΣΘΗΝ
ΑΝΕΡΕΚΥΔΑΛΙΜΩΘΡΑΣΥΜΗΔΗΣΑΝΤΙΛΟΧΟΣΤΕ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΘΑΝΟΝΤΟΣΑΜΥΜΟΝΟΣΑΛΛΕΤΕΦΑΝΤΟ
ΖΩΟΝΕΝΙΠΡΩΤΩΙΟΜΑΔΩΙΤΡΩΕΣΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΤΩΔΕΠΙΟΣΣΟΜΕΝΩΘΑΝΑΤΟΝΚΑΙΦΥΖΑΝΕΤΑΙΡΩΝ
ΝΟΣΦΙΝΕΜΑΡΝΑΣΘΗΝΕΠΕΙΩΣΕΠΕΤΕΛΛΕΤΟΝΕΣΤΩΡ
ΟΤΡΥΝΩΝΠΟΛΕΜΟΝΔΕΜΕΛΑΙΝΑΩΝΑΠΟΝΗΩΝ
ΤΟΙΣΔΕΠΑΝΗΜΕΡΙΟΙΣΕΡΙΔΟΣΜΕΓΑΝΕΙΚΟΣΟΡΩΡΕΙ
ΑΡΓΑΛΕΗΣΚΑΜΑΤΩΙΔΕΚΑΙΙΔΡΩΙΝΩΛΕΜΕΣΑΙΕΙ
ΓΟΥΝΑΤΑΤΕΚΝΗΜΑΙΤΕΠΟΔΕΣΘΥΠΕΝΕΡΘΕΝΕΚΑΣΤΟΥ
ΧΕΙΡΕΣΤΟΦΘΑΛΜΟΙΤΕΠΑΛΑΣΣΕΤΟΜΑΡΝΑΜΕΝΟΙΙΝ
ΑΜΦΑΓΑΘΟΝΘΕΡΑΠΟΝΤΑΠΟΔΩΚΕΟΣΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΩΣΔΟΤΑΝΗΡΤΑΥΡΟΙΟΒΟΟΣΜΕΓΑΛΟΙΟΒΟΕΙΗΝ
ΛΑΟΙΣΙΝΔΩΗΙΤΑΝΥΕΙΝΜΕΘΥΟΥΣΑΝΑΛΟΙΦΗΙ
ΔΕΞΑΜΕΝΟΙΔΑΡΑΤΟΙΓΕΔΙΑΣΤΑΝΤΕΣΤΑΝΥΟΥΣΙ
ΚΥΚΛΟΣΑΦΑΡΔΕΤΕΙΚΜΑΣΕΒΗΔΥΝΕΙΔΕΤΑΛΟΙΦΗ
ΠΟΛΛΩΝΕΛΚΟΝΤΩΝΤΑΝΥΤΑΙΔΕΤΕΠΑΣΑΔΙΑΠΡΟ
ΩΣΟΙΓΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΑΝΕΚΥΝΟΛΙΓΗΙΕΝΙΧΩΡΗΙ
ΕΙΛΚΕΟΝΑΜΦΟΤΕΡΟΙΜΑΛΑΔΕΣΦΙΣΙΝΕΛΠΕΤΟΘΥΜΟΣ
ΤΡΩΣΙΝΜΕΝΕΡΥΕΙΝΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΙΣ
ΝΗΑΣΕΠΙΓΛΑΦΥΡΑΣΠΕΡΙΔΑΥΤΟΥΜΩΛΟΣΟΡΩΡΕΙ
ΑΓΡΙΟΣΟΥΔΕΚΑΡΗΣΛΑΟΣΣΟΟΣΟΥΔΕΚΑΘΗΝΗ
ΤΟΝΓΕΙΔΟΥΣΟΝΟΣΑΙΤΟΥΔΕΙΜΑΛΑΜΙΝΧΟΛΟΣΙΚΟΙ

400

ΤΟΙΟΝΖΕΥΣΕΠΙΠΑΤΡΟΚΛΩΙΑΝΔΡΩΝΤΕΚΑΙΙΠΠΩΝ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΕΤΑΝΥΣΣΕΚΑΚΟΝΠΟΝΟΝΟΥΔΑΡΑΠΩΤΙ
ΗΙΔΕΕΠΑΤΡΟΚΛΟΝΤΕΘΝΗΟΤΑΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΟΛΛΟΝΓΑΡΡΑΠΑΝΕΥΘΕΝΕΩΝΜΑΡΝΑΝΤΟΘΟΑΩΝ
ΤΕΙΧΕΙΥΠΟΤΡΩΩΝΤΟΜΙΝΟΥΠΟΤΕΕΛΠΕΤΟΘΥΜΩΙ
ΤΕΘΝΑΜΕΝΑΛΛΑΖΩΟΝΕΝΙΧΡΙΜΦΘΕΝΤΑΠΥΛΗΙΣΙΝ
ΑΨΑΠΟΝΟΣΤΗΣΕΙΝΕΠΕΙΟΥΔΕΤΟΕΛΠΕΤΟΠΑΜΠΑΝ
ΕΚΠΕΡΣΕΙΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝΑΝΕΥΕΘΕΝΟΥΔΕΣΥΝΑΥΤΩΙ
ΠΟΛΛΑΚΙΓΑΡΤΟΓΕΜΗΤΡΟΣΕΠΕΥΘΕΤΟΝΟΣΦΙΝΑΚΟΥΩΝ
ΗΟΙΑΠΑΓΓΕΛΛΕΣΚΕΔΙΟΣΜΕΓΑΛΟΙΟΝΟΗΜΑ
ΔΗΤΟΤΕΓΟΥΟΙΕΕΙΠΕΚΑΚΟΝΤΟΣΟΝΟΣΣΟΝΕΤΥΧΘΗ
ΜΗΤΗΡΟΤΤΙΡΑΟΙΠΟΛΥΦΙΛΤΑΤΟΣΩΛΕΘΕΤΑΙΡΟΣ
ΟΙΔΑΙΕΙΠΕΡΙΝΕΚΡΟΝΑΚΑΧΜΕΝΑΔΟΥΡΑΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΝΩΛΕΜΕΣΕΓΧΡΙΜΠΤΟΝΤΟΚΑΙΑΛΛΗΛΟΥΣΕΝΑΡΙΖΟΝ
ΩΔΕΔΕΤΙΣΕΙΠΕΣΚΕΝΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΩΦΙΛΟΙΟΥΜΑΝΗΜΙΝΕΥΚΛΕΕΣΑΠΟΝΕΕΣΘΑΙ
ΝΗΑΣΕΠΙΓΛΑΦΥΡΑΣΑΛΛΑΥΤΟΥΓΑΙΑΜΕΛΑΙΝΑ
ΠΑΣΙΧΑΝΟΙΤΟΚΕΝΗΜΙΝΑΦΑΡΠΟΛΥΚΕΡΔΙΟΝΕΙΗ
ΕΙΤΟΥΤΟΝΤΡΩΕΣΣΙΜΕΘΗΣΟΜΕΝΙΠΠΟΔΑΜΟΙΣΙΝ
ΑΣΤΥΠΟΤΙΣΦΕΤΕΡΟΝΕΡΥΣΑΙΚΑΙΚΥΔΟΣΑΡΕΣΘΑΙ
ΩΣΔΕΤΙΣΑΥΤΡΩΩΝΜΕΓΑΘΥΜΩΝΑΥΔΗΣΑΣΚΕΝ
ΩΦΙΛΟΙΕΙΚΑΙΜΟΙΡΑΠΑΡΑΝΕΡΙΤΩΙΔΕΔΑΜΗΝΑΙ
ΠΑΝΤΑΣΟΜΩΣΜΗΠΩΤΙΣΕΡΩΕΙΤΩΠΟΛΕΜΟΙΟ

423

ΩΣΑΡΑΤΙΣΕΙΠΕΣΚΕΜΕΝΟΣΔΟΡΣΑΣΚΕΝΕΚΑΣΤΟΥ
ΩΣΟΙΜΕΝΜΑΡΝΑΝΤΟΣΙΔΗΡΕΙΟΣΔΟΡΥΜΑΓΔΟΣ
ΧΑΛΚΕΟΝΟΥΡΑΝΟΝΙΚΕΔΙΑΙΘΕΡΟΣΑΤΡΥΓΕΤΟΙΟ
ΙΠΠΟΙΔΑΙΑΚΙΔΑΟΜΑΧΗΣΑΠΑΝΕΥΘΕΝΕΟΝΤΕΣ
ΚΛΑΙΟΝΕΠΕΙΔΗΠΡΩΤΑΠΥΘΕΣΘΗΝΗΝΙΟΧΟΙΟ
ΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΠΕΣΟΝΤΟΣΥΦΕΚΤΟΡΟΣΑΝΔΡΟΦΟΝΟΙΟ
ΗΜΑΝΑΥΤΟΜΕΔΩΝΔΙΩΡΕΟΣΑΛΚΙΜΟΣΥΙΟΣ
ΠΟΛΛΑΜΕΝΑΡΜΑΣΤΙΓΙΘΟΗΙΕΠΕΜΑΙΕΤΟΘΕΙΝΩΝ
ΠΟΛΛΑΔΕΜΕΙΛΙΧΙΟΙΣΙΠΡΟΣΗΥΔΑΠΟΛΛΑΔΑΡΕΙΗΙ
ΤΩΔΟΥΤΑΨΕΠΙΝΗΑΣΕΠΙΠΛΑΤΥΝΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΝ
ΗΘΕΛΕΤΗΝΙΕΝΑΙΟΥΤΕΣΠΟΛΕΜΟΝΜΕΤΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΛΛΩΣΤΕΣΤΗΛΗΜΕΝΕΙΕΜΠΕΔΟΝΗΤΕΠΙΤΥΜΒΩΙ
ΑΝΕΡΟΣΕΣΤΗΚΗΙΤΕΘΝΗΟΤΟΣΗΕΓΥΝΑΙΚΟΣ
ΩΣΜΕΝΟΝΑΣΦΑΛΕΩΣΠΕΡΙΚΑΛΛΕΑΔΙΦΡΟΝΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΕΝΙΣΚΙΜΨΑΝΤΕΚΑΡΗΑΤΑΔΑΚΡΥΑΔΕΣΦΙ
ΘΕΡΜΑΚΑΤΑΒΛΕΦΑΡΩΝΧΑΜΑΔΙΣΡΕΕΜΥΡΟΜΕΝΟΙΣΙΝ
ΗΝΙΟΧΟΙΟΠΟΘΩΙΘΑΛΕΡΗΔΕΜΙΑΙΝΕΤΟΧΑΙΤΗ
ΖΕΥΓΛΗΣΕΞΕΡΙΠΟΥΣΑΠΑΡΑΖΥΓΟΝΑΜΦΟΤΕΡΩΘΕΝ
ΜΥΡΟΜΕΝΩΔΑΡΑΤΩΓΕΙΔΩΝΕΛΕΗΣΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΚΙΝΗΣΑΣΔΕΚΑΡΗΠΡΟΤΙΟΝΜΥΘΗΣΑΤΟΘΥΜΟΝ
ΑΔΕΙΛΩΤΙΣΦΩΙΔΟΜΕΝΠΗΛΗΙΑΝΑΚΤΙ
ΘΝΗΤΩΙΥΜΕΙΣΔΕΣΤΟΝΑΓΗΡΩΤΑΘΑΝΑΤΩΤΕ
ΗΙΝΑΔΥΣΤΗΝΟΙΣΙΜΕΤΑΝΔΡΑΣΙΝΑΛΓΕΕΧΗΤΟΝ
ΟΥΜΕΝΓΑΡΤΙΠΟΥΕΣΤΙΝΟΙΖΥΡΩΤΕΡΟΝΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΩΝΟΣΣΑΤΕΓΑΙΑΝΕΠΙΠΝΕΙΕΙΤΕΚΑΙΕΡΠΕΙ
ΑΛΛΟΥΜΑΝΥΜΙΝΓΕΚΑΙΑΡΜΑΣΙΔΑΙΔΑΛΕΟΙΣΙΝ
ΕΚΤΩΡΠΡΙΑΜΙΔΗΣΕΠΟΧΗΣΕΤΑΙΟΥΓΑΡΕΑΣΩ
ΗΟΥΧΑΛΙΣΩΣΚΑΙΤΕΥΧΕΕΧΕΙΚΑΙΕΠΕΥΧΕΤΑΙΑΥΤΩΣ
ΣΦΩΙΝΔΕΝΓΟΥΝΕΣΣΙΒΑΛΩΜΕΝΟΣΗΔΕΝΙΘΥΜΩΙ
ΟΦΡΑΚΑΙΑΥΤΟΜΕΔΟΝΤΑΣΑΩΣΕΤΟΝΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΝΗΑΣΕΠΙΓΛΑΦΥΡΑΣΕΤΙΓΑΡΣΦΙΣΙΚΥΔΟΣΟΡΕΞΩ
ΚΤΕΙΝΕΙΝΕΙΣΟΚΕΝΗΑΣΕΥΣΣΕΛΜΟΥΣΑΦΙΚΩΝΤΑΙ
ΔΥΗΙΤΗΕΛΙΟΣΚΑΙΕΠΙΚΝΕΦΑΣΙΕΡΟΝΕΛΘΗΙ

456

ΩΣΕΙΠΩΝΙΠΠΟΙΣΙΝΕΝΕΠΝΕΥΣΕΝΜΕΝΟΣΗΥ
ΤΩΔΑΠΟΧΑΙΤΑΩΝΚΟΝΙΗΝΟΥΔΑΣΔΕΒΑΛΟΝΤΕ
ΡΙΜΦΑΦΕΡΟΝΘΟΟΝΑΡΜΑΜΕΤΑΤΡΩΑΣΚΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΤΟΙΣΙΔΕΠΑΥΤΟΜΕΔΩΝΜΑΧΕΤΑΧΝΥΜΕΝΟΣΠΕΡΕΤΑΙΡΟΥ
ΙΠΠΟΙΣΑΙΣΣΩΝΩΣΤΑΙΓΥΠΙΟΣΜΕΤΑΧΗΝΑΣ
ΡΕΑΜΕΝΓΑΡΦΕΥΓΕΣΚΕΝΥΠΕΚΤΡΩΩΝΟΡΥΜΑΓΔΟΥ
ΡΕΙΑΔΕΠΑΙΞΑΣΚΕΠΟΛΥΝΚΑΘΟΜΙΛΟΝΟΠΑΖΩΝ
ΑΛΛΟΥΧΗΙΡΕΙΦΩΤΑΣΟΤΕΣΕΥΑΙΤΟΔΙΩΚΕΙΝ
ΟΥΓΑΡΠΩΣΗΝΟΙΟΝΕΟΝΘΙΕΡΩΙΕΝΙΔΙΦΡΩΙ
ΕΓΧΕΙΕΦΟΡΜΑΣΘΑΙΚΑΙΕΠΙΣΧΕΙΝΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΟΨΕΔΕΔΗΜΙΝΕΤΑΙΡΟΣΑΝΗΡΙΔΕΝΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝ
ΑΛΚΙΜΕΔΩΝΥΙΟΣΛΑΕΡΚΕΟΣΑΙΜΟΝΙΔΑΟ
ΣΤΗΔΟΠΙΘΕΝΔΙΦΡΟΙΟΚΑΙΑΥΤΟΜΕΔΟΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΑΥΤΟΜΕΔΟΝΤΙΣΤΟΙΝΥΘΕΩΝΝΗΚΕΡΔΕΑΒΟΥΛΗΝ
ΕΝΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΘΗΚΕΚΑΙΕΞΕΛΕΤΟΦΡΕΝΑΣΕΣΘΛΑΣ
ΟΙΟΝΠΡΟΣΤΡΩΑΣΜΑΧΕΑΙΠΡΩΤΩΙΕΝΟΜΙΛΩΙ
ΜΟΥΝΟΣΑΤΑΡΤΟΙΕΤΑΙΡΟΣΑΠΕΚΤΑΤΟΤΕΥΧΕΑΔΕΚΤΩΡ
ΑΥΤΟΣΕΧΩΝΩΜΟΙΣΙΝΑΓΑΛΛΕΤΑΙΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΤΟΝΔΑΥΤΑΥΤΟΜΕΔΩΝΠΡΟΣΕΦΗΔΙΩΡΕΟΣΥΙΟΣ
ΑΛΚΙΜΕΔΟΝΤΙΣΓΑΡΤΟΙΑΧΑΙΩΝΑΛΛΟΣΟΜΟΙΟΣ
ΙΠΠΩΝΑΘΑΝΑΤΩΝΕΧΕΜΕΝΔΜΗΣΙΝΤΕΜΕΝΟΣΤΕ
ΕΙΜΗΠΑΤΡΟΚΛΟΣΘΕΟΦΙΝΜΗΣΤΩΡΑΤΑΛΑΝΤΟΣ
ΖΩΟΣΕΩΝΝΥΝΑΥΘΑΝΑΤΟΣΚΑΙΜΟΙΡΑΚΙΧΑΝΕΙ
ΑΛΛΑΣΥΜΕΝΜΑΣΤΙΓΑΚΑΙΗΝΙΑΣΙΓΑΛΟΕΝΤΑ
ΔΕΞΑΙΕΓΩΔΙΠΠΩΝΑΠΟΒΗΣΟΜΑΙΟΦΡΑΜΑΧΩΜΑΙ
ΩΣΕΦΑΤΑΛΚΙΜΕΔΩΝΔΕΒΟΗΘΟΟΝΑΡΜΕΠΟΡΟΥΣΑΣ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΜΑΣΤΙΓΑΚΑΙΗΝΙΑΛΑΖΕΤΟΧΕΡΣΙΝ
ΑΥΤΟΜΕΔΩΝΔΑΠΟΡΟΥΣΕΝΟΗΣΕΔΕΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΥΤΙΚΑΔΑΙΝΕΙΑΝΠΡΟΣΕΦΩΝΕΕΝΕΓΓΥΣΕΟΝΤΑ
ΑΙΝΕΙΑΤΡΩΩΝΒΟΥΛΗΦΟΡΕΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΙΠΠΩΤΩΔΕΝΟΗΣΑΠΟΔΩΚΕΟΣΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΕΣΠΟΛΕΜΟΝΠΡΟΦΑΝΕΝΤΕΣΥΝΗΝΙΟΧΟΙΣΙΚΑΚΟΙΣΙ
ΤΩΚΕΝΕΕΛΠΟΙΜΗΝΑΙΡΗΣΕΜΕΝΕΙΣΥΓΕΘΥΜΩΙ
ΣΩΙΕΘΕΛΕΙΣΕΠΕΙΟΥΚΑΝΕΦΟΡΜΗΘΕΝΤΕΓΕΝΩΙ
ΤΛΑΙΕΝΕΝΑΝΤΙΒΙΟΝΣΤΑΝΤΕΣΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙΑΡΗΙ

491

ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΝΕΥΣΠΑΙΣΑΓΧΙΣΑΟ
ΤΩΔΙΘΥΣΒΗΤΗΝΒΟΕΗΙΣΕΙΛΥΜΕΝΩΩΜΟΥΣ
ΑΥΗΙΣΙΣΤΕΡΕΗΙΣΙΠΟΛΥΣΔΕΠΕΛΗΛΑΤΟΧΑΛΚΟΣ
ΤΟΙΣΙΔΑΜΑΧΡΟΜΙΟΣΤΕΚΑΙΑΡΗΤΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ
ΗΙΣΑΝΑΜΦΟΤΕΡΟΙΜΑΛΑΔΕΣΦΙΣΙΝΕΛΠΕΤΟΘΥΜΟΣ
ΑΥΤΩΤΕΚΤΕΝΕΕΙΝΕΛΑΑΝΤΕΡΙΑΥΧΕΝΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΝΗΠΙΟΙΟΥΔΑΡΕΜΕΛΛΟΝΑΝΑΙΜΩΤΙΓΕΝΕΕΣΘΑΙ
ΑΥΤΙΣΑΠΑΥΤΟΜΕΔΟΝΤΟΣΟΔΕΥΞΑΜΕΝΟΣΔΙΙΠΑΤΡΙ
ΑΛΚΗΣΚΑΙΣΘΕΝΕΟΣΠΛΗΤΟΦΡΕΝΑΣΑΜΦΙΜΕΛΑΙΝΑΣ
ΑΥΤΙΚΑΔΑΛΚΙΜΕΔΟΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑΠΙΣΤΟΝΕΤΑΙΡΟΝ
ΑΛΚΙΜΕΔΟΝΜΗΔΗΜΟΙΑΠΟΠΡΟΘΕΝΙΣΧΕΜΕΝΙΠΠΟΥΣ
ΑΛΛΑΜΑΛΕΜΠΝΕΙΟΝΤΕΜΕΤΑΦΡΕΝΩΙΟΥΓΑΡΕΓΩΓΕ
ΕΚΤΟΡΑΠΡΙΑΜΙΔΗΝΜΕΝΕΟΣΣΧΗΣΕΣΘΑΙΟΙΩ
ΠΡΙΝΓΕΠΑΧΙΛΛΗΟΣΚΑΛΛΙΤΡΙΧΕΒΗΜΕΝΑΙΙΠΠΩ
ΝΩΙΚΑΤΑΚΤΕΙΝΑΝΤΑΦΟΒΗΣΑΙΤΕΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝ
ΑΡΓΕΙΩΝΗΚΑΥΤΟΣΕΝΙΠΡΩΤΟΙΣΙΝΑΛΟΙΗ
ΩΣΕΙΠΩΝΑΙΑΝΤΕΚΑΛΕΣΣΑΤΟΚΑΙΜΕΝΕΛΑΟΝ
ΑΙΑΝΤΑΡΓΕΙΩΝΗΓΗΤΟΡΕΚΑΙΜΕΝΕΛΑΕ
ΗΤΟΙΜΕΝΤΟΝΝΕΚΡΟΝΕΠΙΤΡΑΠΕΘΟΙΠΕΡΑΡΙΣΤΟΙ
ΑΜΦΑΥΤΩΙΒΕΒΑΜΕΝΚΑΙΑΜΥΝΕΣΘΑΙΣΤΙΧΑΣΑΝΔΡΩΝ
ΝΩΙΝΔΕΖΩΟΙΣΙΝΑΜΥΝΕΤΕΝΗΛΕΕΣΗΜΑΡ
ΤΗΙΔΕΓΑΡΕΒΡΙΣΑΝΠΟΛΕΜΟΝΚΑΤΑΔΑΚΡΥΟΕΝΤΑ
ΕΚΤΩΡΑΙΝΕΙΑΣΘΟΙΤΡΩΩΝΕΙΣΙΝΑΡΙΣΤΟΙ
ΑΛΛΗΤΟΙΜΕΝΤΑΥΤΑΘΕΩΝΕΝΓΟΥΝΑΣΙΚΕΙΤΑΙ
ΗΣΩΓΑΡΚΑΙΕΓΩΤΑΔΕΚΕΝΔΙΙΠΑΝΤΑΜΕΛΗΣΕΙ

516

ΗΡΑΚΑΙΑΜΠΕΠΑΛΩΝΠΡΟΙΕΙΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΚΑΙΒΑΛΕΝΑΡΗΤΟΙΟΚΑΤΑΣΠΙΔΑΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΝ
ΗΔΟΥΚΕΓΧΟΣΕΡΥΤΟΔΙΑΠΡΟΔΕΕΙΣΑΤΟΧΑΛΚΟΣ
ΝΕΙΑΙΡΗΙΔΕΝΓΑΣΤΡΙΔΙΑΖΩΣΤΗΡΟΣΕΛΑΣΣΕΝ
ΩΣΔΟΤΑΝΟΞΥΝΕΧΩΝΠΕΛΕΚΥΝΑΙΖΗΙΟΣΑΝΗΡ
ΚΟΨΑΣΕΞΟΠΙΘΕΝΚΕΡΑΩΝΒΟΟΣΑΓΡΑΥΛΟΙΟ
ΙΝΑΤΑΜΗΙΔΙΑΠΑΣΑΝΟΔΕΠΡΟΘΟΡΩΝΕΡΙΠΗΙΣΙΝ
ΩΣΑΡΟΓΕΠΡΟΘΟΡΩΝΠΕΣΕΝΥΠΤΙΟΣΕΝΔΕΟΙΕΓΧΟΣ
ΝΗΔΥΙΟΙΣΙΜΑΛΟΞΥΚΡΑΔΑΙΝΟΜΕΝΟΝΛΥΕΓΥΙΑ
ΕΚΤΩΡΔΑΥΤΟΜΕΔΟΝΤΟΣΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΑΛΛΟΜΕΝΑΝΤΑΙΔΩΝΗΛΕΥΑΤΟΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΠΡΟΣΣΩΓΑΡΚΑΤΕΚΥΨΕΤΟΔΕΞΟΠΙΘΕΝΔΟΡΥΜΑΚΡΟΝ
ΟΥΔΕΙΕΝΙΣΚΙΜΦΘΗΕΠΙΔΟΥΡΙΑΧΟΣΠΕΛΕΜΙΧΘΗ
ΕΓΧΕΟΣΕΝΘΑΔΕΠΕΙΤΑΦΙΕΙΜΕΝΟΣΟΒΡΙΜΟΣΑΡΗΣ
ΚΑΙΝΥΚΕΔΗΞΙΦΕΕΣΣΑΥΤΟΣΧΕΔΟΝΟΡΜΗΘΗΤΗΝ
ΕΙΜΗΣΦΩΑΙΑΝΤΕΔΙΕΚΡΙΝΑΝΜΕΜΑΩΤΕ
ΟΙΡΗΛΘΟΝΚΑΘΟΜΙΛΟΝΕΤΑΙΡΟΥΚΙΚΛΗΣΚΟΝΤΟΣ
ΤΟΥΣΥΠΟΤΑΡΒΗΣΑΝΤΕΣΕΧΩΡΗΣΑΝΠΑΛΙΝΑΥΤΙΣ
ΕΚΤΩΡΑΙΝΕΙΑΣΤΗΔΕΧΡΟΜΙΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ
ΑΡΗΤΟΝΔΕΚΑΤΑΥΘΙΛΙΠΟΝΔΕΔΑΙΓΜΕΝΟΝΗΤΟΡ
ΚΕΙΜΕΝΟΝΑΥΤΟΜΕΔΩΝΔΕΘΟΩΙΑΤΑΛΑΝΤΟΣΑΡΗΙ
ΤΕΥΧΕΑΤΕΞΕΝΑΡΙΞΕΚΑΙΕΥΧΟΜΕΝΟΣΕΠΟΣΗΥΔΑ
ΗΔΗΜΑΝΟΛΙΓΟΝΓΕΜΕΝΟΙΤΙΑΔΑΟΘΑΝΟΝΤΟΣ
ΚΗΡΑΧΕΟΣΜΕΘΕΗΚΑΧΕΡΕΙΟΝΑΠΕΡΚΑΤΑΠΕΦΝΩΝ
ΩΣΕΙΠΩΝΕΣΔΙΦΡΟΝΕΛΩΝΕΝΑΡΑΒΡΟΤΟΕΝΤΑ
ΘΗΚΑΝΔΑΥΤΟΣΕΒΑΙΝΕΠΟΔΑΣΚΑΙΧΕΙΡΑΣΥΠΕΡΘΕΝ
ΑΙΜΑΤΟΕΙΣΩΣΤΙΣΤΕΛΕΩΝΚΑΤΑΤΑΥΡΟΝΕΔΗΔΩΣ

543

ΑΨΔΕΠΙΠΑΤΡΟΚΛΩΙΤΕΤΑΤΟΚΡΑΤΕΡΗΥΣΜΙΝΗ
ΑΡΓΑΛΕΗΠΟΛΥΔΑΚΡΥΣΕΓΕΙΡΕΔΕΝΕΙΚΟΣΑΘΗΝΗ
ΟΥΡΑΝΟΘΕΝΚΑΤΑΒΑΣΑΠΡΟΗΚΕΓΑΡΕΥΡΥΟΠΑΖΕΥΣ
ΟΡΝΥΜΕΝΑΙΔΑΝΑΟΥΣΔΗΓΑΡΝΟΟΣΕΤΡΑΠΕΤΑΥΤΟΥ
ΗΥΤΕΠΟΡΦΥΡΕΗΝΙΡΙΝΘΝΗΤΟΙΣΙΤΑΝΥΣΣΗΙ
ΖΕΥΣΕΞΟΥΡΑΝΟΘΕΝΤΕΡΑΣΕΜΜΕΝΑΙΗΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΗΚΑΙΧΕΙΜΩΝΟΣΔΥΣΘΑΛΠΕΟΣΟΣΡΑΤΕΕΡΓΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣΑΝΕΠΑΥΣΕΝΕΠΙΧΘΟΝΙΜΗΛΑΔΕΚΗΔΕΙ
ΩΣΗΠΟΡΦΥΡΕΗΙΝΕΦΕΛΗΙΠΥΚΑΣΑΣΑΕΑΥΤΗΝ
ΔΥΣΕΤΑΧΑΙΩΝΕΘΝΟΣΕΓΕΙΡΕΔΕΦΩΤΑΕΚΑΣΤΟΝ
ΠΡΩΤΟΝΔΑΤΡΕΟΣΥΙΟΝΕΠΟΤΡΥΝΟΥΣΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΙΦΘΙΜΟΝΜΕΝΕΛΑΟΝΟΓΑΡΡΑΟΙΕΓΓΥΘΕΝΗΕΝ
ΕΙΣΑΜΕΝΗΦΟΙΝΙΚΙΔΕΜΑΣΚΑΙΑΤΕΙΡΕΑΦΩΝΗΝ
ΣΟΙΜΕΝΔΗΜΕΝΕΛΑΕΚΑΤΗΦΕΙΗΚΑΙΟΝΕΙΔΟΣ
ΕΣΣΕΤΑΙΕΙΚΑΧΙΛΗΟΣΑΓΑΥΟΥΠΙΣΤΟΝΕΤΑΙΡΟΝ
ΤΕΙΧΕΙΥΠΟΤΡΩΩΝΤΑΧΕΕΣΚΥΝΕΣΕΛΚΗΣΟΥΣΙΝ
ΑΛΛΕΧΕΟΚΡΑΤΕΡΩΣΟΤΡΥΝΕΔΕΛΑΟΝΑΠΑΝΤΑ
ΤΗΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΦΟΙΝΙΞΑΤΤΑΓΕΡΑΙΕΠΑΛΑΙΓΕΝΕΣΕΙΓΑΡΑΘΗΝΗ
ΔΟΙΗΚΑΡΤΟΣΕΜΟΙΒΕΛΕΩΝΔΑΠΕΡΥΚΟΙΕΡΩΗΝ
ΤΩΚΕΝΕΓΩΓΕΘΕΛΟΙΜΙΠΑΡΕΣΤΑΜΕΝΑΙΚΑΙΑΜΥΝΕΙΝ
ΠΑΤΡΟΚΛΩΙΜΑΛΑΓΑΡΜΕΘΑΝΩΝΕΣΕΜΑΣΣΑΤΟΘΥΜΟΝ
ΑΛΛΕΚΤΩΡΠΥΡΟΣΑΙΝΟΝΕΧΕΙΜΕΝΟΣΟΥΔΑΠΟΛΗΓΕΙ
ΧΑΛΚΩΙΔΗΙΟΩΝΤΩΙΓΑΡΖΕΥΣΚΥΔΟΣΟΠΑΖΕΙ

567

ΩΣΦΑΤΟΓΗΘΗΣΕΝΔΕΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΟΤΤΙΡΑΟΙΠΑΜΠΡΩΤΑΘΕΩΝΗΡΗΣΑΤΟΠΑΝΤΩΝ
ΕΝΔΕΒΙΗΝΩΜΟΙΣΙΚΑΙΕΝΓΟΥΝΕΣΣΙΝΕΘΗΚΕ
ΚΑΙΟΙΜΥΙΗΣΘΑΡΣΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΝΗΚΕΝ
ΗΤΕΚΑΙΕΡΓΟΜΕΝΗΜΑΛΑΠΕΡΧΡΟΟΣΑΝΔΡΟΜΕΟΙΟ
ΙΣΧΑΝΑΑΙΔΑΚΕΕΙΝΛΑΡΟΝΤΕΟΙΑΙΜΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΤΟΙΟΥΜΙΝΘΑΡΣΕΥΣΠΛΗΣΕΦΡΕΝΑΣΑΜΦΙΜΕΛΑΙΝΑΣ
ΒΗΔΕΠΙΠΑΤΡΟΚΛΩΙΚΑΙΑΚΟΝΤΙΣΕΔΟΥΡΙΦΑΕΙΝΩΙ
ΕΣΚΕΔΕΝΙΤΡΩΕΣΣΙΠΟΔΗΣΥΙΟΣΗΕΤΙΩΝΟΣ
ΑΦΝΕΙΟΣΤΑΓΑΘΟΣΤΕΜΑΛΙΣΤΑΔΕΜΙΝΤΙΕΝΕΚΤΩΡ
ΔΗΜΟΥΕΠΕΙΟΙΕΤΑΙΡΟΣΕΗΝΦΙΛΟΣΕΙΛΑΠΙΝΑΣΤΗΣ
ΤΟΝΡΑΚΑΤΑΖΩΣΤΗΡΑΒΑΛΕΞΑΝΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΙΞΑΝΤΑΦΟΒΟΝΔΕΔΙΑΠΡΟΔΕΧΑΛΚΟΝΕΛΑΣΣΕ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΑΤΑΡΑΤΡΕΙΔΗΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΝΕΚΡΟΝΥΠΕΚΤΡΩΩΝΕΡΥΣΕΝΜΕΤΑΕΘΝΟΣΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΚΤΟΡΑΔΕΓΓΥΘΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣΟΤΡΥΝΕΝΑΠΟΛΛΩΝ
ΦΑΙΝΟΠΙΑΣΙΑΔΗΙΕΝΑΛΙΓΚΙΟΣΟΣΟΙΑΠΑΝΤΩΝ
ΞΕΙΝΩΝΦΙΛΤΑΤΟΣΕΣΚΕΝΑΒΥΔΟΘΙΟΙΚΙΑΝΑΙΩΝ
ΤΩΙΜΙΝΕΕΙΣΑΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΕΚΑΕΡΓΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΚΤΟΡΤΙΣΚΕΣΕΤΑΛΛΟΣΑΧΑΙΩΝΤΑΡΒΗΣΕΙΕΝ
ΟΙΟΝΔΗΜΕΝΕΛΑΟΝΥΠΕΤΡΕΣΑΣΟΣΤΟΠΑΡΟΣΓΕ
ΜΑΛΘΑΚΟΣΑΙΧΜΗΤΗΣΝΥΝΔΟΙΧΕΤΑΙΟΙΟΣΑΕΙΡΑΣ
ΝΕΚΡΟΝΥΠΕΚΤΡΩΩΝΣΟΝΔΕΚΤΑΝΕΠΙΣΤΟΝΕΤΑΙΡΟΝ
ΕΣΘΛΟΝΕΝΙΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΠΟΔΗΝΥΙΟΝΗΕΤΙΩΝΟΣ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΝΔΑΧΕΟΣΝΕΦΕΛΗΕΚΑΛΥΨΕΜΕΛΑΙΝΑ
ΒΗΔΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΚΕΚΟΡΥΘΜΕΝΟΣΑΙΘΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΚΑΙΤΟΤΑΡΑΚΡΟΝΙΔΗΣΕΛΕΤΑΙΓΙΔΑΘΥΣΣΑΝΟΕΣΣΑΝ
ΜΑΡΜΑΡΕΗΝΙΔΗΝΔΕΚΑΤΑΝΕΦΕΕΣΣΙΚΑΛΥΨΕΝ
ΑΣΤΡΑΨΑΣΔΕΜΑΛΑΜΕΓΑΛΕΚΤΥΠΕΤΗΝΔΕΤΙΝΑΞΕ
ΝΙΚΗΝΔΕΤΡΩΕΣΣΙΔΙΔΟΥΕΦΟΒΗΣΕΔΑΧΑΙΟΥΣ

597

ΠΡΩΤΟΣΠΗΝΕΛΕΩΣΒΟΙΩΤΙΟΣΗΡΧΕΦΟΒΟΙΟ
ΒΛΗΤΟΓΑΡΩΜΟΝΔΟΥΡΙΠΡΟΣΩΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΣΑΙΕΙ
ΑΚΡΟΝΕΠΙΛΙΓΔΗΝΓΡΑΨΕΝΔΕΟΙΟΣΤΕΟΝΑΧΡΙΣ
ΑΙΧΜΗΠΟΥΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣΟΓΑΡΡΕΒΑΛΕΣΧΕΔΟΝΕΛΘΩΝ
ΛΗΙΤΟΝΑΥΘΕΚΤΩΡΣΧΕΔΟΝΟΥΤΑΣΕΧΕΙΡΕΠΙΚΑΡΠΩΙ
ΥΙΟΝΑΛΕΚΤΡΥΟΝΟΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΠΑΥΣΕΔΕΧΑΡΜΗΣ
ΤΡΕΣΣΕΔΕΠΑΠΤΗΝΑΣΕΠΕΙΟΥΚΕΤΙΕΛΠΕΤΟΘΥΜΩΙ
ΕΓΧΟΣΕΧΩΝΕΝΧΕΙΡΙΜΑΧΗΣΕΣΘΑΙΤΡΩΕΣΣΙΝ
ΕΚΤΟΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΥΣΜΕΤΑΛΗΙΤΟΝΟΡΜΗΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΛΗΚΕΙΘΩΡΗΚΑΚΑΤΑΣΤΗΘΟΣΠΑΡΑΜΑΖΟΝ
ΕΝΚΑΥΛΩΙΔΕΑΓΗΔΟΛΙΧΟΝΔΟΡΥΤΟΙΔΕΒΟΗΣΑΝ
ΤΡΩΕΣΟΔΙΔΟΜΕΝΗΟΣΑΚΟΝΤΙΣΕΔΕΥΚΑΛΙΔΑΟ
ΔΙΦΡΩΙΕΦΕΣΤΑΟΤΟΣΤΟΥΜΕΝΡΑΠΟΤΥΤΘΟΝΑΜΑΡΤΕΝ
ΑΥΤΑΡΟΜΗΡΙΟΝΑΟΟΠΑΟΝΑΘΗΝΙΟΧΟΝΤΕ
ΚΟΙΡΑΝΟΝΟΣΡΕΚΛΥΚΤΟΥΕΥΚΤΙΜΕΝΗΣΕΠΕΤΑΥΤΩΙ
ΠΕΖΟΣΓΑΡΤΑΠΡΩΤΑΛΙΠΩΝΝΕΑΣΑΜΦΙΕΛΙΣΣΑΣ
ΗΛΥΘΕΚΑΙΚΕΤΡΩΣΙΜΕΓΑΚΡΑΤΟΣΕΓΓΥΑΛΙΞΕΝ
ΕΙΜΗΚΟΙΡΑΝΟΣΩΚΑΠΟΔΩΚΕΑΣΗΛΑΣΕΝΙΠΠΟΥΣ
ΚΑΙΤΩΙΜΕΝΦΑΟΣΗΛΘΕΝΑΜΥΝΕΔΕΝΗΛΕΕΣΗΜΑΡ
ΑΥΤΟΣΔΩΛΕΣΕΘΥΜΟΝΥΦΕΚΤΟΡΟΣΑΝΔΡΟΦΟΝΟΙΟ
ΤΟΝΒΑΛΥΠΟΓΝΑΘΜΟΙΟΚΑΙΟΥΑΤΟΣΕΚΔΑΡΟΔΟΝΤΑΣ
ΩΣΕΔΟΡΥΠΡΥΜΝΟΝΔΙΑΔΕΓΛΩΣΣΑΝΤΑΜΕΜΕΣΣΗΝ
ΗΡΙΠΕΔΕΞΟΧΕΩΝΚΑΤΑΔΗΝΙΑΧΕΥΕΝΕΡΑΖΕ
ΚΑΙΤΑΓΕΜΗΡΙΟΝΗΣΕΛΑΒΕΝΧΕΙΡΕΣΣΙΦΙΛΗΙΣΙ
ΚΥΨΑΣΕΚΠΕΔΙΟΙΟΚΑΙΙΔΟΜΕΝΗΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΜΑΣΤΙΕΝΥΝΕΙΟΣΚΕΘΟΑΣΕΠΙΝΗΑΣΙΚΗΑΙ
ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΣΔΕΚΑΙΑΥΤΟΣΟΤΟΥΚΕΤΙΚΑΡΤΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΩΣΕΦΑΤΙΔΟΜΕΝΕΥΣΔΙΜΑΣΕΝΚΑΛΛΙΤΡΙΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΝΗΑΣΕΠΙΓΛΑΦΥΡΑΣΔΗΓΑΡΔΕΟΣΕΜΠΕΣΕΘΥΜΩΙ

626

ΟΥΔΕΛΑΘΑΙΑΝΤΑΜΕΓΑΛΗΤΟΡΑΚΑΙΜΕΝΕΛΑΟΝ
ΖΕΥΣΟΤΕΔΗΤΡΩΕΣΣΙΔΙΔΟΥΕΤΕΡΑΛΚΕΑΝΙΚΗΝ
ΤΟΙΣΙΔΕΜΥΘΩΝΗΡΧΕΜΕΓΑΣΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΩΠΟΠΟΙΗΔΗΜΕΝΚΕΚΑΙΟΣΜΑΛΑΝΗΠΙΟΣΕΣΤΙ
ΓΝΟΙΗΟΤΙΤΡΩΕΣΣΙΠΑΤΗΡΖΕΥΣΑΥΤΟΣΑΡΗΓΕΙ
ΤΩΝΜΕΝΓΑΡΠΑΝΤΩΝΒΕΛΕΑΠΤΕΤΑΙΟΣΤΙΣΑΦΗΗΙ
ΗΚΑΚΟΣΗΑΓΑΘΟΣΖΕΥΣΔΕΜΠΗΣΠΑΝΤΙΘΥΝΕΙ
ΗΜΙΝΔΑΥΤΩΣΠΑΣΙΝΕΤΩΣΙΑΠΙΠΤΕΙΕΡΑΖΕ
ΑΛΛΑΓΕΤΑΥΤΟΙΠΕΡΦΡΑΖΩΜΕΘΑΜΗΤΙΝΑΡΙΣΤΗΝ
ΗΜΕΝΟΠΩΣΤΟΝΝΕΚΡΟΝΕΡΥΣΣΟΜΕΝΗΔΕΚΑΙΑΥΤΟΙ
ΧΑΡΜΑΦΙΛΟΙΣΕΤΑΡΟΙΣΙΓΕΝΩΜΕΘΑΝΟΣΤΗΣΑΝΤΕΣ
ΟΙΠΟΥΔΕΥΡΟΡΟΩΝΤΕΣΑΚΗΧΕΔΑΤΟΥΔΕΤΙΦΑΣΙΝ
ΕΚΤΟΡΟΣΑΝΔΡΟΦΟΝΟΙΟΜΕΝΟΣΚΑΙΧΕΙΡΑΣΑΑΠΤΟΥΣ
ΣΧΗΣΕΣΘΑΛΛΕΝΝΗΥΣΙΜΕΛΑΙΝΗΙΣΙΝΠΕΣΕΕΣΘΑΙ
ΕΙΗΔΟΣΤΙΣΕΤΑΙΡΟΣΑΠΑΓΓΕΙΛΕΙΕΤΑΧΙΣΤΑ
ΠΗΛΕΙΔΗΙΕΠΕΙΟΥΜΙΝΟΙΟΜΑΙΟΥΔΕΠΕΠΥΣΘΑΙ
ΛΥΓΡΗΣΑΓΓΕΛΙΗΣΟΤΙΟΙΦΙΛΟΣΩΛΕΘΕΤΑΙΡΟΣ
ΑΛΛΟΥΠΗΙΔΥΝΑΜΑΙΙΔΕΕΙΝΤΟΙΟΥΤΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΗΕΡΙΓΑΡΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙΟΜΩΣΑΥΤΟΙΤΕΚΑΙΙΠΠΟΙ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΑΛΛΑΣΥΡΥΣΑΙΥΠΗΕΡΟΣΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΠΟΙΗΣΟΝΔΑΙΘΡΗΝΔΟΣΔΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝΙΔΕΣΘΑΙ
ΕΝΔΕΦΑΕΙΚΑΙΟΛΕΣΣΟΝΕΠΕΙΝΥΤΟΙΕΥΑΔΕΝΟΥΤΩΣ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΝΔΕΠΑΤΗΡΟΛΟΦΥΡΑΤΟΔΑΚΡΥΧΕΟΝΤΑ
ΑΥΤΙΚΑΔΗΕΡΑΜΕΝΣΚΕΔΑΣΕΝΚΑΙΑΠΩΣΕΝΟΜΙΧΛΗΝ
ΗΕΛΙΟΣΔΕΠΕΛΑΜΨΕΜΑΧΗΔΕΠΙΠΑΣΑΦΑΑΝΘΗ
ΚΑΙΤΟΤΑΡΑΙΑΣΕΙΠΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΝΜΕΝΕΛΑΟΝ
ΣΚΕΠΤΕΟΝΥΝΜΕΝΕΛΑΕΔΙΟΤΡΕΦΕΣΑΙΚΕΝΙΔΗΑΙ
ΖΩΟΝΕΤΑΝΤΙΛΟΧΟΝΜΕΓΑΘΥΜΟΥΝΕΣΤΟΡΟΣΥΙΟΝ
ΟΤΡΥΝΟΝΔΑΧΙΛΗΙΔΑΙΦΡΟΝΙΘΑΣΣΟΝΙΟΝΤΑ
ΕΙΠΕΙΝΟΤΤΙΡΑΟΙΠΟΛΥΦΙΛΤΑΤΟΣΩΛΕΘΕΤΑΙΡΟΣ

656

ΩΣΕΦΑΤΟΥΔΑΠΙΘΗΣΕΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΒΗΔΙΕΝΑΙΩΣΤΙΣΤΕΛΕΩΝΑΠΟΜΕΣΣΑΥΛΟΙΟ
ΟΣΤΕΠΕΙΑΡΚΕΚΑΜΗΙΣΙΚΥΝΑΣΤΑΝΔΡΑΣΤΕΡΕΘΙΖΩΝ
ΟΙΤΕΜΙΝΟΥΚΕΙΩΣΙΒΟΩΝΕΚΠΙΑΡΕΛΕΣΘΑΙ
ΠΑΝΝΥΧΟΙΕΓΡΗΣΣΟΝΤΕΣΟΔΕΚΡΕΙΩΝΕΡΑΤΙΖΩΝ
ΙΘΥΕΙΑΛΛΟΥΤΙΠΡΗΣΣΕΙΘΑΜΕΕΣΓΑΡΑΚΟΝΤΕΣ
ΑΝΤΙΟΝΑΙΣΣΟΥΣΙΘΡΑΣΕΙΑΩΝΑΠΟΧΕΙΡΩΝ
ΚΑΙΟΜΕΝΑΙΤΕΔΕΤΑΙΤΑΣΤΕΤΡΕΙΕΣΣΥΜΕΝΟΣΠΕΡ
ΗΩΘΕΝΔΑΠΟΝΟΣΦΙΝΕΒΗΤΕΤΙΗΟΤΙΘΥΜΩΙ
ΩΣΑΠΟΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΒΟΗΝΑΓΑΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΗΙΕΠΟΛΛΑΕΚΩΝΠΕΡΙΓΑΡΔΙΕΜΗΜΙΝΑΧΑΙΟΙ
ΑΡΓΑΛΕΟΥΠΡΟΦΟΒΟΙΟΕΛΩΡΔΗΙΟΙΣΙΛΙΠΟΙΕΝ
ΠΟΛΛΑΔΕΜΗΡΙΟΝΗΙΤΕΚΑΙΑΙΑΝΤΕΣΣΕΠΕΤΕΛΛΕΝ
ΑΙΑΝΤΑΡΓΕΙΩΝΗΓΗΤΟΡΕΜΗΡΙΟΝΗΤΕ
ΝΥΝΤΙΣΕΝΗΕΙΗΣΠΑΤΡΟΚΛΗΟΣΔΕΙΛΟΙΟ
ΜΝΗΣΑΣΘΩΠΑΣΙΝΓΑΡΕΠΙΣΤΑΤΟΜΕΙΛΙΧΟΣΕΙΝΑΙ
ΖΩΟΣΕΩΝΝΥΝΑΥΘΑΝΑΤΟΣΚΑΙΜΟΙΡΑΚΙΧΑΝΕΙ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΑΠΕΒΗΞΑΝΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΟΣΕΠΑΠΤΑΙΝΩΝΩΣΤΑΙΕΤΟΣΟΝΡΑΤΕΦΑΣΙΝ
ΟΞΥΤΑΤΟΝΔΕΡΚΕΣΘΑΙΥΠΟΥΡΑΝΙΩΝΠΕΤΕΗΝΩΝ
ΟΝΤΕΚΑΙΥΨΟΘΕΟΝΤΑΠΟΔΑΣΤΑΧΥΣΟΥΚΕΛΑΘΕΠΤΩΞ
ΘΑΜΝΩΙΥΠΑΜΦΙΚΟΜΩΙΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΟΣΑΛΛΑΤΕΠΑΥΤΩΙ
ΕΣΣΥΤΟΚΑΙΤΕΜΙΝΩΚΑΛΑΒΩΝΕΞΕΙΛΕΤΟΘΥΜΟΝ
ΩΣΤΟΤΕΣΟΙΜΕΝΕΛΑΕΔΙΟΤΡΕΦΕΣΟΣΣΕΦΑΕΙΝΩ
ΠΑΝΤΟΣΕΔΙΝΕΙΣΘΗΝΠΟΛΕΩΝΚΑΤΑΕΘΝΟΣΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΙΠΟΥΝΕΣΤΟΡΟΣΥΙΟΝΕΤΙΖΩΟΝΤΑΙΔΟΙΤΟ
ΤΟΝΔΕΜΑΛΑΙΨΕΝΟΗΣΕΜΑΧΗΣΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑΠΑΣΗΣ
ΘΑΡΣΥΝΟΝΘΕΤΑΡΟΥΣΚΑΙΕΠΟΤΡΥΝΟΝΤΑΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΞΑΝΘΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΛΟΧΕΙΔΑΓΕΔΕΥΡΟΔΙΟΤΡΕΦΕΣΟΦΡΑΠΥΘΗΑΙ
ΛΥΓΡΗΣΑΓΓΕΛΙΗΣΗΜΗΩΦΕΛΛΕΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΗΔΗΜΕΝΣΕΚΑΙΑΥΤΟΝΟΙΟΜΑΙΕΙΣΟΡΟΩΝΤΑ
ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝΟΤΙΠΗΜΑΘΕΟΣΔΑΝΑΟΙΣΙΚΥΛΙΝΔΕΙ
ΝΙΚΗΔΕΤΡΩΩΝΠΕΦΑΤΑΙΔΩΡΙΣΤΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΜΕΓΑΛΗΔΕΠΟΘΗΔΑΝΑΟΙΣΙΤΕΤΥΚΤΑΙ
ΑΛΛΑΣΥΓΑΙΨΑΧΙΛΗΙΘΕΩΝΕΠΙΝΗΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΕΙΠΕΙΝΑΙΚΕΤΑΧΙΣΤΑΝΕΚΥΝΕΠΙΝΗΑΣΑΩΣΗΙ
ΓΥΜΝΟΝΑΤΑΡΤΑΓΕΤΕΥΧΕΕΧΕΙΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ

694

ΩΣΕΦΑΤΑΝΤΙΛΟΧΟΣΔΕΚΑΤΕΣΤΥΓΕΜΥΘΟΝΑΚΟΥΣΑΣ
ΔΗΝΔΕΜΙΝΑΜΦΑΣΙΗΕΠΕΩΝΛΑΒΕΤΩΔΕΟΙΟΣΣΕ
ΔΑΚΡΥΟΦΙΠΛΗΣΘΕΝΘΑΛΕΡΗΔΕΟΙΕΣΧΕΤΟΦΩΝΗ
ΑΛΛΟΥΔΩΣΜΕΝΕΛΑΟΥΕΦΗΜΟΣΥΝΗΣΑΜΕΛΗΣΕ
ΒΗΔΕΘΕΕΙΝΤΑΔΕΤΕΥΧΕΑΜΥΜΟΝΙΔΩΚΕΝΕΤΑΙΡΩΙ
ΛΑΟΔΟΚΩΙΟΣΟΙΣΧΕΔΟΝΕΣΤΡΕΦΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΤΟΝΜΕΝΔΑΚΡΥΧΕΟΝΤΑΠΟΔΕΣΦΕΡΟΝΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΠΗΛΕΙΔΗΙΑΧΙΛΗΙΚΑΚΟΝΕΠΟΣΑΓΓΕΛΕΟΝΤΑ
ΟΥΔΑΡΑΣΟΙΜΕΝΕΛΑΕΔΙΟΤΡΕΦΕΣΗΘΕΛΕΘΥΜΟΣ
ΤΕΙΡΟΜΕΝΟΙΣΕΤΑΡΟΙΣΙΝΑΜΥΝΕΜΕΝΕΝΘΕΝΑΠΗΛΘΕΝ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΣΜΕΓΑΛΗΔΕΠΟΘΗΠΥΛΙΟΙΣΙΝΕΤΥΧΘΗ
ΑΛΛΟΓΕΤΟΙΣΙΝΜΕΝΘΡΑΣΥΜΗΔΕΑΔΙΟΝΑΝΗΚΕΝ
ΑΥΤΟΣΔΑΥΤΕΠΙΠΑΤΡΟΚΛΩΙΗΡΩΙΒΕΒΗΚΕΙ
ΣΤΗΔΕΠΑΡΑΙΑΝΤΕΣΣΙΘΕΩΝΕΙΘΑΡΔΕΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΚΕΙΝΟΝΜΕΝΔΗΝΗΥΣΙΝΕΠΙΠΡΟΕΗΚΑΘΟΗΙΣΙΝ
ΕΛΘΕΙΝΕΙΣΑΧΙΛΗΑΠΟΔΑΣΤΑΧΥΝΟΥΔΕΜΙΝΟΙΩ
ΝΥΝΙΕΝΑΙΜΑΛΑΠΕΡΚΕΧΟΛΩΜΕΝΟΝΕΚΤΟΡΙΔΙΩΙ
ΟΥΓΑΡΠΩΣΑΝΓΥΜΝΟΣΕΩΝΤΡΩΕΣΣΙΜΑΧΟΙΤΟ
ΗΜΕΙΣΔΑΥΤΟΙΠΕΡΦΡΑΖΩΜΕΘΑΜΗΤΙΝΑΡΙΣΤΗΝ
ΗΜΕΝΟΠΩΣΤΟΝΝΕΚΡΟΝΕΡΥΣΣΟΜΕΝΗΔΕΚΑΙΑΥΤΟΙ
ΤΡΩΩΝΕΞΕΝΟΠΗΣΘΑΝΑΤΟΝΚΑΙΚΗΡΑΦΥΓΩΜΕΝ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΜΕΓΑΣΤΕΛΑΜΩΝΙΟΣΑΙΑΣ
ΠΑΝΤΑΚΑΤΑΙΣΑΝΕΕΙΠΕΣΑΓΑΚΛΕΕΣΩΜΕΝΕΛΑΕ
ΑΛΛΑΣΥΜΕΝΚΑΙΜΗΡΙΟΝΗΣΥΠΟΔΥΝΤΕΜΑΛΩΚΑ
ΝΕΚΡΟΝΑΕΙΡΑΝΤΕΣΦΕΡΕΤΕΚΠΟΝΟΥΑΥΤΑΡΟΠΙΣΘΕ
ΝΩΙΜΑΧΗΣΟΜΕΘΑΤΡΩΣΙΝΤΕΚΑΙΕΚΤΟΡΙΔΙΩΙ
ΙΣΟΝΘΥΜΟΝΕΧΟΝΤΕΣΟΜΩΝΥΜΟΙΟΙΤΟΠΑΡΟΣΠΕΡ
ΜΙΜΝΟΜΕΝΟΞΥΝΑΡΗΑΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙΣΙΜΕΝΟΝΤΕΣ
ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΑΡΑΝΕΚΡΟΝΑΠΟΧΘΟΝΟΣΑΓΚΑΖΟΝΤΟ
ΥΨΙΜΑΛΑΜΕΓΑΛΩΣΕΠΙΔΙΑΧΕΛΑΟΣΟΠΙΣΘΕ
ΤΡΩΙΚΟΣΩΣΕΙΔΟΝΤΟΝΕΚΥΝΑΙΡΟΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΙΘΥΣΑΝΔΕΚΥΝΕΣΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΣΟΙΤΕΠΙΚΑΠΡΩΙ
ΒΛΗΜΕΝΩΙΑΙΞΩΣΙΠΡΟΚΟΥΡΩΝΘΗΡΗΤΗΡΩΝ
ΕΩΣΜΕΝΓΑΡΤΕΘΕΟΥΣΙΔΙΑΡΡΑΙΣΑΙΜΕΜΑΩΤΕΣ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΡΕΝΤΟΙΣΙΝΕΛΙΞΕΤΑΙΑΛΚΙΠΕΠΟΙΘΩΣ
ΑΨΤΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝΔΙΑΤΕΤΡΕΣΑΝΑΛΛΥΔΙΣΑΛΛΟΣ
ΩΣΤΡΩΕΣΕΙΟΣΜΕΝΟΜΙΛΑΔΟΝΑΙΕΝΕΠΟΝΤΟ
ΝΥΣΣΟΝΤΕΣΞΙΦΕΣΙΝΤΕΚΑΙΕΓΧΕΣΙΝΑΜΦΙΓΥΟΙΣΙΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΡΑΙΑΝΤΕΜΕΤΑΣΤΡΕΦΘΕΝΤΕΚΑΤΑΥΤΟΥΣ
ΣΤΑΙΗΣΑΝΤΩΝΔΕΤΡΑΠΕΤΟΧΡΩΣΟΥΔΕΤΙΣΕΤΛΗ
ΠΡΟΣΣΩΑΙΞΑΣΠΕΡΙΝΕΚΡΟΥΔΗΡΙΑΑΣΘΑΙ

735

ΩΣΟΙΓΕΜΜΕΜΑΩΤΕΝΕΚΥΝΦΕΡΟΝΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΝΗΑΣΕΠΙΓΛΑΦΥΡΑΣΕΠΙΔΕΠΤΟΛΕΜΟΣΤΕΤΑΤΟΣΦΙΝ
ΑΓΡΙΟΣΗΥΤΕΠΥΡΤΟΤΕΠΕΣΣΥΜΕΝΟΝΠΟΛΙΝΑΝΔΡΩΝ
ΟΡΜΕΝΟΝΕΞΑΙΦΝΗΣΦΛΕΓΕΘΕΙΜΙΝΥΘΟΥΣΙΔΕΟΙΚΟΙ
ΕΝΣΕΛΑΙΜΕΓΑΛΩΙΤΟΔΕΠΙΒΡΕΜΕΙΙΣΑΝΕΜΟΙΟ
ΩΣΜΕΝΤΟΙΣΙΠΠΩΝΤΕΚΑΙΑΝΔΡΩΝΑΙΧΜΗΤΑΩΝ
ΑΖΗΧΗΣΟΡΥΜΑΓΔΟΣΕΠΗΙΕΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙΣΙΝ
ΟΙΔΩΣΘΗΜΙΟΝΟΙΚΡΑΤΕΡΟΝΜΕΝΟΣΑΜΦΙΒΑΛΟΝΤΕΣ
ΕΛΚΩΣΕΞΟΡΕΟΣΚΑΤΑΠΑΙΠΑΛΟΕΣΣΑΝΑΤΑΡΠΟΝ
ΗΔΟΚΟΝΗΕΔΟΡΥΜΕΓΑΝΗΙΟΝΕΝΔΕΤΕΘΥΜΟΣ
ΤΕΙΡΕΘΟΜΟΥΚΑΜΑΤΩΙΤΕΚΑΙΙΔΡΩΙΣΠΕΥΔΟΝΤΕΣΣΙΝ
ΩΣΟΙΓΕΜΜΕΜΑΩΤΕΝΕΚΥΝΦΕΡΟΝΑΥΤΑΡΟΠΙΣΘΕΝ
ΑΙΑΝΤΙΣΧΑΝΕΤΗΝΩΣΤΕΠΡΩΝΙΣΧΑΝΕΙΥΔΩΡ
ΥΛΗΕΙΣΠΕΔΙΟΙΟΔΙΑΠΡΥΣΙΟΝΤΕΤΥΧΗΚΩΣ
ΟΣΤΕΚΑΙΙΦΘΙΜΩΝΠΟΤΑΜΩΝΑΛΕΓΕΙΝΑΡΕΕΘΡΑ
ΙΣΧΕΙΑΦΑΡΔΕΤΕΠΑΣΙΡΟΟΝΠΕΔΙΟΝΔΕΤΙΘΗΣΙ
ΠΛΑΖΩΝΟΥΔΕΤΙΜΙΝΣΘΕΝΕΙΡΗΓΝΥΣΙΡΕΟΝΤΕΣ
ΩΣΑΙΕΙΑΙΑΝΤΕΜΑΧΗΝΑΝΕΕΡΓΟΝΟΠΙΣΣΩ
ΤΡΩΩΝΟΙΔΑΜΕΠΟΝΤΟΔΥΩΔΕΝΤΟΙΣΙΜΑΛΙΣΤΑ
ΑΙΝΕΙΑΣΤΑΓΧΙΣΙΑΔΗΣΚΑΙΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΤΩΝΔΩΣΤΕΨΑΡΩΝΝΕΦΟΣΕΡΧΕΤΑΙΗΕΚΟΛΟΙΩΝ
ΟΥΛΟΝΚΕΚΛΗΓΟΝΤΕΣΟΤΕΠΡΟΙΔΩΣΙΝΙΟΝΤΑ
ΚΙΡΚΟΝΟΤΕΣΜΙΚΡΗΙΣΙΦΟΝΟΝΦΕΡΕΙΟΡΝΙΘΕΣΣΙΝ
ΩΣΑΡΥΠΑΙΝΕΙΑΙΤΕΚΑΙΕΚΤΟΡΙΚΟΥΡΟΙΑΧΑΙΩΝ
ΟΥΛΟΝΚΕΚΛΗΓΟΝΤΕΣΙΣΑΝΛΗΘΟΝΤΟΔΕΧΑΡΜΗΣ
ΠΟΛΛΑΔΕΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑΠΕΣΟΝΠΕΡΙΤΑΜΦΙΤΕΤΑΦΡΟΝ
ΦΕΥΓΟΝΤΩΝΔΑΝΑΩΝΠΟΛΕΜΟΥΔΟΥΓΙΓΝΕΤΕΡΩΗ

Book 18

1

ΩΣΟΙΜΕΝΜΑΡΝΑΝΤΟΔΕΜΑΣΠΥΡΟΣΑΙΘΟΜΕΝΟΙΟ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΣΔΑΧΙΛΗΙΠΟΔΑΣΤΑΧΥΣΑΓΓΕΛΟΣΗΛΘΕ
ΤΟΝΔΕΥΡΕΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΝΕΩΝΟΡΘΟΚΡΑΙΡΑΩΝ
ΤΑΦΡΟΝΕΟΝΤΑΝΑΘΥΜΟΝΑΔΗΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑΗΕΝ
ΟΧΘΗΣΑΣΔΑΡΑΕΙΠΕΠΡΟΣΟΝΜΕΓΑΛΗΤΟΡΑΘΥΜΟΝ
ΩΜΟΙΕΓΩΤΙΤΑΡΑΥΤΕΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΚΛΟΝΕΟΝΤΑΙΑΤΥΖΟΜΕΝΟΙΠΕΔΙΟΙΟ
ΜΗΔΗΜΟΙΤΕΛΕΣΩΣΙΘΕΟΙΚΑΚΑΚΗΔΕΑΘΥΜΩΙ
ΩΣΠΟΤΕΜΟΙΜΗΤΗΡΔΙΕΠΕΦΡΑΔΕΚΑΙΜΟΙΕΕΙΠΕ
ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝΤΟΝΑΡΙΣΤΟΝΕΤΙΖΩΟΝΤΟΣΕΜΕΙΟ
ΧΕΡΣΙΝΥΠΟΤΡΩΩΝΛΕΙΨΕΙΝΦΑΟΣΗΕΛΙΟΙΟ
ΗΜΑΛΑΔΗΤΕΘΝΗΚΕΜΕΝΟΙΤΙΟΥΑΛΚΙΜΟΣΥΙΟΣ
ΣΧΕΤΛΙΟΣΗΤΕΚΕΛΕΥΟΝΑΠΩΣΑΜΕΝΟΝΔΗΙΟΝΠΥΡ
ΑΨΕΠΙΝΗΑΣΙΜΕΝΜΗΔΕΚΤΟΡΙΙΦΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΕΙΟΣΟΤΑΥΘΩΡΜΑΙΝΕΚΑΤΑΦΡΕΝΑΚΑΙΚΑΤΑΘΥΜΟΝ
ΤΟΦΡΑΟΙΕΓΓΥΘΕΝΗΛΘΕΝΑΓΑΥΟΥΝΕΣΤΟΡΟΣΥΙΟΣ
ΔΑΚΡΥΑΘΕΡΜΑΧΕΩΝΦΑΤΟΔΑΓΓΕΛΙΗΝΑΛΕΓΕΙΝΗΝ
ΩΜΟΙΠΗΛΕΟΣΥΙΕΔΑΙΦΡΟΝΟΣΗΜΑΛΑΛΥΓΡΗΣ
ΠΕΥΣΕΑΙΑΓΓΕΛΙΗΣΗΜΗΩΦΕΛΛΕΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΚΕΙΤΑΙΠΑΤΡΟΚΛΟΣΝΕΚΥΟΣΔΕΔΗΑΜΦΙΜΑΧΟΝΤΑΙ
ΓΥΜΝΟΥΑΤΑΡΤΑΓΕΤΕΥΧΕΕΧΕΙΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ

22

ΩΣΦΑΤΟΤΟΝΔΑΧΕΟΣΝΕΦΕΛΗΕΚΑΛΥΨΕΜΕΛΑΙΝΑ
ΑΜΦΟΤΕΡΗΙΣΙΔΕΧΕΡΣΙΝΕΛΩΝΚΟΝΙΝΑΙΘΑΛΟΕΣΣΑΝ
ΧΕΥΑΤΟΚΑΚΚΕΦΑΛΗΣΧΑΡΙΕΝΔΗΙΣΧΥΝΕΠΡΟΣΩΠΟΝ
ΝΕΚΤΑΡΕΩΙΔΕΧΙΤΩΝΙΜΕΛΑΙΝΑΜΦΙΖΑΝΕΤΕΦΡΗ
ΑΥΤΟΣΔΕΝΚΟΝΙΗΙΣΙΜΕΓΑΣΜΕΓΑΛΩΣΤΙΤΑΝΥΣΘΕΙΣ
ΚΕΙΤΟΦΙΛΗΙΣΙΔΕΧΕΡΣΙΚΟΜΗΝΗΙΣΧΥΝΕΔΑΙΖΩΝ
ΔΜΩΙΑΙΔΑΣΑΧΙΛΕΥΣΛΗΙΣΣΑΤΟΠΑΤΡΟΚΛΟΣΤΕ
ΘΥΜΟΝΑΚΗΧΕΜΕΝΑΙΜΕΓΑΛΙΑΧΟΝΕΚΔΕΘΥΡΑΖΕ
ΕΔΡΑΜΟΝΑΜΦΑΧΙΛΗΑΔΑΙΦΡΟΝΑΧΕΡΣΙΔΕΠΑΣΑΙ
ΣΤΗΘΕΑΠΕΠΛΗΓΟΝΤΟΛΥΘΕΝΔΥΠΟΓΥΙΑΕΚΑΣΤΗΣ
ΑΝΤΙΛΟΧΟΣΔΕΤΕΡΩΘΕΝΟΔΥΡΕΤΟΔΑΚΡΥΑΛΕΙΒΩΝ
ΧΕΙΡΑΣΕΧΩΝΑΧΙΛΗΟΣΟΔΕΣΤΕΝΕΚΥΔΑΛΙΜΟΝΚΗΡ
ΔΕΙΔΙΕΓΑΡΜΗΛΑΙΜΟΝΑΠΑΜΗΣΕΙΕΣΙΔΗΡΩΙ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΟΝΔΩΙΜΩΞΕΝΑΚΟΥΣΕΔΕΠΟΤΝΙΑΜΗΤΗΡ
ΗΜΕΝΗΕΝΒΕΝΘΕΣΣΙΝΑΛΟΣΠΑΡΑΠΑΤΡΙΓΕΡΟΝΤΙ
ΚΩΚΥΣΕΝΤΑΡΕΠΕΙΤΑΘΕΑΙΔΕΜΙΝΑΜΦΑΓΕΡΟΝΤΟ
ΠΑΣΑΙΟΣΑΙΚΑΤΑΒΕΝΘΟΣΑΛΟΣΝΗΡΗΙΔΕΣΗΣΑΝ
ΕΝΘΑΡΕΗΝΓΛΑΥΚΗΤΕΘΑΛΕΙΑΤΕΚΥΜΟΔΟΚΗΤΕ
ΝΗΣΑΙΗΣΠΕΙΩΤΕΘΟΗΘΑΛΙΗΤΕΒΟΩΠΙΣ
ΚΥΜΟΘΟΗΤΕΚΑΙΑΚΤΑΙΗΚΑΙΛΙΜΝΩΡΕΙΑ
ΚΑΙΜΕΛΙΤΗΚΑΙΙΑΙΡΑΚΑΙΑΜΦΙΘΟΗΚΑΙΑΓΑΥΗ
ΔΩΤΩΤΕΠΡΩΤΩΤΕΦΕΡΟΥΣΑΤΕΔΥΝΑΜΕΝΗΤΕ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΤΕΚΑΙΑΜΦΙΝΟΜΗΚΑΙΚΑΛΛΙΑΝΕΙΡΑ
ΔΩΡΙΣΚΑΙΠΑΝΟΠΗΚΑΙΑΓΑΚΛΕΙΤΗΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΝΗΜΕΡΤΗΣΤΕΚΑΙΑΨΕΥΔΗΣΚΑΙΚΑΛΛΙΑΝΑΣΣΑ
ΕΝΘΑΔΕΗΝΚΛΥΜΕΝΗΙΑΝΕΙΡΑΤΕΚΑΙΙΑΝΑΣΣΑ
ΜΑΙΡΑΚΑΙΩΡΕΙΘΥΙΑΕΥΠΛΟΚΑΜΟΣΤΑΜΑΘΕΙΑ
ΑΛΛΑΙΘΑΙΚΑΤΑΒΕΝΘΟΣΑΛΟΣΝΗΡΗΙΔΕΣΗΣΑΝ
ΤΩΝΔΕΚΑΙΑΡΓΥΦΕΟΝΠΛΗΤΟΣΠΕΟΣΑΙΔΑΜΑΠΑΣΑΙ
ΣΤΗΘΕΑΠΕΠΛΗΓΟΝΤΟΘΕΤΙΣΔΕΞΗΡΧΕΓΟΟΙΟ
ΚΛΥΤΕΚΑΣΙΓΝΗΤΑΙΝΗΡΗΙΔΕΣΟΦΡΕΥΠΑΣΑΙ
ΕΙΔΕΤΑΚΟΥΟΥΣΑΙΟΣΕΜΩΙΕΝΙΚΗΔΕΑΘΥΜΩΙ
ΩΜΟΙΕΓΩΔΕΙΛΗΩΜΟΙΔΥΣΑΡΙΣΤΟΤΟΚΕΙΑ
ΗΤΕΠΕΙΑΡΤΕΚΟΝΥΙΟΝΑΜΥΜΟΝΑΤΕΚΡΑΤΕΡΟΝΤΕ
ΕΞΟΧΟΝΗΡΩΩΝΟΔΑΝΕΔΡΑΜΕΝΕΡΝΕΙΙΣΟΣ
ΤΟΝΜΕΝΕΓΩΘΡΕΨΑΣΑΦΥΤΟΝΩΣΓΟΥΝΩΙΑΛΩΗΣ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΠΡΟΕΗΚΑΚΟΡΩΝΙΣΙΝΙΛΙΟΝΕΙΣΩ
ΤΡΩΣΙΜΑΧΗΣΟΜΕΝΟΝΤΟΝΔΟΥΧΥΠΟΔΕΞΟΜΑΙΑΥΤΙΣ
ΟΙΚΑΔΕΝΟΣΤΗΣΑΝΤΑΔΟΜΟΝΠΗΛΗΙΟΝΕΙΣΩ
ΟΦΡΑΔΕΜΟΙΖΩΕΙΚΑΙΟΡΑΙΦΑΟΣΗΕΛΙΟΙΟ
ΑΧΝΥΤΑΙΟΥΔΕΤΙΟΙΔΥΝΑΜΑΙΧΡΑΙΣΜΗΣΑΙΙΟΥΣΑ
ΑΛΛΕΙΜΟΦΡΑΙΔΩΜΙΦΙΛΟΝΤΕΚΟΣΗΔΕΠΑΚΟΥΣΩ
ΟΤΤΙΜΙΝΙΚΕΤΟΠΕΝΘΟΣΑΠΟΠΤΟΛΕΜΟΙΟΜΕΝΟΝΤΑ

65

ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΑΛΙΠΕΣΠΕΟΣΑΙΔΕΣΥΝΑΥΤΗΙ
ΔΑΚΡΥΟΕΣΣΑΙΙΣΑΝΠΕΡΙΔΕΣΦΙΣΙΚΥΜΑΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΡΗΓΝΥΤΟΤΑΙΔΟΤΕΔΗΤΡΟΙΗΝΕΡΙΒΩΛΟΝΙΚΟΝΤΟ
ΑΚΤΗΝΕΙΣΑΝΕΒΑΙΝΟΝΕΠΙΣΧΕΡΩΕΝΘΑΘΑΜΕΙΑΙ
ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝΕΙΡΥΝΤΟΝΕΕΣΤΑΧΥΝΑΜΦΑΧΙΛΗΑ
ΤΩΙΔΕΒΑΡΥΣΤΕΝΑΧΟΝΤΙΠΑΡΙΣΤΑΤΟΠΟΤΝΙΑΜΗΤΗΡ
ΟΞΥΔΕΚΩΚΥΣΑΣΑΚΑΡΗΛΑΒΕΠΑΙΔΟΣΕΟΙΟ
ΚΑΙΡΟΛΟΦΥΡΟΜΕΝΗΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΤΕΚΝΟΝΤΙΚΛΑΙΕΙΣΤΙΔΕΣΕΦΡΕΝΑΣΙΚΕΤΟΠΕΝΘΟΣ
ΕΞΑΥΔΑΜΗΚΕΥΘΕΤΑΜΕΝΔΗΤΟΙΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ
ΕΚΔΙΟΣΩΣΑΡΑΔΗΠΡΙΝΓΕΥΧΕΟΧΕΙΡΑΣΑΝΑΣΧΩΝ
ΠΑΝΤΑΣΕΠΙΠΡΥΜΝΗΙΣΙΝΑΛΗΜΕΝΑΙΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΣΕΥΕΠΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣΠΑΘΕΕΙΝΤΑΕΚΗΛΙΑΕΡΓΑ
ΤΗΝΔΕΒΑΡΥΣΤΕΝΑΧΩΝΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΜΗΤΕΡΕΜΗΤΑΜΕΝΑΡΜΟΙΟΛΥΜΠΙΟΣΕΞΕΤΕΛΕΣΣΕΝ
ΑΛΛΑΤΙΜΟΙΤΩΝΗΔΟΣΕΠΕΙΦΙΛΟΣΩΛΕΘΕΤΑΙΡΟΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣΤΟΝΕΓΩΠΕΡΙΠΑΝΤΩΝΤΙΟΝΕΤΑΙΡΩΝ
ΙΣΟΝΕΜΗΙΚΕΦΑΛΗΙΤΟΝΑΠΩΛΕΣΑΤΕΥΧΕΑΔΕΚΤΩΡ
ΔΗΙΩΣΑΣΑΠΕΔΥΣΕΠΕΛΩΡΙΑΘΑΥΜΑΙΔΕΣΘΑΙ
ΚΑΛΑΤΑΜΕΝΠΗΛΗΙΘΕΟΙΔΟΣΑΝΑΓΛΑΑΔΩΡΑ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΕΣΕΒΡΟΤΟΥΑΝΕΡΟΣΕΜΒΑΛΟΝΕΥΝΗΙ
ΑΙΘΟΦΕΛΕΣΣΥΜΕΝΑΥΘΙΜΕΤΑΘΑΝΑΤΗΙΣΑΛΙΗΙΣΙ
ΝΑΙΕΙΝΠΗΛΕΥΣΔΕΘΝΗΤΗΝΑΓΑΓΕΣΘΑΙΑΚΟΙΤΙΝ
ΝΥΝΔΙΝΑΚΑΙΣΟΙΠΕΝΘΟΣΕΝΙΦΡΕΣΙΜΥΡΙΟΝΕΙΗ
ΠΑΙΔΟΣΑΠΟΦΘΙΜΕΝΟΙΟΤΟΝΟΥΧΥΠΟΔΕΞΕΑΙΑΥΤΙΣ
ΟΙΚΑΔΕΝΟΣΤΗΣΑΝΤΕΠΕΙΟΥΔΕΜΕΘΥΜΟΣΑΝΩΓΕ
ΖΩΕΙΝΟΥΔΑΝΔΡΕΣΣΙΜΕΤΕΜΜΕΝΑΙΑΙΚΕΜΗΕΚΤΩΡ
ΠΡΩΤΟΣΕΜΩΙΥΠΟΔΟΥΡΙΤΥΠΕΙΣΑΠΟΘΥΜΟΝΟΛΕΣΣΗΙ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΔΕΛΩΡΑΜΕΝΟΙΤΙΑΔΕΩΑΠΟΤΙΣΗΙ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΘΕΤΙΣΚΑΤΑΔΑΚΡΥΧΕΟΥΣΑ
ΩΚΥΜΟΡΟΣΔΗΜΟΙΤΕΚΟΣΕΣΣΕΑΙΟΙΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
ΑΥΤΙΚΑΓΑΡΤΟΙΕΠΕΙΤΑΜΕΘΕΚΤΟΡΑΠΟΤΜΟΣΕΤΟΙΜΟΣ

97

ΤΗΝΔΕΜΕΓΟΧΘΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΥΤΙΚΑΤΕΘΝΑΙΗΝΕΠΕΙΟΥΚΑΡΕΜΕΛΛΟΝΕΤΑΙΡΩΙ
ΚΤΕΙΝΟΜΕΝΩΙΕΠΑΜΥΝΑΙΟΜΕΝΜΑΛΑΤΗΛΟΘΙΠΑΤΡΗΣ
ΕΦΘΙΤΕΜΕΙΟΔΕΔΗΣΕΝΑΡΗΣΑΛΚΤΗΡΑΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΝΥΝΔΕΠΕΙΟΥΝΕΟΜΑΙΓΕΦΙΛΗΝΕΣΠΑΤΡΙΔΑΓΑΙΑΝ
ΟΥΔΕΤΙΠΑΤΡΟΚΛΩΙΓΕΝΟΜΗΝΦΑΟΣΟΥΔΕΤΑΡΟΙΣΙ
ΤΟΙΣΑΛΛΟΙΣΟΙΔΗΠΟΛΕΕΣΔΑΜΕΝΕΚΤΟΡΙΔΙΩΙ
ΑΛΛΗΜΑΙΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΕΤΩΣΙΟΝΑΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣ
ΤΟΙΟΣΕΩΝΟΙΟΣΟΥΤΙΣΑΧΑΙΩΝΧΑΛΚΟΧΙΤΩΝΩΝ
ΕΝΠΟΛΕΜΩΙΑΓΟΡΗΙΔΕΤΑΜΕΙΝΟΝΕΣΕΙΣΙΚΑΙΑΛΛΟΙ
ΩΣΕΡΙΣΕΚΤΕΘΕΩΝΕΚΤΑΝΘΡΩΠΩΝΑΠΟΛΟΙΤΟ
ΚΑΙΧΟΛΟΣΟΣΤΕΦΕΗΚΕΠΟΛΥΦΡΟΝΑΠΕΡΧΑΛΕΠΗΝΑΙ
ΟΣΤΕΠΟΛΥΓΛΥΚΙΩΝΜΕΛΙΤΟΣΚΑΤΑΛΕΙΒΟΜΕΝΟΙΟ
ΑΝΔΡΩΝΕΝΣΤΗΘΕΣΣΙΝΑΕΞΕΤΑΙΗΥΤΕΚΑΠΝΟΣ
ΩΣΕΜΕΝΥΝΕΧΟΛΩΣΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΛΛΑΤΑΜΕΝΠΡΟΤΕΤΥΧΘΑΙΕΑΣΟΜΕΝΑΧΝΥΜΕΝΟΙΠΕΡ
ΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΦΙΛΟΝΔΑΜΑΣΑΝΤΕΣΑΝΑΓΚΗΙ
ΝΥΝΔΕΙΜΟΦΡΑΦΙΛΗΣΚΕΦΑΛΗΣΟΛΕΤΗΡΑΚΙΧΕΙΩ
ΕΚΤΟΡΑΚΗΡΑΔΕΓΩΤΟΤΕΔΕΞΟΜΑΙΟΠΠΟΤΕΚΕΝΔΗ
ΖΕΥΣΕΘΕΛΗΙΤΕΛΕΣΑΙΗΔΑΘΑΝΑΤΟΙΘΕΟΙΑΛΛΟΙ
ΟΥΔΕΓΑΡΟΥΔΕΒΙΗΗΡΑΚΛΗΟΣΦΥΓΕΚΗΡΑ
ΟΣΠΕΡΦΙΛΤΑΤΟΣΕΣΚΕΔΙΙΚΡΟΝΙΩΝΙΑΝΑΚΤΙ
ΑΛΛΑΕΜΟΙΡΑΔΑΜΑΣΣΕΚΑΙΑΡΓΑΛΕΟΣΧΟΛΟΣΗΡΗΣ
ΩΣΚΑΙΕΓΩΝΕΙΔΗΜΟΙΟΜΟΙΗΜΟΙΡΑΤΕΤΥΚΤΑΙ
ΚΕΙΣΟΜΕΠΕΙΚΕΘΑΝΩΝΥΝΔΕΚΛΕΟΣΕΣΘΛΟΝΑΡΟΙΜΗΝ
ΚΑΙΤΙΝΑΤΡΩΙΑΔΩΝΚΑΙΔΑΡΔΑΝΙΔΩΝΒΑΘΥΚΟΛΠΩΝ
ΑΜΦΟΤΕΡΗΙΣΙΝΧΕΡΣΙΠΑΡΕΙΑΩΝΑΠΑΛΑΩΝ
ΔΑΚΡΥΟΜΟΡΞΑΜΕΝΗΝΑΔΙΝΟΝΣΤΟΝΑΧΗΣΑΙΕΦΕΙΗΝ
ΓΝΟΙΕΝΔΩΣΔΗΔΗΡΟΝΕΓΩΠΟΛΕΜΟΙΟΠΕΠΑΥΜΑΙ
ΜΗΔΕΜΕΡΥΚΕΜΑΧΗΣΦΙΛΕΟΥΣΑΠΕΡΟΥΔΕΜΕΠΕΙΣΕΙΣ

127

ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΘΕΑΘΕΤΙΣΑΡΓΥΡΟΠΕΖΑ
ΝΑΙΔΗΤΑΥΤΑΓΕΤΕΚΝΟΝΕΤΗΤΥΜΟΝΟΥΚΑΚΟΝΕΣΤΙ
ΤΕΙΡΟΜΕΝΟΙΣΕΤΑΡΟΙΣΙΝΑΜΥΝΕΜΕΝΑΙΠΥΝΟΛΕΘΡΟΝ
ΑΛΛΑΤΟΙΕΝΤΕΑΚΑΛΑΜΕΤΑΤΡΩΕΣΣΙΝΕΧΟΝΤΑΙ
ΧΑΛΚΕΑΜΑΡΜΑΙΡΟΝΤΑΤΑΜΕΝΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΥΤΟΣΕΧΩΝΩΜΟΙΣΙΝΑΓΑΛΛΕΤΑΙΟΥΔΕΕΦΗΜΙ
ΔΗΡΟΝΕΠΑΓΛΑΙΕΙΣΘΑΙΕΠΕΙΦΟΝΟΣΕΓΓΥΘΕΝΑΥΤΩΙ
ΑΛΛΑΣΥΜΕΝΜΗΠΩΚΑΤΑΔΥΣΕΟΜΩΛΟΝΑΡΗΟΣ
ΠΡΙΝΓΕΜΕΔΕΥΡΕΛΘΟΥΣΑΝΕΝΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝΙΔΗΑΙ
ΗΩΘΕΝΓΑΡΝΕΥΜΑΙΑΜΗΕΛΙΩΙΑΝΙΟΝΤΙ
ΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑΦΕΡΟΥΣΑΠΑΡΗΦΑΙΣΤΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΑΠΑΛΙΝΤΡΑΠΕΘΥΙΟΣΕΟΙΟ
ΚΑΙΣΤΡΕΦΘΕΙΣΑΛΙΗΙΣΙΚΑΣΙΓΝΗΤΗΙΣΙΜΕΤΗΥΔΑ
ΥΜΕΙΣΜΕΝΝΥΝΔΥΤΕΘΑΛΑΣΣΗΣΕΥΡΕΑΚΟΛΠΟΝ
ΟΨΟΜΕΝΑΙΤΕΓΕΡΟΝΘΑΛΙΟΝΚΑΙΔΩΜΑΤΑΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΙΟΙΠΑΝΤΑΓΟΡΕΥΣΑΤΕΓΩΔΕΣΜΑΚΡΟΝΟΛΥΜΠΟΝ
ΕΙΜΙΠΑΡΗΦΑΙΣΤΟΝΚΛΥΤΟΤΕΧΝΗΝΑΙΚΕΘΕΛΗΙΣΙΝ
ΥΙΕΙΕΜΩΙΔΟΜΕΝΑΙΚΛΥΤΑΤΕΥΧΕΑΠΑΜΦΑΝΟΩΝΤΑ
ΩΣΕΦΑΘΑΙΔΥΠΟΚΥΜΑΘΑΛΑΣΣΗΣΑΥΤΙΚΕΔΥΣΑΝ
ΗΔΑΥΤΟΥΛΥΜΠΟΝΔΕΘΕΑΘΕΤΙΣΑΡΓΥΡΟΠΕΖΑ
ΗΙΕΝΟΦΡΑΦΙΛΩΙΠΑΙΔΙΚΛΥΤΑΤΕΥΧΕΕΝΕΙΚΑΙ

148

ΤΗΝΜΕΝΑΡΟΥΛΥΜΠΟΝΔΕΠΟΔΕΣΦΕΡΟΝΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΙ
ΘΕΣΠΕΣΙΩΙΑΛΑΛΗΤΩΙΥΦΕΚΤΟΡΟΣΑΝΔΡΟΦΟΝΟΙΟ
ΦΕΥΓΟΝΤΕΣΝΗΑΣΤΕΚΑΙΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΝΙΚΟΝΤΟ
ΟΥΔΕΚΕΠΑΤΡΟΚΛΟΝΠΕΡΕΥΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΕΚΒΕΛΕΩΝΕΡΥΣΑΝΤΟΝΕΚΥΝΘΕΡΑΠΟΝΤΑΧΙΛΗΟΣ
ΑΥΤΙΣΓΑΡΔΗΤΟΝΓΕΚΙΧΟΝΛΑΟΣΤΕΚΑΙΙΠΠΟΙ
ΕΚΤΩΡΤΕΠΡΙΑΜΟΙΟΠΑΙΣΦΛΟΓΙΕΙΚΕΛΟΣΑΛΚΗΝ
ΤΡΙΣΜΕΝΜΙΝΜΕΤΟΠΙΣΘΕΠΟΔΩΝΛΑΒΕΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΕΛΚΕΜΕΝΑΙΜΕΜΑΩΣΜΕΓΑΔΕΤΡΩΕΣΣΙΝΟΜΟΚΛΑ
ΤΡΙΣΔΕΔΥΑΙΑΝΤΕΣΘΟΥΡΙΝΕΠΙΕΙΜΕΝΟΙΑΛΚΗΝ
ΝΕΚΡΟΥΑΠΕΣΤΥΦΕΛΙΞΑΝΟΔΕΜΠΕΔΟΝΑΛΚΙΠΕΠΟΙΘΩΣ
ΑΛΛΟΤΕΠΑΙΞΑΣΚΕΚΑΤΑΜΟΘΟΝΑΛΛΟΤΕΔΑΥΤΕ
ΣΤΑΣΚΕΜΕΓΑΙΑΧΩΝΟΠΙΣΩΔΟΥΧΑΖΕΤΟΠΑΜΠΑΝ
ΩΣΔΑΠΟΣΩΜΑΤΟΣΟΥΤΙΛΕΟΝΤΑΙΘΩΝΑΔΥΝΑΝΤΑΙ
ΠΟΙΜΕΝΕΣΑΓΡΑΥΛΟΙΜΕΓΑΠΕΙΝΑΟΝΤΑΔΙΕΣΘΑΙ
ΩΣΡΑΤΟΝΟΥΚΕΔΥΝΑΝΤΟΔΥΩΑΙΑΝΤΕΚΟΡΥΣΤΑ
ΕΚΤΟΡΑΠΡΙΑΜΙΔΗΝΑΠΟΝΕΚΡΟΥΔΕΙΔΙΞΑΣΘΑΙ
ΚΑΙΝΥΚΕΝΕΙΡΥΣΣΕΝΤΕΚΑΙΑΣΠΕΤΟΝΗΡΑΤΟΚΥΔΟΣ
ΕΙΜΗΠΗΛΕΙΩΝΙΠΟΔΗΝΕΜΟΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΗΛΘΕΘΕΟΥΣΑΠΟΛΥΜΠΟΥΘΩΡΗΣΣΕΣΘΑΙ
ΚΡΥΒΔΑΔΙΟΣΑΛΛΩΝΤΕΘΕΩΝΠΡΟΓΑΡΗΚΕΜΙΝΗΡΗ
ΑΓΧΟΥΔΙΣΤΑΜΕΝΗΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΟΡΣΕΟΠΗΛΕΙΔΗΠΑΝΤΩΝΕΚΠΑΓΛΟΤΑΤΑΝΔΡΩΝ
ΠΑΤΡΟΚΛΩΙΕΠΑΜΥΝΟΝΟΥΕΙΝΕΚΑΦΥΛΟΠΙΣΑΙΝΗ
ΕΣΤΗΚΕΠΡΟΝΕΩΝΟΙΔΑΛΛΗΛΟΥΣΟΛΕΚΟΥΣΙΝ
ΟΙΜΕΝΑΜΥΝΟΜΕΝΟΙΝΕΚΥΟΣΠΕΡΙΤΕΘΝΗΩΤΟΣ
ΟΙΔΕΕΡΥΣΣΑΣΘΑΙΠΟΤΙΙΛΙΟΝΗΝΕΜΟΕΣΣΑΝ
ΤΡΩΕΣΕΠΙΘΥΟΥΣΙΜΑΛΙΣΤΑΔΕΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΕΛΚΕΜΕΝΑΙΜΕΜΟΝΕΝΚΕΦΑΛΗΝΔΕΕΘΥΜΟΣΑΝΩΓΕ
ΠΗΞΑΙΑΝΑΣΚΟΛΟΠΕΣΣΙΤΑΜΟΝΘΑΠΑΛΗΣΑΠΟΔΕΙΡΗΣ
ΑΛΛΑΝΑΜΗΔΕΤΙΚΕΙΣΟΣΕΒΑΣΔΕΣΕΘΥΜΟΝΙΚΕΣΘΩ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΝΤΡΩΙΗΙΣΙΚΥΣΙΝΜΕΛΠΗΘΡΑΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΣΟΙΛΩΒΗΑΙΚΕΝΤΙΝΕΚΥΣΗΙΣΧΥΜΜΕΝΟΣΕΛΘΗΙ

181

ΤΗΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΠΟΔΑΡΚΗΣΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΙΡΙΘΕΑΤΙΣΓΑΡΣΕΘΕΩΝΕΜΟΙΑΓΓΕΛΟΝΗΚΕ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΠΟΔΗΝΕΜΟΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΗΡΗΜΕΠΡΟΕΗΚΕΔΙΟΣΚΥΔΡΗΠΑΡΑΚΟΙΤΙΣ
ΟΥΔΟΙΔΕΚΡΟΝΙΔΗΣΥΨΙΖΥΓΟΣΟΥΔΕΤΙΣΑΛΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΤΩΝΟΙΟΛΥΜΠΟΝΑΓΑΝΝΙΦΟΝΑΜΦΙΝΕΜΟΝΤΑΙ
ΤΗΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΩΣΤΑΡΙΩΜΕΤΑΜΩΛΟΝΕΧΟΥΣΙΔΕΤΕΥΧΕΕΚΕΙΝΟΙ
ΜΗΤΗΡΔΟΥΜΕΦΙΛΗΠΡΙΝΓΕΙΑΘΩΡΗΣΣΕΣΘΑΙ
ΠΡΙΝΓΑΥΤΗΝΕΛΘΟΥΣΑΝΕΝΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝΙΔΩΜΑΙ
ΣΤΕΥΤΟΓΑΡΗΦΑΙΣΤΟΙΟΠΑΡΟΙΣΕΜΕΝΕΝΤΕΑΚΑΛΑ
ΑΛΛΟΥΔΟΥΤΕΥΟΙΔΑΤΕΥΑΝΚΛΥΤΑΤΕΥΧΕΑΔΥΩ
ΕΙΜΗΑΙΑΝΤΟΣΓΕΣΑΚΟΣΤΕΛΑΜΩΝΙΑΔΑΟ
ΑΛΛΑΚΑΙΑΥΤΟΣΟΓΕΛΠΟΜΕΝΙΠΡΩΤΟΙΣΙΝΟΜΙΛΕΙ
ΕΓΧΕΙΔΗΙΟΩΝΠΕΡΙΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΘΑΝΟΝΤΟΣ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΠΟΔΗΝΕΜΟΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΕΥΝΥΚΑΙΗΜΕΙΣΙΔΜΕΝΟΤΟΙΚΛΥΤΑΤΕΥΧΕΕΧΟΝΤΑΙ
ΑΛΛΑΥΤΩΣΕΠΙΤΑΦΡΟΝΙΩΝΤΡΩΕΣΣΙΦΑΝΗΘΙ
ΑΙΚΕΣΥΠΟΔΕΙΣΑΝΤΕΣΑΠΟΣΧΩΝΤΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΤΡΩΕΣΑΝΑΠΝΕΥΣΩΣΙΔΑΡΗΙΟΙΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΕΙΡΟΜΕΝΟΙΟΛΙΓΗΔΕΤΑΝΑΠΝΕΥΣΙΣΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΗΜΕΝΑΡΩΣΕΙΠΟΥΣΑΠΕΒΗΠΟΔΑΣΩΚΕΑΙΡΙΣ
ΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣΩΡΤΟΔΙΙΦΙΛΟΣΑΜΦΙΔΑΘΗΝΗ
ΩΜΟΙΣΙΦΘΙΜΟΙΣΙΒΑΛΑΙΓΙΔΑΘΥΣΣΑΝΟΕΣΣΑΝ
ΑΜΦΙΔΕΟΙΚΕΦΑΛΗΙΝΕΦΟΣΕΣΤΕΦΕΔΙΑΘΕΑΩΝ
ΧΡΥΣΕΟΝΕΚΔΑΥΤΟΥΔΑΙΕΦΛΟΓΑΠΑΜΦΑΝΟΩΣΑΝ
ΩΣΔΟΤΕΚΑΠΝΟΣΙΩΝΕΞΑΣΤΕΟΣΑΙΘΕΡΙΚΗΤΑΙ
ΤΗΛΟΘΕΝΕΚΝΗΣΟΥΤΗΝΔΗΙΟΙΑΜΦΙΜΑΧΩΝΤΑΙ
ΟΙΤΕΠΑΝΗΜΕΡΙΟΙΣΤΥΓΕΡΩΙΚΡΙΝΟΝΤΑΙΑΡΗΙ
ΑΣΤΕΟΣΕΚΣΦΕΤΕΡΟΥΑΜΑΔΗΕΛΙΩΙΚΑΤΑΔΥΝΤΙ
ΠΥΡΣΟΙΤΕΦΛΕΓΕΘΟΥΣΙΝΕΠΗΤΡΙΜΟΙΥΨΟΣΕΔΑΥΓΗ
ΓΙΓΝΕΤΑΙΑΙΣΣΟΥΣΑΠΕΡΙΚΤΙΟΝΕΣΣΙΝΙΔΕΣΘΑΙ
ΑΙΚΕΝΠΩΣΣΥΝΝΗΥΣΙΝΑΡΕΩΑΛΚΤΗΡΕΣΙΚΩΝΤΑΙ
ΩΣΑΠΑΧΙΛΛΗΟΣΚΕΦΑΛΗΣΣΕΛΑΣΑΙΘΕΡΙΚΑΝΕ
ΣΤΗΔΕΠΙΤΑΦΡΟΝΙΩΝΑΠΟΤΕΙΧΕΟΣΟΥΔΕΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΜΙΣΓΕΤΟΜΗΤΡΟΣΓΑΡΠΥΚΙΝΗΝΩΠΙΖΕΤΕΦΕΤΜΗΝ
ΕΝΘΑΣΤΑΣΗΥΣΑΠΑΤΕΡΘΕΔΕΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΦΘΕΓΞΑΤΑΤΑΡΤΡΩΕΣΣΙΝΕΝΑΣΠΕΤΟΝΩΡΣΕΚΥΔΟΙΜΟΝ

219

ΩΣΔΟΤΑΡΙΖΗΛΗΦΩΝΗΟΤΕΤΙΑΧΕΣΑΛΠΙΓΞ
ΑΣΤΥΠΕΡΙΠΛΟΜΕΝΩΝΔΗΙΩΝΥΠΟΘΥΜΟΡΑΙΣΤΕΩΝ
ΩΣΤΟΤΑΡΙΖΗΛΗΦΩΝΗΓΕΝΕΤΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΟΙΔΩΣΟΥΝΑΙΟΝΟΠΑΧΑΛΚΕΟΝΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΠΑΣΙΝΟΡΙΝΘΗΘΥΜΟΣΑΤΑΡΚΑΛΛΙΤΡΙΧΕΣΙΠΠΟΙ
ΑΨΟΧΕΑΤΡΟΠΕΟΝΟΣΣΟΝΤΟΓΑΡΑΛΓΕΑΘΥΜΩΙ
ΗΝΙΟΧΟΙΔΕΚΠΛΗΓΕΝΕΠΕΙΙΔΟΝΑΚΑΜΑΤΟΝΠΥΡ
ΔΕΙΝΟΝΥΠΕΡΚΕΦΑΛΗΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΠΗΛΕΙΩΝΟΣ
ΔΑΙΟΜΕΝΟΝΤΟΔΕΔΑΙΕΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΤΡΙΣΜΕΝΥΠΕΡΤΑΦΡΟΥΜΕΓΑΛΙΑΧΕΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΡΙΣΔΕΚΥΚΗΘΗΣΑΝΤΡΩΕΣΚΛΕΙΤΟΙΤΕΠΙΚΟΥΡΟΙ
ΕΝΘΑΔΕΚΑΙΤΟΤΟΛΟΝΤΟΔΥΩΔΕΚΑΦΩΤΕΣΑΡΙΣΤΟΙ
ΑΜΦΙΣΦΟΙΣΟΧΕΕΣΣΙΚΑΙΕΓΧΕΣΙΝΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΙ
ΑΣΠΑΣΙΩΣΠΑΤΡΟΚΛΟΝΥΠΕΚΒΕΛΕΩΝΕΡΥΣΑΝΤΕΣ
ΚΑΤΘΕΣΑΝΕΝΛΕΧΕΕΣΣΙΦΙΛΟΙΔΑΜΦΕΣΤΑΝΕΤΑΙΡΟΙ
ΜΥΡΟΜΕΝΟΙΜΕΤΑΔΕΣΦΙΠΟΔΩΚΗΣΕΙΠΕΤΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΔΑΚΡΥΑΘΕΡΜΑΧΕΩΝΕΠΕΙΕΙΣΙΔΕΠΙΣΤΟΝΕΤΑΙΡΟΝ
ΚΕΙΜΕΝΟΝΕΝΦΕΡΤΡΩΙΔΕΔΑΙΓΜΕΝΟΝΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΤΟΝΡΗΤΟΙΜΕΝΕΠΕΜΠΕΣΥΝΙΠΠΟΙΣΙΝΚΑΙΟΧΕΣΦΙΝ
ΕΣΠΟΛΕΜΟΝΟΥΔΑΥΤΙΣΕΔΕΞΑΤΟΝΟΣΤΗΣΑΝΤΑ
ΗΕΛΙΟΝΔΑΚΑΜΑΝΤΑΒΟΩΠΙΣΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΠΕΜΨΕΝΕΠΩΚΕΑΝΟΙΟΡΟΑΣΑΕΚΟΝΤΑΝΕΕΣΘΑΙ
ΗΕΛΙΟΣΜΕΝΕΔΥΠΑΥΣΑΝΤΟΔΕΔΙΟΙΑΧΑΙΟΙ
ΦΥΛΟΠΙΔΟΣΚΡΑΤΕΡΗΣΚΑΙΟΜΟΙΙΟΥΠΟΛΕΜΟΙΟ

243

ΤΡΩΕΣΔΑΥΘΕΤΕΡΩΘΕΝΑΠΟΚΡΑΤΕΡΗΣΥΣΜΙΝΗΣ
ΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣΕΛΥΣΑΝΥΦΑΡΜΑΣΙΝΩΚΕΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΕΣΔΑΓΟΡΗΝΑΓΕΡΟΝΤΟΠΑΡΟΣΔΟΡΠΟΙΟΜΕΔΕΣΘΑΙ
ΟΡΘΩΝΔΕΣΤΑΟΤΩΝΑΓΟΡΗΓΕΝΕΤΟΥΔΕΤΙΣΕΤΛΗ
ΕΖΕΣΘΑΙΠΑΝΤΑΣΓΑΡΕΧΕΤΡΟΜΟΣΟΥΝΕΚΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΞΕΦΑΝΗΔΗΡΟΝΔΕΜΑΧΗΣΕΠΕΠΑΥΤΑΛΕΓΕΙΝΗΣ
ΤΟΙΣΙΔΕΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΠΕΠΝΥΜΕΝΟΣΗΡΧΑΓΟΡΕΥΕΙΝ
ΠΑΝΘΟΙΔΗΣΟΓΑΡΟΙΟΣΟΡΑΠΡΟΣΣΩΚΑΙΟΠΙΣΣΩ
ΕΚΤΟΡΙΔΗΕΝΕΤΑΙΡΟΣΙΗΙΔΕΝΝΥΚΤΙΓΕΝΟΝΤΟ
ΑΛΛΟΜΕΝΑΡΜΥΘΟΙΣΙΝΟΔΕΓΧΕΙΠΟΛΛΟΝΕΝΙΚΑ
ΟΣΦΙΝΕΥΦΡΟΝΕΩΝΑΓΟΡΗΣΑΤΟΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΝ
ΑΜΦΙΜΑΛΑΦΡΑΖΕΣΘΕΦΙΛΟΙΚΕΛΟΜΑΙΓΑΡΕΓΩΓΕ
ΑΣΤΥΔΕΝΥΝΙΕΝΑΙΜΗΜΙΜΝΕΙΝΗΩΔΙΑΝ
ΕΝΠΕΔΙΩΙΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΕΚΑΣΔΑΠΟΤΕΙΧΕΟΣΕΙΜΕΝ
ΟΦΡΑΜΕΝΟΥΤΟΣΑΝΗΡΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΜΗΝΙΕΔΙΩΙ
ΤΟΦΡΑΔΕΡΗΙΤΕΡΟΙΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝΗΣΑΝΑΧΑΙΟΙ
ΧΑΙΡΕΣΚΟΝΓΑΡΕΓΩΓΕΘΟΗΙΣΕΠΙΝΗΥΣΙΝΙΑΥΩΝ
ΕΛΠΟΜΕΝΟΣΝΗΑΣΑΙΡΗΣΕΜΕΝΑΜΦΙΕΛΙΣΣΑΣ
ΝΥΝΔΑΙΝΩΣΔΕΙΔΟΙΚΑΠΟΔΩΚΕΑΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΟΙΟΣΚΕΙΝΟΥΘΥΜΟΣΥΠΕΡΒΙΟΣΟΥΚΕΘΕΛΗΣΕΙ
ΜΙΜΝΕΙΝΕΝΠΕΔΙΩΙΟΘΙΠΕΡΤΡΩΕΣΚΑΙΑΧΑΙΟΙ
ΕΝΜΕΣΩΙΑΜΦΟΤΕΡΟΙΜΕΝΟΣΑΡΗΟΣΔΑΤΕΟΝΤΑΙ
ΑΛΛΑΠΕΡΙΠΤΟΛΙΟΣΤΕΜΑΧΗΣΕΤΑΙΗΔΕΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΛΛΙΟΜΕΝΠΡΟΤΙΑΣΤΥΠΙΘΕΣΘΕΜΟΙΩΔΕΓΑΡΕΣΤΑΙ
ΝΥΝΜΕΝΝΥΞΑΠΕΠΑΥΣΕΠΟΔΩΚΕΑΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΑΜΒΡΟΣΙΗΕΙΔΑΜΜΕΚΙΧΗΣΕΤΑΙΕΝΘΑΔΕΟΝΤΑΣ
ΑΥΡΙΟΝΟΡΜΗΘΕΙΣΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΕΥΝΥΤΙΣΑΥΤΟΝ
ΓΝΩΣΕΤΑΙΑΣΠΑΣΙΩΣΓΑΡΑΦΙΞΕΤΑΙΙΛΙΟΝΙΡΗΝ
ΟΣΚΕΦΥΓΗΙΠΟΛΛΟΥΣΔΕΚΥΝΕΣΚΑΙΓΥΠΕΣΕΔΟΝΤΑΙ
ΤΡΩΩΝΑΙΓΑΡΔΗΜΟΙΑΠΟΥΑΤΟΣΩΔΕΓΕΝΟΙΤΟ
ΕΙΔΑΝΕΜΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΠΙΘΩΜΕΘΑΚΗΔΟΜΕΝΟΙΠΕΡ
ΝΥΚΤΑΜΕΝΕΙΝΑΓΟΡΗΙΣΘΕΝΟΣΕΞΟΜΕΝΑΣΤΥΔΕΠΥΡΓΟΙ
ΥΨΗΛΑΙΤΕΠΥΛΑΙΣΑΝΙΔΕΣΤΕΠΙΤΗΙΣΑΡΑΡΥΙΑΙ
ΜΑΚΡΑΙΕΥΞΕΣΤΟΙΕΖΕΥΓΜΕΝΑΙΕΙΡΥΣΣΟΝΤΑΙ
ΠΡΩΙΔΥΠΗΟΙΟΙΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΘΩΡΗΧΘΕΝΤΕΣ
ΣΤΗΣΟΜΕΘΑΜΠΥΡΓΟΥΣΤΩΙΔΑΛΓΙΟΝΑΙΚΕΘΕΛΗΙΣΙΝ
ΕΛΘΩΝΕΚΝΗΩΝΠΕΡΙΤΕΙΧΕΟΣΑΜΜΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΨΠΑΛΙΝΕΙΣΕΠΙΝΗΑΣΕΠΕΙΚΕΡΙΑΥΧΕΝΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΠΑΝΤΟΙΟΥΔΡΟΜΟΥΑΣΗΙΥΠΟΠΤΟΛΙΝΗΛΑΣΚΑΖΩΝ
ΕΙΣΩΔΟΥΜΙΝΘΥΜΟΣΕΦΟΡΜΗΘΗΝΑΙΕΑΣΕΙ
ΟΥΔΕΠΟΤΕΚΠΕΡΣΕΙΠΡΙΝΜΙΝΚΥΝΕΣΑΡΓΟΙΕΔΟΝΤΑΙ

284

ΤΟΝΔΑΡΥΠΟΔΡΑΙΔΩΝΠΡΟΣΕΦΗΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΠΟΥΛΥΔΑΜΑΣΥΜΕΝΟΥΚΕΤΕΜΟΙΦΙΛΑΤΑΥΤΑΓΟΡΕΥΕΙΣ
ΟΣΚΕΛΕΑΙΚΑΤΑΑΣΤΥΑΛΗΜΕΝΑΙΑΥΤΙΣΙΟΝΤΑΣ
ΗΟΥΠΩΚΕΚΟΡΗΣΘΕΕΕΛΜΕΝΟΙΕΝΔΟΘΙΠΥΡΓΩΝ
ΠΡΙΝΜΕΝΓΑΡΠΡΙΑΜΟΙΟΠΟΛΙΝΜΕΡΟΠΕΣΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΠΑΝΤΕΣΜΥΘΕΣΚΟΝΤΟΠΟΛΥΧΡΥΣΟΝΠΟΛΥΧΑΛΚΟΝ
ΝΥΝΔΕΔΗΕΞΑΠΟΛΩΛΕΔΟΜΩΝΚΕΙΜΗΛΙΑΚΑΛΑ
ΠΟΛΛΑΔΕΔΗΦΡΥΓΙΗΝΚΑΙΜΗΙΟΝΙΗΝΕΡΑΤΕΙΝΗΝ
ΚΤΗΜΑΤΑΠΕΡΝΑΜΕΝΙΚΕΙΕΠΕΙΜΕΓΑΣΩΔΥΣΑΤΟΖΕΥΣ
ΝΥΝΔΟΤΕΠΕΡΜΟΙΕΔΩΚΕΚΡΟΝΟΥΠΑΙΣΑΓΚΥΛΟΜΗΤΕΩ
ΚΥΔΟΣΑΡΕΣΘΕΠΙΝΗΥΣΙΘΑΛΑΣΣΗΙΤΕΛΣΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΝΗΠΙΕΜΗΚΕΤΙΤΑΥΤΑΝΟΗΜΑΤΑΦΑΙΝΕΝΙΔΗΜΩΙ
ΟΥΓΑΡΤΙΣΤΡΩΩΝΕΠΙΠΕΙΣΕΤΑΙΟΥΓΑΡΕΑΣΩ
ΑΛΛΑΓΕΘΩΣΑΝΕΓΩΕΙΠΩΠΕΙΘΩΜΕΘΑΠΑΝΤΕΣ
ΝΥΝΜΕΝΔΟΡΠΟΝΕΛΕΣΘΕΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΕΝΤΕΛΕΕΣΣΙ
ΚΑΙΦΥΛΑΚΗΣΜΝΗΣΑΣΘΕΚΑΙΕΓΡΗΓΟΡΘΕΕΚΑΣΤΟΣ
ΤΡΩΩΝΔΟΣΚΤΕΑΤΕΣΣΙΝΥΠΕΡΦΙΑΛΩΣΑΝΙΑΖΕΙ
ΣΥΛΛΕΞΑΣΛΑΟΙΣΙΔΟΤΩΚΑΤΑΔΗΜΟΒΟΡΗΣΑΙ
ΤΩΝΤΙΝΑΒΕΛΤΕΡΟΝΕΣΤΙΝΕΠΑΥΡΕΜΕΝΗΠΕΡΑΧΑΙΟΥΣ
ΠΡΩΙΔΥΠΗΟΙΟΙΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΘΩΡΗΧΘΕΝΤΕΣ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΓΛΑΦΥΡΗΙΣΙΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΞΥΝΑΡΗΑ
ΕΙΔΕΤΕΟΝΠΑΡΑΝΑΥΦΙΝΑΝΕΣΤΗΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΛΓΙΟΝΑΙΚΕΘΕΛΗΙΣΙΤΩΙΕΣΣΕΤΑΙΟΥΜΙΝΕΓΩΓΕ
ΦΕΥΞΟΜΑΙΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟΔΥΣΗΧΕΟΣΑΛΛΑΜΑΛΑΝΤΗΝ
ΣΤΗΣΟΜΑΙΗΚΕΦΕΡΗΙΣΙΜΕΓΑΚΡΑΤΟΣΗΚΕΦΕΡΟΙΜΗΝ
ΞΥΝΟΣΕΝΥΑΛΙΟΣΚΑΙΤΕΚΤΑΝΕΟΝΤΑΚΑΤΕΚΤΑ
ΩΣΕΚΤΩΡΑΓΟΡΕΥΕΠΙΔΕΤΡΩΕΣΚΕΛΑΔΗΣΑΝ
ΝΗΠΙΟΙΕΚΓΑΡΣΦΕΩΝΦΡΕΝΑΣΕΙΛΕΤΟΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΕΚΤΟΡΙΜΕΝΓΑΡΕΠΗΙΝΗΣΑΝΚΑΚΑΜΗΤΙΟΩΝΤΙ
ΠΟΥΛΥΔΑΜΑΝΤΙΔΑΡΟΥΤΙΣΟΣΕΣΘΛΗΝΦΡΑΖΕΤΟΒΟΥΛΗΝ
ΔΟΡΠΟΝΕΠΕΙΘΕΙΛΟΝΤΟΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΙ
ΠΑΝΝΥΧΙΟΙΠΑΤΡΟΚΛΟΝΑΝΕΣΤΕΝΑΧΟΝΤΟΓΟΩΝΤΕΣ
ΤΟΙΣΙΔΕΠΗΛΕΙΔΗΣΑΔΙΝΟΥΕΞΗΡΧΕΓΟΟΙΟ
ΧΕΙΡΑΣΕΠΑΝΔΡΟΦΟΝΟΥΣΘΕΜΕΝΟΣΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΤΑΙΡΟΥ
ΠΥΚΝΑΜΑΛΑΣΤΕΝΑΧΩΝΩΣΤΕΛΙΣΗΥΓΕΝΕΙΟΣ
ΩΙΡΑΘΥΠΟΣΚΥΜΝΟΥΣΕΛΑΦΗΒΟΛΟΣΑΡΠΑΣΗΙΑΝΗΡ
ΥΛΗΣΕΚΠΥΚΙΝΗΣΟΔΕΤΑΧΝΥΤΑΙΥΣΤΕΡΟΣΕΛΘΩΝ
ΠΟΛΛΑΔΕΤΑΓΚΕΕΠΗΛΘΕΜΕΤΑΝΕΡΟΣΙΧΝΙΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΙΠΟΘΕΝΕΞΕΥΡΟΙΜΑΛΑΓΑΡΔΡΙΜΥΣΧΟΛΟΣΑΙΡΕΙ
ΩΣΟΒΑΡΥΣΤΕΝΑΧΩΝΜΕΤΕΦΩΝΕΕΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΣΙΝ

324

ΩΠΟΠΟΙΗΡΑΛΙΟΝΕΠΟΣΕΚΒΑΛΟΝΗΜΑΤΙΚΕΙΝΩΙ
ΘΑΡΣΥΝΩΝΗΡΩΑΜΕΝΟΙΤΙΟΝΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙ
ΦΗΝΔΕΟΙΕΙΣΟΠΟΕΝΤΑΠΕΡΙΚΛΥΤΟΝΥΙΟΝΑΠΑΞΕΙΝ
ΙΛΙΟΝΕΚΠΕΡΣΑΝΤΑΛΑΧΟΝΤΑΤΕΛΗΙΔΟΣΑΙΣΑΝ
ΑΛΛΟΥΖΕΥΣΑΝΔΡΕΣΣΙΝΟΗΜΑΤΑΠΑΝΤΑΤΕΛΕΥΤΑΙ
ΑΜΦΩΓΑΡΠΕΠΡΩΤΑΙΟΜΟΙΗΝΓΑΙΑΝΕΡΕΥΣΑΙ
ΑΥΤΟΥΕΝΙΤΡΟΙΗΙΕΠΕΙΟΥΔΕΜΕΝΟΣΤΗΣΑΝΤΑ
ΔΕΞΕΤΑΙΕΝΜΕΓΑΡΟΙΣΙΓΕΡΩΝΙΠΠΗΛΑΤΑΠΗΛΕΥΣ
ΟΥΔΕΘΕΤΙΣΜΗΤΗΡΑΛΛΑΥΤΟΥΓΑΙΑΚΑΘΕΞΕΙ
ΝΥΝΔΕΠΕΙΟΥΝΠΑΤΡΟΚΛΕΣΕΥΥΣΤΕΡΟΣΕΙΜΥΠΟΓΑΙΑΝ
ΟΥΣΕΠΡΙΝΚΤΕΡΙΩΠΡΙΝΓΕΚΤΟΡΟΣΕΝΘΑΔΕΝΕΙΚΑΙ
ΤΕΥΧΕΑΚΑΙΚΕΦΑΛΗΝΜΕΓΑΘΥΜΟΥΣΟΙΟΦΟΝΗΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΔΕΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΠΥΡΗΣΑΠΟΔΕΙΡΟΤΟΜΗΣΩ
ΤΡΩΩΝΑΓΛΑΑΤΕΚΝΑΣΕΘΕΝΚΤΑΜΕΝΟΙΟΧΟΛΩΘΕΙΣ
ΤΟΦΡΑΔΕΜΟΙΠΑΡΑΝΗΥΣΙΚΟΡΩΝΙΣΙΚΕΙΣΕΑΙΑΥΤΩΣ
ΑΜΦΙΔΕΣΕΤΡΩΙΑΙΚΑΙΔΑΡΔΑΝΙΔΕΣΒΑΘΥΚΟΛΠΟΙ
ΚΛΑΥΣΟΝΤΑΙΝΥΚΤΑΣΤΕΚΑΙΗΜΑΤΑΔΑΚΡΥΧΕΟΥΣΑΙ
ΤΑΣΑΥΤΟΙΚΑΜΟΜΕΣΘΑΒΙΗΦΙΤΕΔΟΥΡΙΤΕΜΑΚΡΩΙ
ΠΙΕΙΡΑΣΠΕΡΘΟΝΤΕΠΟΛΕΙΣΜΕΡΟΠΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΩΣΕΙΠΩΝΕΤΑΡΟΙΣΙΝΕΚΕΚΛΕΤΟΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΜΦΙΠΥΡΙΣΤΗΣΑΙΤΡΙΠΟΔΑΜΕΓΑΝΟΦΡΑΤΑΧΙΣΤΑ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΝΛΟΥΣΕΙΑΝΑΠΟΒΡΟΤΟΝΑΙΜΑΤΟΕΝΤΑ
ΟΙΔΕΛΟΕΤΡΟΧΟΟΝΤΡΙΠΟΔΙΣΤΑΣΑΝΕΝΠΥΡΙΚΗΛΕΩΙ
ΕΝΔΑΡΥΔΩΡΕΧΕΑΝΥΠΟΔΕΞΥΛΑΔΑΙΟΝΕΛΟΝΤΕΣ
ΓΑΣΤΡΗΝΜΕΝΤΡΙΠΟΔΟΣΠΥΡΑΜΦΕΠΕΘΕΡΜΕΤΟΔΥΔΩΡ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΗΖΕΣΣΕΝΥΔΩΡΕΝΙΗΝΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΚΑΙΤΟΤΕΔΗΛΟΥΣΑΝΤΕΚΑΙΗΛΕΙΨΑΝΛΙΠΕΛΑΙΩΙ
ΕΝΔΩΤΕΙΛΑΣΠΛΗΣΑΝΑΛΕΙΦΑΤΟΣΕΝΝΕΩΡΟΙΟ
ΕΝΛΕΧΕΕΣΣΙΔΕΘΕΝΤΕΣΕΑΝΩΙΛΙΤΙΚΑΛΥΨΑΝ
ΕΣΠΟΔΑΣΕΚΚΕΦΑΛΗΣΚΑΘΥΠΕΡΘΕΔΕΦΑΡΕΙΛΕΥΚΩΙ
ΠΑΝΝΥΧΙΟΙΜΕΝΕΠΕΙΤΑΠΟΔΑΣΤΑΧΥΝΑΜΦΑΧΙΛΗΑ
ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΠΑΤΡΟΚΛΟΝΑΝΕΣΤΕΝΑΧΟΝΤΟΓΟΩΝΤΕΣ
ΖΕΥΣΔΗΡΗΝΠΡΟΣΕΕΙΠΕΚΑΣΙΓΝΗΤΗΝΑΛΟΧΟΝΤΕ
ΕΠΡΗΞΑΣΚΑΙΕΠΕΙΤΑΒΟΩΠΙΣΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΑΝΣΤΗΣΑΣΑΧΙΛΗΑΠΟΔΑΣΤΑΧΥΝΗΡΑΝΥΣΕΙΟ
ΕΞΑΥΤΗΣΕΓΕΝΟΝΤΟΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ

360

ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΒΟΩΠΙΣΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΑΙΝΟΤΑΤΕΚΡΟΝΙΔΗΠΟΙΟΝΤΟΝΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΣ
ΚΑΙΜΕΝΔΗΠΟΥΤΙΣΜΕΛΛΕΙΒΡΟΤΟΣΑΝΔΡΙΤΕΛΕΣΣΑΙ
ΟΣΠΕΡΘΝΗΤΟΣΤΕΣΤΙΚΑΙΟΥΤΟΣΑΜΗΔΕΑΟΙΔΕ
ΠΩΣΔΗΕΓΩΓΗΦΗΜΙΘΕΑΩΝΕΜΜΕΝΑΡΙΣΤΗ
ΑΜΦΟΤΕΡΟΝΓΕΝΕΗΙΤΕΚΑΙΟΥΝΕΚΑΣΗΠΑΡΑΚΟΙΤΙΣ
ΚΕΚΛΗΜΑΙΣΥΔΕΠΑΣΙΜΕΤΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝΑΝΑΣΣΕΙΣ
ΟΥΚΟΦΕΛΟΝΤΡΩΕΣΣΙΚΟΤΕΣΣΑΜΕΝΗΚΑΚΑΡΑΨΑΙ
ΩΣΟΙΜΕΝΤΟΙΑΥΤΑΠΡΟΣΑΛΛΗΛΟΥΣΑΓΟΡΕΥΟΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΥΔΙΚΑΝΕΔΟΜΟΝΘΕΤΙΣΑΡΓΥΡΟΠΕΖΑ
ΑΦΘΙΤΟΝΑΣΤΕΡΟΕΝΤΑΜΕΤΑΠΡΕΠΕΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙ
ΧΑΛΚΕΟΝΟΝΡΑΥΤΟΣΠΟΙΗΣΑΤΟΚΥΛΛΟΠΟΔΙΩΝ
ΤΟΝΔΕΥΡΙΔΡΩΟΝΤΑΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟΝΠΕΡΙΦΥΣΑΣ
ΣΠΕΥΔΟΝΤΑΤΡΙΠΟΔΑΣΓΑΡΕΕΙΚΟΣΙΠΑΝΤΑΣΕΤΕΥΧΕΝ
ΕΣΤΑΜΕΝΑΙΠΕΡΙΤΟΙΧΟΝΕΥΣΤΑΘΕΟΣΜΕΓΑΡΟΙΟ
ΧΡΥΣΕΑΔΕΣΦΥΠΟΚΥΚΛΑΕΚΑΣΤΩΙΠΥΘΜΕΝΙΘΗΚΕΝ
ΟΦΡΑΟΙΑΥΤΟΜΑΤΟΙΘΕΙΟΝΔΥΣΑΙΑΤΑΓΩΝΑ
ΗΔΑΥΤΙΣΠΡΟΣΔΩΜΑΝΕΟΙΑΤΟΘΑΥΜΑΙΔΕΣΘΑΙ
ΟΙΔΗΤΟΙΤΟΣΣΟΝΜΕΝΕΧΟΝΤΕΛΟΣΟΥΑΤΑΔΟΥΠΩ
ΔΑΙΔΑΛΕΑΠΡΟΣΕΚΕΙΤΟΤΑΡΗΡΤΥΕΚΟΠΤΕΔΕΔΕΣΜΟΥΣ
ΟΦΡΟΓΕΤΑΥΤΕΠΟΝΕΙΤΟΙΔΥΙΗΙΣΙΠΡΑΠΙΔΕΣΣΙ
ΤΟΦΡΑΟΙΕΓΓΥΘΕΝΗΛΘΕΘΕΑΘΕΤΙΣΑΡΓΥΡΟΠΕΖΑ
ΤΗΝΔΕΙΔΕΠΡΟΜΟΛΟΥΣΑΧΑΡΙΣΛΙΠΑΡΟΚΡΗΔΕΜΝΟΣ
ΚΑΛΗΤΗΝΩΠΥΙΕΠΕΡΙΚΛΥΤΟΣΑΜΦΙΓΥΗΕΙΣ
ΕΝΤΑΡΑΟΙΦΥΧΕΙΡΙΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕ
ΤΙΠΤΕΘΕΤΙΤΑΝΥΠΕΠΛΕΙΚΑΝΕΙΣΗΜΕΤΕΡΟΝΔΩ
ΑΙΔΟΙΗΤΕΦΙΛΗΤΕΠΑΡΟΣΓΕΜΕΝΟΥΤΙΘΑΜΙΖΕΙΣ
ΑΛΛΕΠΕΟΠΡΟΤΕΡΩΙΝΑΤΟΙΠΑΡΞΕΙΝΙΑΘΕΙΩ

388

ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΑΠΡΟΣΩΑΓΕΔΙΑΘΕΑΩΝ
ΤΗΝΜΕΝΕΠΕΙΤΑΚΑΘΕΙΣΕΝΕΠΙΘΡΟΝΟΥΑΡΓΥΡΟΗΛΟΥ
ΚΑΛΟΥΔΑΙΔΑΛΕΟΥΥΠΟΔΕΘΡΗΝΥΣΠΟΣΙΝΗΕΝ
ΚΕΚΛΕΤΟΔΗΦΑΙΣΤΟΝΚΛΥΤΟΤΕΧΝΗΝΕΙΠΕΤΕΜΥΘΟΝ
ΗΦΑΙΣΤΕΠΡΟΜΟΛΩΔΕΘΕΤΙΣΝΥΤΙΣΕΙΟΧΑΤΙΖΕΙ
ΤΗΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΠΕΡΙΚΛΥΤΟΣΑΜΦΙΓΥΗΕΙΣ
ΗΡΑΝΥΜΟΙΔΕΙΝΗΤΕΚΑΙΑΙΔΟΙΗΘΕΟΣΕΝΔΟΝ
ΗΜΕΣΑΩΣΟΤΕΜΑΛΓΟΣΑΦΙΚΕΤΟΤΗΛΕΠΕΣΟΝΤΑ
ΜΗΤΡΟΣΕΜΗΣΙΟΤΗΤΙΚΥΝΩΠΙΔΟΣΗΜΕΘΕΛΗΣΕ
ΚΡΥΨΑΙΧΩΛΟΝΕΟΝΤΑΤΟΤΑΝΠΑΘΟΝΑΛΓΕΑΘΥΜΩΙ
ΕΙΜΗΜΕΥΡΥΝΟΜΗΤΕΘΕΤΙΣΘΥΠΕΔΕΞΑΤΟΚΟΛΠΩΙ
ΕΥΡΥΝΟΜΗΘΥΓΑΤΗΡΑΨΟΡΡΟΟΥΩΚΕΑΝΟΙΟ
ΤΗΙΣΙΠΑΡΕΙΝΑΕΤΕΣΧΑΛΚΕΥΟΝΔΑΙΔΑΛΑΠΟΛΛΑ
ΠΟΡΠΑΣΤΕΓΝΑΜΠΤΑΣΘΕΛΙΚΑΣΚΑΛΥΚΑΣΤΕΚΑΙΟΡΜΟΥΣ
ΕΝΣΠΗΙΓΛΑΦΥΡΩΙΠΕΡΙΔΕΡΟΟΣΩΚΕΑΝΟΙΟ
ΑΦΡΩΙΜΟΡΜΥΡΩΝΡΕΕΝΑΣΠΕΤΟΣΟΥΔΕΤΙΣΑΛΛΟΣ
ΗΙΔΕΕΝΟΥΤΕΘΕΩΝΟΥΤΕΘΝΗΤΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΑΛΛΑΘΕΤΙΣΤΕΚΑΙΕΥΡΥΝΟΜΗΙΣΑΝΑΙΜΕΣΑΩΣΑΝ
ΗΝΥΝΗΜΕΤΕΡΟΝΔΟΜΟΝΙΚΕΙΤΩΜΕΜΑΛΑΧΡΕΩ
ΠΑΝΤΑΘΕΤΙΚΑΛΛΙΠΛΟΚΑΜΩΙΖΩΙΑΓΡΙΑΤΙΝΕΙΝ
ΑΛΛΑΣΥΜΕΝΝΥΝΟΙΠΑΡΑΘΕΣΞΕΙΝΗΙΑΚΑΛΑ
ΟΦΡΑΝΕΓΩΦΥΣΑΣΑΠΟΘΕΙΟΜΑΙΟΠΛΑΤΕΠΑΝΤΑ
ΗΚΑΙΑΠΑΚΜΟΘΕΤΟΙΟΠΕΛΩΡΑΙΗΤΟΝΑΝΕΣΤΗ
ΧΩΛΕΥΩΝΥΠΟΔΕΚΝΗΜΑΙΡΩΟΝΤΟΑΡΑΙΑΙ
ΦΥΣΑΣΜΕΝΡΑΠΑΝΕΥΘΕΤΙΘΕΙΠΥΡΟΣΟΠΛΑΤΕΠΑΝΤΑ
ΛΑΡΝΑΚΕΣΑΡΓΥΡΕΗΝΣΥΛΛΕΞΑΤΟΤΟΙΣΕΠΟΝΕΙΤΟ
ΣΠΟΓΓΩΙΔΑΜΦΙΠΡΟΣΩΠΑΚΑΙΑΜΦΩΧΕΙΡΑΠΟΜΟΡΓΝΥ
ΑΥΧΕΝΑΤΕΣΤΙΒΑΡΟΝΚΑΙΣΤΗΘΕΑΛΑΧΝΗΕΝΤΑ
ΔΥΔΕΧΙΤΩΝΕΛΕΔΕΣΚΗΠΤΡΟΝΠΑΧΥΒΗΔΕΘΥΡΑΖΕ
ΧΩΛΕΥΩΝΥΠΟΔΑΜΦΙΠΟΛΟΙΡΩΟΝΤΟΑΝΑΚΤΙ
ΧΡΥΣΕΙΑΙΖΩΗΙΣΙΝΕΗΝΙΣΙΝΕΙΟΙΚΥΙΑΙ
ΤΗΙΣΕΝΜΕΝΝΟΟΣΕΣΤΙΜΕΤΑΦΡΕΣΙΝΕΝΔΕΚΑΙΑΥΔΗ
ΚΑΙΣΘΕΝΟΣΑΘΑΝΑΤΩΝΔΕΘΕΩΝΑΠΟΕΡΓΑΙΣΑΣΙΝ
ΑΙΜΕΝΥΠΑΙΘΑΑΝΑΚΤΟΣΕΠΟΙΠΝΥΟΝΑΥΤΑΡΟΕΡΡΩΝ
ΠΛΗΣΙΟΝΕΝΘΑΘΕΤΙΣΠΕΡΕΠΙΘΡΟΝΟΥΙΖΕΦΑΕΙΝΟΥ
ΕΝΤΑΡΑΟΙΦΥΧΕΙΡΙΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕ
ΤΙΠΤΕΘΕΤΙΤΑΝΥΠΕΠΛΕΙΚΑΝΕΙΣΗΜΕΤΕΡΟΝΔΩ
ΑΙΔΟΙΗΤΕΦΙΛΗΤΕΠΑΡΟΣΓΕΜΕΝΟΥΤΙΘΑΜΙΖΕΙΣ
ΑΥΔΑΟΤΙΦΡΟΝΕΕΙΣΤΕΛΕΣΑΙΔΕΜΕΘΥΜΟΣΑΝΩΓΕΝ
ΕΙΔΥΝΑΜΑΙΤΕΛΕΣΑΙΓΕΚΑΙΕΙΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝΕΣΤΙΝ

428

ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΘΕΤΙΣΚΑΤΑΔΑΚΡΥΧΕΟΥΣΑ
ΗΦΑΙΣΤΗΑΡΑΔΗΤΙΣΟΣΑΙΘΕΑΙΕΙΣΕΝΟΛΥΜΠΩΙ
ΤΟΣΣΑΔΕΝΙΦΡΕΣΙΝΗΙΣΙΝΑΝΕΣΧΕΤΟΚΗΔΕΑΛΥΓΡΑ
ΟΣΣΕΜΟΙΕΚΠΑΣΕΩΝΚΡΟΝΙΔΗΣΖΕΥΣΑΛΓΕΕΔΩΚΕΝ
ΕΚΜΕΝΜΑΛΛΑΩΝΑΛΙΑΩΝΑΝΔΡΙΔΑΜΑΣΣΕΝ
ΑΙΑΚΙΔΗΙΠΗΛΗΙΚΑΙΕΤΛΗΝΑΝΕΡΟΣΕΥΝΗΝ
ΠΟΛΛΑΜΑΛΟΥΚΕΘΕΛΟΥΣΑΟΜΕΝΔΗΓΗΡΑΙΛΥΓΡΩΙ
ΚΕΙΤΑΙΕΝΙΜΕΓΑΡΟΙΣΑΡΗΜΕΝΟΣΑΛΛΑΔΕΜΟΙΝΥΝ
ΥΙΟΝΕΠΕΙΜΟΙΔΩΚΕΓΕΝΕΣΘΑΙΤΕΤΡΑΦΕΜΕΝΤΕ
ΕΞΟΧΟΝΗΡΩΩΝΟΔΑΝΕΔΡΑΜΕΝΕΡΝΕΙΙΣΟΣ
ΤΟΝΜΕΝΕΓΩΘΡΕΨΑΣΑΦΥΤΟΝΩΣΓΟΥΝΩΙΑΛΩΗΣ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΙΠΡΟΕΗΚΑΚΟΡΩΝΙΣΙΝΙΛΙΟΝΕΙΣΩ
ΤΡΩΣΙΜΑΧΗΣΟΜΕΝΟΝΤΟΝΔΟΥΧΥΠΟΔΕΞΟΜΑΙΑΥΤΙΣ
ΟΙΚΑΔΕΝΟΣΤΗΣΑΝΤΑΔΟΜΟΝΠΗΛΗΙΟΝΕΙΣΩ
ΟΦΡΑΔΕΜΟΙΖΩΕΙΚΑΙΟΡΑΙΦΑΟΣΗΕΛΙΟΙΟ
ΑΧΝΥΤΑΙΟΥΔΕΤΙΟΙΔΥΝΑΜΑΙΧΡΑΙΣΜΗΣΑΙΙΟΥΣΑ
ΚΟΥΡΗΝΗΝΑΡΑΟΙΓΕΡΑΣΕΞΕΛΟΝΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΗΝΑΨΕΚΧΕΙΡΩΝΕΛΕΤΟΚΡΕΙΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΗΤΟΙΟΤΗΣΑΧΕΩΝΦΡΕΝΑΣΕΦΘΙΕΝΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΥΣ
ΤΡΩΕΣΕΠΙΠΡΥΜΝΗΙΣΙΝΕΕΙΛΕΟΝΟΥΔΕΘΥΡΑΖΕ
ΕΙΩΝΕΞΙΕΝΑΙΤΟΝΔΕΛΙΣΣΟΝΤΟΓΕΡΟΝΤΕΣ
ΑΡΓΕΙΩΝΚΑΙΠΟΛΛΑΠΕΡΙΚΛΥΤΑΔΩΡΟΝΟΜΑΖΟΝ
ΕΝΘΑΥΤΟΣΜΕΝΕΠΕΙΤΗΝΑΙΝΕΤΟΛΟΙΓΟΝΑΜΥΝΑΙ
ΑΥΤΑΡΟΠΑΤΡΟΚΛΟΝΠΕΡΙΜΕΝΤΑΑΤΕΥΧΕΑΕΣΣΕ
ΠΕΜΠΕΔΕΜΙΝΠΟΛΕΜΟΝΔΕΠΟΛΥΝΔΑΜΑΛΑΟΝΟΠΑΣΣΕ
ΠΑΝΔΗΜΑΡΜΑΡΝΑΝΤΟΠΕΡΙΣΚΑΙΗΙΣΙΠΥΛΗΙΣΙ
ΚΑΙΝΥΚΕΝΑΥΤΗΜΑΡΠΟΛΙΝΕΠΡΑΘΟΝΕΙΜΗΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΛΛΑΚΑΚΑΡΕΞΑΝΤΑΜΕΝΟΙΤΙΟΥΑΛΚΙΜΟΝΥΙΟΝ
ΕΚΤΑΝΕΝΙΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΚΑΙΕΚΤΟΡΙΚΥΔΟΣΕΔΩΚΕ
ΤΟΥΝΕΚΑΝΥΝΤΑΣΑΓΟΥΝΑΘΙΚΑΝΟΜΑΙΑΙΚΕΘΕΛΗΙΣΘΑ
ΥΙΕΙΕΜΩΙΩΚΥΜΟΡΩΙΔΟΜΕΝΑΣΠΙΔΑΚΑΙΤΡΥΦΑΛΕΙΑΝ
ΚΑΙΚΑΛΑΣΚΝΗΜΙΔΑΣΕΠΙΣΦΥΡΙΟΙΣΑΡΑΡΥΙΑΣ
ΚΑΙΘΩΡΗΧΟΓΑΡΗΝΟΙΑΠΩΛΕΣΕΠΙΣΤΟΣΕΤΑΙΡΟΣ
ΤΡΩΣΙΔΑΜΕΙΣΟΔΕΚΕΙΤΑΙΕΠΙΧΘΟΝΙΘΥΜΟΝΑΧΕΥΩΝ

462

ΤΗΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΠΕΡΙΚΛΥΤΟΣΑΜΦΙΓΥΗΕΙΣ
ΘΑΡΣΕΙΜΗΤΟΙΤΑΥΤΑΜΕΤΑΦΡΕΣΙΣΗΙΣΙΜΕΛΟΝΤΩΝ
ΑΙΓΑΡΜΙΝΘΑΝΑΤΟΙΟΔΥΣΗΧΕΟΣΩΔΕΔΥΝΑΙΜΗΝ
ΝΟΣΦΙΝΑΠΟΚΡΥΨΑΙΟΤΕΜΙΝΜΟΡΟΣΑΙΝΟΣΙΚΑΝΟΙ
ΩΣΟΙΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑΠΑΡΕΣΣΕΤΑΙΟΙΑΤΙΣΑΥΤΕ
ΑΝΘΡΩΠΩΝΠΟΛΕΩΝΘΑΥΜΑΣΣΕΤΑΙΟΣΚΕΝΙΔΗΤΑΙ
ΩΣΕΙΠΩΝΤΗΝΜΕΝΛΙΠΕΝΑΥΤΟΥΒΗΔΕΠΙΦΥΣΑΣ
ΤΑΣΔΕΣΠΥΡΕΤΡΕΨΕΚΕΛΕΥΣΕΤΕΕΡΓΑΖΕΣΘΑΙ
ΦΥΣΑΙΔΕΝΧΟΑΝΟΙΣΙΝΕΕΙΚΟΣΙΠΑΣΑΙΕΦΥΣΩΝ
ΠΑΝΤΟΙΗΝΕΥΠΡΗΣΤΟΝΑΥΤΜΗΝΕΞΑΝΙΕΙΣΑΙ
ΑΛΛΟΤΕΜΕΝΣΠΕΥΔΟΝΤΙΠΑΡΕΜΜΕΝΑΙΑΛΛΟΤΕΔΑΥΤΕ
ΟΠΠΩΣΗΦΑΙΣΤΟΣΤΕΘΕΛΟΙΚΑΙΕΡΓΟΝΑΝΟΙΤΟ
ΧΑΛΚΟΝΔΕΝΠΥΡΙΒΑΛΛΕΝΑΤΕΙΡΕΑΚΑΣΣΙΤΕΡΟΝΤΕ
ΚΑΙΧΡΥΣΟΝΤΙΜΗΝΤΑΚΑΙΑΡΓΥΡΟΝΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑ
ΘΗΚΕΝΕΝΑΚΜΟΘΕΤΩΙΜΕΓΑΝΑΚΜΟΝΑΓΕΝΤΟΔΕΧΕΙΡΙ
ΡΑΙΣΤΗΡΑΚΡΑΤΕΡΗΝΕΤΕΡΗΦΙΔΕΓΕΝΤΟΠΥΡΑΓΡΗΝ
ΠΟΙΕΙΔΕΠΡΩΤΙΣΤΑΣΑΚΟΣΜΕΓΑΤΕΣΤΙΒΑΡΟΝΤΕ
ΠΑΝΤΟΣΕΔΑΙΔΑΛΛΩΝΠΕΡΙΔΑΝΤΥΓΑΒΑΛΛΕΦΑΕΙΝΗΝ
ΤΡΙΠΛΑΚΑΜΑΡΜΑΡΕΗΝΕΚΔΑΡΓΥΡΕΟΝΤΕΛΑΜΩΝΑ
ΠΕΝΤΕΔΑΡΑΥΤΟΥΕΣΑΝΣΑΚΕΟΣΠΤΥΧΕΣΑΥΤΑΡΕΝΑΥΤΩΙ
ΠΟΙΕΙΔΑΙΔΑΛΑΠΟΛΛΑΙΔΥΙΗΙΣΙΠΡΑΠΙΔΕΣΣΙΝ
ΕΝΜΕΝΓΑΙΑΝΕΤΕΥΞΕΝΔΟΥΡΑΝΟΝΕΝΔΕΘΑΛΑΣΣΑΝ
ΗΕΛΙΟΝΤΑΚΑΜΑΝΤΑΣΕΛΗΝΗΝΤΕΠΛΗΘΟΥΣΑΝ
ΕΝΔΕΤΑΤΕΙΡΕΑΠΑΝΤΑΤΑΤΟΥΡΑΝΟΣΕΣΤΕΦΑΝΩΤΑΙ
ΠΛΗΙΑΔΑΣΘΥΑΔΑΣΤΕΤΟΤΕΣΘΕΝΟΣΩΡΙΩΝΟΣ
ΑΡΚΤΟΝΘΗΝΚΑΙΑΜΑΞΑΝΕΠΙΚΛΗΣΙΝΚΑΛΕΟΥΣΙΝ
ΗΤΑΥΤΟΥΣΤΡΕΦΕΤΑΙΚΑΙΤΩΡΙΩΝΑΔΟΚΕΥΕΙ
ΟΙΗΔΑΜΜΟΡΟΣΕΣΤΙΛΟΕΤΡΩΝΩΚΕΑΝΟΙΟ

490

ΕΝΔΕΔΥΩΠΟΙΗΣΕΠΟΛΕΙΣΜΕΡΟΠΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΚΑΛΑΣΕΝΤΗΙΜΕΝΡΑΓΑΜΟΙΤΕΣΑΝΕΙΛΑΠΙΝΑΙΤΕ
ΝΥΜΦΑΣΔΕΚΘΑΛΑΜΩΝΔΑΙΔΩΝΥΠΟΛΑΜΠΟΜΕΝΑΩΝ
ΗΓΙΝΕΟΝΑΝΑΑΣΤΥΠΟΛΥΣΔΥΜΕΝΑΙΟΣΟΡΩΡΕΙ
ΚΟΥΡΟΙΔΟΡΧΗΣΤΗΡΕΣΕΔΙΝΕΟΝΕΝΔΑΡΑΤΟΙΣΙΝ
ΑΥΛΟΙΦΟΡΜΙΓΓΕΣΤΕΒΟΗΝΕΧΟΝΑΙΔΕΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΙΣΤΑΜΕΝΑΙΘΑΥΜΑΖΟΝΕΠΙΠΡΟΘΥΡΟΙΣΙΝΕΚΑΣΤΗ
ΛΑΟΙΔΕΙΝΑΓΟΡΗΙΕΣΑΝΑΘΡΟΟΙΕΝΘΑΔΕΝΕΙΚΟΣ
ΩΡΩΡΕΙΔΥΟΔΑΝΔΡΕΣΕΝΕΙΚΕΟΝΕΙΝΕΚΑΠΟΙΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΣΑΠΟΦΘΙΜΕΝΟΥΟΜΕΝΕΥΧΕΤΟΠΑΝΤΑΠΟΔΟΥΝΑΙ
ΔΗΜΩΙΠΙΦΑΥΣΚΩΝΟΔΑΝΑΙΝΕΤΟΜΗΔΕΝΕΛΕΣΘΑΙ
ΑΜΦΩΔΙΕΣΘΗΝΕΠΙΙΣΤΟΡΙΠΕΙΡΑΡΕΛΕΣΘΑΙ
ΛΑΟΙΔΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΝΕΠΗΠΥΟΝΑΜΦΙΣΑΡΩΓΟΙ
ΚΗΡΥΚΕΣΔΑΡΑΛΑΟΝΕΡΗΤΥΟΝΟΙΔΕΓΕΡΟΝΤΕΣ
ΕΙΑΤΕΠΙΞΕΣΤΟΙΣΙΛΙΘΟΙΣΙΕΡΩΙΕΝΙΚΥΚΛΩΙ
ΣΚΗΠΤΡΑΔΕΚΗΡΥΚΩΝΕΝΧΕΡΣΕΧΟΝΗΕΡΟΦΩΝΩΝ
ΤΟΙΣΙΝΕΠΕΙΤΗΙΣΣΟΝΑΜΟΙΒΗΔΙΣΔΕΔΙΚΑΖΟΝ
ΚΕΙΤΟΔΑΡΕΝΜΕΣΣΟΙΣΙΔΥΩΧΡΥΣΟΙΟΤΑΛΑΝΤΑ
ΤΩΙΔΟΜΕΝΟΣΜΕΤΑΤΟΙΣΙΔΙΚΗΝΙΘΥΝΤΑΤΑΕΙΠΟΙ
ΤΗΝΔΕΤΕΡΗΝΠΟΛΙΝΑΜΦΙΔΥΩΣΤΡΑΤΟΙΗΑΤΟΛΑΩΝ
ΤΕΥΧΕΣΙΛΑΜΠΟΜΕΝΟΙΔΙΧΑΔΕΣΦΙΣΙΝΗΝΔΑΝΕΒΟΥΛΗ
ΗΕΔΙΑΠΡΑΘΕΕΙΝΗΑΝΔΙΧΑΠΑΝΤΑΔΑΣΑΣΘΑΙ
ΚΤΗΣΙΝΟΣΗΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝΕΠΗΡΑΤΟΝΕΝΤΟΣΕΕΡΓΕΝ
ΟΙΔΟΥΠΩΠΕΙΘΟΝΤΟΛΟΧΩΙΔΥΠΕΘΩΡΗΣΣΟΝΤΟ
ΤΕΙΧΟΣΜΕΝΡΑΛΟΧΟΙΤΕΦΙΛΑΙΚΑΙΝΗΠΙΑΤΕΚΝΑ
ΡΥΑΤΕΦΕΣΤΑΟΤΕΣΜΕΤΑΔΑΝΕΡΕΣΟΥΣΕΧΕΓΗΡΑΣ
ΟΙΔΙΣΑΝΗΡΧΕΔΑΡΑΣΦΙΝΑΡΗΣΚΑΙΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΑΜΦΩΧΡΥΣΕΙΩΧΡΥΣΕΙΑΔΕΕΙΜΑΤΑΕΣΘΗΝ
ΚΑΛΩΚΑΙΜΕΓΑΛΩΣΥΝΤΕΥΧΕΣΙΝΩΣΤΕΘΕΩΠΕΡ
ΑΜΦΙΣΑΡΙΖΗΛΩΛΑΟΙΔΥΠΟΛΙΖΟΝΕΣΗΣΑΝ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΡΙΚΑΝΟΝΟΘΙΣΦΙΣΙΝΕΙΚΕΛΟΧΗΣΑΙ
ΕΝΠΟΤΑΜΩΙΟΘΙΤΑΡΔΜΟΣΕΗΝΠΑΝΤΕΣΣΙΒΟΤΟΙΣΙΝ
ΕΝΘΑΡΑΤΟΙΓΙΖΟΝΤΕΙΛΥΜΕΝΟΙΑΙΘΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΤΟΙΣΙΔΕΠΕΙΤΑΠΑΝΕΥΘΕΔΥΩΣΚΟΠΟΙΕΙΑΤΟΛΑΩΝ
ΔΕΓΜΕΝΟΙΟΠΠΟΤΕΜΗΛΑΙΔΟΙΑΤΟΚΑΙΕΛΙΚΑΣΒΟΥΣ
ΟΙΔΕΤΑΧΑΠΡΟΓΕΝΟΝΤΟΔΥΩΔΑΜΕΠΟΝΤΟΝΟΜΗΕΣ
ΤΕΡΠΟΜΕΝΟΙΣΥΡΙΓΞΙΔΟΛΟΝΔΟΥΤΙΠΡΟΝΟΗΣΑΝ

527

ΟΙΜΕΝΤΑΠΡΟΙΔΟΝΤΕΣΕΠΕΔΡΑΜΟΝΩΚΑΔΕΠΕΙΤΑ
ΤΑΜΝΟΝΤΑΜΦΙΒΟΩΝΑΓΕΛΑΣΚΑΙΠΩΕΑΚΑΛΑ
ΑΡΓΕΝΝΕΩΝΟΙΩΝΚΤΕΙΝΟΝΔΕΠΙΜΗΛΟΒΟΤΗΡΑΣ
ΟΙΔΩΣΟΥΝΕΠΥΘΟΝΤΟΠΟΛΥΝΚΕΛΑΔΟΝΠΑΡΑΒΟΥΣΙΝ
ΕΙΡΑΩΝΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΚΑΘΗΜΕΝΟΙΑΥΤΙΚΕΦΙΠΠΩΝ
ΒΑΝΤΕΣΑΕΡΣΙΠΟΔΩΝΜΕΤΕΚΙΑΘΟΝΑΙΨΑΔΙΚΟΝΤΟ
ΣΤΗΣΑΜΕΝΟΙΔΕΜΑΧΟΝΤΟΜΑΧΗΝΠΟΤΑΜΟΙΟΠΑΡΟΧΘΑΣ
ΒΑΛΛΟΝΔΑΛΛΗΛΟΥΣΧΑΛΚΗΡΕΣΙΝΕΓΧΕΙΗΙΣΙΝ
ΕΝΔΕΡΙΣΕΝΔΕΚΥΔΟΙΜΟΣΟΜΙΛΕΟΝΕΝΔΟΛΟΗΚΗΡ
ΑΛΛΟΝΖΩΟΝΕΧΟΥΣΑΝΕΟΥΤΑΤΟΝΑΛΛΟΝΑΟΥΤΟΝ
ΑΛΛΟΝΤΕΘΝΗΩΤΑΚΑΤΑΜΟΘΟΝΕΛΚΕΠΟΔΟΙΙΝ
ΕΙΜΑΔΕΧΑΜΦΩΜΟΙΣΙΔΑΦΟΙΝΕΟΝΑΙΜΑΤΙΦΩΤΩΝ
ΩΜΙΛΕΥΝΔΩΣΤΕΖΩΟΙΒΡΟΤΟΙΗΔΕΜΑΧΟΝΤΟ
ΝΕΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΛΩΝΕΡΥΟΝΚΑΤΑΤΕΘΝΗΩΤΑΣ
ΕΝΔΕΤΙΘΕΙΝΕΙΟΝΜΑΛΑΚΗΝΠΙΕΙΡΑΝΑΡΟΥΡΑΝ
ΕΥΡΕΙΑΝΤΡΙΠΟΛΟΝΠΟΛΛΟΙΔΑΡΟΤΗΡΕΣΕΝΑΥΤΗΙ
ΖΕΥΓΕΑΔΙΝΕΥΟΝΤΕΣΕΛΑΣΤΡΕΟΝΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΑ
ΟΙΔΟΠΟΤΕΣΤΡΕΨΑΝΤΕΣΙΚΟΙΑΤΟΤΕΛΣΟΝΑΡΟΥΡΗΣ
ΤΟΙΣΙΔΕΠΕΙΤΕΝΧΕΡΣΙΔΕΠΑΣΜΕΛΙΗΔΕΟΣΟΙΝΟΥ
ΔΟΣΚΕΝΑΝΗΡΕΠΙΩΝΤΟΙΔΕΣΤΡΕΨΑΣΚΟΝΑΝΟΓΜΟΥΣ
ΙΕΜΕΝΟΙΝΕΙΟΙΟΒΑΘΕΙΗΣΤΕΛΣΟΝΙΚΕΣΘΑΙ
ΗΔΕΜΕΛΑΙΝΕΤΟΠΙΣΘΕΝΑΡΗΡΟΜΕΝΗΙΔΕΕΩΙΚΕΙ
ΧΡΥΣΕΙΗΠΕΡΕΟΥΣΑΤΟΔΗΠΕΡΙΘΑΥΜΑΤΕΤΥΚΤΟ
ΕΝΔΕΤΙΘΕΙΤΕΜΕΝΟΣΒΑΣΙΛΗΙΟΝΕΝΘΑΔΕΡΙΘΟΙ
ΗΜΩΝΟΞΕΙΑΣΔΡΕΠΑΝΑΣΕΝΧΕΡΣΙΝΕΧΟΝΤΕΣ
ΔΡΑΓΜΑΤΑΔΑΛΛΑΜΕΤΟΓΜΟΝΕΠΗΤΡΙΜΑΠΙΠΤΟΝΕΡΑΖΕ
ΑΛΛΑΔΑΜΑΛΛΟΔΕΤΗΡΕΣΕΝΕΛΛΕΔΑΝΟΙΣΙΔΕΟΝΤΟ
ΤΡΕΙΣΔΑΡΑΜΑΛΛΟΔΕΤΗΡΕΣΕΦΕΣΤΑΣΑΝΑΥΤΑΡΟΠΙΣΘΕ
ΠΑΙΔΕΣΔΡΑΓΜΕΥΟΝΤΕΣΕΝΑΓΚΑΛΙΔΕΣΣΙΦΕΡΟΝΤΕΣ
ΑΣΠΕΡΧΕΣΠΑΡΕΧΟΝΒΑΣΙΛΕΥΣΔΕΝΤΟΙΣΙΣΙΩΠΗΙ
ΣΚΗΠΤΡΟΝΕΧΩΝΕΣΤΗΚΕΙΕΠΟΓΜΟΥΓΗΘΟΣΥΝΟΣΚΗΡ
ΚΗΡΥΚΕΣΔΑΠΑΝΕΥΘΕΝΥΠΟΔΡΥΙΔΑΙΤΑΠΕΝΟΝΤΟ
ΒΟΥΝΔΙΕΡΕΥΣΑΝΤΕΣΜΕΓΑΝΑΜΦΕΠΟΝΑΙΔΕΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΔΕΙΠΝΟΝΕΡΙΘΟΙΣΙΝΛΕΥΚΑΛΦΙΤΑΠΟΛΛΑΠΑΛΥΝΟΝ

561

ΕΝΔΕΤΙΘΕΙΣΤΑΦΥΛΗΙΣΙΜΕΓΑΒΡΙΘΟΥΣΑΝΑΛΩΗΝ
ΚΑΛΗΝΧΡΥΣΕΙΗΝΜΕΛΑΝΕΣΔΑΝΑΒΟΤΡΥΕΣΗΣΑΝ
ΕΣΤΗΚΕΙΔΕΚΑΜΑΞΙΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΡΓΥΡΕΗΙΣΙΝ
ΑΜΦΙΔΕΚΥΑΝΕΗΝΚΑΠΕΤΟΝΠΕΡΙΔΕΡΚΟΣΕΛΑΣΣΕ
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥΜΙΑΔΟΙΗΑΤΑΡΠΙΤΟΣΗΕΝΕΠΑΥΤΗΝ
ΤΗΙΝΙΣΟΝΤΟΦΟΡΗΕΣΟΤΕΤΡΥΓΟΩΙΕΝΑΛΩΗΝ
ΠΑΡΘΕΝΙΚΑΙΔΕΚΑΙΗΙΘΕΟΙΑΤΑΛΑΦΡΟΝΕΟΝΤΕΣ
ΠΛΕΚΤΟΙΣΕΝΤΑΛΑΡΟΙΣΙΦΕΡΟΝΜΕΛΙΗΔΕΑΚΑΡΠΟΝ
ΤΟΙΣΙΝΔΕΝΜΕΣΣΟΙΣΙΠΑΙΣΦΟΡΜΙΓΓΙΛΙΓΕΙΗΙ
ΙΜΕΡΟΕΝΚΙΘΑΡΙΖΕΛΙΝΟΝΔΥΠΟΚΑΛΟΝΑΕΙΔΕ
ΛΕΠΤΑΛΕΗΙΦΩΝΗΙΤΟΙΔΕΡΗΣΣΟΝΤΕΣΑΜΑΡΤΗΙ
ΜΟΛΠΗΙΤΙΥΓΜΩΙΤΕΠΟΣΙΣΚΑΙΡΟΝΤΕΣΕΠΟΝΤΟ
ΕΝΔΑΓΕΛΗΝΠΟΙΗΣΕΒΟΩΝΟΡΘΟΚΡΑΙΡΑΩΝ
ΑΙΔΕΒΟΕΣΧΡΥΣΟΙΟΤΕΤΕΥΧΑΤΟΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥΤΕ
ΜΥΚΗΘΜΩΙΔΑΠΟΚΟΠΡΟΥΕΠΕΣΣΕΥΟΝΤΟΝΟΜΟΝΔΕ
ΠΑΡΠΟΤΑΜΟΝΚΕΛΑΔΟΝΤΑΠΑΡΑΡΟΔΑΝΟΝΔΟΝΑΚΗΑ
ΧΡΥΣΕΙΟΙΔΕΝΟΜΗΕΣΑΜΕΣΤΙΧΟΩΝΤΟΒΟΕΣΣΙ
ΤΕΣΣΑΡΕΣΕΝΝΕΑΔΕΣΦΙΚΥΝΕΣΠΟΔΑΣΑΡΓΟΙΕΠΟΝΤΟ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΩΔΕΛΕΟΝΤΕΔΥΕΝΠΡΩΤΗΙΣΙΒΟΕΣΣΙ
ΤΑΥΡΟΝΕΡΥΓΜΗΛΟΝΕΧΕΤΗΝΟΔΕΜΑΚΡΑΜΕΜΥΚΩΣ
ΕΛΚΕΤΟΤΟΝΔΕΚΥΝΕΣΜΕΤΕΚΙΑΘΟΝΗΔΑΙΖΗΟΙ
ΤΩΜΕΝΑΝΑΡΡΗΞΑΝΤΕΒΟΟΣΜΕΓΑΛΟΙΟΒΟΕΙΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΚΑΙΜΕΛΑΝΑΙΜΑΛΑΦΥΣΣΕΤΟΝΟΙΔΕΝΟΜΗΕΣ
ΑΥΤΩΣΕΝΔΙΕΣΑΝΤΑΧΕΑΣΚΥΝΑΣΟΤΡΥΝΟΝΤΕΣ
ΟΙΔΗΤΟΙΔΑΚΕΕΙΝΜΕΝΑΠΕΤΡΩΠΩΝΤΟΛΕΟΝΤΩΝ
ΙΣΤΑΜΕΝΟΙΔΕΜΑΛΕΓΓΥΣΥΛΑΚΤΕΟΝΕΚΤΑΛΕΟΝΤΟ
ΕΝΔΕΝΟΜΟΝΠΟΙΗΣΕΠΕΡΙΚΛΥΤΟΣΑΜΦΙΓΥΗΕΙΣ
ΕΝΚΑΛΗΙΒΗΣΣΗΙΜΕΓΑΝΟΙΩΝΑΡΓΕΝΝΑΩΝ
ΣΤΑΘΜΟΥΣΤΕΚΛΙΣΙΑΣΤΕΚΑΤΗΡΕΦΕΑΣΙΔΕΣΗΚΟΥΣ

590

ΕΝΔΕΧΟΡΟΝΠΟΙΚΙΛΛΕΠΕΡΙΚΛΥΤΟΣΑΜΦΙΓΥΗΕΙΣ
ΤΩΙΙΚΕΛΟΝΟΙΟΝΠΟΤΕΝΙΚΝΩΣΩΙΕΥΡΕΙΗΙ
ΔΑΙΔΑΛΟΣΗΣΚΗΣΕΝΚΑΛΛΙΠΛΟΚΑΜΩΙΑΡΙΑΔΝΗΙ
ΕΝΘΑΜΕΝΗΙΘΕΟΙΚΑΙΠΑΡΘΕΝΟΙΑΛΦΕΣΙΒΟΙΑΙ
ΟΡΧΕΥΝΤΑΛΛΗΛΩΝΕΠΙΚΑΡΠΩΙΧΕΙΡΑΣΕΧΟΝΤΕΣ
ΤΩΝΔΑΙΜΕΝΛΕΠΤΑΣΟΘΟΝΑΣΕΧΟΝΟΙΔΕΧΙΤΩΝΑΣ
ΕΙΑΤΕΥΝΝΗΤΟΥΣΗΚΑΣΤΙΛΒΟΝΤΑΣΕΛΑΙΩΙ
ΚΑΙΡΑΙΜΕΝΚΑΛΑΣΣΤΕΦΑΝΑΣΕΧΟΝΟΙΔΕΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΕΙΧΟΝΧΡΥΣΕΙΑΣΕΞΑΡΓΥΡΕΩΝΤΕΛΑΜΩΝΩΝ
ΟΙΔΟΤΕΜΕΝΘΡΕΞΑΣΚΟΝΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΙΣΙΠΟΔΕΣΣΙ
ΡΕΙΑΜΑΛΩΣΟΤΕΤΙΣΤΡΟΧΟΝΑΡΜΕΝΟΝΕΝΠΑΛΑΜΗΙΣΙΝ
ΕΖΟΜΕΝΟΣΚΕΡΑΜΕΥΣΠΕΙΡΗΣΕΤΑΙΑΙΚΕΘΕΗΙΣΙΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΑΥΘΡΕΞΑΣΚΟΝΕΠΙΣΤΙΧΑΣΑΛΛΗΛΟΙΣΙ
ΠΟΛΛΟΣΔΙΜΕΡΟΕΝΤΑΧΟΡΟΝΠΕΡΙΙΣΤΑΘΟΜΙΛΟΣ
ΤΕΡΠΟΜΕΝΟΙ
ΔΟΙΩΔΕΚΥΒΙΣΤΗΤΗΡΕΚΑΤΑΥΤΟΥΣ
ΜΟΛΠΗΣΕΞΑΡΧΟΝΤΕΣΕΔΙΝΕΥΟΝΚΑΤΑΜΕΣΣΟΥΣ
ΕΝΔΕΤΙΘΕΙΠΟΤΑΜΟΙΟΜΕΓΑΣΘΕΝΟΣΩΚΕΑΝΟΙΟ
ΑΝΤΥΓΑΠΑΡΠΥΜΑΤΗΝΣΑΚΕΟΣΠΥΚΑΠΟΙΗΤΟΙΟ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΗΤΕΥΞΕΣΑΚΟΣΜΕΓΑΤΕΣΤΙΒΑΡΟΝΤΕ
ΤΕΥΞΑΡΑΟΙΘΩΡΗΚΑΦΑΕΙΝΟΤΕΡΟΝΠΥΡΟΣΑΥΓΗΣ
ΤΕΥΞΕΔΕΟΙΚΟΡΥΘΑΒΡΙΑΡΗΝΚΡΟΤΑΦΟΙΣΑΡΑΡΥΙΑΝ
ΚΑΛΗΝΔΑΙΔΑΛΕΗΝΕΠΙΔΕΧΡΥΣΕΟΝΛΟΦΟΝΗΚΕ
ΤΕΥΞΕΔΕΟΙΚΝΗΜΙΔΑΣΕΑΝΟΥΚΑΣΣΙΤΕΡΟΙΟ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΠΑΝΘΟΠΛΑΚΑΜΕΚΛΥΤΟΣΑΜΦΙΓΥΗΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΣΑΧΙΛΛΗΟΣΘΗΚΕΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΝΑΕΙΡΑΣ
ΗΔΙΡΗΞΩΣΑΛΤΟΚΑΤΟΥΛΥΜΠΟΥΝΙΦΟΕΝΤΟΣ
ΤΕΥΧΕΑΜΑΡΜΑΙΡΟΝΤΑΠΑΡΗΦΑΙΣΤΟΙΟΦΕΡΟΥΣΑ

Book 19

1

ΗΩΣΜΕΝΚΡΟΚΟΠΕΠΛΟΣΑΠΩΚΕΑΝΟΙΟΡΟΑΩΝ
ΟΡΝΥΘΙΝΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΦΟΩΣΦΕΡΟΙΗΔΕΒΡΟΤΟΙΣΙΝ
ΗΔΕΣΝΗΑΣΙΚΑΝΕΘΕΟΥΠΑΡΑΔΩΡΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΕΥΡΕΔΕΠΑΤΡΟΚΛΩΙΠΕΡΙΚΕΙΜΕΝΟΝΟΝΦΙΛΟΝΥΙΟΝ
ΚΛΑΙΟΝΤΑΛΙΓΕΩΣΠΟΛΕΕΣΔΑΜΦΑΥΤΟΝΕΤΑΙΡΟΙ
ΜΥΡΟΝΘΗΔΕΝΤΟΙΣΙΠΑΡΙΣΤΑΤΟΔΙΑΘΕΑΩΝ
ΕΝΤΑΡΑΟΙΦΥΧΕΙΡΙΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕ
ΤΕΚΝΟΝΕΜΟΝΤΟΥΤΟΝΜΕΝΕΑΣΟΜΕΝΑΧΝΥΜΕΝΟΙΠΕΡ
ΚΕΙΣΘΑΙΕΠΕΙΔΗΠΡΩΤΑΘΕΩΝΙΟΤΗΤΙΔΑΜΑΣΘΗ
ΤΥΝΗΔΗΦΑΙΣΤΟΙΟΠΑΡΑΚΛΥΤΑΤΕΥΧΕΑΔΕΞΟ
ΚΑΛΑΜΑΛΟΙΟΥΠΩΤΙΣΑΝΗΡΩΜΟΙΣΙΦΟΡΗΣΕΝ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΑΘΕΑΚΑΤΑΤΕΥΧΕΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΘΕΝΑΧΙΛΛΗΟΣΤΑΔΑΝΕΒΡΑΧΕΔΑΙΔΑΛΑΠΑΝΤΑ
ΜΥΡΜΙΔΟΝΑΣΔΑΡΑΠΑΝΤΑΣΕΛΕΤΡΟΜΟΣΟΥΔΕΤΙΣΕΤΛΗ
ΑΝΤΗΝΕΙΣΙΔΕΕΙΝΑΛΛΕΤΡΕΣΑΝΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΩΣΕΙΔΩΣΜΙΝΜΑΛΛΟΝΕΔΥΧΟΛΟΣΕΝΔΕΟΙΟΣΣΕ
ΔΕΙΝΟΝΥΠΟΒΛΕΦΑΡΩΝΩΣΕΙΣΕΛΑΣΕΞΕΦΑΑΝΘΕΝ
ΤΕΡΠΕΤΟΔΕΝΧΕΙΡΕΣΣΙΝΕΧΩΝΘΕΟΥΑΓΛΑΑΔΩΡΑ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΦΡΕΣΙΝΗΙΣΙΤΕΤΑΡΠΕΤΟΔΑΙΔΑΛΑΛΕΥΣΣΩΝ
ΑΥΤΙΚΑΜΗΤΕΡΑΗΝΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΜΗΤΕΡΕΜΗΤΑΜΕΝΟΠΛΑΘΕΟΣΠΟΡΕΝΟΙΕΠΙΕΙΚΕΣ
ΕΡΓΕΜΕΝΑΘΑΝΑΤΩΝΜΗΔΕΒΡΟΤΟΝΑΝΔΡΑΤΕΛΕΣΣΑΙ
ΝΥΝΔΗΤΟΙΜΕΝΕΓΩΘΩΡΗΞΟΜΑΙΑΛΛΑΜΑΛΑΙΝΩΣ
ΔΕΙΔΩΜΗΜΟΙΤΟΦΡΑΜΕΝΟΙΤΙΟΥΑΛΚΙΜΟΝΥΙΟΝ
ΜΥΙΑΙΚΑΔΔΥΣΑΙΚΑΤΑΧΑΛΚΟΤΥΠΟΥΣΩΤΕΙΛΑΣ
ΕΥΛΑΣΕΓΓΕΙΝΩΝΤΑΙΑΕΙΚΙΣΣΩΣΙΔΕΝΕΚΡΟΝ
ΕΚΔΑΙΩΝΠΕΦΑΤΑΙΚΑΤΑΔΕΧΡΟΑΠΑΝΤΑΣΑΠΗΗΙ
ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΘΕΑΘΕΤΙΣΑΡΓΥΡΟΠΕΖΑ
ΤΕΚΝΟΝΜΗΤΟΙΤΑΥΤΑΜΕΤΑΦΡΕΣΙΣΗΙΣΙΜΕΛΟΝΤΩΝ
ΤΩΙΜΕΝΕΓΩΠΕΙΡΗΣΩΑΛΑΛΚΕΙΝΑΓΡΙΑΦΥΛΑ
ΜΥΙΑΣΑΙΡΑΤΕΦΩΤΑΣΑΡΗΙΦΑΤΟΥΣΚΑΤΕΔΟΥΣΙΝ
ΗΝΠΕΡΓΑΡΚΕΙΤΑΙΓΕΤΕΛΕΣΦΟΡΟΝΕΙΣΕΝΙΑΥΤΟΝ
ΑΙΕΙΤΩΙΓΕΣΤΑΙΧΡΩΣΕΜΠΕΔΟΣΗΚΑΙΑΡΕΙΩΝ
ΑΛΛΑΣΥΓΕΙΣΑΓΟΡΗΝΚΑΛΕΣΑΣΗΡΩΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΜΗΝΙΝΑΠΟΕΙΠΩΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΑΙΨΑΜΑΛΕΣΠΟΛΕΜΟΝΘΩΡΗΣΣΕΟΔΥΣΕΟΔΑΛΚΗΝ

37

ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΑΜΕΝΟΣΠΟΛΥΘΑΡΣΕΣΕΝΗΚΕ
ΠΑΤΡΟΚΛΩΙΔΑΥΤΑΜΒΡΟΣΙΗΝΚΑΙΝΕΚΤΑΡΕΡΥΘΡΟΝ
ΣΤΑΞΕΚΑΤΑΡΙΝΩΝΙΝΑΟΙΧΡΩΣΕΜΠΕΔΟΣΕΙΗ
ΑΥΤΑΡΟΒΗΠΑΡΑΘΙΝΑΘΑΛΑΣΣΗΣΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΑΙΑΧΩΝΩΡΣΕΝΔΗΡΩΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΚΑΙΡΟΙΠΕΡΤΟΠΑΡΟΣΓΕΝΕΩΝΕΝΑΓΩΝΙΜΕΝΕΣΚΟΝ
ΟΙΤΕΚΥΒΕΡΝΗΤΑΙΚΑΙΕΧΟΝΟΙΗΙΑΝΗΩΝ
ΚΑΙΤΑΜΙΑΙΠΑΡΑΝΗΥΣΙΝΕΣΑΝΣΙΤΟΙΟΔΟΤΗΡΕΣ
ΚΑΙΜΗΝΟΙΤΟΤΕΓΕΙΣΑΓΟΡΗΝΙΣΑΝΟΥΝΕΚΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΞΕΦΑΝΗΔΗΡΟΝΔΕΜΑΧΗΣΕΠΕΠΑΥΤΑΛΕΓΕΙΝΗΣ
ΤΩΔΕΔΥΩΣΚΑΖΟΝΤΕΒΑΤΗΝΑΡΕΟΣΘΕΡΑΠΟΝΤΕ
ΤΥΔΕΙΔΗΣΤΕΜΕΝΕΠΤΟΛΕΜΟΣΚΑΙΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΕΓΧΕΙΕΡΕΙΔΟΜΕΝΩΕΤΙΓΑΡΕΧΟΝΕΛΚΕΑΛΥΓΡΑ
ΚΑΔΔΕΜΕΤΑΠΡΩΤΗΙΑΓΟΡΗΙΙΖΟΝΤΟΚΙΟΝΤΕΣ
ΑΥΤΑΡΟΔΕΥΤΑΤΟΣΗΛΘΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΕΛΚΟΣΕΧΩΝΚΑΙΓΑΡΤΟΝΕΝΙΚΡΑΤΕΡΗΙΥΣΜΙΝΗΙ
ΟΥΤΑΚΟΩΝΑΝΤΗΝΟΡΙΔΗΣΧΑΛΚΗΡΕΙΔΟΥΡΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΔΗΠΑΝΤΕΣΑΟΛΛΙΣΘΗΣΑΝΑΧΑΙΟΙ
ΤΟΙΣΙΔΑΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣΜΕΤΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΗΑΡΤΙΤΟΔΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΝΑΡΕΙΟΝ
ΕΠΛΕΤΟΣΟΙΚΑΙΕΜΟΙΟΤΕΝΩΙΠΕΡΑΧΝΥΜΕΝΩΚΗΡ
ΘΥΜΟΒΟΡΩΙΕΡΙΔΙΜΕΝΕΗΝΑΜΕΝΕΙΝΕΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΤΗΝΟΦΕΛΕΝΝΗΕΣΣΙΚΑΤΑΚΤΑΜΕΝΑΡΤΕΜΙΣΙΩΙ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΕΓΩΝΕΛΟΜΗΝΛΥΡΝΗΣΣΟΝΟΛΕΣΣΑΣ
ΤΩΚΟΥΤΟΣΣΟΙΑΧΑΙΟΙΟΔΑΞΕΛΟΝΑΣΠΕΤΟΝΟΥΔΑΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΩΝΥΠΟΧΕΡΣΙΝΕΜΕΥΑΠΟΜΗΝΙΣΑΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΡΙΜΕΝΚΑΙΤΡΩΣΙΤΟΚΕΡΔΙΟΝΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΥΣ
ΔΗΡΟΝΕΜΗΣΚΑΙΣΗΣΕΡΙΔΟΣΜΝΗΣΕΣΘΑΙΟΙΩ
ΑΛΛΑΤΑΜΕΝΠΡΟΤΕΤΥΧΘΑΙΕΑΣΟΜΕΝΑΧΝΥΜΕΝΟΙΠΕΡ
ΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΦΙΛΟΝΔΑΜΑΣΑΝΤΕΣΑΝΑΓΚΗΙ
ΝΥΝΔΗΤΟΙΜΕΝΕΓΩΠΑΥΩΧΟΛΟΝΟΥΔΕΤΙΜΕΧΡΗ
ΑΣΚΕΛΕΩΣΑΙΕΙΜΕΝΕΑΙΝΕΜΕΝΑΛΛΑΓΕΘΑΣΣΟΝ
ΟΤΡΥΝΟΝΠΟΛΕΜΟΝΔΕΚΑΡΗΚΟΜΟΩΝΤΑΣΑΧΑΙΟΥΣ
ΟΦΡΕΤΙΚΑΙΤΡΩΩΝΠΕΙΡΗΣΟΜΑΙΑΝΤΙΟΝΕΛΘΩΝ
ΑΙΚΕΘΕΛΩΣΕΠΙΝΗΥΣΙΝΙΑΥΕΙΝΑΛΛΑΤΙΝΟΙΩ
ΑΣΠΑΣΙΩΣΑΥΤΩΝΓΟΝΥΚΑΜΨΕΙΝΟΣΚΕΦΥΓΗΙΣΙ
ΔΗΙΟΥΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟΥΠΕΓΧΕΟΣΗΜΕΤΕΡΟΙΟ

74

ΩΣΕΦΑΘΟΙΔΕΧΑΡΗΣΑΝΕΥΚΝΗΜΙΔΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΜΗΝΙΝΑΠΕΙΠΟΝΤΟΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΠΗΛΕΙΩΝΟΣ
ΤΟΙΣΙΔΕΚΑΙΜΕΤΕΕΙΠΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΥΤΟΘΕΝΕΞΕΔΡΗΣΟΥΔΕΝΜΕΣΣΟΙΣΙΝΑΝΑΣΤΑΣ
ΩΦΙΛΟΙΗΡΩΕΣΔΑΝΑΟΙΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣΑΡΗΟΣ
ΕΣΤΑΟΤΟΣΜΕΝΚΑΛΟΝΑΚΟΥΕΙΝΟΥΔΕΕΟΙΚΕΝ
ΥΒΒΑΛΛΕΙΝΧΑΛΕΠΟΝΓΑΡΕΠΙΣΤΑΜΕΝΩΙΠΕΡΕΟΝΤΙ
ΑΝΔΡΩΝΔΕΝΠΟΛΛΩΙΟΜΑΔΩΙΠΩΣΚΕΝΤΙΣΑΚΟΥΣΑΙ
ΗΕΙΠΟΙΒΛΑΒΕΤΑΙΔΕΛΙΓΥΣΠΕΡΕΩΝΑΓΟΡΗΤΗΣ
ΠΗΛΕΙΔΗΙΜΕΝΕΓΩΝΕΝΔΕΙΞΟΜΑΙΑΥΤΑΡΟΙΑΛΛΟΙ
ΣΥΝΘΕΣΘΑΡΓΕΙΟΙΜΥΘΟΝΤΕΥΓΝΩΤΕΕΚΑΣΤΟΣ
ΠΟΛΛΑΚΙΔΗΜΟΙΤΟΥΤΟΝΑΧΑΙΟΙΜΥΘΟΝΕΕΙΠΟΝ
ΚΑΙΤΕΜΕΝΕΙΚΕΙΕΣΚΟΝΕΓΩΔΟΥΚΑΙΤΙΟΣΕΙΜΙ
ΑΛΛΑΖΕΥΣΚΑΙΜΟΙΡΑΚΑΙΗΕΡΟΦΟΙΤΙΣΕΡΙΝΥΣ
ΟΙΤΕΜΟΙΕΙΝΑΓΟΡΗΙΦΡΕΣΙΝΕΜΒΑΛΟΝΑΓΡΙΟΝΑΤΗΝ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΑΧΙΛΛΗΟΣΓΕΡΑΣΑΥΤΟΣΑΠΗΥΡΩΝ
ΑΛΛΑΤΙΚΕΝΡΕΞΑΙΜΙΘΕΟΣΔΙΑΠΑΝΤΑΤΕΛΕΥΤΑΙ
ΠΡΕΣΒΑΔΙΟΣΘΥΓΑΤΗΡΑΤΗΗΠΑΝΤΑΣΑΑΤΑΙ
ΟΥΛΟΜΕΝΗΤΗΙΜΕΝΘΑΠΑΛΟΙΠΟΔΕΣΟΥΓΑΡΕΠΟΥΔΕΙ
ΠΙΛΝΑΤΑΙΑΛΛΑΡΑΗΓΕΚΑΤΑΝΔΡΩΝΚΡΑΑΤΑΒΑΙΝΕΙ
ΒΛΑΠΤΟΥΣΑΝΘΡΩΠΟΥΣΚΑΤΑΔΟΥΝΕΤΕΡΟΝΓΕΠΕΔΗΣΕ
ΚΑΙΓΑΡΔΗΝΥΠΟΤΕΖΕΥΣΑΣΑΤΟΤΟΝΠΕΡΑΡΙΣΤΟΝ
ΑΝΔΡΩΝΗΔΕΘΕΩΝΦΑΣΕΜΜΕΝΑΙΑΛΛΑΡΑΚΑΙΤΟΝ
ΗΡΗΘΗΛΥΣΕΟΥΣΑΔΟΛΟΦΡΟΣΥΝΗΙΣΑΠΑΤΗΣΕΝ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΕΜΕΛΛΕΒΙΗΝΗΡΑΚΛΗΕΙΗΝ
ΑΛΚΜΗΝΗΤΕΞΕΣΘΑΙΕΥΣΤΕΦΑΝΩΙΕΝΙΘΗΒΗΙ
ΗΤΟΙΟΓΕΥΧΟΜΕΝΟΣΜΕΤΕΦΗΠΑΝΤΕΣΣΙΘΕΟΙΣΙ
ΚΕΚΛΥΤΕΜΕΥΠΑΝΤΕΣΤΕΘΕΟΙΠΑΣΑΙΤΕΘΕΑΙΝΑΙ
ΟΦΡΕΙΠΩΤΑΜΕΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΑΝΩΓΕΙ
ΣΗΜΕΡΟΝΑΝΔΡΑΦΟΩΣΔΕΜΟΓΟΣΤΟΚΟΣΕΙΛΕΙΘΥΙΑ
ΕΚΦΑΝΕΙΟΣΠΑΝΤΕΣΣΙΠΕΡΙΚΤΙΟΝΕΣΣΙΝΑΝΑΞΕΙ
ΤΩΝΑΝΔΡΩΝΓΕΝΕΗΣΟΙΘΑΙΜΑΤΟΣΕΞΕΜΕΥΕΙΣΙ
ΤΟΝΔΕΔΟΛΟΦΡΟΝΕΟΥΣΑΠΡΟΣΗΥΔΑΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΨΕΥΣΤΗΣΕΙΣΟΥΔΑΥΤΕΤΕΛΟΣΜΥΘΩΙΕΠΙΘΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΑΓΕΝΥΝΜΟΙΟΜΟΣΣΟΝΟΛΥΜΠΙΕΚΑΡΤΕΡΟΝΟΡΚΟΝ
ΗΜΕΝΤΟΝΠΑΝΤΕΣΣΙΠΕΡΙΚΤΙΟΝΕΣΣΙΝΑΝΑΞΕΙΝ
ΟΣΚΕΝΕΠΗΜΑΤΙΤΩΙΔΕΠΕΣΗΙΜΕΤΑΠΟΣΣΙΓΥΝΑΙΚΟΣ
ΤΩΝΑΝΔΡΩΝΟΙΣΗΣΕΞΑΙΜΑΤΟΣΕΙΣΙΓΕΝΕΘΛΗΣ
ΩΣΕΦΑΤΟΖΕΥΣΔΟΥΤΙΔΟΛΟΦΡΟΣΥΝΗΝΕΝΟΗΣΕΝ
ΑΛΛΟΜΟΣΕΝΜΕΓΑΝΟΡΚΟΝΕΠΕΙΤΑΔΕΠΟΛΛΟΝΑΑΣΘΗ

114

ΗΡΗΔΑΙΞΑΣΑΛΙΠΕΝΡΙΟΝΟΥΛΥΜΠΟΙΟ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΔΙΚΕΤΑΡΓΟΣΑΧΑΙΙΚΟΝΕΝΘΑΡΑΗΙΔΗ
ΙΦΘΙΜΗΝΑΛΟΧΟΝΣΘΕΝΕΛΟΥΠΕΡΣΗΙΑΔΑΟ
ΗΔΕΚΥΕΙΦΙΛΟΝΥΙΟΝΟΔΕΒΔΟΜΟΣΕΣΤΗΚΕΙΜΕΙΣ
ΕΚΔΑΓΑΓΕΠΡΟΦΟΩΣΔΕΚΑΙΗΛΙΤΟΜΗΝΟΝΕΟΝΤΑ
ΑΛΚΜΗΝΗΣΔΑΠΕΠΑΥΣΕΤΟΚΟΝΣΧΕΘΕΔΕΙΛΕΙΘΥΙΑΣ
ΑΥΤΗΔΑΓΓΕΛΕΟΥΣΑΔΙΑΚΡΟΝΙΩΝΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΑΡΓΙΚΕΡΑΥΝΕΕΠΟΣΤΙΤΟΙΕΝΦΡΕΣΙΘΗΣΩ
ΗΔΗΑΝΗΡΓΕΓΟΝΕΣΘΛΟΣΟΣΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΑΝΑΞΕΙ
ΕΥΡΥΣΘΕΥΣΣΘΕΝΕΛΟΙΟΠΑΙΣΠΕΡΣΗΙΑΔΑΟ
ΣΟΝΓΕΝΟΣΟΥΟΙΑΕΙΚΕΣΑΝΑΣΣΕΜΕΝΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΝΔΑΧΟΣΟΞΥΚΑΤΑΦΡΕΝΑΤΥΨΕΒΑΘΕΙΑΝ
ΑΥΤΙΚΑΔΕΙΛΑΤΗΝΚΕΦΑΛΗΣΛΙΠΑΡΟΠΛΟΚΑΜΟΙΟ
ΧΩΟΜΕΝΟΣΦΡΕΣΙΝΗΙΣΙΚΑΙΩΜΟΣΕΚΑΡΤΕΡΟΝΟΡΚΟΝ
ΜΗΠΟΤΕΣΟΥΛΥΜΠΟΝΤΕΚΑΙΟΥΡΑΝΟΝΑΣΤΕΡΟΕΝΤΑ
ΑΥΤΙΣΕΛΕΥΣΕΣΘΑΙΑΤΗΝΗΠΑΝΤΑΣΑΑΤΑΙ
ΩΣΕΙΠΩΝΕΡΡΙΨΕΝΑΠΟΥΡΑΝΟΥΑΣΤΕΡΟΕΝΤΟΣ
ΧΕΙΡΙΠΕΡΙΣΤΡΕΨΑΣΤΑΧΑΔΙΚΕΤΟΕΡΓΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΤΗΝΑΙΕΙΣΤΕΝΑΧΕΣΧΟΘΕΟΝΦΙΛΟΝΥΙΟΝΟΡΩΙΤΟ
ΕΡΓΟΝΑΕΙΚΕΣΕΧΟΝΤΑΥΠΕΥΡΥΣΘΗΟΣΑΕΘΛΩΝ
ΩΣΚΑΙΕΓΩΝΟΤΕΔΑΥΤΕΜΕΓΑΣΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΑΡΓΕΙΟΥΣΟΛΕΚΕΣΚΕΝΕΠΙΠΡΥΜΝΗΙΣΙΝΕΕΣΣΙΝ
ΟΥΔΥΝΑΜΗΝΛΕΛΑΘΕΣΘΑΤΗΣΗΙΠΡΩΤΟΝΑΑΣΘΗΝ
ΑΛΛΕΠΕΙΑΑΣΑΜΗΝΚΑΙΜΕΥΦΡΕΝΑΣΕΞΕΛΕΤΟΖΕΥΣ
ΑΨΕΘΕΛΩΑΡΕΣΑΙΔΟΜΕΝΑΙΤΑΠΕΡΕΙΣΙΑΠΟΙΝΑ
ΑΛΛΟΡΣΕΥΠΟΛΕΜΟΝΔΕΚΑΙΑΛΛΟΥΣΟΡΝΥΘΙΛΑΟΥΣ
ΔΩΡΑΔΕΓΩΝΟΔΕΠΑΝΤΑΠΑΡΑΣΧΕΜΕΝΟΣΣΑΤΟΙΕΛΘΩΝ
ΧΘΙΖΟΣΕΝΙΚΛΙΣΙΗΙΣΙΝΥΠΕΣΧΕΤΟΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΕΙΔΕΘΕΛΕΙΣΕΠΙΜΕΙΝΟΝΕΠΕΙΓΟΜΕΝΟΣΠΕΡΑΡΗΟΣ
ΔΩΡΑΔΕΤΟΙΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣΕΜΗΣΠΑΡΑΝΗΟΣΕΛΟΝΤΕΣ
ΟΙΣΟΥΣΟΦΡΑΙΔΗΑΙΟΤΟΙΜΕΝΟΕΙΚΕΑΔΩΣΩ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΚΥΔΙΣΤΕΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝ
ΔΩΡΑΜΕΝΑΙΚΕΘΕΛΗΙΣΘΑΠΑΡΑΣΧΕΜΕΝΩΣΕΠΙΕΙΚΕΣ
ΗΤΕΧΕΜΕΝΠΑΡΑΣΟΙΝΥΝΔΕΜΝΗΣΩΜΕΘΑΧΑΡΜΗΣ
ΑΙΨΑΜΑΛΟΥΓΑΡΧΡΗΚΛΟΤΟΠΕΥΕΙΝΕΝΘΑΔΕΟΝΤΑΣ
ΟΥΔΕΔΙΑΤΡΙΒΕΙΝΕΤΙΓΑΡΜΕΓΑΕΡΓΟΝΑΡΕΚΤΟΝ
ΩΣΚΕΤΙΣΑΥΤΑΧΙΛΗΑΜΕΤΑΠΡΩΤΟΙΣΙΝΙΔΗΤΑΙ
ΕΓΧΕΙΧΑΛΚΕΙΩΙΤΡΩΩΝΟΛΕΚΟΝΤΑΦΑΛΑΓΓΑΣ
ΩΔΕΤΙΣΥΜΕΙΩΝΜΕΜΝΗΜΕΝΟΣΑΝΔΡΙΜΑΧΕΣΘΩ

154

ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΛΥΜΗΤΙΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΜΗΔΟΥΤΩΣΑΓΑΘΟΣΠΕΡΕΩΝΘΕΟΕΙΚΕΛΑΧΙΛΛΕΥ
ΝΗΣΤΙΑΣΟΤΡΥΝΕΠΡΟΤΙΙΛΙΟΝΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΤΡΩΣΙΜΑΧΗΣΟΜΕΝΟΥΣΕΠΕΙΟΥΚΟΛΙΓΟΝΧΡΟΝΟΝΕΣΤΑΙ
ΦΥΛΟΠΙΣΕΥΤΑΝΠΡΩΤΟΝΟΜΙΛΗΣΩΣΙΦΑΛΑΓΓΕΣ
ΑΝΔΡΩΝΕΝΔΕΘΕΟΣΠΝΕΥΣΗΙΜΕΝΟΣΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΝ
ΑΛΛΑΠΑΣΑΣΘΑΙΑΝΩΧΘΙΘΟΗΙΣΕΠΙΝΗΥΣΙΝΑΧΑΙΟΥΣ
ΣΙΤΟΥΚΑΙΟΙΝΟΙΟΤΟΓΑΡΜΕΝΟΣΕΣΤΙΚΑΙΑΛΚΗ
ΟΥΓΑΡΑΝΗΡΠΡΟΠΑΝΗΜΑΡΕΣΗΕΛΙΟΝΚΑΤΑΔΥΝΤΑ
ΑΚΜΗΝΟΣΣΙΤΟΙΟΔΥΝΗΣΕΤΑΙΑΝΤΑΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΕΙΠΕΡΓΑΡΘΥΜΩΙΓΕΜΕΝΟΙΝΑΑΙΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝ
ΑΛΛΑΤΕΛΑΘΡΗΙΓΥΙΑΒΑΡΥΝΕΤΑΙΗΔΕΚΙΧΑΝΕΙ
ΔΙΨΑΤΕΚΑΙΛΙΜΟΣΒΛΑΒΕΤΑΙΔΕΤΕΓΟΥΝΑΤΙΟΝΤΙ
ΟΣΔΕΚΑΝΗΡΟΙΝΟΙΟΚΟΡΕΣΣΑΜΕΝΟΣΚΑΙΕΔΩΔΗΣ
ΑΝΔΡΑΣΙΔΥΣΜΕΝΕΕΣΣΙΠΑΝΗΜΕΡΙΟΣΠΟΛΕΜΙΖΗΙ
ΘΑΡΣΑΛΕΟΝΝΥΟΙΗΤΟΡΕΝΙΦΡΕΣΙΝΟΥΔΕΤΙΓΥΙΑ
ΠΡΙΝΚΑΜΝΕΙΠΡΙΝΠΑΝΤΑΣΕΡΩΗΣΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΑΛΛΑΓΕΛΑΟΝΜΕΝΣΚΕΔΑΣΟΝΚΑΙΔΕΙΠΝΟΝΑΝΩΧΘΙ
ΟΠΛΕΣΘΑΙΤΑΔΕΔΩΡΑΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΟΙΣΕΤΩΕΣΜΕΣΣΗΝΑΓΟΡΗΝΙΝΑΠΑΝΤΕΣΑΧΑΙΟΙ
ΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝΙΔΩΣΙΣΥΔΕΦΡΕΣΙΣΗΙΣΙΝΙΑΝΘΗΙΣ
ΟΜΝΥΕΤΩΔΕΤΟΙΟΡΚΟΝΕΝΑΡΓΕΙΟΙΣΙΝΑΝΑΣΤΑΣ
ΜΗΠΟΤΕΤΗΣΕΥΝΗΣΕΠΙΒΗΜΕΝΑΙΗΔΕΜΙΓΗΝΑΙ
ΗΘΕΜΙΣΕΣΤΙΝΑΝΑΞΗΤΑΝΔΡΩΝΗΤΕΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΙΔΕΣΟΙΑΥΤΩΙΘΥΜΟΣΕΝΙΦΡΕΣΙΝΙΛΑΟΣΕΣΤΩ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΣΕΔΑΙΤΙΕΝΙΚΛΙΣΙΗΙΣΑΡΕΣΑΣΘΩ
ΠΙΕΙΡΗΙΙΝΑΜΗΤΙΔΙΚΗΣΕΠΙΔΕΥΕΣΕΧΗΙΣΘΑ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΥΔΕΠΕΙΤΑΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟΣΚΑΙΕΠΑΛΛΩΙ
ΕΣΣΕΑΙΟΥΜΕΝΓΑΡΤΙΝΕΜΕΣΣΗΤΟΝΒΑΣΙΛΗΑ
ΑΝΔΡΑΠΑΡΕΣΣΑΣΘΑΙΟΤΕΤΙΣΠΡΟΤΕΡΟΣΧΑΛΕΠΗΝΗΙ

184

ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΧΑΙΡΩΣΕΥΛΑΕΡΤΙΑΔΗΤΟΝΜΥΘΟΝΑΚΟΥΣΑΣ
ΕΝΜΟΙΡΗΙΓΑΡΠΑΝΤΑΔΙΙΚΕΟΚΑΙΚΑΤΕΛΕΞΑΣ
ΤΑΥΤΑΔΕΓΩΝΕΘΕΛΩΟΜΟΣΑΙΚΕΛΕΤΑΙΔΕΜΕΘΥΜΟΣ
ΟΥΔΕΠΙΟΡΚΗΣΩΠΡΟΣΔΑΙΜΟΝΟΣΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΜΙΜΝΕΤΩΑΥΤΟΘΙΤΕΙΟΣΕΠΕΙΓΟΜΕΝΟΣΠΕΡΑΡΗΟΣ
ΜΙΜΝΕΤΕΔΑΛΛΟΙΠΑΝΤΕΣΑΟΛΛΕΕΣΟΦΡΑΚΕΔΩΡΑ
ΕΚΚΛΙΣΙΗΣΕΛΘΗΙΣΙΚΑΙΟΡΚΙΑΠΙΣΤΑΤΑΜΩΜΕΝ
ΣΟΙΔΑΥΤΩΙΤΟΔΕΓΩΝΕΠΙΤΕΛΛΟΜΑΙΗΔΕΚΕΛΕΥΩ
ΚΡΙΝΑΜΕΝΟΣΚΟΥΡΗΤΑΣΑΡΙΣΤΗΑΣΠΑΝΑΧΑΙΩΝ
ΔΩΡΑΕΜΗΣΠΑΡΑΝΗΟΣΕΝΕΙΚΕΜΕΝΟΣΣΑΧΙΛΗΙ
ΧΘΙΖΟΝΥΠΕΣΤΗΜΕΝΔΩΣΕΙΝΑΓΕΜΕΝΤΕΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΤΑΛΘΥΒΙΟΣΔΕΜΟΙΩΚΑΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΕΥΡΥΝΑΧΑΙΩΝ
ΚΑΠΡΟΝΕΤΟΙΜΑΣΑΤΩΤΑΜΕΕΙΝΔΙΙΤΗΕΛΙΩΙΤΕ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΤΡΕΙΔΗΚΥΔΙΣΤΕΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝ
ΑΛΛΟΤΕΠΕΡΚΑΙΜΑΛΛΟΝΟΦΕΛΛΕΤΕΤΑΥΤΑΠΕΝΕΣΘΑΙ
ΟΠΠΟΤΕΤΙΣΜΕΤΑΠΑΥΣΩΛΗΠΟΛΕΜΟΙΟΓΕΝΗΤΑΙ
ΚΑΙΜΕΝΟΣΟΥΤΟΣΟΝΗΙΣΙΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΜΟΙΣΙ
ΝΥΝΔΟΙΜΕΝΚΕΑΤΑΙΔΕΔΑΙΓΜΕΝΟΙΟΥΣΕΔΑΜΑΣΣΕΝ
ΕΚΤΩΡΠΡΙΑΜΙΔΗΣΟΤΕΟΙΖΕΥΣΚΥΔΟΣΕΔΩΚΕΝ
ΥΜΕΙΣΔΕΣΒΡΩΤΥΝΟΤΡΥΝΕΤΟΝΗΤΑΝΕΓΩΓΕ
ΝΥΝΜΕΝΑΝΩΓΟΙΜΙΠΤΟΛΕΜΙΖΕΙΝΥΙΑΣΑΧΑΙΩΝ
ΝΗΣΤΙΑΣΑΚΜΗΝΟΥΣΑΜΑΔΗΕΛΙΩΙΚΑΤΑΔΥΝΤΙ
ΤΕΥΞΕΣΘΑΙΜΕΓΑΔΟΡΠΟΝΕΠΗΝΤΕΙΣΑΙΜΕΘΑΛΩΒΗΝ
ΠΡΙΝΔΟΥΠΩΣΑΝΕΜΟΙΓΕΦΙΛΟΝΚΑΤΑΛΑΙΜΟΝΙΕΙΗ
ΟΥΠΟΣΙΣΟΥΔΕΒΡΩΣΙΣΕΤΑΙΡΟΥΤΕΘΝΗΩΤΟΣ
ΟΣΜΟΙΕΝΙΚΛΙΣΙΗΙΔΕΔΑΙΓΜΕΝΟΣΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΚΕΙΤΑΙΑΝΑΠΡΟΘΥΡΟΝΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΣΑΜΦΙΔΕΤΑΙΡΟΙ
ΜΥΡΟΝΤΑΙΤΟΜΟΙΟΥΤΙΜΕΤΑΦΡΕΣΙΤΑΥΤΑΜΕΜΗΛΕΝ
ΑΛΛΑΦΟΝΟΣΤΕΚΑΙΑΙΜΑΚΑΙΑΡΓΑΛΕΟΣΣΤΟΝΟΣΑΝΔΡΩΝ

215

ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΛΥΜΗΤΙΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΩΑΧΙΛΕΥΠΗΛΗΟΣΥΙΕΜΕΓΑΦΕΡΤΑΤΑΧΑΙΩΝ
ΚΡΕΙΣΣΩΝΕΙΣΕΜΕΘΕΝΚΑΙΦΕΡΤΕΡΟΣΟΥΚΟΛΙΓΟΝΠΕΡ
ΕΓΧΕΙΕΓΩΔΕΚΕΣΕΙΟΝΟΗΜΑΤΙΓΕΠΡΟΒΑΛΟΙΜΗΝ
ΠΟΛΛΟΝΕΠΕΙΠΡΟΤΕΡΟΣΓΕΝΟΜΗΝΚΑΙΠΛΕΙΟΝΑΟΙΔΑ
ΤΩΤΟΙΕΠΙΤΛΗΤΩΚΡΑΔΙΗΜΥΘΟΙΣΙΝΕΜΟΙΣΙΝ
ΑΙΨΑΤΕΦΥΛΟΠΙΔΟΣΠΕΛΕΤΑΙΚΟΡΟΣΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝ
ΗΣΤΕΠΛΕΙΣΤΗΝΜΕΝΚΑΛΑΜΗΝΧΘΟΝΙΧΑΛΚΟΣΕΧΕΥΕΝ
ΑΜΗΤΟΣΔΟΛΙΓΙΣΤΟΣΕΠΗΝΚΛΙΝΗΙΣΙΤΑΛΑΝΤΑ
ΖΕΥΣΟΣΤΑΝΘΡΩΠΩΝΤΑΜΙΗΣΠΟΛΕΜΟΙΟΤΕΤΥΚΤΑΙ
ΓΑΣΤΕΡΙΔΟΥΠΩΣΕΣΤΙΝΕΚΥΝΠΕΝΘΗΣΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΛΙΗΝΓΑΡΠΟΛΛΟΙΚΑΙΕΠΗΤΡΙΜΟΙΗΜΑΤΑΠΑΝΤΑ
ΠΙΠΤΟΥΣΙΝΠΟΤΕΚΕΝΤΙΣΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙΕΠΟΝΟΙΟ
ΑΛΛΑΧΡΗΤΟΝΜΕΝΚΑΤΑΘΑΠΤΕΙΝΟΣΚΕΘΑΝΗΙΣΙ
ΝΗΛΕΑΘΥΜΟΝΕΧΟΝΤΑΣΕΠΗΜΑΤΙΔΑΚΡΥΣΑΝΤΑΣ
ΟΣΣΟΙΔΑΝΠΟΛΕΜΟΙΟΠΕΡΙΣΤΥΓΕΡΟΙΟΛΙΠΩΝΤΑΙ
ΜΕΜΝΗΣΘΑΙΠΟΣΙΟΣΚΑΙΕΔΗΤΥΟΣΟΦΡΕΤΙΜΑΛΛΟΝ
ΑΝΔΡΑΣΙΔΥΣΜΕΝΕΕΣΣΙΜΑΧΩΜΕΘΑΝΩΛΕΜΕΣΑΙΕΙ
ΕΣΣΑΜΕΝΟΙΧΡΟΙΧΑΛΚΟΝΑΤΕΙΡΕΑΜΗΔΕΤΙΣΑΛΛΗΝ
ΛΑΩΝΟΤΡΥΝΤΥΝΠΟΤΙΔΕΓΜΕΝΟΣΙΣΧΑΝΑΑΣΘΩ
ΗΔΕΓΑΡΟΤΡΥΝΤΥΣΚΑΚΟΝΕΣΣΕΤΑΙΟΣΚΕΛΙΠΗΤΑΙ
ΝΗΥΣΙΝΕΠΑΡΓΕΙΩΝΑΛΛΑΘΡΟΟΙΟΡΜΗΘΕΝΤΕΣ
ΤΡΩΣΙΝΕΦΙΠΠΟΔΑΜΟΙΣΙΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΞΥΝΑΡΗΑ

238

ΗΚΑΙΝΕΣΤΟΡΟΣΥΙΑΣΟΠΑΣΣΑΤΟΚΥΔΑΛΙΜΟΙΟ
ΦΥΛΕΙΔΗΝΤΕΜΕΓΗΤΑΘΟΑΝΤΑΤΕΜΗΡΙΟΝΗΝΤΕ
ΚΑΙΚΡΕΙΟΝΤΙΑΔΗΝΛΥΚΟΜΗΔΕΑΚΑΙΜΕΛΑΝΙΠΠΟΝ
ΒΑΝΔΙΜΕΝΕΣΚΛΙΣΙΗΝΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣΑΤΡΕΙΔΑΟ
ΑΥΤΙΚΕΠΕΙΘΑΜΑΜΥΘΟΣΕΗΝΤΕΤΕΛΕΣΤΟΔΕΕΡΓΟΝ
ΕΠΤΑΜΕΝΕΚΚΛΙΣΙΗΣΤΡΙΠΟΔΑΣΦΕΡΟΝΟΥΣΟΙΥΠΕΣΤΗ
ΑΙΘΩΝΑΣΔΕΛΕΒΗΤΑΣΕΕΙΚΟΣΙΔΩΔΕΚΑΔΙΠΠΟΥΣ
ΕΚΔΑΓΟΝΑΙΨΑΓΥΝΑΙΚΑΣΑΜΥΜΟΝΑΕΡΓΑΙΔΥΙΑΣ
ΕΠΤΑΤΑΡΟΓΔΟΑΤΗΝΒΡΙΣΗΙΔΑΚΑΛΛΙΠΑΡΗΙΟΝ
ΧΡΥΣΟΥΔΕΣΤΗΣΑΣΟΔΥΣΕΥΣΔΕΚΑΠΑΝΤΑΤΑΛΑΝΤΑ
ΗΡΧΑΜΑΔΑΛΛΟΙΔΩΡΑΦΕΡΟΝΚΟΥΡΗΤΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΚΑΙΤΑΜΕΝΕΝΜΕΣΣΗΙΑΓΟΡΗΙΘΕΣΑΝΑΝΔΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΙΣΤΑΤΟΤΑΛΘΥΒΙΟΣΔΕΘΕΩΙΕΝΑΛΙΓΚΙΟΣΑΥΔΗΝ
ΚΑΠΡΟΝΕΧΩΝΕΝΧΕΡΣΙΠΑΡΙΣΤΑΤΟΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΔΕΕΡΥΣΣΑΜΕΝΟΣΧΕΙΡΕΣΣΙΜΑΧΑΙΡΑΝ
ΗΟΙΠΑΡΞΙΦΕΟΣΜΕΓΑΚΟΥΛΕΟΝΑΙΕΝΑΩΡΤΟ
ΚΑΠΡΟΥΑΠΟΤΡΙΧΑΣΑΡΞΑΜΕΝΟΣΔΙΙΧΕΙΡΑΣΑΝΑΣΧΩΝ
ΕΥΧΕΤΟΤΟΙΔΑΡΑΠΑΝΤΕΣΕΠΑΥΤΟΦΙΝΕΙΑΤΟΣΙΓΗΙ
ΑΡΓΕΙΟΙΚΑΤΑΜΟΙΡΑΝΑΚΟΥΟΝΤΕΣΒΑΣΙΛΗΟΣ
ΕΥΞΑΜΕΝΟΣΔΑΡΑΕΙΠΕΝΙΔΩΝΕΙΣΟΥΡΑΝΟΝΕΥΡΥΝ
ΙΣΤΩΝΥΝΖΕΥΣΠΡΩΤΑΘΕΩΝΥΠΑΤΟΣΚΑΙΑΡΙΣΤΟΣ
ΓΗΤΕΚΑΙΗΕΛΙΟΣΚΑΙΕΡΙΝΥΕΣΑΙΘΥΠΟΓΑΙΑΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣΤΙΝΥΝΤΑΙΟΤΙΣΚΕΠΙΟΡΚΟΝΟΜΟΣΣΗΙ
ΜΗΜΕΝΕΓΩΚΟΥΡΗΙΒΡΙΣΗΙΔΙΧΕΙΡΕΠΕΝΕΙΚΑ
ΟΥΤΕΥΝΗΣΠΡΟΦΑΣΙΝΚΕΧΡΗΜΕΝΟΣΟΥΤΕΤΕΥΑΛΛΟΥ
ΑΛΛΕΜΕΝΑΠΡΟΤΙΜΑΣΤΟΣΕΝΙΚΛΙΣΙΗΙΣΙΝΕΜΗΙΣΙΝ
ΕΙΔΕΤΙΤΩΝΔΕΠΙΟΡΚΟΝΕΜΟΙΘΕΟΙΑΛΓΕΑΔΟΙΕΝ
ΠΟΛΛΑΜΑΛΟΣΣΑΔΙΔΟΥΣΙΝΟΤΙΣΣΦΑΛΙΤΗΤΑΙΟΜΟΣΣΑΣ
ΗΚΑΙΑΠΟΣΤΟΜΑΧΟΝΚΑΠΡΟΥΤΑΜΕΝΗΛΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΤΟΝΜΕΝΤΑΛΘΥΒΙΟΣΠΟΛΙΗΣΑΛΟΣΕΣΜΕΓΑΛΑΙΤΜΑ
ΡΙΨΕΠΙΔΙΝΗΣΑΣΒΟΣΙΝΙΧΘΥΣΙΝΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΝΣΤΑΣΑΡΓΕΙΟΙΣΙΦΙΛΟΠΤΟΛΕΜΟΙΣΙΜΕΤΗΥΔΑ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΗΜΕΓΑΛΑΣΑΤΑΣΑΝΔΡΕΣΣΙΔΙΔΟΙΣΘΑ
ΟΥΚΑΝΔΗΠΟΤΕΘΥΜΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΜΟΙΣΙΝ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΩΡΙΝΕΔΙΑΜΠΕΡΕΣΟΥΔΕΚΕΚΟΥΡΗΝ
ΗΓΕΝΕΜΕΥΑΕΚΟΝΤΟΣΑΜΗΧΑΝΟΣΑΛΛΑΠΟΘΙΖΕΥΣ
ΗΘΕΛΑΧΑΙΟΙΣΙΝΘΑΝΑΤΟΝΠΟΛΕΕΣΣΙΓΕΝΕΣΘΑΙ
ΝΥΝΔΕΡΧΕΣΘΕΠΙΔΕΙΠΝΟΝΙΝΑΞΥΝΑΓΩΜΕΝΑΡΗΑ

276

ΩΣΑΡΕΦΩΝΗΣΕΝΛΥΣΕΝΔΑΓΟΡΗΝΑΙΨΗΡΗΝ
ΟΙΜΕΝΑΡΕΣΚΙΔΝΑΝΤΟΕΗΝΕΠΙΝΗΑΕΚΑΣΤΟΣ
ΔΩΡΑΔΕΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣΑΜΦΕΠΕΝΟΝΤΟ
ΒΑΝΔΕΠΙΝΗΑΦΕΡΟΝΤΕΣΑΧΙΛΛΗΟΣΘΕΙΟΙΟ
ΚΑΙΤΑΜΕΝΕΝΚΛΙΣΙΗΙΣΙΘΕΣΑΝΚΑΘΙΣΑΝΔΕΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΙΠΠΟΥΣΔΕΙΣΑΓΕΛΗΝΕΛΑΣΑΝΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣΑΓΑΥΟΙ
ΒΡΙΣΗΙΣΔΑΡΕΠΕΙΤΙΚΕΛΗΧΡΥΣΕΗΙΑΦΡΟΔΙΤΗΙ
ΩΣΙΔΕΠΑΤΡΟΚΛΟΝΔΕΔΑΙΓΜΕΝΟΝΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΑΜΦΑΥΤΩΙΧΥΜΕΝΗΛΙΓΕΚΩΚΥΕΧΕΡΣΙΔΑΜΥΣΣΕ
ΣΤΗΘΕΑΤΗΔΑΠΑΛΗΝΔΕΙΡΗΝΙΔΕΚΑΛΑΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΙΠΕΔΑΡΑΚΛΑΙΟΥΣΑΓΥΝΗΕΙΚΥΙΑΘΕΗΙΣΙ
ΠΑΤΡΟΚΛΕΜΟΙΔΕΙΛΗΙΠΛΕΙΣΤΟΝΚΕΧΑΡΙΣΜΕΝΕΘΥΜΩΙ
ΖΩΟΝΜΕΝΣΕΕΛΕΙΠΟΝΕΓΩΚΛΙΣΙΗΘΕΝΙΟΥΣΑ
ΝΥΝΔΕΣΕΤΕΘΝΗΩΤΑΚΙΧΑΝΟΜΑΙΟΡΧΑΜΕΛΑΩΝ
ΑΨΑΝΙΟΥΣΩΣΜΟΙΔΕΧΕΤΑΙΚΑΚΟΝΕΚΚΑΚΟΥΑΙΕΙ
ΑΝΔΡΑΜΕΝΩΙΕΔΟΣΑΝΜΕΠΑΤΗΡΚΑΙΠΟΤΝΙΑΜΗΤΗΡ
ΕΙΔΟΝΠΡΟΠΤΟΛΙΟΣΔΕΔΑΙΓΜΕΝΟΝΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΤΡΕΙΣΤΕΚΑΣΙΓΝΗΤΟΥΣΤΟΥΣΜΟΙΜΙΑΓΕΙΝΑΤΟΜΗΤΗΡ
ΚΗΔΕΙΟΥΣΟΙΠΑΝΤΕΣΟΛΕΘΡΙΟΝΗΜΑΡΕΠΕΣΠΟΝ
ΟΥΔΕΜΕΝΟΥΔΕΜΕΑΣΚΕΣΟΤΑΝΔΡΕΜΟΝΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΚΤΕΙΝΕΝΠΕΡΣΕΝΔΕΠΟΛΙΝΘΕΙΟΙΟΜΥΝΗΤΟΣ
ΚΛΑΙΕΙΝΑΛΛΑΜΕΦΑΣΚΕΣΑΧΙΛΛΗΟΣΘΕΙΟΙΟ
ΚΟΥΡΙΔΙΗΝΑΛΟΧΟΝΘΗΣΕΙΝΑΞΕΙΝΤΕΝΙΝΗΥΣΙΝ
ΕΣΦΘΙΗΝΔΑΙΣΕΙΝΔΕΓΑΜΟΝΜΕΤΑΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΣΙ
ΤΩΣΑΜΟΤΟΝΚΛΑΙΩΤΕΘΝΗΟΤΑΜΕΙΛΙΧΟΝΑΙΕΙ
ΩΣΕΦΑΤΟΚΛΑΙΟΥΣΕΠΙΔΕΣΤΕΝΑΧΟΝΤΟΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΝΠΡΟΦΑΣΙΝΣΦΩΝΔΑΥΤΩΝΚΗΔΕΕΚΑΣΤΗ
ΑΥΤΟΝΔΑΜΦΙΓΕΡΟΝΤΕΣΑΧΑΙΩΝΗΓΕΡΕΘΟΝΤΟ
ΛΙΣΣΟΜΕΝΟΙΔΕΙΠΝΗΣΑΙΟΔΗΡΝΕΙΤΟΣΤΕΝΑΧΙΖΩΝ
ΛΙΣΣΟΜΑΙΕΙΤΙΣΕΜΟΙΓΕΦΙΛΩΝΕΠΙΠΕΙΘΕΘΕΤΑΙΡΩΝ
ΜΗΜΕΠΡΙΝΣΙΤΟΙΟΚΕΛΕΥΕΤΕΜΗΔΕΠΟΤΗΤΟΣ
ΑΣΑΣΘΑΙΦΙΛΟΝΗΤΟΡΕΠΕΙΜΑΧΟΣΑΙΝΟΝΙΚΑΝΕΙ
ΔΥΝΤΑΔΕΣΗΕΛΙΟΝΜΕΝΕΩΚΑΙΤΛΗΣΟΜΑΙΕΜΠΗΣ

309

ΩΣΕΙΠΩΝΑΛΛΟΥΣΜΕΝΑΠΕΣΚΕΔΑΣΕΝΒΑΣΙΛΗΑΣ
ΔΟΙΩΔΑΤΡΕΙΔΑΜΕΝΕΤΗΝΚΑΙΔΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΝΕΣΤΩΡΙΔΟΜΕΝΕΥΣΤΕΓΕΡΩΝΘΙΠΠΗΛΑΤΑΦΟΙΝΙΞ
ΤΕΡΠΟΝΤΕΣΠΥΚΙΝΩΣΑΚΑΧΗΜΕΝΟΝΟΥΔΕΤΙΘΥΜΩΙ
ΤΕΡΠΕΤΟΠΡΙΝΠΟΛΕΜΟΥΣΤΟΜΑΔΥΜΕΝΑΙΑΙΜΑΤΟΕΝΤΟΣ
ΜΝΗΣΑΜΕΝΟΣΔΑΔΙΝΩΣΑΝΕΝΕΙΚΑΤΟΦΩΝΗΣΕΝΤΕ
ΗΡΑΝΥΜΟΙΠΟΤΕΚΑΙΣΥΔΥΣΑΜΜΟΡΕΦΙΛΤΑΘΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΥΤΟΣΕΝΙΚΛΙΣΙΗΙΛΑΡΟΝΠΑΡΑΔΕΙΠΝΟΝΕΘΗΚΑΣ
ΑΙΨΑΚΑΙΟΤΡΑΛΕΩΣΟΠΟΤΕΣΠΕΡΧΟΙΑΤΑΧΑΙΟΙ
ΤΡΩΣΙΝΕΦΙΠΠΟΔΑΜΟΙΣΙΦΕΡΕΙΝΠΟΛΥΔΑΚΡΥΝΑΡΗΑ
ΝΥΝΔΕΣΥΜΕΝΚΕΙΣΑΙΔΕΔΑΙΓΜΕΝΟΣΑΥΤΑΡΕΜΟΝΚΗΡ
ΑΚΜΗΝΟΝΠΟΣΙΟΣΚΑΙΕΔΗΤΥΟΣΕΝΔΟΝΕΟΝΤΩΝ
ΣΗΙΠΟΘΗΙΟΥΜΕΝΓΑΡΤΙΚΑΚΩΤΕΡΟΝΑΛΛΟΠΑΘΟΙΜΙ
ΟΥΔΕΙΚΕΝΤΟΥΠΑΤΡΟΣΑΠΟΦΘΙΜΕΝΟΙΟΠΥΘΟΙΜΗΝ
ΟΣΠΟΥΝΥΝΦΘΙΗΦΙΤΕΡΕΝΚΑΤΑΔΑΚΡΥΟΝΕΙΒΕΙ
ΧΗΤΕΙΤΟΙΟΥΔΥΙΟΣΟΔΑΛΛΟΔΑΠΩΙΕΝΙΔΗΜΩΙ
ΕΙΝΕΚΑΡΙΓΕΔΑΝΗΣΕΛΕΝΗΣΤΡΩΣΙΝΠΟΛΕΜΙΖΩ
ΗΕΤΟΝΟΣΣΚΥΡΩΙΜΟΙΕΝΙΤΡΕΦΕΤΑΙΦΙΛΟΣΥΙΟΣ
ΕΙΠΟΥΕΤΙΖΩΕΙΓΕΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣΘΕΟΕΙΔΗΣ
ΠΡΙΝΜΕΝΓΑΡΜΟΙΘΥΜΟΣΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΩΛΠΕΙ
ΟΙΟΝΕΜΕΦΘΙΣΕΣΘΑΙΑΠΑΡΓΕΟΣΙΠΠΟΒΟΤΟΙΟ
ΑΥΤΟΥΕΝΙΤΡΟΙΗΙΣΕΔΕΤΕΦΘΙΗΝΔΕΝΕΕΣΘΑΙ
ΩΣΑΝΜΟΙΤΟΝΠΑΙΔΑΘΟΗΙΕΝΙΝΗΙΜΕΛΑΙΝΗΙ
ΣΚΥΡΟΘΕΝΕΞΑΓΑΓΟΙΣΚΑΙΟΙΔΕΙΞΕΙΑΣΕΚΑΣΤΑ
ΚΤΗΣΙΝΕΜΗΝΔΜΩΑΣΤΕΚΑΙΥΨΕΡΕΦΕΣΜΕΓΑΔΩΜΑ
ΗΔΗΓΑΡΠΗΛΗΑΓΟΙΟΜΑΙΗΚΑΤΑΠΑΜΠΑΝ
ΤΕΘΝΑΜΕΝΗΠΟΥΤΥΤΘΟΝΕΤΙΖΩΟΝΤΑΚΑΧΗΣΘΑΙ
ΓΗΡΑΙΤΕΣΤΥΓΕΡΩΙΚΑΙΕΜΗΝΠΟΤΙΔΕΓΜΕΝΟΝΑΙΕΙ
ΛΥΓΡΗΝΑΓΓΕΛΙΗΝΟΤΑΠΟΦΘΙΜΕΝΟΙΟΠΥΘΗΤΑΙ
ΩΣΕΦΑΤΟΚΛΑΙΩΝΕΠΙΔΕΣΤΕΝΑΧΟΝΤΟΓΕΡΟΝΤΕΣ
ΜΝΗΣΑΜΕΝΟΙΤΑΕΚΑΣΤΟΣΕΝΙΜΕΓΑΡΟΙΣΙΝΕΛΕΙΠΟΝ
ΜΥΡΟΜΕΝΟΥΣΔΑΡΑΤΟΥΣΓΕΙΔΩΝΕΛΕΗΣΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΑΙΨΑΔΑΘΗΝΑΙΗΝΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΤΕΚΝΟΝΕΜΟΝΔΗΠΑΜΠΑΝΑΠΟΙΧΕΑΙΑΝΔΡΟΣΕΗΟΣ
ΗΝΥΤΟΙΟΥΚΕΤΙΠΑΓΧΥΜΕΤΑΦΡΕΣΙΜΕΜΒΛΕΤΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΚΕΙΝΟΣΟΓΕΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΝΕΩΝΟΡΘΟΚΡΑΙΡΑΩΝ
ΗΣΤΑΙΟΔΥΡΟΜΕΝΟΣΕΤΑΡΟΝΦΙΛΟΝΟΙΔΕΔΗΑΛΛΟΙ
ΟΙΧΟΝΤΑΙΜΕΤΑΔΕΙΠΝΟΝΟΔΑΚΜΗΝΟΣΚΑΙΑΠΑΣΤΟΣ
ΑΛΛΙΘΙΟΙΝΕΚΤΑΡΤΕΚΑΙΑΜΒΡΟΣΙΗΝΕΡΑΤΕΙΝΗΝ
ΣΤΑΞΟΝΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΑΜΗΜΙΝΛΙΜΟΣΙΚΗΤΑΙ

349

ΩΣΕΙΠΩΝΟΤΡΥΝΕΠΑΡΟΣΜΕΜΑΥΙΑΝΑΘΗΝΗΝ
ΗΔΑΡΠΗΙΕΙΚΥΙΑΤΑΝΥΠΤΕΡΥΓΙΛΙΓΥΦΩΝΩΙ
ΟΥΡΑΝΟΥΕΚΚΑΤΕΠΑΛΤΟΔΙΑΙΘΕΡΟΣΑΥΤΑΡΑΧΑΙΟΙ
ΑΥΤΙΚΑΘΩΡΗΣΣΟΝΤΟΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΝΗΔΑΧΙΛΗΙ
ΝΕΚΤΑΡΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΚΑΙΑΜΒΡΟΣΙΗΝΕΡΑΤΕΙΝΗΝ
ΣΤΑΞΙΝΑΜΗΜΙΝΛΙΜΟΣΑΤΕΡΠΗΣΓΟΥΝΑΘΙΚΟΙΤΟ
ΑΥΤΗΔΕΠΡΟΣΠΑΤΡΟΣΕΡΙΣΘΕΝΕΟΣΠΥΚΙΝΟΝΔΩ
ΩΙΧΕΤΟΤΟΙΔΑΠΑΝΕΥΘΕΝΕΩΝΕΧΕΟΝΤΟΘΟΑΩΝ
ΩΣΔΟΤΕΤΑΡΦΕΙΑΙΝΙΦΑΔΕΣΔΙΟΣΕΚΠΟΤΕΟΝΤΑΙ
ΨΥΧΡΑΙΥΠΟΡΙΠΗΣΑΙΘΡΗΓΕΝΕΟΣΒΟΡΕΑΟ
ΩΣΤΟΤΕΤΑΡΦΕΙΑΙΚΟΡΥΘΕΣΛΑΜΠΡΟΝΓΑΝΟΩΣΑΙ
ΝΗΩΝΕΚΦΟΡΕΟΝΤΟΚΑΙΑΣΠΙΔΕΣΟΜΦΑΛΟΕΣΣΑΙ
ΘΩΡΗΚΕΣΤΕΚΡΑΤΑΙΓΥΑΛΟΙΚΑΙΜΕΙΛΙΝΑΔΟΥΡΑ
ΑΙΓΛΗΔΟΥΡΑΝΟΝΙΚΕΓΕΛΑΣΣΕΔΕΠΑΣΑΠΕΡΙΧΘΩΝ
ΧΑΛΚΟΥΥΠΟΣΤΕΡΟΠΗΣΥΠΟΔΕΚΤΥΠΟΣΟΡΝΥΤΟΠΟΣΣΙΝ
ΑΝΔΡΩΝΕΝΔΕΜΕΣΟΙΣΙΚΟΡΥΣΣΕΤΟΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΟΥΚΑΙΟΔΟΝΤΩΝΜΕΝΚΑΝΑΧΗΠΕΛΕΤΩΔΕΟΙΟΣΣΕ
ΛΑΜΠΕΣΘΗΝΩΣΕΙΤΕΠΥΡΟΣΣΕΛΑΣΕΝΔΕΟΙΗΤΟΡ
ΔΥΝΑΧΟΣΑΤΛΗΤΟΝΟΔΑΡΑΤΡΩΣΙΝΜΕΝΕΑΙΝΩΝ
ΔΥΣΕΤΟΔΩΡΑΘΕΟΥΤΑΟΙΗΦΑΙΣΤΟΣΚΑΜΕΤΕΥΧΩΝ
ΚΝΗΜΙΔΑΣΜΕΝΠΡΩΤΑΠΕΡΙΚΝΗΜΗΙΣΙΝΕΘΗΚΕ
ΚΑΛΑΣΑΡΓΥΡΕΟΙΣΙΝΕΠΙΣΦΥΡΙΟΙΣΑΡΑΡΥΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΑΥΘΩΡΗΚΑΠΕΡΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΕΔΥΝΕΝ
ΑΜΦΙΔΑΡΩΜΟΙΣΙΝΒΑΛΕΤΟΞΙΦΟΣΑΡΓΥΡΟΗΛΟΝ
ΧΑΛΚΕΟΝΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΑΣΑΚΟΣΜΕΓΑΤΕΣΤΙΒΑΡΟΝΤΕ
ΕΙΛΕΤΟΤΟΥΔΑΠΑΝΕΥΘΕΣΕΛΑΣΓΕΝΕΤΗΥΤΕΜΗΝΗΣ
ΩΣΔΟΤΑΝΕΚΠΟΝΤΟΙΟΣΕΛΑΣΝΑΥΤΗΙΣΙΦΑΝΗΗΙ
ΚΑΙΟΜΕΝΟΙΟΠΥΡΟΣΤΟΤΕΚΑΙΕΤΑΙΥΨΟΘΟΡΕΣΦΙ
ΣΤΑΘΜΩΙΕΝΟΙΟΠΟΛΩΙΤΟΥΣΔΟΥΚΕΘΕΛΟΝΤΑΣΑΕΛΛΑΙ
ΠΟΝΤΟΝΕΠΙΧΘΥΟΕΝΤΑΦΙΛΩΝΑΠΑΝΕΥΘΕΦΕΡΟΥΣΙΝ
ΩΣΑΠΑΧΙΛΛΗΟΣΣΑΚΕΟΣΣΕΛΑΣΑΙΘΕΡΙΚΑΝΕ
ΚΑΛΟΥΔΑΙΔΑΛΕΟΥΠΕΡΙΔΕΤΡΥΦΑΛΕΙΑΝΑΕΙΡΑΣ
ΚΡΑΤΙΘΕΤΟΒΡΙΑΡΗΝΗΔΑΣΤΗΡΩΣΑΠΕΛΑΜΠΕΝ
ΙΠΠΟΥΡΙΣΤΡΥΦΑΛΕΙΑΠΕΡΙΣΣΕΙΟΝΤΟΔΕΘΕΙΡΑΙ
ΧΡΥΣΕΑΙΑΣΗΦΑΙΣΤΟΣΙΕΙΛΟΦΟΝΑΜΦΙΘΑΜΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΗΘΗΔΕΟΑΥΤΟΥΕΝΕΝΤΕΣΙΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΙΟΙΕΦΑΡΜΟΣΣΕΙΕΚΑΙΕΝΤΡΕΧΟΙΑΓΛΑΑΓΥΙΑ
ΤΩΙΔΕΥΤΕΠΤΕΡΑΓΙΓΝΕΤΑΕΙΡΕΔΕΠΟΙΜΕΝΑΛΑΩΝ

387

ΕΚΔΑΡΑΣΥΡΙΓΓΟΣΠΑΤΡΩΙΟΝΕΣΠΑΣΑΤΕΓΧΟΣ
ΒΡΙΘΥΜΕΓΑΣΤΙΒΑΡΟΝΤΟΜΕΝΟΥΔΥΝΑΤΑΛΛΟΣΑΧΑΙΩΝ
ΠΑΛΛΕΙΝΑΛΛΑΜΙΝΟΙΟΣΕΠΙΣΤΑΤΟΠΗΛΑΙΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΗΛΙΑΔΑΜΕΛΙΗΝΤΗΝΠΑΤΡΙΦΙΛΩΙΠΟΡΕΧΕΙΡΩΝ
ΠΗΛΙΟΥΕΚΚΟΡΥΦΗΣΦΟΝΟΝΕΜΜΕΝΑΙΗΡΩΕΣΣΙΝ
ΙΠΠΟΥΣΔΑΥΤΟΜΕΔΩΝΤΕΚΑΙΑΛΚΙΜΟΣΑΜΦΙΕΠΟΝΤΕΣ
ΖΕΥΓΝΥΟΝΑΜΦΙΔΕΚΑΛΑΛΕΠΑΔΝΕΣΑΝΕΝΔΕΧΑΛΙΝΟΥΣ
ΓΑΜΦΗΛΗΙΣΕΒΑΛΟΝΚΑΤΑΔΗΝΙΑΤΕΙΝΑΝΟΠΙΣΣΩ
ΚΟΛΛΗΤΟΝΠΟΤΙΔΙΦΡΟΝΟΔΕΜΑΣΤΙΓΑΦΑΕΙΝΗΝ
ΧΕΙΡΙΛΑΒΩΝΑΡΑΡΥΙΑΝΕΦΙΠΠΟΙΙΝΑΝΟΡΟΥΣΕΝ
ΑΥΤΟΜΕΔΩΝΟΠΙΘΕΝΔΕΚΟΡΥΣΣΑΜΕΝΟΣΒΗΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΕΥΧΕΣΙΠΑΜΦΑΙΝΩΝΩΣΤΗΛΕΚΤΩΡΥΠΕΡΙΩΝ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΟΝΔΙΠΠΟΙΣΙΝΕΚΕΚΛΕΤΟΠΑΤΡΟΣΕΟΙΟ
ΞΑΝΘΕΤΕΚΑΙΒΑΛΙΕΤΗΛΕΚΛΥΤΑΤΕΚΝΑΠΟΔΑΡΓΗΣ
ΑΛΛΩΣΔΗΦΡΑΖΕΣΘΕΣΑΩΣΕΜΕΝΗΝΙΟΧΗΑ
ΑΨΔΑΝΑΩΝΕΣΟΜΙΛΟΝΕΠΕΙΧΕΩΜΕΝΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΜΗΔΩΣΠΑΤΡΟΚΛΟΝΛΙΠΕΤΑΥΤΟΘΙΤΕΘΝΗΩΤΑ
ΤΟΝΔΑΡΥΠΟΖΥΓΟΦΙΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΑΙΟΛΟΣΙΠΠΟΣ
ΞΑΝΘΟΣΑΦΑΡΔΗΜΥΣΕΚΑΡΗΑΤΙΠΑΣΑΔΕΧΑΙΤΗ
ΖΕΥΓΛΗΣΕΞΕΡΙΠΟΥΣΑΠΑΡΑΖΥΓΟΝΟΥΔΑΣΙΚΑΝΕΝ
ΑΥΔΗΕΝΤΑΔΕΘΗΚΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΚΑΙΛΙΗΝΣΕΤΙΝΥΝΓΕΣΑΩΣΟΜΕΝΟΒΡΙΜΑΧΙΛΛΕΥ
ΑΛΛΑΤΟΙΕΓΓΥΘΕΝΗΜΑΡΟΛΕΘΡΙΟΝΟΥΔΕΤΟΙΗΜΕΙΣ
ΑΙΤΙΟΙΑΛΛΑΘΕΟΣΤΕΜΕΓΑΣΚΑΙΜΟΙΡΑΚΡΑΤΑΙΗ
ΟΥΔΕΓΑΡΗΜΕΤΕΡΗΙΒΡΑΔΥΤΗΤΙΤΕΝΩΧΕΛΙΗΙΤΕ
ΤΡΩΕΣΑΠΩΜΟΙΙΝΠΑΤΡΟΚΛΟΥΤΕΥΧΕΕΛΟΝΤΟ
ΑΛΛΑΘΕΩΝΩΡΙΣΤΟΣΟΝΗΥΚΟΜΟΣΤΕΚΕΛΗΤΩ
ΕΚΤΑΝΕΝΙΠΡΟΜΑΧΟΙΣΙΚΑΙΕΚΤΟΡΙΚΥΔΟΣΕΔΩΚΕ
ΝΩΙΔΕΚΑΙΚΕΝΑΜΑΠΝΟΙΗΙΖΕΦΥΡΟΙΟΘΕΟΙΜΕΝ
ΗΝΠΕΡΕΛΑΦΡΟΤΑΤΗΝΦΑΣΕΜΜΕΝΑΙΑΛΛΑΣΟΙΑΥΤΩΙ
ΜΟΡΣΙΜΟΝΕΣΤΙΘΕΩΙΤΕΚΑΙΑΝΕΡΙΙΦΙΔΑΜΗΝΑΙ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΝΤΟΣΕΡΙΝΥΕΣΕΣΧΕΘΟΝΑΥΔΗΝ
ΤΟΝΔΕΜΕΓΟΧΘΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΞΑΝΘΕΤΙΜΟΙΘΑΝΑΤΟΝΜΑΝΤΕΥΕΑΙΟΥΔΕΤΙΣΕΧΡΗ
ΕΥΝΥΤΟΟΙΔΑΚΑΙΑΥΤΟΣΟΜΟΙΜΟΡΟΣΕΝΘΑΔΟΛΕΣΘΑΙ
ΝΟΣΦΙΦΙΛΟΥΠΑΤΡΟΣΚΑΙΜΗΤΕΡΟΣΑΛΛΑΚΑΙΕΜΠΗΣ
ΟΥΛΗΞΩΠΡΙΝΤΡΩΑΣΑΔΗΝΕΛΑΣΑΙΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΗΡΑΚΑΙΕΝΠΡΩΤΟΙΣΙΑΧΩΝΕΧΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ

Book 20

1

ΩΣΟΙΜΕΝΠΑΡΑΝΗΥΣΙΚΟΡΩΝΙΣΙΘΩΡΗΣΣΟΝΤΟ
ΑΜΦΙΣΕΠΗΛΕΟΣΥΙΕΜΑΧΗΣΑΚΟΡΗΤΟΝΑΧΑΙΟΙ
ΤΡΩΕΣΔΑΥΘΕΤΕΡΩΘΕΝΕΠΙΘΡΩΣΜΩΙΠΕΔΙΟΙΟ
ΖΕΥΣΔΕΘΕΜΙΣΤΑΚΕΛΕΥΣΕΘΕΟΥΣΑΓΟΡΗΝΔΕΚΑΛΕΣΣΑΙ
ΚΡΑΤΟΣΑΠΟΥΛΥΜΠΟΙΟΠΟΛΥΠΤΥΧΟΥΗΔΑΡΑΠΑΝΤΗΙ
ΦΟΙΤΗΣΑΣΑΚΕΛΕΥΣΕΔΙΟΣΠΡΟΣΔΩΜΑΝΕΕΣΘΑΙ
ΟΥΤΕΤΙΣΟΥΝΠΟΤΑΜΩΝΑΠΕΗΝΝΟΣΦΩΚΕΑΝΟΙΟ
ΟΥΤΑΡΑΝΥΜΦΑΩΝΑΙΤΑΛΣΕΑΚΑΛΑΝΕΜΟΝΤΑΙ
ΚΑΙΠΗΓΑΣΠΟΤΑΜΩΝΚΑΙΠΙΣΕΑΠΟΙΗΕΝΤΑ
ΕΛΘΟΝΤΕΣΔΕΣΔΩΜΑΔΙΟΣΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΟ
ΞΕΣΤΗΙΣΑΙΘΟΥΣΗΙΣΙΝΕΝΙΖΑΝΟΝΑΣΔΙΙΠΑΤΡΙ
ΗΦΑΙΣΤΟΣΠΟΙΗΣΕΝΙΔΥΙΗΙΣΙΠΡΑΠΙΔΕΣΣΙΝ
ΩΣΟΙΜΕΝΔΙΟΣΕΝΔΟΝΑΓΗΓΕΡΑΤΟΥΔΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΝΗΚΟΥΣΤΗΣΕΘΕΑΣΑΛΛΕΞΑΛΟΣΗΛΘΕΜΕΤΑΥΤΟΥΣ
ΙΖΕΔΑΡΕΝΜΕΣΣΟΙΣΙΔΙΟΣΔΕΞΕΙΡΕΤΟΒΟΥΛΗΝ
ΤΙΠΤΑΥΤΑΡΓΙΚΕΡΑΥΝΕΘΕΟΥΣΑΓΟΡΗΝΔΕΚΑΛΕΣΣΑΣ
ΗΤΙΠΕΡΙΤΡΩΩΝΚΑΙΑΧΑΙΩΝΜΕΡΜΗΡΙΖΕΙΣ
ΤΩΝΓΑΡΝΥΝΑΓΧΙΣΤΑΜΑΧΗΠΟΛΕΜΟΣΤΕΔΕΔΗΕ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΕΓΝΩΣΕΝΝΟΣΙΓΑΙΕΕΜΗΝΕΝΣΤΗΘΕΣΙΒΟΥΛΗΝ
ΩΝΕΝΕΚΑΞΥΝΑΓΕΙΡΑΜΕΛΟΥΣΙΜΟΙΟΛΛΥΜΕΝΟΙΠΕΡ
ΑΛΛΗΤΟΙΜΕΝΕΓΩΜΕΝΕΩΠΤΥΧΙΟΥΛΥΜΠΟΙΟ
ΗΜΕΝΟΣΕΝΘΟΡΟΩΝΦΡΕΝΑΤΕΡΨΟΜΑΙΟΙΔΕΔΗΑΛΛΟΙ
ΕΡΧΕΣΘΟΦΡΑΝΙΚΗΣΘΕΜΕΤΑΤΡΩΑΣΚΑΙΑΧΑΙΟΥΣ
ΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΔΑΡΗΓΕΘΟΠΗΙΝΟΟΣΕΣΤΙΝΕΚΑΣΤΟΥ
ΕΙΓΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣΟΙΟΣΕΠΙΤΡΩΕΣΣΙΜΑΧΕΙΤΑΙ
ΟΥΔΕΜΙΝΥΝΘΕΞΟΥΣΙΠΟΔΩΚΕΑΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΚΑΙΔΕΤΙΜΙΝΚΑΙΠΡΟΣΘΕΝΥΠΟΤΡΟΜΕΕΣΚΟΝΟΡΩΝΤΕΣ
ΝΥΝΔΟΤΕΔΗΚΑΙΘΥΜΟΝΕΤΑΙΡΟΥΧΩΕΤΑΙΑΙΝΩΣ
ΔΕΙΔΩΜΗΚΑΙΤΕΙΧΟΣΥΠΕΡΜΟΡΟΝΕΞΑΛΑΠΑΞΗΙ

30

ΩΣΕΦΑΤΟΚΡΟΝΙΔΗΣΠΟΛΕΜΟΝΔΑΛΙΑΣΤΟΝΕΓΕΙΡΕ
ΒΑΝΔΙΜΕΝΑΙΠΟΛΕΜΟΝΔΕΘΕΟΙΔΙΧΑΘΥΜΟΝΕΧΟΝΤΕΣ
ΗΡΗΜΕΝΜΕΤΑΓΩΝΑΝΕΩΝΚΑΙΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΗΔΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΓΑΙΗΟΧΟΣΗΔΕΡΙΟΥΝΗΣ
ΕΡΜΕΙΑΣΟΣΕΠΙΦΡΕΣΙΠΕΥΚΑΛΙΜΗΙΣΙΚΕΚΑΣΤΑΙ
ΗΦΑΙΣΤΟΣΔΑΜΑΤΟΙΣΙΚΙΕΣΘΕΝΕΙΒΛΕΜΕΑΙΝΩΝ
ΧΩΛΕΥΩΝΥΠΟΔΕΚΝΗΜΑΙΡΩΟΝΤΟΑΡΑΙΑΙ
ΕΣΔΕΤΡΩΑΣΑΡΗΣΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΑΥΤΑΡΑΜΑΥΤΩΙ
ΦΟΙΒΟΣΑΚΕΡΣΕΚΟΜΗΣΗΔΑΡΤΕΜΙΣΙΟΧΕΑΙΡΑ
ΛΗΤΩΤΕΞΑΝΘΟΣΤΕΦΙΛΟΜΕΙΔΗΣΤΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΙΟΣΜΕΝΡΑΠΑΝΕΥΘΕΘΕΟΙΘΝΗΤΩΝΕΣΑΝΑΝΔΡΩΝ
ΤΕΙΟΣΑΧΑΙΟΙΜΕΝΜΕΓΑΚΥΔΑΝΟΝΟΥΝΕΚΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΞΕΦΑΝΗΔΗΡΟΝΔΕΜΑΧΗΣΕΠΕΠΑΥΤΑΛΕΓΕΙΝΗΣ
ΤΡΩΑΣΔΕΤΡΟΜΟΣΑΙΝΟΣΥΠΗΛΥΘΕΓΥΙΑΕΚΑΣΤΟΝ
ΔΕΙΔΙΟΤΑΣΟΘΟΡΩΝΤΟΠΟΔΩΚΕΑΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΤΕΥΧΕΣΙΛΑΜΠΟΜΕΝΟΝΒΡΟΤΟΛΟΙΓΩΙΙΣΟΝΑΡΗΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΜΕΘΟΜΙΛΟΝΟΛΥΜΠΙΟΙΗΛΥΘΟΝΑΝΔΡΩΝ
ΩΡΤΟΔΕΡΙΣΚΡΑΤΕΡΗΛΑΟΣΣΟΟΣΑΥΕΔΑΘΗΝΗ
ΣΤΑΣΟΤΕΜΕΝΠΑΡΑΤΑΦΡΟΝΟΡΥΚΤΗΝΤΕΙΧΕΟΣΕΚΤΟΣ
ΑΛΛΟΤΕΠΑΚΤΑΩΝΕΡΙΔΟΥΠΩΝΜΑΚΡΟΝΑΥΤΕΙ
ΑΥΕΔΑΡΗΣΕΤΕΡΩΘΕΝΕΡΕΜΝΗΙΛΑΙΛΑΠΙΙΣΟΣ
ΟΞΥΚΑΤΑΚΡΟΤΑΤΗΣΠΟΛΙΟΣΤΡΩΕΣΣΙΚΕΛΕΥΩΝ
ΑΛΛΟΤΕΠΑΡΣΙΜΟΕΝΤΙΘΕΩΝΕΠΙΚΑΛΛΙΚΟΛΩΝΗΙ

54

ΩΣΤΟΥΣΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣΜΑΚΑΡΕΣΘΕΟΙΟΤΡΥΝΟΝΤΕΣ
ΣΥΜΒΑΛΟΝΕΝΔΑΥΤΟΙΣΕΡΙΔΑΡΗΓΝΥΝΤΟΒΑΡΕΙΑΝ
ΔΕΙΝΟΝΔΕΒΡΟΝΤΗΣΕΠΑΤΗΡΑΝΔΡΩΝΤΕΘΕΩΝΤΕ
ΥΨΟΘΕΝΑΥΤΑΡΝΕΡΘΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΤΙΝΑΞΕ
ΓΑΙΑΝΑΠΕΙΡΕΣΙΗΝΟΡΕΩΝΤΑΙΠΕΙΝΑΚΑΡΗΝΑ
ΠΑΝΤΕΣΔΕΣΣΕΙΟΝΤΟΠΟΔΕΣΠΟΛΥΠΙΔΑΚΟΣΙΔΗΣ
ΚΑΙΚΟΡΥΦΑΙΤΡΩΩΝΤΕΠΟΛΙΣΚΑΙΝΗΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΕΔΕΙΣΕΝΔΥΠΕΝΕΡΘΕΝΑΝΑΞΕΝΕΡΩΝΑΙΔΩΝΕΥΣ
ΔΕΙΣΑΣΔΕΚΘΡΟΝΟΥΑΛΤΟΚΑΙΙΑΧΕΜΗΟΙΥΠΕΡΘΕ
ΓΑΙΑΝΑΝΑΡΡΗΞΕΙΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΟΙΚΙΑΔΕΘΝΗΤΟΙΣΙΚΑΙΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΦΑΝΕΙΗ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΕΥΡΩΕΝΤΑΤΑΤΕΣΤΥΓΕΟΥΣΙΘΕΟΙΠΕΡ
ΤΟΣΣΟΣΑΡΑΚΤΥΠΟΣΩΡΤΟΘΕΩΝΕΡΙΔΙΞΥΝΙΟΝΤΩΝ
ΗΤΟΙΜΕΝΓΑΡΕΝΑΝΤΑΠΟΣΕΙΔΑΩΝΟΣΑΝΑΚΤΟΣ
ΙΣΤΑΤΑΠΟΛΛΩΝΦΟΙΒΟΣΕΧΩΝΙΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑ
ΑΝΤΑΔΕΝΥΑΛΙΟΙΟΘΕΑΓΛΑΥΚΩΠΙΣΑΘΗΝΗ
ΗΡΗΙΔΑΝΤΕΣΤΗΧΡΥΣΗΛΑΚΑΤΟΣΚΕΛΑΔΕΙΝΗ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΧΕΑΙΡΑΚΑΣΙΓΝΗΤΗΕΚΑΤΟΙΟ
ΛΗΤΟΙΔΑΝΤΕΣΤΗΣΩΚΟΣΕΡΙΟΥΝΙΟΣΕΡΜΗΣ
ΑΝΤΑΔΑΡΗΦΑΙΣΤΟΙΟΜΕΓΑΣΠΟΤΑΜΟΣΒΑΘΥΔΙΝΗΣ
ΟΝΞΑΝΘΟΝΚΑΛΕΟΥΣΙΘΕΟΙΑΝΔΡΕΣΔΕΣΚΑΜΑΝΔΡΟΝ
ΩΣΟΙΜΕΝΘΕΟΙΑΝΤΑΘΕΩΝΙΣΑΝΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΚΤΟΡΟΣΑΝΤΑΜΑΛΙΣΤΑΛΙΛΑΙΕΤΟΔΥΝΑΙΟΜΙΛΟΝ
ΠΡΙΑΜΙΔΕΩΤΟΥΓΑΡΡΑΜΑΛΙΣΤΑΕΘΥΜΟΣΑΝΩΓΕΙ
ΑΙΜΑΤΟΣΑΣΑΙΑΡΗΑΤΑΛΑΥΡΙΝΟΝΠΟΛΕΜΙΣΤΗΝ
ΑΙΝΕΙΑΝΔΙΘΥΣΛΑΟΣΣΟΟΣΩΡΣΕΝΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΝΤΙΑΠΗΛΕΙΩΝΟΣΕΝΗΚΕΔΕΟΙΜΕΝΟΣΗΥ
ΥΙΕΙΔΕΠΡΙΑΜΟΙΟΛΥΚΑΟΝΙΕΙΣΑΤΟΦΩΝΗΝ
ΤΩΙΜΙΝΕΕΙΣΑΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΔΙΟΣΥΙΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΙΝΕΙΑΤΡΩΩΝΒΟΥΛΗΦΟΡΕΠΟΥΤΟΙΑΠΕΙΛΑΙ
ΑΣΤΡΩΩΝΒΑΣΙΛΕΥΣΙΝΥΠΙΣΧΕΟΟΙΝΟΠΟΤΑΖΩΝ
ΠΗΛΕΙΔΕΩΑΧΙΛΗΟΣΕΝΑΝΤΙΒΙΟΝΠΟΛΕΜΙΞΕΙΝ

86

ΤΟΝΔΑΥΤΑΙΝΕΙΑΣΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΕΙΠΕ
ΠΡΙΑΜΙΔΗΤΙΜΕΤΑΥΤΑΚΑΙΟΥΚΕΘΕΛΟΝΤΑΚΕΛΕΥΕΙΣ
ΑΝΤΙΑΠΗΛΕΙΩΝΟΣΥΠΕΡΘΥΜΟΙΟΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΟΥΜΕΝΓΑΡΝΥΝΠΡΩΤΑΠΟΔΩΚΕΟΣΑΝΤΑΧΙΛΗΟΣ
ΣΤΗΣΟΜΑΙΑΛΛΗΔΗΜΕΚΑΙΑΛΛΟΤΕΔΟΥΡΙΦΟΒΗΣΕΝ
ΕΞΙΔΗΣΟΤΕΒΟΥΣΙΝΕΠΗΛΥΘΕΝΗΜΕΤΕΡΗΙΣΙ
ΠΕΡΣΕΔΕΛΥΡΝΗΣΣΟΝΚΑΙΠΗΔΑΣΟΝΑΥΤΑΡΕΜΕΖΕΥΣ
ΕΙΡΥΣΑΘΟΣΜΟΙΕΠΩΡΣΕΜΕΝΟΣΛΑΙΨΗΡΑΤΕΓΟΥΝΑ
ΗΚΕΔΑΜΗΝΥΠΟΧΕΡΣΙΝΑΧΙΛΛΗΟΣΚΑΙΑΘΗΝΗΣ
ΗΟΙΠΡΟΣΘΕΝΙΟΥΣΑΤΙΘΕΙΦΑΟΣΗΔΕΚΕΛΕΥΕΝ
ΕΓΧΕΙΧΑΛΚΕΙΩΙΛΕΛΕΓΑΣΚΑΙΤΡΩΑΣΕΝΑΙΡΕΙΝ
ΤΩΟΥΚΕΣΤΑΧΙΛΗΟΣΕΝΑΝΤΙΟΝΑΝΔΡΑΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΙΕΙΓΑΡΠΑΡΑΕΙΣΓΕΘΕΩΝΟΣΛΟΙΓΟΝΑΜΥΝΕΙ
ΚΑΙΔΑΛΛΩΣΤΟΥΓΙΘΥΒΕΛΟΣΠΕΤΕΤΟΥΔΑΠΟΛΗΓΕΙ
ΠΡΙΝΧΡΟΟΣΑΝΔΡΟΜΕΟΙΟΔΙΕΛΘΕΜΕΝΕΙΔΕΘΕΟΣΠΕΡ
ΙΣΟΝΤΕΙΝΕΙΕΝΠΟΛΕΜΟΥΤΕΛΟΣΟΥΚΕΜΑΛΑΡΕΑ
ΝΙΚΗΣΕΙΟΥΔΕΙΠΑΓΧΑΛΚΕΟΣΕΥΧΕΤΑΙΕΙΝΑΙ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΝΑΞΔΙΟΣΥΙΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΗΡΩΣΑΛΛΑΓΕΚΑΙΣΥΘΕΟΙΣΑΙΕΙΓΕΝΕΤΗΙΣΙΝ
ΕΥΧΕΟΚΑΙΔΕΣΕΦΑΣΙΔΙΟΣΚΟΥΡΗΣΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
ΕΚΓΕΓΑΜΕΝΚΕΙΝΟΣΔΕΧΕΡΕΙΟΝΟΣΕΚΘΕΟΥΕΣΤΙΝ
ΗΜΕΝΓΑΡΔΙΟΣΕΣΘΗΔΕΞΑΛΙΟΙΟΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΛΛΙΘΥΣΦΕΡΕΧΑΛΚΟΝΑΤΕΙΡΕΑΜΗΔΕΣΕΠΑΜΠΑΝ
ΛΕΥΓΑΛΕΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΝΑΠΟΤΡΕΠΕΤΩΚΑΙΑΡΕΙΗΙ

110

ΩΣΕΙΠΩΝΕΜΠΝΕΥΣΕΜΕΝΟΣΜΕΓΑΠΟΙΜΕΝΙΛΑΩΝ
ΒΗΔΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΚΕΚΟΡΥΘΜΕΝΟΣΑΙΘΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΟΥΔΕΛΑΘΑΓΧΙΣΑΟΠΑΙΣΛΕΥΚΩΛΕΝΟΝΗΡΗΝ
ΑΝΤΙΑΠΗΛΕΙΩΝΟΣΙΩΝΑΝΑΟΥΛΑΜΟΝΑΝΔΡΩΝ
ΗΔΑΜΥΔΙΣΣΤΗΣΑΣΑΘΕΟΥΣΜΕΤΑΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕ
ΦΡΑΖΕΣΘΟΝΔΗΣΦΩΙΠΟΣΕΙΔΑΟΝΚΑΙΑΘΗΝΗ
ΕΝΦΡΕΣΙΝΥΜΕΤΕΡΗΙΣΙΝΟΠΩΣΕΣΤΑΙΤΑΔΕΕΡΓΑ
ΑΙΝΕΙΑΣΟΔΕΒΗΚΕΚΟΡΥΘΜΕΝΟΣΑΙΘΟΠΙΧΑΛΚΩΙ
ΑΝΤΙΑΠΗΛΕΙΩΝΟΣΑΝΗΚΕΔΕΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΘΗΜΕΙΣΠΕΡΜΙΝΑΠΟΤΡΩΠΩΜΕΝΟΠΙΣΣΩ
ΑΥΤΟΘΕΝΗΤΙΣΕΠΕΙΤΑΚΑΙΗΜΕΙΩΝΑΧΙΛΗΙ
ΠΑΡΣΤΑΙΗΔΟΙΗΔΕΚΡΑΤΟΣΜΕΓΑΜΗΔΕΤΙΘΥΜΩΙ
ΔΕΥΕΣΘΩΙΝΑΕΙΔΗΙΟΜΙΝΦΙΛΕΟΥΣΙΝΑΡΙΣΤΟΙ
ΑΘΑΝΑΤΩΝΟΙΔΑΥΤΑΝΕΜΩΛΙΟΙΟΙΤΟΠΑΡΟΣΠΕΡ
ΤΡΩΣΙΝΑΜΥΝΟΥΣΙΝΠΟΛΕΜΟΝΚΑΙΔΗΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΝΤΕΣΔΟΥΛΥΜΠΟΙΟΚΑΤΗΛΘΟΜΕΝΑΝΤΙΟΩΝΤΕΣ
ΤΗΣΔΕΜΑΧΗΣΙΝΑΜΗΤΙΜΕΤΑΤΡΩΕΣΣΙΠΑΘΗΙΣΙ
ΣΗΜΕΡΟΝΥΣΤΕΡΟΝΑΥΤΕΤΑΠΕΙΣΕΤΑΙΑΣΣΑΟΙΑΙΣΑ
ΓΙΓΝΟΜΕΝΩΙΕΠΕΝΗΣΕΛΙΝΩΙΟΤΕΜΙΝΤΕΚΕΜΗΤΗΡ
ΕΙΔΑΧΙΛΕΥΣΟΥΤΑΥΤΑΘΕΩΝΕΚΠΕΥΣΕΤΑΙΟΜΦΗΣ
ΔΕΙΣΕΤΕΠΕΙΘΟΤΕΚΕΝΤΙΣΕΝΑΝΤΙΒΙΟΝΘΕΟΣΕΛΘΗΙ
ΕΝΠΟΛΕΜΩΙΧΑΛΕΠΟΙΔΕΘΕΟΙΦΑΙΝΕΣΘΑΙΕΝΑΡΓΕΙΣ
ΤΗΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΗΡΗΜΗΧΑΛΕΠΑΙΝΕΠΑΡΕΚΝΟΟΝΟΥΔΕΤΙΣΕΧΡΗ
ΟΥΚΑΝΕΓΩΓΕΘΕΛΟΙΜΙΘΕΟΥΣΕΡΙΔΙΞΥΝΕΛΑΣΣΑΙ
ΗΜΕΑΣΤΟΥΣΑΛΛΟΥΣΕΠΕΙΗΠΟΛΥΦΕΡΤΕΡΟΙΕΙΜΕΝ
ΑΛΛΗΜΕΙΣΜΕΝΕΠΕΙΤΑΚΑΘΕΖΩΜΕΣΘΑΚΙΟΝΤΕΣ
ΕΚΠΑΤΟΥΕΣΣΚΟΠΙΗΝΠΟΛΕΜΟΣΔΑΝΔΡΕΣΣΙΜΕΛΗΣΕΙ
ΕΙΔΕΚΑΡΗΣΑΡΧΩΣΙΜΑΧΗΣΗΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΗΑΧΙΛΗΙΣΧΩΣΙΚΑΙΟΥΚΕΙΩΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΥΤΙΚΕΠΕΙΤΑΚΑΙΑΜΜΙΠΑΡΑΥΤΟΘΙΝΕΙΚΟΣΟΡΕΙΤΑΙ
ΦΥΛΟΠΙΔΟΣΜΑΛΑΔΩΚΑΔΙΑΚΡΙΝΘΕΝΤΑΣΟΙΩ
ΑΨΙΜΕΝΟΥΛΥΜΠΟΝΔΕΘΕΩΝΜΕΘΟΜΗΓΥΡΙΝΑΛΛΩΝ
ΗΜΕΤΕΡΗΙΣΥΠΟΧΕΡΣΙΝΑΝΑΓΚΑΙΗΦΙΔΑΜΕΝΤΑΣ

144

ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΗΓΗΣΑΤΟΚΥΑΝΟΧΑΙΤΗΣ
ΤΕΙΧΟΣΕΣΑΜΦΙΧΥΤΟΝΗΡΑΚΛΗΟΣΘΕΙΟΙΟ
ΥΨΗΛΟΝΤΟΡΑΟΙΤΡΩΕΣΚΑΙΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΠΟΙΕΟΝΟΦΡΑΤΟΚΗΤΟΣΥΠΕΚΠΡΟΦΥΓΩΝΑΛΕΑΙΤΟ
ΟΠΠΟΤΕΜΙΝΣΕΥΑΙΤΟΑΠΗΙΟΝΟΣΠΕΔΙΟΝΔΕ
ΕΝΘΑΠΟΣΕΙΔΑΩΝΚΑΤΑΡΕΖΕΤΟΚΑΙΘΕΟΙΑΛΛΟΙ
ΑΜΦΙΔΑΡΑΡΡΗΚΤΟΝΝΕΦΕΛΗΝΩΜΟΙΣΙΝΕΣΑΝΤΟ
ΟΙΔΕΤΕΡΩΣΕΚΑΘΙΖΟΝΕΠΟΦΡΥΣΙΚΑΛΛΙΚΟΛΩΝΗΣ
ΑΜΦΙΣΕΗΙΕΦΟΙΒΕΚΑΙΑΡΗΑΠΤΟΛΙΠΟΡΘΟΝ
ΩΣΟΙΜΕΝΡΕΚΑΤΕΡΘΕΚΑΘΗΑΤΟΜΗΤΙΟΩΝΤΕΣ
ΒΟΥΛΑΣΑΡΧΕΜΕΝΑΙΔΕΔΥΣΗΛΕΓΕΟΣΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΟΚΝΕΟΝΑΜΦΟΤΕΡΟΙΖΕΥΣΔΗΜΕΝΟΣΥΨΙΚΕΛΕΥΕ
ΤΩΝΔΑΠΑΝΕΠΛΗΣΘΗΠΕΔΙΟΝΚΑΙΛΑΜΠΕΤΟΧΑΛΚΩΙ
ΑΝΔΡΩΝΗΔΙΠΠΩΝΚΑΡΚΑΙΡΕΔΕΓΑΙΑΠΟΔΕΣΣΙΝ
ΟΡΝΥΜΕΝΩΝΑΜΥΔΙΣΔΥΟΔΑΝΕΡΕΣΕΞΟΧΑΡΙΣΤΟΙ
ΕΣΜΕΣΟΝΑΜΦΟΤΕΡΩΝΣΥΝΙΤΗΝΜΕΜΑΩΤΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΙΝΕΙΑΣΤΑΓΧΙΣΙΑΔΗΣΚΑΙΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΙΝΕΙΑΣΔΕΠΡΩΤΟΣΑΠΕΙΛΗΣΑΣΕΒΕΒΗΚΕΙ
ΝΕΥΣΤΑΖΩΝΚΟΡΥΘΙΒΡΙΑΡΗΙΑΤΑΡΑΣΠΙΔΑΘΟΥΡΙΝ
ΠΡΟΣΘΕΝΕΧΕΣΤΕΡΝΟΙΟΤΙΝΑΣΣΕΔΕΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΠΗΛΕΙΔΗΣΔΕΤΕΡΩΘΕΝΕΝΑΝΤΙΟΝΩΡΤΟΛΕΩΝΩΣ
ΣΙΝΤΗΣΟΝΤΕΚΑΙΑΝΔΡΕΣΑΠΟΚΤΑΜΕΝΑΙΜΕΜΑΑΣΙΝ
ΑΓΡΟΜΕΝΟΙΠΑΣΔΗΜΟΣΟΔΕΠΡΩΤΟΝΜΕΝΑΤΙΖΩΝ
ΕΡΧΕΤΑΙΑΛΛΟΤΕΚΕΝΤΙΣΑΡΗΙΘΟΩΝΑΙΖΗΩΝ
ΔΟΥΡΙΒΑΛΗΙΕΑΛΗΤΕΧΑΝΩΝΠΕΡΙΤΑΦΡΟΣΟΔΟΝΤΑΣ
ΓΙΓΝΕΤΑΙΕΝΔΕΤΕΟΙΚΡΑΔΙΗΙΣΤΕΝΕΙΑΛΚΙΜΟΝΗΤΟΡ
ΟΥΡΗΙΔΕΠΛΕΥΡΑΣΤΕΚΑΙΙΣΧΙΑΑΜΦΟΤΕΡΩΘΕΝ
ΜΑΣΤΙΕΤΑΙΕΕΔΑΥΤΟΝΕΠΟΤΡΥΝΕΙΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙ
ΓΛΑΥΚΙΟΩΝΔΙΘΥΣΦΕΡΕΤΑΙΜΕΝΕΙΗΝΤΙΝΑΠΕΦΝΗΙ
ΑΝΔΡΩΝΗΑΥΤΟΣΦΘΙΕΤΑΙΠΡΩΤΩΙΕΝΟΜΙΛΩΙ
ΩΣΑΧΙΛΗΟΤΡΥΝΕΜΕΝΟΣΚΑΙΘΥΜΟΣΑΓΗΝΩΡ
ΑΝΤΙΟΝΕΛΘΕΜΕΝΑΙΜΕΓΑΛΗΤΟΡΟΣΑΙΝΕΙΑΟ

176

ΟΙΔΟΤΕΔΗΣΧΕΔΟΝΗΣΑΝΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΙΟΝΤΕΣ
ΤΟΝΠΡΟΤΕΡΟΣΠΡΟΣΕΕΙΠΕΠΟΔΑΡΚΗΣΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΙΝΕΙΑΤΙΣΥΤΟΣΣΟΝΟΜΙΛΟΥΠΟΛΛΟΝΕΠΕΛΘΩΝ
ΕΣΤΗΣΗΣΕΓΕΘΥΜΟΣΕΜΟΙΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙΑΝΩΓΕΙ
ΕΛΠΟΜΕΝΟΝΤΡΩΕΣΣΙΝΑΝΑΞΕΙΝΙΠΠΟΔΑΜΟΙΣΙ
ΤΙΜΗΣΤΗΣΠΡΙΑΜΟΥΑΤΑΡΕΙΚΕΝΕΜΕΞΕΝΑΡΙΞΗΙΣ
ΟΥΤΟΙΤΟΥΝΕΚΑΓΕΠΡΙΑΜΟΣΓΕΡΑΣΕΝΧΕΡΙΘΗΣΕΙ
ΕΙΣΙΝΓΑΡΟΙΠΑΙΔΕΣΟΔΕΜΠΕΔΟΣΟΥΔΑΕΣΙΦΡΩΝ
ΗΝΥΤΙΤΟΙΤΡΩΕΣΤΕΜΕΝΟΣΤΑΜΟΝΕΞΟΧΟΝΑΛΛΩΝ
ΚΑΛΟΝΦΥΤΑΛΙΗΣΚΑΙΑΡΟΥΡΗΣΟΦΡΑΝΕΜΗΑΙ
ΑΙΚΕΝΕΜΕΚΤΕΙΝΗΙΣΧΑΛΕΠΩΣΔΕΣΕΟΛΠΑΤΟΡΕΞΕΙΝ
ΗΔΗΜΕΝΣΕΓΕΦΗΜΙΚΑΙΑΛΛΟΤΕΔΟΥΡΙΦΟΒΗΣΑΙ
ΗΟΥΜΕΜΝΗΙΟΤΕΠΕΡΣΕΒΟΩΝΑΠΟΜΟΥΝΟΝΕΟΝΤΑ
ΣΕΥΑΚΑΤΙΔΑΙΩΝΟΡΕΩΝΤΑΧΕΕΣΣΙΠΟΔΕΣΣΙ
ΚΑΡΠΑΛΙΜΩΣΤΟΤΕΔΟΥΤΙΜΕΤΑΤΡΟΠΑΛΙΖΕΟΦΕΥΓΩΝ
ΕΝΘΕΝΔΕΣΛΥΡΝΗΣΣΟΝΥΠΕΚΦΥΓΕΣΑΥΤΑΡΕΓΩΤΗΝ
ΠΕΡΣΑΜΕΘΟΡΜΗΘΕΙΣΣΥΝΑΘΗΝΗΙΚΑΙΔΙΙΠΑΤΡΙ
ΛΗΙΑΔΑΣΔΕΓΥΝΑΙΚΑΣΕΛΕΥΘΕΡΟΝΗΜΑΡΑΠΟΥΡΑΣ
ΗΓΟΝΑΤΑΡΣΕΖΕΥΣΕΡΡΥΣΑΤΟΚΑΙΘΕΟΙΑΛΛΟΙ
ΑΛΛΟΥΝΥΝΕΡΥΕΣΘΑΙΟΙΟΜΑΙΩΣΕΝΙΘΥΜΩΙ
ΒΑΛΛΕΑΙΑΛΛΑΣΕΓΩΓΑΝΑΧΩΡΗΣΑΝΤΑΚΕΛΕΥΩ
ΕΣΠΛΗΘΥΝΙΕΝΑΙΜΗΔΑΝΤΙΟΣΙΣΤΑΣΕΜΕΙΟ
ΠΡΙΝΤΙΚΑΚΟΝΠΑΘΕΕΙΝΡΕΧΘΕΝΔΕΤΕΝΗΠΙΟΣΕΓΝΩ

199

ΤΟΝΔΑΥΤΑΙΝΕΙΑΣΑΠΑΜΕΙΒΕΤΟΦΩΝΗΣΕΝΤΕ
ΠΗΛΕΙΔΗΜΗΔΗΕΠΕΕΣΣΙΜΕΝΗΠΥΤΙΟΝΩΣ
ΕΛΠΕΟΔΕΙΔΙΞΕΣΘΑΙΕΠΕΙΣΑΦΑΟΙΔΑΚΑΙΑΥΤΟΣ
ΗΜΕΝΚΕΡΤΟΜΙΑΣΗΔΑΙΣΥΛΑΜΥΘΗΣΑΣΘΑΙ
ΙΔΜΕΝΔΑΛΛΗΛΩΝΓΕΝΕΗΝΙΔΜΕΝΔΕΤΟΚΗΑΣ
ΠΡΟΚΛΥΤΑΚΟΥΟΝΤΕΣΕΠΕΑΘΝΗΤΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΟΨΕΙΔΟΥΤΑΡΠΩΣΥΕΜΟΥΣΙΔΕΣΟΥΤΑΡΕΓΩΣΟΥΣ
ΦΑΣΙΣΕΜΕΝΠΗΛΗΟΣΑΜΥΜΟΝΟΣΕΚΓΟΝΟΝΕΙΝΑΙ
ΜΗΤΡΟΣΔΕΚΘΕΤΙΔΟΣΚΑΛΛΙΠΛΟΚΑΜΟΥΑΛΟΣΥΔΝΗΣ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΝΥΙΟΣΜΕΓΑΛΗΤΟΡΟΣΑΓΧΙΣΑΟ
ΕΥΧΟΜΑΙΕΚΓΕΓΑΜΕΝΜΗΤΗΡΔΕΜΟΙΕΣΤΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΩΝΔΗΝΥΝΕΤΕΡΟΙΓΕΦΙΛΟΝΠΑΙΔΑΚΛΑΥΣΟΝΤΑΙ
ΣΗΜΕΡΟΝΟΥΓΑΡΦΗΜΕΠΕΕΣΣΙΓΕΝΗΠΥΤΙΟΙΣΙΝ
ΩΔΕΔΙΑΚΡΙΝΘΕΝΤΕΜΑΧΗΣΕΞΑΠΟΝΕΕΣΘΑΙ
ΕΙΔΕΘΕΛΕΙΣΚΑΙΤΑΥΤΑΔΑΗΜΕΝΑΙΟΦΡΕΥΕΙΔΗΙΣ
ΗΜΕΤΕΡΗΝΓΕΝΕΗΝΠΟΛΛΟΙΔΕΜΙΝΑΝΔΡΕΣΙΣΑΣΙ
ΔΑΡΔΑΝΟΝΑΥΠΡΩΤΟΝΤΕΚΕΤΟΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΖΕΥΣ
ΚΤΙΣΣΕΔΕΔΑΡΔΑΝΙΗΝΕΠΕΙΟΥΠΩΙΛΙΟΣΙΡΗ
ΕΝΠΕΔΙΩΙΠΕΠΟΛΙΣΤΟΠΟΛΙΣΜΕΡΟΠΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΑΛΛΕΘΥΠΩΡΕΙΑΣΩΙΚΕΟΝΠΟΛΥΠΙΔΑΚΟΣΙΔΗΣ
ΔΑΡΔΑΝΟΣΑΥΤΕΚΕΘΥΙΟΝΕΡΙΧΘΟΝΙΟΝΒΑΣΙΛΗΑ
ΟΣΔΗΑΦΝΕΙΟΤΑΤΟΣΓΕΝΕΤΟΘΝΗΤΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΤΟΥΤΡΙΣΧΙΛΙΑΙΙΠΠΟΙΕΛΟΣΚΑΤΑΒΟΥΚΟΛΕΟΝΤΟ
ΘΗΛΕΙΑΙΠΩΛΟΙΣΙΝΑΓΑΛΛΟΜΕΝΑΙΑΤΑΛΗΙΣΙ
ΤΑΩΝΚΑΙΒΟΡΕΗΣΗΡΑΣΣΑΤΟΒΟΣΚΟΜΕΝΑΩΝ
ΙΠΠΩΙΔΕΙΣΑΜΕΝΟΣΠΑΡΕΛΕΞΑΤΟΚΥΑΝΟΧΑΙΤΗΙ
ΑΙΔΥΠΟΚΥΣΑΜΕΝΑΙΕΤΕΚΟΝΔΥΟΚΑΙΔΕΚΑΠΩΛΟΥΣ
ΑΙΔΟΤΕΜΕΝΣΚΙΡΤΩΙΕΝΕΠΙΖΕΙΔΩΡΟΝΑΡΟΥΡΑΝ
ΑΚΡΟΝΕΠΑΝΘΕΡΙΚΩΝΚΑΡΠΟΝΘΕΟΝΟΥΔΕΚΑΤΕΚΛΩΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΣΚΙΡΤΩΙΕΝΕΠΕΥΡΕΑΝΩΤΑΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΑΚΡΟΝΕΠΙΡΗΓΜΙΝΟΣΑΛΟΣΠΟΛΙΟΙΟΘΕΕΣΚΟΝ
ΤΡΩΑΔΕΡΙΧΘΟΝΙΟΣΤΕΚΕΤΟΤΡΩΕΣΣΙΝΑΝΑΚΤΑ
ΤΡΩΟΣΔΑΥΤΡΕΙΣΠΑΙΔΕΣΑΜΥΜΟΝΕΣΕΞΕΓΕΝΟΝΤΟ
ΙΛΟΣΤΑΣΣΑΡΑΚΟΣΤΕΚΑΙΑΝΤΙΘΕΟΣΓΑΝΥΜΗΔΗΣ
ΟΣΔΗΚΑΛΛΙΣΤΟΣΓΕΝΕΤΟΘΝΗΤΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΤΟΝΚΑΙΑΝΗΡΕΙΨΑΝΤΟΘΕΟΙΔΙΙΟΙΝΟΧΟΕΥΕΙΝ
ΚΑΛΛΕΟΣΕΙΝΕΚΑΟΙΟΙΝΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΜΕΤΕΙΗ
ΙΛΟΣΔΑΥΤΕΚΕΘΥΙΟΝΑΜΥΜΟΝΑΛΑΟΜΕΔΟΝΤΑ
ΛΑΟΜΕΔΩΝΔΑΡΑΤΙΘΩΝΟΝΤΕΚΕΤΟΠΡΙΑΜΟΝΤΕ
ΛΑΜΠΟΝΤΕΚΛΥΤΙΟΝΘΙΚΕΤΑΟΝΑΤΟΖΟΝΑΡΗΟΣ
ΑΣΣΑΡΑΚΟΣΔΕΚΑΠΥΝΟΔΑΡΑΓΧΙΣΗΝΤΕΚΕΠΑΙΔΑ
ΑΥΤΑΡΕΜΑΓΧΙΣΗΣΠΡΙΑΜΟΣΔΕΤΕΧΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΤΑΥΤΗΣΤΟΙΓΕΝΕΗΣΤΕΚΑΙΑΙΜΑΤΟΣΕΥΧΟΜΑΙΕΙΝΑΙ

242

ΖΕΥΣΔΑΡΕΤΗΝΑΝΔΡΕΣΣΙΝΟΦΕΛΛΕΙΤΕΜΙΝΥΘΕΙΤΕ
ΟΠΠΩΣΚΕΝΕΘΕΛΗΙΣΙΝΟΓΑΡΚΑΡΤΙΣΤΟΣΑΠΑΝΤΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΜΗΚΕΤΙΤΑΥΤΑΛΕΓΩΜΕΘΑΝΗΠΥΤΙΟΙΩΣ
ΕΣΤΑΟΤΕΝΜΕΣΣΗΙΥΣΜΙΝΗΙΔΗΙΟΤΗΤΟΣ
ΕΣΤΙΓΑΡΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΝΟΝΕΙΔΕΑΜΥΘΗΣΑΣΘΑΙ
ΠΟΛΛΑΜΑΛΟΥΔΑΝΝΗΥΣΕΚΑΤΟΖΥΓΟΣΑΧΘΟΣΑΡΟΙΤΟ
ΣΤΡΕΠΤΗΔΕΓΛΩΣΣΕΣΤΙΒΡΟΤΩΝΠΟΛΕΕΣΔΕΝΙΜΥΘΟΙ
ΠΑΝΤΟΙΟΙΕΠΕΩΝΔΕΠΟΛΥΣΝΟΜΟΣΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΑ
ΟΠΠΟΙΟΝΚΕΙΠΗΙΣΘΑΕΠΟΣΤΟΙΟΝΚΕΠΑΚΟΥΣΑΙΣ
ΑΛΛΑΤΙΗΕΡΙΔΑΣΚΑΙΝΕΙΚΕΑΝΩΙΝΑΝΑΓΚΗ
ΝΕΙΚΕΙΝΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΕΝΑΝΤΙΟΝΩΣΤΕΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΑΙΤΕΧΟΛΩΣΑΜΕΝΑΙΕΡΙΔΟΣΠΕΡΙΘΥΜΟΒΟΡΟΙΟ
ΝΕΙΚΕΥΣΑΛΛΗΛΗΙΣΙΜΕΣΗΝΕΣΑΓΥΙΑΝΙΟΥΣΑΙ
ΠΟΛΛΕΤΕΑΤΕΚΑΙΟΥΚΙΧΟΛΟΣΔΕΤΕΚΑΙΤΑΚΕΛΕΥΕΙ
ΑΛΚΗΣΔΟΥΜΕΠΕΕΣΣΙΝΑΠΟΤΡΕΨΕΙΣΜΕΜΑΩΤΑ
ΠΡΙΝΧΑΛΚΩΙΜΑΧΕΣΑΣΘΑΙΕΝΑΝΤΙΟΝΑΛΛΑΓΕΘΑΣΣΟΝ
ΓΕΥΣΟΜΕΘΑΛΛΗΛΩΝΧΑΛΚΗΡΕΣΙΝΕΓΧΕΙΗΙΣΙΝ
ΗΡΑΚΑΙΕΝΔΕΙΝΩΙΣΑΚΕΙΗΛΑΣΕΝΟΒΡΙΜΟΝΕΓΧΟΣ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΩΙΜΕΓΑΔΑΜΦΙΣΑΚΟΣΜΥΚΕΔΟΥΡΟΣΑΚΩΚΗΙ
ΠΗΛΕΙΔΗΣΔΕΣΑΚΟΣΜΕΝΑΠΟΕΟΧΕΙΡΙΠΑΧΕΙΗΙ
ΕΣΧΕΤΟΤΑΡΒΗΣΑΣΦΑΤΟΓΑΡΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΡΕΑΔΙΕΛΕΥΣΕΣΘΑΙΜΕΓΑΛΗΤΟΡΟΣΑΙΝΕΙΑΟ
ΝΗΠΙΟΣΟΥΔΕΝΟΗΣΕΚΑΤΑΦΡΕΝΑΚΑΙΚΑΤΑΘΥΜΟΝ
ΩΣΟΥΡΗΙΔΙΕΣΤΙΘΕΩΝΕΡΙΚΥΔΕΑΔΩΡΑ
ΑΝΔΡΑΣΙΓΕΘΝΗΤΟΙΣΙΔΑΜΗΜΕΝΑΙΟΥΔΥΠΟΕΙΚΕΙΝ
ΟΥΔΕΤΟΤΑΙΝΕΙΑΟΔΑΙΦΡΟΝΟΣΟΒΡΙΜΟΝΕΓΧΟΣ
ΡΗΞΕΣΑΚΟΣΧΡΥΣΟΣΓΑΡΕΡΥΚΑΚΕΔΩΡΑΘΕΟΙΟ
ΑΛΛΑΔΥΩΜΕΝΕΛΑΣΣΕΔΙΑΠΤΥΧΑΣΑΙΔΑΡΕΤΙΤΡΕΙΣ
ΗΣΑΝΕΠΕΙΠΕΝΤΕΠΤΥΧΑΣΗΛΑΣΕΚΥΛΛΟΠΟΔΙΩΝ
ΤΑΣΔΥΟΧΑΛΚΕΙΑΣΔΥΟΔΕΝΔΟΘΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΙΟ
ΤΗΝΔΕΜΙΑΝΧΡΥΣΗΝΤΗΙΡΕΣΧΕΤΟΜΕΙΛΙΝΟΝΕΓΧΟΣ

273

ΔΕΥΤΕΡΟΣΑΥΤΑΧΙΛΕΥΣΠΡΟΙΕΙΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΚΑΙΒΑΛΕΝΑΙΝΕΙΑΟΚΑΤΑΣΠΙΔΑΠΑΝΤΟΣΕΙΣΗΝ
ΑΝΤΥΓΥΠΟΠΡΩΤΗΝΗΙΛΕΠΤΟΤΑΤΟΣΘΕΕΧΑΛΚΟΣ
ΛΕΠΤΟΤΑΤΗΔΕΠΕΗΝΡΙΝΟΣΒΟΟΣΗΔΕΔΙΑΠΡΟ
ΠΗΛΙΑΣΗΙΞΕΝΜΕΛΙΗΛΑΚΕΔΑΣΠΙΣΥΠΑΥΤΗΣ
ΑΙΝΕΙΑΣΔΕΑΛΗΚΑΙΑΠΟΕΘΕΝΑΣΠΙΔΑΝΕΣΧΕ
ΔΕΙΣΑΣΕΓΧΕΙΗΔΑΡΥΠΕΡΝΩΤΟΥΕΝΙΓΑΙΗΙ
ΕΣΤΗΙΕΜΕΝΗΔΙΑΔΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣΕΛΕΚΥΚΛΟΥΣ
ΑΣΠΙΔΟΣΑΜΦΙΒΡΟΤΗΣΟΔΑΛΕΥΑΜΕΝΟΣΔΟΡΥΜΑΚΡΟΝ
ΕΣΤΗΚΑΔΔΑΧΟΣΟΙΧΥΤΟΜΥΡΙΟΝΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙ
ΤΑΡΒΗΣΑΣΟΟΙΑΓΧΙΠΑΓΗΒΕΛΟΣΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΜΜΕΜΑΩΣΕΠΟΡΟΥΣΕΝΕΡΥΣΣΑΜΕΝΟΣΞΙΦΟΣΟΞΥ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΑΙΑΧΩΝΟΔΕΧΕΡΜΑΔΙΟΝΛΑΒΕΧΕΙΡΙ
ΑΙΝΕΙΑΣΜΕΓΑΕΡΓΟΝΟΟΥΔΥΟΓΑΝΔΡΕΦΕΡΟΙΕΝ
ΟΙΟΙΝΥΝΒΡΟΤΟΙΕΙΣΟΔΕΜΙΝΡΕΑΠΑΛΛΕΚΑΙΟΙΟΣ
ΕΝΘΑΚΕΝΑΙΝΕΙΑΣΜΕΝΕΠΕΣΣΥΜΕΝΟΝΒΑΛΕΠΕΤΡΩΙ
ΗΚΟΡΥΘΗΕΣΑΚΟΣΤΟΟΙΗΡΚΕΣΕΛΥΓΡΟΝΟΛΕΘΡΟΝ
ΤΟΝΔΕΚΕΠΗΛΕΙΔΗΣΣΧΕΔΟΝΑΟΡΙΘΥΜΟΝΑΠΗΥΡΑ
ΕΙΜΗΑΡΟΞΥΝΟΗΣΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΑΥΤΙΚΑΔΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΘΕΟΙΣΜΕΤΑΜΥΘΟΝΕΕΙΠΕΝ
ΩΠΟΠΟΙΗΜΟΙΑΧΟΣΜΕΓΑΛΗΤΟΡΟΣΑΙΝΕΙΑΟ
ΟΣΤΑΧΑΠΗΛΕΙΩΝΙΔΑΜΕΙΣΑΙΔΟΣΔΕΚΑΤΕΙΣΙ
ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΣΜΥΘΟΙΣΙΝΑΠΟΛΛΩΝΟΣΕΚΑΤΟΙΟ
ΝΗΠΙΟΣΟΥΔΕΤΙΟΙΧΡΑΙΣΜΗΣΕΙΛΥΓΡΟΝΟΛΕΘΡΟΝ
ΑΛΛΑΤΙΗΝΥΝΟΥΤΟΣΑΝΑΙΤΙΟΣΑΛΓΕΑΠΑΣΧΕΙ
ΜΑΨΕΝΕΚΑΛΛΟΤΡΙΩΝΑΧΕΩΝΚΕΧΑΡΙΣΜΕΝΑΔΑΙΕΙ
ΔΩΡΑΘΕΟΙΣΙΔΙΔΩΣΙΤΟΙΟΥΡΑΝΟΝΕΥΡΥΝΕΧΟΥΣΙΝ
ΑΛΛΑΓΕΘΗΜΕΙΣΠΕΡΜΙΝΥΠΕΚΘΑΝΑΤΟΥΑΓΑΓΩΜΕΝ
ΜΗΠΩΣΚΑΙΚΡΟΝΙΔΗΣΚΕΧΟΛΩΣΕΤΑΙΑΙΚΕΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΟΝΔΕΚΑΤΑΚΤΕΙΝΗΙΜΟΡΙΜΟΝΔΕΟΙΕΣΤΑΛΕΑΣΘΑΙ
ΟΦΡΑΜΗΑΣΠΕΡΜΟΣΓΕΝΕΗΚΑΙΑΦΑΝΤΟΣΟΛΗΤΑΙ
ΔΑΡΔΑΝΟΥΟΝΚΡΟΝΙΔΗΣΠΕΡΙΠΑΝΤΩΝΦΙΛΑΤΟΠΑΙΔΩΝ
ΟΙΕΘΕΝΕΞΕΓΕΝΟΝΤΟΓΥΝΑΙΚΩΝΤΕΘΝΗΤΑΩΝ
ΗΔΗΓΑΡΠΡΙΑΜΟΥΓΕΝΕΗΝΕΧΘΗΡΕΚΡΟΝΙΩΝ
ΝΥΝΔΕΔΗΑΙΝΕΙΑΟΒΙΗΤΡΩΕΣΣΙΝΑΝΑΞΕΙ
ΚΑΙΠΑΙΔΩΝΠΑΙΔΕΣΤΟΙΚΕΝΜΕΤΟΠΙΣΘΕΓΕΝΩΝΤΑΙ

309

ΤΟΝΔΗΜΕΙΒΕΤΕΠΕΙΤΑΒΟΩΠΙΣΠΟΤΝΙΑΗΡΗ
ΕΝΝΟΣΙΓΑΙΑΥΤΟΣΣΥΜΕΤΑΦΡΕΣΙΣΗΙΣΙΝΟΗΣΟΝ
ΑΙΝΕΙΑΝΗΚΕΝΜΙΝΕΡΥΣΣΕΑΙΗΚΕΝΕΑΣΗΙΣ
ΠΗΛΕΙΔΗΙΑΧΙΛΗΙΔΑΜΗΜΕΝΑΙΕΣΘΛΟΝΕΟΝΤΑ
ΗΤΟΙΜΕΝΓΑΡΝΩΙΠΟΛΕΑΣΩΜΟΣΣΑΜΕΝΟΡΚΟΥΣ
ΠΑΣΙΜΕΤΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝΕΓΩΚΑΙΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΜΗΠΟΤΕΠΙΤΡΩΕΣΣΙΝΑΛΕΞΗΣΕΙΝΚΑΚΟΝΗΜΑΡ
ΜΗΔΟΠΟΤΑΝΤΡΟΙΗΜΑΛΕΡΩΙΠΥΡΙΠΑΣΑΔΑΗΤΑΙ
ΚΑΙΟΜΕΝΗΚΑΙΩΣΙΔΑΡΗΙΟΙΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΟΓΑΚΟΥΣΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΒΗΡΙΜΕΝΑΝΤΕΜΑΧΗΝΚΑΙΑΝΑΚΛΟΝΟΝΕΓΧΕΙΑΩΝ
ΙΞΕΔΟΘΑΙΝΕΙΑΣΗΔΟΚΛΥΤΟΣΗΕΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΥΤΙΚΑΤΩΙΜΕΝΕΠΕΙΤΑΚΑΤΟΦΘΑΛΜΩΝΧΕΕΝΑΧΛΥΝ
ΠΗΛΕΙΔΗΙΑΧΙΛΗΙΟΔΕΜΕΛΙΗΝΕΥΧΑΛΚΟΝ
ΑΣΠΙΔΟΣΕΞΕΡΥΣΕΝΜΕΓΑΛΗΤΟΡΟΣΑΙΝΕΙΑΟ
ΚΑΙΤΗΝΜΕΝΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΠΟΔΩΝΑΧΙΛΗΟΣΕΘΗΚΕΝ
ΑΙΝΕΙΑΝΔΕΣΣΕΥΕΝΑΠΟΧΘΟΝΟΣΥΨΟΣΑΕΙΡΑΣ
ΠΟΛΛΑΣΔΕΣΤΙΧΑΣΗΡΩΩΝΠΟΛΛΑΣΔΕΚΑΙΙΠΠΩΝ
ΑΙΝΕΙΑΣΥΠΕΡΑΛΤΟΘΕΟΥΑΠΟΧΕΙΡΟΣΟΡΟΥΣΑΣ
ΙΞΕΔΕΠΕΣΧΑΤΙΗΝΠΟΛΥΑΙΚΟΣΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΕΝΘΑΤΕΚΑΥΚΩΝΕΣΠΟΛΕΜΟΝΜΕΤΑΘΩΡΗΣΣΟΝΤΟ
ΤΩΙΔΕΜΑΛΕΓΓΥΘΕΝΗΛΘΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΚΑΙΜΙΝΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΑΙΝΕΙΑΤΙΣΣΩΔΕΘΕΩΝΑΤΕΟΝΤΑΚΕΛΕΥΕΙ
ΑΝΤΙΑΠΗΛΕΙΩΝΟΣΥΠΕΡΘΥΜΟΙΟΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΟΣΣΕΥΑΜΑΚΡΕΙΣΣΩΝΚΑΙΦΙΛΤΕΡΟΣΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝ
ΑΛΛΑΝΑΧΩΡΗΣΑΙΟΤΕΚΕΝΣΥΜΒΛΗΣΕΑΙΑΥΤΩΙ
ΜΗΚΑΙΥΠΕΡΜΟΙΡΑΝΔΟΜΟΝΑΙΔΟΣΕΙΣΑΦΙΚΗΑΙ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΚΑΧΙΛΕΥΣΘΑΝΑΤΟΝΚΑΙΠΟΤΜΟΝΕΠΙΣΠΗΙ
ΘΑΡΣΗΣΑΣΔΗΕΠΕΙΤΑΜΕΤΑΠΡΩΤΟΙΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΟΥΜΕΝΓΑΡΤΙΣΣΑΛΛΟΣΑΧΑΙΩΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕΙ

340

ΩΣΕΙΠΩΝΛΙΠΕΝΑΥΤΟΘΕΠΕΙΔΙΕΠΕΦΡΑΔΕΠΑΝΤΑ
ΑΙΨΑΔΕΠΕΙΤΑΧΙΛΗΟΣΑΠΟΦΘΑΛΜΩΝΣΚΕΔΑΣΑΧΛΥΝ
ΘΕΣΠΕΣΙΗΝΟΔΕΠΕΙΤΑΜΕΓΕΞΙΔΕΝΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝ
ΟΧΘΗΣΑΣΔΑΡΑΕΙΠΕΠΡΟΣΟΝΜΕΓΑΛΗΤΟΡΑΘΥΜΟΝ
ΩΠΟΠΟΙΗΜΕΓΑΘΑΥΜΑΤΟΔΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝΟΡΩΜΑΙ
ΕΓΧΟΣΜΕΝΤΟΔΕΚΕΙΤΑΙΕΠΙΧΘΟΝΟΣΟΥΔΕΤΙΦΩΤΑ
ΛΕΥΣΣΩΤΩΙΕΦΕΗΚΑΚΑΤΑΚΤΑΜΕΝΑΙΜΕΝΕΑΙΝΩΝ
ΗΡΑΚΑΙΑΙΝΕΙΑΣΦΙΛΟΣΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΘΕΟΙΣΙΝ
ΗΕΝΑΤΑΡΜΙΝΕΦΗΝΜΑΨΑΥΤΩΣΕΥΧΕΤΑΑΣΘΑΙ
ΕΡΡΕΤΩΟΥΟΙΘΥΜΟΣΕΜΕΥΕΤΙΠΕΙΡΗΘΗΝΑΙ
ΕΣΣΕΤΑΙΟΣΚΑΙΝΥΝΦΥΓΕΝΑΣΜΕΝΟΣΕΚΘΑΝΑΤΟΙΟ
ΑΛΛΑΓΕΔΗΔΑΝΑΟΙΣΙΦΙΛΟΠΤΟΛΕΜΟΙΣΙΚΕΛΕΥΣΑΣ
ΤΩΝΑΛΛΩΝΤΡΩΩΝΠΕΙΡΗΣΟΜΑΙΑΝΤΙΟΣΕΛΘΩΝ
ΗΚΑΙΕΠΙΣΤΙΧΑΣΑΛΤΟΚΕΛΕΥΕΔΕΦΩΤΙΕΚΑΣΤΩΙ
ΜΗΚΕΤΙΝΥΝΤΡΩΩΝΕΚΑΣΕΣΤΑΤΕΔΙΟΙΑΧΑΙΟΙ
ΑΛΛΑΓΑΝΗΡΑΝΤΑΝΔΡΟΣΙΤΩΜΕΜΑΤΩΔΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΑΡΓΑΛΕΟΝΔΕΜΟΙΕΣΤΙΚΑΙΙΦΘΙΜΩΙΠΕΡΕΟΝΤΙ
ΤΟΣΣΟΥΣΔΑΝΘΡΩΠΟΥΣΕΦΕΠΕΙΝΚΑΙΠΑΣΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΟΥΔΕΚΑΡΗΣΟΣΠΕΡΘΕΟΣΑΜΒΡΟΤΟΣΟΥΔΕΚΑΘΗΝΗ
ΤΟΣΣΗΣΔΥΣΜΙΝΗΣΕΦΕΠΟΙΣΤΟΜΑΚΑΙΠΟΝΕΟΙΤΟ
ΑΛΛΟΣΣΟΝΜΕΝΕΓΩΔΥΝΑΜΑΙΧΕΡΣΙΝΤΕΠΟΣΙΝΤΕ
ΚΑΙΣΘΕΝΕΙΟΥΜΕΤΙΦΗΜΙΜΕΘΗΣΕΜΕΝΟΥΔΗΒΑΙΟΝ
ΑΛΛΑΜΑΛΑΣΤΙΧΟΣΕΙΜΙΔΙΑΜΠΕΡΕΣΟΥΔΕΤΙΝΟΙΩ
ΤΡΩΩΝΧΑΙΡΗΣΕΙΝΟΣΤΙΣΣΧΕΔΟΝΕΓΧΕΟΣΕΛΘΗΙ
ΩΣΦΑΤΕΠΟΤΡΥΝΩΝΤΡΩΕΣΣΙΔΕΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΚΕΚΛΕΘΟΜΟΚΛΗΣΑΣΦΑΤΟΔΙΜΕΝΑΙΑΝΤΑΧΙΛΗΟΣ
ΤΡΩΕΣΥΠΕΡΘΥΜΟΙΜΗΔΕΙΔΙΤΕΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΚΑΙΚΕΝΕΓΩΕΠΕΕΣΣΙΚΑΙΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΜΑΧΟΙΜΗΝ
ΕΓΧΕΙΔΑΡΓΑΛΕΟΝΕΠΕΙΗΠΟΛΥΦΕΡΤΕΡΟΙΕΙΣΙΝ
ΟΥΔΑΧΙΛΕΥΣΠΑΝΤΕΣΣΙΤΕΛΟΣΜΥΘΟΙΣΕΠΙΘΗΣΕΙ
ΑΛΛΑΤΟΜΕΝΤΕΛΕΕΙΤΟΔΕΚΑΙΜΕΣΣΗΓΥΚΟΛΟΥΕΙ
ΤΟΥΔΕΓΩΑΝΤΙΟΣΕΙΜΙΚΑΙΕΙΠΥΡΙΧΕΙΡΑΣΕΟΙΚΕΝ
ΕΙΠΥΡΙΧΕΙΡΑΣΕΟΙΚΕΜΕΝΟΣΔΑΙΘΩΝΙΣΙΔΗΡΩΙ

373

ΩΣΦΑΤΕΠΟΤΡΥΝΩΝΟΙΔΑΝΤΙΟΙΕΓΧΕΑΕΙΡΑΝ
ΤΡΩΕΣΤΩΝΔΑΜΥΔΙΣΜΙΧΘΗΜΕΝΟΣΩΡΤΟΔΑΥΤΗ
ΚΑΙΤΟΤΑΡΕΚΤΟΡΑΕΙΠΕΠΑΡΑΣΤΑΣΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΚΤΟΡΜΗΚΕΤΙΠΑΜΠΑΝΑΧΙΛΛΗΙΠΡΟΜΑΧΙΖΕ
ΑΛΛΑΚΑΤΑΠΛΗΘΥΝΤΕΚΑΙΕΚΦΛΟΙΣΒΟΙΟΔΕΔΕΞΟ
ΜΗΠΩΣΣΗΕΒΑΛΗΙΗΕΣΧΕΔΟΝΑΟΡΙΤΥΨΗΙ
ΩΣΕΦΑΘΕΚΤΩΡΔΑΥΤΙΣΕΔΥΣΕΤΟΟΥΛΑΜΟΝΑΝΔΡΩΝ
ΤΑΡΒΗΣΑΣΟΤΑΚΟΥΣΕΘΕΟΥΟΠΑΦΩΝΗΣΑΝΤΟΣ
ΕΝΔΑΧΙΛΕΥΣΤΡΩΕΣΣΙΘΟΡΕΦΡΕΣΙΝΕΙΜΕΝΟΣΑΛΚΗΝ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΑΙΑΧΩΝΠΡΩΤΟΝΔΕΛΕΝΙΦΙΤΙΩΝΑ
ΕΣΘΛΟΝΟΤΡΥΝΤΕΙΔΗΝΠΟΛΕΩΝΗΓΗΤΟΡΑΛΑΩΝ
ΟΝΝΥΜΦΗΤΕΚΕΝΗΙΣΟΤΡΥΝΤΗΙΠΤΟΛΙΠΟΡΘΩΙ
ΤΜΩΛΩΙΥΠΟΝΙΦΟΕΝΤΙΥΔΗΣΕΝΠΙΟΝΙΔΗΜΩΙ
ΤΟΝΔΙΘΥΣΜΕΜΑΩΤΑΒΑΛΕΓΧΕΙΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΜΕΣΣΗΝΚΑΚΚΕΦΑΛΗΝΗΔΑΝΔΙΧΑΠΑΣΑΚΕΑΣΘΗ
ΔΟΥΠΗΣΕΝΔΕΠΕΣΩΝΟΔΕΠΕΥΞΑΤΟΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΚΕΙΣΑΙΟΤΡΥΝΤΕΙΔΗΠΑΝΤΩΝΕΚΠΑΓΛΟΤΑΤΑΝΔΡΩΝ
ΕΝΘΑΔΕΤΟΙΘΑΝΑΤΟΣΓΕΝΕΗΔΕΤΟΙΕΣΤΕΠΙΛΙΜΝΗΙ
ΓΥΓΑΙΗΙΟΘΙΤΟΙΤΕΜΕΝΟΣΠΑΤΡΩΙΟΝΕΣΤΙΝ
ΥΛΛΩΙΕΠΙΧΘΥΟΕΝΤΙΚΑΙΕΡΜΩΙΔΙΝΗΕΝΤΙ
ΩΣΕΦΑΤΕΥΧΟΜΕΝΟΣΤΟΝΔΕΣΚΟΤΟΣΟΣΣΕΚΑΛΥΨΕ
ΤΟΝΜΕΝΑΧΑΙΩΝΙΠΠΟΙΕΠΙΣΣΩΤΡΟΙΣΔΑΤΕΟΝΤΟ
ΠΡΩΤΗΙΕΝΥΣΜΙΝΗΙΟΔΕΠΑΥΤΩΙΔΗΜΟΛΕΟΝΤΑ
ΕΣΘΛΟΝΑΛΕΞΗΤΗΡΑΜΑΧΗΣΑΝΤΗΝΟΡΟΣΥΙΟΝ
ΝΥΞΕΚΑΤΑΚΡΟΤΑΦΟΝΚΥΝΕΗΣΔΙΑΧΑΛΚΟΠΑΡΗΙΟΥ
ΟΥΔΑΡΑΧΑΛΚΕΙΗΚΟΡΥΣΕΣΧΕΘΕΝΑΛΛΑΔΙΑΥΤΗΣ
ΑΙΧΜΗΙΕΜΕΝΗΡΗΞΟΣΤΕΟΝΕΓΚΕΦΑΛΟΣΔΕ
ΕΝΔΟΝΑΠΑΣΠΕΠΑΛΑΚΤΟΔΑΜΑΣΣΕΔΕΜΙΝΜΕΜΑΩΤΑ
ΙΠΠΟΔΑΜΑΝΤΑΔΕΠΕΙΤΑΚΑΘΙΠΠΩΝΑΙΞΑΝΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΝΕΘΕΝΦΕΥΓΟΝΤΑΜΕΤΑΦΡΕΝΟΝΟΥΤΑΣΕΔΟΥΡΙ
ΑΥΤΑΡΟΘΥΜΟΝΑΙΣΘΕΚΑΙΗΡΥΓΕΝΩΣΟΤΕΤΑΥΡΟΣ
ΗΡΥΓΕΝΕΛΚΟΜΕΝΟΣΕΛΙΚΩΝΙΟΝΑΜΦΙΑΝΑΚΤΑ
ΚΟΥΡΩΝΕΛΚΟΝΤΩΝΓΑΝΥΤΑΙΔΕΤΕΤΟΙΣΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΩΣΑΡΑΤΟΝΓΕΡΥΓΟΝΤΑΛΙΠΟΣΤΕΑΘΥΜΟΣΑΓΗΝΩΡ
ΑΥΤΑΡΟΒΗΣΥΝΔΟΥΡΙΜΕΤΑΝΤΙΘΕΟΝΠΟΛΥΔΩΡΟΝ
ΠΡΙΑΜΙΔΗΝΤΟΝΔΟΥΤΙΠΑΤΗΡΕΙΑΣΚΕΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΟΥΝΕΚΑΟΙΜΕΤΑΠΑΙΣΙΝΕΩΤΑΤΟΣΕΣΚΕΓΟΝΟΙΟ
ΚΑΙΟΙΦΙΛΤΑΤΟΣΕΣΚΕΠΟΔΕΣΣΙΔΕΠΑΝΤΑΣΕΝΙΚΑ
ΔΗΤΟΤΕΝΗΠΙΕΗΙΣΙΠΟΔΩΝΑΡΕΤΗΝΑΝΑΦΑΙΝΩΝ
ΘΥΝΕΔΙΑΠΡΟΜΑΧΩΝΕΙΟΣΦΙΛΟΝΩΛΕΣΕΘΥΜΟΝ
ΤΟΝΒΑΛΕΜΕΣΣΟΝΑΚΟΝΤΙΠΟΔΑΡΚΗΣΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΝΩΤΑΠΑΡΑΙΣΣΟΝΤΟΣΟΘΙΖΩΣΤΗΡΟΣΟΧΗΕΣ
ΧΡΥΣΕΙΟΙΣΥΝΕΧΟΝΚΑΙΔΙΠΛΟΟΣΗΝΤΕΤΟΘΩΡΗΞ
ΑΝΤΙΚΡΥΔΕΔΙΕΣΧΕΠΑΡΟΜΦΑΛΟΝΕΓΧΕΟΣΑΙΧΜΗ
ΓΝΥΞΔΕΡΙΠΟΙΜΩΞΑΣΝΕΦΕΛΗΔΕΜΙΝΑΜΦΕΚΑΛΥΨΕ
ΚΥΑΝΕΗΠΡΟΤΙΟΙΔΕΛΑΒΕΝΤΕΡΑΧΕΡΣΙΛΙΑΣΘΕΙΣ

419

ΕΚΤΩΡΔΩΣΕΝΟΗΣΕΚΑΣΙΓΝΗΤΟΝΠΟΛΥΔΩΡΟΝ
ΕΝΤΕΡΑΧΕΡΣΙΝΕΧΟΝΤΑΛΙΑΖΟΜΕΝΟΝΠΟΤΙΓΑΙΗ
ΚΑΡΡΑΟΙΟΦΘΑΛΜΩΝΚΕΧΥΤΑΧΛΥΣΟΥΔΑΡΕΤΕΤΛΗ
ΔΗΡΟΝΕΚΑΣΣΤΡΩΦΑΣΘΑΛΛΑΝΤΙΟΣΗΛΘΑΧΙΛΗΙ
ΟΞΥΔΟΡΥΚΡΑΔΑΩΝΦΛΟΓΙΕΙΚΕΛΟΣΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΩΣΕΙΔΩΣΑΝΕΠΑΛΤΟΚΑΙΕΥΧΟΜΕΝΟΣΕΠΟΣΗΥΔΑ
ΕΓΓΥΣΑΝΗΡΟΣΕΜΟΝΓΕΜΑΛΙΣΤΕΣΕΜΑΣΣΑΤΟΘΥΜΟΝ
ΟΣΜΟΙΕΤΑΙΡΟΝΕΠΕΦΝΕΤΕΤΙΜΕΝΟΝΟΥΔΑΝΕΤΙΔΗΝ
ΑΛΛΗΛΟΥΣΠΤΩΣΣΟΙΜΕΝΑΝΑΠΤΟΛΕΜΟΙΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΗΚΑΙΥΠΟΔΡΑΙΔΩΝΠΡΟΣΕΦΩΝΕΕΝΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΑΣΣΟΝΙΘΩΣΚΕΝΘΑΣΣΟΝΟΛΕΘΡΟΥΠΕΙΡΑΘΙΚΗΑΙ
ΤΟΝΔΟΥΤΑΡΒΗΣΑΣΠΡΟΣΕΦΗΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣΕΚΤΩΡ
ΠΗΛΕΙΔΗΜΗΔΗΕΠΕΕΣΣΙΜΕΝΗΠΥΤΙΟΝΩΣ
ΕΛΠΕΟΔΕΙΔΙΞΕΣΘΑΙΕΠΕΙΣΑΦΑΟΙΔΑΚΑΙΑΥΤΟΣ
ΗΜΕΝΚΕΡΤΟΜΙΑΣΗΔΑΙΣΥΛΑΜΥΘΗΣΑΣΘΑΙ
ΟΙΔΑΔΟΤΙΣΥΜΕΝΕΣΘΛΟΣΕΓΩΔΕΣΕΘΕΝΠΟΛΥΧΕΙΡΩΝ
ΑΛΛΗΤΟΙΜΕΝΤΑΥΤΑΘΕΩΝΕΝΓΟΥΝΑΣΙΚΕΙΤΑΙ
ΑΙΚΕΣΕΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣΠΕΡΕΩΝΑΠΟΘΥΜΟΝΕΛΩΜΑΙ
ΔΟΥΡΙΒΑΛΩΝΕΠΕΙΗΚΑΙΕΜΟΝΒΕΛΟΣΟΞΥΠΑΡΟΙΘΕΝ
ΗΡΑΚΑΙΑΜΠΕΠΑΛΩΝΠΡΟΙΕΙΔΟΡΥΚΑΙΤΟΓΑΘΗΝΗ
ΠΝΟΙΗΙΑΧΙΛΛΗΟΣΠΑΛΙΝΕΤΡΑΠΕΚΥΔΑΛΙΜΟΙΟ
ΗΚΑΜΑΛΑΨΥΞΑΣΑΤΟΔΑΨΙΚΕΘΕΚΤΟΡΑΔΙΟΝ
ΑΥΤΟΥΔΕΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΠΟΔΩΝΠΕΣΕΝΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΜΜΕΜΑΩΣΕΠΟΡΟΥΣΕΚΑΤΑΚΤΑΜΕΝΑΙΜΕΝΕΑΙΝΩΝ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΑΙΑΧΩΝΤΟΝΔΕΞΗΡΠΑΞΕΝΑΠΟΛΛΩΝ
ΡΕΙΑΜΑΛΩΣΤΕΘΕΟΣΕΚΑΛΥΨΕΔΑΡΗΕΡΙΠΟΛΛΗΙ
ΤΡΙΣΜΕΝΕΠΕΙΤΕΠΟΡΟΥΣΕΠΟΔΑΡΚΗΣΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΓΧΕΙΧΑΛΚΕΙΩΙΤΡΙΣΔΗΕΡΑΤΥΨΕΒΑΘΕΙΑΝ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΤΟΤΕΤΑΡΤΟΝΕΠΕΣΣΥΤΟΔΑΙΜΟΝΙΙΣΟΣ
ΔΕΙΝΑΔΟΜΟΚΛΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΕΞΑΥΝΥΝΕΦΥΓΕΣΘΑΝΑΤΟΝΚΥΟΝΗΤΕΤΟΙΑΓΧΙ
ΗΛΘΕΚΑΚΟΝΝΥΝΑΥΤΕΣΕΡΥΣΑΤΟΦΟΙΒΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΩΙΜΕΛΛΕΙΣΕΥΧΕΣΘΑΙΙΩΝΕΣΔΟΥΠΟΝΑΚΟΝΤΩΝ
ΗΘΗΝΣΕΞΑΝΥΩΓΕΚΑΙΥΣΤΕΡΟΝΑΝΤΙΒΟΛΗΣΑΣ
ΕΙΠΟΥΤΙΣΚΑΙΕΜΟΙΓΕΘΕΩΝΕΠΙΤΑΡΡΟΘΟΣΕΣΤΙ
ΝΥΝΑΥΤΟΥΣΑΛΛΟΥΣΕΠΙΕΙΣΟΜΑΙΟΝΚΕΚΙΧΕΙΩ

455

ΩΣΕΙΠΩΝΔΡΥΟΠΟΥΤΑΚΑΤΑΥΧΕΝΑΜΕΣΣΟΝΑΚΟΝΤΙ
ΗΡΙΠΕΔΕΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΠΟΔΩΝΟΔΕΤΟΝΜΕΝΕΑΣΕ
ΔΗΜΟΥΧΟΝΔΕΦΙΛΗΤΟΡΙΔΗΝΗΥΝΤΕΜΕΓΑΝΤΕ
ΚΑΓΓΟΝΥΔΟΥΡΙΒΑΛΩΝΗΡΥΚΑΚΕΤΟΝΜΕΝΕΠΕΙΤΑ
ΟΥΤΑΖΩΝΞΙΦΕΙΜΕΓΑΛΩΙΕΞΑΙΝΥΤΟΘΥΜΟΝ
ΑΥΤΑΡΟΛΑΟΓΟΝΟΝΚΑΙΔΑΡΔΑΝΟΝΥΙΕΒΙΑΝΤΟΣ
ΑΜΦΩΕΦΟΡΜΗΘΕΙΣΕΞΙΠΠΩΝΩΣΕΧΑΜΑΖΕ
ΤΟΝΜΕΝΔΟΥΡΙΒΑΛΩΝΤΟΝΔΕΣΧΕΔΟΝΑΟΡΙΤΥΨΑΣ
ΤΡΩΑΔΑΛΑΣΤΟΡΙΔΗΝΟΜΕΝΑΝΤΙΟΣΗΛΥΘΕΓΟΥΝΩΝ
ΕΙΠΩΣΕΥΠΕΦΙΔΟΙΤΟΛΑΒΩΝΚΑΙΖΩΟΝΑΦΕΙΗ
ΜΗΔΕΚΑΤΑΚΤΕΙΝΕΙΕΝΟΜΗΛΙΚΙΗΝΕΛΕΗΣΑΣ
ΝΗΠΙΟΣΟΥΔΕΤΟΗΙΔΗΟΟΥΠΕΙΣΕΣΘΑΙΕΜΕΛΛΕΝ
ΟΥΓΑΡΤΙΓΛΥΚΥΘΥΜΟΣΑΝΗΡΗΝΟΥΔΑΓΑΝΟΦΡΩΝ
ΑΛΛΑΜΑΛΕΜΜΕΜΑΩΣΟΜΕΝΗΠΤΕΤΟΧΕΙΡΕΣΙΓΟΥΝΩΝ
ΙΕΜΕΝΟΣΛΙΣΣΕΣΘΟΔΕΦΑΣΓΑΝΩΙΟΥΤΑΚΑΘΗΠΑΡ
ΕΚΔΕΟΙΗΠΑΡΟΛΙΣΘΕΝΑΤΑΡΜΕΛΑΝΑΙΜΑΚΑΤΑΥΤΟΥ
ΚΟΛΠΟΝΕΝΕΠΛΗΣΕΝΤΟΝΔΕΣΚΟΤΟΣΟΣΣΕΚΑΛΥΨΕ
ΘΥΜΟΥΔΕΥΟΜΕΝΟΝΟΔΕΜΟΥΛΙΟΝΟΥΤΑΠΑΡΑΣΤΑΣ
ΔΟΥΡΙΚΑΤΟΥΣΕΙΘΑΡΔΕΔΙΟΥΑΤΟΣΗΛΘΕΤΕΡΟΙΟ
ΑΙΧΜΗΧΑΛΚΕΙΗΟΔΑΓΗΝΟΡΟΣΥΙΟΝΕΧΕΚΛΟΝ
ΜΕΣΣΗΝΚΑΚΚΕΦΑΛΗΝΞΙΦΕΙΗΛΑΣΕΚΩΠΗΕΝΤΙ
ΠΑΝΔΥΠΕΘΕΡΜΑΝΘΗΞΙΦΟΣΑΙΜΑΤΙΤΟΝΔΕΚΑΤΟΣΣΕ
ΕΛΛΑΒΕΠΟΡΦΥΡΕΟΣΘΑΝΑΤΟΣΚΑΙΜΟΙΡΑΚΡΑΤΑΙΗ
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΔΕΠΕΙΘΙΝΑΤΕΞΥΝΕΧΟΥΣΙΤΕΝΟΝΤΕΣ
ΑΓΚΩΝΟΣΤΗΙΤΟΝΓΕΦΙΛΗΣΔΙΑΧΕΙΡΟΣΕΠΕΙΡΕΝ
ΑΙΧΜΗΙΧΑΛΚΕΙΗΙΟΔΕΜΙΝΜΕΝΕΧΕΙΡΑΒΑΡΥΝΘΕΙΣ
ΠΡΟΣΘΟΡΟΩΝΘΑΝΑΤΟΝΟΔΕΦΑΣΓΑΝΩΙΑΥΧΕΝΑΘΕΙΝΑΣ
ΤΗΛΑΥΤΗΙΠΗΛΗΚΙΚΑΡΗΒΑΛΕΜΥΕΛΟΣΑΥΤΕ
ΣΦΟΝΔΥΛΙΩΝΕΚΠΑΛΘΟΔΕΠΙΧΘΟΝΙΚΕΙΤΟΤΑΝΥΣΘΕΙΣ
ΑΥΤΑΡΟΒΗΡΙΕΝΑΙΜΕΤΑΜΥΜΟΝΑΠΕΙΡΕΩΥΙΟΝ
ΡΙΓΜΟΝΟΣΕΚΘΡΗΙΚΗΣΕΡΙΒΩΛΑΚΟΣΕΙΛΗΛΟΥΘΕΙ
ΤΟΝΒΑΛΕΜΕΣΣΟΝΑΚΟΝΤΙΠΑΓΗΔΕΝΝΗΔΥΙΧΑΛΚΟΣ
ΗΡΙΠΕΔΕΞΟΧΕΩΝΟΔΑΡΗΙΘΟΟΝΘΕΡΑΠΟΝΤΑ
ΑΨΙΠΠΟΥΣΣΤΡΕΨΑΝΤΑΜΕΤΑΦΡΕΝΟΝΟΞΕΙΔΟΥΡΙ
ΝΥΞΑΠΟΔΑΡΜΑΤΟΣΩΣΕΚΥΚΗΘΗΣΑΝΔΕΟΙΙΠΠΟΙ

490

ΩΣΔΑΝΑΜΑΙΜΑΕΙΒΑΘΕΑΓΚΕΑΘΕΣΠΙΔΑΕΣΠΥΡ
ΟΥΡΕΟΣΑΖΑΛΕΟΙΟΒΑΘΕΙΑΔΕΚΑΙΕΤΑΙΥΛΗ
ΠΑΝΤΗΙΤΕΚΛΟΝΕΩΝΑΝΕΜΟΣΦΛΟΓΑΕΙΛΥΦΑΖΕΙ
ΩΣΟΓΕΠΑΝΤΗΙΘΥΝΕΣΥΝΕΓΧΕΙΔΑΙΜΟΝΙΙΣΟΣ
ΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣΕΦΕΠΩΝΡΕΕΔΑΙΜΑΤΙΓΑΙΑΜΕΛΑΙΝΑ
ΩΣΔΟΤΕΤΙΣΖΕΥΞΗΙΒΟΑΣΑΡΣΕΝΑΣΕΥΡΥΜΕΤΩΠΟΥΣ
ΤΡΙΒΕΜΕΝΑΙΚΡΙΛΕΥΚΟΝΕΥΚΤΙΜΕΝΗΙΕΝΑΛΩΗΙ
ΡΙΜΦΑΤΕΛΕΠΤΕΓΕΝΟΝΤΟΒΟΩΝΥΠΟΠΟΣΣΕΡΙΜΥΚΩΝ
ΩΣΥΠΑΧΙΛΛΗΟΣΜΕΓΑΘΥΜΟΥΜΩΝΥΧΕΣΙΠΠΟΙ
ΣΤΕΙΒΟΝΟΜΟΥΝΕΚΥΑΣΤΕΚΑΙΑΣΠΙΔΑΣΑΙΜΑΤΙΔΑΞΩΝ
ΝΕΡΘΕΝΑΠΑΣΠΕΠΑΛΑΚΤΟΚΑΙΑΝΤΥΓΕΣΑΙΠΕΡΙΔΙΦΡΟΝ
ΑΣΑΡΑΦΙΠΠΕΙΩΝΟΠΛΕΩΝΡΑΘΑΜΙΓΓΕΣΕΒΑΛΛΟΝ
ΑΙΤΑΠΕΠΙΣΣΩΤΡΩΝΟΔΕΙΕΤΟΚΥΔΟΣΑΡΕΣΘΑΙ
ΠΗΛΕΙΔΗΣΛΥΘΡΩΙΔΕΠΑΛΑΣΣΕΤΟΧΕΙΡΑΣΑΑΠΤΟΥΣ

Book 21

1

ΑΛΛΟΤΕΔΗΠΟΡΟΝΙΞΟΝΕΥΡΡΕΙΟΣΠΟΤΑΜΟΙΟ
ΞΑΝΘΟΥΔΙΝΗΕΝΤΟΣΟΝΑΘΑΝΑΤΟΣΤΕΚΕΤΟΖΕΥΣ
ΕΝΘΑΔΙΑΤΜΗΞΑΣΤΟΥΣΜΕΝΠΕΔΙΟΝΔΕΔΙΩΚΕ
ΠΡΟΣΠΟΛΙΝΗΙΠΕΡΑΧΑΙΟΙΑΤΥΖΟΜΕΝΟΙΦΟΒΕΟΝΤΟ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΠΡΟΤΕΡΩΙΟΤΕΜΑΙΝΕΤΟΦΑΙΔΙΜΟΣΕΚΤΩΡ
ΤΗΙΡΟΙΓΕΠΡΟΧΕΟΝΤΟΠΕΦΥΖΟΤΕΣΗΕΡΑΔΗΡΗ
ΠΙΤΝΑΠΡΟΣΘΕΒΑΘΕΙΑΝΕΡΥΚΕΜΕΝΗΜΙΣΕΕΣΔΕ
ΕΣΠΟΤΑΜΟΝΕΙΛΕΥΝΤΟΒΑΘΥΡΡΟΟΝΑΡΓΥΡΟΔΙΝΗΝ
ΕΝΔΕΠΕΣΟΝΜΕΓΑΛΩΙΠΑΤΑΓΩΙΒΡΑΧΕΔΑΙΠΑΡΕΕΘΡΑ
ΟΧΘΑΙΔΑΜΦΙΠΕΡΙΜΕΓΑΛΙΑΧΟΝΟΙΔΑΛΑΛΗΤΩΙ
ΕΝΝΕΟΝΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΑΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟΙΠΕΡΙΔΙΝΑΣ
ΩΣΔΟΘΥΠΟΡΙΠΗΣΠΥΡΟΣΑΚΡΙΔΕΣΗΕΡΕΘΟΝΤΑΙ
ΦΕΥΓΕΜΕΝΑΙΠΟΤΑΜΟΝΔΕΤΟΔΕΦΛΕΓΕΙΑΚΑΜΑΤΟΝΠΥΡ
ΟΡΜΕΝΟΝΕΞΑΙΦΝΗΣΤΑΙΔΕΠΤΩΣΣΟΥΣΙΚΑΘΥΔΩΡ
ΩΣΥΠΑΧΙΛΛΗΟΣΞΑΝΘΟΥΒΑΘΥΔΙΝΗΕΝΤΟΣ
ΠΛΗΤΟΡΟΟΣΚΕΛΑΔΩΝΕΠΙΜΙΞΙΠΠΩΝΤΕΚΑΙΑΝΔΡΩΝ
ΑΥΤΑΡΟΔΙΟΓΕΝΗΣΔΟΡΥΜΕΝΛΙΠΕΝΑΥΤΟΥΕΠΟΧΘΗΙ
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΝΜΥΡΙΚΗΙΣΙΝΟΔΕΣΘΟΡΕΔΑΙΜΟΝΙΙΣΟΣ
ΦΑΣΓΑΝΟΝΟΙΟΝΕΧΩΝΚΑΚΑΔΕΦΡΕΣΙΜΗΔΕΤΟΕΡΓΑ
ΤΥΠΤΕΔΕΠΙΣΤΡΟΦΑΔΗΝΤΩΝΔΕΣΤΟΝΟΣΟΡΝΥΤΑΕΙΚΗΣ
ΑΟΡΙΘΕΙΝΟΜΕΝΩΝΕΡΥΘΑΙΝΕΤΟΔΑΙΜΑΤΙΥΔΩΡ
ΩΣΔΥΠΟΔΕΛΦΙΝΟΣΜΕΓΑΚΗΤΕΟΣΙΧΘΥΕΣΑΛΛΟΙ
ΦΕΥΓΟΝΤΕΣΠΙΜΠΛΑΣΙΜΥΧΟΥΣΛΙΜΕΝΟΣΕΥΟΡΜΟΥ
ΔΕΙΔΙΟΤΕΣΜΑΛΑΓΑΡΤΕΚΑΤΕΣΘΙΕΙΟΝΚΕΛΑΒΗΙΣΙΝ
ΩΣΤΡΩΕΣΠΟΤΑΜΟΙΟΚΑΤΑΔΕΙΝΟΙΟΡΕΕΘΡΑ
ΠΤΩΣΣΟΝΥΠΟΚΡΗΜΝΟΥΣΟΔΕΠΕΙΚΑΜΕΧΕΙΡΑΣΕΝΑΙΡΩΝ
ΖΩΟΥΣΕΚΠΟΤΑΜΟΙΟΔΥΩΔΕΚΑΛΕΞΑΤΟΚΟΥΡΟΥΣ
ΠΟΙΝΗΝΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΜΕΝΟΙΤΙΑΔΑΟΘΑΝΟΝΤΟΣ
ΤΟΥΣΕΞΗΓΕΘΥΡΑΖΕΤΕΘΗΠΟΤΑΣΗΥΤΕΝΕΒΡΟΥΣ
ΔΗΣΕΔΟΠΙΣΣΩΧΕΙΡΑΣΕΥΤΜΗΤΟΙΣΙΝΙΜΑΣΙ
ΤΟΥΣΑΥΤΟΙΦΟΡΕΕΣΚΟΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΟΙΣΙΧΙΤΩΣΙ
ΔΩΚΕΔΕΤΑΙΡΟΙΣΙΝΚΑΤΑΓΕΙΝΚΟΙΛΑΣΕΠΙΝΗΑΣ
ΑΥΤΑΡΟΑΨΕΠΟΡΟΥΣΕΔΑΙΖΕΜΕΝΑΙΜΕΝΕΑΙΝΩΝ

34

ΕΝΘΥΙΙΠΡΙΑΜΟΙΟΣΥΝΗΝΤΕΤΟΔΑΡΔΑΝΙΔΑΟ
ΕΚΠΟΤΑΜΟΥΦΕΥΓΟΝΤΙΛΥΚΑΟΝΙΤΟΝΡΑΠΟΤΑΥΤΟΣ
ΗΓΕΛΑΒΩΝΕΚΠΑΤΡΟΣΑΛΩΗΣΟΥΚΕΘΕΛΟΝΤΑ
ΕΝΝΥΧΙΟΣΠΡΟΜΟΛΩΝΟΔΕΡΙΝΕΟΝΟΞΕΙΧΑΛΚΩΙ
ΤΑΜΝΕΝΕΟΥΣΟΡΠΗΚΑΣΙΝΑΡΜΑΤΟΣΑΝΤΥΓΕΣΕΙΕΝ
ΤΩΙΔΑΡΑΝΩΙΣΤΟΝΚΑΚΟΝΗΛΥΘΕΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΚΑΙΤΟΤΕΜΕΝΜΙΝΛΗΜΝΟΝΕΥΚΤΙΜΕΝΗΝΕΠΕΡΑΣΣΕ
ΝΗΥΣΙΝΑΓΩΝΑΤΑΡΥΙΟΣΙΗΣΟΝΟΣΩΝΟΝΕΔΩΚΕ
ΚΕΙΘΕΝΔΕΞΕΙΝΟΣΜΙΝΕΛΥΣΑΤΟΠΟΛΛΑΔΕΔΩΚΕΝ
ΙΜΒΡΙΟΣΗΕΤΙΩΝΠΕΜΨΕΝΔΕΣΔΙΑΝΑΡΙΣΒΗΝ
ΕΝΘΕΝΥΠΕΚΠΡΟΦΥΓΩΝΠΑΤΡΩΙΟΝΙΚΕΤΟΔΩΜΑ
ΕΝΔΕΚΑΔΗΜΑΤΑΘΥΜΟΝΕΤΕΡΠΕΤΟΟΙΣΙΦΙΛΟΙΣΙΝ
ΕΛΘΩΝΕΚΛΗΜΝΟΙΟΔΥΩΔΕΚΑΤΗΙΔΕΜΙΝΑΥΤΙΣ
ΧΕΡΣΙΝΑΧΙΛΛΗΟΣΘΕΟΣΕΜΒΑΛΕΝΟΣΜΙΝΕΜΕΛΛΕ
ΠΕΜΨΕΙΝΕΙΣΑΙΔΑΟΚΑΙΟΥΚΕΘΕΛΟΝΤΑΝΕΕΣΘΑΙ
ΤΟΝΔΩΣΟΥΝΕΝΟΗΣΕΠΟΔΑΡΚΗΣΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΓΥΜΝΟΝΑΤΕΡΚΟΡΥΘΟΣΤΕΚΑΙΑΣΠΙΔΟΣΟΥΔΕΧΕΝΕΓΧΟΣ
ΑΛΛΑΤΑΜΕΝΡΑΠΟΠΑΝΤΑΧΑΜΑΙΒΑΛΕΤΕΙΡΕΓΑΡΙΔΡΩΣ
ΦΕΥΓΟΝΤΕΚΠΟΤΑΜΟΥΚΑΜΑΤΟΣΔΥΠΟΓΟΥΝΑΤΕΔΑΜΝΑ
ΟΧΘΗΣΑΣΔΑΡΑΕΙΠΕΠΡΟΣΟΝΜΕΓΑΛΗΤΟΡΑΘΥΜΟΝ
ΩΠΟΠΟΙΗΜΕΓΑΘΑΥΜΑΤΟΔΟΦΘΑΛΜΟΙΣΙΝΟΡΩΜΑΙ
ΗΜΑΛΑΔΗΤΡΩΕΣΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣΟΥΣΠΕΡΕΠΕΦΝΟΝ
ΑΥΤΙΣΑΝΑΣΤΗΣΟΝΤΑΙΥΠΟΖΟΦΟΥΗΕΡΟΕΝΤΟΣ
ΟΙΟΝΔΗΚΑΙΟΔΗΛΘΕΦΥΓΩΝΥΠΟΝΗΛΕΕΣΗΜΑΡ
ΛΗΜΝΟΝΕΣΗΓΑΘΕΗΝΠΕΠΕΡΗΜΕΝΟΣΟΥΔΕΜΙΝΕΣΧΕ
ΠΟΝΤΟΣΑΛΟΣΠΟΛΙΗΣΟΠΟΛΕΑΣΑΕΚΟΝΤΑΣΕΡΥΚΕΙ
ΑΛΛΑΓΕΔΗΚΑΙΔΟΥΡΟΣΑΚΩΚΗΣΗΜΕΤΕΡΟΙΟ
ΓΕΥΣΕΤΑΙΟΦΡΑΙΔΩΜΑΙΕΝΙΦΡΕΣΙΝΗΔΕΔΑΕΙΩ
ΗΑΡΟΜΩΣΚΑΙΚΕΙΘΕΝΕΛΕΥΣΕΤΑΙΗΜΙΝΕΡΥΞΕΙ
ΓΗΦΥΣΙΖΟΟΣΗΤΕΚΑΤΑΚΡΑΤΕΡΟΝΠΕΡΕΡΥΚΕΙ

64

ΩΣΟΡΜΑΙΝΕΜΕΝΩΝΟΔΕΟΙΣΧΕΔΟΝΗΛΘΕΤΕΘΗΠΩΣ
ΓΟΥΝΩΝΑΨΑΣΘΑΙΜΕΜΑΩΣΠΕΡΙΔΗΘΕΛΕΘΥΜΩΙ
ΕΚΦΥΓΕΕΙΝΘΑΝΑΤΟΝΤΕΚΑΚΟΝΚΑΙΚΗΡΑΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΗΤΟΙΟΜΕΝΔΟΡΥΜΑΚΡΟΝΑΝΕΣΧΕΤΟΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΟΥΤΑΜΕΝΑΙΜΕΜΑΩΣΟΔΥΠΕΔΡΑΜΕΚΑΙΛΑΒΕΓΟΥΝΩΝ
ΚΥΨΑΣΕΓΧΕΙΗΔΑΡΥΠΕΡΝΩΤΟΥΕΝΙΓΑΙΗΙ
ΕΣΤΗΙΕΜΕΝΗΧΡΟΟΣΑΜΕΝΑΙΑΝΔΡΟΜΕΟΙΟ
ΑΥΤΑΡΟΤΗΙΕΤΕΡΗΙΜΕΝΕΛΩΝΕΛΛΙΣΣΕΤΟΓΟΥΝΩΝ
ΤΗΙΔΕΤΕΡΗΙΕΧΕΝΕΓΧΟΣΑΚΑΧΜΕΝΟΝΟΥΔΕΜΕΘΙΕΙ
ΚΑΙΜΙΝΦΩΝΗΣΑΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΓΟΥΝΟΥΜΑΙΣΑΧΙΛΕΥΣΥΔΕΜΑΙΔΕΟΚΑΙΜΕΛΕΗΣΟΝ
ΑΝΤΙΤΟΙΕΙΜΙΚΕΤΑΟΔΙΟΤΡΕΦΕΣΑΙΔΟΙΟΙΟ
ΠΑΡΓΑΡΣΟΙΠΡΩΤΩΙΠΑΣΑΜΗΝΔΗΜΗΤΕΡΟΣΑΚΤΗΝ
ΗΜΑΤΙΤΩΙΟΤΕΜΕΙΛΕΣΕΥΚΤΙΜΕΝΗΙΕΝΑΛΩΗΙ
ΚΑΙΜΕΠΕΡΑΣΣΑΣΑΝΕΥΘΕΝΑΓΩΝΠΑΤΡΟΣΤΕΦΙΛΩΝΤΕ
ΛΗΜΝΟΝΕΣΗΓΑΘΕΗΝΕΚΑΤΟΜΒΟΙΟΝΔΕΤΟΙΗΛΦΟΝ
ΝΥΝΔΕΛΥΜΗΝΤΡΙΣΤΟΣΣΑΠΟΡΩΝΗΩΣΔΕΜΟΙΕΣΤΙΝ
ΗΔΕΔΥΩΔΕΚΑΤΗΟΤΕΣΙΛΙΟΝΕΙΛΗΛΟΥΘΑ
ΠΟΛΛΑΠΑΘΩΝΝΥΝΑΥΜΕΤΕΗΙΣΕΝΧΕΡΣΙΝΕΘΗΚΕ
ΜΟΙΡΟΛΟΗΜΕΛΛΩΠΟΥΑΠΕΧΘΕΣΘΑΙΔΙΙΠΑΤΡΙ
ΟΣΜΕΣΟΙΑΥΤΙΣΔΩΚΕΜΙΝΥΝΘΑΔΙΟΝΔΕΜΕΜΗΤΗΡ
ΓΕΙΝΑΤΟΛΑΟΘΟΗΘΥΓΑΤΗΡΑΛΤΑΟΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΛΤΕΩΟΣΛΕΛΕΓΕΣΣΙΦΙΛΟΠΤΟΛΕΜΟΙΣΙΝΑΝΑΣΣΕΙ
ΠΗΔΑΣΟΝΑΙΠΗΕΣΣΑΝΕΧΩΝΕΠΙΣΑΤΝΙΟΕΝΤΙ
ΤΟΥΔΕΧΕΘΥΓΑΤΕΡΑΠΡΙΑΜΟΣΠΟΛΛΑΣΔΕΚΑΙΑΛΛΑΣ
ΤΗΣΔΕΔΥΩΓΕΝΟΜΕΣΘΑΣΥΔΑΜΦΩΔΕΙΡΟΤΟΜΗΣΕΙΣ
ΗΤΟΙΤΟΝΠΡΩΤΟΙΣΙΜΕΤΑΠΡΥΛΕΕΣΣΙΔΑΜΑΣΣΑΣ
ΑΝΤΙΘΕΟΝΠΟΛΥΔΩΡΟΝΕΠΕΙΒΑΛΕΣΟΞΕΙΔΟΥΡΙ
ΝΥΝΔΕΔΗΕΝΘΑΔΕΜΟΙΚΑΚΟΝΕΣΣΕΤΑΙΟΥΓΑΡΟΙΩ
ΣΑΣΧΕΙΡΑΣΦΕΥΞΕΣΘΑΙΕΠΕΙΡΕΠΕΛΑΣΣΕΓΕΔΑΙΜΩΝ
ΑΛΛΟΔΕΤΟΙΕΡΕΩΣΥΔΕΝΙΦΡΕΣΙΒΑΛΛΕΟΣΗΙΣΙ
ΜΗΜΕΚΤΕΙΝΕΠΕΙΟΥΧΟΜΟΓΑΣΤΡΙΟΣΕΚΤΟΡΟΣΕΙΜΙ
ΟΣΤΟΙΕΤΑΙΡΟΝΕΠΕΦΝΕΝΕΝΗΕΑΤΕΚΡΑΤΕΡΟΝΤΕ

97

ΩΣΑΡΑΜΙΝΠΡΙΑΜΟΙΟΠΡΟΣΗΥΔΑΦΑΙΔΙΜΟΣΥΙΟΣ
ΛΙΣΣΟΜΕΝΟΣΕΠΕΕΣΣΙΝΑΜΕΙΛΙΚΤΟΝΔΟΠΑΚΟΥΣΕ
ΝΗΠΙΕΜΗΜΟΙΑΠΟΙΝΑΠΙΦΑΥΣΚΕΟΜΗΔΑΓΟΡΕΥΕ
ΠΡΙΝΜΕΝΓΑΡΠΑΤΡΟΚΛΟΝΕΠΙΣΠΕΙΝΑΙΣΙΜΟΝΗΜΑΡ
ΤΟΦΡΑΤΙΜΟΙΠΕΦΙΔΕΣΘΑΙΕΝΙΦΡΕΣΙΦΙΛΤΕΡΟΝΗΕΝ
ΤΡΩΩΝΚΑΙΠΟΛΛΟΥΣΖΩΟΥΣΕΛΟΝΗΔΕΠΕΡΑΣΣΑ
ΝΥΝΔΟΥΚΕΣΘΟΣΤΙΣΘΑΝΑΤΟΝΦΥΓΗΙΟΝΚΕΘΕΟΣΓΕ
ΙΛΙΟΥΠΡΟΠΑΡΟΙΘΕΝΕΜΗΙΣΕΝΧΕΡΣΙΒΑΛΗΙΣΙ
ΚΑΙΠΑΝΤΩΝΤΡΩΩΝΠΕΡΙΔΑΥΠΡΙΑΜΟΙΟΓΕΠΑΙΔΩΝ
ΑΛΛΑΦΙΛΟΣΘΑΝΕΚΑΙΣΥΤΙΗΟΛΟΦΥΡΕΑΙΟΥΤΩΣ
ΚΑΤΘΑΝΕΚΑΙΠΑΤΡΟΚΛΟΣΟΠΕΡΣΕΟΠΟΛΛΟΝΑΜΕΙΝΩΝ
ΟΥΧΟΡΑΑΙΣΟΙΟΣΚΑΙΕΓΩΚΑΛΟΣΤΕΜΕΓΑΣΤΕ
ΠΑΤΡΟΣΔΕΙΜΑΓΑΘΟΙΟΘΕΑΔΕΜΕΓΕΙΝΑΤΟΜΗΤΗΡ
ΑΛΛΕΠΙΤΟΙΚΑΙΕΜΟΙΘΑΝΑΤΟΣΚΑΙΜΟΙΡΑΚΡΑΤΑΙΗ
ΕΣΣΕΤΑΙΗΗΩΣΗΔΕΙΛΗΗΜΕΣΟΝΗΜΑΡ
ΟΠΠΟΤΕΤΙΣΚΑΙΕΜΕΙΟΑΡΗΙΕΚΘΥΜΟΝΕΛΗΤΑΙ
ΗΟΓΕΔΟΥΡΙΒΑΛΩΝΗΑΠΟΝΕΥΡΗΦΙΝΟΙΣΤΩΙ
ΩΣΦΑΤΟΤΟΥΔΑΥΤΟΥΛΥΤΟΓΟΥΝΑΤΑΚΑΙΦΙΛΟΝΗΤΟΡ
ΕΓΧΟΣΜΕΝΡΑΦΕΗΚΕΝΟΔΕΖΕΤΟΧΕΙΡΕΠΕΤΑΣΣΑΣ
ΑΜΦΟΤΕΡΑΣΑΧΙΛΕΥΣΔΕΕΡΥΣΣΑΜΕΝΟΣΞΙΦΟΣΟΞΥ
ΤΥΨΕΚΑΤΑΚΛΗΙΔΑΠΑΡΑΥΧΕΝΑΠΑΝΔΕΟΙΕΙΣΩ
ΔΥΞΙΦΟΣΑΜΦΗΚΕΣΟΔΑΡΑΠΡΗΝΗΣΕΠΙΓΑΙΗΙ
ΚΕΙΤΟΤΑΘΕΙΣΕΚΔΑΙΜΑΜΕΛΑΝΡΕΕΔΕΥΕΔΕΓΑΙΑΝ
ΤΟΝΔΑΧΙΛΕΥΣΠΟΤΑΜΟΝΔΕΛΑΒΩΝΠΟΔΟΣΗΚΕΦΕΡΕΣΘΑΙ
ΚΑΙΟΙΕΠΕΥΧΟΜΕΝΟΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΓΟΡΕΥΕΝ
ΕΝΤΑΥΘΟΙΝΥΝΚΕΙΣΟΜΕΤΙΧΘΥΣΙΝΟΙΣΩΤΕΙΛΗΝ
ΑΙΜΑΠΟΛΙΧΜΗΣΟΝΤΑΙΑΚΗΔΕΕΣΟΥΔΕΣΕΜΗΤΗΡ
ΕΝΘΕΜΕΝΗΛΕΧΕΕΣΣΙΓΟΗΣΕΤΑΙΑΛΛΑΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ
ΟΙΣΕΙΔΙΝΗΕΙΣΕΙΣΩΑΛΟΣΕΥΡΕΑΚΟΛΠΟΝ
ΘΡΩΙΣΚΩΝΤΙΣΚΑΤΑΚΥΜΑΜΕΛΑΙΝΑΝΦΡΙΧΥΠΑΙΞΕΙ
ΙΧΘΥΣΟΣΚΕΦΑΓΗΙΣΙΛΥΚΑΟΝΟΣΑΡΓΕΤΑΔΗΜΟΝ
ΦΘΕΙΡΕΣΘΕΙΣΟΚΕΝΑΣΤΥΚΙΧΕΙΟΜΕΝΙΛΙΟΥΙΡΗΣ
ΥΜΕΙΣΜΕΝΦΕΥΓΟΝΤΕΣΕΓΩΔΟΠΙΘΕΝΚΕΡΑΙΖΩΝ
ΟΥΔΥΜΙΝΠΟΤΑΜΟΣΠΕΡΕΥΡΡΟΟΣΑΡΓΥΡΟΔΙΝΗΣ
ΑΡΚΕΣΕΙΩΙΔΗΔΗΘΑΠΟΛΕΑΣΙΕΡΕΥΕΤΕΤΑΥΡΟΥΣ
ΖΩΟΥΣΔΕΝΔΙΝΗΙΣΙΚΑΘΙΕΤΕΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΑΛΛΑΚΑΙΩΣΟΛΕΕΣΘΕΚΑΚΟΝΜΟΡΟΝΕΙΣΟΚΕΠΑΝΤΕΣ
ΤΙΣΕΤΕΠΑΤΡΟΚΛΟΙΟΦΟΝΟΝΚΑΙΛΟΙΓΟΝΑΧΑΙΩΝ
ΟΥΣΕΠΙΝΗΥΣΙΘΟΗΙΣΙΝΕΠΕΦΝΕΤΕΝΟΣΦΙΝΕΜΕΙΟ

136

ΩΣΑΡΕΦΗΠΟΤΑΜΟΣΔΕΧΟΛΩΣΑΤΟΚΗΡΟΘΙΜΑΛΛΟΝ
ΟΡΜΗΝΕΝΔΑΝΑΘΥΜΟΝΟΠΩΣΠΑΥΣΕΙΕΠΟΝΟΙΟ
ΔΙΟΝΑΧΙΛΛΗΑΤΡΩΕΣΣΙΔΕΛΟΙΓΟΝΑΛΑΛΚΟΙ
ΤΟΦΡΑΔΕΠΗΛΕΟΣΥΙΟΣΕΧΩΝΔΟΛΙΧΟΣΚΙΟΝΕΓΧΟΣ
ΑΣΤΕΡΟΠΑΙΩΙΕΠΑΛΤΟΚΑΤΑΚΤΑΜΕΝΑΙΜΕΝΕΑΙΝΩΝ
ΥΙΕΙΠΗΛΕΓΟΝΟΣΤΟΝΔΑΞΙΟΣΕΥΡΥΡΕΕΘΡΟΣ
ΓΕΙΝΑΤΟΚΑΙΠΕΡΙΒΟΙΑΑΚΕΣΣΑΜΕΝΟΙΟΘΥΓΑΤΡΩΝ
ΠΡΕΣΒΥΤΑΤΗΤΗΙΓΑΡΡΑΜΙΓΗΠΟΤΑΜΟΣΒΑΘΥΔΙΝΗΣ
ΤΩΙΡΑΧΙΛΕΥΣΕΠΟΡΟΥΣΕΝΟΔΑΝΤΙΟΣΕΚΠΟΤΑΜΟΙΟ
ΕΣΤΗΕΧΩΝΔΥΟΔΟΥΡΕΜΕΝΟΣΔΕΟΙΕΝΦΡΕΣΙΘΗΚΕ
ΞΑΝΘΟΣΕΠΕΙΚΕΧΟΛΩΤΟΔΑΙΚΤΑΜΕΝΩΝΑΙΖΗΩΝ
ΤΟΥΣΑΧΙΛΕΥΣΕΔΑΙΖΕΚΑΤΑΡΟΟΝΟΥΔΕΛΕΑΙΡΕΝ
ΟΙΔΟΤΕΔΗΣΧΕΔΟΝΗΣΑΝΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΙΝΙΟΝΤΕΣ
ΤΟΝΠΡΟΤΕΡΟΣΠΡΟΣΕΕΙΠΕΠΟΔΑΡΚΗΣΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΙΣΠΟΘΕΝΕΙΣΑΝΔΡΩΝΟΜΕΥΕΤΛΗΣΑΝΤΙΟΣΕΛΘΕΙΝ
ΔΥΣΤΗΝΩΝΔΕΤΕΠΑΙΔΕΣΕΜΩΙΜΕΝΕΙΑΝΤΙΟΩΣΙ
ΤΟΝΔΑΥΠΗΛΕΓΟΝΟΣΠΡΟΣΕΦΩΝΕΕΦΑΙΔΙΜΟΣΥΙΟΣ
ΠΗΛΕΙΔΗΜΕΓΑΘΥΜΕΤΙΗΓΕΝΕΗΝΕΡΕΕΙΝΕΙΣ
ΕΙΜΕΚΠΑΙΟΝΙΗΣΕΡΙΒΩΛΟΥΤΗΛΟΘΕΟΥΣΗΣ
ΠΑΙΟΝΑΣΑΝΔΡΑΣΑΓΩΝΔΟΛΙΧΕΓΧΕΑΣΗΔΕΔΕΜΟΙΝΥΝ
ΗΩΣΕΝΔΕΚΑΤΗΟΤΕΙΛΙΟΝΕΙΛΗΛΟΥΘΑ
ΑΥΤΑΡΕΜΟΙΓΕΝΕΗΕΞΑΞΙΟΥΕΥΡΥΡΕΟΝΤΟΣ
ΑΞΙΟΥΟΣΚΑΛΛΙΣΤΟΝΥΔΩΡΕΠΙΓΑΙΑΝΙΗΣΙΝ
ΟΣΤΕΚΕΠΗΛΕΓΟΝΑΚΛΥΤΟΝΕΓΧΕΙΤΟΝΔΕΜΕΦΑΣΙ
ΓΕΙΝΑΣΘΑΙΝΥΝΑΥΤΕΜΑΧΩΜΕΘΑΦΑΙΔΙΜΑΧΙΛΛΕΥ

161

ΩΣΦΑΤΑΠΕΙΛΗΣΑΣΟΔΑΝΕΣΧΕΤΟΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΗΛΙΑΔΑΜΕΛΙΗΝΟΔΑΜΑΡΤΗΙΔΟΥΡΑΣΙΝΑΜΦΙΣ
ΗΡΩΣΑΣΤΕΡΟΠΑΙΟΣΕΠΕΙΠΕΡΙΔΕΞΙΟΣΗΕΝ
ΚΑΙΡΕΤΕΡΩΙΜΕΝΔΟΥΡΙΣΑΚΟΣΒΑΛΕΝΟΥΔΕΔΙΑΠΡΟ
ΡΗΞΕΣΑΚΟΣΧΡΥΣΟΣΓΑΡΕΡΥΚΑΚΕΔΩΡΑΘΕΟΙΟ
ΤΩΙΔΕΤΕΡΩΙΜΙΝΠΗΧΥΝΕΠΙΓΡΑΒΔΗΝΒΑΛΕΧΕΙΡΟΣ
ΔΕΞΙΤΕΡΗΣΣΥΤΟΔΑΙΜΑΚΕΛΑΙΝΕΦΕΣΗΔΥΠΕΡΑΥΤΟΥ
ΓΑΙΗΙΕΝΕΣΤΗΡΙΚΤΟΛΙΛΑΙΟΜΕΝΗΧΡΟΟΣΑΣΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΣΑΥΤΑΧΙΛΕΥΣΜΕΛΙΗΝΙΘΥΠΤΙΩΝΑ
ΑΣΤΕΡΟΠΑΙΩΙΕΦΗΚΕΚΑΤΑΚΤΑΜΕΝΑΙΜΕΝΕΑΙΝΩΝ
ΚΑΙΤΟΥΜΕΝΡΑΦΑΜΑΡΤΕΝΟΔΥΨΗΛΗΝΒΑΛΕΝΟΧΘΗΝ
ΜΕΣΣΟΠΑΓΕΣΔΑΡΕΘΗΚΕΚΑΤΟΧΘΗΣΜΕΙΛΙΝΟΝΕΓΧΟΣ
ΠΗΛΕΙΔΗΣΔΑΟΡΟΞΥΕΡΥΣΣΑΜΕΝΟΣΠΑΡΑΜΗΡΟΥ
ΑΛΤΕΠΙΟΙΜΕΜΑΩΣΟΔΑΡΑΜΕΛΙΗΝΑΧΙΛΗΟΣ
ΟΥΔΥΝΑΤΕΚΚΡΗΜΝΟΙΟΕΡΥΣΣΑΙΧΕΙΡΙΠΑΧΕΙΗΙ
ΤΡΙΣΜΕΝΜΙΝΠΕΛΕΜΙΞΕΝΕΡΥΣΣΑΣΘΑΙΜΕΝΕΑΙΝΩΝ
ΤΡΙΣΔΕΜΕΘΗΚΕΒΙΗΣΤΟΔΕΤΕΤΡΑΤΟΝΗΘΕΛΕΘΥΜΩΙ
ΑΞΑΙΕΠΙΓΝΑΜΨΑΣΔΟΡΥΜΕΙΛΙΝΟΝΑΙΑΚΙΔΑΟ
ΑΛΛΑΠΡΙΝΑΧΙΛΕΥΣΣΧΕΔΟΝΑΟΡΙΘΥΜΟΝΑΠΗΥΡΑ
ΓΑΣΤΕΡΑΓΑΡΜΙΝΤΥΨΕΠΑΡΟΜΦΑΛΟΝΕΚΔΑΡΑΠΑΣΑΙ
ΧΥΝΤΟΧΑΜΑΙΧΟΛΑΔΕΣΤΟΝΔΕΣΚΟΤΟΣΟΣΣΕΚΑΛΥΨΕΝ
ΑΣΘΜΑΙΝΟΝΤΑΧΙΛΕΥΣΔΑΡΕΝΙΣΤΗΘΕΣΣΙΝΟΡΟΥΣΑΣ
ΤΕΥΧΕΑΤΕΞΕΝΑΡΙΞΕΚΑΙΕΥΧΟΜΕΝΟΣΕΠΟΣΗΥΔΑ
ΚΕΙΣΟΥΤΩΣΧΑΛΕΠΟΝΤΟΙΕΡΙΣΘΕΝΕΟΣΚΡΟΝΙΩΝΟΣ
ΠΑΙΣΙΝΕΡΙΖΕΜΕΝΑΙΠΟΤΑΜΟΙΟΠΕΡΕΚΓΕΓΑΩΤΙ
ΦΗΣΘΑΣΥΜΕΝΠΟΤΑΜΟΥΓΕΝΟΣΕΜΜΕΝΑΙΕΥΡΥΡΕΟΝΤΟΣ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΓΕΝΕΗΝΜΕΓΑΛΟΥΔΙΟΣΕΥΧΟΜΑΙΕΙΝΑΙ
ΤΙΚΤΕΜΑΝΗΡΠΟΛΛΟΙΣΙΝΑΝΑΣΣΩΝΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣΣΙ
ΠΗΛΕΥΣΑΙΑΚΙΔΗΣΟΔΑΡΑΙΑΚΟΣΕΚΔΙΟΣΗΕΝ
ΤΩΚΡΕΙΣΣΩΝΜΕΝΖΕΥΣΠΟΤΑΜΩΝΑΛΙΜΥΡΗΕΝΤΩΝ
ΚΡΕΙΣΣΩΝΑΥΤΕΔΙΟΣΓΕΝΕΗΠΟΤΑΜΟΙΟΤΕΤΥΚΤΑΙ
ΚΑΙΓΑΡΣΟΙΠΟΤΑΜΟΣΓΕΠΑΡΑΜΕΓΑΣΕΙΔΥΝΑΤΑΙΤΙ
ΧΡΑΙΣΜΕΙΝΑΛΛΟΥΚΕΣΤΙΔΙΙΚΡΟΝΙΩΝΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΤΩΙΟΥΔΕΚΡΕΙΩΝΑΧΕΛΩΙΟΣΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙ
ΟΥΔΕΒΑΘΥΡΡΕΙΤΑΟΜΕΓΑΣΘΕΝΟΣΩΚΕΑΝΟΙΟ
ΕΞΟΥΠΕΡΠΑΝΤΕΣΠΟΤΑΜΟΙΚΑΙΠΑΣΑΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΑΙΠΑΣΑΙΚΡΗΝΑΙΚΑΙΦΡΕΙΑΤΑΜΑΚΡΑΝΑΟΥΣΙΝ
ΑΛΛΑΚΑΙΟΣΔΕΙΔΟΙΚΕΔΙΟΣΜΕΓΑΛΟΙΟΚΕΡΑΥΝΟΝ
ΔΕΙΝΗΝΤΕΒΡΟΝΤΗΝΟΤΑΠΟΥΡΑΝΟΘΕΝΣΜΑΡΑΓΗΣΗΙ

200

ΗΡΑΚΑΙΕΚΚΡΗΜΝΟΙΟΕΡΥΣΣΑΤΟΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣ
ΤΟΝΔΕΚΑΤΑΥΤΟΘΙΛΕΙΠΕΝΕΠΕΙΦΙΛΟΝΗΤΟΡΑΠΗΥΡΑ
ΚΕΙΜΕΝΟΝΕΝΨΑΜΑΘΟΙΣΙΔΙΑΙΝΕΔΕΜΙΝΜΕΛΑΝΥΔΩΡ
ΤΟΝΜΕΝΑΡΕΓΧΕΛΥΕΣΤΕΚΑΙΙΧΘΥΕΣΑΜΦΕΠΕΝΟΝΤΟ
ΔΗΜΟΝΕΡΕΠΤΟΜΕΝΟΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΝΚΕΙΡΟΝΤΕΣ
ΑΥΤΑΡΟΒΗΡΙΕΝΑΙΜΕΤΑΠΑΙΟΝΑΣΙΠΠΟΚΟΡΥΣΤΑΣ
ΟΙΡΕΤΙΠΑΡΠΟΤΑΜΟΝΠΕΦΟΒΗΑΤΟΔΙΝΗΕΝΤΑ
ΩΣΕΙΔΟΝΤΟΝΑΡΙΣΤΟΝΕΝΙΚΡΑΤΕΡΗΙΥΣΜΙΝΗΙ
ΧΕΡΣΥΠΟΠΗΛΕΙΔΑΟΚΑΙΑΟΡΙΙΦΙΔΑΜΕΝΤΑ
ΕΝΘΕΛΕΘΕΡΣΙΛΟΧΟΝΤΕΜΥΔΩΝΑΤΕΑΣΤΥΠΥΛΟΝΤΕ
ΜΝΗΣΟΝΤΕΘΡΑΣΙΟΝΤΕΚΑΙΑΙΝΙΟΝΗΔΟΦΕΛΕΣΤΗΝ
ΚΑΙΝΥΚΕΤΙΠΛΕΟΝΑΣΚΤΑΝΕΠΑΙΟΝΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΙΜΗΧΩΣΑΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΤΑΜΟΣΒΑΘΥΔΙΝΗΣ
ΑΝΕΡΙΕΙΣΑΜΕΝΟΣΒΑΘΕΗΣΔΕΚΦΘΕΓΞΑΤΟΔΙΝΗΣ
ΩΑΧΙΛΕΥΠΕΡΙΜΕΝΚΡΑΤΕΕΙΣΠΕΡΙΔΑΙΣΥΛΑΡΕΖΕΙΣ
ΑΝΔΡΩΝΑΙΕΙΓΑΡΤΟΙΑΜΥΝΟΥΣΙΝΘΕΟΙΑΥΤΟΙ
ΕΙΤΟΙΤΡΩΑΣΕΔΩΚΕΚΡΟΝΟΥΠΑΙΣΠΑΝΤΑΣΟΛΕΣΣΑΙ
ΕΞΕΜΕΘΕΝΓΕΛΑΣΑΣΠΕΔΙΟΝΚΑΤΑΜΕΡΜΕΡΑΡΕΖΕ
ΠΛΗΘΕΙΓΑΡΔΗΜΟΙΝΕΚΥΩΝΕΡΑΤΕΙΝΑΡΕΕΘΡΑ
ΟΥΔΕΤΙΠΗΙΔΥΝΑΜΑΙΠΡΟΧΕΕΙΝΡΟΟΝΕΙΣΑΛΑΔΙΑΝ
ΣΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣΝΕΚΥΕΣΣΙΣΥΔΕΚΤΕΙΝΕΙΣΑΙΔΗΛΩΣ
ΑΛΛΑΓΕΔΗΚΑΙΕΑΣΟΝΑΓΗΜΕΧΕΙΟΡΧΑΜΕΛΑΩΝ
ΤΟΝΔΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣΠΡΟΣΕΦΗΠΟΔΑΣΩΚΥΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΣΤΑΙΤΑΥΤΑΣΚΑΜΑΝΔΡΕΔΙΟΤΡΕΦΕΣΩΣΣΥΚΕΛΕΥΕΙΣ
ΤΡΩΑΣΔΟΥΠΡΙΝΛΗΞΩΥΠΕΡΦΙΑΛΟΥΣΕΝΑΡΙΖΩΝ
ΠΡΙΝΕΛΣΑΙΚΑΤΑΑΣΤΥΚΑΙΕΚΤΟΡΙΠΕΙΡΗΘΗΝΑΙ
ΑΝΤΙΒΙΗΝΗΚΕΝΜΕΔΑΜΑΣΣΕΤΑΙΗΚΕΝΕΓΩΤΟΝ
ΩΣΕΙΠΩΝΤΡΩΕΣΣΙΝΕΠΕΣΣΥΤΟΔΑΙΜΟΝΙΙΣΟΣ
ΚΑΙΤΟΤΑΠΟΛΛΩΝΑΠΡΟΣΕΦΗΠΟΤΑΜΟΣΒΑΘΥΔΙΝΗΣ
ΩΠΟΠΟΙΑΡΓΥΡΟΤΟΞΕΔΙΟΣΤΕΚΟΣΟΥΣΥΓΕΒΟΥΛΑΣ
ΕΙΡΥΣΑΟΚΡΟΝΙΩΝΟΣΟΤΟΙΜΑΛΑΠΟΛΛΕΠΕΤΕΛΛΕ
ΤΡΩΣΙΠΑΡΕΣΤΑΜΕΝΑΙΚΑΙΑΜΥΝΕΙΝΕΙΣΟΚΕΝΕΛΘΗΙ
ΔΕΙΕΛΟΣΟΨΕΔΥΩΝΣΚΙΑΣΗΙΔΕΡΙΒΩΛΟΝΑΡΟΥΡΑΝ

233

ΗΚΑΙΑΧΙΛΛΕΥΣΜΕΝΔΟΥΡΙΚΛΥΤΟΣΕΝΘΟΡΕΜΕΣΣΩΙ
ΚΡΗΜΝΟΥΑΠΑΙΞΑΣΟΔΕΠΕΣΣΥΤΟΟΙΔΜΑΤΙΘΥΩΝ
ΠΑΝΤΑΔΟΡΙΝΕΡΕΕΘΡΑΚΥΚΩΜΕΝΟΣΩΣΕΔΕΝΕΚΡΟΥΣ
ΠΟΛΛΟΥΣΟΙΡΑΚΑΤΑΥΤΟΝΑΛΙΣΕΣΑΝΟΥΣΚΤΑΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΟΥΣΕΚΒΑΛΛΕΘΥΡΑΖΕΜΕΜΥΚΩΣΗΥΤΕΤΑΥΡΟΣ
ΧΕΡΣΟΝΔΕΖΩΟΥΣΔΕΣΑΩΚΑΤΑΚΑΛΑΡΕΕΘΡΑ
ΚΡΥΠΤΩΝΕΝΔΙΝΗΙΣΙΒΑΘΕΙΗΙΣΙΝΜΕΓΑΛΗΙΣΙ
ΔΕΙΝΟΝΔΑΜΦΑΧΙΛΗΑΚΥΚΩΜΕΝΟΝΙΣΤΑΤΟΚΥΜΑ
ΩΘΕΙΔΕΝΣΑΚΕΙΠΙΠΤΩΝΡΟΟΣΟΥΔΕΠΟΔΕΣΣΙΝ
ΕΙΧΕΣΤΗΡΙΞΑΣΘΑΙΟΔΕΠΤΕΛΕΗΝΕΛΕΧΕΡΣΙΝ
ΕΥΦΥΕΑΜΕΓΑΛΗΝΗΔΕΚΡΙΖΩΝΕΡΙΠΟΥΣΑ
ΚΡΗΜΝΟΝΑΠΑΝΤΑΔΙΩΣΕΝΕΠΕΣΧΕΔΕΚΑΛΑΡΕΕΘΡΑ
ΟΖΟΙΣΙΝΠΥΚΙΝΟΙΣΙΓΕΦΥΡΩΣΕΝΔΕΜΙΝΑΥΤΟΝ
ΕΙΣΩΠΑΣΕΡΙΠΟΥΣΟΔΑΡΕΚΔΙΝΗΣΑΝΟΡΟΥΣΑΣ
ΗΙΞΕΝΠΕΔΙΟΙΟΠΟΣΙΚΡΑΙΠΝΟΙΣΙΠΕΤΕΣΘΑΙ
ΔΕΙΣΑΣΟΥΔΕΤΕΛΗΓΕΘΕΟΣΜΕΓΑΣΩΡΤΟΔΕΠΑΥΤΩΙ
ΑΚΡΟΚΕΛΑΙΝΙΟΩΝΙΝΑΜΙΝΠΑΥΣΕΙΕΠΟΝΟΙΟ
ΔΙΟΝΑΧΙΛΛΗΑΤΡΩΕΣΣΙΔΕΛΟΙΓΟΝΑΛΑΛΚΟΙ
ΠΗΛΕΙΔΗΣΔΑΠΟΡΟΥΣΕΝΟΣΟΝΤΕΠΙΔΟΥΡΟΣΕΡΩΗ
ΑΙΕΤΟΥΟΙΜΑΤΕΧΩΝΜΕΛΑΝΟΣΤΟΥΘΗΡΗΤΗΡΟΣ
ΟΣΘΑΜΑΚΑΡΤΙΣΤΟΣΤΕΚΑΙΩΚΙΣΤΟΣΠΕΤΕΗΝΩΝ
ΤΩΙΕΙΚΩΣΗΙΞΕΝΕΠΙΣΤΗΘΕΣΣΙΔΕΧΑΛΚΟΣ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΟΝΚΟΝΑΒΙΖΕΝΥΠΑΙΘΑΔΕΤΟΙΟΛΙΑΣΘΕΙΣ
ΦΕΥΓΟΔΟΠΙΣΘΕΡΕΩΝΕΠΕΤΟΜΕΓΑΛΩΙΟΡΥΜΑΓΔΩΙ
ΩΣΔΟΤΑΝΗΡΟΧΕΤΗΓΟΣΑΠΟΚΡΗΝΗΣΜΕΛΑΝΥΔΡΟΥ
ΑΜΦΥΤΑΚΑΙΚΗΠΟΥΣΥΔΑΤΙΡΟΟΝΗΓΕΜΟΝΕΥΗΙ
ΧΕΡΣΙΜΑΚΕΛΛΑΝΕΧΩΝΑΜΑΡΗΣΕΞΕΧΜΑΤΑΒΑΛΛΩΝ
ΤΟΥΜΕΝΤΕΠΡΟΡΕΟΝΤΟΣΥΠΟΨΗΦΙΔΕΣΑΠΑΣΑΙ
ΟΧΛΕΥΝΤΑΙΤΟΔΕΤΩΚΑΚΑΤΕΙΒΟΜΕΝΟΝΚΕΛΑΡΥΖΕΙ
ΧΩΡΩΙΕΝΙΠΡΟΑΛΕΙΦΘΑΝΕΙΔΕΤΕΚΑΙΤΟΝΑΓΟΝΤΑ
ΩΣΑΙΕΙΑΧΙΛΗΑΚΙΧΗΣΑΤΟΚΥΜΑΡΟΟΙΟ
ΚΑΙΛΑΙΨΗΡΟΝΕΟΝΤΑΘΕΟΙΔΕΤΕΦΕΡΤΕΡΟΙΑΝΔΡΩΝ
ΟΣΣΑΚΙΔΟΡΜΗΣΕΙΕΠΟΔΑΡΚΗΣΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΣΤΗΝΑΙΕΝΑΝΤΙΒΙΟΝΚΑΙΓΝΩΜΕΝΑΙΕΙΜΙΝΑΠΑΝΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΙΦΟΒΕΟΥΣΙΤΟΙΟΥΡΑΝΟΝΕΥΡΥΝΕΧΟΥΣΙ
ΤΟΣΣΑΚΙΜΙΝΜΕΓΑΚΥΜΑΔΙΙΠΕΤΕΟΣΠΟΤΑΜΟΙΟ
ΠΛΑΖΩΜΟΥΣΚΑΘΥΠΕΡΘΕΝΟΔΥΨΟΣΕΠΟΣΣΙΝΕΠΗΔΑ
ΘΥΜΩΙΑΝΙΑΖΩΝΠΟΤΑΜΟΣΔΥΠΟΓΟΥΝΑΤΕΔΑΜΝΑ
ΛΑΒΡΟΣΥΠΑΙΘΑΡΕΩΝΚΟΝΙΗΝΔΥΠΕΡΕΠΤΕΠΟΔΟΙΙΝ

272

ΠΗΛΕΙΔΗΣΔΩΙΜΩΞΕΝΙΔΩΝΕΙΣΟΥΡΑΝΟΝΕΥΡΥΝ
ΖΕΥΠΑΤΕΡΩΣΟΥΤΙΣΜΕΘΕΩΝΕΛΕΕΙΝΟΝΥΠΕΣΤΗ
ΕΚΠΟΤΑΜΟΙΟΣΑΩΣΑΙΕΠΕΙΤΑΔΕΚΑΙΤΙΠΑΘΟΙΜΙ
ΑΛΛΟΣΔΟΥΤΙΣΜΟΙΤΟΣΟΝΑΙΤΙΟΣΟΥΡΑΝΙΩΝΩΝ
ΑΛΛΑΦΙΛΗΜΗΤΗΡΗΜΕΨΕΥΔΕΣΣΙΝΕΘΕΛΓΕΝ
ΗΜΕΦΑΤΟΤΡΩΩΝΥΠΟΤΕΙΧΕΙΘΩΡΗΚΤΑΩΝ
ΛΑΙΨΗΡΟΙΣΟΛΕΕΣΘΑΙΑΠΟΛΛΩΝΟΣΒΕΛΕΕΣΣΙΝ
ΩΣΜΟΦΕΛΕΚΤΩΡΚΤΕΙΝΑΙΟΣΕΝΘΑΔΕΓΕΤΡΑΦΑΡΙΣΤΟΣ
ΤΩΚΑΓΑΘΟΣΜΕΝΕΠΕΦΝΑΓΑΘΟΝΔΕΚΕΝΕΞΕΝΑΡΙΞΕ
ΝΥΝΔΕΜΕΛΕΥΓΑΛΕΩΙΘΑΝΑΤΩΙΕΙΜΑΡΤΟΑΛΩΝΑΙ
ΕΡΧΘΕΝΤΕΝΜΕΓΑΛΩΙΠΟΤΑΜΩΙΩΣΠΑΙΔΑΣΥΦΟΡΒΟΝ
ΟΝΡΑΤΕΝΑΥΛΟΣΑΠΟΕΡΣΗΙΧΕΙΜΩΝΙΠΕΡΩΝΤΑ
ΩΣΦΑΤΟΤΩΙΔΕΜΑΛΩΚΑΠΟΣΕΙΔΑΩΝΚΑΙΑΘΗΝΗ
ΣΤΗΤΗΝΕΓΓΥΣΙΟΝΤΕΔΕΜΑΣΔΑΝΔΡΕΣΣΙΝΕΙΚΤΗΝ
ΧΕΙΡΙΔΕΧΕΙΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣΕΠΙΣΤΩΣΑΝΤΕΠΕΕΣΣΙ
ΤΟΙΣΙΔΕΜΥΘΩΝΗΡΧΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΠΗΛΕΙΔΗΜΗΤΑΡΤΙΛΙΗΝΤΡΕΕΜΗΤΕΤΙΤΑΡΒΕΙ
ΤΟΙΩΓΑΡΤΟΙΝΩΙΘΕΩΝΕΠΙΤΑΡΡΟΘΩΕΙΜΕΝ
ΖΗΝΟΣΕΠΑΙΝΗΣΑΝΤΟΣΕΓΩΚΑΙΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΩΣΟΥΤΟΙΠΟΤΑΜΩΙΓΕΔΑΜΗΜΕΝΑΙΑΙΣΙΜΟΝΕΣΤΙΝ
ΑΛΛΟΔΕΜΕΝΤΑΧΑΛΩΦΗΣΕΙΣΥΔΕΕΙΣΕΑΙΑΥΤΟΣ
ΑΥΤΑΡΤΟΙΠΥΚΙΝΩΣΥΠΟΘΗΣΟΜΕΘΑΙΚΕΠΙΘΗΑΙ
ΜΗΠΡΙΝΠΑΥΕΙΝΧΕΙΡΑΣΟΜΟΙΙΟΥΠΟΛΕΜΟΙΟ
ΠΡΙΝΚΑΤΑΙΛΙΟΦΙΚΛΥΤΑΤΕΙΧΕΑΛΑΟΝΕΕΛΣΑΙ
ΤΡΩΙΚΟΝΟΣΚΕΦΥΓΗΙΣΙΣΥΔΕΚΤΟΡΙΘΥΜΟΝΑΠΟΥΡΑΣ
ΑΨΕΠΙΝΗΑΣΙΜΕΝΔΙΔΟΜΕΝΔΕΤΟΙΕΥΧΟΣΑΡΕΣΘΑΙ

298

ΤΩΜΕΝΑΡΩΣΕΙΠΟΝΤΕΜΕΤΑΘΑΝΑΤΟΥΣΑΠΕΒΗΤΗΝ
ΑΥΤΑΡΟΒΗΜΕΓΑΓΑΡΡΑΘΕΩΝΟΤΡΥΝΕΝΕΦΕΤΜΗ
ΕΣΠΕΔΙΟΝΤΟΔΕΠΑΝΠΛΗΘΥΔΑΤΟΣΕΚΧΥΜΕΝΟΙΟ
ΠΟΛΛΑΔΕΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑΔΑΙΚΤΑΜΕΝΩΝΑΙΖΗΩΝ
ΠΛΩΟΝΚΑΙΝΕΚΥΕΣΤΟΥΔΥΨΟΣΕΓΟΥΝΑΤΕΠΗΔΑ
ΠΡΟΣΡΟΟΝΑΙΣΣΟΝΤΟΣΑΝΙΘΥΝΟΥΔΕΜΙΝΙΣΧΕΝ
ΕΥΡΥΡΕΩΝΠΟΤΑΜΟΣΜΕΓΑΓΑΡΣΘΕΝΟΣΕΜΒΑΛΑΘΗΝΗ
ΟΥΔΕΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣΕΛΗΓΕΤΟΟΝΜΕΝΟΣΑΛΛΕΤΙΜΑΛΛΟΝ
ΧΩΕΤΟΠΗΛΕΙΩΝΙΚΟΡΥΣΣΕΔΕΚΥΜΑΡΟΟΙΟ
ΥΨΟΣΑΕΙΡΟΜΕΝΟΣΣΙΜΟΕΝΤΙΔΕΚΕΚΛΕΤΑΥΣΑΣ
ΦΙΛΕΚΑΣΙΓΝΗΤΕΣΘΕΝΟΣΑΝΕΡΟΣΑΜΦΟΤΕΡΟΙΠΕΡ
ΣΧΩΜΕΝΕΠΕΙΤΑΧΑΑΣΤΥΜΕΓΑΠΡΙΑΜΟΙΟΑΝΑΚΤΟΣ
ΕΚΠΕΡΣΕΙΤΡΩΕΣΔΕΚΑΤΑΜΟΘΟΝΟΥΜΕΝΕΟΥΣΙΝ
ΑΛΛΕΠΑΜΥΝΕΤΑΧΙΣΤΑΚΑΙΕΜΠΙΠΛΗΘΙΡΕΕΘΡΑ
ΥΔΑΤΟΣΕΚΠΗΓΕΩΝΠΑΝΤΑΣΔΟΡΟΘΥΝΟΝΕΝΑΥΛΟΥΣ
ΙΣΤΗΔΕΜΕΓΑΚΥΜΑΠΟΛΥΝΔΟΡΥΜΑΓΔΟΝΟΡΙΝΕ
ΦΙΤΡΩΝΚΑΙΛΑΩΝΙΝΑΠΑΥΣΟΜΕΝΑΓΡΙΟΝΑΝΔΡΑ
ΟΣΔΗΝΥΝΚΡΑΤΕΕΙΜΕΜΟΝΕΝΔΟΓΕΙΣΑΘΕΟΙΣΙ
ΦΗΜΙΓΑΡΟΥΤΕΒΙΗΝΧΡΑΙΣΜΗΣΕΜΕΝΟΥΤΕΤΙΕΙΔΟΣ
ΟΥΤΕΤΑΤΕΥΧΕΑΚΑΛΑΤΑΠΟΥΜΑΛΑΝΕΙΟΘΙΛΙΜΝΗΣ
ΚΕΙΣΕΘΥΠΙΛΥΟΣΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΑΚΑΔΔΕΜΙΝΑΥΤΟΝ
ΕΙΛΥΣΩΨΑΜΑΘΟΙΣΙΝΑΛΙΣΧΕΡΑΔΟΣΠΕΡΙΧΕΥΑΣ
ΜΥΡΙΟΝΟΥΔΕΟΙΟΣΤΕΕΠΙΣΤΗΣΟΝΤΑΙΑΧΑΙΟΙ
ΑΛΛΕΞΑΙΤΟΣΣΗΝΟΙΑΣΙΝΚΑΘΥΠΕΡΘΕΚΑΛΥΨΩ
ΑΥΤΟΥΟΙΚΑΙΣΗΜΑΤΕΤΕΥΞΕΤΑΙΟΥΔΕΤΙΜΙΝΧΡΕΩ
ΕΣΤΑΙΤΥΜΒΟΧΟΗΣΟΤΕΜΙΝΘΑΠΤΩΣΙΝΑΧΑΙΟΙ

324

ΗΚΑΙΕΠΩΡΤΑΧΙΛΗΙΚΥΚΩΜΕΝΟΣΥΨΟΣΕΘΥΩΝ
ΜΟΡΜΥΡΩΝΑΦΡΩΙΤΕΚΑΙΑΙΜΑΤΙΚΑΙΝΕΚΥΕΣΣΙ
ΠΟΡΦΥΡΕΟΝΔΑΡΑΚΥΜΑΔΙΙΠΕΤΕΟΣΠΟΤΑΜΟΙΟ
ΙΣΤΑΤΑΕΙΡΟΜΕΝΟΝΚΑΤΑΔΗΙΡΕΕΠΗΛΕΙΩΝΑ
ΗΡΗΔΕΜΕΓΑΥΣΕΠΕΡΙΔΕΙΣΑΣΑΧΙΛΗΙ
ΜΗΜΙΝΑΠΟΕΡΣΕΙΕΜΕΓΑΣΠΟΤΑΜΟΣΒΑΘΥΔΙΝΗΣ
ΑΥΤΙΚΑΔΗΦΑΙΣΤΟΝΠΡΟΣΕΦΩΝΕΕΝΟΝΦΙΛΟΝΥΙΟΝ
ΟΡΣΕΟΚΥΛΛΟΠΟΔΙΟΝΕΜΟΝΤΕΚΟΣΑΝΤΑΣΕΘΕΝΓΑΡ
ΞΑΝΘΟΝΔΙΝΗΕΝΤΑΜΑΧΗΙΗΙΣΚΟΜΕΝΕΙΝΑΙ
ΑΛΛΕΠΑΜΥΝΕΤΑΧΙΣΤΑΠΙΦΑΥΣΚΕΟΔΕΦΛΟΓΑΠΟΛΛΗΝ
ΑΥΤΑΡΕΓΩΖΕΦΥΡΟΙΟΚΑΙΑΡΓΕΣΤΑΟΝΟΤΟΙΟ
ΕΙΣΟΜΑΙΕΞΑΛΟΘΕΝΧΑΛΕΠΗΝΟΡΣΟΥΣΑΘΥΕΛΛΑΝ
ΗΚΕΝΑΠΟΤΡΩΩΝΚΕΦΑΛΑΣΚΑΙΤΕΥΧΕΑΚΗΑΙ
ΦΛΕΓΜΑΚΑΚΟΝΦΟΡΕΟΥΣΑΣΥΔΕΞΑΝΘΟΙΟΠΑΡΟΧΘΑΣ
ΔΕΝΔΡΕΑΚΑΙΕΝΔΑΥΤΟΝΙΕΙΠΥΡΙΜΗΔΕΣΕΠΑΜΠΑΝ
ΜΕΙΛΙΧΙΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙΝΑΠΟΤΡΕΠΕΤΩΚΑΙΑΡΕΙΗΙ
ΜΗΔΕΠΡΙΝΑΠΟΠΑΥΕΤΕΟΝΜΕΝΟΣΑΛΛΟΠΟΤΑΝΔΗ
ΦΘΕΓΞΟΜΕΓΩΝΙΑΧΟΥΣΑΤΟΤΕΣΧΕΙΝΑΚΑΜΑΤΟΝΠΥΡ
ΩΣΕΦΑΘΗΦΑΙΣΤΟΣΔΕΤΙΤΥΣΚΕΤΟΘΕΣΠΙΔΑΕΣΠΥΡ
ΠΡΩΤΑΜΕΝΕΝΠΕΔΙΩΙΠΥΡΔΑΙΕΤΟΚΑΙΕΔΕΝΕΚΡΟΥΣ
ΠΟΛΛΟΥΣΟΙΡΑΚΑΤΑΥΤΟΝΑΛΙΣΕΣΑΝΟΥΣΚΤΑΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΑΝΔΕΞΗΡΑΝΘΗΠΕΔΙΟΝΣΧΕΤΟΔΑΓΛΑΟΝΥΔΩΡ
ΩΣΔΟΤΟΠΩΡΙΝΟΣΒΟΡΕΗΣΝΕΟΑΡΔΕΑΛΩΗΝ
ΑΙΨΑΓΞΗΡΑΝΗΙΧΑΙΡΕΙΔΕΜΙΝΟΣΤΙΣΕΘΕΙΡΗΙ
ΩΣΕΞΗΡΑΝΘΗΠΕΔΙΟΝΠΑΝΚΑΔΔΑΡΑΝΕΚΡΟΥΣ
ΚΗΕΝΟΔΕΣΠΟΤΑΜΟΝΤΡΕΨΕΦΛΟΓΑΠΑΜΦΑΝΟΩΣΑΝ
ΚΑΙΟΝΤΟΠΤΕΛΕΑΙΤΕΚΑΙΙΤΕΑΙΗΔΕΜΥΡΙΚΑΙ
ΚΑΙΕΤΟΔΕΛΩΤΟΣΤΕΙΔΕΘΡΥΟΝΗΔΕΚΥΠΕΙΡΟΝ
ΤΑΠΕΡΙΚΑΛΑΡΕΕΘΡΑΑΛΙΣΠΟΤΑΜΟΙΟΠΕΦΥΚΕΙ
ΤΕΙΡΟΝΤΕΓΧΕΛΥΕΣΤΕΚΑΙΙΧΘΥΕΣΟΙΚΑΤΑΔΙΝΑΣ
ΟΙΚΑΤΑΚΑΛΑΡΕΕΘΡΑΚΥΒΙΣΤΩΝΕΝΘΑΚΑΙΕΝΘΑ
ΠΝΟΙΗΙΤΕΙΡΟΜΕΝΟΙΠΟΛΥΜΗΤΙΟΣΗΦΑΙΣΤΟΙΟ
ΚΑΙΕΤΟΔΙΣΠΟΤΑΜΟΙΟΕΠΟΣΤΕΦΑΤΕΚΤΟΝΟΜΑΖΕΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΥΤΙΣΣΟΙΓΕΘΕΩΝΔΥΝΑΤΑΝΤΙΦΕΡΙΖΕΙΝ
ΟΥΔΑΝΕΓΩΣΟΙΓΩΔΕΠΥΡΙΦΛΕΓΕΘΟΝΤΙΜΑΧΟΙΜΗΝ
ΛΗΓΕΡΙΔΟΣΤΡΩΑΣΔΕΚΑΙΑΥΤΙΚΑΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΣΤΕΟΣΕΞΕΛΑΣΕΙΕΤΙΜΟΙΕΡΙΔΟΣΚΑΙΑΡΩΓΗΣ

361

ΦΗΠΥΡΙΚΑΙΟΜΕΝΟΣΑΝΑΔΕΦΛΥΕΚΑΛΑΡΕΕΘΡΑ
ΩΣΔΕΛΕΒΗΣΖΕΙΕΝΔΟΝΕΠΕΙΓΟΜΕΝΟΣΠΥΡΙΠΟΛΛΩΙ
ΚΝΙΣΗΝΜΕΛΔΟΜΕΝΟΣΑΠΑΛΟΤΡΕΦΕΟΣΣΙΑΛΟΙΟ
ΠΑΝΤΟΘΕΝΑΜΒΟΛΑΔΗΝΥΠΟΔΕΞΥΛΑΚΑΓΚΑΝΑΚΕΙΤΑΙ
ΩΣΤΟΥΚΑΛΑΡΕΕΘΡΑΠΥΡΙΦΛΕΓΕΤΟΖΕΕΔΥΔΩΡ
ΟΥΔΕΘΕΛΕΠΡΟΡΕΕΙΝΑΛΛΙΣΧΕΤΟΤΕΙΡΕΔΑΥΤΜΗ
ΗΦΑΙΣΤΟΙΟΒΙΗΦΙΠΟΛΥΦΡΟΝΟΣΑΥΤΑΡΟΓΗΡΗΝ
ΠΟΛΛΑΛΙΣΣΟΜΕΝΟΣΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΗΡΗΤΙΠΤΕΣΟΣΥΙΟΣΕΜΟΝΡΟΟΝΕΧΡΑΕΚΗΔΕΙΝ
ΕΞΑΛΛΩΝΟΥΜΕΝΤΟΙΕΓΩΤΟΣΟΝΑΙΤΙΟΣΕΙΜΙ
ΟΣΣΟΝΟΙΑΛΛΟΙΠΑΝΤΕΣΟΣΟΙΤΡΩΕΣΣΙΝΑΡΩΓΟΙ
ΑΛΛΗΤΟΙΜΕΝΕΓΩΝΑΠΟΠΑΥΣΟΜΑΙΕΙΣΥΚΕΛΕΥΕΙΣ
ΠΑΥΕΣΘΩΔΕΚΑΙΟΥΤΟΣΕΓΩΔΕΠΙΚΑΙΤΟΔΟΜΟΥΜΑΙ
ΜΗΠΟΤΕΠΙΤΡΩΕΣΣΙΝΑΛΕΞΗΣΕΙΝΚΑΚΟΝΗΜΑΡ
ΜΗΔΟΠΟΤΑΝΤΡΟΙΗΜΑΛΕΡΩΙΠΥΡΙΠΑΣΑΔΑΗΤΑΙ
ΚΑΙΟΜΕΝΗΚΑΙΩΣΙΔΑΡΗΙΟΙΥΙΕΣΑΧΑΙΩΝ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΤΟΓΑΚΟΥΣΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΑΥΤΙΚΑΡΗΦΑΙΣΤΟΝΠΡΟΣΕΦΩΝΕΕΝΟΝΦΙΛΟΝΥΙΟΝ
ΗΦΑΙΣΤΕΣΧΕΟΤΕΚΝΟΝΑΓΑΚΛΕΕΣΟΥΓΑΡΕΟΙΚΕΝ
ΑΘΑΝΑΤΟΝΘΕΟΝΩΔΕΒΡΟΤΩΝΕΝΕΚΑΣΤΥΦΕΛΙΖΕΙΝ
ΩΣΕΦΑΘΗΦΑΙΣΤΟΣΔΕΚΑΤΕΣΒΕΣΕΘΕΣΠΙΔΑΕΣΠΥΡ
ΑΨΟΡΡΟΝΔΑΡΑΚΥΜΑΚΑΤΕΣΣΥΤΟΚΑΛΑΡΕΕΘΡΑ
ΑΥΤΑΡΕΠΕΙΞΑΝΘΟΙΟΔΑΜΗΜΕΝΟΣΟΙΜΕΝΕΠΕΙΤΑ
ΠΑΥΣΑΣΘΗΝΗΡΗΓΑΡΕΡΥΚΑΚΕΧΩΟΜΕΝΗΠΕΡ
ΕΝΔΑΛΛΟΙΣΙΘΕΟΙΣΙΝΕΡΙΣΠΕΣΕΒΕΒΡΙΘΥΙΑ
ΑΡΓΑΛΕΗΔΙΧΑΔΕΣΦΙΝΕΝΙΦΡΕΣΙΘΥΜΟΣΑΗΤΟ
ΣΥΝΔΕΠΕΣΟΝΜΕΓΑΛΩΙΠΑΤΑΓΩΙΒΡΑΧΕΔΕΥΡΕΙΑΧΘΩΝ
ΑΜΦΙΔΕΣΑΛΠΙΓΞΕΝΜΕΓΑΣΟΥΡΑΝΟΣΑΙΕΔΕΖΕΥΣ
ΗΜΕΝΟΣΟΥΛΥΜΠΩΙΕΓΕΛΑΣΣΕΔΕΟΙΦΙΛΟΝΗΤΟΡ
ΓΗΘΟΣΥΝΗΙΟΘΟΡΑΤΟΘΕΟΥΣΕΡΙΔΙΞΥΝΙΟΝΤΑΣ
ΕΝΘΟΙΓΟΥΚΕΤΙΔΗΡΟΝΑΦΕΣΤΑΣΑΝΗΡΧΕΓΑΡΑΡΗΣ
ΡΙΝΟΤΟΡΟΣΚΑΙΠΡΩΤΟΣΑΘΗΝΑΙΗΙΕΠΟΡΟΥΣΕ
ΧΑΛΚΕΟΝΕΓΧΟΣΕΧΩΝΚΑΙΟΝΕΙΔΕΙΟΝΦΑΤΟΜΥΘΟΝ
ΤΙΠΤΑΥΤΩΚΥΝΑΜΥΙΑΘΕΟΥΣΕΡΙΔΙΞΥΝΕΛΑΥΝΕΙΣ
ΘΑΡΣΟΣΑΗΤΟΝΕΧΟΥΣΑΜΕΓΑΣΔΕΣΕΘΥΜΟΣΑΝΗΚΕΝ
ΗΟΥΜΕΜΝΗΙΟΤΕΤΥΔΕΙΔΗΝΔΙΟΜΗΔΕΑΝΗΚΑΣ
ΟΥΤΑΜΕΝΑΙΑΥΤΗΔΕΠΑΝΟΨΙΟΝΕΓΧΟΣΕΛΟΥΣΑ
ΙΘΥΣΕΜΕΥΩΣΑΣΔΙΑΔΕΧΡΟΑΚΑΛΟΝΕΔΑΨΑΣ
ΤΩΣΑΥΝΥΝΟΙΩΑΠΟΤΙΣΕΜΕΝΟΣΣΑΕΟΡΓΑΣ

400

ΩΣΕΙΠΩΝΟΥΤΗΣΕΚΑΤΑΙΓΙΔΑΘΥΣΣΑΝΟΕΣΣΑΝ
ΣΜΕΡΔΑΛΕΗΝΗΝΟΥΔΕΔΙΟΣΔΑΜΝΗΣΙΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΤΗΙΜΙΝΑΡΗΣΟΥΤΗΣΕΜΙΑΙΦΟΝΟΣΕΓΧΕΙΜΑΚΡΩΙ
ΗΔΑΝΑΧΑΣΣΑΜΕΝΗΛΙΘΟΝΕΙΛΕΤΟΧΕΙΡΙΠΑΧΕΙΗΙ
ΚΕΙΜΕΝΟΝΕΝΠΕΔΙΩΙΜΕΛΑΝΑΤΡΗΧΥΝΤΕΜΕΓΑΝΤΕ
ΤΟΝΡΑΝΔΡΕΣΠΡΟΤΕΡΟΙΘΕΣΑΝΕΜΜΕΝΑΙΟΥΡΟΝΑΡΟΥΡΗΣ
ΤΩΙΒΑΛΕΘΟΥΡΟΝΑΡΗΑΚΑΤΑΥΧΕΝΑΛΥΣΕΔΕΓΥΙΑ
ΕΠΤΑΔΕΠΕΣΧΕΠΕΛΕΘΡΑΠΕΣΩΝΕΚΟΝΙΣΕΔΕΧΑΙΤΑΣ
ΤΕΥΧΕΑΤΑΜΦΑΡΑΒΗΣΕΓΕΛΑΣΣΕΔΕΠΑΛΛΑΣΑΘΗΝΗ
ΚΑΙΟΙΕΠΕΥΧΟΜΕΝΗΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΝΗΠΥΤΙΟΥΔΕΝΥΠΩΠΕΡΕΠΕΦΡΑΣΩΟΣΣΟΝΑΡΕΙΩΝ
ΕΥΧΟΜΕΓΩΝΕΜΕΝΑΙΟΤΙΜΟΙΜΕΝΟΣΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙΣ
ΟΥΤΩΚΕΝΤΗΣΜΗΤΡΟΣΕΡΙΝΥΑΣΕΞΑΠΟΤΙΝΟΙΣ
ΗΤΟΙΧΩΟΜΕΝΗΚΑΚΑΜΗΔΕΤΑΙΟΥΝΕΚΑΧΑΙΟΥΣ
ΚΑΛΛΙΠΕΣΑΥΤΑΡΤΡΩΣΙΝΥΠΕΡΦΙΑΛΟΙΣΙΝΑΜΥΝΕΙΣ
ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΑΠΑΛΙΝΤΡΕΠΕΝΟΣΣΕΦΑΕΙΝΩ
ΤΟΝΔΑΓΕΧΕΙΡΟΣΕΛΟΥΣΑΔΙΟΣΘΥΓΑΤΗΡΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΥΚΝΑΜΑΛΑΣΤΕΝΑΧΟΝΤΑΜΟΓΙΣΔΕΣΑΓΕΙΡΕΤΟΘΥΜΟΝ
ΤΗΝΔΩΣΟΥΝΕΝΟΗΣΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΑΥΤΙΚΑΘΗΝΑΙΗΝΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠΡΟΣΗΥΔΑ
ΩΠΟΠΟΙΑΙΓΙΟΧΟΙΟΔΙΟΣΤΕΚΟΣΑΤΡΥΤΩΝΗ
ΚΑΙΔΑΥΘΗΚΥΝΑΜΥΙΑΑΓΕΙΒΡΟΤΟΛΟΙΓΟΝΑΡΗΑ
ΔΗΙΟΥΕΚΠΟΛΕΜΟΙΟΚΑΤΑΚΛΟΝΟΝΑΛΛΑΜΕΤΕΛΘΕ
ΩΣΦΑΤΑΘΗΝΑΙΗΔΕΜΕΤΕΣΣΥΤΟΧΑΙΡΕΔΕΘΥΜΩΙ
ΚΑΙΡΕΠΙΕΙΣΑΜΕΝΗΠΡΟΣΣΤΗΘΕΑΧΕΙΡΙΠΑΧΕΙΗΙ
ΗΛΑΣΕΤΗΣΔΑΥΤΟΥΛΥΤΟΓΟΥΝΑΤΑΚΑΙΦΙΛΟΝΗΤΟΡ
ΤΩΜΕΝΑΡΑΜΦΩΚΕΙΝΤΟΕΠΙΧΘΟΝΙΠΟΥΛΥΒΟΤΕΙΡΗΙ
ΗΔΑΡΕΠΕΥΧΟΜΕΝΗΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑΓΟΡΕΥΕ
ΤΟΙΟΥΤΟΙΝΥΝΠΑΝΤΕΣΟΣΟΙΤΡΩΕΣΣΙΝΑΡΩΓΟΙ
ΕΙΕΝΟΤΑΡΓΕΙΟΙΣΙΜΑΧΟΙΑΤΟΘΩΡΗΚΤΗΙΣΙΝ
ΩΔΕΤΕΘΑΡΣΑΛΕΟΙΚΑΙΤΛΗΜΟΝΕΣΩΣΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΗΛΘΕΝΑΡΗΙΕΠΙΚΟΥΡΟΣΕΜΩΙΜΕΝΕΙΑΝΤΙΟΩΣΑ
ΤΩΚΕΝΔΗΠΑΛΑΙΑΜΜΕΣΕΠΑΥΣΑΜΕΘΑΠΤΟΛΕΜΟΙΟ
ΙΛΙΟΥΕΚΠΕΡΣΑΝΤΕΣΕΥΚΤΙΜΕΝΟΝΠΤΟΛΙΕΘΡΟΝ

434

ΩΣΦΑΤΟΜΕΙΔΗΣΕΝΔΕΘΕΑΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΑΥΤΑΡΑΠΟΛΛΩΝΑΠΡΟΣΕΦΗΚΡΕΙΩΝΕΝΟΣΙΧΘΩΝ
ΦΟΙΒΕΤΙΗΔΗΝΩΙΔΙΕΣΤΑΜΕΝΟΥΔΕΕΟΙΚΕΝ
ΑΡΞΑΝΤΩΝΕΤΕΡΩΝΤΟΜΕΝΑΙΣΧΙΟΝΑΙΚΑΜΑΧΗΤΙ
ΙΟΜΕΝΟΥΛΥΜΠΟΝΔΕΔΙΟΣΠΟΤΙΧΑΛΚΟΒΑΤΕΣΔΩ
ΑΡΧΕΣΥΓΑΡΓΕΝΕΗΦΙΝΕΩΤΕΡΟΣΟΥΓΑΡΕΜΟΙΓΕ
ΚΑΛΟΝΕΠΕΙΠΡΟΤΕΡΟΣΓΕΝΟΜΗΝΚΑΙΠΛΕΙΟΝΑΟΙΔΑ
ΝΗΠΥΤΙΩΣΑΝΟΟΝΚΡΑΔΙΗΝΕΧΕΣΟΥΔΕΝΥΤΩΝΠΕΡ
ΜΕΜΝΗΑΙΟΣΑΔΗΠΑΘΟΜΕΝΚΑΚΑΙΛΙΟΝΑΜΦΙ
ΜΟΥΝΟΙΝΩΙΘΕΩΝΟΤΑΓΗΝΟΡΙΛΑΟΜΕΔΟΝΤΙ
ΠΑΡΔΙΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣΘΗΤΕΥΣΑΜΕΝΕΙΣΕΝΙΑΥΤΟΝ
ΜΙΣΘΩΙΕΠΙΡΗΤΩΙΟΔΕΣΗΜΑΙΝΩΝΕΠΕΤΕΛΛΕΝ
ΗΤΟΙΕΓΩΤΡΩΕΣΣΙΠΟΛΙΝΠΕΡΙΤΕΙΧΟΣΕΔΕΙΜΑ
ΕΥΡΥΤΕΚΑΙΜΑΛΑΚΑΛΟΝΙΝΑΡΡΗΚΤΟΣΠΟΛΙΣΕΙΗ
ΦΟΙΒΕΣΥΔΕΙΛΙΠΟΔΑΣΕΛΙΚΑΣΒΟΥΣΒΟΥΚΟΛΕΕΣΚΕΣ
ΙΔΗΣΕΝΚΝΗΜΟΙΣΙΠΟΛΥΠΤΥΧΟΥΥΛΗΕΣΣΗΣ
ΑΛΛΟΤΕΔΗΜΙΣΘΟΙΟΤΕΛΟΣΠΟΛΥΓΗΘΕΕΣΩΡΑΙ
ΕΞΕΦΕΡΟΝΤΟΤΕΝΩΙΒΙΗΣΑΤΟΜΙΣΘΟΝΑΠΑΝΤΑ
ΛΑΟΜΕΔΩΝΕΚΠΑΓΛΟΣΑΠΕΙΛΗΣΑΣΔΑΠΕΠΕΜΠΕ
ΣΥΝΜΕΝΟΓΗΠΕΙΛΗΣΕΠΟΔΑΣΚΑΙΧΕΙΡΑΣΥΠΕΡΘΕ
ΔΗΣΕΙΝΚΑΙΠΕΡΑΑΝΝΗΣΩΝΕΠΙΤΗΛΕΔΑΠΑΩΝ
ΣΤΕΥΤΟΔΟΓΑΜΦΟΤΕΡΩΝΑΠΟΛΕΨΕΜΕΝΟΥΑΤΑΧΑΛΚΩΙ
ΝΩΙΔΕΑΨΟΡΡΟΙΚΙΟΜΕΝΚΕΚΟΤΗΟΤΙΘΥΜΩΙ
ΜΙΣΘΟΥΧΩΟΜΕΝΟΙΤΟΝΥΠΟΣΤΑΣΟΥΚΕΤΕΛΕΣΣΕ
ΤΟΥΔΗΝΥΝΛΑΟΙΣΙΦΕΡΕΙΣΧΑΡΙΝΟΥΔΕΜΕΘΗΜΕΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣΚΕΤΡΩΕΣΥΠΕΡΦΙΑΛΟΙΑΠΟΛΩΝΤΑΙ
ΠΡΟΧΝΥΚΑΚΩΣΣΥΝΠΑΙΣΙΚΑΙΑΙΔΟΙΗΙΣΑΛΟΧΟΙΣΙ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΑΝΑΞΕΚΑΕΡΓΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΝΝΟΣΙΓΑΙΟΥΚΑΝΜΕΣΑΟΦΡΟΝΑΜΥΘΗΣΑΙΟ
ΕΜΜΕΝΑΙΕΙΔΗΣΟΙΓΕΒΡΟΤΩΝΕΝΕΚΑΠΤΟΛΕΜΙΞΩ
ΔΕΙΛΩΝΟΙΦΥΛΛΟΙΣΙΝΕΟΙΚΟΤΕΣΑΛΛΟΤΕΜΕΝΤΕ
ΖΑΦΛΕΓΕΕΣΤΕΛΕΘΟΥΣΙΝΑΡΟΥΡΗΣΚΑΡΠΟΝΕΔΟΝΤΕΣ
ΑΛΛΟΤΕΔΕΦΘΙΝΥΘΟΥΣΙΝΑΚΗΡΙΟΙΑΛΛΑΤΑΧΙΣΤΑ
ΠΑΥΩΜΕΣΘΑΜΑΧΗΣΟΙΔΑΥΤΟΙΔΗΡΙΑΑΣΘΩΝ

468

ΩΣΑΡΑΦΩΝΗΣΑΣΠΑΛΙΝΕΤΡΑΠΕΤΑΙΔΕΤΟΓΑΡΡΑ
ΠΑΤΡΟΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΟΜΙΓΗΜΕΝΑΙΕΝΠΑΛΑΜΗΙΣΙ
ΤΟΝΔΕΚΑΣΙΓΝΗΤΗΜΑΛΑΝΕΙΚΕΣΕΠΟΤΝΙΑΘΗΡΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣΑΓΡΟΤΕΡΗΚΑΙΟΝΕΙΔΕΙΟΝΦΑΤΟΜΥΘΟΝ
ΦΕΥΓΕΙΣΔΗΕΚΑΕΡΓΕΠΟΣΕΙΔΑΩΝΙΔΕΝΙΚΗΝ
ΠΑΣΑΝΕΠΕΤΡΕΨΑΣΜΕΛΕΟΝΔΕΟΙΕΥΧΟΣΕΔΩΚΑΣ
ΝΗΠΥΤΙΕΤΙΝΥΤΟΞΟΝΕΧΕΙΣΑΝΕΜΩΛΙΟΝΑΥΤΩΣ
ΜΗΣΕΥΝΥΝΕΤΙΠΑΤΡΟΣΕΝΙΜΕΓΑΡΟΙΣΙΝΑΚΟΥΣΩ
ΕΥΧΟΜΕΝΟΥΩΣΤΟΠΡΙΝΕΝΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΘΕΟΙΣΙΝ
ΑΝΤΑΠΟΣΕΙΔΑΩΝΟΣΕΝΑΝΤΙΒΙΟΝΠΟΛΕΜΙΖΕΙΝ
ΩΣΦΑΤΟΤΗΝΔΟΥΤΙΠΡΟΣΕΦΗΕΚΑΕΡΓΟΣΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΛΛΑΧΟΛΩΣΑΜΕΝΗΔΙΟΣΑΙΔΟΙΗΠΑΡΑΚΟΙΤΙΣ
ΝΕΙΚΕΣΕΝΙΟΧΕΑΙΡΑΝΟΝΕΙΔΕΙΟΙΣΕΠΕΕΣΣΙ
ΠΩΣΔΕΣΥΝΥΝΜΕΜΟΝΑΣΚΥΟΝΑΔΕΕΣΑΝΤΙΕΜΕΙΟ
ΣΤΗΣΕΣΘΑΙΧΑΛΕΠΗΤΟΙΕΓΩΜΕΝΟΣΑΝΤΙΦΕΡΕΣΘΑΙ
ΤΟΞΟΦΟΡΩΙΠΕΡΕΟΥΣΗΙΕΠΕΙΣΕΛΕΟΝΤΑΓΥΝΑΙΞΙ
ΖΕΥΣΘΗΚΕΝΚΑΙΕΔΩΚΕΚΑΤΑΚΤΑΜΕΝΗΝΚΕΘΕΛΗΙΣΘΑ
ΗΤΟΙΒΕΛΤΕΡΟΝΕΣΤΙΚΑΤΟΥΡΕΑΘΗΡΑΣΕΝΑΙΡΕΙΝ
ΑΓΡΟΤΕΡΑΣΤΕΛΑΦΟΥΣΗΚΡΕΙΣΣΟΣΙΝΙΦΙΜΑΧΕΣΘΑΙ
ΕΙΔΕΘΕΛΕΙΣΠΟΛΕΜΟΙΟΔΑΗΜΕΝΑΙΟΦΡΕΥΕΙΔΗΙΣ
ΟΣΣΟΝΦΕΡΤΕΡΗΕΙΜΟΤΙΜΟΙΜΕΝΟΣΑΝΤΙΦΕΡΙΖΕΙΣ
ΗΡΑΚΑΙΑΜΦΟΤΕΡΑΣΕΠΙΚΑΡΠΩΙΧΕΙΡΑΣΕΜΑΡΠΤΕ
ΣΚΑΙΗΙΔΕΞΙΤΕΡΗΙΔΑΡΑΠΩΜΩΝΑΙΝΥΤΟΤΟΞΑ
ΑΥΤΟΙΣΙΝΔΑΡΕΘΕΙΝΕΠΑΡΟΥΑΤΑΜΕΙΔΙΟΩΣΑ
ΕΝΤΡΟΠΑΛΙΖΟΜΕΝΗΝΤΑΧΕΕΣΔΕΚΠΙΠΤΟΝΟΙΣΤΟΙ
ΔΑΚΡΥΟΕΣΣΑΔΥΠΑΙΘΑΘΕΑΦΥΓΕΝΩΣΤΕΠΕΛΕΙΑ
ΗΡΑΘΥΠΙΡΗΚΟΣΚΟΙΛΗΝΕΙΣΕΠΤΑΤΟΠΕΤΡΗΝ
ΧΗΡΑΜΟΝΟΥΔΑΡΑΤΗΙΓΕΑΛΩΜΕΝΑΙΑΙΣΙΜΟΝΗΕΝ
ΩΣΗΔΑΚΡΥΟΕΣΣΑΦΥΓΕΝΛΙΠΕΔΑΥΤΟΘΙΤΟΞΑ
ΛΗΤΩΔΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΔΙΑΚΤΟΡΟΣΑΡΓΕΙΦΟΝΤΗΣ
ΛΗΤΟΙΕΓΩΔΕΤΟΙΟΥΤΙΜΑΧΗΣΟΜΑΙΑΡΓΑΛΕΟΝΔΕ
ΠΛΗΚΤΙΖΕΣΘΑΛΟΧΟΙΣΙΔΙΟΣΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΑΟ
ΑΛΛΑΜΑΛΑΠΡΟΦΡΑΣΣΑΜΕΤΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΘΕΟΙΣΙΝ
ΕΥΧΕΣΘΑΙΕΜΕΝΙΚΗΣΑΙΚΡΑΤΕΡΗΦΙΒΙΗΦΙΝ

502

ΩΣΑΡΕΦΗΛΗΤΩΔΕΣΥΝΑΙΝΥΤΟΚΑΜΠΥΛΑΤΟΞΑ
ΠΕΠΤΕΩΤΑΛΛΥΔΙΣΑΛΛΑΜΕΤΑΣΤΡΟΦΑΛΙΓΓΙΚΟΝΙΗΣ
ΗΜΕΝΤΟΞΑΛΑΒΟΥΣΑΠΑΛΙΝΚΙΕΘΥΓΑΤΕΡΟΣΗΣ
ΗΔΑΡΟΛΥΜΠΟΝΙΚΑΝΕΔΙΟΣΠΟΤΙΧΑΛΚΟΒΑΤΕΣΔΩ
ΔΑΚΡΥΟΕΣΣΑΔΕΠΑΤΡΟΣΕΦΕΖΕΤΟΓΟΥΝΑΣΙΚΟΥΡΗ
ΑΜΦΙΔΑΡΑΜΒΡΟΣΙΟΣΕΑΝΟΣΤΡΕΜΕΤΗΝΔΕΠΡΟΤΙΟΙ
ΕΙΛΕΠΑΤΗΡΚΡΟΝΙΔΗΣΚΑΙΑΝΕΙΡΕΤΟΗΔΥΓΕΛΑΣΣΑΣ
ΤΙΣΝΥΣΕΤΟΙΑΔΕΡΕΞΕΦΙΛΟΝΤΕΚΟΣΟΥΡΑΝΙΩΝΩΝ
ΜΑΨΙΔΙΩΣΩΣΕΙΤΙΚΑΚΟΝΡΕΖΟΥΣΑΝΕΝΩΠΗΙ
ΤΟΝΔΑΥΤΕΠΡΟΣΕΕΙΠΕΝΕΥΣΤΕΦΑΝΟΣΚΕΛΑΔΕΙΝΗ
ΣΗΜΑΛΟΧΟΣΣΤΥΦΕΛΙΞΕΠΑΤΕΡΛΕΥΚΩΛΕΝΟΣΗΡΗ
ΕΞΗΣΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝΕΡΙΣΚΑΙΝΕΙΚΟΣΕΦΗΠΤΑΙ
ΩΣΟΙΜΕΝΤΟΙΑΥΤΑΠΡΟΣΑΛΛΗΛΟΥΣΑΓΟΡΕΥΟΝ
ΑΥΤΑΡΑΠΟΛΛΩΝΦΟΙΒΟΣΕΔΥΣΕΤΟΙΛΙΟΝΙΡΗΝ
ΜΕΜΒΛΕΤΟΓΑΡΟΙΤΕΙΧΟΣΕΥΔΜΗΤΟΙΟΠΟΛΗΟΣ
ΜΗΔΑΝΑΟΙΠΕΡΣΕΙΑΝΥΠΕΡΜΟΡΟΝΗΜΑΤΙΚΕΙΝΩΙ
ΟΙΔΑΛΛΟΙΠΡΟΣΟΛΥΜΠΟΝΙΣΑΝΘΕΟΙΑΙΕΝΕΟΝΤΕΣ
ΟΙΜΕΝΧΩΟΜΕΝΟΙΟΙΔΕΜΕΓΑΚΥΔΙΟΩΝΤΕΣ
ΚΑΔΔΙΖΟΝΠΑΡΑΠΑΤΡΙΚΕΛΑΙΝΕΦΕΙΑΥΤΑΡΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΡΩΑΣΟΜΩΣΑΥΤΟΥΣΤΟΛΕΚΕΝΚΑΙΜΩΝΥΧΑΣΙΠΠΟΥΣ
ΩΣΔΟΤΕΚΑΠΝΟΣΙΩΝΕΙΣΟΥΡΑΝΟΝΕΥΡΥΝΙΚΗΤΑΙ
ΑΣΤΕΟΣΑΙΘΟΜΕΝΟΙΟΘΕΩΝΔΕΕΜΗΝΙΣΑΝΗΚΕ
ΠΑΣΙΔΕΘΗΚΕΠΟΝΟ